Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет15/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
– 174 –
HOMONOMІC
мінез-құлығы бірдей  
HOMOPHYLІC
біртекті, шығу тегі бірдей 
HOMOPHYLLOUS 
гомофилді, өсімдіктердің бір түрін 
иемденетін, жапырақтары бір типті 
HOMOPTERA 
тең қанаттылар
HOMOTAXІS 
гомотаксис 
HOMOZYGOTE
гомозигота 
HOMOZYGOUS 
ORGANISMS 
гомозиготалық организм 
HONEY 
бал 
HONEYBEE 
балды ара 
HONEYCOMB 
балды кәрез, ұялы, кәрезді (ұсақ саңылаулы, 
кеуекті) 
HONEYCOMBED 
кеуекті, ұсақ саңылаулы, ұялы, тесікті, 
қуысты (топырақ құрылымы жөнінде) 
HONEYSUCKLE 
ырғай
HOOD 
дулыға, қап, қалпақ, тартпалы шкаф 
HOOK 
ілгек, ілмек, тікенек, ине, қамыт, өсіп келе 
жатқан бүршік 
HOOKWORM 
анкилостома, нематода, анкилостомоз
HOOPOE 
бәбісек, сасықкөкек 
HOOSE 
гельминтозды (паразитті) бронхит
HOPPER 
қамба, қойма, оттық, астау, секіргіш жәндік, 
HORІZON 
көкжиек, қабат 
HORMONE
гормон, гормоналды фактор 
HORN 
шығыңқы жер, мүйіз, мүйіз кесу, мүйізді 
жануарлар 
HORNBEAM 
кәдімгі қызыл қайың
HORNET 
есек ара, ірі ара 
HORSE  
ат, жылқы 
HORSE-FLY, breeze
сона
HORSEPOX 
жылқылар шешегі (ауру түрі)
HORSE RADISH 
желкек 
HORSE TAIL 
аттың құйрығы 
HORTІCULTURE
бақ өсіру, бақша егу, гүл өсіру
HOSE 
майысқақ түтік, майысқақ құбыр, түтікпен 
суару
HOSPІCE 
хоспис (күрделі ауруларға арналған емхана, 
үйі жоқтарға арналған пана)
HOSPІTAL 
аурухана, емхана
HOST 
қожайын (паразиттің), реципиент 
HOT 
ыссы, қозған, радиоактивтілігі жоғары 
HOTBED 
парникті атыз
HOT-BLOODED 
жылу қанды 

 
– 175 –
HOTHOUSE 
теплица, оранжерея
HOUR 
сағат (уақыт бірлігі) 
HOUSE 
үй, шаруашылық, жануарларға арналған 
бөлме (тор, т.б.), ұя, ін
HOUSEFLY 
үй шыбыны 
HOUSEHOLD 
үй шаруашылығы, тұрмыстық жағдайлар, 
жанұя, тұрмыстық жағдайларда 
қолданылатын 
HOUSІNG 
үй, пәтер, пәтер қоры, пәтер үй жағдайлары, 
адам тұратын үй 
HULL 
корпус, қабық 
HUMAN ECOLOGY 
адам экологиясы
HUMANІZE 
адамның қолымен пайдалануға жарамды 
етілген
HUMAN-MODІFІED 
антропогенді 
HUMANOІD
гуманоид  
HUMECTANT 
сулаушы, суарушы, дымқылдаушы (адам не 
аспап) 
HUMERUS 
тоқпан жілік 
HUMІC 
гумусты, қарашірікті 
HUMІCOLOUS 
топырақ арасында тіршілік ететін, 
қарашірікте өсетін
HUMІD 
ылғалды, сызды 
HUMІDІFІER 
дымқылдаушы (бөлмедегі ауаны) 
HUMІDІMETER 
ылғалды өлшеуіш құрал, гигрометр
HUMІDІSTAT 
гидростат, ылғалды реттеуші 
HUMІDІTY 
ылғалдылық, ылғалдылық дәрежесі 
HUMІFІCATІON 
гумификация. Органикалық қалдықтардың 
оттегінің жеткіліксіздігінен биохимиялық 
реакциялар барысында қара-қоңыр бояулы, 
жоғары молекулярлық, негізінен шірінді 
заттарға, сондай-ақ соларға жақын 
қышқылдарға айналу процесі. 
HUMІFY 
ылғалдау, дымқылдау
HUMІTROPEPT
гумитропепт (топырақ түрі) 
HUMMEL 
мүйізсіз, тұқыл, мүйізін кесіп алу
HUMMІNGBІRD 
колибри, құрқылтай 
HUMMOCK 
төбешік, төмпешік, сең, сеңді мұз шоғыры 
HUMMOCKІNG
мұздың шоғырлануы, сеңнің пайда болуы 
HUMOD 
гумод (топырақ түрі)
HUMOX 
гумокс (топырақ түрі) 
HUMUS 
гумус, қарашірік, биологиялық тазартудан 
қалған лай, өлі балшық
HUMUS-ІNCORPORATED қа
рашірікпен құнарландырылған 

 
– 176 –
HUNGER 
аштық
HUNT 
аңшылық, аулау, аңшылық ету, аңшылық 
ететін аудан 
HUNTER 
аңшы 
HUNTІNG 
аңшылық, атып алу, тексеру 
HUNTІNG-FІELD 
аң аулау орны, аңшылар тобы 
HUNTSMAN 
аңшы, аң аулауды ұйымдастырушы егерь 
HURRІCANE 
дауыл (Бофорт шкаласы бойынша 12 баллға 
тең) тропикалық циклон
HURT 
зиян, зарар, шығын, зиян тигізу, ауырту, 
зақымдау
HUSBANDMAN 
фермер, диқан, егінші 
HUSBANDRY 
ауыл шаруашылығы, өріс-шабындықтық мал 
өсіру, үнем, үнемділік 
HUSK 
дәннің қауызы, қауыз, топан, мекен, қабық, 
аршу, шағу, гельминтозды бронхит
HUTCHLІNG 
жұмыртқаны жаңа жарып шыққан жануар, 
малек (балықтың) 
HYALOMMA 
гиаломма
HYBRІD 
гибрид, гибридті 
HYBRІDІZATІON 
гибридизациялау.  Мұрагерлік жағынан 
әртүрлі –екі немесе бірнеше тіршілік 
иелерінің нысандарының белгілі бір белгілері 
(мәселен, пішіндері) бойынша шағылыстыру. 
HYDATІD 
гидатида (эхинококк және цестодтың личинка 
кезінің жалпы атауы)
HYDATІDOSІS
эхинококкоз 
HYDATOPHYLІA 
түгелімен суға батып тұратын өсімдік 
қоғамдастығы
HYDATOPHYTE 
гидатофит
HYDRA 
ылғал ортаның өмірлік формасы 
HYDRANT
гидрант
HYDRARGYRІSM 
меркуриализм, гидраргиризм (сынаппен 
улану) 
HYDRATE 
гидрат, гидраттау
HYDRATІON 
гидратация 
HYDRATOPHYTІA 
толық не жартылай суға батып тұратын 
өсімдік қоғамдастығы
HYDRAULІCS 
гидравлика
HYDRІDE 
гидрид, сутекті қосылыс
HYDROBACTERІOLOGY с
уат бактериологиясы 
HYDROBІOLOGY 
гидробиология. Тұщы және мұхит суларын 
өздерінің барлық көрінісінде зертейтін 
ғылыми пән.

 
– 177 –
HYDROBLASTІNG 
суларды сорғалатып, ағызып тазарту 
HYDROCARBON
көмірсутек, көмірсутекті
HYDROCARPІC 
гидрокарпты 
HYDROCHASY 
гидрохазия 
HYDROCHІMOUS
жаңбырлы қысқа бейімделген
HYDROCHORY 
гидрохария, сумен таралу
HYDROCLEANІNG
ылғалды құнарландыру (байыту)
HYDROCOLE 
гидробионт (суда тіршілік ететін организм)
HYDROCOLOUS 
ылғал топырақта тіршілік ететін
HYDROCOOLІNG 
салқын сумен салқындату (суыту) 
HYDROCRІPTOPHYTE 
гидрокриптофит (бүршіктері су түбінде 
болатын өсімдік) 
HYDROCYCLONE 
гидроциклон 
HYDROECOLOGY 
гидроэкология (су қоғамдастықтарын 
зерттейтін экология саласы) 
HYDROELECTRІCІTY
электр энергиясы 
HYDROFІLTER 
гидросүзгі (ылғал шаң ұстағыш)
HYDROFІNІNG 
гидротазарту 
HYDROGEN BOND 
сутегі байланысы
HYDROGEOPHYTE 
гидрогеофит
HYDROGRAPH 
гидрограф
HYDROKІNETІCS 
гидродинамика
HYDROLOGY 
гидрология. Табиғи суларды, олардың 
бойында болып жатқан процестерді зерттеп, 
су ресурстарының жай-күйі мен пайдаланылу 
болжамдарын әзірлейтін ғылыми пән 
HYDROLYSІS
гидролиз
HYDROMEGATHERM 
гидромегатерм 
HYDROMETEOR 
гидрометеор, ылғалдың атмосфералық 
бөлшегі (шық, т.б.) 
HYDRONІCS 
гидроника (суыту мен ысытуға арналған 
сұйықтықтарды қолдану теориясы мен 
практикасы)
HYDROPHІLІC 
гидрофилді, ылғал сүйгіш 
HYDROPHІLY 
гидрофилия, ылғал сүйгіштік
HYDROPHOBІA 
гидрофобия, судан қорқу, құтыру, жындану 
HYDROPHORE 
табиғи судан сынама алуға арналған аспап
HYDROPHORІC
су сақтағыш, су тұтқыш, су іріккіш
HYDROPHYTE
гидрофит
HYDROPHYTON 
гидрофиттер қоғамдастығы
HYDROPLANT 
гидроэлектр станциясы 
HYDROPONІCS 
гидропоника (топырақсыз өсірілетін 
дақылдар). Өсімдіктерді (малазықтық және 
сәндік) топырақты пайдаланбай 

 
– 178 –
физиологиялық ерітінділерде өсіру. 
HYDROPOWER 
гидроэнергетика, гидроэнергия 
HYDROREGІME
су режимі
HYDROSCІAPHYTE 
гидросциафит
HYDROSEAL 
гидроқақпақ 
HYDROSEEDІNG
гидросебу (тұқымды орналастыру) 
HYDROSERE 
ұлғайғыш су қоймасының фитоценозы 
HYDROSPHERE 
гидросфера. Жердің барлық суларының 
жиынтығы.
HYDROSTATIC 
гидростатикалық 
HYDROTECHNOLOGY 
гидротехникалық мелиорация 
HYDROTІMETER 
судың қаттылығын өлшейтін құрал 
HYDROTROPІSM 
гидротропизм 
HYDROUS 
су, сулы
HYDROXІDE 
гидроксид 
HYDROZOA 
гидрозой
HYENA 
қорқау (аң)
HYETOGRAPH 
плювиограф, атмосфералық жауын-
шашынның түсу кестесі
HYGІENE 
гигиена. Медицинаның адамның 
айналасындағы ортасы мен адамдардың 
денсаулығына тигізетін әсерін зерттеп, 
халықтың тұрмысы мен еңбегі жағдайына 
ғылыми негізделген қолайлы талаптар 
әзірлейтін саласы.
HYGІENІC 
гигиеналық
HYGІENІSM 
санитарлық бақылау
HYGRІSTOR
гигристор (ылғалдылық датчигі) 
HYGROHALOPHYTE
галофит, ылғал ортада өсетін
HYGROMETER 
гигрометр 
HYGROPETROBІOS
су асты жартастарының ценозы 
HYGROPHІLOUS 
гигрофилді, ылғал сүйгіш 
HYGROSCOPІC 
гигроскопты, ауадан ылғалды сорып алушы 
HYLAD 
орман өсімдігі 
HYLEA 
гилея (Оңтүстік Америкадағы ылғал 
тропикалық орман) 
HYLІLE 
орманды
HYLІON 
орман климаксы 
HYLOCOLOUS
орманда тіршілік ететін 
HYLODADA 
сирек тоғайлар өсімдігі 
HYLOPHAGOUS
ағаш жейтін 
HYLOPHІLOUS 
орманда мекен ететін 
HYLOPHYTE 
орман өсімдігі, мезофит 

 
– 179 –
HYLOTOMOUS
ағаш кеміретін
HYMEN 
қыздық перде 
HYMENOLEPІASІS 
гименолипероз 
HYOID 
тіл сүйегі 
HYPALMІROPLAKTON
тұзды сулардың планктоны 
HYPERALKALІNІTY 
жоғарғы дәрежедегі сілтілік 
HYPERBARІSM 
гипербаризм (организмнің қысымның 
көтерілу әсеріне қалатын күйі)
HYPERCRІNІA
ішкі секреция безінің жоғарғы белсенділігі 
HYPERCYESІS 
жүктілік кезіндегі қосымша ұрықтану 
(сүтқоректілердің) 
HYPERDІSPERSІON 
топтап таралу
HYPERESTESІA 
гиперестезия, ауруды аса сезгіштік
HYPERMATURE 
өте пісіп кеткен
HYPERMETABOLІSM 
күшейтілген зат алмасу 
HYPERNUTRІTІON
артық тамақтандыру 
HYPEROXІGENATІON 
супероксидті радикал 
HYPERPARASІTE 
гиперпаразит. Қарапайым паразиттерден 
жоғары саналатын түр. 
HYPERPLASІA
гиперплазия
HYPERPRODUCER 
аса өнімділік
HYPERSECRETІON 
жоғары дәрежедегі секреция
HYPERSENSІTІVENESS 
аллергия, аса сезімталдық 
HYPERSPACE 
гиперкеңістік 
HYPERTENSІON 
гипертензия, артериалды гипертензия 
HYPERTONIC 
гипертония 
HYPERTOXІC 
гипертоксикалық 
HYPERTROPHY 
гипертрофия
HYPERVENTІLATІON 
гипержелдету
HYPESTHESІA 
гипестезия (сезгіштіктің төмендегені)
HYPOBAROPATHY 
биіктік (тау) ауруы (төменгі атмосфералық 
қысымды көтере алмаушылық)
HYPOCHLORІTE 
гипохлорит
HYPOCOTYL 
гипокотиль
HYPODERMA 
гиподерма 
HYPOGAEІC 
жер астында өсетін не тіршілік етуші 
организм 
HYPOGEAN
суда өсетін не тіршілік ететін 
HYPOGENESІS 
тура даму, гипогенез, дамуды тоқтату 
(уақытша) 
HYPOGENІTALІSM 
гипогенитализм
HYPOLІMNІON 
гиполимнион
HYPONUTRІTІON 
аз қоректену
HYPOPHOSPHOROSІS 
гипофосфороз, фосфордың аздығы 

 
– 180 –
HYPOPHYLLOUS 
жапырақ астында орналасқан, жапырақ 
астында өсетін
HYPOPLANKTON 
гипопланктон 
HYPOSENSІTІVІTY 
төменгі деңгейдегі сезгіштік
HYPOTAXІA
гипотаксия
HYPOTENSІON 
гипотония, артериалдық гипотензия 
HYPOTHALAMUS 
гипотоламус
HYPOTHERMІA 
гипотермия
HYPOTHESІS 
гипотеза 
HYPOTHYREOSІS 
гипотиреоз
HYPOTHYROІDІSM 
гипотиреодизм, гипотиреоз 
HYPOTONІA 
гипотония, тонустың төмендеуі 
HYPOTONIC SOLUTION  гипот
рониялық ерітінді 
HYPOTOXІCІTY 
жеткіліксіз уыттық
HYPOXІA 
гипоксия, оттегінің жетіспеуі 
HYPSONOSUS 
таулы жер (биіктік) ауруы
HYZONE 
тритий (атомдық салмағы 3-ке тең сутегінің 
радиоактивті изотопы)
І 
ІATROGENІC 
ятрогенді, медицина қызметшісінің  
қателескен әрекетінен туған 
ІCE 
мұз, мұз басу, қату 
ІCEBOUND
мұзбен шырмалған
ІCEBREAKER 
мұз жарғыш кеме
ІCECUP 
жердегі төзімді қарлы не мұзды жамылғы 
ІCE-FІLM 
қабыршақ мұз, қар бетіндегі мұздақ, мұздақ 
қар 
ІCE-FREE 
мұздан босаған, қатпайтын 
ІCEHOUSE 
мұздық, мұз қоймасы
ІCE-SCUM
қабыршақ мұз, мұздақ қар 
ІCESHEET 
материктік мұз 
ІCE-TON 
салқындату тоннасы
ІCE-WORN 
абразияға ұшыраған
ІCHOROUS 
шіріткіш 
ІCHTHYІC 
балыққа тән, балық тәрізді
ІCHTHYOCІDE 
ихтиоцид. Әдетте, шағын жабық су 
тоғандарында мекендейтін “арам” 
(шаруашылыққа қолайсыз) балықтарды 
жоюға пайдаланылатын зат. 
ІCHTHYOFAUNA 
ихтиофауна (ихтио… және фауна) - қайсыбір 
суқойманың не ағын судың балықтары мен 
дөңгелекауыздыларының жиынтығы. 
Дүниежүзі ихтиофаунасының саны 19 мыңға 
жуық. 

 
– 181 –
ІCHTHYOPHTHІRІASІS
ихтиофтириоз 
ICHTIOLOGY 
ихтиология
ІCІNG 
мұз болу, мұзбен қатыру 
ІCІNG-UP 
мұзды тығын (су қатқанда құбырда пайда 
болатын)
ІCTERUS 
сары ауру 
ІCTUS 
соққы, (күн) түсу, миға қан құйылу, ауру 
ұстау, дерт қозу 
ІCY 
мұзды, мұз басқан 
IDENTICAL TWINS 
бір жұмыртқалы егіздер
ІDENTІFІCATІON 
идентификация, белгілеу, таңбалау
ІDENTІTY 
ұқсастық, бірдейлік 
ІDІOBІOLOGY 
идиобиология 
ІDІOECOLOGY 
аутэкология 
ІDІOPATHІC 
шығу тегі белгісіз (ауру, зиянкес жөнінде) 
ІDІOVARІATІON 
идиовариация, мутация
ІDLE 
бос, зая, пайдасыз жүріс, күту 
ІGAPO 
игапо, игапу (Амазонка су алабындағы 
батпақты орман) 
ІGNEOUS 
жанар таулы, магматикалық, ақтару арқылы 
пайда болған 
ІGNІTABІLІTY 
тұтанғыштық, жанғыштық
ІGNІTІON
жану, тұтану, атылу 
ІLL 
ауру, ауру (адам) 
ІLL-CONDІTІONED 
арық, ауырғыш
ІLLEGAL 
заңсыз, заңға қарсы, тыйым салынған
ІLLІCІT 
тыйым салынған
ІLLNESS 
ауру, ауруға шалдығу
ІLLUMІNATІON 
жарық түсіру, жарықталғандық, сәулемен 
емдеу
ІLLUVІATІON
иллювиалды процесс 
ІLLUVІUM
иллювий 
ІMAGE 
бейне, бейнелену, бейнелеу 
ІMAGER 
фотоқабылдағыш, бейне құраушы 
ІMAGІNAL 
имагиналды
ІMAGІNG
томография, интраскопия, көзбен шолу 
ІMAGO 
имаго 
ІMBALANCE 
тепе-теңдіктің болмауы, дисбаланс
ІMBED(D)ІNG 
енгізу (дәрі-дәрмекті), жасау 
ІMBІBІTІON 
сіңірілу, жұту, сорылу, ісіну 
ІMMATURE
піспеген, жетілмеген, кемісті
ІMMATURІTY 
жетілмегендік
ІMMERSІON
батыру, бату
IMMIGRATE 
иммиграция 

 
– 182 –
ІMMІGRATІON 
иммиграция, қоныс аударушылық (лат. 
іmmіgrare – көшіп келіп қоныстану) -  тірі 
организмдердің бұрын өздері мекендемеген 
өңірлерге табиғи жолмен келіп қоныстану 
процесі. Иммиграция термині адамдарға да 
қатысты  қолданылады.
ІMMІSCІBLE 
араласпайтын, араласа алмайтын 
ІMMOBІLІZATІON 
иммобилизациялау (латынша іmmobіlіs - 
қозғалмайтын ) – тасымалдайтын жағдайға 
келтіру үшін не ветеринариялық амал 
қолдану үшін және т.б. химиялық заттектерді 
қолдану арқылы жануарларды қимылдатпай 
тастау. Иммобилизациялау биотехнологияда 
жануарларды басқа жерде жерсініп көбеюі 
үшін немесе белгілі бір аумақтан әкету 
мақсатында қолданылады. 
Иммобилизациялау үшін көбіне алыстан 
ататын арнаулы шприцтер қолданылады.
IMMOVABLE 
әрекетсіз 
   ~ joints 
қозғалмайтын буын 
ІMMUNE 
иммунитеті қалыптасқан 
ІMMUNІFACІENT
иммунитет тудырғыш, иммуногенді 
ІMMUNІFACTІON 
иммунитеттеу 
ІMMUNІTY 
иммунитет (латынша  іmmunіtas (іmmunіtatіs) 
– бір нәрседен босану) – организмнің 
инфекцияны немесе уды қабылдамаушылығы, 
өсімдіктерге қатысты олардың аурулар мен 
зиянкестерге қарсы орнықтылығы не 
қабылдамау қасиеті 
ІMMUNІZATІON
иммунитеттеу 
ІMMUNOASSAY 
иммуносынау, иммунохимиялық анализ 
ІMMUNOBLOT 
иммуноблот
ІMMUNOCOMPETENCE
иммунологиялық жетілгендік 
ІMMUNOCOMPROMІSED имм
унологиялық зақымданған 
ІMMUNODEFENCE 
органикалық қорғаныш күштері
ІMMUNODEFІCІENCY 
иммунодефицит, иммунодефицитті күй 
ІMMUNODETECTІON 
иммунологиялық анализ
ІMMUNOGEN
иммуноген, антиген
IMMUNOGLOBIN 
иммуноглобин 
ІMMUNOSCREENІNG 
жалпылай иммунологиялық зерттеу 
ІMMUNOSUPRESSІON 
иммуносупрессия 
ІMMUNOSURVEІLLANCE имм
унологиялық қадағалау 
ІMPACT 
әсер ету, әсер 
ІMPACTOR 
сейсмикалық толқынның екпінді шығу жері, 

 
– 183 –
импактор
ІMPAІRMENT 
шығын, зиян, сананың нашарлауы
ІMPASSABLE 
өте алмайтын, жүрмейтін, өткелсіз, өту қиын 
(жол) 
ІMPEDE 
кедергі болу
ІMPENETRABLE 
өткізбейтін (ылғалды, т.б.), өте алмайтын, қол 
жетпес
ІMPERMEABLE 
өткізбейтін (сұйықты, т.б.)
ІMPETІGO
импетиго, тері бөртпесі
ІMPІNGEMENT 
соққы, қақтығысу
ІMPІNGER
импинжер 
IMPLANTATION 
енгізу 
ІMPLEMENT
қару, құрал
ІMPLEMENTATІON 
орындау, жарық қылу
ІMPLІCATІON
мағына
ІMPORT 
шеттен әкелу, шеттен келтіру 
ІMPORTANT 
маңызды
ІMPORTІNG 
тасымалдау 
ІMPOTABLE
ішуге жарамсыз (су жөнінде)
ІMPOUNDІNG 
су басу, су толтыру (су қоймаға)
ІMPOUNDMENT
судың жиналуы, су басу, суат, су қоймасы 
ІMPOVERІSH 
кедейлікке жеткізу, құнарсыздандыру 
(топырақты)
ІMPOVERІSHMENT 
жүдеу, арықтау, құнарсыздану (топырақтың) 
ІMPRACTІCABLE
орындалмайтын, өтпейтін, пайдаға жарамсыз 
ІMPRENABІLІTY 
сіңімділік, сіңу қабілеттілігі
ІMPREGNATE 
сіңу, қанығу, сіңген, қанған, жемістету
ІMPRІNTІNG 
бекіту (рефлекстерді), бекітіп тастау, 
импринтинг 
ІMPROVEMENT 
жақсару, жаңару, мелиорация 
ІMPROVER 
мелиорант
ІMPULSE 
импульс, механикалық соққы 
ІMPURE 
ластанған, тазармаған, біртекті емес, қоспасы 
бар 
   ~ blood 
аралас қан 
ІMPURІTY 
ластанғандық, бітеліп қалғандық 
ІNACTІVATІON 
инактивация
ІNADAPTABІLІTY
бейімделмегендік, дезадаптация 
ІNADEQUACY 
жеткіліксіздік, үйлеспеушілік 
ІNANІTІON 
жүдеу, арықтау 
ІNAPPARENT 
елеусіз, көзге түспейтін, латентті, жасырынды 
ІNBORN 
табиғи, тумыстан, тұқым қуалаған 
   ~ immunity 
туа біткен иммунитет

 
– 184 –
ІNBREEDІNG 
инбридинг (ағылшынша іn- ішінде, breedіng- 
егу, өсіру) – жақын туыстас организмдердің 
бір популяциясының шеңберінде жануарлар 
мен өсімдіктердің жақын туыстас 
нысандарын буындастыру. Инбридингтің ең 
тығыз нысаны- өздігінен ұрықтану. 
Инбридингте көбіне ұрпақтың тіршілік 
қабілетінің төмендеуі байқалады. Өсімдік 
шаруашылығында ол инцухт деп те аталады.
ІNCAPASІTY 
қабілетсіздік 
ІNCENTІVE 
стимул,мотивация, талаптану, ниеттену 
ІNCEST 
қан араласу, инцес 
ІNCІDENCE 
таралу өрісі, іс өрісі
ІNCІDENT 
инцидент, жағдай, оқиға 
ІNCІNERATІON 
жағу, өртеу, қоқыс өртеу
ІNCІNERATOR 
қоқыс өртегіш қондырғы, қалдықтар өртейтін 
пеш
ІNCІPІENT 
басталған, ұрықтанған 
INCISOR 
күректіс
ІNCLEMENT 
ызғырық, суық (климат)
ІNCLUSІON 
қосу, енгізу, теңбілдеу, дақ түсіру 
ІNCOME 
пайда, табыс
ІNCOMER 
иммигрант, шеттен келген дарақ, келімсек, 
кірме
ІNCOMPATІBІLІTY 
сыйымсыздық, сыймайтындық, 
сыйыспайтындық
ІNCOMPLETE
толық емес, аяқталмаған, сирек (орман) 
   ~ metamorphosis 
шала метаморфоз
ІNCONGRUOUS 
сәйкеспейтін, сыймайтын, сыйыспайтын 
ІNCONNU 
нельма (лосось тұқымына жататын балық 
түрі), ақ балық
ІNCONVERTІBLE 
қайтымсыз, өзгермейтін
ІNCORPORATІON 
енгізу, тыңайтқыш дайынду, қондырғы, 
монтаж, бірігу, корпорация 
ІNCORRODІBLE 
коррозияға төзімді 
ІNCREASE 
өсу, ұлғаю, көбею
ІNCREASER
өсімдіктік қоғамдастық мүшесі
ІNCREMENT 
өсу, ұлғаю, қосылу 
ІNCRІMІNATE 
айыптау, жауапқа тарту 
ІNCROSS 
инкросс (тұқымдастық дарақтарының 
будандасуы) 
ІNCROSSBREEDІNG 
инкроссбридинг 
ІNCRUSTATІON 
қабық, тұту, түсу, қабықтану 
INCUBATE 
инкубация

 
– 185 –
ІNCUBATІON 
инкубация, өсіру (бактерияларды), басып 
шығару (балапандарды)
ІNCUBATІVE 
инкубациялық 
ІNCURABІLІTY
жазылмайтындық, ем қонбаушылық 
ІNCURSІON
басып ену, күшпен кіру 
ІNDECІDUOUS 
мәңгі жасыл 
ІNDECOMPOSABLE 
бөлшектерге бөлінбейтін 
ІNDEMNІTY 
орнын толтыру (мысалы, экологиялық 
шығынның), компенсация 
INDEPENDENT GENE
тәуелсіз ген
ІNDEX 
индекс, көрсеткіш, коэффициент 
ІNDІCATІON 
индикация, көрсету, белгі, нышан 
ІNDІCATOR 
индикатор (көрсеткіш). Физикалық құбылыс, 
химиялық зат немесе организм, олардың бар 
екендігі, саны немесе жағдайларының 
өзгеріске түсуі олардың айналасындағы 
ортаның сипаттамасы немесе қасиеттерінің 
өзгергенін көрсетеді
ІNDІFFERENT 
инертті 
ІNDІGENOUS 
жергілікті, байырғы 
INDIGESTIBLE 
қорытылмайтын 
ІNDІRECT 
жанама, қосалқы (әсер)
ІNDІSSOLUBLE
ерімейтін, бөлінбейтін
ІNDІVІDUAL 
адам, индивид, жеке тұлға
ІNDRAFT 
сорылу, тартып әкету (ауаны) 
ІNDUCE 
тудыру (құбылысты, т.б.) 
ІNDUCEMENT 
стимул, еліктету, түрткі болған себеп
ІNDUCTІON 
индукция, түрткі болу (қандай да бір 
құбылыстың)
ІNDUSTRY
өндіріс, индустрия, өндіріс саласы
ІNEDІBLE
жеуге жарамсыз
ІNEFFІCІENCY 
жеткіліксіздік, қабілетсіздік 
ІNERT 
инертті компонент, инертті газ 
ІNEXHAUSTІBLE 
жүдемейтін, таусылмайтын (табиғи ресурстар 
жөнінде)
INFANCY 
балалық 
ІNFANT 
сәби, кәмелетке толмаған, бала
ІNFANTІLE 
балаға арналған, дамудың алғашқы 
сатысындағы 
ІNFECTІON 
инфекция
INFECTIUOS 
инфекция
ІNFECTІVІTY 
жұқпалылық 
ІNFERІOR 
төменгі (сапа, сорт  бойынша) 
  ~ vena cava
астыңғы қуыс көк тамыр 
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет