Дат! 6-б етте Шерхан МҰртазажүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6

Марат ӘБСЕМЕТ,

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

мұрағатының бас директоры

ТҰҒЫР


Көркемөнер көрмесінің алдыға қойған 

мақсаты өскелең ұрпақты қазақ халқының 

ұлттық мәдениеті мен дәстүріне тәрбиелеу, 

мұ ғалімдердің шығармашылық қызмет те-

рін жандандырып, шеберліктерін арттыру 

болып табылады. Екі жыл сайын ұйым дас-

ты рылатын көрмеге биыл еліміздің түкпір-

түкпірінен 80-ге жуық өнерлі оқушылар 

қа ты сып, мыңнан астам қолөнер бұйым-

дары ел назарына ұсынылыпты. Шара 

аясында көркемөнер бойынша оқы ту шы-

лар ға шеберлік сыныптары ұйым дас ты-

рыл ды. Балалардың қолөнер жұмыстарын 

білікті мамандар бағалап, жүлделі орын 

алған жеңімпаздар мен олардың жетек ші-

лерін марапаттау рәсімі болды.Гүлмира ІЗҚҰТТИЕВА,  Республикалық 

қо сымша білім беру оқу-әдістемелік орта-

лы ғының  қызметкері: 

– Көркемөнер көрмесіне қатысуға 

құш тар оқушылардың саны жылдан-

жыл ға артып келеді. Ең алғашқы көр-

ме міз 1998 жылы болды. Содан бері 

үзбей екі жыл сайын көрмемізді дәс-

түр лі түрде өткізіп келеміз. Осы жылы 

ұлттық сипаттағы қолөнер бұйымдары 

басым шықты. Осылайша ұстаздар мен 

оқу 

шылар шеберлік сыныптарында 

шың далып, өзара тәжірибе алмасып 

қай туына да жол ашылып отыр. 

 Арман СЕРІКҰЛЫАлматыдағы Оқушылар 

са райында Білім және ғы-

лым министрлігі мен Рес-

пуб ликалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орта-

лы ғының ұйытқы болуымен 

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына 

орай, «Ата-бабамыздың 

мұрасын сақтаймыз және 

дамытамыз» атты балалар 

шығармашылығының 

көркемөнер көрмесі өтті.

Бабалар 

мұрасын балалар 

жалғастыруда

КӨРМЕ


БАСЫЛЫМ

Белгілі журналист-публицист, 

ҚР Президенті сыйлығының лау-

реаты, Құрмет орденінің иегері 

Айтбай Сәулебек Тәуелсіз дігі міз-

дің 20 жылдық мерейтойына ар-

нап екі бірдей кітабын шығарды. 

Бірін шісі – «Тәуелсіздік нұры» 

атты публицистикалық жинағы 

биыл маусымда, екіншісі – 

«Елбасының алтын бесігі» (орыс-

ша нұсқасының атауы «Золотая 

ко лыбель Президента» – ред.) 

тая уда жарық көрді.

Елбасы туралы 

ерекше кітап

Соңғы шық-

қан 25 баспа та-

бақтай бола тын 

жаңа кітап Ел ба-

сының өмірі мен 

м е м   л е   к е т т і к 

қыз метіне  ар-

налған. Жинақ, 

не гі зі нен,  та ри-

хи-деректі мате-

риал дарға,  жур-

на листік  зерт теу-

лерге толы. Пуб-

ли цис тің 

көп 


еңбек еткендігі 

Нұрсұлтан Әбіш 

ұлы 

ның туған жерінен бастап,  Украинаның  Днеп ро дзер жинск, 

Киев, Ресейдің Мәскеу, Омбы, қазақтың 

Те мір тау, Қарағанды және Астана қа ла ла-

рында іссапарда болып, материал жи-

нақтағанынан көрініп тұр.

Кітапты автор өзгелерге ұқсамайтын тә-

сіл мен жазып, бұрынғы авторлардың ой-

пікір лерін қайталамауға тырысқан. Сон-

дай-ақ көптеген сурет Елбасының жеке 

мұрағатынан алынған. Атап айтқанда, 

Пре  зиденттің  мектеп  қабырғасында  бокс-

пен, ал Днепродзержинскіде еркін кү рес-

пен шұғылданғандығын дәлелдейтін т.б. 

су  реттер бұрын еш басылымда жария лан-

ба ған. Нұрсұлтан Әбішұлының «Днепрдегі 

дос  тарға», «Теміртау», «Қыран қанат қаза-

ғым», «Астана бүгін шуақты» атты өлеңдері 

де алғаш рет оқырмандарға ұсынылып 

отыр. Жаңа кітап идеясының авторы – Қа-

ра ған ды облысының әкімі Серік Нығметұлы 

Ах метов. Демеушісі – қарағандылық кәсіп-

кер лер.


Бек МЕРГЕН

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Мемлекеттік ономастикалық комиссия немен айналысады?Ел аумағындағы жер-су және өзге де нысандардың атауларын өзгерту мем-

лекеттік ономастикалық комиссия құзырына жата ма? Бұл комиссия нақты 

қандай міндеттерді жүзеге асырады?

Нұрбақыт СӘЛЕНҰЛЫАлматы облысы

Қытайда қанша қазақ тұрады?Өз жеріміздегі қазақтар саны 64 пайызды құрағанын 

білеміз, ал енді одан өзге дүниежүзі елдерінде қандастарымыз 

тұрады. Соның ішінде іргеміздегі Қытайдағы, сосын 

Еуропадағы қазақтар саны қанша екен осы?

Мерген ҚАСЫМҰЛЫ, Ақтөбе қаласы

Біздің қолымыздағы ең соңғы 

дерек – 2005 жылы Қытайда жүр-

гі зілген жалпыхалықтық са нақ. Сол 

санақ нәтижесі бойынша қа зақтар 

соңғы он жылда 15%-ға өскен 

екен. Ресми дерек бо йын ша, Қы-

тай дағы қазақтар 1 мил лион 413 

900 адам болған. «Қы тайда халық 

санағы бес жыл да бір рет жүргізіліп 

тұрады», – дей 

ді Рахым Айып. 

Оның айтуынша, 1998 жылдан бері 

Қытайдан Қа зақ станға 100 мың-

ның шамасын 

да қазақ қоныс 

аударған.

Ал енді Еуропадағы қазақ қо -

ғам дары  федерациясының  төр аға -

сы Абдул қайым Кесіжі қазақ мә  дени 

орта лық тарының  өз  есеп те ріне  сү-

йене оты рып, Еуропада 15 мың қа-

зақ от басы бар деп есептейді.

Мемлекеттiк ономастика комиссиясы гео-

гра фиялық объектiлердiң атауына бiр ыңғай 

көзқарасты қалыптастыру, топоно 

микалық 

атауларды қолдану мен олардың есебiн 

жүргiзудi реттеу, еліміздің тарихи-мәдени 

мұрасының құрамдас бөлiгi ретiнде тарихи 

атауларды қалпына келтiру, сақтау және олар-

ды қайта атау мақсатында ономастика сала-

сында мемлекеттiк тiл сая сатын iске асыру 

жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлейтiн консуль та-

циялық кеңесу органы болып табылады. 

Аталған комиссияның өздігінен жер-су 

аттарын өзгертіп, шешім қабылдауға құзы-

реті жүрмейді. Алайда комиссия белгілі бір 

нысандар атауының өзгертілуіне ұсы ныстар 

жасап, оң ықпал ете алады. Белгілі бір 

объектi 

лердiң жаңадан берiлген, қайта 

аталған жә не нақты ланған атауларын бе кi-

тудi комис 

сия 

ның нақты қорытындысы болған кезде ғана белгiленген тәртiппен ел 

Үкiметi жүзеге асырады.

Комиссияның негiзгi мiндеттерi: 

• географиялық атауларды жинақтау, 

жүйе лендiру және зерделеу, ономасти-

ка жө нiнде ғылыми негiзделген сөздiктер 

құ растыру; 

• бұрын жоғалтылған тарихи топо-

нимдердi қалпына келтiру жөнiнде 

ұсыныстар енгiзу; 

• жаңа географиялық объектiлер 

үшiн атаулар әзiрлеуге қатысу. 

Комиссия өзiне жүктелген мiндет-

тердi шешу мақсатында қалыптасқан 

мәде ни-тари хи 

және 


әлеуметтiк 

факторлардың қолданылып жүрген 

нормаларының негi зiнде физикалық-

географиялық  объек тi лердiң  атаулары 

транскрипциясына нақ тылаулар енгiзу 

туралы даулы мәсе 

ле 

лер бойынша қорытынды шығара алады.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№219 (671) 9.12.2011 жыл, жұмаwww.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kzБасы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРЕсенжол АЛИЯРОВ, 

Қазақстан гуманитарлық 

саяси конъюнктура 

орталығының президенті

Нұрлан ӨНЕРБАЕВ, 

«Қыран» федерациясының президенті

Мемлекет қаржысын ақтамай отырған спорт 

түрлерін қаржыландыруды шектеу керек пе?

Біз пікірін білген азаматтардың өзіндік көзқарастары осындай болды. 

Әлемдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, Ямайканың басқа салада аты шықпаса да, 

олимпиадалық ойындардағы қысқа қашықтық жүлделерін осы елдің желаяқтары 

өзгеге бермейді. Бұл ел қаржысының көп бөлігін өзін-өзі ақтайтын салаға салады 

екен-міс. 

ТҮЙІН

Дайындаған 

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

 

Жаңа жыл қарсаңында әдеттегідей азық-түлік қымбаттап кетпеуі үшін әкімшілік ресурстарды қолдану керек пе?Мәдина 

НҰРҒАЛИЕВА, 

саяси ғылымдар 

кандидаты:

Ізбасар БОЗАЕВ, 

Алматы сауда 

палатасының 

президенті:

Санжар 

БОҚАЕВ, 

саясаттану 

бойынша PhD 

докторы:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Азық-түлік бағасының қымбаттауы тек Жаңа жылдың қар-

саңында ғана емес, кез келген мейрамдар кезінде жиі бай қа-

ла тын құбылыс болып тұр. Әрине, бұл қарапайым халық тың 

қал тасына ауыр тиеді, инфляция да өсіп, әлеуметтік-эконо ми-

калық ахуалды нашарлатады. Әкімшілік ресурсты қолдану ар-

қылы кәсіп керлерге қысым жасамау керек, өйткені мұның одан 

да ауыр салдары болуы мүмкін. Әлеуметтік жәрмеңкелер ұйым-

 дас ты рылып жатқаны – қолдарлық іс, бірақ, өкі нішке қарай, жәр-

мең кедегі баға дүкендегі бағалар дан қымбат болып жатады. Сол 

себепті жәрмеңкелерді ұй ым дастыратын шенеуніктерде жауап-

кершілік болуы керек. Сондықтан осы мәселе кешенді түрде ше-

шуді қажет етеді. Кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жа сап, олар-

дың еркін сезініп, тауарды жұртқа тиімді бағаға сатуы на 

мүмкіндік беру керек. Өнім алыпсатарлар қолы нан өтіп, ха-

лыққа жеткенше, қымбаттап шыға келеді. Сон дықтан оны тұ-

ты ну шыларға тікелей жеткізу жолын қарастыруға болады.

– Әрине, халық Жаңа жыл қарсаңында әдеттегідей азық-түлік 

пен өзге заттардың бағасының көтерілуімен бетпе-бет келіп жа-

тады. Бұл жаңажылдық үстелдерге ертерек қамданып, барынша 

молырақ азық-түлік алуға дағдыландырып жіберді. Билік ауыл 

шаруашылығы жәрмеңкелері және басқа шаралар арқылы азық-

түлікпен қамтамасыз етуге тырысып жатыр. Осындай кезде әкім-

шілік ресурстарды іске асыру арқылы биліктің нарыққа ақырын 

араласуын әлеуметтік қолдаудың формасы ретінде дәйектеуге 

болады. Бұл арада маңызды жайт бар. Бір жағынан, біз нарықтық 

экономика принципте рін сақтаймыз және сауда саласында мем-

лекет араласпау саясатын ұстанады, екінші жағынан, мемлекет 

әлеуметтік-экономикалық контексте өз азаматтарының алдындағы 

міндеттемелерін орындайды. Сондықтан, менің ойымша, халық-

ты азық-түлікпен қолдау өнім өндірушілер мен саудагерлерге 

әкімшілік қысым жасаудан гөрі тиімдірек болар еді. 

– Біріншіден, әкімшілік тарапынан азық-түлік интервенциясы жасалуы 

керек, яғни ауылшаруашылық өнімдерін мол көлем де алып, бірнеше күн 

бойы бағаны ұстап тұру үшін нарыққа шығару керек. Бұрын нан келе 

жатқан ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін жалғастыра беру керек. Бұл 

үшін өндірушілермен әріптестік қатынас орнатып, жағдайларын жасап, 

оларға жан-жақ

 

ты қолдау көрсету қажет. Екіншіден, қалада азық-түлік, ет, май, тауық, же міс-жидек тағы басқа да өнімдерді ірі көлемде жеткі-

зуші монополистермен баға ны көтер мей тіндей етіп, тиімді, нақты бағаға 

келісіп, меморандум жасау керек. Тұрақты рентабельдік деген бар, бұл 

шарт тарды сақтамаған дарға заңсыз кәсіпкерлік деген заң бар, сол бойын-

ша қатаң жаза қарастырылуы қажет. Бағаны қымбаттатпайтын кәсіп кер-

лердің тізімін жасап, ол арға кең қолдау көрсеткен жөн. Сонымен бірге 

біздің елде өндірілмейтін, өс пей тін, сырттан әкелінетін өнімдер мен 

көкөніс түрлерін жеткі зу шілермен меморандум жасап, халыққа арзан 

бағамен тауар ұсынуды ұйымдастыруға болады. Мұндай игі шара Жаңа 

жылға ғана емес, одан кейін де ұзақ мерзімге ұласу керек деп білемін.Дайындаған Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Бізде Еуропа елдерімен салыс 

тыр-

ған да білікті мамандар жоқтың қасы. Фут 

бол инфрақұрылымдары мүл 

де 

сын көтермейді десек те болады. Ал осын дай жағдайды көріп-біліп тұрып, 

қар 


жыландыруды саналы түрде тоқ-

татуымыз керек пе?! Керісінше, дамымай 

жатқан спорт түрлері қаржы ландыруға 

аса зәру болып отыр. Егер сол футбол 

саласына қаржы лайықты дәрежеде 

бөлініп, «бармақ басты, көз қысты» 

болмай, тиісті жеріне жетсе, бұл сала 

жандана бастайды. Жасөспірімдер мен 

балалардың қызығушылығын оятамыз. 

Бізде Еуропаның мықты футболшыла-

рына еліктейтін балалар жоқ емес. Бірақ 

оларға ешқандай да жағдай жасалма ған. 

Міне, осындай мәселелерді ескеруіміз 

қажет. Егер біз мемлекет қаржысын 

ақтамай отыр деп, белгілі бір спорт 

түрлерін қаржыландыруды шектесек, 

сөз жоқ ұтыламыз. Ал қай спорт түрін 

ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМДЕРДІ ҰСЫНУ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 МЕН ТІРКЕУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ

2011 жылғы 5 желтоқсанда партиялық тізімдер 

бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы Пар-

ламенті Мәжілісі депутаттығына кандидаттар ұсыну 

аяқталды.

 Қазақстан Республикасы Орталық сайлау ко-

миссиясына барлығы сегіз саяси партияның:

1. «Нұр Отан» халықтық демократиялық пар тия-

сының; 

2. Қазақстан патриоттары партиясының;3. Қазақстан социал-демократиялық «Ауыл» 

пар тиясының;

4. «Руханият» партиясының;

5. «Әділет» демократиялық партиясының;

6. Жалпыұлттық социал-демократиялық пар-

тия сының; 

7. Қазақстанның «Ак жол» демократиялық пар-

тиясының;

8. Қазақстан коммунистік халық партиясының 

партиялық тізімдері ұсынылды. 

Орталық сайлау комиссиясы 2011 жылғы 7 жел-

тоқсанда «Нұр Отан» халықтық демократиялық пар-

тиясының, 8 желтоқсанда «Ақ жол» демократиялық 

партиясының партиялық тізімдерін тіркеді.

Күнтізбелік жоспарға сәйкес, саяси партия лар-

дың тізімдерін тіркеу 15 желтоқсанға дейін жал-

ғасады, ал 16 желтоқсаннан бастап партиялар үгіт 

жұмысына кірісе алады.АҚПАРАТТЫҚ ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ 

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ

 

Сондай-ақ 2011 жылғы 7 желтоқсан күні Ор-талық сайлау комиссиясы 2012 жылғы 15 қаңтарға 

тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауындағы 

ақпараттық дауларды қарау жөніндегі Қоғамдық 

кеңес құрды және тиісті Ережені бекітті. 

Қоғамдық кеңестің құрамына елге танымал 

заң герлер мен саясаттанушылар, жетекші рес пуб-

ли калық және өңірлік бұқаралық ақпарат құрал да-

рының, сондай-ақ Қазақстан Респуб ликасының өкі-

летті мемлекеттік органдарының, Орталық сайлау 

комиссиясының, Байланыс және ақпарат министр-

лігі мен Әділет министрлігінің өкілдері енгізілген.

Қоғамдық кеңес сайлау науқаны кезінде туын-

дайтын ақпараттық дауларды алқалы қарау үшін 

құрылған және Қазақстан Республикасы Орталық 

сайлау комиссиясы жанындағы консультативтік-

кеңесші орган болып табылады. 

Қоғамдық кеңестің негізгі міндеттері:

1) барлық сайлау процесіне қатысушылардың 

бұқаралық ақпарат құралдарына тең қол жеткі-

зуін қамтамасыз етуге және сайлау алдындағы 

науқан барысын БАҚ-та объективті жария етуге 

жәрдемдесу;

 Мысалы, біздің қырандардың сайы-

сын әлемдік Discovery Channel, National 

Geographic Channel сияқты телеарна-

лар келіп түсіреді. Басқа да ақпарат құ-

ралдарының назарында боламыз. Міне, 

солар жазып алған таспаларын сатып, 

үлкен сомада пайда табады. Ал біздің 

қыран баптаушылар неге содан пай-

да көрмейді? Бүркітті қысы-жазы күтіп-

бағудың машақатын көпшілік біле бер-

мейді. «Сонарда» жүлделі орынға іліксе, 

азын-аулақ сыйақы беріледі. Орын ала 

алмаса, ол да жоқ. Ұлттық спорт түрлерін 

дамытуға күш салуға бәрі құлықты, алай-

да тиісті қаржы бөлінбейді. Егер қаржы 

берілсе, сол құсбегілерге бөлініп, олар-

дың жұмысын ынталандыратын едік қой. 

Сондықтан мемлекет қаржысы бөлінетін 

барлық спорт түрлерінің нәтижелерін са-

раптау қажет. Ақтамай жатса, дамымай 

жатқан спорт түрлеріне көңіл бөлінуі ке-

рек шығар.

алып қарасаңыз да, елдің атына даңқ та, 

абырой да әкеледі. Керісінше, дамымай 

жатса, мемлекеттің өзіне сын.

САЯСИ БЮРО

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының 

депутаттарын сайлау бойынша сайлау науқанының барысы туралы

2) БАҚ пен олардың қызметкерлерінің сай-

лау процесіне қатысушылармен өзара қарым-

қатынастардағы мүдделері мен заңды құқықтарын 

қорғау;

3) БАҚ қызметінде әдеп нормалары мен кәсіби принциптердің сақталуына ықпал ету, сайлау про-

цесіне қатысушылар мен БАҚ арасындағы даулар-

ды және өзге де жағдайларды шешуге қатысу бо-

лып табылады.

Қоғамдық кеңестің құзыретіне сайлау процесі-

не қатысушылардың және олардың сайлау науқа-

ны уақытында сайлау заңнамасын сақтауы туралы 

өтініштерді қарау және олар бойынша шешімдер 

қабылдау кіреді.

Олар жұртшылықтың назарына материалдарды 

БАҚ-та жариялау немесе Ортсайлаукомның ресми 

интернет-ресурсында орналастыру арқылы жет-

кізіледі.

МӘСЛИХАТТАР ДЕПУТАТТЫҒЫНА 

КАНДИДАТТАР ҰСЫНУ 

ЖӘНЕ ТІРКЕУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ

2011 жылғы 8 желтоқсандағы жағдай бойын-

ша мәслихаттар депутаттығына 3056 үміткер 

ұсынылған.

Олардың ішінде облыстық мәслихаттарға – 300, 

соның ішінде Астана қаласының мәслихатына – 25 

және Алматы қаласының мәслихатына – 37 кан-

дидат, аудандық мәслихаттарға – 2252, қалалық 

мәслихаттарға – 504 кандидат.

Ұсынылған кандидаттардың 830-ы – «Нұр 

Отан» халықтық демократиялық партиясының; 

17-сі – Коммунистік халық партиясының; 12-і 

– Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық пар-

тиясының; жетеуі – Қазақстан социал-де 

мо-

кратиялық «Ауыл» партия сының; үшеуі – Қа-зақстан патриоттары партиясының және біреуі 

– Жалпыұлттық социал-демократиялық пар-

тиясының мүшесі.

812 үміткер өздерінің партияға қатыстылығын 

көрсетпеген, 1374-і – партияда жоқтар.

Қазіргі сәтке дейін мәслихаттар депутаттығына 

39 кандидат тіркелген.

ОРТСАЙЛАУКОМҒА КЕЛІП 

ТҮСКЕН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ

2011 жылғы 16 қараша мен 6 желтоқсан ара-

лы 

ғындағы кезеңде Ортсайлаукомға 24 өтініш келіп түскен. Олардың ішінде 18 өтініш сайлау 

заң намасын түсіндіру туралы, алтауы – сайлау ор-

гандары мен бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметіне байланысты. Қазақстан Республикасының

Орталық сайлау комиссиясы

ЖИЫН


Елімізде соңғы жылдары кең етек алған діни сипатымен ерекшеленетін 

қылмыстық істердің шығу төркінін ғылыми тұрғыдан зерттеуді қажет 

етеді. Осы ретте «Темірқазық» ұлттық сарапшылар клубының кезекті 

отырысында сарапшылардың қатысуымен «Терроризм: әлеуметтік, 

психологиялық және діни аспект» деген тақырыбында жиын болды.

Терроризм төркініне терең 

талдау жасау керек

Терроризмнің қоғамдағы рөліне қатыс-

ты діни тұрғыдан қарастырған теоло гия 

докторы Мұхиддин Иса, адамзаттың һақ 

дінінде зорлық пен зомбылыққа, өзге 

жандардың өліміне себепші болу, қо-

ғам да, діни қауымда дүрбелең жүргізу  

– шари ғат заңдарына жат дүние. Мүмін-

дер 

дің арасында жарылыстар жасау да 

өзге теріс ниетті саяси күштердің ісі тұр-

ған дығын, ал суық қаруларды пайдала-

ну исламда ерекше жағдайларда рұқ  сат 

бері летіндігін айтты. Елдегі соңғы жыл-

дар да орын алған оқиғалар, сыртқы күш-

тердің қасақана ұйым дастыруымен, екін-

шіден, жамағаттың діни сауаттарының 

төмен ділігінен болатындығын, діни экс-

тре 


мизммен күресте ғылыми түсіндіру 

жұ 


мыстарын жүргізетін арнайы теолог 

ма мандардың көмегінің қажеттілігін баса 

айтты. Психология ғылымының кандида-

ты Жарас Сейітнұрдың ұсынуынша, ма-

мандар терроризмнің табиғатын түсіндіру, 

терроризмге бейім адамдарды анықтау 

және террористердің психологиялық пор-

третін сипаттау, мемлекеттік ұйымдарға 

терроризмге қарсы тұру үшін қажет тиімді 

амал-тәсілдерді ұсыну керек. Жиынға қа-

тыс 

қан сарапшылардың пікірінше, діни аху алды реттеу үшін имамдардың білімін 

көтеру, әлеуметтік жағдайын жақсарту, 

азаматтық жауапкершілігін арттыру және 

қоғамдағы діни жағдайларға ғылыми са-

раптама жүргізілуі қажеттігін айтты.

Болат БӨТЕЕВ,

 «Қазақ елі» халықтың бейнелі энциклопедиясының жетекшісі: 

– Діни ахуалдың ушығуына идеоло-

гия саласының немқұрайды қарауынан 

болып отыр. Ж.Баласағұнның өзі пара-

сат ты қоғамды айтып кеткен, батыс одан 

көшірген. Ал Шәкәрімнің сөзде рінде ка-

пи 

талистік, коммунистік қоғам 

ның неге 

алып келетіндігін, адам жанының руха ни 

азығын – дінді соңғы мәселеге қал дыр мау 

керектігін айтқан. Мемлекет қо 

ғамды 

жүйелі кешенділікпен тәрбие леу керек. 

Жал пыазаматтық қоғамды құру үлгісінің 

әдістерін қайта қарайтын уақыт жетті. 

Ғалия ӘЖЕНОВА, «Әділ сөз» ұйымының 

қоғамдық талдау орталығының жетекшісі: 

– Егер діни астары бар қылмыстық 

істердің сот процестерінде қарастыратын 

болсақ, біз үлкен проблемаға тап бола-

мыз, өйткені қарапайым діни экстремис-

тік терминологияда сарапшылық жа-

сап, талдайтын, түсіндіретін теология 

ма мандарына зәрулікті көруге болады. 

Яғни қоғамдағы діни ахуалдарға дұрыс 

сараптама жүргізетін діни білімі жоғары, 

сауатты теологтер тапшы. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет