Д. К. Оразалинова физикадан анықтамалық


 Арнайы салыстырмалылық теориясыжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата08.09.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.7 Арнайы салыстырмалылық теориясы  

 

Лоренц түрлендіруі   

2

22

2

2/

1

/,

,

,/

1

cv

c

vx

t

t

z

z

y

y

c

v

vt

x

x

 

 (57) 

 

мұндағы K

санақ  жүйесі K

санақ  жүйесінің  х  осінің  оң  бағытыменv

 

жылдамдықпен  қозғалатын  деп ұйғарылған,  демек x

  және 


x

осбтері дәл  келіп 

тұр, ал 

y

және 


yz

және 

z

параллель,  с

м

c

/

103

8

- вакуумдегі жарықтың таралу жылдамдығы.  Сағат жүрісінің релятивистік уақыт баяулауы  

 

22

/

1c

v

 

 (58) 

 

мұндағы  -қозғалыстағы  денемен  бірге  қозғалатын  сағатпен  есептелген екі оқиға арасындағы уақыт аралығы,  

- тыныштықтағы сағат пен екі оқиға арасындағы уақыт аралығы.  

Релятивистік (лоренцтік) ұзындық қысқартылуы  

 

22

0

/1

c

v

l

l

 

 (59) 

 

мұндағы 0

l

-  санақ  жүйе  қатысты  тыныштық  қалпынада  тұратын  білік 

ұзындығы. (меншікті ұзындық), 

l

-  санақ  жүйесіне  қатысты    жылдамдықпен  қозғалатын  біліктің 

ұзындығы. 

Жылдамдықтардың релятивистік қосу заңы.  

,

/

12

c

vu

u

u

u

x

x

x

,

/1

/

12

2

2c

vu

c

v

u

u

x

y

y

,

/1

/

12

2

2c

vu

c

v

u

u

x

z

z

   


K

санақ жүйесі K

санақ жүйесінің х осінің оң бағытыменv

 жылдамдықпен 

қозғалатын деп ұйғарылған, демек 

x

 және 


x

осьтері дәл келіп тұр, ал y

және 


yz

және 

z

параллель, с

м

c

/

103

8

- вакуумдегі жарықтың таралу жылдамдығы.  

Оқиғалар арасындағы интервал 

12

s

 (инварианттық шама): inv

l

t

c

s

2

122

12

22

12мұндағы 

12

t

-1  және2  оқиға  арасындағы  уақыт  аралығы, 

12

l

-  орын  тапқан 

оқиғалар нүктелер арассындағы қашықтық.  

Релятивистік масса 

2

20

/

1c

v

m

m

 

Релятивистік импульс  2

2

0/

1

cv

v

m

p

, мұндағы

0

m

 -бӛлшектің тыныштық 

массасы 


 

23 


Релятивистік динамиканың негізгі заңы: 

dt

p

d

F

, мұндағыp

- бӛлшектің 

релятивистік импульсі.  

Релятивистік бӛлшектің толық энергиясы:   

 

T

c

m

c

v

c

m

E

2

02

2

20

/

1   

 

 (60) 

 

Релятивистік бӛлшектің кинетикалық энергиясы: 0

E

E

T

,  


мұндағы 

2

00

c

m

E

 - бӛлшектің тыныштық энергиясы. 

Релятивистік  бӛлшектің  импулсі  мен  толық  энергия  арасындағы 

байланысы: 

4

2

02

2

2c

m

c

p

E

 

Релятивистік бӛлшектің импульсімен кинетикалық арасындағы байланысы: 2

0

22

2

cm

T

T

c

p

 

  

 


 

24 


2 Молекулалық физика және термодинамика 

 

2.1 Молекула-кинетикалық теория 

 

Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясы. Молекулалық  физика  –  молекула-кинетикалық  кӛзқарасынан  барлық 

заттар  молекулалардан  (атомдардан)тұрады  және  олар  ретсіз  үздіксіз 

қозғалыста  болатын  ,  заттардың  қасиеттерімен  сипаттамаларын  қарастырып 

оқитын физика бӛлімі. 

Температура-макроскопиялық  күйдің  термодинамикалық  тепе-теңдігін 

сипаттайтын және денелер арасында жылуалмасуын қаарстыратын физикалық.  

Термодинамикалық  температуралық  шкала  (Кельвин  шкаласы)–Кельвин 

градусында  градуирленген,  судың  үштік  нүктесімен-яғни  мұз,  су,  және 

қаныққан  бу  609Па  қысымда  термодинамикалық  тепе  теңдіктегі  реперлік 

нүктелер  арқылы  анықталған.  Осы  нүктенің  температурасы  273,15  К, 

температура Т = 0 К Кельвин нолі деп аталады.  

Термодинамикалық температура T

 және Халықаралық тәжірибелік шкала t

 (Цельсий шкаласы бойынша) мына түрде байланысқан: t

T

15

,273

Қалыпты жағдайлар : C

K

T

0

00

15

,273

 , 


Па

p

101325


0

Идеал  газ  –  газ  молекулалардың  меншікті  кӛлемі  ыдыс  кӛлемімен салыстырғанда ескерілмейтін физикалық модель (нысан),  

- газ молекулалардың ӛзараәсерлесуі болмайды  

-  молекулалардың  бір-бірімен  және  ыдыс  қабырғаларымен  соқтығысулары 

абсолютті серпімді.  

Бойль–Мариотт заңы: 

const

T

-изотермиялық процесс, const

m

кезінде  

 

const

pV

   


 

(61) 


 

2

21

1

Vp

V

p

 

Зат мӛлшері- -зат тұратын молекулалар, атомдар, иондар  –құрылымдық спецификалық санымен анықталатын физикалық шама. Ӛлшем бірлігі моль. 

 

АN

N

М

m

  

(62)  

Авогадро 

саны– 

заттың 


бір 

моль-індегі 

молекулалар 

саны: 


моль

N

A

1

10022

,

623

 

Авогадро  заңы:  қандай  да  болсын  газдардың  бірдей  температурамен қысымда  мольдері  бірдей  кӛлем  алып  тұрады.  Қалыпты  жағдайда  молярлық 

кӛлем тең болады: моль

м

V

3

310

41

,22 

25 


Молярлық  масса  –заттың  бір  молінің  массасы: 

m

,  осыдан m

 

(молярлық  массаның  ӛлшем  бірлігі  –  килограмм  /моль  (кг/моль). Салыстырмалы атомдық масса арқылы М=M

r

310

 кг/моль. 

Қоспаның  молярлық  массасы: 

k

i

k

i

i

i

см

m

1

1.

/

,  мұндағы i

m

  -  i  –ші 

компонентінің  массасы, 

i

-  i  –  ші  компонентінің  зат  мӛлшері,  k  –қоспа 

компоненттреі саны  

газ  қоспасының  i  ші  компонентасының  Массалық  бӛлігі  (компонента 

массасының  қоспа  массасына  қатынасына  тең  ӛлшемсіз  шама) 

m

m

i

i

/мұндағы 

i

m

-  газ  қоспасындағы  i  –  ші  компонентінің  массасы, m

  -  қоспа 

массасы.  

Парциал  қысым  –  Парциал   қысым  деп  газ  қоспасының  әрбір  газы  осы 

кӛлемді жалғыз ӛзі алатын кездегі қысымды атайды.  

Дальтон  заңы:  идеал  газ  қоспасының  қысымы  парциал  қысымдары n

p

p

p

,...,


,

2

1қосындысына тең:  

n

p

p

p

p

...


2

1

  

(63) 


 

немесе 


i

i

p

p

   


 

(64) 


 

Гей –Люссак заңы.  

тұрақты кӛлемдегі 

const

V

(изохоралық) массасы   газдың қысымы pt

 

-температураға тура пропорционал ӛзгеріп отырады:   

t

p

p

1

0 

 

 (65) 

 

constm

 немесе 


2

1

21

T

T

P

P

 

Тұрақты қысымдағы const

p

(изобаралық) массасы m

 (

constm

) кӛлемі t

 

температураға тура пропорционал ӛзгереді:   

t

V

V

1

0 

 

(66)  

температуралардың термодинамикалық шкаласында const

p

 , 


const

m

кезінде 


const

T

V

,  


const

V

,

constm

 кезінде const

T

P

, (Шарль заңы)  

Идеал газдың күй теңдеуі 

const

T

pV

 

Идеал  газ  бір  молі  үшін  идеал  газдың  күй  теңдеуі: RT

pV

,  мұндағы 

)

/(

31,

8

Кмоль

Дж

R

 


 

26 


Массасы  m идеал газ үшін Менделеев – Клайперон күй теңдеуі:  

 

RTm

pV

   


(67) 

 

немесе RT

pV

, мұндағы   - зат мӛлшері.  

Больцман тұрақтысы: 

К

Дж

N

R

k

a

23

1038

,

1 

Күй теңдеуі: nkT

p

, мұндағы V

N

V

N

n

a

 - молекулалар концентрациясы 

(бірлік кӛлемдегі молекулалар саны). 

Лошмидт саны– 

3

1мкӛлемдегі молекулалар саны: 

3

250

0

110

68

,2

м

kT

p

N

 

Идеал газдың молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі   

2

03

1

квv

nm

p

   


 

(68) 


 

мұндағы 


0

m

- молекула массасы,  - молекулалар концентрациясы 

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуінің басқа жазу түрлері : 

 

20

3

1кв

v

Nm

pV

    


 

(69) 


 

мұндағы 


N

- молекулалар саны E

pV

3

2,  мұндағы 

E

  -  газдың  барлық  молекулаларының  ілгерілемелі 

қозғалысының қосынды кинетикалық энергиясы.  

2

31

кв

v

m

pV

 немесе мольдік кӛлем үшін 

2

3

1кв

v

pV

 

идеал газ молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы:   

0

33

m

kT

RT

v

кв

 

 (70) 

 

Идеал  газдың  молекуласының  ілгерілемелі  қозғалысының  орташа кинетикалық энергиясы:  

kT

v

m

кв

2

32

2

.0

0

  

(71) 


 

Температураның 

молекула-кинетикалық 

түсініктемесі: 

термодинамикалық 

температура 

газ 

молекулаларының ілгерілемелі 

қозғалысының орташа кинетикиалық энергияның ӛлшеуіші.   

27 


Молекулалардың  жылдамдық  бойынша  үйлестірілу  функциясы 

v

f

-

жылдамдықтар  интервалдағы v

  ден 


dv

v

  -ге  дейін  молекулалар  санын 

анықтайды. 

идеал  газ  молекулаларының  жылдамдықтар  бойынша  таралуы  туралы 

Максвелл заңы   

 

kTv

m

v

kT

m

v

f

2

exp2

4

20

2

23

0

  (72) 

 

Нормалану шарты 0

1

dvv

f

идеал  газдың  ең  ықтимал  жылдамдығы  –бұл  идеал  газ  молекулаларынң жылдамдықтар бойынша таралу функциясы максимал болғандағы жылдамдық. 

RT

m

kT

v

в

2

20

Орташа арифметикалық жылдамдық:   

RT

m

kT

v

8

80

  

  

(73) 


 

Кесте 5 Газ күйін сипаттайтын жылдамдықтар:  

 

Ең 


ықтимал 

жылдамдықв

v

  

Орташа арифметикалық

v

   


Орташа 

квадраттық кв

v

   


RT

v

в

2

 в

v

RT

v

13

,1

8

 в

кв

v

RT

v

22

,1

3

  

Орташа кинетикалық энергия   

- молекуланың бір еркіндік дәрежесіне сәйкес келетін: 

kT

2

11

 

-  молекуланың  барлық  еркіндік  дәреже  санына  келетін  (молекуланың  толық энергиясы) 

kT

i

2

 - ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы 

kT

i

2

3 

- айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы kT

i

айн

2

3 

- тербелімелі қозғалысының орташа энергиясы kT

терб.

 

Еркіндік  дәреже  саны  дегеніміз:  і–  кеңістікте  жүйенің  орнын  анықтай  алатын тәуелсіз координаталар саны.  

6 кестеде молекулалардың еркіндік дәреже кестелері келтірілген  

 

28 


Кесте 6 Идеал газ молекулаларының еркіндік дәреже саны 

 

і 

Бір атомды газ  Екі атомды газ  Үш және кӛп атомды газ 

ілгерілемелі айналмалы  

жалпы  

Барометрлік формула   

RT

gh

p

p

exp


0

   


 

(74) 


 

немесе  


 

kT

mgh

p

p

exp


0

   


 

(75) 


 

мұндағы 


p

- газ қысымы,  m

- бӛлшек массасы,  

 - молярлық масса, 

h

- нольге тең деп алынатын деңгейге қатысты нүкте биіктігі.  

0

p

 - осы деңгейдегі қысым,  g

 - еркін түсу үдеуі,  R

 - универсал газ тұрақтысы.  

Больцман  таралуы  (потенциалдық  энергиялар  бойынша  бӛлшектердің 

таратуы) сыртқы потенциал ӛрісі үшін.  

 

kT

gh

m

n

n

0

0exp

   


(76) 

немесе  


 

kT

U

n

n

exp


0

 

 (77) 

 

мұндағы n

- ӛріс нүктелеріндегі бӛлшектер концентрациясы,  U

 -олардың потенциалдық энергиясы,  

0

n

 -ӛріс нүктелеріндегі бӛлшектер концентрациясы,  

мұндағы 

k

- Больцман тұрақтысы,  T

- термодинамикалық температура.  

Максвеллдің  үйлестірілуі  (молекулалардың  жылдамдықтар  бойынша 

таралуы) екі сәйкестікпен ӛрнектеледі:  

 

v

 ден 


dv

v

 дейінгі интервалдағы: 

 


 

29 


dv

v

e

kT

m

N

dv

v

f

N

v

dN

kT

mv

2

2/

2

/3

2

24

)

()

(

   

 

(78) мұндағы

v

f

-  жылдамдық  модульдері  бойынша  молекулалардың  таралу 

функциясы, молекулалар жылдамдықтары 

v

 ден 


dv

v

 ге дейінгі интервалдағы 

жатқан молекулалардың осы интервалға қатынасын ӛрнектейтін ықтималдық,  

N

- молекулалардың жалпы саны,  m

 - молекулалар массасы.  

Салыстырмалы  жылдамдықтары 

u

  ден 


du

u

-ға  дейінгі  интервалдын 

шектерінде жатқан молекулалар саны:  

 

duu

Ne

du

u

f

N

u

dN

u

2

24

 

  

(79) 


 

мұндағы 


в

v

v

u

 - салыстырмалы жылдамдығы,  v

 жылдамдықтың ең ықтимал жылдамдығына в

v

қатынасы, u

f

-  салыстырмалы  жылдамдықтар  бойынша  молекулалардың  таралу 

функциясы.  

Молекулалардың  импульстері  бойынша  таралуы:  импульстері p

  ден 


dp

p

 

шектерінде тұйықталған 

молекулалар 

саны: 

dp

p

e

mkT

N

dp

p

Nf

p

dN

mkT

p

2

2/

2

/3

2

21

4мұндағы 

p

f

импульстері бойынша таралу функциясы.  

Ілгерілемелі 

қозғалыстың 

кинетикалық 

энергиясы 

бойынша 


молекулалардың  таралуы:    ден 

d

-гет  дейінгі  интервалдағы  тұйықталған 

молекулалар саны:  

 

dkT

e

N

d

Nf

dN

kT

2

/1

2

/3

/

4   

(80) 


 

мұндағы 


f

- кинетикалық энергиялары бойынша энергия таралуы.  

соққылардың  орташа  саны,  бірлік  уақыт  ішінде  бір  газ  молекуланың 

соқтығысуы  

 

v

n

d

z

2

2 

 

 (81) 

 

мұндағыd

 - молекуланың эффективті диаметрі,  n

 - молекулалар концентрациясы,  v

 - молекуланың орташа арифметикалық жылдамдығы.  

газ молекуланың орташа еркіндік жол айырымы  

 


 

30 


n

d

l

2

21

  

 (82) 

 

Термодинамикалық тепе-тең емес жүйелерінде импульстің (ішкі үйкеліс), энергияның (жылу ӛткізгіштік), массаның (диффузия) кеңістіктік тасымалдану 

жасалатын  қайтымсыз  процестер-  тасымалдау  құбылыстары  деп  аталады, 

немесе  молекулалардың  хаосты  терсіз  жылулық  қозғалысы  кезінде 

молекулалардың ӛз сипаттамаларын тасымалдауы.  

бет  элементі  арқылы  газдың  (сұйық)  бір  қабатынан  басқа  қабатына 

молекулаларының тасымалданатын Импульсі (қозғалыс мӛлшері):  

 

Sdt

dz

dv

dp

  

мұндағы  - газдың (сұйықтың)динамикалық тұтқырлығы,  dz

dv

 -газ қабаттарының(кӛлденең) жылдамдық гардиенті,  S

 - бет элементінің ауданы,  dt

- тасымалдау уақыты.  

Осы  кезде  қабаттар  арасында  ішкі  үйкеліс  күші  пайда  болады,  оны 

тұтқыр сұйықтар үшін Ньютон формуласымен анықтайды S

dz

dv

dt

dp

F

 

Динамикалық тұтқырлық:   

l

v

3

1   

 

(83)  

мұндағы  -газ(сұйық) тығыздығы,  v

 - молекулалардың ретсіз қозғалысынң орташа жылдамдығы,  l

 - олардың орташа еркін жол ұзындығы 

Фурье заңы(жылуӛткізгіштік)  

 

tS

dx

dT

Q

 

  

(84) 


 

мұндағы 


Q

  -  жылуӛткізгіштік  жолымен S

қима арқылы t

уақыт ішінде 

ӛткен жылу мӛлшері,  

 -жылуӛткізгіштік коэффициенті,  dx

dT

 - температура градиенті 

Жылуӛткізгіштік коэффициенті (газ үшін):  

 

lv

c

V

3

1 

 

(85)  

 

31 


немесе 

l

v

kn

6

1,  

 

мұндағы V

c

- тұрақты кӛлемдегі газдың меншікті жылусыйымдылығы, 

газ тығыздығы,  v

 - газ молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы,  l

 - молекулалардың орташа еркіндік жол айырымы 

Фик заңы (диффузия):  

 

tS

m

dx

dn

D

m

1

    

(86) 


 

мұндағы, m

  - 


S

аудан  арқылы t

  уақыт  ішінде  диффузия  нәтижесінде 

тасымалданған газ массасы,  

D

- диффузия коэффициенті,  dx

dn

 - молекулалар конценртация градиенті, 

1

m

 - бір молекуланың массасы.  

Немесе  

 

tS

dx

d

D

m

 

  

(87) 


 

мұндағы 


dx

d

-тығыздық градиенті 

Диффузия коэффициенті: 

l

v

D

3

1 D

 және   арасындағы ӛзара байланыс формулалары: 

D

,    


1

V

c

 


жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет