Болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп еткіздікжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тұрсынай ОРАЗБАЕВА, автор: 

– Менің Мәскеудегі Қазақстан Жа зу -

шылар одағының әдеби өкілі болып жұмыс 

істеп келе жатқаныма 15 жыл дай болды. 

Ай тайын дегенім, бұрынғы Ке ңестер Ода-

ғындағы елдердің ешбі рін де қазір Қазақ-

стандағыдай Жазу шы лар одағы жоқ. Себебі 

быт-шыт болып, тарап кетті. Татулық пен 

ынты  мақ жоқ жерде береке де болмайды, 

іс алға жүрмейді. Дәл сондай масқара жағ-

дайды Қазақстан авторлары бастан кешпес 

үшін «бір жеңнен – қол, бір жаға дан бас 

шы ғаруы» керек, бірақ заңның аясында. 

Ресей де қазір халық саны 160 миллионды 

құрайды, яғни бізді он орап алады. Бірақ 

сөйте тұра, олар да жалғыз авторлар қоғамы 

бар. Ресей дің бар жағдайына бол маса да, 

осынысына дән ризамын. Неге? Себебі ол 

жерде қаржы бар, ал қаржының бір орта-

лық 

тан басқарылып, тарағаны дұрыс. 

Әртүрлі қо ғамға бөлініп алып, олар дың әр-

қай сы сы ның  әртүрлі  мөл шер ле ме мен 

жұмыс істеуі мүлдем дұрыс емес. Біз әу 

бастан өз авторлық құқығымызды сеніп 

тапсырған бір қоғам болса, ол –  Қазақстан 

авторлар қоға мы. Одан жамандық көрген 

жоқпын, тұрақты түрде қаламақымды алып 

келемін. Енді келіп, оған балама қоғам дар 

құрып, автор 

лар 

ды ары-бері тар 

тып, 

таласқаны автор лар ға түкке де қа жет емес. 

Қазақта «бө  лінгенді бөрі жейді» деген бар. 

Сондай-ақ қаһарман атамыз Бауыржан 

Мо мышұлының «тәртіпсіз ел бол май ды, 

тәр тіп ке бағынған құл болмайды» деген. 

Әлгінде Темірлан айтқандай, бұл жерде 

мәселе – жаста, буындар ара 

сындағы 

қайшылықта емес, ортақ тәр тіпке бас имей

заңды  бұзу шы лықта. 

Осыдан соң илігуге көшкендей, «Абы-

рой» АҚ авторлар кеңесінің жетекшісі 

Темір лан  ТӨЛЕГЕНОВ былай деді: 

– Бізде авторлық құқық жөнінде бір 

емес, бірнеше қоғамның өмір сүруіне жол 

беретін заң қабылданғанда мен де сол 

жерде болдым. Сөйтіп, ол жерде өз пікірімді 

ортаға салған болатынмын. Әрине, егер 

қоғамда бірнеше ұйым болса, олардың 

әрқайсысы әр жаққа тартып, ит тартыс 

болатыны белгілі. Сондықтан осы тұста бес 

қадам алға шығу үшін АҚШ тәжірибесін 

ұсындым: қоғамда бір мақсатта жұмыс 

істейтін қанша ұйым болса да, олардың 

әрқай 

сысының жұмыс істеу салаларын 

анық тап беру керек, яғни бір компания – 

тек  қана  телера дио ком па ния лар мен,  енді 

бірі – тек мейрамхана, кафе лер мен, ал 

үшінші біреуі тағы сондай орындармен 

дегендей. Осы 

лай еткенде ғана бес 

саусақтың жұ 

мылып, бір жұдырыққа 

қызмет ет ке ніндей, біз де біртұтас салаға 

жұмыс істей аламыз. 

Қалай болғанда да, бізге ит тартыс  қа-

жет емес және жалпақшешейлікке салы-

нып, көзге көрініп тұрған кем ші ліктер мен 

әділет сіздіктерді жылы жауып қоя салудың 

да қажеті жоқ. Іс жүзінде заң сыз дық тар 

орын алса, олардың ақ-қарасын құзырлы 

ор 

гандар айырып, авторлардың дер 

кезінде өз сыйақысын алып отыруын рет-

тейтін жағ дай туғызу қажет. Ал енді тағы 

бір айтарлық жағдай: елі 

міз 

дегі әрбір 

шығармашылықпен  ай на лысушы  тұлғаның 

өз авторлық құ қық та рын толық білуі үшін 

заңнан, оған енген өзгерістерден хабардар 

болуы шарт. Көзіміз ашылмай, көр со қыр 

бола  беретініміз,  со лай ша  көрін ген ге 

талана беретініміз хақ.

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)№141 (823) 

11.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

4

44Адамзат тарихынан қазақ тарихына 

қарай ойыссақ, тағы да оңтүстікке тоқта-

луы  мызға тура келеді. Қазақтың алғашқы 

хан 


дары Керей мен Жәнібектің Әбіл-

қайырдан бөлініп, Шу бойы мен Қозыбасы 

деген жерде Қазақ хандығының алғашқы 

іргесін қалап, Созақ жерінде ту тіккені 

тарихтан белгілі. Қазақ хандығының қа-

лып 


тасып, нығайып, ел болуына тірек 

болған шаһарлардың ішінде осы Созақтың 

орны ерекше болғаны жайлы да дерек-

дәйек көп. Қазіргі аудан орталығы – 

Шолаққорғандағы алғашқы хандардың 

құрметіне қойылған Қазақ хандығы ес-

керт  кіші жастар мен болашағымызға ұлт-

тық рух сыйлап, тарихымызға құрмет пен 

қарауға баулиды. Атақты ғұлама ғалым 

Әлкей Марғұлан: «Қаратаудың солтүстік 

бөктерінде, Созақ поселкесінің жанында 

сол аттас қамал 

қала бар, ол 

қазақ жерін бі-

рік тірудің  бас тап-

қы кезеңінде 

қазақ хан 

ды-


ғының тірегі бол-

ған. Созақ әр да-

йым 

да  лалық аудан дар да  билік 

жүргізу үшін де, 

№141 (823) 11.08.2012 жыл, сенбі

ӘЛЕМДІК МҰРА

Бүкіләлемдік мұралардың тізіміне енуі 

мүмкін деген нысандардың әзірге жал пы 

саны – 12. Оның ішіндегі бес нысан 

Оңтүстік Қазақстан облысының ау-

мағында орналасқан. Ең алдыңғысы – 

Отырар қаласы. 

Отырар VIII ғасырдың басынан Тар-

банд (Трабан) деген атаумен белгілі бол-

ған. Бұл атау Күлтегін және Білге қа ған 

құр метіне арналған көне түркі жаз ба  ла-

рында кездеседі. Отырар осы кез ден-ақ 

та рихи деректерде Орта Азия дағы  ірі 

қалалардың бірі ретінде ата лады. Кейбір 

зерт теушілердің  пікі рін ше,  қалада  сол 

кез де әлемдегі аса ірі кітапхана және 

көптеген мешіт-мед ре се болған. Көне 

Оты рар ға 

архео ло гия лық 

қаз ба  

жұмыстары 1969 жылдан бас талды. 

Бүкіләлемдік мұралар тізіміне 

ұсынылған үшінші нысан – қарт Қаратау. 

Қара тау жоталарының ежелден-ақ адам-

дардың тіршілік етуіне қолайлы аймақ 

болғандығы ондағы тас, қола және темір 

дәуірлерінен қалған мәдени ескерт кіш-

терден (тасқа салынған суреттер, адам 

тұрақтары) айқын байқалады. Адамзаттың 

көне тарихынан, қола дәуіріндегі халық-

тардың тұрмыс-тіршілігінен, дүниета ны-

мы нан мол мағлұмат беретін Қаратаудың 

палеолиттік және  геоморфологиялық ны-

сандары Бүкіләлемдік мұралардың тізіміне 

үміткер ретінде 1998 жылы ұсынылды.

Төртінші нысан – Ақсу-Жабағылы 

қорығы. Ақсу-Жабағылы қорығы – Талас 

Алатауының солтүстік-батыс бөлігін және 

Өгем жотасын алып жатқан, Қазақстанда 

құрылған тұңғыш қорық. Оның жалпы жер 

аумағы 128 118 гектарды құрайды. 

Қорықтың жануарлар әлемі де өте бай. 

Мұнда  сүтқоректілердің 42, құстардың 

238, бауырымен жорғалаушылардың 

тоғыз түрін кездестіруге болады. Қорық 

Бүкіләлемдік мұралар тізіміне үміткер 

ретінде 2010 жылы енгізілген.

Екінші нысан – Арпаөзен таңбалы 

тастары. Ғылымда Арпаөзен петроглифтері 

деген атауға ие болған жәдігер қола 

дәуірінен сақталған құнды ескерткіштер 

– жартасқа таңбаланған суреттерден тұра-

ды. Ол Созақ ауданы Абай қыстағының 

оңтүс 

тік-батысында жеті шақырым қа-шық тықта Қаратаудың Келіншектау деген 

жотасында орналасқан. Таңбалы тас тар-

дағы суреттердің жалпы саны 3,5 мыңнан 

асады. Негізгі сюжеттері аңшылыққа, жау-

гершілік тақырыпқа және жан-жануарлар 

тір шілігіне арналған. Ескерткіш біздің за-

ма нымыздан бұрынғы I-II мыңжылдыққа 

жа та ды.

Бүкіләлемдік мұралардың тізіміне енуі

құрметіне арналған көне түркі жазбала-

ы 1969 жылдан бас талды. 

Екінші нысан – Арпаөзен таңбалы

жотасында орналасқан Таңбалы тастар-

ған. Бұл атау Күлтегін және Б

а ған 

жұм


ы

ы

стст

ст

арар

ар

арі

л

лглг

лг

ее

е

ққ

і

ллг

е

қақа

қ

қа

ұ

ұұ

ы

ыс

ст

арр

р

рр

ыстар


ілге қ

р

қа аұ ыстар

ілге қ


р

і

қа аұ

Бүкіләлемдік

мұралар

тізіміне


тұрақтары) айқын байқалады Адамзаттың

Төртінші нысан – Ақсу-Жабағылы

Қорықтың жануарлар әлемі де өте бай

Бүкіләлемдік мұра және 

Бүкіләлемдік мұра және 

оңтүстік құндылықтары

оңтүстік құндылықтары

Қожа Ахмет Ясауи 

Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесі


кесенесі

Отырар


Отырар

Арпаөзен 

Арпаөзен 

таңбалы тастары

таңбалы тастары

Қарт Қаратау

Қарт Қаратау

Ақсу-Жабағылы қорығы

Ақсу-Жабағылы қорығы

ТУ АН  ЛКЕ

Шырайлы 

Шырайлы 


Шымкенттің 

Шымкенттің 

ерекшеліктері

ерекшеліктері Ең алдымен, халқының тығыз ды ғы-

мен. Ал жергілікті ұлт өкілдерінің басым-

ды ғы оңтүстіктің ғана емес, республика 

халқының ұлттық құрамына да зор үлес 

қосып отыр. Ұлттық салт-дәс тү рі міздің 

сақталып қалуындағы оңтүстіктің үлесі 

теңдессіз. Аллаға шүкір, соңғы жыл дары 

балағынан бала саулаған ал тын құрсақты 

аналардың саны артып, бүл діршіндеріміз 

балабақшаларға сый 

май жатыр. Ал 

жаңадан бой көтерген мек тептер саны 

жыл сайын қосылумен ке леді. Шымкент 

қаласының өзінде биылғы жаңа оқу жы-

лын да төрт бірдей мектеп пайдалануға 

бе рілгелі  отыр. 

 Оңтүстік әулиелі орындарымен де 

ерек шелене алады. «Отырарда – отыз 

баб, Сайрамда бар сансыз баб, Түркіс-

тан да – Түмен баб, бабтардың бабы – 

Арыс тан 

баб» деген сөз тір кестері 

бе  кер  ай тыл май-

ды. Олар 

ға тәу 


ету ге 

алыс-жа-


қын  нан  ар найы 

ке ле тін дер  қа та ры 

уа қыт  жыл жы ған 

са  йын  жиі леп  ке-

леді.

 «Газет – ха-лық тың көзі, құ-

лағы һәм тілі» 

деген  Ахмет  Бай тұрсы нов тың  ұранға 

бер гі сіз бұл сөзін шым кенттіктерден 

артық түсініп, қол 

данысқа енгізген 

бірде-бір облыс жоқ шығар, сірә! 

Еліміздегі ең ірі қала – Алматының өзі 

оңтүстікке теңесе ал май ды. Облыстың 

тыныс-тіршілігінен  құ лағ дар  етіп, 

шикілік жіберген ше неунікті сынауда 

алдына жан сал 

майтын қазақ 

басылымдары ның өзі 200-ден асады. 

Содан да болса керек, оңтүстіктің төл 

шенеуніктері де, өзге облыстан келген 

лауазым иелері де әр қадамын аңдап 

басып, әр сөзін ой 

ланып барып 

сөйлейтін дәстүр қа лып  тасқан. Бұл да 

болса қалам-қа рудың құ діретінің бір 

белгісі болса керек-ті.  Шымкенттіктер – тойшыл халық. 

Бұл да – бір ерекшелік. «Заманың түлкі 

бол са, та зы болып шал» дегендей, оң түс-

тік хал қының осы қасиетін оңтайлы пай-

да  ланып  жүр ген  кәсіпкерлердің  қатары 

да күрт өскен. Қазір бізде тойханасы жоқ 

ауыл кемде-кем. Ал Шымкентте жаңадан 

са лын ғаны бар, бұрынғы мәдениет үй-

лерін пай даланып жүргендері бар, әй-

теуір, аттап бассаңыз, алдыңыздан той-

ханалар «сәлем береді де тұрады». Сол 

себепті де біздің өңірде асабалар – ең 

элиталы ма мандықтың қатарында. Ал 

танымал әнші ша қырудан алдымызға 

жан салмаймыз. Елі міздегі ең атақты ән-

шілерді, көрші мем лекеттің мақ та ныш-

тары – София Ро тару, «Ялла» секілді 

топтарды айт па ған да, атынан ат үркетін, 

есі мі жер-жаһанға бел гілі «Бони М», 

«Мо дерн Токинг» се кілді топтарды той 

төріне әкелу тойшыл шым кенттіктерге түк 

емес. Майкл Джек сон тірі болғанда ол да 

шымкенттіктердің алдында ән салып, 

қуанышында қызмет етіп жүрер еді. 

Әрине, мұның барлығы – баршылықтың 

белгісі. Құдай тойдан айырмасын. 

 «Оңтүстік – қазақтың қаймағы 

шай  қалмаған жер. Бұл өңір шуақты кү-

німен, хал қының жомарттығымен, мей-

ман достығымен, салт-дәстүрге берікті-

гімен, ең бастысы, еңбексүйгіштігімен 

ерекшеленеді. Сіздерге әр келген сайын 

оңтүстікқазақстандықтардың өз өлкесін 

гүлдендірумен, тұрмыс-тіршіліктерін 

жақсарта түсумен қатар, өздерінің негізгі 

түп-тамырын ұмытпай, әдемі жалғас ты-

рып жатқанын көремін». Елбасы Нұр сұл-

тан НАЗАРБАЕВ.

Шымкент дегенде елдің есіне 

ең алдымен не түседі? Әрине, 

әркім әртүрлі қауесетке жан 

бітіретіні рас. Бірақ қонақжай 

оңтүстікке бір қыдырып келген 

адамның ондай ойдан лезде 

арылатыны да – шындық. Алайда 

бүгінгі айтпағымыз басқа. 

Шынында да, шымкенттіктер 

несімен ерекшеленеді?

Бетті әзірлеген:  Шадияр МОЛДАБЕК, 

Оңтүстік Қазақстан облысы, e-mail: m.shadiyar@mail.ru. 

Тел.: 8-705-987-77-99

Адамзат баласының тарихы аңыздардан бастау 

алады. Ал аңыздың түбінде бір шындық бары анық. 

алады. Ал аңыздың түбінде бір шындық бары анық. 

Сол аңызға сенсек, жер бетіндегі тіршілік қасиетті 

Сол аңызға сенсек, жер бетіндегі тіршілік қасиетті 

Қазығұрт тауынан басталады. Жер бетін топан су 

Қазығұрт тауынан басталады. Жер бетін топан су 

алғанда әр тіршілік иесінің бір-бір жұбын салып алған 

алғанда әр тіршілік иесінің бір-бір жұбын салып алған 

Нұһ пайғамбардың кемесі Қазығұрт тауында аялдаған. 

Нұһ пайғамбардың кемесі Қазығұрт тауында аялдаған. 

Бұл кезең наурыздың 22-сіне, яғни жаңа жыл – Наурыз 

Бұл кезең наурыздың 22-сіне, яғни жаңа жыл – Наурыз 

мейрамына дөп келеді. Сол себепті жаңа жыл да 

мейрамына дөп келеді. Сол себепті жаңа жыл да 

Қазығұрттан басталады. 

Қазығұрттан басталады. 

 ІР ТІРЕГІ

Мақта шаруашылығы оңтүстік 

өңір экономикасының арбасын алға 

сүйрейтін бірден-бір сала болып 

отыр. Оны мынадан-ақ байқауға 

болады. 1996 жылы облыста 160 

мың тонна шитті мақта өндірілсе, 

қазір бұл  көрсеткіш еселеп артты.  

Жыл сайын орта есеппен 300 мың 

тоннадан астам мақта шиті өндіріліп,  

оның басым бөлігі шетелге экспортқа 

жіберіледі. Бүгінде қазақ мақтасының 

әлемдік нарықта өзіндік орны бар. 

Себебі сапасы жағынан кез келген 

елдің өнімінен кем түспейді. 

Елбасының бастамасымен оңтүс-

тік те мақта тоқыма кластерін құрудың 

қолға алынуы ауыл шаруашылығы 

саласына тың серпін берді. Кластерді 

дамыту негізінен екі бағыт бойынша 

жүзеге асырылып келеді. Біріншіден, 

мақта саласына ғылыми жаңалық-

тарды енгізіп, жаңа технологияларды 

мең геруге баса  назар аударылды. 

Бұл мақ сатта Қазақ мақта ғылыми-

зерттеу институты құрылды. Сондай-ақ 

облыста арнайы экономикалық аймақ 

құру қолға алынды. 

Ибадулла Үмбетаев – еліміздегі  мақта 

саласын мықты білетін мамандардың бірі. 

Мақта шаруашылығының қыр-сырын 

жетік меңгерген оған ғылыми-зерттеу 

институты сеніп тапсырылды. Ибадулла 

Үмбетаевтың пікірінше, елдің егемендік 

алуы қазақ мақтасының әлемдік нарық-

тағы  бәсекеге қабілеттілігін анағұрлым 

арт тыр ды. Ибадулла ҮМБЕТАЕВ, 

Қазақ мақта ғылыми-зерттеу 

институтының директоры: 

– 2000 жылға дейін Қазақстанда 

мақтаның отандық сорттары болмаған. Біз 

көрші мемлекеттерден әкелінген түрлерін 

егіп келдік. Ал институт құрылған соң 

отандық жаңа сорттарын шығара бастадық. 

Бүгінгі таңға дейін 11 жаңа сорт ойлап 

таптық. Қазіргі  кезде оңтүстіктегі мақта 

алқаптарының 90 пайызында біздің 

институт шығарған сорттар егіледі.

Ермек АБАСОВ, 

«Хлопкопром» компаниясы 

директорлар кеңесінің төрағасы: 

– 2000 жылдардың басында Қытайда 

жылына шамамен 3-3,5 млн тонна мақта 

талшығы өндірілетін. Ал 2004 жылдан  

бас тап мұндағы мақта өндіру 7 млн тон-

на д ан асты. Алайда мақта ал қаптары кө-

бей меген, керісінше, азайған. Зерттеп көр-

сек, барлығы  там шы латып суару жүйе сін 

енгізудің есе бінен екен. Жаңа тәсілді қол-

дана отырып, біз де өнімділікті 75 цен -

тнерге жеткіздік. 

Бұл – нағыз халықаралық стандарт. 

Осы әдіс елімізде жаппай қолданылатын 

болса, Қазақстанда жылына 1 млн тонна 

мақта өндіруге болады екен. Деген мен 

кәсіпкерлер  тек мақта өсірумен шек-

телмей, құны жоғары, табысы мол  дайын 

өнім шығаруға да ден қоя бастады. Соңғы 

жылдары оңтүстікте мақта талшығынан 

дайын өнім шығаратын кәсіпорындар 

көптеп ашылуда.

 Болашақта «Оңтүстік» арнайы эко но-

микалық аймағында ірілі-ұсақты  30-ға 

жуық өндіріс орны 

ашыл мақ. 

Онда 


қа  зір  дің 

өзін де 


жал   пы  құны  26 

млрд тең 

гені құ-

рай 


тын бес жоба 

жүзеге асу да. Тасын түртсең, тарих 

болып сөйлейтін оңтүстік 

шыбық шаншысаң, шынар 

болып өсетін жерінің 

жомарттығымен де 

ерекшеленеді. Ауыл 

шаруашылығы саласында 

республика аумағында 

оңтүстікте ғана өсірілетін 

мақта шаруашылығының 

орны бөлек.  

Оңтүстікте туған ғұламалар мен дарындылар НАР ТЛА

Қазақстанда Бүкіләлемдік мұралар 

ті зіміне алғаш болып орта ғасырлардан 

қал ған қайталанбас туынды – Түр кіс тан-

да ғы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі  енді. 

Бұл қайталанбас кесенені ХIV ға сыр дың 

аяғында Алтын ордаға қарсы жой қын 

жорықтар жасап, алып им 

пе 

рия 


ның 

үстемдігін жойған Әмір Темір өзі нің осы 

жеңістерінің құрметіне сал ған. Кесененің 

бірнеше күмбезі бар. Ғи 

мараттың 

орталық  залының  тө ңі ре гіне  түрлі 

мақсатқа арналған 35 бөлме са лынған. 

Кесененің биіктігі – 37,5 метр. 

Абай ОМАРОВ (коллаж)

1932 жылы 10 наурызда құрылған Оңтүстік 

Қазақстан облысы Тянь-Шань т

ауының батыс 

сілемдері мен Тұран ойпатының шығысын ал

а 

117,3 мың шаршы шақырым аум

аққа 

ор  на ласқан. Оның солтүстік бөлігін –  Бет 

пақ-

дала шөлі, оңтүстік қиыр шетін Мырзашөлдің 

қуаң даласы алып жатыр. Шығыс жағын

да – 

Жамбыл, солтүстігінде – Қараған

ды, баты-

сында – Қызылорда, оңтүстігін

де Өзбекстан 

Республикасымен шект

еседі.

Аймақ барит, көмір, т

емір және 

полиметалл рудалары, б

ентонитті саз, 

вермикулит, тальк, әкт

ас, гранит, мәрмәр, 

гипс, кварц құмдары сияқты п

айдалы 

қазбалардың кен орын

дарына бай. Уран 

қоры бойынша облыс р

еспубликада – бірінші 

орында, фофоритт

ер мен темір 

рудаларынан үшінші орын ал

ады.

Ресми мәлімет бойынш

а, 

2012 жылдың 1 м

аусымын

да 

облыс халқының саны 2 млн 647 

мың адамды құр

аған. 

Халқының н

егізгі бөлігі (69 

пайызы) – жергілікті ұлт 

өкілдері.

Облыста Қазақст

анның Қызыл 

кітабын

а енген сүт қор

ектілердің 17, 

құстың 39, қо

смекенділ

ердің бір, 

бауырымен жорғал

аушылардың үш, 

балықтың алты түрі мекен

дейді.

ОЊТ‡СТIК – Тәуелсіздіктің 20 жылында Қазақстан өз мәдениетін әлемдік деңгейде 

танытуда біршама тірлік жасады. Бұған мемлекеттік «Мәдени мұра» 

бағдарламасы үлкен ықпал етті. Сол жұмыстардың бірі: елімізде ЮНЕСКО-

ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген нысандардың саны үшеуге жетті. 

Алдағы уақытта олардың саны одан ары көбеюі мүмкін. Оның ішінде 

бірнеше жәдігер Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында орналасқан.

Республикадағы жылыжайлардың 70 

пайызы Оңтүстік Қазақстан облы сы ның 

аумағында орналасқан. Осы дан төрт жыл 

алдын облыстағы жы 

лы 


жайлардың 

жалпы көлемі 56 гек  тарды құрап, онда 

өндірілген қыза 

нақ пен қияр 7 мың 

тоннаға жет 

кен екен. Оны облыстағы 

әрбір тұр ғынға шаққанда 2,8 келіден 

тиген. Мем лекет тара пы нан қолдау жақ-

сарғалы бері жылыжай шаруа шы лығы 

қа рыштап  дами  бас та ды. 

Соңғы уақыттағы жағдай бо-

йынша облыстағы жылыжайлардың 

кө лемі  400 гектарға жуықтап отыр. 

Одан түсетін өнім 45 мың тоннаны 

құрайды. Бұл – осыдан төрт жылғы 

көрсеткіштен 6,4 есеге көп деген 

сөз. Мамандардың айтуынша, 

ашық жерде бір гектардан 30 тонна 

өнім алынса, жылыжайда оның 

көлемін 300 тоннаға дейін жет кі-

зуге мүмкіндік бар. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет