«Дене тәрбиесі және спорт»жүктеу 261.43 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата10.09.2017
өлшемі261.43 Kb.
  1   2   3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 «Дене тәрбиесі және спорт»  бӛлімі 

 

 

                                                                                   БЕКІТЕМІН 

                                                                                  ОӚЖ жӛніндегі директордың орынбасары 

                                                                                                ______________Б.М.Казкенова                                                                

                                                                               «____»________________2015ж

 

 

  

 

  

0103000 “Дене тәрбиесі және спорт” мамандығының 2 курс   

 студенттеріне “ Тәрбие жҧмысының әдістемесі ” пәнінен  

 бақылау тапсырмалары 

                                                                                                  

 

  

 

  

                                                          

                                                                     

                                                                  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қарағанды- 2015ж. 

 


 

                                                  «ДТ және спорт» бӛлім отырысында қаралды және қҧпталды   

                                                                            Хаттама №_____  «____»____________2015ж 

                                                                    Бӛлім меңгерушісі_________    Н.В.Константинова 

 

 

    

 

                                                                                                              Қҧрастырған оқытушы 

                                                                                                             Оразғалиева Г.З.________ 

 

 

                                                                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-нҧсқа 

1.  Сҧраққа жауап беріңіз. 

     Тәрбие туралы жалпы тҥсінік және тәрбиенің мақсаты, міндеттері. 

 

2. Тест сҧрақтарына жауап беріңіз: 1.Жастарды әлеуметтік ӛмірге және еңбекке даярлау, оларға қоғамдық тарихи тәжірибені 

ҥйрету процесі: 

А) оқыту 

В) тәрбие 

С) ӛзінӛзі тәрбиелеу 

Д) дамыту 

2.»Ата- аналар ҥшін кітап», «Балаларды тәрбиелеу жайлы дәрістер», «Ҧстаздық дастан» 

педагогикалық шығармаларын кім жазған? 

А) А.С.Макаренко 

В) В.А.Сухомлинский 

С) А.Байтҧрсынов 

Д) И.А.Каиров 

3.Бҥкіл ӛмір жолын мектеп ашуға, қазақ баласын оқуға тартуға, оқу қҧралдарын жазуға, 

дҥние ғылымдарын ҥйретуге арналған: 

А) Шоқан 

В) Абай 


С) Ыбырай 

Д) Ахмет 

4.Дҥниетаным дегеніміз не? 

А)адамның табиғат пен әлеуметтік ортаны тҥсінуін және онымен қарым-қатынасын,іс-

әрекеттерінің бағытын анықтайтын кӛзқарастар жҥйесі; 

В)мектепте білім және тәрбие алу барысында тҧлғаның ақыл-ойының қалыптасуы 

дамуы;С)тҧлғаның адамгершілік қасиетінің, сана-сезімінің қалыптасуы; 

D)дҧрыс жауабы жоқ. 

5.Тәрбие мақсаты дегеніміз – бҧл: 

А)бір нәрсеге ҧмтылу, іске асыру; 

В)жеке адамды жан-жақты дамыту; 

С)баланың имандылық қасиетін дамыту; 

D)адамды ӛмірге дайындау қажеттілігі. 

6.Тәрбие диалектикасы – бҧл: 

 А)таным теориясынан шығатын оқыту заңдылықтары; 

 В)келешекте іс-әрекет нәтижесінде кӛрінетін қҧбылыс; 

 С)оқыту процесі және оның компоненттері; 

 D)еңбек етуге керекті білім беру. 

 7.Тәрбие принципі дегеніміз не? 

 А)тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара қарым-қатынасы мен іс-әрекет жҥйесі; 

 В)Тәрбие процесінің мазмҧнын,ҧйымдастырылуы мен әдістерін айқындайтын 

ережелер,алғы шарттар,талаптар,қағидалар; 

 С)адамның нақты іс-әрекетінде басшылыққа алатын алғы шарты, ережелер мен талаптар; 

 D)оқыту процесінде басшылыққа алынатын қағидалар. 

 8.Тәрбие туралы ғылымды анықтауда мына терминдердің қайсысы дәл деп ойлайсың: 

 А)андрогогика(грекше «андрос» еркек, «эгейн»-жетектеуші); 

 В)педагогика (грекше «пайс»-бала, «эгейн»-жетектеуші); 

 С)антропогогика(грекше  «антрос»-адам, «эгейн»-жетектеуші); 

 D)дҧрыс жауабы жоқ. 

 9.Дҥниеге кӛзқарас дегеніміз: - 

 А)дҥниенің даму заңдылықтарын, ғылыми негізде танып- білу; 


 В)адамның табиғат пен әлеуметтік ортаны тҥсінуі,оның барлық іс-әрекеттерінің бағытын 

бейнелейтін кӛзқарастар жҥйесі; 

 С)адамның ӛз мінез-қҧлқындағы адамгершілік қасиеттерді танып,жағымсыз қылықтарды 

жоюға әрекеттенуі; 

 D)педагогикалық мақсатқа жету тәсілдері. 

10.Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу дегеніміз не? 

 А)жеке адамның қоғамдық мінез-қҧлқын қалыптастыра отырып, жағымсыз қасиеттерді 

жоюға әзірлену; 

 В)адамның ӛз мінез-қҧлқындағы адамгершілік қасиеттерді танып, жағымсыз қылықтарды 

жоюға әрекеттенуі; 

 С)ӛздерін ҥлкендер қатарына қосуға тырысу; 

 D)оқушының зиянды әдеттерін тежеу. 

 

 11.Қазақстан Республикасындағы тәрбие беру жҧмысы қандай қҧжатқа негізделген?   А) «Атамекен» бағдарламасына; 

  В) «Жҧлдыз»бағдарламасына; 

  С) «Кәусарбҧлақ»бағдарламасына; 

  D) «Мектепке дейінгі және мектеп балаларын тәрбиелеу»тҧжырымдамасына. 

 12.Тәрбиенің қҧрамды бӛліктері. 

  А)ҥйрету,жазалау,тҥсіндіру; 

  В) ақыл-ой тәрбиесі,адамгершілік,еңбек тәрбиесі,эстетикалық , экономикалық және        

  дене тәрбиесі,т.б.; 

  С)жаттығу,жарыс,дәріс; 

  D) ҥлгі-ӛнеге, педагогикалық талап,әңгімелесу. 

  13.Қайта тәрбиелеу ҧғымының сипаттамасы қайсысына сай келеді? 

  А)оқушының зиянды әдеттерін тежеу; 

  В) кейбір оқушылардың бойындағы зиянды әдет-дағдыларды,қылықтарды  

   тежеп,адамгершілікке бағыттау; 

  С) қиын балаларды жан-жақты зерттеп,жаңа бағыт беру; 

  D) баланың имандылық қасиетін дамыту. 

  14.Оқушыларды Қазақстандық патриотизм рухында тәрбиедеудің  мақсаты: 

  А)қазақ халқының ерлік, жауынгерлік тарихымен таныстыру,ӛз жерін,елін қорғай алатын      

   ҧлтжанды,ҧлттық намысы биік,жігерлі азаматтарды тәрбиелеу; 

  В)жастардың денесін шынықтыру,әскер қатарында ӛз борышын  ӛтей білуге тәрбиелеу 

  С)Отанға,ӛз халқына суйіспеншілікті тәрбиелеу 

  D)осылардың барлығы. 

  15.Тҧқымқуалайтын...    

   А)баланың шашы мен кӛзінің бояуы,тері пигменті,бет келбеті,бас   

   формасы,жҥрісі,ӛзін ҧстауы; 

   В)басқа біреуге бағынуы; 

   С) ақыл-ой ерекшіліктері; 

   D)ӛжет,жҧмсақ,байсалдар мінезі. 

  16.Қабілет дамуына әсер ететін... 

    А)музыкалық есту қабілетінің жақсы болуында; 

    В)әлеуметтік жағдай және генетикалық қор; 

    С)тәрбие; 

    D)орта. 

   17.  «Есеп қҧралын»  жазған кім? 

   А) М.Дулатов 

   В) А.Байтҧрсынов 

   С) Н.Қҧлжанова 

   Д) Ж.Аймауытов 

   18.Қазақша оқу қҧралы «Әліппені» жазған кім? 


   А) А.Байтҧрсынов 

   В) С. Торайғыров 

   С) Ы. Алтынсарин 

   Д) А.Қҧнанбаев 

   19.Тәрбиенің басты мақсаты – бҧл: 

   А)еңбек етуге керекті білім беру

   В)кәсіптік бағдар беру; 

   С)тҧлғаның дҥниеге ғылыми кӛзқарасын,рухани және дене қабілетін қалыптастыру,әр     

    жақты,жарасымды етіп тәрбиелеу; 

   D)дені сау,ҧлттық сана-сезімі жетілген,ақыл-ой дәрежесі  

   биік,іскер,мідениетті,парасатты игі қасиеттері қалыптасқан адамды тәрбиелеу. 

  20.Мінез-қҧлықтағы ерекшеліктер неге байланысты? 

   А)тҧқым қуалауға; 

   В)тәрбиеге; 

   С)табиғат жағдайына; 

   D)дҧрыс жауабы жоқ. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2-нҧсқа 

 

1.  Сҧраққа жауап беріңіз.      Балалар ҧжымын ҧйымдастыру, тәрбиелеу жолындағы атқарылатын педагогикалық    

     функциялар. 

 

2. Тест сҧрақтарына жауап беріңіз: 1.   1 жастан 3жасқа дейінгі кезең қалай аталады? 

А)орта мектеп жасы; 

В)кіші мектеп жасы; 

С)нәрестелік шақ; 

D)сәбилік шақ; 

2.Акселерация деген қай елдің,қандай сӛзі? 

А)гректің «қҧбылыс», - деген сӛзі; 

В)арабтың «тездеу», - деген сӛзі; 

С)латынның «жеделдеу,тездеу», - деген сӛзі; 

D)ағылшынның «ӛсу», - деген сӛзі. 

3.Тәрбие әдістері дегеніміз не? 

А) жеке адамды жан-жақты дамыту жолдары; 

В) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара байланысты іс-әрекет жолдары; 

С) адам бойындағы бір қасиетке сҥйеніп ықпал ету; 

Д) бала мен ересектер арасындағы қатынас. 

4.Қоғамдық мінез-қҧлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ҧйымдастыру әдісі қайсысы? 

А) дәріс; 

В) тәрбиелейтін ахуал туғызу; 

С) тапсырма; 

Д) байқау. 

5.Тәрбие мақсаты: 

А) жеке адамның әр жақты дамуына кӛмектесу; 

В) жан-жақты және ҥйлесімді дамыған адамды қалыптастыру; 

С) білімді адамды тәрбиелеу

Д) тәрбиелі адамды тәрбиелеу. 

6.Бастауыш сынып оқушыларының есі: 

А) механикалық; 

В) бейнелі ес; 

С) сӛз-логикалық ес; 

Д) қозғалыс. 

7.Оқушылардың жаман қылығын тежейтін әдіс: 

А) талап қою; 

В) мадақтау; 

С) жазалау; 

Д) жаттықтыру. 

8.Оқушыларды жақсы іс-қылыққа итермелейтін әдіс: 

А) педагогикалық талап; 

В) ҥйрету; 

С) лекция; 

Д) тҥсіндіру. 

9.Т.Е.Конникова мен Г.И.Щукина жасаған тәрбие әдістерін жіктеу неше топқа бӛлінеді? 

А) 5; 


В) 2; 

С) 11; 


Д) 3. 

10.Оқушылардың міне-қҧлқы мен іс-әрекетін ынталандыру әдісі қайсысы? 

А) жарыс; 

В) лекция; 

С) жаттығу; 

Д) ҥлгі-ӛнеге. 

11.Жеке адамның адамгершілік санасын қалыптастыру әдісі: 

А) жазалау; 

В) жарыс; 

С) тҥсіндіру, әңгіме, пікірталас, ӛнеге; 

Д) ҥйрету. 

12.Мінез-қҧлық пен іс-әрекетке бақылау жасау, ӛзін-ӛзі бақылауды ҧйымдастыру әдісі 

қайсысы? 

А) жарыс; 

В) шығарма жаздыру, тексеру; 

С) әңгімелесу; 

Д) ҥйрету, жаттықтыру. 

13.Мадақтау – бҧл: 

А) балаға қоғамдық талап қою, мінез-қҧлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу; 

В) баланың жағымды мінез-қҧлқын ынталандыру қҧралы; 

С) балалардың алған білімдерін мамандық таңдауға негіздеу; 

Д) балалардың ҧжымдық іс-әрекетін ҧйымдастыру және ынталандыру әдісі. 

14.Жазалау – бҧл: 

А) жеке адамның абыройын тӛгу, балағаттау, қорлау; 

В) жазалау әділ болғанда ғана баланы жазалау; 

С) балаға қоғамдық талап қою, оның мінез-қҧлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу 

тәсілдері; 

Д) кҥдіктеніп немесе ҧжымның пікірінсіз жазалау. 

15.Жарыс дегеніміз – бҧл: 

А) балаға қоғамдық талап қою, мінез-қҧлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу; 

В) балалардың ҧжымдағы іс-әрекетін ҧйымдастыру және ынталандыру әдісі; 

С) оқушылардың мінез-қҧлқы мен іс-әрекетін қалыптастыру әдісі; 

Д) баланың жағымды мінез-қҧлқын қалыптастыру. 

16.Этикалық әңгіме, пікірталас, ӛнеге қандай әдіске жатады? 

А) ынталандыру әдісі; 

В) мінез-қҧлықты қалыптастыру әдісі; 

С) сананы қалыптастыру әдісі; 

Д) ҥйрету әдісі. 

17.Жаттықтыру әдісі дегеніміз: 

А) бҧл – әр тҥрлі жағдаяттарда оқушылардың моральдық тапсырмаларды орындауы; 

В) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара байланысты іс-әрекет жолдары;  

С) мінез-қҧлық нормасының кӛрінісі, балаларды әлеуметтік тәжірибеге қатыстыру; 

Д) адам бойындағы кез келген қасиетке сҥйеніп ықпал ету жолдары. 

18.Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз не? 

А) Обьективтік дҥниені бейнелейтін адам баласының мол тәжірибесі. 

В) Шәкірттердің саналы тәртібі ,байыпты мінезі туралы тҥсінігін қалыптастыру ,сезімі 

мен сенімін тәрбиелеу; 

С) Оқушылардың ақыл-ой кҥштерін,ойлауын дамытудағы және ақыл-ой мәдениетін 

дарытудағы тәрбиешілердің мақсатты іс-әрекеті; 

Д) Қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру, жеке адамдардың жан-жақты дамуына 

мҥмкіндік жасау қҧралы. 

19.Ақыл-ой тәрбиесі неге ықпал етеді? 

А)Еңбек ӛнімділігін арттыруға; В)Табиғат және қоғам қҧбылыстарын зерттеуге

С)Адамгершілікті қалыптастыруға; 

Д)Дҧрыс жауабы жоқ. 

20.Әлеуметтік орта адамның қалыптасуына қалай ықпал етеді? 

А)жоспарлы; 

В)тҥрлі әлеуметтік қатынастар арқылы; 

  С)тәрбиелік шара; 

  D)жоспарсыз. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


3-нҧсқа 

 

1.  Сҧраққа жауап беріңіз.      Мектептегі балалар ҧжымы, оның мәні, міндеттері және қҧрамы. 

 

2. Тест сҧрақтарына жауап беріңіз: 1.Жеке адамды дамытудағы басты фактор: 

А)тҧқым қуалау; 

В)тәрбие; 

С)тәрбиелік шара; 

D)дҧрыс жауабы жоқ. 

2.Педагогика тарихында тәрбиенің рӛлін аса артық бағалаған: 

А)Платон; 

В)Аристотель; 

С)Дьюй; 

D)Локк. 


3.Тҧлға дамуына әсер етуші факторлар: 

А)тәрбие, орта,биологиялық факторлар; 

В)достары,отбасы ортасы; 

С)тҧқым қуалаушылық,әлеуметтік фактор; 

D)тәрбие білім алатын ортасы. 

4.Педагогикада мектептегі жас ерекшелік кезеңдері нешеге бӛлінеді? 

А)10-ға; 

В)7-ге; 


С)6-ға; 

D)4-ке. 


5.Ойлау дегеніміз не? 

А)Заттар мен қҧбылыстардың арасындағы табиғи байланыстардың және қатынастардың 

бейнелейтін процесс; 

В)Білмеуден білуге қарай бағытталған ой қозғалысының адам миында бейнеленуі; 

С)Жалпы және дерексіз ҧғымдарға сҥйенетін процесс; 

Д)Оқу процесінде ,адамдардың еңбек іс-әрекетіндегі процесс. 

6.Анализ дегеніміз не? 

А) Бҧл-заттың бӛліктерін ойша ҥйлестіре біріктіру немесе қҧбылыстардың жеке 

жақтарын,қасиеттерін біріктіру. 

В) Бҧл-бҥтінді бӛліктерге ойша жіктеу,не бҥтіннің жеке қасиеттерінойша бӛлу. 

С) Оқу материалын игеру жолындағы біліктерге, жігерге дағдыландыру. 

Д) Жинақтаудың алғы шарты. 

7. Салыстыру дегеніміз не? 

А) Белгілі бір заттар мен қҧбылыстардың  арасындағы табиғи байланыстарды және 

қатынастарды бейнелейді . 

В) Белгілі бір сабақтастықта белгілерін ,олардың ҧқсастықтарынне айырмашылықтарын 

анықтайды. 

С) Білмеуден білуге қарай бағытталған ой қозғалысының бейнеленуі. 

Д) Осылардың барлығы. 

8.Ақыл-ой тәрбиесіне қандай ҧғым кіреді? 

А)Таным. 

В)Салыстыру. 

С)Зер салып  ойлау, ақыл-ой кҥштері. 

D)Дҥниетаным. 

9.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті. 

А)Дҥниетанымды қалыптастыру. В)Тҧлғаны жан-жақты дамыту. 

С)Оқушы іс-әрекетін дамыту. 

D Оқушыға қоршаған ортаның ықпалын анықтату. 

10.Сауатты оқи білу-бҧл: 

А)Оқу іскердліктерін оқушыға ҥйрету. 

В)Ғылыми дҥниетанымын қалыптастыру. 

С)Сӛздердің,дыбыстардың,дауыс ырғағын дҧрыс айту. 

D)Дҧрыс жауабы жоқ. 

11.Негізгі ойлау тәсілдері. 

А)Анализ,синтез,салыстыру,жіктеу. 

В)Ой,тҥйсіну,қабылдау,елестету. 

С)Алгоритімдік ойлау. 

D)Дҥниетаным. 

12.Дедувтиктік ойлау дегеніміз не? 

А)Жалпыдан жекеге,дербестікке қарай жҥретін ойлау процесі. 

В)Бір қҧбылыстар тобын қамтитын әрекеттердің ортақ принциптерін білу. 

С)Жалпы және дерексіз ҧғымдарға сҥйене ойлау. 

D)Затты біздің тікелей қабылдауымыз. 

13.Білім берудің жеткіліксіздігін,ақыл-ой жҧмысына ҥйрету керектігін дәлелдеген ғалым. 

А)Д.Б.Эльконин. 

В)Л.В.Занков. 

С)Л.С.Выготский. 

D)М.Н.Скаткин. 

14.Оқушының ӛздік жҧмысын ҧйымдастыруды,мәселелі әдіс,пікірталас арқылы оқытуды 

ҧсынған кім? 

А)Д.Б.Эльконин. 

В)Л.В.Занков. 

С)Л.С.Выготский. 

D)М.Н.Скаткин. 

15.Еңбектің қандай тҥрлері арқылы адам ӛзіне және қоғамға материалдық қҧндылық жасайды?  

А) Ӛнімді еңбек  

В) Шығарамашылық еңбек  

С) Ӛнімсіз еңбек  

Д) Шефтық жҧмыс  

16.Ғылыми зерттеу мәліметтеріне қарағанда ауыл шаруашылық тәжірибелеріне қатысқан 

оқушылар  қандай пәндерді жоғары меңгере алады?  

А) Химия, биология, гография пәндері  

В) тарих, математика, қазақ тілі пәндері  

С) орыс тілі, ағылшын, химия пәндері  

Д) Жоғарғыдағы бәрі   

17.Еңбекке тәрбиелеу қандай педагогикалық шарттарға байланысты болады? 

А) Тәрбиелеудің нәтижелі жҥруі баланың еңбекке неғҧрлым ертерек қатыстырылуына  

           байланысты. 

В) Жеке адамды жан-жақты дамыту. 

С) Экскурсия кезінде мҧғалімнің балалармен бірге кҥннің батуын байқауы. 

Д) Баланың адамгершілік қасиетін дамыту. 

18.Кәсіптік бағдар беру жҥйесіне не жатады? 

          А) Ақыл-кеңес беру. 

          В) Іс-әрекетті ҧйымдастыру,ынталандыру. 

          С) Мінез-қҧлықты қалыптастыру . 

          Д) Кәсіптік білім беру , кәсіптік консультатция, кәсіптік іріктеу, кәсіптік адаптация. 

19.Кәсіптік диагностика кәсіптік бағдар беру мақсатына байланысты кімдерді зерттейді? 

          А) Әр оқушыны. 

          В) Жеке оқушыны.           С) Ата-аналарды. 

          Д) Мҧғалімдерді. 

20.Кәсіптік диагностикада қандай әдістерді қолдануға болады? 

          А) Ынталандыру әдістері. 

          В) Іс-әрекеттіи ҧйымдастыру. 

          С) Мінез-қҧлықты қалыптастыру. 

          Д) Педагогикалық эксперимент, тәуелсіз мінездемені жинақтау әдісі. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 4-нҧсқа 

 

1.  Сҧраққа жауап беріңіз.      Жазғы демалыс лагерьлеріндегі спорттық-сауықтыру жҧмыстарының тҥрлері. 

 

2. Тест сҧрақтарына жауап беріңіз: 1.Кәсіптік іріктеудің мақсаты:  

А) Жастардың белгілі бір мамандыққа бейімділігін немесе бейімсіздігін анықтау. 

В) Адамды қоршаған ортадағы ӛмір шындығымен таныстыру. 

С) Оқушылардың ақыл-ой кҥшімен ойлауын дамыту. 

Д) Қиын балаларды жан-жақты зерттеп,оларға жаңа бағыт беру. 

2.Әр тҥрлі оқу орындарында оқитың және кәсіпорындарда жҧмыс істейтін жастардың кәсіби   

     еңбек ету жағдайына бейімделу жҥйесіне не жатады? 

А) Кәсіптік бейімделу. 

В) Кәсіптік іріктеу. 

С) Кәсіптік диагностика. 

Д) Кәсіптік кеңес. 

3.Табиғи қозғалыс арқылы оқушыда қандай сапа қалыптасады? 

А) жҥгіру; 

В) қарғу; 

С) іскерлік; 

Д) жҥзу. 

4.Табиғи қозғалыстың тҥрлерін кӛрсетіңіз 

А) дағды; 

В) еңбек; 

С) тамақтану; 

Д) жҥгіру, қарғу. 

5.Адамның жаңа қимылдарды тез игеру және жағдайдың ӛзгеруіне байланысты нақты шешім 

қабылдау қабілеті. 

А) ептілік; 

В) жылдамдық; 

С) дағды; 

Д) ойлау. 

6.Сабақтар мен сыныптан тыс дене тәрбиесі жҧмыстарында оқушылар қандай нақты білім алуы 

тиіс? 

А) теориялық білімі толықтырылады, тҥрлі жаттығулармен айналысу міндеттері шешіледі; В) туризм туралы; 

С) акробатика туралы; 

Д) нақты жауабы жоқ. 

7.Мектепте дене тәрбиесі жҧмысын кім жҥргізеді? 

А) директор; 

В) психолог; 

С) дене тәрбиесі мҥғалімі; 

Д) мҧғалім. 

8.Дене тәрбиесін ҧйымдастырудың негізгі формасы: 

А) бос уақыт; 

В) сабақ; 

С) ойын; 

Д) туризм. 

9.Дене тәрбиесінің негізгі қҧралдары: 

А) ойын, туризм, дене жаттығулары т.б.; 

В) бос уақыт; 

С) ҧйқы; 

Д) еңбек. 

10.Саналы тҥрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер: 

А) ойын; 

В) дене жаттығулары; 


С) спорт; 

Д) гимнастика. 

11.Дене тәрбиесінің табиғи қҧралдары: 

А) еңбек; 

В) жҥгіру; 

С) жылдамдық; 

Д) кҥн кӛзі, ауа, суға шомылу. 

12.Тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиял мен қанат бітіретін 

осындай ғажайып нәрсе, ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, ӛмір тынысы не? 

А) еңбек; 

В) ойын; 

С) гимнастика; 

Д) футбол. 

13.Дене тәрбиесінің оқу бағдарламасындағы спорттық ойындарды ата: 

А) қыз қуу; 

В) орамал тастау; 

С) футбол, волейбол; 

Д) жарысу. 

14.Қазақтың ҧлттық ойынын ата: 

А) теннис; 

В) қол добы; 

С) сайыс; 

Д) кӛкпар. 

15.Қазақтың ойлануды (логикалық) қажет ететін ойыны: 

А) кӛкпар; 

В) ақ сҥйек; 

С) тоғызқҧмалақ; 

Д) орамал тастау. 

16.Ҧлттық ойын қандай сапаны қажет етеді? 


Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 261.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет