Брой 100, 12 август 2016жүктеу 230.48 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.01.2017
өлшемі230.48 Kb.

news

Разпространява се безплатноБрой 100, 12 август 2016 

Издание на Fibank

n

 Карти 


n

Г-жа Илиева работи във 

Fibank от 9 години. 

Завършва магистърска 

степен  по  „Стопанско 

управление”  във  Вели-

котърновския  универ-

ситет „Св. Св. Кирил и 

Методий”.

Описва  себе  си  като 

позитивна, усмихната, 

изпълнителна, упорита и 

организирана, отдадена 

на децата и семейство-

то си. Има две деца – син 

на 20 години  и дъщеря на 

4 години.  

Споделя,  че  обича  да 

слуша почти всички сти-

лове  музика.  Вярва,  че 

„това, което е трудно 

да се направи, трябва да 

се прави с голяма упори-

тост” (Конфуций). 

„Моята роля в бан-

ката е да консул-

тирам и насочвам 

всеки един  клиент 

към най-подходяща-

та за него услуга 

или продукт, също 

така с позитивно-

то си отношение и 

качествено обслуж-

ване да привлека  

нови клиенти.”

 

На стр. 2

n

 Лицата на Fibank 

n

Новите дебитни карти за бизнес клиенти от 

Fibank Ви осигуряват още по-широко при-

ложение и гъвкави възможности, улесняват 

ежедневните разходи на фирмата, като същевре-

менно гарантират най-високо ниво на сигурност 

на средствата Ви.

MasterCard Business Debit или Visa Business 

Debit от Fibank сега са с атрактивни условия:•  Без такса за издаване на карта;

•  Без годишна такса поддръжка на карта;

•  Без такса при плащане в търговските обек-

ти в България и чужбина;

•  Без такса теглене от банкомат в България 

до 31.08.2017 г.;

•  50 безплатни SMS известия (еднократно) 

при издаване на картата до 31.08.2017 г. 

 

На стр. 5

n

  Нумизмати, инвеститори и 

колекционери са изправени пред 

проблеми с автентичността 

на скъпи екземпляри

Петя 


Илиева

Специалист Общи 

банкови операции 

офис Надежда, София 

Дебитни карти  

за бизнес клиенти - 

специално създадени за нуждите на бизнеса

n

 ОбразОвание n

Fibank и ВУЗФ стартират

 

магистърска програма по „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност“

n

  Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на бизнеса 

от практически ориентирано образование, базирано на съчетание 

от академични знания и практически опит

С

ъвместната програма на Fibank (Пър-ва инвестиционна банка) и Висшето 

училище по застраховане и финанси 

(ВУЗФ) предоставя практически умения в 

различни области като:•  организацията и управлението на банко-

вата дейност;

•  предоставянето на пълно банково об-

служване на различните пазарни сегмен-

ти;

•  управлението на финансовите рискове и 

проблемни активи, банковите и финансо-

ви системи, електронните борси, алтер-

нативните инвестиции, международните 

финансови организации. 

На стр. 3

        12 август 20162

news


n

 Лицата 


на Fibank  

n

ОТСТР.1-Г-жоИлиева,разкаже-

те ни за проесионалния

Випът.Откогастечастот

екипанаFibank?

 - Преди да започна работа 

в Първа инвестиционна бан-

ка  съм работила 4 години 

като счетоводител във фир-

ма за мебели. Част от екипа 

на  Fibank  съм  от  края  на 

2007 година. Oбучавала съм 

се  и  съм  работила  в  офис 

“Главпроект”,  a  от  2009  г. 

съм  част  от  колектива  на 

офис Надежда. - Как преминава един

Вашработенден?

  -  Както  при  всички  ра-

ботещи  майки,  денят  ми 

започва  с  ранно  ставане, 

подготовка  на  дъщеря  ми 

за деня, който й предстои в 

детската градина. Обичам да 

спортувам, да се подържам 

във  форма,  затова  когато 

имам възможност преди ра-

бота, ходя на канго джъмпс. 

Работният ми ден е свързан 

с много динамика и срещи с 

различни хора, с различни 

желания и нужди. 

Обичам в края на работния 

с определени по-заплетени 

казуси не само в работата, 

но и в живота.

-КаквоспоредВасева-

жнозаклентитенаБанка-

таискаквоFibankуспява

дагиспечели?

-  Нашата  банка  печели 

клиенти с иновативните си 

продукти  и  услуги,  които 

предлагаме,  както  и  с  до-

брото клиентско обслужва-

не, не на последно място и 

с гъвкавото работно време 

на офисите. За да се пече-

лят нови клиенти и да бъдат 

задържани за дълго, трябва 

достъпът  на  клиентите  до 

нас да е улеснен максимал-

но. Банката е постигнала то-

ва на максимум, както откъм 

добър  маркетинг  и  лесни 

платформи  за  електронни 

услуги,  така  и  с  удължено 

работно  време  на  голя-

ма част от офисите, добре 

структурираната  клонова 

мрежа в цялата страна.-Скаквосегордеетев

професионален и личен

план?

-  В  професионален  план 

съм  горда  от  това,  че  съм 

част от екипа на Fibank, че 

успявам  да  изпълнявам  и 

преизпълнявам  поставе-

ните  ми  цели,  както  откъм 

продажби,  така  и  откъм 

цялостното обслужване на 

клиентите. 

В личен план се гордея с 

децата  си,  възпитанието  и 

подкрепата,  които  съм  им 

дала и продължавам да им 

давам. Имам син Виктор на 

20 години. Той е студент в 

УНСС. И дъщеря на 4 години 

-  Габриела.  -Какпрекарватесвобод-

нотосивреме?

- Обичам много да се съ-

бирам с приятели, както и да 

пътувам. Е, за пътуванията 

не ми остава често свобод-

но време, но винаги когато 

имам такова, предпочитам 

да го прекарам извън града. 

Най-много време и внима-

ние  отделям  на  децата  си, 

най-вече  на  малката  ми 

дъщеря,  която  в  тази  въз-

раст  има  нужда  от  много 

внимание  и грижи.

ден да усещам удовлетворе-

ност от това, че съм успяла 

да  постигна  поставените 

цели, както и че клиентите 

са  доволни  от  това,  което 

съм им предложила -  било 

то  продукт,    решение  на  

проблем  или  справяне  с 

казуси, с които неминуемо 

се  срещаме  по  време  на 

работния процес.

-Каквисапредизвика-

телствата, пред които се

изправятевработатасис

клиенти?

- Както във всяка сфера 

на работа, в която работиш 

директно с клиенти – очи в 

очи, така и в нашата работа 

на фронт офиса, най-голя-

мото  предизвикателство 

според  мен  е  уникалност-

та  на  клиента  -  всеки  има 

своята  собствена  индиви-

дуалност, което съответно 

изисква индивидуален под-

ход, много голяма гъвкавост 

от  наша  страна  и  висока 

компетентност. Смятам, че 

дългият  опит  в  банка  ми 

помага много в справянето 

Петя

Илиева

Специалист Общи 

банкови операции  

офис Надежда, Софияn

 ИнИцИатИвИ 

n

От стр. 1 

Новата магистърска програма ще 

гарантира икономическо образование 

с най-високо качество и практическа 

насоченост, благодарение на:

-  обучение, основано на реални биз-

нес казуси и усвояване на знания, 

умения и компетенции, приложими 

в практиката на банковия и финан-

сов сектор;

-  интерактивен и резултатно ориен-

тиран подход на преподаване;

-  споделяне на знания и опит между 

участниците и създаване на устой-

чиви професионални контакти чрез 

работа в групови проекти и по ре-

ални работни казуси;

-  лектори практици – доказани екс-

перти, сред които и такива с богат 

опит в реалния банков бизнес в 

една от най-големите банки в Бъл-

гария – Fibank.

В програмата „Банков мениджмънт и 

инвестиционна дейност” ще препода-

ват утвърдени имена от академичната 

сфера: доц. д-р Даниела Бобева, доц. 

д-р Вержиния Желязкова, г-н Маню 

Моравенов и г-н Божидар Аршинков.

Към академичните преподаватели се 

присъединяват и доказани професио-

налисти от екипа на Първа инвестици-

онна банка: д-р Валентина Григорова–

Генчева - Директор „Злато и нумиз-

матика”, Росица Тонева - Директор 

„Управление на човешкия капитал”, 

Чавдар Златев - Директор „Корпора-

тивно банкиране”, Ивайло Иванов - 

Директор „Проблемни активи”, Теодор 

Петров - Директор „Картови разпла-

щания”, Д.ист.н Иля Прокопов - Гла-

вен специалист „Злато и нумизмати-

ка”, Емилия Димитрова - Мениджър 

„Банкиране на дребно”, Александър 

Тодоров - Главен специалист „Разви-

тие на УЧК”. Магистърската програма 

е подходяща както за икономисти, 

така и за хора без икономическо об-

разование. Обучението за икономисти 

е с продължителност от 2 семестъра, 

а за неикономисти семестрите са 3, 

като първият е подготвителен и може 

да се провежда дистанционно.

За магистърската програма „Банков 

мениджмънт и инвестиционна дейност” 

могат да кандидатстват завършилите 

висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „магистър”, с общ успех “добър” 

или по-висок.

Етапите на класиране са два: пър-

вият е класиране по документи, а вто-

рият - класиране на база проведено 

събеседване.

Допълнителна информация ще откриете 

на уеб страницата на 

магистърската програма: http://vuzf.fibank.bg

Издание на Fibank3

news


Стартира национална дарителска кампания за 

безвъзмездно и доброволно кръводаряване

n

 ОбразОванИе n

Fibank и ВУЗФ стартират магистърска програма по 

„Банков мениджмънт и инвестиционна дейност”

„Националният център по 

трансфузионна хематоло-

гия”  (НЦТХ),  съвместно  с 

Fibank (Първа инвестицион-

на банка) и БНТ стартират 

кампания за безвъзмездно 

и  доброволно  кръводаря-

ване.

Целта на кампанията е не само  да  подпомогне  дей-

ността на НЦТХ, но и да се 

популяризира актът на до-

броволно  кръводаряване, 

който е жизненоважен, за 

да  бъдат  спасени  хиляди 

човешки животи. 

Инициативата вече е под-

крепена и от редица извест-

ни личности.

Всеки, който се чувства 

съпричастен и иска да под-

помогне кампанията, като 

дари  безвъзмездно  кръв, 

може да посети някой от из-

броените клонове на Fibank 

по-долу. На посочените да-

ти и часове в тях ще бъдат 

разкрити временни пункто-

ве за кръводаряване, в кои-

то специалисти от НЦТХ ще 

посрещнат всеки желаещ да 

помогне:

- град Варна: 17 август (сряда), 

от 9:30 ч. до 13:30 ч.

  Клон „Варна”:  

бул. „Генерал Колев” № 113.- град ПлеВен: 31 август (сряда), 

от 9:30 ч. до 13:30 ч.

  Клон „Плевен”:  

ул. „Дойран” № 138.- град сОфия: 14 септември (сряда), 

от 9:30 ч. до 13:30 ч.:

  Клон “Енос”:  

гр. София, ул. “Енос” № 2

  Клон “България”:  

гр. София, бул. “България” № 81Г.Информация за протичането на кампанията, подробности и новини, 

може да откриете на: www.fibank.bg/ncth

 - З.: А пък ние обичаме да 

казваме, че първият път, кога-

то дойдохме, преброихме на 

това място точно 65 светулки. 

Това е една бъдеща градска 

легенда, може би.- Как се роди идеята за 

интересния интериор?

 - Г.: В началото концепцията 

за визията на мястото ни беше 

съвсем различно. Истината е, 

че видяхме този фото тапет, 

който впоследствие залепихме 

на стената зад бара, влюбихме 

се в него . На него е изобразен 

истински немски вагон от 70-

те години. Цялата концепция 

на заведението всъщност се 

роди именно от него – дизайн, 

мебели, цветове и т.н. - З.: Почти съборихме ста-

рото място, беше ужасна дуп-

ка. Вдигнахме доста тавана, 

след това започнахме малко 

по-малко.  Първата  година 

отворихме без навеса, като 

тогава хванахме дъждовното 

лято на 2014 г.  Градушката 

съсипа градината, включител-

но и жасмина. 

След което чакахме 9 ме-

сеца  разрешително,  за  да 

построим навеса. 

 - Каква е историята на ин-

тересни маси – като сандъци 

от стар пиратски кораб?

-  З.: Пътувахме с колата по 

„Цар Самуил” и в един момент 

видяхме до кофата за боклук 

2  сандъка.  Едновременно, 

без въобще да си кажем ни-

що, се спогледахме, спряхме, 

натоварихме ги в колата и не 

знаехме какво да ги правим. 

После ги превърнахме в ниски 

столчета. Първата зима – след 

като направихме навеса и го 

затворихме, вкарахме вътре 

високите мебели. И всъщност 

се  получи  много  по-добре. 

И  тогава  вдигнахме  всичко 

–от  ниските  мебели  напра- 

12 август 20164

news


n

 НАШИТЕ КЛИЕНТИ 

n

Има едно място в сърцето на за-

бързаната ни столица, което ни пре-

нася на съвсем различно време и стил.  

Попаднахме на бар „65 светулки” в  

края на май, когато търсехме място 

за рождения ден на Блога ни. Можем 

да кажем, че от първата ни среща  ни 

грабна – веднага разбрахме, че е точ-

ното място за динамични, пишещи и 

най-вече творчески личности.  

Интериорът, напитките и храната 

са много интересно съчетание от 

стил и вкус. Тук можете да намерите 

уникални коктейли и много интересна 

и най-вече вкусна храна. Мястото е 

перфектно както за питие или хапване 

след работа, така и за частни или 

корпоративни партита. Под сянката 

на жасмин и дървесни ружи се разкрива 

прекрасната цветна  градина, която 

неизбежно ще Ви очарова.  

„65 светулки“ в центъра на София

n

  

„65 светулки” ни 

представят Галя 

Петкова и Зара Цо-

нева – двете заедно 

създават и разви-

ват мястото:

От стр. 1

- Как се роди идеята за 

създаването на бар „65 све-

тулки”?

- Галя Петкова: Всъщност 

много дълго време преследва-

хме мястото. Цялата организа-

ция по наемането отне 9 месе-

ца. Собственикът е имал лош 

опит с предишни наематели 

и не беше склонен да го даде 

под наем отново за заведение. 

Тогава аз започнах да му звъня 

2 пъти в месеца и да настоявам, 

докато накрая той каза „Да”. 

Това, което наклони везната в 

наша полза, беше другото ни 

заведение – „Колибри”, което 

се намира съвсем наблизо – на 

„Цар Борис”.- с какво Ви впечатли мяс-

тото?

 - Зара Цонева: Най-много 

ни грабна великолепната гра-

дина. Също и локацията - ние 

реално сме на гърба на Ботев. 

Често минавахме оттук, за да 

стигнем  до  „Колибри”  и  ви-

наги гледахме към този двор. 

Аз поне никъде в центъра на 

София не съм виждала такава 

градина. Вечер имаме щурци, 

атмосферата е невероятна.

- От къде идва името „65 

светулки”?

  -  Г.:  „65”  е  от  номера  – 

намираме  се  на  „Солунска” 

65. Една приятелка измисли 

„светулките”.„Колибри”  съществува вече 5 години. То е с изцяло морско 

настроение – пренася морския дъх в центъра на София. 

Снимки peika.bg

Издание на Fibank

news


5

вихме високи. И тези мебе-

ли ги направихме аз, Зара и 

Иван – който е брат на Зара 

и работи при нас. Всичко е по 

наш проект.  

Стилът  на  заведението  е 

„vintage industrial”. Имаме мно-

го интересни не само мебели, 

но и лампи, украси, събираме 

разни  макети  на  стари  пре-

возни средства, имаме ютия, 

пишеща  машина,  старинен 

часовник и др. такива неща. - Разкажете ни за меню-

то?

- Г.: Идеята беше в началото 

да подкрепя напитките. Старти-

рахме с аперетиво концепция – 

с много богато разнообразие. 

Но изхвърляхме много храна 

ежедневно. От зимата на 2015 

г. направихме меню с храна 

– разкошни салати с най-до-

брите  зеленчуци,  сандвичи, 

разядки. Аз съм кулинарят в 

бизнеса– това ми е един вид 

медитация. А пък Зара е повече 

по напитките. 

- А напитките?

-  Г.:    Смея  да  твърдя,  че 

правим едни от най-добрите 

коктейли  в  града.  Имаме  си 

една  тайна  съставка,  която 

обаче  е  тайна  и  няма  да  Ви 

я  издам.  Най-вече  слагаме 

точното  количество  от  със-

тавките – всичко се прави с 

точна мярка.

Мохитото ни е изключител-

но – традиционно, малиново 

или ягодово. Сега въведохме 

един нов коктейл, който със 

сигурност ще се превърне в 

хит. Казва се „The Med”  и се 

прави с ликьор с аромат и вкус 

на бор, краставица и босилек. 

В момента е един от най-про-

даваните ни коктейли. Хората 

се влюбват в него. Имаме и 

един  много слабо алкохолен 

коктейл със зърна нар – отново 

само при нас го има. 

Някои от коктейлите са си 

наши хрумвания, има и такива 

по рецепти. Например „Хюго” 

го  вкарахме  доста  преди  да 

дойде  в  България.  Месец  и 

половина след това той ста-

на  популярен.  Общо  взето 

избързваме с някакви неща. 

Ето, например ние сервираме 

твърдия алкохол в буркани от 

откриването на заведението, 

а  и  в  Колибри  също.  А  сега 

вече подобен вид сервиране 

е масово. 

 - Разкажете ни за екипа, с 

който работите?

 - Г.: Работим с разкошни 

хора. Всички сме едно голямо 

семейство.  Отношенията  ни 

не са като шеф-подчинен, а 

като в едно семейство. Много 

отдадени са, лоялни. Всички 

сме общо 10 човека, заедно с 

нас двете. - Коя беше най-голямата 

трудност? Да се преборите 

за  мястото,  финансовата 

страна, разрешителните или 

др.?

- Г.:  Не бихме нарекли нищо 

трудно. Когато имаш търпение 

и знаеш какво правиш и какви 

цели си поставил, не можеш да 

кажеш, че има трудни неща. Те 

просто са част от процеса. - З. Ние и за 1 секунда не 

сме  се  съмнявали,  че  това 

място ще стане успешно.

„65 светулки” работи успеш-

но още от първия ден – от от-

криването. На 1 юли 2014 г.го 

открихме само с приятели. А на 

2-ри направихме откриване за 

гости, където поканихме кли-

енти от Facebook страницата 

ни.  Първата година абсолютно 

никъде не бяхме рекламирали, 

хората разбираха за нас само 

от уста на уста.   -  Най-важното,  за  да  е 

успешен бизнеса?

 - Г.: Ние непрестанно ре-

инвестираме.    Всяка  година 

надграждаме, правим ремонт и 

добавяме нови и нови неща. 

Аз се занимавам със заве-

дения от 22 години. Минала 

съм през миене на чинии, го-

твене – топла, студена кухня, 

барман сервитьор, управител 

–  през  всяко  едно  стъпало.  

Инвестирах 22 години от жи-

вота  си,  за  да  мога  сега  да 

се радвам на успешно заве-

дение. 


- От кога сте клиенти на 

Банката 

- Повече от 8 години вече – и 

личните, и фирмените сметки 

са ни в Първа инвестиционна 

банка.

- Какви са предимствата, 

заради които избрахте Fibank 

за обслужваща банка?

 - Г.: Комбинацията от: бър-

зо и лесно обслужване, усмих-

нати и услужливи служители, 

добра локация на офисите.

Дебитни карти за 

бизнес клиенти - 

n

  Карти  n

Допълнителни  предим-

ства:

• Спестявате време и па-ри  от  счетоводни  дей-

ности  и  обработка  на 

документация – всички 

трансакции  са  ясно  и 

детайлно  изброени  в 

месечното Ви извлече-

ние;

• Улеснявате отчитането на ДДС и други данъци 

чрез  точното  и  бързо 

вписване  на  всички 

бизнес разходи;

• Контролирате  бързо  и 

лесно фирмените сред-

ства – чрез Виртуалния 

ни банков клон;

• Улеснявате  служите-

лите  си  при  ежеднев-

ните  им  разплащания 

с  контрагенти,  бизнес 

пътувания.

Можете  да  използвате 

MasterCard Business Debit 

или Visa Business Debit в 

страната  или  в  чужбина 

-  в  търговските  обекти  и 

при онлайн разплащания; 

плащате  безконтактно; 

да  теглите  пари  в  брой 

от банкомат в страната и 

чужбина;  винаги  получа-

вате  навременна  инфор-

мация за всички фирмени 

трансакции, направени с 

бизнес карта. Виртуални-

ят банков клон* на Fibank 

не само Ви позволява да 

наблюдавате движенията 

по  всички  свои  сметки, 

открити  в  Банката,  но  и 

да  извършвате  активни 

операции;

След  всяко  плащане  с 

MasterCard Business Debit 

или  Visa  Business  Debit 

средствата    се  приспа-

дат автоматично от фир-

мената  сметка.  Имате 

възможност  за  издаване 

на  бизнес  дебитна  карта 

с  лимит,  определен  от 

компанията.

М о ж е т е   д а   з а я в и т е 

MasterCard Business Debit  

или Visa Business Debit от 

Fibank, като посетите удо-

бен за Вас клон на Fibank 

или  като  се  свържете  с 

обслужващия  Ви  банков 

служител.

Подробна  информация 

ще  намерите  на:  www.

f i b a n k . b g ,   т е л .   * b a n k 

(*2265)  или  във  всеки 

клон на Fibank.

*Услугата Виртуален банков клон е достъпна след 

предварителна регистрация

**Всички останали такси и комисиони са съгласно 

Тарифата на Банката.

специално 

създадени за 

нуждите 


на бизнеса12 август 20166

news


n

 анализ 


n

П

реди 10 години желани-ето на клиент да плати 

сметката си с банкова 

карта предизвикваше сума-

тоха в продавачите и водеше 

след себе си различни комич-

ни ситуации- как трима или 

четирима служители се опит-

ват да преборят „сложната” 

система на ПОС устройството 

пред касата, за да се осъщест-

ви плащането. Днес въпросът: 

„В брой или с карта?” е рутина 

и дори не му обръщаме вни-

мание. 


Проучването Masterindex 

България 2016, което се про-

вежда за четвърта поредна 

година по поръчка на Master 

Card, регистрира, че българи-

те стават все по-уверени при 

употребата на банкови карти. 

Дебитните карти са най-силно 

застъпени при активните кар-

тодържатели (95%). Същевре-

менно проучването показва, 

че кредитните карти вече са 

престанали да бъдат „сложен 

финансов инструмент” и 40% 

от активните картодържатели 

са намерили място за такива 

в портфейлите си. Противно 

на наложилата се максима, 

че жените обичат да пазару-

ват и кредитната карта е техен 

неотлъчен спътник, мъжете са 

основната група сред прите-

жателите на кредитни карти. 

Разплащанията с карти също 

нарастват. За това можем да 

съдим не само от увеличената 

им ползваемост, но и от нама-

ляващите средни суми по осъ-

ществявани плащания. През 

2015 г. средната сума е била в 

размер на 123 лв., а през 2016 

г. тя е вече 116 лв. Картови-

те разплащания са основно 

практикувани при покупка на 

храна и онлайн пазаруване. 

Тук обаче ползвателите на де-

битни и тези на кредитни карти 

се разминават в навиците си. 

Дебитните карти се използват 

на първо място при пазарува-

не в хранителните магазини, 

докато кредитните са предпо-

читани предимно за онлайн 

покупки.


В края на 2010 г. MasterCard 

и Fibank (Първа инвестиционна 

банка) за първи път в България 

представиха безконтактните 

карти PayPass. През послед-

ните години българският по-

требител все повече и повече 

започна да припознава без-

контактните плащания като 

неразделна част от своето 

ежедневие. Според резулта-

тите от изследването 93% от 

картодържателите биха иска-

ли да използват безконтактни 

методи за плащане, а 32% вече 

използват такива. В сравнение 

с проучването проведено през 

2015 г. се регистрира сериозен 

ръст в дела на притежателите 

на безконтактни карти като 

данните показват, че те са се 

удвоили. Основните фактори 

обуславящи нарастващия ин-

терес към този вид плащания 

са удобството и бързината, ко-

ито те предоставят. Ето защо 

този тип плащания отговарят 

на забързаното ежедневие 

на младите работещи хора и 

именно там те са най-широко 

застъпени (25-34 г. 37%).

При представянето на проуч-

ването  Masterindex България 

2016,  Ваня Манова, региона-

лен мениджър на MasterCard за 

България и Македония, споде-

ли: „Резултатите от проучване-

то потвърждават наблюдения-

та ни, че българите стават все 

по-грамотни финансово, имат 

доверие в банковите карти и 

са готови да приемат новите 

решения като безконтактни 

и мобилни плащания, които 

позволяват извършването на 

още по-сигурни и бързи тран-

сакции“.

През  пролетта  Fibank  и 

MasterCard стартираха инова-

тивна платформа за електрон-

ни плащания, позволяваща на 

клиентите да използват свои-

те смартфони, поддържащи 

NFC технология, за бързо и 

сигурно средство за разпла-

щане на всички терминали с 

безконтактна функция, които 

приемат MasterCard. Необхо-

димо е само телефонът да бъ-

де доближен до ПОС терминал 

за безконтактни плащания. 

Подобна платформа за диги-

тални плащания се предлага 

за първи път в България и на 

Балканите. Лимитите за пла-

щане с дигиталните карти са 

стандартни като на останалите 

банкови карти и могат да бъдат 

променяни във всеки клон на 

банката. Според проучването 

на Masterindex интерес към 

този вид плащания проявяват 

68% от активните картодържа-

тели, а 27% от тях заявяват, че 

вече използват услугата.

Като  обобщение  на  ин-

формацията от проучването 

Masterindex 2016, можем да 

кажем, че българите стават 

все по-сигурни при използ-

ването на карти и лесно усво-

яват новите технологии при 

електронните разплащания. 

Бързината и удобството, които 

предлагат безконтактните раз-

плащания, кореспондират на 

нарастващата нужда и жела-

ние на потребителите да бъдат 

мобилни. Все пак в днешния 

забързан делник времето е 

по-ценно от парите, а време-

то, прекарано с близките ни 

хора е безценно.

Разплащанията  

с карти нарастват

Христо 

Христов

Мениджър  

„Корпоративни 

комуникации”

n

  Ползи от безконтактните плащания

   

 

37% 57%

88% 92%

2013

2014 2015

2016

   

 

57% 

,     

49%  65% 

64% 

34

 

,

 

 

 

 

   

 

2016 

2015 

14%

32%

92%

54%

93%

68%

   

32%

27%

2016

5%

65%

30%

   

94% 

96%

: 48%

37% 

33%  

3

: 98%

 

   

 

?

 

  

  

   

47%


40%

42%


42%

31%


18%

24%


28%

17%


22%

2015 

123 

2016 

116 

 

,

 

 

   

 

29%

23%

24%

20%

21%

17%

15%

14%

10%

13%

2015


2016

,

 

   

 

CASH BACK 

 

      

 

25,6% 

22,1%


16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


0,4%

 

 

    

   


 

 

    

25,6%


 (.)

22,1%16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


4,7%

0,4%


 

4,7%


28%

39%

47%

59%

27%

 

 

,

 

 

 

 

CINEMA

90 1%

42 5%

38 3%

12 3%

10 5%

   

 

37% 57%

88% 92%

2013

2014 2015

2016

   

 

57% 

,     

49%  65% 

64% 

34

 

,

 

 

 

 

   

 

2016 

2015 

14%

32%

92%

54%

93%

68%

   

32%

27%

2016

5%

65%

30%

   

94% 

96%

: 48%

37% 

33%  

3

: 98%

 

   

 

?

 

  

  

   

47%


40%

42%


42%

31%


18%

24%


28%

17%


22%

2015 

123 

2016 

116 

 

,

 

 

   

 

29%

23%

24%

20%

21%

17%

15%

14%

10%

13%

2015


2016

,

 

   

 

CASH BACK 

 

      

 

25,6% 

22,1%


16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


0,4%

 

 

    

   


 

 

    

25,6%


 (.)

22,1%16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


4,7%

0,4%


 

4,7%


28%

39%

47%

59%

27%

 

 

,

 

 

 

 

CINEMA

90 1%

42 5%

38 3%

12 3%

10 5%

   

 

37% 57%

88% 92%

2013

2014 2015

2016

   

 

57% 

,     

49%  65% 

64% 

34

 

,

 

 

 

 

   

 

2016 

2015 

14%

32%

92%

54%

93%

68%

   

32%

27%

2016

5%

65%

30%

   

94% 

96%

: 48%

37% 

33%  

3

: 98%

 

   

 

?

 

  

  

   

47%


40%

42%


42%

31%


18%

24%


28%

17%


22%

2015 

123 

2016 

116 

 

,

 

 

   

 

29%

23%

24%

20%

21%

17%

15%

14%

10%

13%

2015


2016

,

 

   

 

CASH BACK 

 

      

 

25,6% 

22,1%


16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


0,4%

 

 

    

   


 

 

    

25,6%


 (.)

22,1%16,9%

13,8%


9,8%

6,7%


4,7%

0,4%


 

4,7%


28%

39%

47%

59%

27%

 

 

,

 

 

 

 

CINEMA

90 1%

42 5%

38 3%

12 3%

10 5%

Източник: Masterindex България 2016

Ивайло алЕКСаНДРов -  

Директор „Корпоративни комуникации”

печат :  R O P R I N T

Дирекция „Корпоративни 

комуникации”

Издание на Fibank7

news


Данира ДоСПЕвСКа 

Отговорен редакторХристо ХРИСтов 

Мениджър “Корпоративни комуникации”

Работата на Частното бан-

киране се основава на функ-

ционалната и пазарна необ-

ходимост от съществуване 

на специализирано звено в 

структурата на всяка банка, 

в областта на персонално об-

служване на значими клиен-

ти (физически и юридически 

лица), съгласно утвърдени 

критерии за значимост.

Конкуренцията в управле-

нието на активи обаче тази 

година все още „загрява”. 

Управлението им за поредна 

година остава един от акцен-

тите на частните банкери. 

Това включва както тради-

ционните банкови и инвес-

тиционни операции, така и 

управлението на мениджър-

ски активи. Разбира се, тези 

частните банкери, които ве-

че са получили признание от 

индустрията за своите услуги, 

предоставени на богати кли-

енти, имат повече работа. 

В тази връзка успехът ни 

се насочва и от конкурен-

цията в частното банкиране, 

която все още остава свита 

и като че ли с много широка 

фуния за клиентите си. Кли-

ентите пък, от своя страна, се 

стремят към използването на 

по-автоматизирани консул-

тантски услуги и изглежда 

искат директен контакт с 

доставчиците на ETF (борсо-

во търгуваните фондове). За 

банките - от гледна точка - на 

иновациите има две важни 

категории: какъв е клиент-

ският опит и как да си бъдем 

взаимно полезни, и бек-офис 

системите.

Говорейки за предизвика-

телствата в сектора, е инте-

ресно как всъщност финан-

совата индустрия поглежда 

назад в последното десетиле-

тие и ясно разграничава точ-

ките на най-големи промени, 

които се явяват рефер за нас 

(особенно в рамките на ин-

вестиционното банкиране). 

Да – регулирането в сек-

тора и рентабилността са 

се променили достатъчно 

в този сектор, но аз всъщ-

ност мисля, че секторът за 

управление на богатства се 

е занимавал с история пре-

калено дълго. 

Регламентите на всички 

централни банки и другите 

свързани с дейността регу-

латори (вкл. трансграничните 

наредби), от типа „познавай 

клиента си” са много хубаво 

нещо, но докато се занима-

ваме с изискването за инвес-

тиционна годност, пазарите 

се променят толкова бързо 

и движещите цели понякога 

убягват. Впечатляващо е как 

нашата индустрия прегръща 

всички наредби, регулации и 

изисквания като никоя друга 

и все пак се преместваме от-

въд това – успяваме да раз-

вием не само продукти, ус-

луги и структура, но и самите 

клиенти, с които ставаме все 

по-важни и тясно свързани 

партньори.

Важно за отбелязване е, 

че през първата половина 

на 2016 година, българските 

банки показват много добри 

финансови и регулаторни 

резултати, а големите ев-

ропейски банки издържаха 

стрес тестовете и остават 

стабилни. Тези тестове обаче 

подчертават и напрежението 

между конкуриращи се инте-

реси на акционери и облига-

ционери.

За разлика от резултатите 

на Fibank Частно банкиране, 

очакванията за ръст на при-

ходите от частно банкиране в 

световен мащаб остават по-

ниски през 2016 година, в 

сравнение с предходните 24 

месеца. Последните данни от 

проучване на Euromoney по-

казват, че близо 73% от ан-

кетираните банкери очакват 

ръстът да спадне до 78% от 

получените приходи за 2015 

година.

Най-големите световни частни банкери пък увелича-

ват своя фокус върху Китай, 

Северна Азия и Обединените 

арабски емирства (основно в 

Abu Dhabi и Dubai) и изглеж-

да готвят експанзия именно 

там. Тези географски терито-

рии се определят като много 

добър таргет за развиване 

на инвестиции през тази и 

следващите поне 5 години, 

последвано от Западна Ев-

ропа. За отбелязване е и че 

говорител на Централната 

банка на Индия обяви в едно 

интервю, че страната отваря 

врати към нови банкови ли-

цензи.


Потребителските клиент-

ско-ориентирани технологии 

и управлението на активи 

през тях е един от най-ва-

жните приоритети, тъй като 

през такива платформи ин-

вестирането става много по-

бързо достъпно и не на по-

следно място по-забавно. 

Продължаващите регула-

торни промени и клиентите 

от по-високи сегменти на 

икономиката ще бъдат най-

големите предизвикателства 

за финансовите институции и 

до края на 2016 г.

n

 Коментарът на частния банКер 

n

Поглед към Частното банкиране в 

световен мащабРумен  

Стамов

Директор 

„Частно 

банкиране” 

www.privatefibank.bg

*Предоставената  информация  има  изцяло  информационен  характер  и  не  следва  да  се  разглежда  като 

препоръка за покупка или продажба, или склоняване към вземане на инвестиционно решение. 

КОНТАКТ  

С ДИРЕКЦИя ЧАСТНО бАНКИРАНЕ:

Адрес: 1408, гр. София,  

ул. “Енос” №2, ет. 8-9  

(ъгъла на бул. „Акад. Ив. Ес. Гешов” и бул. „българия”)E-mail: privatebanking@fibank.bg  

Web: www.privatefibank.bg 

Web: www.fibank.bg 12 август 20168

news


n

  Виртуален банкоВ клон   

n

В стремежа си да направим системата ни за дистанционно 

банкиране „Моята Fibank” още 

по-полезна и лесна за работа 

за всички Вас – нашите кли-

енти – разработихме изцяло 

нов дизайн. Системата отго-

варя на всички съвременни 

изисквания за дистанционно 

банкиране и е в отговор на 

опита,  споделен  от  нашите 

клиенти.

Новият дизайн е изцяло ори-

ентиран към потребителите. В 

него заложихме на интуитивно 

меню, нови функционалности, 

богата справочна информация 

и удобна навигация.

Запазихме познатите Ви до-

сега функционалности, като ги 

допълнихме с нови възмож-

ности. По много по-лесен и 

удобен начин ще получавате 

справочна  информация  по 

Вашите сметки, карти, депо-

зити или кредити. Ще плащате 

битови сметки и местни да-

нъци и такси много по-бързо 

и лесно. 

Само с няколко клика вече 

можете да прехвърляте сред-

ства  между  Ваши  сметки  в 

Банката, ще можете да захран-

вате  сметки,  да  погасявате 

кредитни карти или кредити, 

или да прибавяте определена 

сума по Вашите депозити.

Вече можете да управлявате 

началния екран и да го пер-

сонализирате спрямо Вашите 

предпочитания. От  меню „На-

стройки” изберете „Управле-

ние на модули” и можете да 

персонализирате началния ек-

ран, като изберете кои модули 

да са видими за Вас на основ-

ния екран. Например, ако най-

често преглеждате движението 

по Вашите карти, състоянието 

на разплащателните Ви сметки 

и  наличността  по  депозити, 

изберете: „Карти”, „Сметки” 

и „Депозити”. Така при всеки 

вход в системата бързо и лес-

но ще виждате информацията 

в избраните от Вас модули. 

За вход в системата се за-

пазват старото Ви потребител-

ско име и парола. 

За Ваше удобство сме пре-

доставили възможност през 

регистрацията си като физиче-

ско лице да следите и сметките 

на фирмите, чиито представи-

тел сте.


Новата „Моята Fibank”вече 

е на Ваше разположение, за 

да направи ежедневното Ви 

банкиране още по-удобно и 

приятно.

Ще се радваме на Вашата 

обратна връзка  - споделете с 

нас какво Ви харесва или не, 

къде  срещате  трудност  или 

пък коя функционалност Ви е 

най-полезна. Нашият екип е на 

разположение, за да отговори 

на всички Ваши въпроси.

Вече  можете  да  плащате 

битовите си сметки и дока-

то сте в движение. За целта 

Ви е необходим само Ваши-

ят  смартфон  с  инсталира-

но  приложение  Fibank  (за 

Android или iOS).

Интуитивното меню и ди-

зайнът, ориентиран изцяло 

към  потребителя,  Ви  водят 

стъпка  по  стъпка  към  за-

вършване  на  плащането  – 

което  става  изключително 

бързо и лесно - само с ня-

колко клика.

За  удобство  на  нашите 

клиенти всички регистрира-

ни сметки чрез системата ни 

за дистанционно банкиране 

Моята Fibank са запазени и 

в  мобилното  приложение. 

През него имате възможност  

да добавяте и нови сметки, 

както и да редактирате дан-

ни по вече регистрираните 

такива; да извършвате едно-

кратно плащане и да следите 

историята  на  плащанията. 

Можете също така да избе-

рете дали плащанията да се 

извършват автоматично или 

когато Вие ги наредите.

Мобилното ни приложение 

отговаря  на  всички  съвре-

менни изисквания за мобил-

но банкиране: осигурява най-

високо ниво на сигурност за 

Вашите сметки, разнообраз-

ни функционалности и богата 

справочна информация.

Част  от  възможностите, 

от които можете да се въз-

ползвате,  са:  преводи  по 

сметки,  плащане  на  бито-

ви  сметки  и  услуги,  богата 

справочна  информация, 

подробни  графики  и  отче-

ти,  погасявате  задължения 

по  кредитни  карти;  новини 

за Банката; най-близкия до 

вас  клон  или  банкомат  на 

Fibank    +  гео  упътване  до 

него.  Подробности  ще  от-

криете в Блога ни.

Екраните представят информация за демо потребител. 

Показаните в тях данни са тестови.

Моята Fibank – с нов дизайн и 

функционалности

Плащане на битови сметки – вече и през 

мобилното ни приложение

n

  Мобилното банкиране с Fibank е още по-бързо, лесно и удобно

Каталог: uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
uploads -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> Облыстық «Жылдың үздік мұғалімі -2014» байқауының ережесі
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары

жүктеу 230.48 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет