Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет12/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65

                                                                                                                                                      Қосымша______11__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Физика- техникалық факультеті «Жалпы және теориялық физика» 

кафедрасы бойынша бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы 

Мамандық: «5В060400 - Физика» күндізгі бӛлім 

 

 

№ Диплом қорғаушының 

аты-жӛні (толық) 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

Тобы 


Ғылыми жетекшінің аты-

жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Қазақ тілінде 

Орыс тілінде 

Ағылшын тілінде 

Құрбанғалиева Әлима Біртекті емес сызықты 

емес күй теңдеулері 

бар Фридман-

Робертсон-Уокер 

космологиясы 

Космология 

Фридмана-Робертсона-

Уокера с нелинейным 

неоднородным 

уравнением состояния 

Cosmology Friedmann-

Robertson-Walker with 

nonlinear 

inhomogeneous 

equations of state 

Фз-41 


Мырзакулов Е.М., 

аға оқытушы, PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Тобылгиева Бекзат 

Телепараллель 

космологиядағы 

Конформный 

инвариант 

Сonformal Invariant 

Teleparallel Cosmology 

Фз-41 

Мырзакулов Р., профессор, ф.-м.ғ.д., 

конформды инвариант  телепараллельной 

космологии 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Бейсембек Айман 

Жұлдыз 

қойнауларындағы физикалық 

құбылыстар 

Физические процессы 

в недрах звезд 

Physical processes are in 

the bowels of the earth 

of stars 

Фз-41 


Кенжалиев Д.И., 

доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Мерәлі Нұрпейіс 

F(T) 

гравитациясындағы фантомдық және 

скалярлық ӛрістері бар 

космологиялық 

модельдер 

Космологические 

модели с фантомными 

и скалярными полями 

в F(T) гравитации 

имеющие точные 

решении 


Cosmological models 

with phantom and scalar 

fields in F(T) gravity 

Фз-41 


Мырзакулов Р., 

профессор, ф.-м.ғ.д., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Қалыбай Жеңісхан 

Ғаламның үдемелі 

ұлғаюының 

динамикасы және 

Чаплыгин газы 

Динамика ускоренного 

расширения 

Вселенной и газ 

Чаплыгина 

Dynamics of 

accelerating expansion 

of the Universe and 

Chaplygin gas 

Фз-41 

Мырзакулов К.Р., доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Базылжанова Анара F(R) гравитациядағы 

сынамалы бӛлшектің 

қозғалыс теңдеуі 

Уравнение движения 

пробной частицы в 

F(R) гравитации 

The equation of motion 

of a test particle in F (R) 

gravity 

Фз-41 


Ержанов К.К., 

доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

Ыдырысова Ақбота Гравитациялық 

толқындар 

космологиясы 

Космология 

гравитационных волн 

Cosmology of 

gravitational waves 

Фз-41 

Мырзакул Ш.Р., 

доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

Нұрат Индира F(T) гравитациядағы 

ірі масштабты 

құрылым 

Крупномасштабная 

структура в F(T) 

гравитации 

Large-scale structure in 

F(T) Gravity 

Фз-41 

Ержанов К.К., доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 


Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Тастанова Дина 

Массивті 

гравитацияның 

феноменологиялық 

аспектілері 

Феноменологические 

аспекты массивной 

гравитации 

Phenomenogical aspects 

of massive gravity 

Фз-41 


Мырзакулов Р., 

профессор, ф.-м.ғ.д., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


10 

Рамазан  Мӛлдір 

Тұтқырлы сұйық 

космологиясы 

Космология 

вязкойжидкости 

Cosmology of viscous 

fluid 


Фз-41 

Мырзакул Ш.Р., 

доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 


Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

11 


Тастемір Енлік 

Жалпыланған 

Чаплыгин газы бар 

Фридман-Робертсон-

Уокер космологиясы 

Космология 

Фридмана-Робертсона-

Уокера с обобщенным 

газом Чаплыгина 

Cosmology Friedmann-

Robertson-Walker with 

generalized Chaplygin 

gas 

Фз-41 


Мырзакулов Е.М., 

аға оқытушы, PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


12 

Тоқтамышова Раушан 

Телепараллель 

гравитациядағы 

сынамалы бӛлшектің 

қозғалыс теңдеуі 

Уравнение движения 

пробной частицы в 

телепараллель 

гравитации 

The equation of motion 

of a test particle in 

teleparallel gravity 

Фз-41 


Ержанов К.К., 

доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

13 


Тулеева Айгүл 

Стандартты 

космологиялық 

модельдегі 

масштабтық факторды 

зерттеу 


Исследование 

масштабного фактора 

в стандартной 

космологической 

модели 

Investigation of the scale factor in the standard 

cosmological model 

Фз-41 

Жамбайбеков К.Ж., доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

14 


Сарсенбаев Масан 

Жартылай ӛткізгіштік 

және электрондық 

құрылғыларды 

Electronics Workbench 

программалау ортасы 

кӛмегімен зерттеу 

Изучение 

полупроводниковых и 

электронных приборов 

с помощью 

программной среды 

ElectronicsWorkbench 

Study of semiconductor 

and electronic devices 

using the software 

environment Electronics 

Workbench 

Фз-41 

Балабеков К.Н., доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

15 


Талапхан Қастер 

LCDS құралдары 

кӛмегімен жалпы 

физика курсы 

бойынша оқу құралын 

даярлау 


Подготовка учебного 

пособия по курсу 

общей физики с 

помощью 


инструментов LCDS 

The writing training 

manual of the course of 

general physics with the 

use of  LCDS tools 

Фз-41 


Балабеков К.Н., 

доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


16 

Ташкенбаев Қанат 

Модификацияланған 

гравитациядағы 

күңгірт энергия 

мәселелері 

Проблема темной 

материи в 

модифицированной 

теории гравитации 

Problem of dark matter 

in a modified theory of 

gravity 

Фз-41 


Ержанов К.К., 

доцент м.а., ф.-м.ғ.к., 

PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

17 


Нурсеитова Акбота 

Гравитациялық 

ӛрістегі 

электромагниттік 

ӛрістің қасиеттерін 

зерттеу 


Свойства 

электромагнитного 

поля в поле 

гравитации 

Properties of the 

electromagnetic field in 

the gravitational field 

Фз-42 


Кенжалиев Д.И., 

доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


18 

Сайдалина Зарина 

Ғаламның моделдік 

потенциалындағы 

жұлдыздар қозғалысы 

Движения звѐзд в 

модельном потенциале 

Галактики 

Motion model potential 

stars of the Universe 

Фз-42 

Кенжалиев Д.И., доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

19 


Талипова Динара 

Скалярлық және 

фермионды ӛрістері 

бар күңгірт 

энергияның күй 

теңдеулерінің 

космологиялық 

эволюциясы 

Космологическая 

эволюция уравнения 

состояния темной 

энергии в моделях со 

скалярными и 

фермионными полями 

Cosmological evolution 

of  equation of state of 

dark energy with models 

scalar and fermion fields 

Фз-42 

Разина О.В., доцент м.а., PhD, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

20 


Чураев Ринат 

Әр түрлі 

программалау 

орталарын қолдана 

отырып физикалық 

процестерді модельдеу 

Моделирование 

физических процессов 

с использованием 

различных 

программных сред 

Modeling of the physical 

processes with the use of 

different program 

environments 

Фз-42 


Балабеков К.Н., 

доцент, ф.-м.ғ.к., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


 

 

                                                                                                                                                       Қосымша______12__  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 

Физика техникалықфакультеті Радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасы бойынша бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В071900 –Радиотехника, электроника және телекоммуникация» күндізгі бӛлім 

 

 

 

№ 

 

Студенттің толық  

аты-жӛні 

 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.

  

Ақатаева Айдана 

Қуанышқызы 

Алматы облысының 

телемедицина желісінің 

ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыздандыру 

Разработка проекта 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Project development 

for providing 

information security of 

telemedicine network 

 

РЭТ-41қ Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ жобасын жасау 

телемедицинской сети 

Алматинской области 

in Almaty region 

т.ғ.к., доценті 

2.

   Бекқалиев Талғат 

Арқалықұлы 

VPN технологиясын 

қолдана отырып, 

Ӛскемен қаласындағы 

"Эмиль" ЖШС-ның 

біріктірілген 

корпоративті желісін 

құру 

Организация объединенной 

корпоративной сети 

ТОО "Эмиль" с 

применением 

технологий VPN в 

городе Усть-

Каменогорск 

Organization of the 

united corporate 

network of the LLP 

"Emil" by using VPN 

technologies in 

Oskemen city 

 

РЭТ-41қ Калиева Самал 

Ахметжанқызы, 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ аға 

оқытушысы 

3.

   Ельмашова Ләззат 

Сәкенқызы 

Астана қ. Wi-Fi 

технологиясы үшін 

жиіліктік-

территориялық 

жобалауды жасау  

Разработка частотно-

территориального плана 

для технологии Wi-

Fiг.Астана 

Development of 

frequency-territorial 

planning for Wi-Fi 

technology in Astana 

city 


 

РЭТ-41қ 


Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ п.ғ.к., доценті 

4.

 

  Жолдиева Шаттық Бауыржановна 

Орал қаласының "Әлем 

Плаза" сауда орталығын 

Интернетке қосуды 

ұйымдастырудың  сызба 

жобасын жасау 

Разработка проекта 

схемы организаци 

доступа в Интернет 

торгового центра "Алем 

Плаза" г.Уральска 

Project development 

access to the Internet 

of the trade centre to 

Uralsk city 

 

РЭТ-41қ Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ т.ғ.к., доценті 

5.

 

  Жубаева Жулдыз Суийындыккызы 

4-буынды мобильді 

байланыс желілерінің 

ӛткізу қабілеттілігін 

сараптау  

Анализ пропускной 

способности сети 

мобильной связи 4-го 

поколения 

Traffic capacitty 

analysis of the 4-th 

generation of mobile 

communication  

 

РЭТ-41қ Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ п.ғ.к., доценті 

6.

 

  Ибрагим Шыңғыс Алматұлы 

Қызылорда-Қарағанды 

қалалары аумағында 

талшықты-оптикалық 

байланыс жүйесін 

жобалау  

Проектирование 

волоконно-оптической 

линии связи на участке 

городов Кызылорда-

Караганда 

Design  of  the  fiber-

optical  communication 

line  on  the  site  of  the 

cities  of  Kyzylorda-

Karaganda 

 

РЭТ-41қ 


Молдамурат Куралай, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ т.ғ.к., доценті 

7.

   Искакова Гульдана 

Мергалиевна 

Дифракциялық 

антеннаны қоздыратын 

элементтердің синтезі 

Синтез возбуждающих  

элементов 

дифракционных антенн 

Synthesis of excitant 

elements of diffraction 

antennas 

 

РЭТ-41қ Қанымғазиева Ильмира 

Айдосовна 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ ф.-м.ғ.к., доценті 

8.

 

  Кеңесова Еркежан Талғатқызы 

ҚТЖ ҰК АҚ батыс 

аймағының қозғалмалы 

құрамын басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін құру  

Разработка 

автоматизированной 

системы контроля 

подвижного состава 

западного региона АО 

НК КТЖ 


Development of the 

automatic control 

system of rolling stock 

in the western region 

of JSC NS KTZ 

 

РЭТ-41қ Ахметбаев Даурен 

Садыкович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ т.ғ.д., профессоры 

 


9.

 

  Куланов Азамат 

Жарасович 

 

 

  

Сканерді 

бұру 

құрылғысының микроконтроллер 

жүйесін жобалау 

Проектирование 

микроконтроллерной 

системы 

поворотного 

устройства для сканера  

Designing 

of 

amicrocontroller  tuner system  device  for  the 

scanner 


 

РЭТ-41қ 


Саутбеков Сеил 

Сейтенович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУф.-м.ғ.д., 

профессор 

10.


 

  Махамбетова Мәдина 

Қайырбайқызы 

Ақтӛбе қаласы 11-

шағын ауданында G-

PON технологиясы 

негізінде қатынас 

желісін жобалау 

Проектирование сети 

доступа G-PON в 

микрорайоне 11 

г.Актобе 

Design of the network 

access to G-PON in the 

micro-district of 

Aktobe city 

 

РЭТ-41қ 


Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУп.ғ.к., доценті 

11.

 

  Молдадосов Мукан Муратұлы 

Шымкент қаласының 

таңдау қызметіндегі 

Metro Ethernet желісін 

зерттеу 

Разработка сети 

MetroEthernet выбора 

услуг в городе 

Шымкент  

Design of the Metro 

Ethernet network 

selection of services in 

Shymkent city 

 

РЭТ-41қ Молдамурат Куралай, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУт.ғ.к., доценті 

12.


 

  Мухамедсыдыкова 

Зауреш Ержановна 

ҚТЖ ҰК АҚ-ның 

Оңтүстік аймағындағы 

теміржолдың 

қозғалмалы құрамын 

бақылаудың 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка 

автоматизированной 

системы контроля 

подвижного состава 

Южного региона АО НК 

КТЖ 


Development of 

automated control 

system of rolling stock 

of the southern region 

of KTZ NC JSC  

 

РЭТ-41қ Ахметбаев Даурен 

Садыкович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУт.ғ.д., профессор 

13.

 

  Мұстафаева Айдана Талғатқызы 

Қызылорда облысының 

Шиелі ауданындағы 

NGN технологиясының 

жүзеге асыру жобасын 

зерттеу 


Разработка проекта 

реализации технологий 

NGN в районе Шиели 

Кызылординской 

области 

Design of the project 

of realization of the 

NGN technologies in 

the Shiyeli district of 

Kyzylorda region 

 

РЭТ-41қ 


Молдамурат 

КуралайЛ.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУт.ғ.к., 

доценті 


14.

 

  Мәдіханова Оразкүл Пардаходжақызы 

Жетісай қаласының 

телефондық желісін 

жетілдіру

 

Модернизация телефонной сети 

г.Жетысай

 

Modernization of the telephone network of 

the city Zhetysay 

 

РЭТ-41қ 


Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУп.ғ.к., доценті 

15.

 

  Нурсиланов Айдар Мухаметқажыұлы 

Сутегімен жүретін 

автокӛліктің басқару 

жүйесін 


микроконтроллер 

негізінде жобалап 

құрастыру  

Разработка 

микроконтроллерной 

системы управления 

автотранспорта на 

водороде  

Development of 

microcontroller e-

felling control system 

for hydrogen vehicles 

 

РЭТ-41қ 


Әубәкір Дауренбек 

Әзенұлы Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУф.-м.ғ.к., 

ф.ғ.д., профессоры 

16.

 

  Оспан Назым Кенжемұратқызы 

Дифракциялық 

антеннаның 

Проектирование 

установки для 

Planning  of  setting  for 

experiments  with  the 

 

РЭТ-41қ Қанымғазиева Ильмира 

Айдосовна сәулеленетін 

элементтерімен 

тәжірибе жасауға 

арналған қондырғыны 

жобалау 

экспериментов с 

излучающими 

элементами 

дифракционных антенн 

radioactive elements of 

diffraction antennas 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУф.-м.ғ.к., доценті 

17.


 

  Сағынтайқызы 

Мадина 

Талдықорған қаласының "Қайнар" 

акционерлік қоғамының 

корпоративтік желісінің 

жобасын жасау  

Разработка проекта 

корпоративной сети 

акционерного общества 

"Кайнар" в 

г.Талдыкорган 

Project development of 

the corporate network 

of Joint-stock company 

"Kainar" to 

Taldykorgan city 

 

РЭТ-41қ 


Алдашева Лаура 

Сабитхановна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУАға оқытушысы 

18.

 

  Темирбаев Ерат Ерканатович 

Қазақстан аймақтарына 

икемді қашықтықтағы 

датчиктерден 

информацияны жинау 

және ӛңдеудің 

бағдарламалық 

ақпараттық комплексі 

Програмно-аппаратный 

комплекс сбора и 

обработки информации 

от удаленных датчиков 

в условиях Казахстана 

The hardware-

softwarecomplex of 

gathering and 

information handling 

from remote sensor 

units in the conditions 

of Kazakhstan 

 

РЭТ-41қ 


Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУп.ғ.к., доценті 

19.

 

  Туғамбаев Ертас Туғамбайұлы 

Энергияныүнемді 

тұтынатын жарықты- 

динамикалық 

құрылғыдағы 

бейнеағынды сандық 

ӛңдеу 

Цифровая обработка видеопотока на 

светодинамическом 

устройстве с 

минимизированным 

энергопотреблением 

Digital processing of a 

video flow on the 

light-dynamic device 

with the minimised 

power consumption 

 

РЭТ-41қ 


Ахметбаев Даурен 

Садыкович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУт.ғ.д., профессоры 

20.

 

  Умирбекова Кенжегуль 

Саламатовна 

"Altel" АҚ желісінде 

мәліметтерді тарату 

сапасын бағалау 

алгоритмін жасау 

Разработка алгоритма 

оценки качества 

передачи данных на 

сети АО "Altel"  

Evaluation quality 

algorithm development 

of data transfer on the 

JSC "Altel" network 

 

РЭТ-41қ 


Мухамедрахимова 

Галия Исатаевна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ п.ғ.к., доценті 

21.

 

  Шоқпар Гүлдана Болатбекқызы 

"СНПС-


Актобемунайгаз" 

акционерлік қоғамына 

SIP телефония 

байланысының 

сұлбасын жасау 

Разработка схемы 

организации связи SIP - 

телефонии АО "СНПС-

Актобемунайгаз" 

Project scheme of SIP 

telephony by 

connection 

organizations for 

"SNPS-


Aktobemunaigaz" 

corporation 

РЭТ-41қ  Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ т.ғ.к., доценті 

22.

 

  Қозыбайұлы Шерхан Ақтӛбе облысының 

Байғанин ауданына 3G 

мобильді байланыс 

желісін жобалау 

Проектирование сети 

мобильной связи по 

технологии 3G для 

района Байганин 

Актюбинской области 

Designing of mobile 

connection network by 

the technology 3G for 

the district Baiganin of 

the region Aktobe 

РЭТ-41қ  Молдамурат 

КуралайЛ.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУт.ғ.к., 

доценті 


23.

 

  Әбіләзімов Аманғали Сәбитұлы 

Астана қаласының 

"Юго-Восток" ауданына 

WiMax сымсыз 

мобильді байланыс 

желісін жобалау 

Проектирование 

беспроводной сети 

WiMax для района 

"Юго-Восток" города 

Астаны 

Designing of wireless network WiMax for 

the district "Yugo-

Vostok" of the city 

Astana 


 

РЭТ-41қ 


Молдамурат 

КуралайЛ.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУт.ғ.к., 

доценті 


24.

 

  Әбибуллаев Жазылбек 

Әбласанұлы 

Қызылорда облысы 

Жаңақорған ауданына 

4G желісін енгізу 

жобасы  


Проект по внедрению 

сети 4G для района 

Жанакорган в 

Кызылординской 

области  

The introduction 

project of a network 

4G for the district 

Zhanakorgan in 

Kyzylorda region 

 

РЭТ-41қ 


Молдамурат 

КуралайЛ.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУт.ғ.к., 

доценті 


25.

 

  Әнуар Ғалымжан Амандықұлы 

Қызылорда облысының 

сымсыз байланыс желісі 

CDMA-450 үшін 

жиіліктік-аймақтық 

жобасын құрастыру 

Разработка частотно-

территориального плана 

для сети беспроводной 

связи CDMA-450 

Кызылординской 

области 


Design of frequency-

spatial plan to the 

wireless 

communication 

network CDMA-450 

of Kyzylorda region 

 

РЭТ-41қ 


Қанымғазиева Ильмира 

Айдосовна 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУф.-м.ғ.к., доценті 

26.

 

  Әсілханұлы Мағауия Жетісай қаласындағы 

аудандық емхананың 

корпоративтік желісін 

жобалау 


Проектирование 

корпоративной сети 

районной поликлиники 

в городе Жетысай 

Designing a corporate 

network of the district 

policlinic in Zhetysai  

town 


РЭТ-41қ  Бақытжан Асқар 

БақытжанұлыЛ.Н.Гуми

лев атындағы ЕҰУф.-

м.ғ.к., доценті 

27. 

Абдрахманова Ардак Арманкызы 

 

«Зениттік сәулеленетін декаметрлік толқындар 

диапазондағы 

кеңжолақты 

антеннаның 

параметрлерінесептеу 

және конструкциясын 

құру» 

«Расчет параметров и разработка конструкции 

широкополосной 

антенны зенитного 

излучения 

декаметрового 

диапазона волн» 

«Calculation of 

parameters and the 

broadband zenith 

radiation antenna 

construction 

development of 

decameter wave 

range» 


 

РЭТ-42о 


Қабылбекова Уткир 

Момыновна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ  т.ғ.к., доценті 

28. 

Айтумбетов Айжарык  Конжемратович 

«Лазерлік  локациялық  

смгнал 

параметрлерін есептеу 

әдістемесін 

жасау» 

«Разработка  методики расчета 

параметров 

лазерного  локационного 

смгнала» 

 

«Development ofmethods 

of 


calculating 

the 


parameters 

of 


the 

laswe radar signal» 

РЭТ-42о  Шарифов Джумахон 

Мухторович 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ  ф-м.ғ.к., доцент,  

 

29. 


Ахметов Ерасыл 

Канатович 

Virtex-7 

бағдарламаланатын 

кристалына  негізделген 

электрлілік 

орталықтандыру» 

«Электрическая 

централизация 

на 


программируемая 

кристалле Virtex-7» 

«Electric  centralization 

on 


Virtex-7 

programmable chip» 

РЭТ-42о  Садыков 

Асқарбек 

Амиркулович, 

Л.Н.Гумилев  атындағы 

ЕҰУ                    т.ғ.д., 

профессор    

30. 

Дуйсенова «Күрделі 

«Проектирование ПЛИС  «Complex 

РЭТ-42о  Садыков 

Асқарбек Айшат Мерболатовна  бағддарламаланатын 

және 


қайта 

бағдарламаланатын 

құраламдары 

бар 


БЛИС-ды 

(бағдарламаланатын 

логикалық  интегралдық 

сұлбалар) жобалау» 

со 

сложными программируемыми 

инепрограммируемыми 

структурами» 

 

programmable logic 

device 


design 

with 


complex 

programmable 

and 

reprogrammable structures» 

Амиркулович, 

Л.Н.Гумилев  атындағы 

ЕҰУ                    т.ғ.д., 

профессор    

31. 


Ерім 

Ақлбек 


Абайұлы 

 

«Астана-Атбасар-Жалтыр  

станцияларыарасындао

птикалықбайланысжелі

лерінжасау» 

 

«Разработка  оптической сети  связи  на  участке 

станция  Астана-станция 

Атбасар-станция 

Джалтыр» 

 

«Development of 

optical  communication 

network  on  an  area 

station  Astana-station 

Atbasar- 

station 


Dzhaltyr » 

РЭТ-42о  Алдашева 

Лаура 

СабитхановнаЛ.Н.Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ  

т.ғ.к., аға оқытушы 32. 

Кадеев Санжар 

Искакович 

«Navstar» 

спутник 

радионавигациялық 

бекет  кӛмегімен  ұялы 

операторлар 

беріліс 

ақпараттың 

жиілігін 

синхрондау 

«Синхронизация 

частоты 


передачи 

информации 

сотовых 

операторов  с  помощью 

спутниковой 

радионавигационной 

станции NAVSTAR» 

«Synchronization 

of 

the  GSM  information transmission  frequency 

using 


NAVSTAR 

satellite 

radio 

Navigation station» РЭТ-42о  Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ т.ғ.к., доцент  

33. 

Каирбекова Махаббат 

Куанышбековна 

«Кӛкшетау  қаласының 

«Орталық» 

шағынауданында  

GPON-технологиясын 

қолдана 

отырып 


абоненттік 

желіні 


ұйымдастыру» 

«Проектирование  сети 

абонентского 

доступа 


микрорайона  

«Центральный» 

г.Кокшетау 

с 

использованием  GPON-технологии» 

«Designing of network 

of 

narrowcasting access  of  the  distriet  

«Central» 

in 

the 


Kokshetau  city  using 

GPON-technology» 

 

РЭТ-42о  Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, 

Л.Н.Гумилев  атындағы 

ЕҰУ т.ғ.к., доцент Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет