Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет16/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   65

 

ЯФ-51 қ 


Керимкулов Жамбул 

Куанышбекович, ф-

м.ғ.к., Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Тажибаев Нурбол 

Серикович 

Ниобий-вольфрамының 

құрылымдық 

қабатын 

магнетронды 

тұндыру 

кӛмегімен алу 

Структура покрытий 

ниобий-вольфрам, 

полученных при 

помощи магнетронного 

осаждения 

The structure of 

niobium-tungsten 

coatings obtained 

using magnetron 

sputtering 

ЯФ-51 қ 

Жаканбаев Елдар 

Асхатович        магистр

ф-м.ғ.к., Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Канапиянов Гани 

Галымович 

Жұтылған 

дозаның 


бағалау әдістері  

Методы оценки 

поглощенной дозы 

Methods  of  observed 

dose estimation 

ЯФ-51 қ 


Жумадилов Касым 

Шаймарданович    PhD 

докторы, доцент м.а, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы  

Жолдасбаев  Ағарыс Наврузбаевич 

Қабықшадағы ниобий мен 

алюминийдің 

қатты 


ерітінділерін  алу  және 

құрамын зерттеу.  

Получение и 

исследование свойств 

твердых растворов 

ниобия и алюминия в 

Preparation and study 

of the properties of 

solid solutions of 

niobiumand aluminum 

film 

ЯФ-51 қ 


Жаканбаев Елдар 

Асхатович        магистр, 

ф-м.ғ.к., Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 


пленках 

10 


Жекебатыр  Назерке 

Нуржанқызы 

Кӛміртекті 

нанотүтікшелердің 

электрлік және магниттік 

қасиеттері 

Электрические и 

магнитные свойства 

углеродных нанотрубок  

Electric  and  magnetic 

properties  of  carbon 

nanotubes 

ЯФ-51 қ 

Амангалиева Рауан 

Жеңісқызы ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ доцент м.а. 

11 


Кӛк Есенкелді 

 Әртүрлі энергияларда   

13

C + 


12

C серпімді 

шашырауын зерттеу. 

Исследование упругого 

рассеяния 

13

C + 12

C при 


различных энергиях. 

Study 


of 

elastic 


scattering 

13

C + 12

C at 


a wide energy range. 

ЯФ-51 қ 


Буртебаев Насурлла 

Таханович, ф-м.ғ.д., 

профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

12 


Мақсұтхан Сайра 

Жер 


атмосферасындағы 

күннің 


ғарыштық 

сәулелері 

Солнечные 

космические лучи в 

Земной атмосфере 

Solar  cosmic  rays  in 

the 

Earth`s 


atmosphere 

ЯФ-51 қ 


Гиниятова Шолпан 

Гиниятовна, ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ доцент м.а. 

13 

Мұнарбаев  Жанқожа Хамитұлы 

Энергиясы 

2,23 

МэВ 


болатын 

(3/2+) 


31

энергиясы 60 

МэВ 


болатын 

3

He  ионымен серпімді  және  серпімсіз 

шашыраулары 

Упругое и неупругое  

рассеяние ионов 

3

Hecэнергией 60 МэВ с возбуждением уровня 

2,23 МэВ (3/2+) 

31Elastic and 

inelasticscattering 

of3He  cionenergy  of 

60MeVwith 

excitationlevelof 

2.23MeV(3/2 +) 31P 

ЯФ-51 қ 

Дуйсебаев Альнур 

Дуйсебаевич, профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

14 


Ерғалиұлы Ғани 

Әртүрлі  оптикалық 

потенциал кодтарын 

пайдаланып, бірдей емес 

энергиядағы 12С-ның 

27Al-де серпімді 

шашырауын зерттеу 

Исследование упругого 

рассеяния 12С на 27Al 

при разных энергиях с 

использованием 

различных кодов 

оптического 

потенциала 

The researching of 

12C elastic scattering 

on 27Al in different 

energy using various 

codes of optical 

potential 

ЯФ-51 қ 

Амангелді Нұрлан                   

PhD докторы, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

15 


Зателбай 

Уатхан 


Зорипбайұлы 

Be

9

ядросы мен протонның әсерлесу 

процесін кулондық 

тосқауылға жуық 

энергияда  зерттеу. 

Исследование 

процессов 

взаимодействия 

протонов на ядрах Be

9

 при энергиях вблизи 

кулоновского барьера. 

Investigation of the 

processes of 

interaction of protons 

by nuclei Be

9

 at energies near the 

Coulomb barrier. 

ЯФ-51 қ 

Керимкулов Жамбул 

Куанышбекович, ф-

м.ғ.к., Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

16 

Ибрагимова  Айдана Дәуітбекқызы 

Ауыр  ионды  терапияның 

қолданылуы 

Применение терапии 

тяжелыми ионами 

Application ofheavy 

ion beam therapy 

ЯФ-51 қ 


Жумадилов Касым 

Шаймарданович    PhD 

докторы, доцент м.а, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы  


17 

Азамбаев 

Серік 

Болатұлы  ЭПР 

дозиметрияның 

қолданылуы 

Применение ЭПР 

дозиметрии 

Application ofEPR 

dosimetry 

ЯФ-51 қ 


Жумадилов Касым 

Шаймарданович    PhD 

докторы, доцент м.а, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы  

18 


Нуркасимов Азат 

Канатович 

Мюондық 

катализ 


циклдерінің 

жылдамдығын 

арттыру 

әдістері 

Методы повышения 

скорости циклов 

мюонного катализа. 

Methods to improve 

the cycle speed of the 

muon catalysis.  

ЯФ-51 қ 

Мырзахмет Марат 

Күмісбекұлы, ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің профессоры  

м.а. 


19 

Усаев 


Айбек 

Бақтыбекұлы 

Энергиясы 

1.26 


МэВ 

болатын 


(/32+) 

30

Si энергиясы 

60 


МэВ 

болатын 


3

He  ионымен 

серпімді  және  серпімсіз 

шашыраулары 

Упругое и неупругое  

рассеяние ионов 

3

He c 


энергией 60 МэВ с 

возбуждением уровня 

1.26 МэВ (3/2+) 

30

Si Elastic 

and 


inelasticscattering 

of

3He  cionenergy  of 

60MeVwith 

excitationlevelof 

1.26MeV(3/2+) 

30

Si 


ЯФ-51 қ 

Дуйсебаев Альнур 

Дуйсебаевич, профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

20 


Арыстанов 

Есет 


Маратович 

 Жүйе  ΔΕ-Е    әдістемесіне 

негізделген  үдеткіштердің 

шоқтарындағы    ядролық 

реакциялардың  нәтижесін 

теңестіру және тіркеу 

Система на основе ΔΕ-

Е методики для 

регистрации и 

идентификации 

продуктов ядерных 

реакций на пучках 

ускорителей 

The  system  based  on 

ΔΕ-E  technique  for 

registration 

and 

identification  of  the products  of  nuclear 

reactions 

at 

accelerator beam ЯФ-51 қ 

Дуйсебаев Альнур 

Дуйсебаевич, профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

21 


Сейлханова 

Гүлназым 

Абылайқызы 

OSL 


дозиметрияның 

қолданылуы 

Применение OSL 

дозиметрии 

Application ofheavy 

ion beam therapy 

ЯФ-51 қ 

Жумадилов Касым 

Шаймарданович    PhD 

докторы, доцент м.а, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы  

22 

Толымхан Ержан Жер 

атмосферасындағы 

иондалу  үдерістері 

Процессы 

ионообразования в 

Земной атмосфере 

Ionization 

in 


the 

Earth`s atmosphere 

ЯФ-51 қ 

Гиниятова Шолпан 

Гиниятовна, ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы       

доцент м.а. 

23 

Нусупбеков Аян 

Бекболатович 

Инерциалды 

термоядролық 

синтез 

нысаналарындағы  майда қуысты  орталарының  іс-

әрекетін модельдеу 

Моделирование 

поведения пористых 

сред в мишенях 

инерциального 

термоядерного синтеза 

Modeling of porous 

media behavior of in 

inertial fusion targets 

ЯФ-51 қ 

Мырзахмет Марат 

Күмісбекұлы, ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

профессор  м.а 24 

Маулет Меруерт 

Кӛміртекті 

нанотүтікшелердің 

тасымалдау қасиеттері 

Транспортные свойства 

углеродных нанотрубок 

Transport  propertiesof 

carbon nanotubes 

ЯФ-51 қ 


Амангалиева Рауан 

Женисовна, ф-м.ғ.к., 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің доцент м.а. 

25 

Айдарова Динара Жер 

қыртысының 

температурасына 

радиоактивті  ыдыраудың 

әсері 

Влияние 


радиоактивного 

распада на температуру 

земной коры 

Effect 


oftemperatureon 

theradioactive  decay 

ofthe Earth's crust 

ЯФ-51 қ 


Амангалиева Рауан 

Женисовна, ф-м.ғ.к., 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің доцент м.а. 

26 

Сулейменов Азат Бұрмаланған 

толқындар  

әдісі 

аймағындакең интервалды  энергия  үшін 

16

О+12

С 

серпімді шашырау процесін беріліу 

процесін  есепке  алуға 

негізделген зерттеу 

Исследование упругого 

рассеяния 

16

О+12

С для 


широкого интервала 

энергии в рамках 

метода искаженных 

волн для учета 

процесса передачи. 

The researching of 

16

O+

12C elastic 

scattering for the 

broaden energy 

interval within the 

method of distorted 

waves to account the 

transmission process 

ЯФ-51 қ 


Амангелді Нұрлан                   

PhD докторы, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы Исмаилов Наурызжан 

Муратович 

Соқтығысутеориясындағы

матрицалықәдіс 

R-матричный подход в 

теории столкновений 

R-matrix approach in 

the theory of 

collisions  

ЯФ-52 о 


Морзабаев Айдар 

Капарович, ф-м.ғ.к., 

профессор м.а., 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ  Әжібеков Айдос Қазбекұлы  

Тӛмен энергиялардағы 

реакцияларды толық 

қимасы 


Полное сечение 

реакций при низких 

энергиях 

Total cross section for 

reaction of low energy 

ЯФ-52 о 


Кутербеков Кайрат 

Атажанович, ф-м.ғ.д., 

профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Рысқұлов Азамат Еркінұлы 

ДЦ-60 үдеткішінде 

иондардың қарама-қарсы 

шашырау сипаттамасы 

бойынша жұқа үлдір 

қалындығын және 

элементтік құрамын 

анықтау әдісін дамыту 

Развитие метода 

определения толщин и 

элементного состава 

тонких пленок по 

характеристикам 

обратного рассеяния 

ионов на ускорителе 

ДЦ-60 


Development of the 

method for 

determination of 

thickness and 

elemental composition 

of  thin films by 

backscattering 

signature of ions using 

the cyclotron DC-60 

ЯФ-52 о 


Морзабаев Айдар 

Капарович, ф-м.ғ.к., 

профессор м.а., 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ  Дангилова Гульмира Амангельдиевна 

Энергия тӛмен кезінде 

әлсізбайланысқан 

Особенности 

дифракционного 

Features diffractive 

scattering of weakly 

ЯФ-52 о 


Кутербеков Кайрат 

Атажанович, ф-м.ғ.д., ядролардың 

дифракциялық шашырау 

ерекшеліктері 

рассеяния 

слабосвязанных ядер 

при низких энергиях 

bound nuclei at low 

energies 

профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Мухамедиев Асхат Кспекович 

Тығыз тӛмен 

температуралық 

плазмадағы мюондық 

катализді компьютерлік 

модельдеу 

Компьютерное 

моделирование 

мюонного катализа в 

плотной 


низкотемпературной 

плазме 


Computer simulation 

of muon catalysis in 

dense low-temperature 

plasma 


ЯФ-52 о 

Мырзахмет Марат 

Күмісбекұлы, ф.-м.ғ.к, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

профессор  м.а 

Баяхметов Олжас Серикович 

Бұрыштық моменттің 

кванттық теориясы және 

оның жеңіл ядролар үшін 

мультикластерлік 

модельдеріндегі 

қосымшалары 

Квантовая теория 

углового момента и ее 

приложения для 

мультикластерной 

модели легких ядер 

Quantum theory of 

angular momentum 

and its applications for 

multi-cluster model of 

light nuclei 

ЯФ-52 о 


Сахиев Саябек 

Қуанышбекұлы,                     

ф-м.ғ.д., профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

Атабай Арыстан Серікұлы 

Жанынан кедергі болатын 

энергия кезінде 

ядролардың 

ӛзараәрекеттесу 

механизмі 

Механизм ядерных 

взаимодействий при 

околобарьерных 

энергиях 

The mechanism of 

nuclear interactions at 

near-barrier energies 

ЯФ-52 о 


Кутербеков Кайрат 

Атажанович, ф-м.ғ.д., 

профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Құлман Әль-Фараби Сапарғалиұлы 

MgF


2

 кристалының 

радиациалық 

беріктілігінде және ӛзіндік 

дефектілерінің теориялық 

зерттемесі 

Теоретическое 

исследование 

собственных дефектов 

и их роли 

радиационной 

стойкости кристалла 

MgF

2.

 The theoretical 

investigation of F and 

H centers creation and 

the radiation 

resistance of the MgF

crystal. ЯФ-52 о 

Усейнов Абай 

Бахытжанович, PhD 

докторы, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

Қазамбаева Айсұлу Каирбековна 

Ауыр иондар 

реакцияларындағы алмасу 

процесстері 

 

Обменные процессы в реакциях с тяжелыми 

ионами 


Exchange processes in 

reactions with heavy 

ions 

 

ЯФ-52 о Морзабаев Айдар 

Капарович, ф-м.ғ.к., 

профессор м.а., 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ  

10 


Сейтбаев Айбек 

Самиғұллаұлы 

Полимерлі 

матрицалардағы жез 

нанокластерлерінің 

радияциялық – химиялық 

синтезі 

Радиационно-

химический синтез 

нанокластеров меди в 

полимерных матрицах 

Radiation – induced 

synthesis of copper 

nanoclasters in 

polymer matrixes 

ЯФ-52 о 


Машенцева Анастасия 

Александровна,  PhD 

докторы, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

11 


Аймаганбетов 

Азамат Сатканович 

Кең интервал 

энергияларда 

16

O(

14N, 

Экспериментальное 

исследование и анализ 

Study of elastic 

scattering of 

16

O(14

N, 


ЯФ-52 о 

Буртебаев Насурлла 

Таханович, ф-м.ғ.д., 


14

N)

16O серпімді 

шашыраудың 

эксперименталдық 

зерттелеуі мен талдау. 

упругого рассеяния 

16

O(14

N, 


14

N)

16O в 

широком интервале 

энергий. 

14

N)16

Oin a wide 

range of energies. 

профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

оқытушысы 

12 

Сеитов Дастан Даулетулы 

Перспективті UN 

жанармайдың бетінің 

тотығуының квантты -

химиялы модельдеуі 

Квантово-химическое 

моделирование 

окисления поверхности 

перспективного 

топлива UN. 

Quantum-chemical 

modeling of 

perspective UN fuel 

surface oxidation. 

ЯФ-52 о 

Дуйсебаев Альнур 

Дуйсебаевич, профессор, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

13 


Даурембекова Айнур  Тӛмендегі орбиталық 

спутниктік байланыс 

жүйесіндегі сигналдың 

бұрмалануымен 

байланысқан доплерлік 

эффектілерді талдау 

Анализ доплеровских 

эффектов, 

обусловленных 

искажением сигнала в 

системе 

низкоорбитальной 

спутниковой связи 

Analysis of Doppler 

effects caused by 

distortion of a signal 

in a low orbit satellite 

communication 

ЯФ-52 о 

Сахиев Саябек 

Қуанышбекұлы,                     

Д.ф-м н., профессор      

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Қосымша______15__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

Физика- техникалық факультеті Ғарыштық техника және технологиялар  

кафедрасы бойынша бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В074600  Ғарыш техникасы және технологиясы» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломның тақырыптары 

 

Тобы 


Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде  

 

Адиетов  Махамбет Адиетович 

Наноспутниктің  кӛмегімен 

ғарыштық 

байланыстың 

жүйесін құруды  жобалау. 

 

Разработка проекта: 

Создание 

системы 

космической  связи  с 

помощью 

наноспутников. 

 

Development  of  the project:  Creating  a 

system  of  space-based 

communication  using 

nano-satellites. 

ҒТжТ-

41қ 


Тулегулов Амандос 

Дабысович, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, Ғарыштық 

техника және 

технологиялар 

кафедрасының доценті 

Алдоңғаров Нұрсұлтан 

Жақсылықұлы 

Криогенді  сұйық  оттегіне 

арналған  зымыран  багын 

жасаудың    технологиялық 

процесін жобалау 

 

Разработка технологического 

процесса  изготовления 

бака 

ракеты 


для 

криогенного  жидкого 

кислорода. 

Development  process 

of  manufacturing  tank 

of  rocket  carrier  for 

cryogenic 

liquid 


oxygen. 

ҒТжТ-


41қ 

Касымов Умирзак 

Тажигалиевич, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ, Ғарыштық техника 

және технологиялар 

кафедрасының каф.меңг., 

т.ғ.к., профессор Альжанов 

Нурсултан  

Коныспаевич 

Қолданыстағы 

мӛлтек 


серіктердің  конструкторлы- 

технологиялық 

және 

экономикалық анализі және наноспутниктердің 

перспективтік 

конструкциясын жобалау 

 

Конструкторско-технологический 

и 

экономический    анализ существующих  

микроспутников 

и 

разработка перспективной 

конструкции 

наноспутников. 

The 


design-

technology 

and 

economic  analysis  of the 

existing 

microsatellites 

and 


development 

of 


perspective  design  of 

nano-satellites. 

ҒТжТ-


41қ 

Нургужин Марат 

Рахмалыұлы, Президент 

АҚ «Қазақ Ғарыш 

Сапары», т.ғ.д., профессор 

Амангельды Азат  Таннурович 

Мӛлтек 


серіктердің 

жұлдызды 

сезгішінің 

конструкциясын  жобалау 

 

Разработка конструкции  звездного 

датчика 


микроспутника.  

 

Development of 

construction  of  the 

star  sensor  of  the 

micro-satellite. 

ҒТжТ-

41қ 


Нургужин Марат 

Рахмалыұлы, Президент 

АҚ «Қазақ Ғарыш 

Сапары», т.ғ.д., профессор  

Әлиакпаров Әлиаскар 

Кеңгірбайұлы 

Оптикалық 

бағдарлау 

жүйесі 

түріндегі наносеріктің 

пайдалы 


жүгінің 

конструкциясын 

жобалау 

Разработка 

конструкции  полезного 

груза  наноспутника  в 

виде 

оптической системы зондирования.  

 

Development  of  the construction  of  the 

payload 


of 

nano-


satellite in the form of  

optical 


sensing 

systems. 

ҒТжТ-

41қ 


Тулегулов Амандос 

Дабысович, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, Ғарыштық 

техника және 

технологиялар 

кафедрасының доценті Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет