Бухгалтерлік есепжүктеу 2.74 Mb.
Pdf просмотр
бет242/243
Дата15.02.2022
өлшемі2.74 Mb.
#17286
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
Бухгалтерлік есеп
52157 157357 13
1
2
3
4
5
6
226
Актив
8045
Негізгі құралдар мен МеА 
тозуы
935
227
Актив
8046
Коммуналдық қызметтер
936
228
Актив
8047
Жалдау ақысы
937
229
Актив
8048
Өзге үстеме шығыстар
938
                                 
                                                                                                                  
№ 3 қосымша
Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспарынан Жұмыс жоспарына
КӨШУ КеСтеСІ
№ 
п/п
Акт / 
пас
ҚБЕС
бойынша 
шоттың

Типтік жоспар 
бойынша бөлімше 
және шот
Жұмыс жоспары 
бойынша оған тең 
бөлімше немесе 
шот
ХҚЕС 
бойын-
ша 
шоттың

Ескерту
1 БӨЛІМ. АЙнАЛЫМнАн тЫС АКтИВтеР
10
Материалдық 
емес активтер
Материалдық 
емес активтер
2700
1
А
101
Лицензиялық 
келісімдер
Материалдық емес 
активтер
2710
Ұсыны-
лады
2
А
102
Бағдарламаларды 
қамтамасыз ету
Материалдық емес 
активтер
2711
Ұсыны-
лады
3
А
103
Патенттер
Материалдық емес 
активтер
2712
Ұсыны-
лады
4
А
104
Ұйымдастыру 
шығындары
Материалдық емес 
активтер
2713
Ұсыны-
лады
5
А
105
Гудвилл 
(Қәсіпорынның 
іскер 
байланыстарының 
шартты құны)
Гудвилл
2710
6
А
106
Басқа 
материалдық емес 
активтер
Өзге       
материалдық       
емес активтер
2730
11
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы
7
П
111
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы 
лицензиялық 
келісімдер
Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануы
2720
Ұсыны-
лады


304
1
2
3
4
5
6
7
8
П
112
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы — 
бағдарламаларды 
қамтамасыз ету
Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануы
2720
Ұсыны-
лады
9
П
113
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы — 
патенттер
Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануы
2720
Ұсыны-
лады
10 П
114
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы 
— ұйымдастыру 
шығындары
Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануы
2720
Ұсыны-
лады
11 П
115
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы — 
гудвилл
Гудвиллдің 
құнсыздануы
2720
Ұсыны-
лады
12 11
116
Материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы — 
басқа материалдық 
емес активтер
Өзге материалдық 
емес активтердің 
амортизациясы 
және құнсыздануы
2740
12
негізгі құралдар негізгі құралдар
2410
13 А
121
Жер
Жер
2411
14 А
122
Үйлер мен 
ғимараттар
Ғимараттар
2412
15 А
123
Машиналар мен 
жабдықтар, беріліс 
құрылғылар
Машиналар мен 
жабдықтар
2413
Компютерлер, 
перифериялық 
қондырғылар және 
деректерді өңдеу 
жөніндегі жабдық
2415
16 А
124
Көлік құралдары
Көлік құралдары
2414
17 А
125
Басқа негізгі 
құралдар
Кеңсе жиһазы
2416
Өндірістік     
құрал-саймандар 
мен керек-
жарақтар
2417
Биологиялық 
активтер
2500


305
1
2
3
4
5
6
7
Өсімдіктер
2510
Жануарлар
2520
18 А
126
Аяқталмаған 
өндіріс
Аяқталмаған 
құрылыс
2930
13
Негізгі 
құралдардың 
тозуы
Негізгі               
құралдардың 
амортизациясы               
және құнсыздануы
2420
19 П
131
Үйлер мен     
ғимараттардың 
тозуы
Ғимараттардың 
тозуы
2421
Ғимараттардың 
құнсыздануы
2422
20 П
132
Машиналар   мен   
жабдықтар, беріліс 
құрылғылардың 
тозуы
Машиналар мен 
жабдықтардың 
тозуы
2423
Машиналар мен 
жабдықтардың 
құнсыздануы
2424
21 П
133
Көлік 
құралдарының 
тозуы
Көлік 
құралдарының 
тозуы
2425
22 П
134
Басқа негізгі     
құралдардың 
тозуы
Көлік                  
құралдарының 
құнсыздануы
2426
Компьютерлер, 
перифериялық 
қондырғылардың 
тозуы
2427
Кеңсе жиһазының 
тозуы
2428
Өндірістік     
құрал-саймандар 
мен керек-
жарақтардың 
тозуы
2429
14
Инвестициялар
Қысқа мерзімді 
қаржы 
инвестициялары
1100
23 А
141
Еншілес                    
ұйымдарға 
инвестициялар
Қысқа мерзімді 
ұсынылған 
қарыздар
1110


306
1
2
3
4
5
6
7
24 А
142
Бағынышты             
ұйымдарға 
инвестициялар
Қысқа мерзімді 
ұсынылған 
қарыздар
1110
25 А
143
Бірлесіп 
бақыланатын    
заңды тұлғаларға 
инвестициялар
Қысқа мерзімді 
ұсынылған 
қарыздар
1110
26 А
144
Жылжымайтын             
мүлікке 
инвестициялар
Өзге қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестициялары
1150
2 БӨЛІМ. тАУАР-МАтеРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР
20
Материалдар
Қорлар
1300
27 А
201
Шикізат пен 
материалдар
Шикізат пен 
материалдар
1310
28 А
202
Сатып                           
алынған 
шалафабрикаттар                
мен жинақтау               
бұйымдары, 
конструкциялар 
мен тетіктер
Сатып алынатын 
жартылай 
фабрикаттар                   
және 
жиынтықтаушы 
бұйымдар
1311
29 А
203
Отын
Отын
1312
30 А
204
Ыдыс және ыдыс 
материалдары
Ыдыс  және        
ыдыстық 
материалдар
1313
31 А
205
Қосалқы 
бөлшектер
Қосалқы 
бөлшектер
1314
32 А
206
Басқа материалдар
Өзге материалдар 1315
33 А
207
Сыртқа өңдеуге      
берілген 
материалдар
Ұқсатуға                       
берілген 
материалдар
1316
34 А
208
Құрылыс         
және басқа 
материалдар
Құрылыс 
материалдары 
және басқалар
1317
21
Аяқталмаған 
өндіріс
35 А
211
Негізгі өндіріс
Аяқталмаган 
өндіріс
1340
36 А
212
Меншікті                    
өндірістің 
шалафаб-
рикаттары
1341


307
1
2
3
4
5
6
7
37 А
213
Көмекші 
өндірістер
1342
А
22
тауарлар
38 А
221
Дайын өнім
Дайын өнім
1320
39 А
222
Сатып алынған 
тауарлар
Тауарлар
1330
Қоймадағы 
тауарлар
1331
Саудадағы 
тауарлар
1332
Тауарларға 
қойылған үстеме 
баға
1333
Тауардың 
бағасындағы ҚҚС
1334
40 А
223
Басқа тауарлар
Басқа тауарлар
1350
3 БӨЛІМ. ДеБИтОРЛЫҚ ҚАРЫз ЖӘне БАСҚА АКтИВтеР
30
Сатып алушылар 
мен тапсырыс-
шылардың 
қарызы
Қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек
1200
41 А
301
Алуға тиіс шоттар Сатып алушылар 
мен тапсырысшы-
лардың қысқа 
мерзімді 
дебиторлық 
берешегі
1210
Сатып алушылар 
мен тапсырысшы-
лардың ұзақ 
мерзімді берешегі
2110
42 А
302
Алынған 
вексельдер
Өтеуге дейін 
ұсталатын 
ұзақ мерзімді 
инвестициялар
2020
Ұзақ мерзімді 
қаржылық 
инвестициялар
2030
43 А
303
Сатып алушылар 
мен тапсырысшы-
лардың басқа 
қарыздары
Сатып алушылар 
мен тапсырысшы-
лардың ұзақ мер-
зімді дебиторлық 
берешегі
2110


308
1
2
3
4
5
6
7
31
Күмәнді борыш-
тар бойынша 
резервтер
Күмәнді талаптар 
бойынша резерв
1290
44 А
311
Күмәнді борыштар 
бойынша 
резервтер
Күмәнді    талаптар    
бойынша резерв
1290
32
еншілес 
(бағынышты) 
ұйымдардың 
дебиторлық 
қарызы
еншілес 
ұйымдардың 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі
1220
45 А
321
Еншілес 
ұйымдардың 
дебиторлық 
қарызы
Еншілес 
ұйымдардың 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі
1220
46 А
322
Бағынышты 
ұйымдардың 
дебиторлық 
қарызы
Филиалдар мен 
құрылымдық 
бөлімшелердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі
1240
47 А
323
Бірлесіп 
бақыланатын 
заңды тұлғалардың 
дебиторлық 
қарызы
Қауымдастырылған 
және бірлескен 
ұйымдардың 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі
1230
33
Басқа 
дебиторлық 
қарыздар
Басқа дебиторлық 
қарыздар
48 А
331
Өтелуге тиіс 
қосымша құнға 
салынатын салық
Қосылған құн 
салығы
1420
49 А
332
Қаржыны 
пайдаланғаны 
үшін есептелген 
сыйақылар
Алуға арналған 
қысқа мерзімді 
сыйақылар
1270
50 А
333
Қызметкерлердің 
және басқа 
адамдардың есепті 
қарыздары
Қызметкерлердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
қарыздары
1250


309
1
2
3
4
5
6
7
51 А
334
Басқалар, оның 
ішінде шағымдар 
бойынша 
қойылған алашақ 
қарыздар
Өзге қысқа 
мерзімді 
дебиторлық 
берешек
1280
Өзге ұзақ мерзімді 
дебиторлық 
берешек
2180
34
Алдағы 
кезеңдердің 
шығыстары
52 А
341
Сақтандыру полисі Алдағы кезеңдердің 
шығыстары
1620
53 А
342
Жалгерлік 
төлемдері
Өзге қысқа 
мерзімді активтер
1630
Жалдау бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек
1260
54 А
343
Алдағы 
кезеңдердің басқа 
шығыстары
Өзге қысқа 
мерзімді активтер
1630

жүктеу 2.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет