Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет9/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29
– 101 –
DEICER 
мұздатуға қарсы қолданылатын заттек 
DEIONIZER
деионизатор, ионитті тазартқыш
DELACTATION 
сүт айыруды тоқтату
DELAN 
делан (пестицид)
DELEAFING
дефолиация, жапырақтардың түсуі 
DELETERIOUS 
зиянды, қауіпті, улы
DELIBERATION 
ойлап алу, кеңес, кеңесу, талқылау 
DELICACY 
нәзіктік (дененің), әлсіздік, сезімталдық 
DELIMITATION 
шек, шек қою, шекара ашу, межелей бөлу 
DELINEATION 
кескін, көрініс, диаграмма 
DELINQUENCY 
заң бұзушылық, теріс қылық 
DELIQUESCENT 
көп түтелі, ерігіш, гигроскопты 
DELIQUIFICATION 
құрғату, сорғыту, кептіру 
DELIRIANT 
делирий тудыратын агент, делирийі бар ауру 
DELITESCENCE 
жасырынды жағдай, ауру белгілерінің 
кенеттен жоғалуы
DELIVERY 
жабдықтау, қамдау, қоректену
DELL 
алқап, қойнау, орманды дала 
DELNAV 
дельнав (пестицид) 
DELTAFICATION 
өңір пайда болу жағдайы 
DEMAND 
талап, сұраныс, талап ету, тұтыну, шығын 
DEMANGANIZATION
марганец, мөлшердің азаюы 
DEMARCATION 
шек қою,айыру
DEMATERIALIZATION 
(өнімнің) материал сыйымдылығының 
төмендеуі 
DEME 
дим (түрлердің элементарлық көбейгіш 
бірлігі) 
DEMECOLOGY 
демографиялық экология
DEMEPHION 
демефион (пестицид)
DEMERCURIZATION 
демеркуризация, сынап мөлшерінің азаюы
DEMERSAL 
түптегі (судың), демерсальды (су асты 
субстратына қатысы бар)
DEMINERALIZATION 
деминерализация, тұздан тазарту 
DEMINERALIZER 
деминерализациялық құрылғы 
DEMISTER 
тұман аулағыш, ылғал аулағыш 
DEMIX 
қабаттану, бөлшектерге ыдырап кету
DEMOGRAPHY 
демография. 1.Белгілі бір қоғамдық-тарихи 
шарттылық барысында халықтың өсіп-өнуін 
зерттейтін ғылыми пән; 2.Әлеуметтік-
экономиялық демография –халықты, оның 
географиясын, құрылымы мен құрамын
сандық, кеңістіктік-уақыттық динамикасын, 
өсіп-өнуін (туу, өлу, өмір ұзақтығы) 
зерттейтін сала.; 3.Биологиялық тұрғыдан –

 
– 102 –
популяцияның құрамы: саны, географиялық 
тығыздылығы, жасына және жынысына, 
түрлеріне және т.б. қарай бөлінуі туралы 
статистикалық мәліметтер жиынтығы 
DEMOLITION 
бұзылу, ұнталу
DEMOSPONGIAL 
кәдімгі губкалар
DEMULSIFICATION 
эмульсияның бұзылуы
DEN 
апан 
DENATURANT 
ішуге жарамсыз ететін агент 
DENATURATION
денатурация (табиғи қасиеттердің өзгеруі) 
DENDRITE 
дендрит 
DENDRITIC 
ағаш секілді, дендритті, бұтақтанатын 
DENDROBIONT 
дендробионт, ағаштарда мекендейтін 
DENDROCHORE 
дендрохора, орман алқаптары 
DENDROCLIMATOLOGY денд
роклиматология
DENDROGRAM 
дендрограмма (ағаш өсімдіктерін тізімдеу) 
DENDROPHAGOUS
ағаштарда қоректенетін
DENDROPHIL 
дендрофил (ағашты қалайтын организм) 
DENE 
орманды дала, жағалаулық құмдар
DENGUE 
дене қызуы 
DENITRIFICATION 
денитрификация 
DENITRIFIER 
денитрификациялайтын бактерия 
DENITRIFYING 
BACTERIA 
динитрлеуші бактериялар 
DENITROGENATION 
десатурация (адам организмінен азотты 
шайып шығару)
DENIZEN 
қол асты болған организм 
DENOMINATOR 
инфекциялық аруларды есептегендегі қауіпті 
топ саны
DENSE 
қалың,тығыз
DENSIFICATION
тығыздану, қоюлану
DENSIMETER 
тығыздықты өлшеуіш (денсиметр, пикнометр, 
ареометр), кеуектілікті өлшегіш
DENSITY 
тығыздық, қоюлық
DENSITY-DEPENDENT 
тығыздыққа тәуелді (мысалы, популяцияның 
саны жөнінде)
DENTAL 
тіске байланысты
DENTAL DECAY 
тістің бұзылуы, шіруі 
DENTINE 
дентин

 
– 103 –
DENUDATION 
жалаңаштану, денудация (топырақтың беткі 
қабатын алу) 
DENUDED 
жалаңаштанған, жамылғысыз қабыршақ 
DEODORIZATION 
дезодорация.Қолайсыз иістерді тарататын 
органикалық және минералды заттарды жою.
DEOXIDATION 
қайта жаңғырту
DEOXYRIBOSE 
дезоксирибоза
DEPARTMENT 
бөлім, сала (ғылымның), ведомство, 
министрлік
DEPENDOVIRUSES 
адено, ассоциацияланған вирустар тұқымы, 
аденосателлиттер
DEPINKER 
антидетонатор 
DEPLASMOLYSIS 
деплазмолиз
DEPLETION 
таусылу (қордың, табиғи байлықтың), 
бүлінушілік, азаюшылық 
DEPLORMENT
өрістету, күшейту, эксплуатацияға ену 
DEPOPULATION
депопуляция (популяция санының азаюы) 
DEPOSIT 
тұнба,қойма,ұсақ тау жыныстары.
DEPOSIT-FEEDERS 
топырақ жегілер (мысалы, моллюскілер, түпкі 
тереңдікте мекен ететін организмдер)
DEPOSITION
шөгінділер, тұнған қабат, тұнба
DEPOT 
депо, темір жол станциясы, қойма,база 
DEPRECIATION 
бағаның төмендеуі, амортизация (мерзімді 
қарыздарды ауық-ауық төлеу жарнасымен  
немесе сатып алу жолымен төлеп құтылу) 
DEPRESSION 
тұйыққа тірелу. 
DEPRESSURIZATION 
қысымды түсіру 
DEPRIVATION 
жойып алу, жоғалту, депривация 
DEPTH 
тереңдік 
DEPURATION 
тазарту, тазалау (тұндырып)
DEPURATOR 
тазартуға арналған құрылғы (ағынды 
суларды)
DERANGEMENT 
бұзылу, дисфункция, психиканың бұзылуы, 
ақаулық (құралдың), ырғақтың бұзылуы
DERELICT 
теңіздің тартылуы нәтижесінде құралған 
құрлық, бұзылған аймақ 
DERESINATION 
смоладан тазарту (майды), деасфальтизация 
DERIVATION 
құралу, жасалу, қайнар, шығу, деривация, 
бұрып жіберу, ауытқу 
DERIVATIVE 
туынды (байланыс), дериват, түрішілік, 
организмнің бір түрі 
DESMAN 
жұпар тышқан
DERMAPTERA
айырқұйрықтылар
DERMATERGOSIS 
терінің кәсіби зақымға ұшырауы, кәсіби 

 
– 104 –
дерматоз 
DERMATITIS
дерматит 
DERMATOCONIOSIS 
дерматокониоз (шаң дерматиті)
DERMATOMYCOSIS 
дерматомикоз, дерматофития 
DERMATOPHYTES 
дерматомицеттер, дерматофиттер
DERMESTIDS
тері жегілер 
DERMHELMINTHIASIS 
терінің зақымға ұшырауы (гельминттер 
арқылы) 
DERMIS 
дерма
DESALINATION 
тұшыту, тұшыландыру 
DESCEND 
шығу, мұрамен берілетін, төмендеу 
DESCENDANT 
әулет, жарағат, ұрпақ, шығатын 
DESCENDING AORTA
сыртқы аорта 
DESCENT 
баурай, құлама, төмендеу, әлсіреу, қайнар көз 
DESCRIPTION 
сипаттама 
DESERT 
шөл дала
DESERTICOLOUS 
далалықта мекендейтін
DESERTIFICATION 
босап қалу (топырақтың деградация процесі) 
DESICCANT 
кептіргіш заттек, десикант, кептіретін 
DESICCATION 
кебу, кептіру, десикация, су ресурстарының 
таусылуы
DESIGN 
жоба, жоспарлау, жобалау, құрылым, дизайн, 
сыртқы пішін 
DESIGNATION 
белгі, нұсқау, ереже
DESILT 
суды тұндыру 
DESILTER 
тұндырғыш
DESILVERIZATION
күмісті жою (қалдықтардан) 
DESINFECTION 
дезинфекция, залалсыздау 
DESINFECTOR 
дезинфектор, дезинфекциялық қондырғы 
DESINSECTION 
дезинсекция (зиянды жәндіктерді жою) 
DESINTEGRATION 
уату, ұсақтау, дезинтеграция 
DESLIME 
лайдан тазарту, лайды тұндыру, шламды 
айырып алу 
DESLUDGING 
тұнбадан тазарту 
DESLURRING 
шламнан тазарту, дешламация, ылғалдау 
әдісімен ұсақ бөлшектерді жою
DESMAN 
су тышқан 
DESOLIDIZE 
қатты бөлшектерді жою (сұйықтан)
DESTAIN 
бояғыш затты жою, сәуле түсіру
DESTINKER
иісті кетіретін құрылғы
DESTRATIFICATION 
стратификацияны бұзу 
DESTROY
бұзу, сындыру, жою 
DESTROYER 
бұзғыш зат 
DESTRUCTION
жою, бұзу, ыдырау, деструкция

 
– 105 –
DESTRUCTOR 
пайда асырғыш қазан, қоқыс өртейтін пеш 
DESTRUENTS 
гетеротрофты организмдер
DESULFOVIBRIO 
десульфовибриобактериялар (көмірсутектерді 
қышқылдайтын бактериялар) 
DESULFURIZATION 
десульфурация, күкірт тазарту 
DESUPERHEATER 
буды салқындатқыш 
DETACHABILITY 
бөлінушілік
DETACHMENT 
бөліну, қабаттасу, қатпарлану
DETAR 
шайырдан не қара майдан тазарту 
DETECTION 
табылу, табу, білу
DETECTOR 
детектор, датчик, көрсеткіш, индикатор 
DETENTION 
тоқтату, шегеру, белгілеу 
DETERGENT
детергент, тазартқыш заттек 
DETERIORATION 
әлсіреу, зақымдану, нашарлану, деградация, 
ескіру (материалдың), бұзылу, шіру 
DETERMINANT 
анықтаушы, шешуші фактор, детерминанттар 
(өсімдік дүниесіндегі жағдайларды 
анықтайтын өсімдіктердің түрлері)
DETERMINATION 
анықтау, детерминация, өлшеу, белгілеу, 
дәлелдеу
DETERRED
бәсеңдеген (өсу жөнінде)
DE-THATCHER 
газондарды тазартуға арналған машина 
DETHRASHER
сордан тазартқыш, сорға арналған сепаратор
DETONATION
жарылыс, детонация, қатты күрсіл-тарсыл 
DETOXICANT 
уға қарсы қолданылатын дәрі-дәрмек 
DETOXICATION 
детоксикация 
DETOXIFIER 
улы заттектерді нейтралдағыш заттек
DETRIMENT 
зиян, зарар 
DETRITIVORE 
детритофаг (детритпен қоректенетін 
организм) 
DETRITUS 
детрит. Судың терең қабаттарында жүзіп 
жүретін органикалық заттардың өлі массасы 
(ұлпалардың ыдырауы, қоқыс, үйінді, 
салынды, өсімдік және жануар 
организмдерінің сүйектері) 
DETRITUS-FEEDER 
детритофаг (детритпен қоректенетін 
организм) 
DEUTERIUM 
дейтерий, ауыр оттегі
DEUTERIUM-LABELLED дейте
риймен таңбаланған 
DEVAPORATION
бу конденсациясы 
DEVASTATION 
бүлінушілік, девастация, паразиттерді жаппай 
жою 
DEVELOPMENT 
даму, эволюция, мелиорация 
DEVELOPMENTAL 
дамуға қатысты, эволюциялық 

 
– 106 –
DEVIANT 
мөлшерден ауытқитын, девиантты жеке адам
DEVIATION 
ауытқу, мөлшерден ауып кету 
DEVICE 
құрылғы, аспап, қондырғы, құрам, элемент 
DEVIL 
стихиялық апат (құйын), бұзушы зат
DEVILFISH 
каракатица 
DEVIL
′S-APPLE 
сасық меңдуана
DEVIL
′S-GUT
Гронов арамсояуы
DEVIL
′S-ROOT 
кішкене сұңғыла
DEVOLATILIZATION
ұшатын қосылыстардың шығуы (көмірден) 
DEVOLUTION 
қайта туу, өзгеру, құлдырау, төмендеу, 
регресс 
DEVONIAN 
девон мезгілі (жер тарихында көне 
кезеңдердің бірі)
DEW 
шық, түсу (шықтың), суару, суландыру, 
дымқылдау
DEWATER 
құрғату, сорғыту, кептіру 
DEWATERING 
құрғату, кептіру, дренаж, су жіберу  
DEWFALL
шықтың түсіп кетуі, түскен шық 
DEWORMING 
дегельминтизация, дегельминтация 
DEW-POINT 
шық нүктесі 
DEXTROSE 
декстроза 
DHOLE 
қызыл қасқыр 
DIABETS MELLITUS 
қант диабеті
DIABROTIC 
улы, күйдіретін, ойып түсетін, коррозиялы 
DIACMIC 
дамудың екі максимумы бар (мысалы, 
планктон жөнінде) 
DIADROMOUS 
диадромды (тұщы сулар мен теңіз арасында 
көшіп-қонып жүретін) 
DIAGNOSE 
диагноз қою, ауруды белгілеу, анықтау, тану, 
диагностикалық бақылау жүргізу 
DIAGNOSIS 
диагноз 
DIAGNOSTICS
диагностика, диагностикалық бақылау 
DIAGRAM 
даграмма, жүйе, сызу, жүйе (мысалы, 
жылудың) 
DIALIFOS 
диалифос (пестицид)
DIALYSIS 
диализ (сұйықты қоспадан тазарту) 
DIAPAUSE 
диапауза.Өсімдіктер мен жан-жануарлардың 
үзіліс жасап, тынышталу кезеңі.
DIAPHANOMETER 
диафанометр (сұйықтың не газдың мөлдірлік 
дәрежесін анықтауға арналған аспап)
DIAPHOTOTROPISM 
дифототропизм , диагелиотропизм (мүшенің 
не организмнің жарыққа перепендикуляр 
күйде бұрылуға қабілеттілігі) 

 
– 107 –
DIAPHRAGM 
диафрагма, мембрана, қалқа, қоршау, далда, 
ядро, экран (плотинаның) 
DIARRH(O)EA 
диарея, іш өту
DIASTOLE 
диастола, денені бос ұстау
DIATHERMANCY 
қоршаған ортаның жылулық сәулелерді 
өткізгіштігі
DIATHESIS 
диатез
DIATOME
диатомды балдырлар 
DIATOMITE
диатомды жер, кизельгур, диатомит
DIATOMS 
диатомды балдырлар 
DIATROPISM 
диатропизм
DICHLORAN 
дихлоран (пестицид) 
DICHLORDIPHENYLTRIC
HLORETHANE
дихлодифенилтрихлометилметан 
DICHLORVOS
дихлорфос (инсектицид) 
DICOTYLEDON 
қос жармақты өсімдіктер 
DICYCLIC
екі циклді, екі жылдық 
DIE 
өлу, құру, солу, кебу 
DIE-BACK 
(ағаштардың) ұшар басының солуы 
DIE-OFF 
құру, опат болу, өлім-жітім (халықтың), өлім 
(малдың қырылуы, малдың не жабайы 
аңдардың өлуі) 
DIET 
диета, тағам, қоректену, тамақтану, рацион, 
тамақ режимі, диета сақтау, калорийі көп 
тағамды азайту 
DIETHYLSTIBESTROL 
диэтилстибестрол (канцероген) 
DIETING 
жемдеу, үстеме жем 
DIFFERENCE 
айырмашылық, өзгешелік 
DIFFERENTIATION 
бөлу, бөліну, шек қою, айыру, 
айырмашылықтардың пайда болуы, 
дифференциация, даму (қиынға қарай) 
DIFFUSER 
диффузор, бүріккіш
DIFFUSION 
диффузия, себу, шашыратып себу, ыдыратып 
жіберу
DIFFUSIVITY 
диффузия коэффициенті 
DIGENESIS 
ұрпақтың алмасуы 
DIGESIVE SYSTEM 
ас қорыту жүйесі 
DIGESTED FOOD 
қорытылған ас
DIGESTER 
метантенк, құрғақ айыруға арналған аспап
DIGESTION 
ашытылу, гидролиз, қорытылу (астың), 
асқорыту, күйдірілу 
DIGESTIVE 
DISTURBANCES
асқорытудың бұзылуы 

 
– 108 –
DIGGER 
жер қазатын көлік, экскаватор, тау 
жұмысшысы, диггер (жер асты 
коммуникациясын зерттеуші)
DIGGING 
шұңқырлау (топырақты), жер қазу 
жұмыстары 
DIGRESSION
дигрессия (экожүйе жағдайының нашарлауы)
DIHYBRID CROSS 
дигибридті будандастыру 
DIHYDROXY-COMPOUND дигид
роқосылыс, диоксиқосылыс 
DIKE 
ор, қанау, қолдан жасалған арна (дренажға 
арналған), дамба  
DIKER 
шұңқыр қазғыш 
DIKING 
топырақ үйіп қоршау жасау, бөгет жасау 
DIKKOP 
авдот
DILL, fennel 
аскөк 
DILUTION
сұйылту, араластыру, , еріту 
DIMEFOX 
димефокс (пестицид)
DIMENSION 
габарит,көлемді.Көліктердің сыртқы шектік 
көлемі. 
DIMETHAMETRYN
диметаметрин (пестицид) 
DIMINUTION 
азаю, қысқару, кему, демунация
DIMMER 
жарықталғандықты реттеуші 
DINOBUTONE
динобутон (фунгицид) 
DINOSAUR 
динозавр 
DIOL 
диол, қос атомды спирт, этиленгликоль 
DIOXACARB 
диоксакарб (пестицид) 
DIOXIDE 
қос тотық 
DIOXIN 
диоксин 
DIP 
батырылу, малыну, тереңдеу, құлама еңіс, 
сіңгіш ерітінді 
DIPEPTIDE 
дипептидтер
DIPHACINON 
дифацинон (пестицид) 
DIPHILLOBOTHRIASIS
дифиллоботриоз, диботриоцефалез 
DIPHTHERIA  
дифтерия
DIPHTHERIAPHOR 
дифтерияның бактерия тасымалдаушысы 
DIPLACUSIS 
диплакузия (есту қабілетінің бұзылуы)
DIPLOBACTERIA 
диплобактериялар, диплобациллалар 
DIPLOCOCCUS 
диплококкус
DIPLOID 
диплоидты 
DIPLOPODA 
қос аяқтылар 
DIPNEUSTI 
қос тыныстылар
DIPOLYMER 
қос полимер, екі мономердің сополимері
DIPPER 
шөміш, қапқыш, асауыш, күрек, черпак
DIPPING 
инфильтрационды құдық (жер асты 
суларының қорларын толықтыруға арналған) 

 
– 109 –
DIPSOMANIA 
маскүнемдік
DIPTERA  
қос қанаттылар 
DIPTERAN
қос қанатты жәндік 
DIRECTION 
бағыт, нұсқау, ереже 
DIRECTORY
тізім, көрсеткіш, анықтама 
DIROFILARIASIS 
дирофиляриоз (қоздырғыштар-нематодтар) 
DIRT 
лас, шөп-шалаң қоспасы, қалың тау жынысы, 
топырақ
DISABILITY 
қабілетсіздік, мүгедектік 
DISABLE 
қатардан шығару, зақымдау 
DISACHARIDE 
дисахаридтер 
DISACIDIFY 
қышқылды жою, нейтралдау 
DISADVANTAGE 
жетіспеушілік, зиян, зарар, зақым, шығын
DISAFFORESTATION 
орман кесу 
DISAGREEMENT
келіспеушілік, қайшылық болу 
DISAPPEARANCE 
жоғалу
DISARMAMENT 
қарусыздану
DISASTER 
апат, қирау, ауыртпалық 
DISBENEFIT 
жағымсыз жағдай 
  
жағымсыз экологиялық жағдай 
DISBOSCATION 
орман ағаштарын кесу, орман алқаптарын 
егістік жерлерге айналдыру 
DISCHARGE 
бөліну, лақтырылу, лақтыру, бөлу, шығын, 
дебит, өнімділік, разряд 
DISCHARGER 
зиянды заттарды лақтыратын адам не мекеме
DISCIPLINE 
тәртіп
DISCLIMAX 
бұзылған климакс (өсімдіктік 
қоғамдастықтың) 
DISCOLORATION
өңсіздендіру, түсін өзгерту 
DISCOMFORT 
ыңғайсыздық, нашар күй, сырқатты хал, 
қиыншылық
DISCONTINUITY 
ажырау, жарылу, бұзылған жер
толассыздықтың бұзылуы 
DISCORDANCE 
үйлеспеушілік, сәйкессіздік, келіспеушілік
DISCREPANCY 
айырмашылық болу, қайшылық болу, 
үйлеспеу 
DISCRIMINATION 
өзгешелік, ерекшелік, айырмашылық, 
дифференциация 
DISEASE 
ауру, патологиялық процесс, ауру тудыру, 
нашар көңіл-күй, сырқатты хал, зақым 
DISEASE-CAUSING 
ауру тудыратын, патогенді
DISEASE-RESISTANT 
ауруға төзімді, иммунорезистентті 
DISECONOMY 
қоршаған ортаның ластануымен байланысты 
болатын шығын 

 
– 110 –
DISEQUILIBRIUM 
бұзылған тепе-теңдік 
DISFIGUREMENT 
ажарын жою, адам қарағысыз ету, сиқын 
бұзу, көркін кетіру
DISFOREST 
орманды кесу, шабу
DISFUNCTION
дисфункция, функцияның бұзылуы
DISHELMINTHIZATION  дегельминтизация, ішек қ
ұрттарымен күрес
DISHWATER 
жуынды
DISINFECTION 
дезинфекция, зарарсыздау 
DISINFESTANT 
инсектицид
DISINFESTATION Disinsection
(қараңыз)
DISINFESTOR 
дезинсекциялық камера
DISINSECTION 
дезинсекция
DISINTEGRATION 
ұсақтау, уату, дезинтеграция, ыдырау, 
физикалық желмен үрілу
DISINTOXICATION 
детоксикация, дезинтоксикация, уды 
нейтралдау 
DISJOIN 
бөліп жіберу, ажыратып қою, байланысты үзу 
DISJUNCTION 
бөліну  
DISK 
диск, табақша тәрізді клапан 
DISLOCATION 
дислокация, ауыспалылық, жылжыту, 
жылжытып қою
DISLODGER 
тұнбалы резервуар 
DISOPERATION 
организмдердің бір-біріне жанама зиянды 
әсері 
DISORDER 
ретсіздік (экожүйелердің), жөнсіздік, 
тәртіпсіздік, бұзылу, қажу, өзгеріске түсу, 
ауыру
DISPARITY 
үйлеспеушілік, өзгешелік
DISPEL 
ыдырау (аэрозолдар жөнінде)
DISPENSER 
таратушы, дозатор 
DISPEOPLE 
халықты жою 
DISPERSAL 
тозаңдату, бөліп-бөліп жіберу (топырақты), 
ыдырап серпілу (бұлт, тұманның), аймақта 
таралып орналасу, орын тебу (популяцияның) 
DISPERSANT 
диспергатор, дисперсиялайтын агент, 
дисперсиялайтын заттек
DISPERSION 
дисперсиялау, шашырап тию (зиянды 
заттектердің), ағынды суларды су 
қоймаларындағы сулармен араластыру, ағып 
кету, дисперсия (бытырау, шашырау), 
топырақтың дисперсиясы (ұнтақталуы, 
мысалы, 0,002 мм болатын бөлшектерге) 
DISPERSIVENESS 
дисперсиялылық, бытыраңқылық, 
шашыраңқылық 

 
– 111 –
DISPERSOID
коллоид, дисперсоид, коллоидті жүйе 
DISPLACE 
ысырып шығару, қысып шығару, орнын баса 
тұру
DISPLACEMENT 
орын алмастыру, ығыстыру, жылжыту, 
қозғау, деформация, хим. ығыстырып шығару, 
ауыстыру; сейсмикалық бұзу
DISPLAY 
көріну (мысалы, нышанның), бейнелеу, 
монитор, ақпараттық табло 
DISPOSABLE 
бір рет қана пайдалануға болатын зат 
(мысалы, пакет, шприц, салфетка) 
DISPOSAL 
жою (қалдықтарды, ағынды суларды), жоқ 
қылу, шығарып жіберу, бұрып жіберу 
(ағынды суларды), зарарсыздау, қайырма 
(топырақтың)
DISPOSITION 
орналастыру 
DISREGARD 
немқұрайдылық, селқостық, сыйламаушылық 
DISRUPTION
бұзылу, бұзылған жер, жарылу 
DISSEMINATION 
бытырау, шашырау (тұқымның, жемістің), 
таралу, диссеминация
DISSIPATION 
шашырау, бытырау, шашырап себілу, 
диссепация, шашырап тарау күші 
DISSOCIATION 
ыдырау, диссоциация 
DISSOLUTION 
ерітіндіге айналу, сұйылу, еру (мұздың), 
балқу (металдың), ыдырау, өлім 
DISSOLVENT
ерітінді  
DISTAL TUBE 
дисталды каналдар
DISTANCE 
дистанция, қашықтық, интервал, аралық, 
бөлім, бөлік 
DISTEMPER 
чума (жұқпалы ауру), падеж (малдың 
қырылуы, малдың өлуі)
DISTILLATE
айыруға және ажыратуға жарамды өнім 
DISTILLATION 
дистилляция, айыру, ажырату, көгеру, 
дистилляциялық, ажыратылатын
DISTILLERY 
ажырататын құрылғы, айыратын құрылғы, 
арақ қайнататын зауыт, арақ шығаратын 
зауыт
DISTINCT
анық, айқын, әртүрлі, ұқсамайтын 
DISTINGUISH 
айыру 
DISTOMIASIS 
трематодоз, дистомиаз, дистоматоз 
DISTORTION 
деформация, өңін айналдыру, бұрмалау, 
майысу, қисаю
DISTRESS 
дистресс, бұзылу, шалдығу (функцияның), 
патологиялық жағдай, қиналу, бақытсыздық, 
кедейшілік 

 
– 112 –
DISTRIBUTION 
таралу, таралып орналасу, орналасу 
(халықтың), енгізу (тыңайтқыштарды) 
DISTRICT 
аудан, учаске, аудандық мекеме, аудандық 
бөлімше 
DISTURBANCE 
бұзылу, зақымдалу, шалдығу, үрей, 
қорқыныш, маза кету, тынышсыздану 
DISULPHIDE 
дисульфид
 carbon ~ 
күкіртті көміртек (түссіз тез тұтанғыш улы 
сұйық зат) 
DISULPHOTON 
дисульфотон (пестицид) 
DITCH 
қанау, ор, кішкене канал, траншея, траншея 
қазу
DITCH-WATER
тұрған су
DITCHWEED 
арамшөптер дүниесі
DITHISYSTOX 
дитиосистокс (пестицид) 
DITHYRIDIUM
дитиридий, плероцерк, цепень лавроцисті 
DITOCIA 
екі төлдің бір уақытта туылуы, екі 
жұмыртқаны бір уақытта басып шығару
DIURNAL 
бір күндік, күндізгі (тек күндіз ғана 
ашылатын), тәуліктік
DIURNATION 
күндізгі ұйқы, тәуліктік миграция
DIURON 
диурон (пестицид)
DIVE 
бату, сүңгу, кенеттен жоғалу 
DIVER 
гагара, сұқсыр үйреу, сұр үйрек, қоңыр 
көбелек, сүңгуір, аквалангист 
DIVERGENCE 
ауытқу, дивергация (туыстық түрлердің 
арасындағы өзгешеліктердің күшеюі) 
DIVERSIFICATION 
әртүрлілік, көптүрлілік, диверсификация
DIVERSITY 
әртүрлілік, көптүрлілік (аймақтағы организм 
түрлерінің), өзгешелік, айырмашылық, белгілі 
қоғамдастықтағы дарақтар саны
DIVIDE 
бөлу, шекара, суды бөлу, жіктеу 
DIVIDING INTO 
DISTRICTS
аудандарға бөлу 
DIVING 
су астында жүзу, суға бату 
DIVISION 
бөлім, учаске, бөлу, орналастыру, ұсақтау, 
шекара, меже, тип, жіктеу,бөліну 
   ~ of virology 
вирусология бөлімшесі
   ~ of water pollution control судың ластануын бақылайтын бөлімше 
   Division of Air Pollution 
Control 
ауаның ластануына қарсы күрес бөлімшесі 
   Division of Environmental 
Biology 
қоршаған орта биологиясы бөлімшесі 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет