Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет1/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

 

Қосымша______1__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Механика-математика факультетінің «Іргелі математика» кафедрасын  бітіруші студенттері дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

 

Мамандық:«5В060100 - Математика» күндізгі бӛлім 

 

 

№  

Диплом 


қорғаушының 

аты-жӛні (толық) 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 Тобы 

Ғылыми жетекшінің аты-

жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде  

1. 


Кенжехан 

Кымбат 


Шаудер белгісін 

пайдаланып сызықты 

емес 

дифференциалдық теңдеуді зерттеу 

Иследование 

нелинейного 

дифференциального 

уравнения с помощью 

принципа Шаудера 

Investigation of 

nonlinear differential 

equations by 

Schauder princip 

М-41 

Ибатов Андрей к.ф.-м.н., доцент 

2. 


Сейду Мадина 

Бердіханқызы 

Эйлердің 

функционалды-

дифференциалдық 

теңдеуі 


Функционально-

дифференциальные 

уравнения Эйлера 

The functional-

differential equations 

of Eiler 

М-41 

Ибатов Андрей  к.ф.-м.н., доцент 

3. 


Апенов Алибек 

Темиргалиевич 

Алгебралық сандар 

теориясы неігзіндегі 

дискреттік Фурье 

түрлендірулерінің 

уақыттық қиындығы 

Временная сложность 

дискретного 

преобразования Фурье 

на основе 

алгебраической теории 

The time complexity 

of the discrete 

Fourier transform 

based on algebraic 

number theory 

М-41 


Темиргалиев Нурлан 

д.ф.-м.н. профессор чисел 

4. 


Келіспекова 

Меруерт 


 

Түрленген Фурье 

қатары арқылы 

алынған 


функциялардың 

тегiстiк модулдерiн  

бағалаулары туралы 

Об оценках модулей 

гладкости функций с 

преобразованным 

рядом Фурье 

 

About estimates of  the modulus of 

smoothness of 

functions with the 

transformed Fourier 

series 

М-41 


Джумабаева Айнур 

Амангелдиевна 

PhD,  старший 

преподаватель 

5. 

Максимова Екатерина 

Жалпыланған Лоренц 

кеңістіктері үшін Боас 

теоремасы. 

Теорема Боаса для 

обобщенных 

пространств Лоренца 

Boas theorem for 

generalizedLorentz 

spaces 


М-42 

Копежанова Айгерим 

Нуржановна 

PhD, старший 

преподаватель 

6. 


Дәукен Дамира 

Сингулярлы нүктелі 

Карлеман-Векуа  

теңдеуі үшін Риман-

Гильберт есебі 

Задача Римана – 

Гильберта для 

уравнения Карлемана – 

Векуа с сингулярной 

точкой 


Riemann-Hilbert 

problems for 

Carleman-Vekua‘s 

equations with 

singular point 

М-41 


Нуримов Бауыржан 

Серикпаевич  

PhD, и.о. доцент 

7. 


Мұхитова 

Арайлым 


Голоморфты 

функциялар үшін 

Дирихле есебі 

Задача Дирихле для 

для голоморфных 

фунций 


 

Riemann-Hilbert 

problems for 

Carleman-Vekua‘s 

equations with 

singular point 

М-41 

Нуримов Бауыржан Серикпаевич  

PhD, и.о. доцент 

8. 

Саржанова Оразгуль  

Сакенона 

Қосындылары ең 

жақсы жуықталған  

функциялардың 

тегістік модулі  мен 

Фурье қатарының 

дербес 


қосындыларының 

туындыларының 

нормалары 

Применение теоремы 

Потапова – Симонова 

об эквивалентности 

модуля гладкости 

функции с суммой 

наилучших 

приближений и норм 

производных 

частичных сумм ряда 

Application of 

Theorem Potapov - 

Simonov on the 

equivalence of the 

modulus of 

smoothness function 

with the sum of the 

best approximations 

and the norms of the 

М-41 


Жайнибекова Мехрибану 

Абдусадыковна 

к.ф.-м.н., доцент 


эквиваленттілігі 

туралы Потапов-

Симонов 

теоремасының 

қолданысы 

Фурье 


derivatives of the 

partial sums of the 

Fourier series 

9. 


Турдахан 

Кошаман    

Шектік аз 

дискрепансты «» 

векторлардан алынған 

кездейсоқ сандарды 

статистикалық тестілеу 

Статистическое 

тестирование 

случайных чисел, 

полученных 

«разворачиванием» 

векторов с предельно 

малым дискрепансом 

Statistical testing of 

random numbers 

obtained "unfolding" 

of the vectors with 

very small 

discrepancy 

М-41 

Жубанышева Аксауле Жанбыршиевна 

PhD,и.о. доцент 

10. 

Монтай Асхат Соболев-Морри 

класстарындағы енгізу 

теоремаларының 

қажетті шарттары  

Необходимые условия 

в теоремах вложения 

классов Соболева-

Морри 


Necessary conditions 

in the embedding 

theorems of Sobolev-

Morrey classes 

М-41 

Жайнибекова Мехрибану Абдусадыковна 

к.ф.-м.н., доцент 

11. 

Балташ Куандык Жылжымайтын мүлікті 

сақтандырудың 

математикалық моделі 

Математическая  

модель страхования 

недвижимости 

Mathematical model 

of real estate insurans 

М-42 

Рахимжанова Салтанат 

Кайраллинична 

старший преподаватель 

12. 

Байсалбаева Лаура 

Қазақстанның 

инвестицияға 

тартымдылығын 

бағалау 

Оценка 


инвестиционной 

привлекательности 

Казахстана 

Evaluation of 

investment 

attractivenessof 

Kazakhstan 

М-42 


Рахимжанова Салтанат 

Кайраллинична 

старший преподаватель 

13. 


Нұралин Бекзат 

Лагранждың 

интерполяциялық 

сплайндарындағы 

сандық 

Численные эксперименты с 

интерполяционными 

сплайнами Лагранжа 

Numerical 

experiments with the 

Lagrange 

interpolation splines 

М-41 


Таугынбаева Галия 

Ерболовна 

старший преподаватель 


эксперименттер 

14. 


Нұрмұхамбетова 

Нарғиза 


Эрмиттік 

сплайндардың 

аппроксимативті 

мүмкіндіктері 

Аппроксимативные 

возможности 

эрмитовых сплайнов 

Approximation 

capabilities Hermite 

splines 


М-41 

Таугынбаева Галия 

Ерболовна 

старший преподаватель 

15 

Шаймерденов Бауыржан 

Дискретті Харди 

операторының 

аддитивті бағалаулары 

Аддитивная оценка 

дискретного оператора 

Харди 

Additive estimates of discrete Hardy 

operator 

М-42 

Темирханова Айнур Мараловна 

PhD,и.о. доцент 

16 

Мукеева Жазира Монотонды тізбектер 

конусындағы дискретті 

Харди теңсіздігі 

Дискретные 

неравенства Харди на 

конусе монотонных 

последовательностей 

Discrete Hardy 

inequalities on the 

cones of monotone 

sequences 

М-42 


Темирханова Айнур 

Мараловна 

PhD,и.о. доцент 

17 


Кеңесбекова 

Маржан 


К(Е)Д-де оптималды 

жуықтап 


дифференциалдау 

агрегаттарының 

айырымдар 

әдістерімен есептеу 

мүмкіндіктерін 

салыстыру 

Сравнение 

вычислительных 

возможностей 

агрегатов 

приближенного 

дифференцирования 

оптимальных в К(В)П 

с разностными 

методами 

Comparison of 

computational power 

units approximate 

optimal 

differentiation in 

C(N)D with 

difference methods 

М-41 

Жубанышева Аксауле Жанбыршиевна 

PhD,и.о. доцент 

18 

Коптлиев Талғат Процессті тиімді 

қалпына келтіру үшін 

есептеу құрылғыларын 

оптималды 

орналастыру есебі 

Задача оптимального 

распределения 

измерительных 

приборов для 

эффективного 

восстановления 

процесса 

The problem of 

optimal distribution 

of device for 

effective recovery 

process 

М-41 


Наурызбаев Нурлан 

Жумабаевич  

PhD, старший 

преподаватель 

19 

Онласынов Алгебралық сандар 

мәнмәтініндегі 

«Упаковки» в 

контексте 

"Packing" in the 

context of algebraic 

М-41 

Темиргалиев Нурлан Қайсар 

«Қаптамалар» 

алгебраической теории 

чисел 


number theory 

д.ф.-м.н. профессор 

20 

Точиев Нұрбол Смоляк типті 

торлардағы 

дискрепанстың 

бағалаулары 

Вокруг оценок 

дискрепанса сеток типа 

Смоляка 

Around estimates of 

the discrepancy grids 

type Smolyak 

М-41 

Наурызбаев Нурлан Жумабаевич  

PhD, старший 

преподаватель 

 

Мамандық:«5В010900 - Математика» күндізгі бӛлім 

 

 

№  

Диплом 


қорғаушының 

аты-жӛні (толық) 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 Тобы 

Ғылыми жетекшінің аты-

жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Ахметова Римма Хабировна 

Мемлекеттер 

мысалында 

математика 

мұғалімдерінің 

дайындалуына 

салыстырмалы анализ 

Сравнительный анализ 

подготовки учителей 

математики на примере 

ряда стран 

Comarative analysis 

of preparafion of 

mathematics teacher 

by the few countries 

example 


Мо-42 

Абикенова Шолпан 

Какимжанова  

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

Жамбулова  Мадина 

Сериковна 

«Теңдеулер» 

тақырыбын 

дифференциалдық 

тұрғыда қарастыру 

Дифференцированный 

подход при разработке 

контрольных тестов на 

на примере темы 

«Уравнения» 

The «equation» 

theme, as an 

example of 

differenciated 

approach in the 

distribution of test 

cases 


Мо-42 

Абикенова Шолпан 

Какимжанова  

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

Шалкенов Жаслан Ерланұлы 

Бір дискретті 

кӛпмӛлшерлік 

таратушылықтың 

статистикалық 

Статистическое  

оценование одного 

дискретного 

многомерного 

The statistical 

estimation of one 

discrete 

multivariative 

Мо-42 


Искакова Айман 

Сериковна 

к.ф.-м.н., доцент 


зерттелуі 

распределения 

distribution 

Токсанова Салтанат 

Сайлаубаевна 

Қазақстан 

Республикасындағы 

сақтандыру 

әлеуметтік 

оқиғаларын 

ықтималдық 

статистикалық зерттеу 

Вероятности-

статистические 

исследования 

страховых социальных 

случаев в Республики 

Казахстан 

Probabilisttic 

statistical social 

rescarches of 

insurance claims in 

Republic of 

Kazakhstan  

Мо-42 


Искакова Айман 

Сериковна 

к.ф.-м.н., доцент 

Махатов Жанболат 

Мейрамулы 

Астана қаласы 

үлгісіндегі кӛлік 

құрал-жабдықтары 

бағдарын ақтау 

ықтымалдығының 

математикалық 

моделдеуі 

Математическое 

моделирование 

вероятности 

оправдываемости 

маршрутов 

транспортных средств 

на примере города 

Астана 

Mathematical modeling of the 

routes of vehicles 

skill probability on 

the example of the 

Astana city 

Мо-42 


Искакова Айман 

Сериковна 

к.ф.-м.н., доцент 

Досанова Акмарал 

Елдосовна 

Қазақстан 

Республикасында 

банк секторының 

болжамдарын 

ақталатындықтың бiр 

ықтималдық модельдi 

зерттеуi 

Исследование одной 

вероятностной модели 

оправдываемости 

прогнозовбанковского 

сектора в  Республике 

Казахстан 

Research of a 

verification 

probability model of 

banking sector 

prediction in the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мо-42 

Искакова Айман Сериковна 

к.ф.-м.н., доцент 

Калмырзаева Айман 

Түрленген Фурье 

қатары арқылы 

алынған 


функциялардың  ең 

жақын жуықтауын 

бағалауы 

Оценка наилучшего 

приближения функций 

с преобразованным 

рядом Фурье 

Estimate of the best 

approximation  of 

functions with the 

transformed Fourier 

series 


Мб-41 

Джумабаева Айнур 

Амангелдиевна 

PhD,  старший 

преподаватель 

Туменбаева Бір уақытта құрылған 

теңдеулер жүйесі 

Построение модели 

внешнего сектора 

The construction of 

the model of 

Мо-42 

Рахимжанова Салтанат Айымгуль 

арқылы Қазақстан 

экономикасының 

сыртқы секторының 

моделін құру 

экономики Казахстана 

с помощью систем 

одновременных 

уравнений 

Kazakhstan 

economy‘s external 

sector using 

simultaneous 

equation system 

Кайраллинична 

старший преподаватель 

Қасымхан Бекзат Мектеп курсындағы 

математикалық 

статистиканың 

элементтерін оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания 

элементов 

математической 

статистики в школьном 

курсе 

Methods of teachingthe 

elementsof 

mathematical 

statisticsin the 

school course 

Мо-42 


Сейлханова Думан 

Катаевна  

Старший преподаватель 

10 


Закариева Зарует 

Алмазовна 

2-ші ретті 

дифференциалдық 

теңдеулер үшін 

шекаралық есептер 

Граничные задачи для 

дифференциальных 

уравнений 2-го порядка 

Boundary value 

problems for the 

second order 

differential equations 

Мб-41 


Байбурин Мерхасыл 

Мукеевич 

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

11 


Бексултанова 

Улдана 


Уразалиевна 

Гармоникалық 

тербелістерді 

зерттеуде 

дифференциалдық 

теңдеулерді қолдану 

Использование 

дифференциальных 

уравнений в 

исследований 

гармонических 

колебаний 

Application of 

differential equations 

with the study of 

harmonic 

oscillations 

Мб-41 


Кашкынбаев Орынбасар 

Кашкынбаевич  

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

12 


Бердеева 

Арайлым 


Дифференциалдық 

теңдеулерді 

физикалық есептерді 

шығаруда жоғарғы 

сыныптарда қолдану 

Применение 

дифференциальных 

уравнений при 

решений физических 

задач в старших 

классах 

The use differential 

equations in the 

solutions of physical 

problems in high 

school 


Мб-41 

Кашкынбаев Орынбасар 

Кашкынбаевич  

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

13 

Абдушукуров Эльдар Сабирұлы 

Механикалық 

құралдар арқылы 

тригонометрия 

есептерін түсіндіру 

Методика объяснения 

тригонометрических 

задач с помощью 

механических 

Methodology 

explanation 

trigonometric task 

with mechanical 

Мо-42 


Чигамбаева Диана 

Кабдушевна 

преподаватель 

Кошкарова Бахытты 

Салимовна 


әдісі 

устройств 

devices 

к.ф.-м.н., и.о. доцент 

14 

Мухалова  Бибигуль 

Импульсті әсер 

арқылы берілген екі 

нүктелі шекара есепті 

қарапайым 

дифференциалдық 

жүйесі үшін шешу 

Решение двухточечной 

краевой задачи с 

импульсным 

воздействием для 

систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Solution of two point 

boundary value task 

with impulse action 

for system of 

ordinary differential 

equations 

Мо-42 

Тлеулесова Агила Балтабаевна 

д.ф.-м.н., доцент 

15 

Тұрсынбай Гулмаруа 

Математиканы 

тереңдетіп оқытатын 

сыныптардағы мектеп 

оқушыларына 

ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистиканы  оқыту 

әдістемесі  

Методика обучения 

школьников  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

углубленных классах 

математики 

Technique of 

training of school 

students of 

probability theory 

and mathematical 

statistics in profound 

classes of 

mathematics 

Мб-43 


Нуримов Бауыржан 

Серикпаевич  

PhD, и.о. доцент 

16 


Кеңес Жангельді 

Кобейұлы 

Қазақстан 

Республикасының 

халық санын 

есептеуге актуарлық 

математикалық 

әдістерін қолдану 

 

Использование методов актуарнoй математики 

для вычисления 

численности населения 

Республики Казахстан 

Use of actuarial 

mathematics for 

calculating the 

number of 

population of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мб-41 


Сейлханова Думан 

Катаевна  

Старший преподаватель 

17 


Кадерова 

Гульзира 

Мэлсовна 

Екінші текті 

функционалдық 

теңдеулер 

Функциональные 

уравнения 2-го рода 

Functional equations 

of second type 

Мб-41 

Кошкарова Бахытты Салимовна 

 

к.ф.-м.н., и.о. доцент 18 

Майданова 

Меруерт 

Ержанқызы 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистиканы 

мектептегі 

факультатив 

Теория вероятности и 

математической 

статистики в 

факультативах в школе. 

Probability theory in 

elective at school. 

Мб-41 

Сейлханова Думан Катаевна  

Старший преподаватель сабақтарында қолдану 

19 


Сәрсембаева 

Жұлдыз 


«Орта мектепте 

комплекс сандарды 

оқыту әдістемесі» 

Методика 

преподавания 

комплексных чисел в 

средней школе 

Methods of 

teachingcomplex 

numbersin high 

school 

Мо-42 


Сыздыкова Зара 

Наурызбаевна  

к.ф.-м.н., доцент 

20 


Айтбаева Мадина  Орта мектепте 

«Интеграл» 

тақырыбын оқытудың 

әдістемесі 

Методика изучения 

темы «Интеграл» в 

средней школе 

Methods of solving 

of text tasks in high 

school 


Мо-42 

Сыздыкова Зара 

Наурызбаевна  

к.ф.-м.н., доцент 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет