Болашақ желтоқсан 2016 жылжүктеу 1.14 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата29.01.2017
өлшемі1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№87    

ақпараттық-танымдық газет  

информационно-познавательная газета

ИННОВАЦИЯ -

 

БОЛАШАҚ


желтоқсан 2016 жыл

ҚАЗАҚСТАН

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ

16

 -

 

ЖЕЛТОҚСАН —ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ  25 ЖЫЛДЫҚ 

МЕРЕЙТОЙЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Э

кономика

  

ғылымдарының

 

докторы

, ҚиУ 

президенті

 , 

профессор

  

н

әдірбек

 ә

псәләмұлы

 ә

псәләмов

:

Қ

ұрметті 

студенттер

оҚытушыларжалпы


  ҚИу 

ұжымы


!  е

ліміздегі

 

ең

 мерейлі

 

мейрам-  т

әуелсіздіктің

  25 

жылдыҚ


 

жарҚын


     

күнімен


  с

іздерді


 

шын


 

жүректен


 

ҚұттыҚтаймын

!

Б

ір 

кезде


 к

еңес


  

үкіметінің

  

одаҚтас


 

респуБлИкалары

 

Құрамында 

Болып


 

келген


   

ел

 едік

.  о


сыдан

  25 


жыл

 

Бұрын   

жер


 

шарының


   

картасын


-

да

     жаңа

   


мемлекет

 

пайда 

Болды


о

л— 

өз

 еліміз

өзегіміз  Қ

азаҚстан


 

р

еспуБлИкасының 

аты


 

Болатын


.  е

л

  экономИкасы

 

түБегейлі 

нарыҚҚа


 

Бет


 

Бұрған


өркенИет


 

БолашаҚтан

 

үміткер


   Қ

азаҚстан


    

өзі


 

Құрылған


  25 

жылда


 

адамгершілік

 

дәстүр


-

мен


 

тыныштыҚ


 

пен


  

татулыҚтың

 

Бесігі


 

Болып


,  

тарИх


ұрпаҚ


дәстүр


жөн


-

жоБа


яғнИ


 

ұлттыҚ


 

ҚұндылыҚтар

   

жалғастығын  

ұмыт


 

Қалдырған

 

жоҚ


.  т

әуелсіздік

  – 

мемлекеттің 

ең

 Басты

 

Байлығы.  ғ

асырлар


 

Бойы


 

ұлтараҚтай

 

жерін


 

жауға


 

Бермеу


 

үшін


 

күрескен


 

жауынгер


 

ата


-

БаБала


-

рымыздың


  

арманы


 

орындалып

тәуелсіздікке 

Қантөгіссіз

БейБіт


 

түр


-

де

 Қол

 

жеткізгеннен 

кейін


 

еліміз


 

әлемнің


 

өркенИетті

 

мемлекеттерінің 

Қатарына


 

Қосылуға


 

Құлаш


 

жайып


 

келеді


.  25 

жыл


 

ішінде


 

ұлан


-

Бай


-

таҚ


 

жері


 

Бар


 

ата


-

Қонысымыз

  —

жаңарған


  Қ

азаҚстанды

 

Қалыпта


-

стырып


,  

нарыҚтың


экономИкалыҚ

 

дағдарыстың  

ҚИын


 

өткелдерінен

 

өтіп


 

келеміз


. Б

ұлжүрекжарды

 

ҚуанышҚа 

толы


 

күнді


 

ата


 - 

БаБала


-

рымыз


 

БайтаҚ


 

жерімізге

 

көз


 

тіккен


 

жаудан


 

Қызғыштай

   

Қорғап


тар


 

жол


 

тайғаҚ


 

кешулерге

 

толы


 

неБір


  

ҚИлы


 

замандарды

 

Бастан


 

кешіріп


 

күтті


. 1986 

жылы


 16 

желтоҚсанда

яғнИ


  

күрескер


 

ата


-

БаБа


 

рухын


  

ұр

-паҚтары

 

саБаҚтастыҚпен 

жалғастырған

 

күні


 

ҚазаҚ


 

жастары


 

орталыҚ


 

алаңға


 

шығып


еркіндік


 

туын


 

желБірету

 

үшін


Идея


 

үшін


 

жандарын


 

ҚұрБан


 

етті


. Б

ұл

 күн

 

еліміз 

тарИхында

 т

әуелсіз


 Қ

азаҚстанның

  

туған


 

күні


 

деп


 

жарИяланып

БүкілхалыҚтыҚ 

мерекеге


 

айналды


. с

одан


 

Бері


  

25 


жыл

 

өтті. т

уымыз


тіліміз


, е

лтаңБамыз

, ә

нұранымызұлттыҚ


 

тең


-

геміз


 

және


 

т

.Б

толып 

жатҚан


 

Игіліктеріміз

 

Бар


 

еркін


 

елге


 

айналған


 

егеменді


 

мемлекетпіз

.

 Б

үгін 

де

 еліміз

 

экономИканы   

түБірімен

 

БасҚа


 

салаға


 

Бұратын


  

ға

-ламдыҚ

 

стандарт 

заңдарына

 

сай


  

нарыҚтың


 

өркенИетті

 

даму


 

жолына


 

ұмтылуда


. Б

әсекеге


 

Қарсы


 

тұратын


 

Білім


 

керек


Бес


 

аспап


 

мамандар


 

керек


сұранысҚа

 

Ие

 Болатын

 

отандыҚ 

өнімдер


   

керек


.  с

еБеБі


 

Бүгін


 

де

 еліміздің

 

экономИкалыҚәлеуметтік

   

өмірінде


 

орын


 

алып


 

оты


-

рған


 

ҚИыншылыҚтарды

дағдарысты 

жеңу


 

үшін


 

алдағы


  

БолашаҚтағы

 

атҚаратын 

істер


 

мен


 

шешетін


 

міндеттер

 

Қазіргіден 

неше


 

есе


 

ауҚым


-

ды

. ол

 

міндеттер  

үлкен


  

жауапкершілікті

күш


Қайратты


еңБекті


терең


 

Білім


 

мен


  

жоғары


 

адамгершілік

патрИоттыҚ  

сананы


осының


 

Бәрінің


 

нәтИжелі


 

түпҚазығы

ойымыз


 

Бен


  

ісәрекеттеріміздің

  

Бірлігін 

талап


 

етеді


. Б

іздер


яғнИ


 

оҚу


 

орындары


 

үшін


  

Басты


  

міндет


— 

тәу


-

елсіздігіміздің

  

Баянды


 

Болуы


оның


 

жарҚын


 

Болашағы


 

үшін


 

жаҚсы


 

оҚу


жаҚсы


 

Білім


 

Беру


.  ж

астарға


 

жарҚын


 

Болашағымыздың

 

алтын


 

Қазығы


яғнИ


 

жан


-

жаҚты


 

Білімді


іскер


отан


 

сүйгіш


 

Болыңдар


, т

әуел


-

сіздік


 

туын


 

жыҚпай


 

жоғары


 

ұстап


, «м

әңгілік


 

елдің


» 

мәйегі


 

Болыңдар


  

дей


 

отырып


ал

  ұстаздар

 

Қауымына 

ИнновацИя

 

дәуіріне


 

лайыҚ


  

терең


 

Білім


 

мен


 

тәлімді


 

тәрБИені


  

үйретуден

 

жалыҚпайтын 

шығармашылыҚ

 

күш


-

Қайрат


 

тілеймін


!

е

лімізде 

тыныштыҚ


 

Болып


Береке


-

Бірлігіміз

  

нығая


 

Берсін


! Б

арлыҚта


-

рыңызды


 

халҚымыздың

  

өміріндегітарИхындағы

 

айтулы


  

ең

 ұлы

  

ме-

реке


 – 16-

шы

 желтоҚсан

 –т


әуелсіздігіміздің

 25 


жылдыҚ

 

мерейтой-

ымен


 

шын


 

жүректен


 

ҚұттыҚтаймын

!

Н

АциОНАЛьНАя

 

иДЕя

 «М

ӘҢГІЛІк

 Е

Л

» - 

пУТь

 

в

 

БУДУщЕЕ

24 


августа

 2014 


года

 

у 

подножИя


 

священной

 

горы


 у

лытау


, п

резИ


-

дент


 к

азахстана

 н

урсултан


 н

азарБаев


 

сказал


: «м

оя

 мечта

 

И 

мыслИ


 

о

 том

чтоБы к

азахстан


 

существовал

 

вечно


. п

оэтому


 

я

 предложИл

 

Идею  «м

әңгілік


  е

л

».  мы

 

делаем 

все


чтоБы


 

стать


 

таковым


.  м

ы

  – многонацИональная

 

страна. т

ак

 сложИлось

 

ИсторИческИ. н

аша


 

за

-дача

  – 


сохранИть

 

едИнство 

оБщества


.  е

дИнство


  к

азахстана

  – 

это


 

едИнство


 

нашего


 

многонацИонального

 

народа


…  н

е

 Будь

 

глуБокИ 

корнИ


 

у

 старого

 

дуБане

 устоять

 

ему 

в

 Бурю

».

огромную

 

значИмость 

cегодня


 

прИоБрелИ

 

слова


сказанные

 

в

 «оБ

-

ращенИИ  а

с

-самБлеИ

 

народа  к

азахстана

 

к

 гражданам

 

страны» 

стана,17 

января


  2014

г

.):  «про

-

возглашена 

нацИональная

 

Идея


 

«м

әңгілік е

л

», рожденная

 

всем 

тысячелетнИм

 

Исто


-

рИческИм


 

опы


-

том


 

казахского

 

народа


казахстанскИм

 

путем


пройденным

 

за

 годы

 

незавИсИмостИ. е

дИная


 

цель


 - 

это


 

укрепленИе

 н

езавИсИмостИ 

нашей


 

р

одИны – к

азахстан


! е

дИные


 

Интересы


 – 

это


 

нашИ


 

оБщИе


 

ценностИ


стремленИе

 

жИть


 

в

 своБодной

 

И 

процветающей

 

стране


!  е

дИное


 

Бу

-дущее

  - 


это

 

расцвет 

нашего


 

оБщего


 

дома


  р

еспуБлИкИ

  к

азахстан


«м

әңгілік е

л

» –это

 

мощное 

моБИлИзующее

 

начало


 

для


 

выполненИя

 

стратегИ


-

ческой


 

задачИ


 – 

вхожденИя

 к

азахстана 

в

 чИсло

 30-


тИ

 

са-

мых


 

развИтых


 

стран


 

мИра


».

к

огда  п

резИдент


 

говорИт


 

о

 Будущем

  к


азахстана

 

как 

о

  «мәңгілік

 

ел», 

он

 на

 

одно 

Из

 первых

 

мест 

в

 повестке

 

дня 

ставИт


 

вопросы


 

Исто


-

рИческого

 

сознанИя


 

нацИИ


. ч

ем

 глуБже

 

ИсторИческая 

память


харак


-

терИзуемая

 

как


 

соцИально

-

культурная 

категорИя

И

 чем

 

глуБже 

корнИ


 

ИсторИческого

 

сознанИя


сам


 

человек


 

И

 в

 

целом 

оБщество


 

становят


-

ся

 Более

 

БогатымИ 

духовно


.

(

продолжение

 

на

 3 

стр

).

ӘНҰРАНЫМАЙБЫНЫМ!!!

2

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ«ТҰҢҒЫШ пРЕЗиДЕНТ кҮНІ» – ЕЛДІкТІҢ, БІРЛІк пЕН 

ЫНТЫМАҚТЫҢ БЕЛГІСІ

30 


Қараша

 

күні Қ

азаҚстан


 

ИнновацИялыҚ

 

унИверсИтетінде 1 

желтоҚсан

 ––« т

ұңғыш


 

п

резИдеті 

күні


» 

салтанатты

 

түрде


 

атап


 

өтілді


ө

ркенИетті 

елдердің


 

талайында

 

мемле


-

кеттің


 

Басталуындағы

 

Белесті


 

оҚИғаларды

 

осылай


 

Белгілеу


мерекелеу

 

дәстүрі


 

Бар


м

ысалы,  а

мерИка


  Қ

ұрама


  ш

таттары


-

ның


 

өзінде


 

мұндай


 

мемлекеттік

 

мереке


 

22  - 


аҚпанда

 

аталып,  «п

резИдент


   

күні


» 

аҚш-


тың

 

тұңғыш 

презИденті

 д

жордж


 в

ашИнгтонның

 

туған


 

күніне


 

орайластырып

 

Белгіленгенін 

айтуға


 

Болады


. Қ

азаҚта


 

Бір


 

Қанатты


 

сөз


 

Бар


: «т

арИх


 – 

ұлы


 

тұлғалардың

 

өмірБаяны». м

әселен


, т

үркИяда


 

мұн


-

дай


 

тұлға


  м

ұстафа


  к

емал


  а

татүрік


,  ф

ранцИяда


  – 

генерал


  ш

арль


 

де

 голь

, ч


ехИяда

 – в


ацлав

 г

авел, п

ольшада


 л

ех

 валенса

, р


оссИя

-

да – п

етр


 1. о

лардың


 

Бәрі


 

де

 –дүйім

 

жұртты 

аузына


 

ҚаратҚан


 

жаңа


 

мемлекет


 

Құрушы


 

немесе


 «ұ

лтты


 

азат


 

етуші


» 

деген


 

аБыройлы


 

атаҚҚа


 

Ие

 Болғандар

. 2012 


жылдың

 1-


ші

 

желтоҚсанында Қ

азаҚстанда

 

алғаш


 

рет


 

мемлекеттік

 

мереке


 – «т

ұңғыш


 п

резИдент


 

күні


» 

тойланды


.

Қ

азаҚстанда 

мұндай


 

тұлға


 

ҚИын


Қыстау


 

кезеңде


 

мемлекет


 

Құру


-

дың


 

жауапкершілік

 

жүгін


 

мойнына


 

арҚалаған

  «ж

аным


  –

арымның


 

садағасы


халҚым


 

үшін


 

Белімді


 

Бекем


 

Будым


!» 

деген


 

Біздің


 

тұңғыш


 

п

резИдентіміз  н

ұрсұлтан


  ә

Бішұлы


  н

азарБаев


 

екені


 

даусыз


.  с

он

-дыҚтан

  1-


ші

 

желтоҚсан–– 

күні


 – 

еліміздің

 

мемлекеттік 

тәуелсіздігіне

 

Қол


 

жеткізу


 

тарИхында

 

және


 

жаңа


 

мемлекеттік

 

даму


 

стратегИясын

 

айҚындауда 

орасан


 

маңызға


 

ИеБ

ұл

 күн

 – 


Біздің

 

өз 

тағдырымызды

 

өзіміз


 

айҚындауымызға

 

алғашҚы


 

наҚты


 

Қадам


 

жасаған


 

күніміз


, 1 

желтоҚсан

 – 

мемлекет


 

тарИхының

 

мерейлі


 

күні


!

т

әуелсіздіктің  25 

жылдығы


 

ішінде


 

Біз


 

Қуатты


 

экономИка

 

Құрып


ҚарҚынды


 

дамыдыҚ


.  ұ

заҚ


 

мерзімді


 

стратегИялыҚ

 

ірі


 

жоспарлар

 

жа

-сап

іргелі 

Бағдарламалар

 

ҚаБылдадыҚ. Қ

азір


 

олар


 

сәтті


 

жүзеге


 

асы


-

рылуда


е

лБасы 

өз

 сөзінде

 «Б


із

, Қ


азаҚстан

 

халҚытатулыҚҚа

 

ұйыған


жастар


 

жасампаздыҚҚа

 

ұмтылған


 

елге


 

айналдыҚ


. к

үллі


 

әлем


 

таныған


Құр


-

меттеп


 

төріне


 

оздырған


Беделді


 

мемлекетпіз

» – 

деген


 

еді


е

лБасы 

әр

 уаҚыт

 

та 

жастар


 

мәселесін

 

назардан


 

тыс


 

Қалдырмай

ел

 Болашағы

 

ретінде 

оларға


 

Баса


 

көңіл


 

Бөлуде


о

сы 

аталған


 

іс

 – шара

 

шеңБерінде «э

кономИка


 

және


 

Қаржы


» 

кафед


-

расы


 

ұжымы


 

жетекшілігімен

 «Қ

аржыгер


» 

ғылымИ


 

үйірмесі


 

мүшелері


 

нің


 

Қатысуымен

 «ұ

лы

 дала

 

елінің 

тарИхы


» 

таҚырыБында

 «н

е

? Қай

-

да? Қ

ашан


?» 

атты


 

зИяткерлік

яғнИ


 

ИнтеллектуалдыҚ

 

сайыс


 

ойыны


 

ұйымдастырылды

о

йын 

Басталмас

 

Бұрын


 

салтанатты

 

ашылу


 

рәсімі


 

жаса


-

лып


,  Қ

азаҚстан


 

Ин

-новацИялыҚ

 

унИвер-

сИтетінің

 

презИдентіэ

.ғ

.

д., 

профессор

 н.ә. 

ә

псәләмовтың   

Құт


-

тыҚтау


 

сөзі


 

тыңдал


-

ды

. унИверсИтет

 

Бас-

шысы


 «т

ұңғыш


 п

резИдент


 

күнін


» 

ұлыҚтаудың

 

Басты


 

сеБептері

 

мен


 

маңыздылығына

 

тоҚталып


, е

лБасының


 

өскелең


 

ұрпаҚ


 

үшін


Қоғамы


-

мыз


 

үшін


 

жасаған


 

Игі


 

істерінің

 

еліміздің 

әр

 азаматына

 

үлгі 

БоларлыҚ


 

екенін


 

алдыға


 

тартты


. с

өзін


 

аяҚтай


 

келе


БолашаҚ


 

жастардың

 

Қолын


-

даал

 

оны 

жарҚын


 

ету


ҚажырлылыҚты

талмай


 

еңБек


 

етіп


Білім


 

алу


-

ды

 талап

 

ететіндігін 

естеріне


 

салды


И

нтеллектуалды 

ойынға


 ҚИу-

дың


 

Бес


 

мамандыҚ


 

Бойынша


  

Құрылған


 

топтары


 

Қатысты


.

Б

ағдарламаға 

сәйкес


 

ойын


 

келесідей

 

кезеңдерден 

тұрды


:

1. 


т

аныстыру


2. 


«к

аспИйден


 –а

лтайға


  

дейін


»;

3. 


«Б

ілгір


 

Болсаң


тауып


 

көр


4. 


«Қ

азаҚстанда

 

жасалған


...»;

5. 


«к

өкпар


 

тарту


». 

с

айыс 

салтананатты

 

мереке


 

мазмұнына

 

сай


 

еліміздің

 

жеткен


 

жетістіктері

ұлы


 

дала


 

тарИхы


, е

лБасының


 

өмірБаянынан

ҚазаҚстан-

дыҚ


 

кИно


 

туынды


 

үзінділерінен

 

Құралған


 

әртүрлі


 

сұраҚтар


 

мен


 

тапсы


-

рмаларға


 

толы


 

Болды


т

артысты 

Бәсеке


 

әр

 топ

 

жанкүйерлерінің 

Қызу


 

Қолдауымен

 

ҚызыҚты


 

дакөңілді

 

өттіБ

ес 

кезеңнің


 

Қорытындысы

 

Бойынша


 

жеңімпаз


 

топ


 

атанған


 «п

едаго


-

гИка


 

және


 

псИхологИя

» 

мамандығының 3 

курс


 

студенттері

 – «а

лаш


 

Қыздары


» 

Болды


.  

о

йын 

Қорытындысы

 

Бойынша


 

ҚатысҚан


 

топтарға


 

мадаҚтама

 

Қағаз


-

дары


 

мен


 

сыйлыҚтар

 

таБыс


 

етілді


. ж

еңімпаз


 

топ


 

мүшелері


 

унИверсИ


-

тет


 

презИдентінің

 

ұсынуымен 

мерекелік

 

таҚырыпҚа 

сай


 е

лБасының


 

шығармашылыҚ

 

туындыларыкітаптарымен

 

марапатталдыИ

нтеллектуалды 

ойынға


 

ҚонаҚ


 

ретінде


 с

емей


 

ҚалалыҚ


 

әкімшілігінің

 

«і

шкі 

саясат


 

Бөлімінің

» 

Бас


 

маманы


 н

ұрсұлтан


 Қ

айроллаев

 

Қаты


-

сты


.

т

арИхы 

тереңге


 

тартҚан


 «ұ

лы

 дала

 

елі» 

әрҚашан


 

жасай


 

Берсін


Қы

-здары

 

ҚылыҚтыұлдары


 

Білікті


,  «Б

ілекті


 

Бірді


 

жығады


 

емес


Білімді


 

мыңды


 

жығады


» 

ҚағИдасын

 

ту

 Қылып

 

ұстаныпБолашаҚҚа

 

Бірге


 

Ба

-райыҚ

жеңісті 

күндерде


 

кездескенше

! т

әуелсіздігіміздің 25 

жылдыҚ


 

мерейтойы

 

Құтты


 

Болсын


ағдарысҚа

 

төтеп


 

Беретін


 

халҚымыз


 

Қажы


-

рлы


мемлекетеміз

 

Қуатты


 

Болсын


!

«Э

кономика

 

және

 

қаржы

» 

кафедрасының

 

аға

 

оқытушысы

 т

үсіпбаева

  ә

лия

ЕЛБАСЫ


к

ең

 БайтаҚ

 

даламның 

кеңдігі


Б

ірлікпенен 

татулыҚтың

 

теңдігі


!

а

сҚаҚтаған 

мәртеБесі

 

елімнің


,

Б

ұл 

да

— менің

 е

лБасымның 

ерлігі


.

е

лБасым— 

әлемге


 

сыйлы


 

адам


,

Б

ойына 

күш


 -

Қайратын


 

жИнаған


!

Б

ар 

әлемге


 

таныта


 

Білген


 

ҚазаҚты


,

н

ұрсұлтандай 

ерді


 

тәңірім


 

сыйлаған


!

ж

ыр 

туса


 

Бойымдағы

 

шаБыттан


,

с

ан 

Бата


 

алып


 

жүрген


 

өзі


 

халыҚтан


.

к

емеңгер е

лБасымның

 

арҚасы


,

ж

Иырма 

Бес


 

жылда


  

әлемге


 

ҚазаҚты


 

танытҚан


,

ж

ыр 

келіп


 

тұр


міне


таңдайыма

,

р

Изамын  

егеменлің

-

ардағыма


.

ж

асай 

Берсін


, е

лБасы


 

жасай


 

Берсін


,

Б

аҚ 

Болып


 

Бар


  

ҚазаҚтың


 

маңдайына

!

е

лБасымыз 

алға


 

сүйрер


 

дана


 

адам


,

Қ

амығып 

халыҚ


 

Қамын


 

ғана


 

ойлаған


.

ж

асай 

Берсін


, е

лБасы


 

жасай


 

Берсін


!

т

әуелсіздік 

туын


 

тігіп


 

тойлаған


.

ә

р 

уаҚытта


 

Қазағыма


 

БаҚыт


 

Қонсын


,

Б

ерекесі 

ырысты


 

мыҚты


 

Болсын


!

 т

әуелсіздіктің 25 

жылдыҚ


 

тойы


,

Б

аршаңызғаҚазағым


Құтты


 

Болсын


!

к

аримова

 а

райлым

 , «ф-21» 

тобы

 

студенті

МЕРЕКЕЛІК ҚҰТТЫҚТАУЛАР!

Қ

ұрметті


 і 

курс


 

студенттері

! м

ен

 сіздерді

 

тәуелсіздіктің

  25 


жылдыҚ

 

мерейлі 

мере


-

кесімен


 

шын


 

жүректен


 

ҚұттыҚтаймын

! ш

ын

 жүректен

 

ҚұттыҚтай 

отырып


,   

ашыҚ


 

аспан


зор


 

БайлыҚ


мыҚты


 

денсаулыҚ

сарҚылмас 

Білім


БаҚыт


 

тілеймін


!  о

Қуды


 

үздік


 

Бітіріп


еліміздің

 

Бетке


 

ұстар


 

азаматтары

 

Болыңы


-

здар


.  е

ң

 Басты

 

маҚсат  –

сапалы


 

Білім


 

алу


  

екендігін

 

ұмытпауымыз 

керек


.  Б

ілім


  т

әу

-елсіздігімізді

 

Баянды 

ету


яғнИ


 

еліміздің

 

экономИкасынәлеуметтік

 

жағдайын


 

көтеріп


ҚИыншылыҚтардан

  

шығарудыңжаҚсы


 

өмір


 

сүрудің


 

кепілі


. ә

рҚашан


 

да

 БИіктен

 

көрініпжарҚырай


 

Беріңіздер

!

ж

акупова

 қ

арлығаш

 «Ю-41 

тобы

»

Қ

ұрметті  «Қ

ұҚыҚтану


» 

мамандығының

 

студенттері 

төл


 

мерекелеріңіз

 «з

аңгерлер


 

күні


» 

Құтты


 

Болсын


!

а

йтар 

сөздеріңіз

 

Бар


 

адамға


 

ұйытҚы


 

Болсын


,

Қара


 

Қыл


-

ды

 ҚаҚ

 

жарған 

жол


 

ұстанып


ұстанымдарың

 

өзгелерге 

түрткі


 

Болсын
т

өкен

 а

лмагүл

«Ю-41»

ә

бенова

  З

арина

,  «Ю-41» 

тобы

:  т

әуелсіз


 

еліміз


 

зайырлы


-

ҚұҚыҚты


 

мемлекет


 

Болып


 

Қалыптасуы

 

үшін


 

әрБір


 

заңгер


 

шешімге


 

әділ


наҚты


 , 

әрі


 

Қатесіз


 

сөйлеулері

 

керек


.

Қ

ұрметті 

студенттер

!  с

іздерді


   

еліміздің

 

еге


-

мендігінің

 25 

жылдығымен 

мен


 

де

 ҚұттыҚтай

-

мыз! Б

олашаҚтарыңыз

 

жарҚын


 

Болып


ел

 үміті

 

аҚталсынмаҚсатҚа


 

жету


 

жолында


 

Қайратты


 

Болыңыздар

!  Қ

анаттарың 

талмасын


!  е

гемен


-

ді

 еліміз

 

еңсесін 

көтеріп


,

көгеріп


көктесін


! Б

із

 с

іздерге


 

сенеміз


!

с

ағИдолла а

Қмарал


«ю-41» 

тоБы


ү

сен


 ж

ігер


ю-41

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017
2017 -> Доцент, КӨптілділік – магистратура

жүктеу 1.14 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет