Бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. Эпк-нда 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталғанжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мақсаты: 

қоғамдық  өндірістің, 

таратушылық 

пен 


айырбастың, 

тұтынушылық 

туралы 

білім 


негіздерін оқып үйрену. 

1)  Экономикалық  қызметтің 

принциптері  мен  заңдылық-

тарын оқып – үйрену; 

2)Білімін 

экономикалық 

-  қызықтыру  арқылы  білімін 

тереңдетуі; 

-нарықтық 

экономикада 

логикалық 

сауаттылығын ДШ мен С 

менеджменті, 

Әлеуметтану, 

Саясаттану 

 

 

Мазмұны:Әлемдік шаруашылық – 

халықаралық еңбек бөлінісі мен 

ұлттық экономикалардың 

ынтымақтастығы нәтижесинде 

пайда болған экономикалық 

қатынастар жүйесі. 

тәртіпке  бейімделген  тұлға 

қалыптастыруда,  өзінің  жеке 

әлеуетін 

жоғарылатуда 

қолдана білу; 

3) 


заманауи  экономикалық 

білімінің 

негізін 

қалыптастыру

4)  қоғамда  өз  орындарын  табу 

мақсатында 

үнемі 

жаңа 


білімге 

ұмтылу 


қабілеттілігінің болуы; 

5) Ашық экономикада 

айырбастың өзара 

тиімділігін өздігінен қалып-

тастыруға қабілетті болу. 

дамытуы; 

-өз 

беттерінше білім 

деңгейлерін  көтеруге  жағдай 

жасауы; 

- үнемі жаңа білімге ұмтылуы; 

- тұтынушылық туралы білім 

негіздерін оқып үйренуі. KN/ OP 1203 

б) Құқық негіздері 

 

 

 

Пререквизиттер:  

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Постреквизиттер:  

Дене тербиесі және 

спорт құқық негіздері 

Әлеуметтану, 

Саясаттану 

Курстың 

мақсаты: 

Қазіргі  

қоғамның    қажеттілігі    мен  

мүддесінен 

туындап 

отыр. 


Оқытудың  негізгі  мақсаты  заң  

мамандығын  алатын    студенттерге 

мемлекет 

 

және құқық  

теориясының    негіздерін  меңгеру,  

ұлттық    құқықтың    жетекші  

салаларының    шеңберінде    қажетті 

білім    беру.  Бұдан  басқа  міндет  

ретінде:  қоғам  өміріндегі мемлекет  

пен  құқықтың    орны  мен  ролін  

анықтау, 

Қазақстан 

Республикасының 

құқықтық  

жүйесінің 

 

дамыуның  алғышартымен және  мәселелерімен 

таныстыру, 

 

қазақстандық мемлекеттік- 

құқықтық 

механизмнің  жетілдірілуінің  саяси 

-  құқықтық    жолдарын    анықтау,  

субъективтік 

құқықтар 

мен  

субъективтік юридикалық  

міндеттерді 

 

жүзеге 


асыруға  

қажетті    тәжірибені    жинақтауға 

үйрету. 

Білімі 

мен 

түсінігі: 

«Құқық 


негіздері» 

Қазақстанның  құқық    жүйесі 

және  оқушылардың    әлемдік 

көзқарасы    туралы  білімді  

қалыптастыру 

 

кезінде  маңызды  роль    атқарады,   бұл 

оқу 


 

курсы 


 

барлық  


мемлекеттік 

– 

құқықтық  құбылыстардың    жиынтығын  

нормативтік 

– 

құқықтық  нысанда  және құқық  қолдану  

тәжірибесінде  жүйелі    түрде 

қарастырады. 

Білімі  мен  түсінігін  қолдана 

білу: 

қоғамның  әлеуметтік  даму 

үрдістерін  білу;кәсіби  және 

тұлғалық 

тұрғыдан 

өсуге 


ұмтылу: 

Пайымдаулар: 

құқықтық 

мемлекет 

және 


азаматтық  қоғамды  дамытуға 

үлес 


қосу;адам 

және 


азаматтың 

құқықтарымен Арнайы құзыреттер:                                            

Құқық негіздері пәні 

бойынша мемлекет идеяларын 

іске асыруда,  адамның 

құқықтары және 

бостандықтарының 

басымдылығын қарастыру 

кезінде әкімшілік құқығының 

проблемаларын шешуде 

қолдану.  

Негізгі материалды меңгеруі 

тиіс, проблемалық оқыту 

негізінде студенттерде ойлау 

қабілетін қалыптастыру, 

қоғамдық тәртіпті сақтауды, 

оның құндылығын ұғындыру. 

Нақты құқықтық 

жағдайларды өз бетiнше кең 

ауқымда  талдай бiлуi, 

объективтiк түрде қарай бiлуi 

қажет. Қоғамдық- құқықтық 

қатынастарға талдау 

жасағанда жан - жақты ойлау, 

өзара байланыстарды аша 

бiлу машықтарын игеруi 


Курстың 

мазмұны: 

«Құқық 


негіздері»  мемлекет  және    құқық  

туралы    білімнің  негізін  құрайтын  

кешенді 

оқу 


пәні. 

Құқықтық  

білімдер    жүйесінде    құқық  

негіздері  негізгі    орындардың  бірін 

алады,    себебі  құқық  негіздері  

мемлекет және құқық  теориясының 

негізгі  түсінігін және  қағидаларын, 

сонымен 


қатар 

қазақстандық 

құқықтың    жетекші  салаларын 

енгізетін  кешенді оқу пәні. «Құқық 

негіздері»  заң    мамандығын  алатын  

студеттерге    арналған    құқық 

теориясының  негізін,  Қазақстан 

Республикасының 

заң  

шығарушылығын  

түсіндіретін  

жүйелі  оқу курсы.   

бостандықтарын  қамтамасыз 

етуге; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

ақпаратты, 

идеяларды, 

проблемаларды 

және 

шешімдерді  мамандарға  да, маман  еместерге  де  жеткізе 

білу  қабілеттерінің  болуын 

көздейді. 

Өздігінен 

білім 

алу 

қабілеттілігі: 

Белгілі  бір  дәрежеде  білім 

алуды  өздігінен  жалғастыру 

қабілеттерінің 

болуын 

көздейді. қажет. 

 

 DTSTFN/FOFV

VS 1204 

а)Дене тәрбиесі мен 

спорт түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері Пререквизиті:  

Анатомия, спорттық 

морфология негіздері 

Постреквизиті:       

Жас ерекшелік 

физиологиясы және  

мектеп гигиенасы, 

Емдік дене 

шынықтыру, массаж мақсаты:   спорттың ғылыми және 

оның бөлімдерінің кешені, дене 

құрылысын және формасын,  

морфологиясын зерттеу, 

спортшылардың құрылымдық 

өзгерістерін зерттеу, тарихын 

таныстыру; 

мазмұны: Спорт түрлерінің 

физиологиялық негіздерін біле 

отырып, дене шынықтыру 

оқытушысы білімдерін жеке өмірде, 

отбасында, келешек кәсіби 

еңбегінде, сондай-ақ, халықтың 

денсаулығын сақтау үшін және 

нығайту үшін қолдана білу керек, 

дене жүктемелеріне төтеп беруді 

оқыту - машықтандыру құралдарын 

және дене шынықтырумен 

шұғылданатындардың дамуындағы 

бақылаудың физиологиялық 

әдістерін қолдану бойынша 

дағдыларды қалыптастыру; 

1) спортпен шұғылдану 

кезіндегі жұмысқа 

қабілеттілікті арттырудың 

физиолгиялық механизмдері 

туралы білу

2) тиімді дене шынықтыру  

құралдары мен әдістерімен 

қалыптастыруды  түсіну; 

3) дене шынықтырумен 

шұғылданатындардың 

дамуындағы бақылаудың 

физиологиялық әдістерін 

қолдану бойынша дағдыларды 

қолдана білу4) спорттық 

дайындықтың,  дене 

сапаларының және спорттық 

нәтижелердің дамуын 

анықтайтын және шектейтін 

факторлар туралы 

студенттерге білім бере алу;  

5) машықтануды дамытудың 

ерекшеліктерін білу, оны 

Спорт түрлерінің 

физиологиялық негіздерін 

біле отырып, дене 

шынықтыру оқытушысы 

білімдерін жеке өмірде, 

отбасында, келешек кәсіби 

еңбегінде, сондай-ақ, 

халықтың денсаулығын 

сақтау үшін және нығайту 

үшін қолдана білу керек. 

Жаппай спорт түрлері жүйке 

жүйесінің реттеу қызметін 

тәжірибеде қолдану; 

Студенттерді  аурудың  алдын  

алу  шараларының  сақтаудың  

жолдарымен  таныстыру.   

Жас  ерекшелік спорт 

түрлерінен    физиология   

негіздерін   жэне   

валеологияны   меңгерту.  

 

аныктаудың эдістерін 

тыныштық күйінде, 

стандартты және шеткі -

қарқынды жүктемелерді 

орындау кезінде өз бетінше қолдана білу. 

SM/SM 1204 

б)Спорттық 

медицина 

 

 

 

Пререквизиті:   

 ДШ және С 

биохимиясы 

Постреквизиті  

Жас ерекшелік 

физиологиясы және  

мектеп гигиенасы,  

Дене 

жаттығуларының биомеханикасы 

мақсаты:   болашақ мамандарды 

дене тәрбиелеу мәдениеті және 

спорт құралдары мен тәсілдерін 

дұрыс қолдану арқылы 

жаттығушының денсаулығын 

нығайтып, жұмыс қабілетін 

арттырып, белсенді ұзақ өмір 

сүруіне бағытталған жағдайлар 

жасап және осы дағдыларды 

қалыптастастыру; мазмұны: Зерттеу пәні, 

нысандары,құрамы,бөліктері. Дене 

шынықтырушылар мен 

спортшылардың кешенді дәрігерлік 

зерттеуін ұйымдастыру әдістемесі, 

міндеттері. Спортшыларды 

зерттеудің ерекшеліктері. Қызметтік 

тексерулер мен тесттердің жіктелуі. 

Дәрігерлік топтар. Жалпы және 

спорт патологиясының негіздері. 

Патологиялық күйлер, 

травматология. Алдын алу 

шаралары. Денсаулықтың 

медициналық аспектілері. Жекелей 

денсаулық диагностикасы. 

Денсаулықты басқару мен 

қалыптастырудың негізгі 

принциптері; 

 

 

1)

 с

ырттай көзбен көру арқылы жаттығушылардың 

дене мүсінін, пішінін және 

тірек-қозғалыс аппаратарының 

ерекшеліктерін мен дененің 

тотальды көрсеткіштерін 

өлшеу және оларды бағалай 

білу; 

2) тамыр соғу жиілігін және 

қан қысымын өлшеп, ол 

көрсеткіштердің жаттығудың 

қарқыны мен көлеміне және 

машықтану дәрежесіне 

байланысты өзгеруін 

бағалауды

 

түсіну; 3)

 

спорттың түріне лайықты функционалды сынама 

жүргізіп, спортшының 

жұмысқа қабілеттілігін және 

қызметтік мүмкіншілігін 

машықтану дәрежесіне 

сәйкестігін анықтауды,

 

 дене шынықтырумен 

шұғылданатындардың 

дамуындағы бақылаудың 

физиологиялық әдістерін 

қолдану бойынша  

дағдыларды қолдана білу4) 

спорттық дайындықтың,  дене 

сапаларының және спорттық 

нәтижелердің дамуын 

анықтайтын және шектейтін 

факторлар туралы 

студенттерге білім бере алу;  

Дене бітімінің дамуы мен 

денсаулықты бағалау 

ерекшеліктерінен; спорт 

түріне байланысты ағзаның 

негізгі жүйелерінің жаттығу 

барысындағы қызметтік 

өзгерістерін, жалпы жұмысқа 

қабілеттілігін, энергия қорын 

анықтау және бағалау 

принциптерінен; спорт түріне, 

дәрежесіне және сауықтыру 

дене тәрбиесіндегі дәрігерлік-

ұстаздық бақылауды 

ұйымдастыру түрлері мен 

жүргізу әдістерінен; оқыстан 

дамитын сырқаттық жайттар 

мен тірек-қозғалыс 

жүйелерінің зақымдарының 

пайда болу себептерін, 

клиникалық белгілерін, 

сақтандыру жолдарын және 

жедел медициналық көмек 

беру әдістерінен; арнайы 

медициналық топтағы, 

сауықтыру дене тәрбиесімен 

шұғылданушылардың 

орындайтын жүктемелерінің 

көлемі мен қарқынын анықтау 

және жүргізу тәсілдерінен 

білу. 5) машықтануды дамытудың 

ерекшеліктерін білу, оны 

аныктаудың эдістерін 

тыныштық күйінде, 

стандартты және шеткі -

қарқынды жүктемелерді 

орындау кезінде өз бетінше 

қолдана білу. 

OT/Sam 2206 

а) Өзін-өзі тану Пререквизиті: 

Мәдениет және дін Постреквизиттері: 

Философия, Жалпы 

және жас 

ерекшеліктер 

психологиясы 

Пәнінің мақсаты: Өзін-өзі тану 

пәні қоршаған ортаны тануда 

көптеген жаңалықтар мен қызықты 

дүниелерге жол ашады. Өзін-өзі 

тану сабағының ерекшелігі 

даналық, ел бірлігі жөнінде ұғым 

қалыптастыруға, достаса білуге, 

ризашылық білдіруге, әдепті, 

өнерлі, еңбекқор болуға, жақсылық 

жасауға үйретеді. 

 Мазмұны:«Өзін-өзі тану» пәні 

қоршаған ортаны тануда көптеген 

жаңалықтар мен қызықты 

дүниелерге жол ашады. «Өзін-өзі 

тану» курсы жеке тұлғаның рухани 

байлығының әртүрлі жақтарын 

анықтауға және зерттеуге 

бағытталған. Жоғарғы оқу орнында 

«Өзін-өзі тану» курсы студенттің 

жаңа әлеуметтік рольге «кіруіне», 

адамгершілік қатынастардың бай 

әлемін ашуға бағытталған. «Өзін-өзі 

тану» курсы бойынша сабақтар 

өзінің «менін» өз бетінше анықтауға 

бағытталған.   

 

 

1)Өзін – өзі тану  пәні 

бойынша білім саласына іргелі 

білімдерді меңгеру 

2)Психологиялық 

педагогикалық білім берудің 

мақсаты мен міндеттерін 

түсіну құзырлығына ие болу; 

3)Оқу пәні бойынша ғылыми 

практикалық жағдайларды 

меңгеруі 

4)Өзінің міндеттерін 

орындауға кешенді түрде 

қарау, ойлау мәдениетін 

меңгеруі, өзін өзі дамыту, өзін 

өзі көрсете білу амалдарын 

меңгеруі; 

5)Өз ойын жазбаша және 

ауызша дұрыс жеткізе білуге 

қабілетті болуы; 

6)Қазіргі кездегі жаңа 

технологияларды меңгеруі, 

әртүрлі ақпараттармен жұмыс 

істей білуі, 

7) Қажетті ақпатараттарды өз 

бетімен іздеп, талдау жасап, 

олардың ішінен қажеттісін 

таңдап алып, қайта құрып, 

сақтай білуі және оларды 

тарата білуі керек. Құзіреттері: 

-өзінің даму мүмкіндіктерін 

анықтау, өзін дене, рухани 

және интелектуалдық 

жағынан дамыту, өзінің көңіл 

күйін реттеу және өзін өзі 

қолдау амалдарын меңгеру; 

- өзінің жұмыс нәтижелерін 

жақсартуға, тұлғалық 

ерекшеліктері мен кәсіби 

психологиялық 

мүмкіндіктерін пайдалану 

негізінде еңбек тиімділігін 

көтеруге даярлығының болуы; 

- оқыту бейінділігіне 

байланысты білім беру 

мазмұнын таңдай білуі, оқыту 

бейінділігіне байланысты 

білім беру процесін жобалай 

және ұйымдастыра білуі; 

- қазіргі заман әдістемелер 

негізінде бейіналды және 

бейінді сынып 

оқушыларының өзбетімен 

және өзін өзі жетілдіру 

жұмыстарын ұйымдастыру

инновациялық әдістерді 

бейімдеу және 

модификациялау, таңдау 

туралы білімдерді меңгеруі 

қажет. TP/PT 2206 

б) Толеранттық 

 

 

 

Пререквизиттері: 

Пәнінің мақсаты: 

1) Білімі мен түсінігі: 

Құзіреттері: 

педагогика 

Акмеология, жеке 

және әлеуметтік 

жетістіктер негіздері Постреквизиттері

Дене шынықтыру 

және спорт 

педагогикасы   

Толерантты мінез-құлықты тиімді 

қалыптастыру педагогикалық 

әрекет пен оқушы тұлғасын өзіндік 

тәрбиелеу бірлігі көрінетін үдерісте 

де жүзеге асуына бағытталған. 

Мұнда тәрбиелік әсер мен қарым-

қатынас субъектілерінің өзара әсері 

арасында заңды байланыс  педагог 

пен оқушының арасында болады да, 

қалыптастыру үдерісінің бүтіндігі 

туралы қорытынды жасауға 

мүмкіндік 

береді. 


Мазмұны:Толерантты мінез–

құлықты қалыптастырудың 

маңызды шарты, бір жағынан, бала 

үшін ортаның маңызын, әр түрлі 

жақтарына баланың көзқарасын 

зерттеу болып табылса, екінші 

жағынан орта көзқарасы оқушының 

«болу» мүмкіндігін жасауға 

мүмкіндік беруі, яғни толеранттық 

мінез-құлық белгілеріне ие тұлға 

ретінде қалыптасуына жағдай 

жасалады. 

Психологиялық-

педагогикалық әдебиеттерде 

толеранттылық ұғымы: 

қандайда бір қолайсыз, 

жағымсыз факторлардың 

ықпалына сезімталдықтың 

төмендеуі нәтижесінде 

аландаушылықтың жоқтығы 

немесе әлсіреуі; 

Білімі мен түсінігін  қолдана 

білу: психологиялық 

бейімділігін жоғалтпай 

адамның түрлі өмірлік 

қиындықтарға қарсы тұра алу 

қабілетін қалыптастыру; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

толеранттылық- шыдамдылық, 

сабырлық таныту, қызбалыққа 

салынбау, кез келген 

қиындыққа төзімділікпен 

қарау, барлық мәселелерді 

бейбітшілік жолымен шешуге 

тырысу;Өздігінен білім алу қабілеттілігі: 

-Мұғалімнің 

толеранттылығының негізінде 

бір жағынан шынайы 

жағдайды дұрыс бағалай алу 

қабілеті,  

-екінші жағынан жиеленіс 

жағдайлардан педагогикалық 

әдепті сақтап шығудың алдын 

ала анықтай алу мүмкіншілігі 

жатыр.  


-Өз бойында толеранттылықты 

қалыптастыру, маңызды 

кәсіби білімдер жүйесін 

қалыптастыру.  

 

- -кез келген жеке тұлғаның дербес психологиялық 

ерекшеліктерімен қатар 

ұлттық сана сезімдері, 

ұлжандылығы, ана тіліне 

деген сүйспеншілігі сияқты 

ұлттық ерекшеліктерінің 

болуы; 

-тұлға ретінде дамып қалыптасуына оның өскен 

отбасылық ортасы, ұлттық 

салт-дәстүрлер, әлеуметтік 

ортасының болуы; 

-психологиялық  бейімділігін 

жоғалтпай  адамның  түрлі 

өмірлік  қиындықтарға  қарсы 

тұра алуға қабілетті болуы; Арнайы құзіреттер:

  

-әлемнің бай мәдениеттерін, 

өзін-өзі көрсетуін, жеке 

адамның қасиеттерінің көрініс 

табуын дұрыс түсініп, 

қабылдап құрметтеу; 

-

тұлғаның қалыптасу үдерісінде бағдар ретінде 

таңдауы мәселесін алға 

тартып ,қоғам назарын өзіне 

аударып,этникалық 

толеранттылық түптеп 

келгенде ұлт өкілдерінің өзара 

өмірлік этникалық 

компонентерін қабылдай алуы Ale/Soc 1106 

а) Әлеуметтану Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы, 

Экономика негіздері, 

Құқық негіздері, 

Мәдениет және дін, 

Өлкетану 

Постреквизиттер:  

Философия,

 

Жалпы 


және жас 

ерекшеліктер 

психологиясы, 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері  Пәннің мақсаты: Студентке 

болашақ маман ретінде 

айналасындағы әлеуметтік  әлемді 

ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын 

әлеуметтанулық ғылымның 

әдістемелері мен әдістерін, қажетті 

әлеуметтанулық білім көлемін 

алуды меңзейді.     Мазмұны: әлеуметтік өзара 

әрекеттестік пен даму 

заңдылықтарының қызмет ету 

ерекшеліктері, әлеуметтік 

институттардың қызмет етуі мен 

дамуы, әлеуметтік құрылымы мен 

әлеуметтік қатынас ерекшеліктері 

жайлы, адамның әлеуметтік 

нақтылық пен өзара байланысқа 

түсуі және әлеуметтік 

қауымдастықтың даму 

тенденциялары туралы түсінік беруБілімі мен түсінігі: 

Әлеуметтану пәнінен білімдер 

жүйесін қалыптастыру; 

Білімі мен түсінігін қолдана 

білу:  

Қазіргі Қазақстан 

қоғамындағы және әлемде 

болып       жатқан әлеуметтік 

үдерістер мен өзгерістерге 

талдау жасауды үйренуі; Пайымдаулар: 

қоғам, 


әлеуметтік 

топтар 


және 

қауымдастықтар 

ішінде 

әлеуметтік  жүріс  тұрысты реттей білу; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: әлеуметтік 

дамудың факторларын, 

әлеуметтік өзара әрекет 

формаларын біліп, оларды 

талдай алу. 

Арнайы құзыреттер:   

әлеуметтік қозғалыстардың 

пайда болуы мен дамуының 

негізгі шарттары мен 

жіктелуін, тұлға жөнінде, 

әлеуметтенудің формаларын, 

бағыттары мен 

ерекшеліктерін, әлеуметтік 

жүріс тұрысты реттеудің 

негізгі заңдылықтары мен 

формаларын талдай білу.                                        

Saya/Pol 1106 

б) Саясаттану 

 

 

 

Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы, 

Экономика негіздері, 

Құқық негіздері, 

Акмеология, жеке 

және әлеуметтік 

жетістіктер негіздері,

 

Өлкетану Постреквизиттер: 

Философия, 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Пәннің мақсаты: Студенттердің 

бойында саясаттанудың пәні мен 

әдістері, саяси ойдың эволюциясы, 

саяси өмірдің заңдылықтары, саяси 

үрдістердің  тенденциялары және 

оның жекелеген елдер мен 

жаһандық деңгейлердегі жүзеге асу 

ерекшеліктері туралы негізгі 

ғылыми білімдерді, саяси 

тұжырымдары мен әдістерін ескере 

отырып өздерінің кәсіби 

мәселелерінің шешімдерін табуға 

қажетті шығармашылық 

білімдермен қаруландыру. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет