Болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп еткіздікжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

А

Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

АЛАШ-АҚПАРАТЖайық қалашығы мұражайға айналады

ЖАҢА КІТАПЕлбасы жайлы 

жаңа еңбек 

жарық көрді

Аталмыш кітапта Елбасының қара-

пайым балалық шағынан бастап, елба сы-

лық лауазымға дейін көтерілген ке зең дер-

дегі тыныс-тіршілігі баяндалады. Бұл 

кітап ты Н.Ә.Назарбаевтың өмірі мен қыз-

ме тін ресми тарихи-өмірбаяндық зерт теу-

дің алғашқы тәжірибесі деуге болады. 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Пре зи-

ден тінің өмірбаянына деген жұртшылық 

қызығушылығының жоғары екенін еске рер 

болсақ, бұл кітаптың дер кезінде жа рық 

көргенін сезінесің. 

Құрылымдық жағынан кітап 12 тарау-

дан тұрады, олардың әрқайсысы бас кейіп-

кер өмірбаянының белгілі бір кезеңін қам-

тиды. Кітаптың басты құндылығы мен 

ерекшелігі мынада: онда елеулі фотосурет 

ма те риалдарымен  бірге,  Н.Ә.На  зар баевтың 

жеке құжаттарының көшірмелері, мәтіндері 

және түстік гаммасы бойынша түпнұсқаның 

өзін дәлме-дәл қайталайтын нұсқалары 

алғаш рет ұсынылған.  Кітап тың қоғамдық-

саяси маңызы назарға алына отырып, ол 20 

мың дана таралыммен жарық көрді, ба-

сылым еліміздің барлық орта мектебіне, 

арнаулы орта білім мекемелеріне, жоғары 

оқу орындарына, кітапханаларына, орта-

лық және жергілікті мемлекеттік орган-

дарына жіберілетін болады. Аталған кітапты 

Қазақстан Республикасы Президенті кең се-

сінің бастығы, саяси ғылымдар докто ры, 

профессор М.Б.Қасымбеков жетекшілік 

ете тін шығармашылық топ әзірледі.Шолпан ҚАРАЕВА

«Деловой Мир Астана» 

баспасынан Қазақстан Респуб-

лика сының  Тұңғыш  Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми 

өмірбаяны жарық көрді деп 

хабарлайды «ҚазАқпарат».

таралым ісін жандандыруға жұ мыс істесек, 

біздің қазақтілді БАҚ өте жақын арада-ақ 

бәсекеге қабілетті, нарық қа бейімделген 

сала болып шыға келеді. Бұрын «кино 

пайда болғанда театр жойы лады» деген. 

Қазір енді интернет дамып кеткеніне 

қарап, көпшілік «ойбай, 2030 жылдары 

бізде қағаз газеттер қалмайды» деп жүр. 

Ол, меніңше, дұрыс емес. Бәлкім, азаяр, 

бірақ жойылмайды. Оны шетелдік 

тәжірибе дәлелдеп отыр. Оларда интернет 

баяғыда дамып кетті. Бірақ оларда қағаз 

газеттер әлі де пәрменді. Күнделікті 

газеттері сауданың көрігін қыздырып-ақ 

тұр. Сондықтан біздің журналистика 

нарыққа бейімделе алмады деу – бекер 

сөз. 


Дайындаған Шолпан ҚАРАЕВА

жеттігін биік мінберлерден айтып, шын 

жаны аши тын адамның кейпін та ны тып, 

сах на да  рөлдерін  сәтті  орын дау дан  еш 

уа 

қыт 


та да жаңылысқан емес. 

90-жылдардың бас кезінде он дай 

«ойын дарға» құлдық ұрып, құлай 

се 


нетін қарапайым халық қазір 

оған иланбайды. Тыңдайды, тү ңі-

ле ді, бас шайқап, күрсінеді. Се бе-

бі жоғары жақтағы ұлық тар дың 

өзі орыс тілін жан-тәнімен 

қолдап, қуаттап отыр ған да ұлт 

басылымдарының мәртебесі 

бүгін,  ертең  кө те рі ліп,  көсе-

гесі көгереді деп айтудың өзі 

қиын.


Ойындағы нәрсесін 

ашық жаза алмай, жал тақ-

 тау  қазақтілді  ба сы лым -

дарда жұрттың аузынан ақ 

май ақты деп дәріптеп жүрген 

одақтың заманында болған. Ол 

кездері оқырманға жол тартатын әрбір 

басылымды цензуралық қатаң тексеруден 

өткізіп, қатал бақылап отыру үркердей ғана 

ұлт басылымдарын осындай мүсә 

пір 

лік 


халге жеткізді. Рас, қазір ондай жазған-тер-

геніңді қадағалап отыратын қатал цен зура 

жоқ, есесіне қаржының аздығынан қалт-

құлт етіп күн кешіп, жоғарыдағы құ зырлы 

мекемелер өткізетін тендерлерге тәуелді. 

Қазір осы жүйе қазақ басы 

лым 

да 


рын 

мықтап тұсап тастаған. Осындай жағ дай-

лардан кейін қазақтілді БАҚ медиа бизнеске 

айналып кетті деп қалай айтасың?!Алатауды оркестр оятпақ 

Ұлы қытай қорғаны құлады

Күздің үш бірдей қоңыр салқын кешінде 

ару Алматы алаңын ұлттық және әлем 

классикасы шығармалары тербейтін бо-

лады. Ашық аспан астында үрмелі аспап-

тар оркестрі үні, ұлттық симфониялық му-

зы ка, сондай-ақ опералық сахналардың 

ал 


матылықтар мен қала қонақтарына 

әдемі әсер сыйлары сөзсіз. 

Айта кету керек, «Оркестрлер шеруіне» 

қатысушылар арасында әлемге әйгілі Luna 

хитінің авторы әрі орындаушысы, итальян 

теноры Алессандро Сафина да бар. Нақ-

тырақ айтсақ, атақты тенор қыркүйектің 

7-сі күні Жамбыл атындағы Қазақ мем ле-

кет тік  филар мо ния сы ның  сүйемелдеуімен 

тұтас 40 минуттық концерт қоймақшы.

Оқиғаға себеп табиғаттың тосын мінезі 

болса керек. Бірнеше күн қатарынан 

толассыз жауған жаңбырдан Қытайдың 

солтүстігіндегі Хэбэй провинциясында Ұлы 

қытай қорғанының 36 метрдей аумағы 

құлап түскен. Бұл жөнінде жұма күні ЭФЭ 

агенттігі хабарлады.

Жергілікті билік бұл жағдайдың кенет-

тен орын алмағанын, аталған аумақтың әу 

бастан нашар сақталып, күрделі жөндеуді 

қажет еткенін айтады. Абырой болғанда, 

әйтеуір, ешкім қорғанның астында қалып, 

зардап шекпесе керек.

Мәриям ӘБСАТТАР

Қыркүйек келісімен Алматыда «Оркестрлер шеруі» музыкалық 

фестивалі қоңырауын қағуға әзір отыр. Дәлірек айтсақ, келер айдың 

6-8-і аралығына жоспарланып отырған бұл шара осымен үшінші жыл 

оңтүстік астанамызда тұрақты түрде өтіп келеді. Басты ұйым дас-

тырушысы – Алматы қалалық әкімшілігі мен Eventica компаниясы. 

Қазақ елі ұлы Абайдың туған күнін тойлап жатқанда көрші елден Ұлы 

қытай қорғаны құлағаны жайлы жайсыз ақпарат келіп түсті. 

Жобаны жүзеге асыру үшін рес пуб ли-

калық қазынадан 1,5 млрд теңге бөлінуі 

қа жет екен. Сұлба қорғандар, кесенелер, 

демалыс аймағы, этносаябақ, мұнара, кір-

піш пеші сынды біздің өңірден табылған 

археологиялық қазбалардан тұрады. Ау-

қым 


ды жоба – облыстық Тарих және 

археология орталығының туындысы.

– Бұл – біз үшін баға жетпес құнды 

қазы на. Бұл жоба тарихи құндылығымызды 

сақтап, келер ұрпаққа жеткізуіміз үшін ма-

ңызды болмақ. Жоба Мәдениет министр-

лігінде бекітілді. Жобаны жүзеге асыру 

үшін қаржы да қарастырылуда, – деді Ба-

тыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары 

Ербол Салықов. Облыстық Тарих және 

архео логия орталығының директоры Мұ-

рат Сыдықовтың айтуынша, жақын күндері 

жо баны Үкіметке жолдау жағы қарас ты ры-

лып жатыр. 

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

ТҮЙІН

БАҚ медианың бизнеске айналуынан көптеген зиялы «олар ақша тауып, 

оқырман жинау мақсатында кетсе, жалған ақпаратқа ұрынады, артық 

сенсация қуып кетеді, біреудің ар-намысына тиеді» деген қауіп қылып 

отыр. Осындай қауіптерді негізге алып, құзырлы орындар арнайы заңдар 

да қабылдай бастады. Ендеше, екі ортадан жол тауып, қазіргі заманға 

бейім, бәсекеге қабілетті басылым жасау басшыға да байланысты.

Батыс аймақ болашақта әртүрлі рухани ерекшеліктерімен көзге түсетін 

әсем кейіпке енбек. Жақында облыстық Тарихи-өлкетану мұражайында 

өткен ашық аспан астындағы «Жайық қалашығы» мұражай-қорығы 

сұлбасының таныстырылымы осыны дәлелдеді.

«Аққу, шортан һәм шаян» атты Ахаңның мысалын оқымаған қазақ жоқ 

шығар. Бірі – көкке, бірі – суға, бірі құрғаққа тартқан осы үшеуі секілді 

алауыздықты дәл бүгін біздің қоғамда авторларымыз бастан кешіріп отыр. 

Дәлірек айтсақ, ондай туталақайды авторларға таласқан ұйымдар тудырып 

отыр. Бертінге дейін бізде шығармашылық иелерінің құқықтарына жауап 

беріп, ақысын уақытында төлеп келген жалғыз қоғам жұмыс істеді, ол – 

Қазақстан авторлар қоғамы. Бар кілтипан онымен бәсекелес  қоғамдардың 

құрылған сәтінен басталды. Басында онша мән берілмеген бірді-екілі оқиға, 

жинала келе, аталмыш ұйымдардың арасына сызат түсіргені былай тұрсын

соңғы кездері олар бір-бірімен соттасудан көз аша алмай қалған. Әділет іздеп 

әбден басы қатқан Қазақстан авторлар қоғамы жуырда баспасөз өкілдерін 

жинап, ашық мәлімдеме жасады.

Мәриям ӘБСАТТАР

жазған хатта 

рымызға тиесілі жауап пен 

нәтиже ала алсақ, біз бүгін ақпарат құрал-

да рының басын құрап, мәлімдеме жаса мас 

едік. Өкінішке орай, олай болмай тұр. Қазір 

біздің көп уақытымыз осы саладағы заңсыз-

дық 

тар 

мен күресуге, соған жол берген 

ұйымдармен сотта су ға кетіп жатыр. 

Темірлан ТӨЛЕГЕНОВ, заңгер, «Абырой» 

АҚ авторлар кеңесінің жетекшісі:  

– Авторлық – жеке құқық. Демек, 

 

автордың өзі ол құқығын қалай қол данса да, 

өзі біледі. Дәл қазіргі біз дің теке ті ре сімізді 

мен аға буын мен кейінгі толқынның ара сын-

дағы әр за ман да болып тұратын қалып ты 

құ 

бы 

лыс деп білемін. Иә, бәріміз осы 

қарашаңырақ – Қазақстан авторлар қоға-

мы нан түлеп ұштық. Осыдан үш жыл дай бұ-

рын әлгі қоғамға балама ретінде автор лық 

құқық пен айналысатын қоғам құрып, оны 

тіркеуге жол беретін заң қабыл 

дан 

ды. 

Бәсекелестік, тартыс деген осы мәселеден 

шығып отыр. Заң сыз дықтың бір көрінісі деп 

мен  мей рамхана,  кафе лер ге  ба рып,  «жігіт-

тер, біз сіздерге қала ған сомаға келісуге бар-

мыз, тек «Абыроймен» келі сім шарт жа са ма-

саңыз дар, болды» деген де фактіні айтар 

едім. Алайда біз құрыл ға лы бері атымызға 

сай абы роймен қыз мет істеп келеміз, со ның 

дәлелі деп мен көптеген теле радио компа-

ния сының бізбен әріп тестікке келісуін айтар 

едім. Әу баста біз Қазақстан авторлар 

қоғамымен ауыз 

бір 

лікте жұмыс істеуді 

ұсынғанбыз. Бірақ бұл қоғам мәмілеге 

келуден бас тартып, көп те ген өкілетті орынға 

бізге қарсы хаттар жол  да ған. Бұл жерде бір 

нәрсені ашып ай туы мыз керек, Қазақ стан 

авторлар  қо ға мы   әу  бастан  моно полистік 

қызме тіне үйреніп қалған, содан бас тарту 

оңай болмай тұр, бар лық мәселе, айналып 

кел ген де,  осыдан  шы ғып  тұр. 

Баспасөз өкілдерін, сондай-ақ автор-

лар 

ды да шақырған аталмыш жиында «Абы рой» мен ҚазАҚ арасындағы қай-

шылық сыры айқындала түсті. Екі жақ тың 

өз принциптері бар, алайда Марал Ыс -

қақбай мырза осы тұста өздерінің бәсекелес 

ұйым 

дармен келісімге келе алмауының мынадай нақты себептерін жайып салды: 

1. Шетел қоғамдарымен жасалған келі-

сімшарт бойынша, аталған ұйымның өзде-

ріне сеніп тапсырылған құқықты үшін ші 

жаққа беруге қақысы жоқ.

2. Авторлардың құқығына өкілдік жа-

сат са, онда шетел авторларының мүлік тік 

құқығы қамтылмаған соң, ондай шала жан-

сар келі сімнің заңды күші бәрібір болмайды. 

3. «Абырой» мен САП авторлық сый ақы 

мөлшерін Үкімет анықтаған ең төменгі мөл-

шерден де төмен қоя отырып, заңға қайшы 

әрекеттерге барған. Әрине, олар дың өз 

автор ларының атына жұмыс істеп, төмен-

детуіне болар ма еді, бірақ олар бар-жоғы 

150-200 автордың атынан өкілдік жа сап, 

сыйақыны  2,5 млн автор үшін жинаса, 

әділеттілікке жатпасы анық. 

Айта кету керек, авторлар қауымының 

кафе, мейрамханалар үшін белгілеген ең 

тө мен гі сыйақы мөлшері ең төменгі жалақы 

мөлшеріндей, яғни – 17 мың теңге. Ал осы 

ретте САП небәрі бір, екі, үш, бес мың теңге 

мөлшеріндегі сомаға ғана келі 

сімшарт 

жасаған. Мұны дәлелдейтін құжат тарды 

осы жиында Марал мырза отырғандардың 

баршасына таратып берді. Атал 

ған 

қауымның  қанша лық ты  заң сыз дыққа  бой алдырғанын жұрт өз көзімен көрді. 

Жиынға елімізге белгілі ақын Исраил 

Сапарбай, сондай-ақ Әбдірахман Асылбек 

сынды азаматтар мен сазгер Нұрлан Бай гө-

зовтер келіп, қатысты. Нұрлан Байгөзов әу 

баста, Қазақстан авторлар қоғамы құрыл-

май тұрғаннан Марал Ысқақбайдың 

жанынан табылып, осы ұйымды құруға 

атсалысқан жан ретінде өз пікірін, төрелігін 

ортаға сал ды. Ал енді сонау Мәскеуден 

келіп, ондағы жағдай мен Қазақстандағы 

жағдайды саралап, сөз алған Тұрсынай 

Ораз баеваның пікірі басқосудың қоры тын-

ды нүктесін қойғандай болды. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет