Болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп еткіздікжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

О

ЛИМПИАДА – 2012ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕ

ТТЕРІ

Иә, әйелдер күресі осыдан төрт жыл бұрынғы көрсеткішін қайталады. Естеріңізде ме, Бейжің 

додасында Елена Шалыгина қолаға қол жеткізген 

болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп 

еткіздік. Әйелдер күресі бағдарламасының соңғы күні 

72 келі салмақ дәрежесінде кілемге шыққан Гүзел 

Манюрова өз мықтылығын тағы бір рет дәлелдеді. 

Гүзел алғашқы айналымда жапониялық Киоко 

Хамагучиді оңай жеңгеннен кейін енді финалға шығар 

деген үміт оты жарқ еткен. Өйткені жапон қызы басты 

қарсыластарының бірі саналған болатын. Әлемнің бес 

дүркін чемпионы деген дардай атағы бар. Бірақ 

Манюрова жапон қызынан басым түсті.  Алайда ширек 

финалда ресейлік Наталья Воробьеваға тап болған 

қазақстандық балуан қыз жеңілістің кермек дәмін 

татты. Абырой болғанда, орыс қызы финалдан бір-ақ 

шығып, жерлесімізге жұбаныш белдесуіне мүмкіндік 

берілді де, қола жүлдеден үмітті болды.

Жуырда осы Қырықоба қорымында археологиялық 

қазба жұмыстары жүріп жатқанын естідік. Қазылған 

қорымдардан табылған адамның мүрделері мен сол 

уақыттың адамдары тұтынған заттар ел ішіндегі аңыз 

әң гімелер мен болжамдармен мүлдем қабыспайды 

деген әңгіме жетті. Археологтармен байланысудың 

жо лын іздедік. Біз іздеген археологтардың бірі – Ойыл-

дың жігіті Аслан Мамедов. Қ.Жұбанов атындағы Ақтө-

бе мемлекеттік университетінің тарих факультетін 

бітір  ген ол қазір осы экспедицияның ғылыми қыз мет-

кері. Бірнеше жылғы зерттеуден соң, бұл жұмысты 

Әлкей Марғұлан атындағы Археология институты Гер-

ма нияның археология институтымен бірігіп бастаған-

ды. Кейіннен қазба жұмыстары Облыстық тарих, этно-

графия және археология орталығына жүктеліпті. Биыл 

орта лық мамандары жұмысқа белсене кірісті. 30-ға 

тар та адам қорымның қасында қос тігіп жатыр. Ара-

ла рында тарихшы студенттер де, жергілікті жігіттер де 

бар.


Қазақ қоржыны 

тағы бір қоламен 

толықты

Құмға көмілген 

мыңжылдықтар тарихы 

ОЙ-КӨКПАР«Қазақтілді БАҚ медиа-бизнеске айнала алмай отыр» деген пікірмен келісесіз бе? 

Тазының бірнеше түрі бар. 

Ерек  шесі – осы құмайы. Бұл тұр-

ғыда талай адаммен сөйлестік. 

Әр  кімнің  жорамалы  түрліше. 

Біреуі қарақұстан десе, екіншісі 

италақаз дейді. Жалпы, құмай 

деген тіркестің мағынасы қан дай? 

Оның да мағынасын ашуға мүм-

кіндік болмады. Оған да айты ла-

тын жорамал бір арнаға то ғыс-

пайды. «Құмай» сөзі қазақ тілін де 

көп қолданылмайды. Тазының 

жүйріктігіне,  алғыр лы ғы на,  жыл-

дам дығына  бай ла ныс ты  айты ла-

тын шығар дейді көп шілік. 

Аталмыш сауалды ғалым-

дар ға да қойдық. Олар да нақты 

дәлелді тауып бере алған жоқ. 

Көп жылдан бері аң-құстар әле-

мін жіті зерттеп жүрген қызыл-

ор далық биолог ағамыз Ораз-

бай Қосанов бір ойдың ұштығын 

шы ғарды. «Мен түрлі кітаптарды 

ақтардым. Құмай деген құс 

тура лы хабарсыз болдым. Ол 

жайында түрлі ғылыми еңбек-

терде айтыла бермейді. 

ПАЙЫМ

Жалғасы 5-бетте 

Жалғасы 7-бетте 

Жалғасы 5-бетте 

Аталмыш зияткерлік мектеп 2009 

жылдың 1 қыркүйегінде Елбасының 

тіке 


лей тапсырмасымен ашылып, 

бүгін 


де 761 дарынды оқушы білім 

алуда. Биыл білім ошағын 87 оқушы 

тамамдап, оның 21-і – «Алтын бел гі» 

иесі, ал сегізі үздік аттестат алғаны 

мектеп үшін үлкен мақтаныш әрі зор 

мәр 


тебе екендігі даусыз. Тек өткен 

жыл дың өзінде ғана төрт бірдей шә-

кірт тің Еуропа елдерінде өткен ха лық-

аралық «Фиджип-Евроталан» ғы лы ми 

жұмыстарының  жүл де гер лері  атан-

ғаны, сондай-ақ Швей ца рияда өткен 

халықаралық ғылыми олим пиа дада 

бес оқушының жүл делі орын дардан 

көрінгендігі бұл мек 

тептің ғылым 

жолында жүргізген жұмыс 

 

тарының нәтижелілігін, қос қан үлестерінің сүбелі 

болып отырғанын айғақтап береді. 

Елдің ертеңі білімнің көзін табуда 

болса, сол білімнің қайнар көзі бола-

шақ жастардың қолында тұрған-

дығын атап көрсеткен Елбасы зият-

керлік мектеп оқушыларымен 

жүздесу кезінде олардың білім 

жүйе сіндегі бүгінгі таңдағы рефор-

малар және мемлекеттің осы 

саладағы жеткен жетістіктері мен 

бола шақ алар асулары жайлы ойла-

рымен бөлісіп, білім саласын 

жетілдіруде жастардың озық үлгідегі 

жаңаша білім мен технологияларды 

игеруі аса қажет екендігін жеткізді. 

Сондай-ақ Елбасы дарынды жас тар-

дың мемлекетте ел экономикасының 

даму бағыттары бойынша жасалып 

жат 


қан реформалар турасында 

ойла рымен бөлісіп, пікір алмасты. 

Оқушылардың ата-аналарымен 

және педагогикалық құраммен әңгі-

ме барысында дарынды балаларға 

арнал ған оқу орындарының түлек-

тері ХХІ ғасырдың соңында 

Қазақстанды алға сүйрейтінін атап 

өтті. «Мемлекет білім беруге ерік-

кен нен, былайша айтқанда, басқа ісі 

жоқ тығынан баса көңіл бөліп отыр-

мағанын сіздер түсінуге тиіссіздер. 

Бұрын біздің мұндай мектептер салу-

ға мұршамыз болған жоқ», – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев жинал-

ғандарға қарата айтқан сөзінде. «ХХІ 

ғасыр – білім ғасыры, ғылым ғасы-

ры. 


Алматы

+27..  +29

о

+16..  +18о

+30..  +32

о

+14..  +16о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Иә, қазақтілді БАҚ әлі ме-

диа-бизнеске айнала алмай 

келеді. Оған себеп көп. Мен 

солардың біразын сізге таратып 

айтайын. Қазақ тілінде жарық 

көретін ұлт басылымдарының 

нарық заманындағы ауыр халі 

төңірегіндегі бұрыннан айтыла-

айтыла тәтті ауыздың дәмін 

кетірген ащы шындықты қанша 

жерден тігісін жатыстырып 

бүркемелегенімізбен, бәрібір 

ол жыртығы көрініп тұрғаны 

ақиқат. «Түлкінің соры қызыл-

ды ғында» дегендей, ұлт басы-

лым дарының аяғына тұсау са-

лып отыр 

ған кедергінің бірі 

– қазақ тілінің Ата заңымызда 

орыс тілімен тең дәрежеде 

қолданылатындығы.   

– Меніңше, қазақ баспасөзі 

на рыққа дайын, ол бұрын да 

нарыққа дайын болған. 

«Қазақ 


тілді БАҚ нарыққа 

дайын емес, өз бетінше өмір 

сүре алмайды» деген пікірді 

мен бұрын да еститінмін. Ол 

сөз қазір де қалмай келеді. Рас, 

бұдан бірнеше жылдар бұрын 

біраз газеттердің бас редак тор-

лары  бірігіп «бізге мемлекет 

кө мектеспесе, мүлдем жабы-

ла мыз, өз бетімізше күн көре 

ал маймыз» деп айтқан. Міне, 

20 жыл болды, мен бүкіл қазақ 

газетін білемін, өз бетінше шы-

ғып жатыр. Оның ішінде «Алаш 

айнасы», «Жас қазақ», «Жас 

алаш» сияқты тағы басқа да 

көп теген газеттер бар.   

АҢДАТПА

Дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

3

4Тізгініңді қашан 

тартасың, 

шенеунік?

Сәулет өнерінде 

ұлттық қолтаңба 

қалмай бара ма?-бетте

2

ДАТ!

Қазақ сатирасын 

ғаламторға енгізуді 

қолға алғым келеді

149,71

183,83

23,54

13165,19

966,55

1611,60

4,70

1,23

1412,96

111,63

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Ілия ЖАҚАН, сазгер: 

– Кім болса, не болса сол кетіп 

жатыр. Артық кетсем кешірерсіз, 

эфирдегінің дені – қоқыс.  Ал кейбі реу-

лер, тіпті, музыкадағы «бомж» сияқты 

жүр.

(http://www.tilmaydan.kz)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Лондонда ең танымал әнұран – 

Қазақстанның Әнұраны

Елеусіз МҰРАТ, 

шолушы, журналист:

Сейітқазы МАТАЕВ,

ҚР Журналистер одағының 

төрағасы:

-бетте

3

Бүгінгі тыныс-тіршілігіміздің ұстанымына айналған «сананы тұрмыс билейді» ұғымы қоғамның ақпараттық кеңістігін де жаулап алды. Бұл 

тасқын медиа-бизнес деген терминнің пәрменділігін арттырып қана 

қоймай, отандық БАҚ арасында бәсекелестік қалыптастырды. Алайда 

біздегі бұл бәсеке журналистің кәсіби мамандығы алдындағы 

адалдығымен, оның қызметке деген махаббатымен, ақпаратты 

көпшілікке ұсынудағы объективтілігімен өлшенудің орнына БАҚ 

өнімінің өтімділігімен ғана таразыланатын болды. Қазақстандағы 

жалпыхалықтық аудиторияның мемлекеттік тілдегі ақпарат 

өнімдеріне деген сұранысының күштілігін ескерсек, нарықтық 

қоғам алып келген медиа-бизнес кеңістігіндегі қазақтілді 

БАҚ-тың салмағы қаншалықты? «Қазақтілді БАҚ-тың 

медиа-бизнеске айнала алмай отыр» деген бүгінгі тұжы-

рым қаншалықты ақиқатқа сай келеді? Оның себебі мен 

салдарын қайдан іздейміз? Бұл пікірмен сіз келісесіз бе? 

бетте

6

Қазақ қоржынына тағы бір медаль түсті. Бұл жолғысы да – қола. Әйелдер күресінде 72 

келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Гүзел 

Манюрова Лондон Олимпиадасының қола 

жүлдегері атанды.

Ақтөбе облысы Ойыл ауданының іргесіндегі 

Қы рықоба қорымы туралы ел ішінде әртүрлі 

аңыз бар. Бір аңыз бойынша, ертеде бұл жерде 

қалмақ тар дың қалашығы болған. Үйілген құм 

олар тұр ғызған үйлердің орны деседі. Тағы бір 

аңыз бойынша, Қырықобадағы төбелер – 

обадан қы рыл ған адамдардың бейіті. Бұл 

жердің құмы болса құ рылысқа және пеш салуға 

таптырмайтын  ма те риал.  Сонымен,  Қырықоба 

қандай сырды бүгіп жатыр?

№141 (823) 

11 тамыз, cенбі

2012 жыл


Көпен ӘМІРБЕК:

Құмай құс қайда жүр екен?..

Құмай тазы туралы аңызды естіп өстік. Оны ауылда кіндік қаны 

тамған қазақтың әрбір қара баласы білетін шығар. Саятшылық 

өнерді серік еткен жұрт иттің осы түрін қорасында ұстаушы еді. Аңға 

шыққанда қасына ертіп жүретін. Тазысы бар адам даладан олжалы 

оралатын. Кірпік қағып үлгергенше, ол артынан қуған аңның 

қасына жетіп барады. Көз ілеспес жылдамдығына талай адам тәнті 

болады. Аңшылар өз итінің жақсы қасиетін бағалап отыратын-ды. 

Ескінің адамдары құмай тазы құстан туған деуші еді. Оған елеңдеп 

қаламыз. Былай алып қарағанда, биологиялық тұрғыда құстан 

екінші бір жаратылыстың өмірге келуі мүмкін емес. Алайда он 

сегіз мың ғаламның жұмбағы таусылған ба?! Жаратушы иеміздің 

құдіреті күштілігіне шәк келтіре алмаймыз. Бәлкім, біз үшін талай 

құпия бар шығар... Бұл тақырып кім-кімді де қызықтырары хақ. 

Сонда құмай тазы қандай құстың баласы екен?..

Әділжан ҮМБЕТ

Н.НАЗАРБАЕВ:

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)Кеше Ақмола облысына жұмыс сапарымен келген 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев ең алдымен облыс басшыларымен бірге физика 

және математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебіне ат басын тіреді. Бұдан кейін Мемлекет басшысы 

қала жұртшылығымен кездесіп, жүрекжарды тілектерін 

арнады. 

тіршіліктін бастауы

тіршіліктін бастауы

ОЊТ‡СТIК – 

ОЊТ‡СТIК – 


№141 (823) 

11.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Олимпиада өткізіп жатқан британдықтар – ең аз қозғалатын ұлт

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВҚазақстан 

Республикасының Президенті: 

– Еліміздің ең бір сұлу аймағында 

орналасқан көкшетаулықтар 

әрқашан еліміздің даму жолында 

ерекше мәнге ие. Сондықтан бұл 

аймақта туризм кластерін 

дамытудың стратегиялық маңызы 

өте жоғары. Сондай-ақ 

мемлекетіміздегі ыстық сусыз жалғыз 

қала болғандықтан, Көкшетауға бұл 

жағынан бірінші кезекте көмек беру 

қажет болып отыр.

Шенеуніктер бұ дүниеде 

халықтың уақытын алуға құқы 

жоқ. Сол себепті де, кішігірім ғана 

осы проблеманы шешіп, 

шенеуніктердің тізгінін тартып 

қоймақ ләзім. Арнайы заң 

қабылданып, алдын алмасақ, 

құзіретті органдар мен жол 

полиция қызметкерлері 

дөкейлердің жүріп тұруын 

қамтамасыз ететін орынға айналып 

кетпесіне кім кепіл? Біздің 

айтпағымыз осы ғана...

ТҮЙІН СӨЗ

КЕРЕК-ДЕРЕК

Парламенттiк басқарудағы мемлекеттерде билік басындағы партия жетекшісі, 

Палата төрағалар және Премьер-министр кортежбен жүруге құқылы.

Ресейде Президент, Сенаттың және Мемлекеттiк Думаның төрағаларымен 

бiрге Премьер-министр де кортежбен жүруге құқылы екен. 

Жапония, Ұлыбритания сияқты конституциялық монархия билiк жүйесi қалып-

тасқан мемлекеттерде жоғарыда аталған символикалық тұлғалармен бірге 

кортежбен жүру құқығы император немесе корольге де берiледі. 

ТЕХНОЛОГИЯ60 миллион доллардың 

энергиясын үнемдесек...

Жаңа заң жобасы 

мемлекеттік қызмет 

сапасын көтере ме?

Қазір мемлекеттік қызмет көрсету түр-

лерінің көпшілігі халыққа қызмет көрсету 

орталықтарына беріліп, сапа біршама 

көтерілген тәрізді болды. Десек те, бұл сапа 

республикамыздың барлық аймағында 

бірдей емес. Мәселен, аудан орта лық та-

рында жеке төлқұжат алу үшін ұзын-сонар 

кезекке тұратының жасырын емес. Ал 

кейбір жерлерде тегін жұмыс істеп жат-

қандай кезектегі адамдарды тез босатудың 

орнына арасында жеке шаруаларымен 

айна 

лысып кететін қызметкерлерді де кездес 

тіріп жүрміз. Онысын ескертсең, 

өзіңе баж ете қалады. 

Бұдан шығатыны – халыққа қызмет 

көр 

сетушілердің этика мәселесі. Одан құты 

лудың жөні – этиканы жөндеу, не 

адамнан құтылып, біржола электронды 

қызмет көрсету жүйесіне ауысу. Мем ле-

кетке екіншісі оңайға соғатын секілді. Сол 

үшін бүгінде көптеген қызмет түрі элек-

трон ды жүйеге ауысып жатыр. 

Келесі бір аса өзекті жайт – қазақ тілі 

мәселесі. Көп мекемеде қызмет көр сету-

шілер мемлекеттік тілде сөйлей алмай тын-

дықтан, келген адамына қана ғат танарлық 

қызмет көрсетпейді. Қазақ тілін де дұрыс 

жауап немесе түсінік ала алмаған соң, 

нара зылық та туады. Бұл да сапаға әсер 

етеді. 

Осы мәселелердің бәрі, айналып келген 

де, мемлекеттік қызмет көрсету 

сала сындағы жауапкершіліктің төмендігін 

айғақтайды. Оны көтерудің тек бір-ақ 

жолы бар. Ол – заң тетігі. Осыған бай-

ланысты БҰҰ даму бағдарламасы, Қазақ-

стан Республикасы Президенті Әкімшілігі 

және Экономикалық даму және сауда 

министр лігі бірлесіп, «Мемлекеттік қызмет 

көрсету туралы» заң жобасын әзірлепті. 

Онда жоғарыда айтылған сын-ескертпелер 

де ескерілген екен. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САПАСЫЗ 

КӨРСЕТІЛСЕ, ШАҒЫМДАНУҒА 

БОЛАДЫ

Заң жобасында мемлекеттік қызмет 

тұты ну шыларының құқықтары мен міндет-

те рінің аясы кеңейген. Соның ішінде бір-

неше тармағына тоқтала кетейік. Мемле-

кет 


тік қызмет тұтынушысы мемлекеттік 

қыз мет көрсету туралы және мемлекеттік 

қыз мет көрсету субъектілері туралы стан-

дарт 


қа сай толық әрі шынайы ақпарат 

алуға құқылы. Ол қызмет көрсетуді қағаз 

жүзінде де, электронды түрде де ала 

алады. Мемлекеттік қызмет көрсету стан-

дарт тарын, регламенттерін, реестрін әзір-

леуге қатысуға құқылы. 

Міне, тұтынушылардың осындай 

құқық тары мен міндеттері бар. Егер құқығы 

бұзылған жағдайда, яғни қызмет дер 

кезін де немесе сапасыз көрсетілсе, онда 

тұтынушы шағымдана алады. Былайша 

айтқанда, заң жобасы мемлекеттік қызмет 

тұтынушыларының құқықтары мен 

мүдделері бұзылған жағдайда арыздану 

үшін шағымдану институтын құруды ұсы-

на ды. Тұтынушы шағымы он жұмыс күні 

ішінде қаралады. Кінәлі жауапкершілікке 

тартылатын болады. 

Заң жобасының тағы бір тиімді тұсы – 

мемлекеттік қызмет түріне мониторинг, 

сапасына бақылау жүргізуге мүмкіндік 

береді. Бұл жерде үкіметтік емес ұйым дар-

дың рөлі күшейіп отыр. 

Салтан СӘКЕН,

Астана

Еліміздегі мемлекеттік қызмет көрсету сапасы қаншалықты 

деңгейде? Оған тұрғындарымыздың, жалпы мемлекеттік қызмет 

тұтынушыларының көңілі тола ма? Жасыратыны жоқ, біріншіден, 

бізде мемлекеттік қызмет сапасын қадағалайтын, оған баға 

беретін тетік жоқ, яғни, мониторинг. Екіншіден, халықтың қызмет 

сапасына қатысты айтылған сын-ескертпелері ескерілмейді. 

Былайша айтқанда, шағымдану институты құрылмаған. 

Иә, 60 миллион доллардың энергиясын үнемдесек, тақиямызға тар 

келмес еді. Өйткені «судың да сұрауы барын» білгенімізбен, энергияны 

үнемдеу мен тиімді пайдалану жағын әлі үйрене алмай келе жатқанымыз 

жасырын емес. Сол үшін арнайы «Энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру туралы» Заң да қабылдадық. Елбасы да бұл мәселені 

айтып та келеді. Бізге энергия үнемдеу үшін жалпы халықтық үлкен 

бағдарлама қажет екені түсінікті. Бұл жұмыс негізінен 

«Қазақэнергиясараптама» компаниясының мойнындағы шаруа. 

Сондықтан да, бұл компания халықты энергия үнемдеуге үйрететін 

жолдардың бәрін қарастырып жатыр екен. Соның бір дәлелі – ІВМ -нің 

қызмет көрсету корпусының да ақыл-кеңестерін тыңдауды жөн көріпті.

ІВМ-нің қызмет көрсету корпусы USAID 

ұйымымен ынтымақтаса отырып, Қазақ-

стан 


ның жетекші коммерциялық емес 

және мемлекеттік ұйымдарына сарап та ма-

лық қолдау көрсетуге келіпті. Бұл – олар-

дың Қазақстанға жасап жатқан екінші са-

па 

ры. Осыдан бір жыл бұрын Алматы қала 

сында Алматы қаласы әкімдігінің 

ақпараттық-талдау орталығына, «КАZNEX 

INVEST» компаниясына, «Тұран» универ-

си тетіне, Азияның несие қоры және «Аман-

сау 


лық» коммерциялық емес ұйымына 

ар 


нап жобалар іске асырды. Ал биыл 

КАZNEX INVEST компаниясына, жоға ры да 

атап өткен «Қазақэнергиясараптама» 

компаниясына және «Атамекен Одағы» 

Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы 

үшін арнайы жобалар ұсынып отыр. Кеше 

Астанада осы жобалардың тұсаукесері өтті.

«Қазақэнергиясараптама» компаниясы 

энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру мәселелері жөнінде халықтың ақ-

па раттандырылуын арттыру бойынша мар-

ке тингтік стратегиялар құрған. Осы бағытта 

әртүрлі жарнама роликтері дайындалған. 

Онда энергия үнемдеудің жолдары мен 

әдістері көрсетілген. Бұдан басқа «Энергия 

үнемдеу күні» деген жоба да әзірленген. 

ІВМ-нің қызмет көрсету корпусы газ энер-

гия сын үнемдеу бойынша да ұсыныстар 

жа сапты. «Егер осы аталған жобалардың 

барлығы жүзеге асатын болса, Қазақстан 

үш жылдың ішінде 60 миллион доллар 

көлемінде энергия үнемдер еді», – дейді 

жобаны құруға ат салысқан КІМЕР универ-

си тетінің студенті Манарбек Аманкенов.

«Қазақэнергиясараптама» АҚ пре зи-

ден тінің міндетін атқарушы Дәуіт Мағауин 

ІВМ қызмет көрсету корпусының бұл ке-

шен ді жоспарын қолдап отыр. «ҚР-ның 

«Энер гия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру туралы» заңына сәйкес энергия 

қор 

ларына жауапкершілікпен қарауды наси хаттау – еліміздегі энергия үнемдеу 

саясатының басты басымдықтарының бірі 

болып табылады. ІВМ Қызмет көрсету кор-

пу сының қызметкерлері энергия үнемдеу 

сала 

сындағы халықаралық тәжірибені еске ретін энергия үнемдеу бастамаларын 

ілгерілету бойынша кешенді бағдарламаны 

әзірледі. Біз топтың Қазақстан Респуб ли ка-

сында энергия үнемдеуді насихаттау 

бойынша әзірлемелерін өз қызметімізді 

жүр гізу барысында белсенді пайдалануды 

көздеп отырмыз», – дейді ол. 

Салтан СӘКЕН,

Астана

ЖО

БА

ХХХ жазғы олимпиаданы өткізіп жатқан Ұлыбритания халқы салауатты    

өмір салтын берік ұстай ма, денсаулық үшін физикалық белсенділікпен 

айналыса ма? 

Марал ӘБДИХАНОВА, Алматы

The Guardian басылымының жазуына қа-

рағанда, британдықтар ғана емес, маль тия-

лықтар мен сербтер Еуропадағы ең аз қоз ға-

ла 

тын ұлт болып отыр. Ұлы бри 

тания 


хал қының 63,3 пайызы, Мальта хал қының 

68,3 пайызы және Сербия хал қы ның 71,9 

пайызы денсаулық үшін аса пай далы фи зи-

калық белсенділікпен айна лыспайды. Бұл 

ап тасына бес рет 30 минут бойы жай жүру 

не месе физикалық дене шынықтырумен ап-

тасына үш рет 20 минут ұзақтықта айналысу. 

Ке рісінше, Еуропадағы өте белсенді ұлттарға 

гректер (16%), Эстония (17%) мен Ни дер-

ланды (18%) халқы жатады. Сондай-ақ 

АҚШ-тағы белсенді емес халықтар үлесі 

41%-ды, ал Канадада 34%-ды құрап отыр.

САПАР


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет