Бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. Эпк-нда 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталғанжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.62 Mb.
#7508
  1   2   3   4   5   6

Ф.7.02-07  

 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Кафедра: «Дене шынықтыру және спорт» 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Оқу-әдістемелік жұмыстар 

жөніндегі проректор 

__________тех.ғ.к. Ажидинов А.С.  

«_____» __________20___ ж.  

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 

 

 

  

 

  

 

 Шымкент, 2016 ж. 

Элективті пәндер каталогы – студенттің білім алу траекториясын өздігімен және икемді белгілеу мүмкіндігін қалыптастыру үшін таңдау 

бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. ЭПК-нда  5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер 

бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталған. 

ОҚПУ студенттері мен оқытушыларына арналған. 

 

Құрастырушылар: Шыршықбаев С.А., Байдиллаев Б.Ж., Азтаев А.А., Гренадерова М.А., Өтегенов Ғ.А 

 

Кафедра мәжілісінде қаралып, талқыланған (хаттама №1, «26»08. 2016 ж.).  

Кафедра меңгерушісі                              С.А.Шыршықбаев 

 

Элективті пәндер каталогы жұмыс берушілермен келісілген:  

№17 М.Ю.Лермонтов атындағы жалпы орта мектеп директоры ________________ С.А.Искакова 

 

№17 М.Ю.Лермонтов атындағы жалпы орта мектебінің жоғары санатты мұғалімі _______________ Ж.Кенжебаев  

 

 

Факультетінің әдістемелік комиссиясы мәжілісінде ұсынылған:  (хаттама №1, «27»08. 2016 ж.). 

 

ӘК төрайымы                                     Ақылбаева Г.И.          

Элективті  пәндер  каталогы  Оңтүстік  Қазақстан  педагогикалық  университетінің Ғылыми  кеңесінде  бекітілген:  (хаттама  №1,  «29»  08. 2016 ж.). 

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА 

Құрметті Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенті! 

Сіздің  қолыңызда  –  Элективті  пәндер  каталогы!  Бұл  –  элективті  оқу  пәндерінің  жүйелі  аннотацияланған  тізімі. 

Катлог  Сіздің  білім  алу  траекториясын  жан-жақты  қалыптастыруыңызға,  өз  бетіңізбен  шапшаң  әрі  икемді  етіп 

таңдауыңызға мүмкіндік беру мақсатында құрастырылған. Бұл – Сіздің жеке оқу жоспарын құрастыруға көмекшіңіз. 

Оқытудың кредиттік технологиясы барысында барлық оқу пәндері 3 циклге бөлінеді: Жалпыға бірдей пәндер (ЖБП), 

Негізгі  пәндер  (НП)  және  Кәсіби  пәндер  (КП).  Осы  цикдардың  әрбірінде  оқу  пәндері  іштей  екіге  жіктеледі:  Міндетті 

компонент және Таңдау бойынша пәндер (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері). 

Міндетті  компоненттің  пәндері  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарында  белгіленген  және  осы 

мамандықтың барлық студенттерінің меңгеруіне міндетті. 

Элективті  оқу  пәндері  Сізге  кафедралар  тарапынан  ұсынылады.  Элективті  оқу  пәндерінің  жалпы  тізімінен  Сіз 

өзіңізге  қызықты  деп  танылған  пәндерді  таңдай  аласыз.  Осылайша,  Сіздің оқу  пәндерінің  әрбір  циклы бойынша  жеке 

оқу жоспарыңызға 2 тарау ендіріледі: Міндетті компонент және Таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері). 

Элективті  пәндер  каталогының  көмегімен  Сіздің  жеке  оқу  жоспарыңызға  ендіру  үшін  пәндерді  қалай 

таңдайсыз? 

1.

 Тізімнен Сіздің оқу семестріңізді тауып алыңыз. 

2.

 Типтік оқу жоспарында элективті оқу пәндеріне қанша кредит бөлінгенін есте сақтаңыз. 

3.

 Элективті  оқу  пәндерінің  толық  тізімімен  танысып  алыңыз.  Назар  аударыңыз:  оқу  пәндері  сәйкес  нөмірлері  бар 

таңдау  бойынша  курстарға  біріктірілген.  Элективті  пәндерді  әрбір  тобынан  тек  бір  ғана  элективті  оқу  пәнін 

таңдауға болады. 

4.

 Сіз өзі қызықтырған элективті оқу пәндерінің сипаттамасын оқып шығып, содан кейін таңдау жасаңыз. 

5.

 Сіздің  таңдаған  кредиттер  саны  Типтік  оқу  жоспары  бойынша  талап  етілген  кредиттер  санымен  сәйкес  келуін 

тексеріп шығыңыз.  

6.

 

Элективті пәндер каталогын таңдауға Сізге эдвайзер (тәлімгер) көмек бере алады.   

 

  

Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті 

 

  

2016-2017 оқу жылына арналған 

5В010800 - «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін  

Элективті пәндер каталогы 

 

 

 

  

Шымкент- 2016 

 

  

Пәннің коды 

 

 

Пән атауы 

ҚР

 б

ойы

нша

 

кр

едит

 са

ны

 

E

C

Tбо

йы

нша

 

кр

едит

 са

ны

 

се

ме

ст

рі

 

 

 

Пререквизиті/   

Постреквизиті 

 

 

 

Пәннің мақсаты мен қысқаша 

мазмұны 

 

 

Дублин дескрипторларының 

негізіндегі оқытудың 

нәтижелері 

 

 

 

Құзыреттері TKN/OBZh 1104  а) Тіршілік Пререквизиттері: - 

Мақсаты:  Студенттерді  тіршілік  1) 

Төтенше 


жағдайларда  -Әртүрлі  сипаттағы  төтенше 

қауіпсіздігі 

негіздері 

Постреквизиттері: 

Мәдениет және дін, 

Әлеуметтану, 

Экономика негіздері 

кауіпсіздігі негіздерімен таныстыру 

Мазмұны:    Мемлекеттің  тіршілік 

әрекетінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз 

етідегі  рөлі.  Қауіпті  және  зиянды 

факторларды 

жіктеу. 

Әртүрлі 


сипаттағы  төтенше  жағдайларды 

жіктеу.  Жер  сілкінісі  кезіндегі 

қауіпсіздіктің 

ұйымдастыру-

практикалық шаралары 

олардың  салдары  бойынша 

шараларды білу; 

2)  Табиғат,  техногенді  және 

әлеуметтік 

сипаттағы 

құбылыстағы  сараптама  жасау 

технологияларын 

қолдана 

білу;  3)ТЖ-да  жұмыс  істеу 

тұрақтылығын арттыру; 

4)Тіршілік 

әрекетінің 

қауіпсіздігін 

жоғарылату 

бойынша  шараларды  жүзеге 

асыру; 

5) Жеке адамды қорғау құралдарын қолдануға 

өздігінен қабілетті болу. 

жағдайларды жіктей білуі; 

-Мемлекеттің 

тіршілік 

әрекетінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

етуге 

дағдылануы; -Қауіпті 

және 


зиянды 

факторларды 

жіктеуді 

меңгеруі; 

-Жоспарлау 

және  құтқару 

жұмыстын 

жүргізуге 

дағдылануы; 

-Қауіпсіздікті  ұйымдастыру-

практикалық 

шараларын 

меңгеруі. 

ETD/EUR 1104 

б) Экология және 

тұрақты даму 

 

 

 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттері: 

Акмеология, жеке 

және әлеуметтік 

жетістіктер негіздері, 

Әлеуметтану, 

Саясаттану,       

Құқық негідері 

Мақсаты: табиғат  пен  қоғамның 

тұрақты  дамудың  негізгі  заңды-

лықтары 

туралы 


тұтас 

ұғым 


қалыптастыру. 

Мазмұны: Тұрақты дамудың 

концепциялары мен принциптері. 

ТД түрлі деңгейдегі стратегиялары 

мен саясаты: ғаламдық, аймақтық, 

ұлттық және жергілікті деңгейде. 

ҚР тұрақты даму перспективалары. 

1)тірі  ағзалардың  қоршаған 

ортамен  өзара  әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтарын білу; 

2)  табиғи  және  антропогендік 

экологиялық 

процесстерді 

анализдеуді жүзеге асыра білу; 

3) 


социумды 

апаттық 


кризистарсыз дамыту; 

4)  тұрақты  дамудың  заңды-

лықтарын қалыптастыра білу; 

5) алынған білімдерін 

экологиялық тапсырмаларды 

шешуде өздігінен  қолдануға 

қабілетті болу. 

-экологиялық 

процесстерді 

анализдеуге дағдылануы; 

қоғам  мен  табиғаттың тұрақты 

дамудың 


айқын 

нақты  тапсырмаларын  қоя 

білуі; 

-  тұрақты  даму  идеяларын жүзеге асыруы; 

- биосфераның даму 

заңдылықтарын сақтауы; 

- тұрақтылығын сақтау 

жағжайларын білуі. 

ASMN/AOSM 

1201 

а) Анатомия, 

спорттық 

морфология 

негіздері Пререквизиті: 

Постреквизиті: Дене 

тәрбиесі мен спорт 

түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері 

мақсаты:  жүйке, бұлшық ет және 

сенсорлық жүйелердің, сонымен 

қатар тыныш күйде және дене 

белсенділігі жағдайында 

вегетативті  қамтамасыз ету 

жүйесінің физиологиялық 

заңдылықтарын оқып  үйрену   

мазмұны:  Ағзаның өсу және даму 

заңдылықтары. Қалып, сүйектер 

және олардың бірігуі. Қалыптық 

бұлшық еттер. Ішкі органдар. 1)  білуі  тиіс:  адам  ағзасының 

құрылымы  туралы,  жыныс, 

жас 

және 


қозғалыс 

белсенділігінің  

тәртібіне 

байланысты  дене  өлшемі  мен 

құрамы  туралы  білімдерге  ие 

болу;  


2) 

меңгеруі 

тиіс: 

ағза 


дамуының 

өсу 


заңдылықтарын,  биологиялық 

жастың  топтық  және  жеке 

спортпен 

шұғылдану 

барысында 

тамақтанудың 

биомимиялық 

негіздермен 

танысуы; 

шұғылданушылардың 

ағзасына 

дене 


шынықтырудың  әсері  туралы 

білімгерлікке 

ие 

болуы; 


мектеп 

бағдарламасы 

бойынша 

спорт 


түрлері 

сабақтарында 

дене 


Жүйке жүйесі. Сезім органдары. 

Ішкі секреция органдары. Жалпы 

динамикалық морфология. 

Қозғалыс туралы ғылымының даму 

негіздерінің тарихы. Қозғалыс 

морфологиясы. Қозғалыстағы 

адамның жағдайына анатомиялық  

талдау жасау реті. 

көресеткіштерін, 

спорттық 

бағдар  мен  іріктеу  үшін 

морфологиялық 

өлшемдерді 

білу;  


3) қолдануы тиіс:  бұлшық ет 

қызметінің 

шартына 

сай 


ағзалардың 

бейімделу- 

құрылымдық  өзгерістерді  мен 

жүйесі  туралы  мәліметтерді 

меңгеру;  

4.  қозғалыстық  сапалар  мен 

қозғалыс 

басқарудың 

кинематикасын,  динамикасын 

және  энергетикасын,  сонымен 

қатар  спорттық  шеберліктің 

биомеханикалық  сипаттарын 

білу;  


5. 

дене  шынықтыру  мен 

спортпен 

шұғылдану 

барысында 

биохимиялық 

бақылау 

жасаудың 

негізгі 

сипаттарын білу; 

жаттығулары  және  жүктеме-

лерімен 


шұғылданудың 

ағзаның 


жеке 

қызметтік 

жағдайына 

әсері 


туралы 

білімдерді 

меңгеруі, 

осы 


жағдайларды  ағзаға  әсер  ету 

тиімділігін 

физиологиялық 

негіздеу,  сәйкессіздік  бай-

қалған 

тұста 


оларды 

басқарудың  түзету  тәсілдерін 

ұсынуы; 

DShSB/BFKS 

1201 

б) ДШ және С 

биохимиясы 

 

 

 

Пререквизиті: 

Постреквизиті:  

Спорттық медицина  мақсаты:    адамның  механикалық 

қозғалысы  мен  сауықтыру  және 

емдеу  салдарының  заңдылығын 

зерттеу. 

Курстың 

барысында 

студенттер 

биологиялық 

құрылыстың  көп  сатылығын  игеру 

керек, 


оның 

биомеханикалық 

ерекшелігін,  тірек  қимыл  аппараты 

қызметінің  ауытқуларын  сараптау 

керек, 

арнаулы 


қозғалыс 

жиындығының  көмегімен  емдеу 

жүйесінің 

жолдарымен 

танысу 

керек.                                                       мазмұны:  Жалпы  биохимия.  Адам 

ағзасының химиялық құрамы. Адам 

ағзасындағы зат алмасуының жалпы 

заңдылықтары. 

Биокатализ, 

биоэнергетика. 

Көмірсулар, 

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: жеңіл 

атлетика жаттығуларының 

нормативі талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  жеңіл 

атлетика  жаттығуларын 

орындау барысында;   

4) жеңіл атлетика бойынша 

қимыл-қозғалыс және тепе-

теңдік сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

түрлi жастағы, жыныстағы, 

спорттық бiлiктiлiктегi 

тұлғаларды үйрету   

мен жаттықтыруда түрлi 

тәсiлдердi қолдана бiлуі; 

 түрлi жастағы, жыныстағы, 

спорттық бiлiктiлiгiне 

байланысты ағзалар-  

дың физиологиялық 

мүмкiндiктерiне дене 

жүктемелерiнiң бiркелкiлiгiн 

талдауы;  

 спорттық iрiктеу, болжау 

әдiстерi, модельдеу мен 

мониторинг бойынша.  

 жетiк   бiлуi   керек:  түрлi   

жастағы,   жыныстағы,   

спорттық   бiлiктiлiгi   липидтер, 

ақуыздар, 

нуклеин 

қышқылдары,  сулар,  минералдық 

заттар алмасуы.  

тұлғаларды үйрету мен 

жаттықтыруда түрлi маңызды 

мiндеттерi, тәсiлдердi iске 

асыруда; 

MD/KR 1202 

а) Мәдениет және 

дін Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Постреквизиттер: 

Философия, Өзін-өзі 

тану, Әлеуметтану, 

Саясаттану  

 

 

  

 

  

 

  

 

Пәннің мақсаты: Жоғарғы кәсіби 

білім беруге байланысты қазіргі 

таңғы әлемдік және отандық 

мәдениет дамуында бүгінгі күнгі 

қалыптасқан күрделі мәселелер мен 

оны шешудің жолдарымен, ҚР және 

әлемдегі діни ахуал, оның негізгі 

проблемаларымен таныстыра 

отырып жастардың бойына мәдениет 

пен діни толеранттылықты  

қалыптастыру, ҚР заңдарына қайшы 

келетін өзге діни ағымдарға бой 

алдырмауды насихаттау.                                                                           Мазмұны: Мәдениет және дін – 

пәнаралық жиынтық білім саласы 

болып саналады. Ол антропология, 

этнология, лингвистика, психология, 

әлеуметтану, тарих,  саясатттану 

және тағы басқа ғылымдармен тығыз 

байланысты. Мәдениет және дін 

философиялық ілімінің құрамдас 

бөлігі болғандықтан философиялық 

ойшылдықтың мұрагерлігіне 

сүйенеді. Алайда, философияның 

қалыптық жүйесіне қарамастан 

дінтану тарихи-дискриптивтік 

зерттеулерді қолдана отырып, 

дүниетанымдық ұстанымнан тыс, 

объективтік, толеранттық, нақты 

тарихи зерттеулерге сүйенген дербес 

ғылымы болуға тырысады.

  

Білімі мен түсінігі: 

 діннің басқа мәдениет пен 

қоғамдық ортамен өзара 

байланысын;                                                                                Білімі мен түсінігін  қолдана 

білу: 

 түпдеректермен жұмыс істеуді 

дамыта отырып, өз бетінше 

арнаулы және қосалқы 

оқулықтарды пайдалана білу. 

Пайымдаулар: 

өзінің дүниетанымдық 

көзқарастарын шынықтырып, 

қорғай білуді жүзеге асыру.                             Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

 ақпаратты, идеяларды, 

проблемаларды және 

шешімдерді мамандарға да, 

маман еместерге де жеткізе 

білу қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: 

философиялық ой мәдениеті 

мен дүниетанымдық пікір 

алмасу өнерін үйренеді. Белгілі 

бір дәрежеде білім алуды 

өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын 

көздейді.

 

Арнайы құзыреттер:  

 Әлемдік  мәдениет және 

діндер туралы ғылыми  білімді 

және оны қоғам өмірінің әр 

саласында өз өмірлерінде  

тиімді пайдалану.        

Мәдениет және дін  туралы 

қалыптасқан білімінің 

негіздерін, ұлттық және де 

басқа да мәдениеттерді 

түсінуге, дінді сараптауда 

дүниетанымдық көзқарастарын 

қоғам ішіндегі діни теріс 

ойдың қалыптаспауы үшін 

пайдалану, ерікті рухани іске 

ынталандыру. AZhAZhN/AOIS

D 1202 

б) Акмеология, 

жеке және 

әлеуметтік 

жетістіктер 

негіздері 

 

 

 

 

 

Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 Постреквизиттер: 

Философия, Өзін-өзі 

тану, Әлеуметтану, 

Саясаттану  

 

Пәннің мақсаты: Акмеологияның 

жекелеген мәселелеріне    тоқталу,  

жеке адам индивидуалдылығы

«мен»-дік қасиеті, мінез және оның 

бітістері, қабілет даралығын, 

қоршаған ортаны, адамның 

әлеуметтік шындықпен байланысын 

ғылыми тұрғыда тануға ықпал ету.                                                    Мазмұны: Акмеология – адамның 

шығармашылық ғұмырына, 

кәсіптілік шыңға жетуіне ықпал 

ететін факторлар мен 

заңдылықтарды зерттейтін ғылым. 

Жаратылыстану, қоғамдық және 

гуманитарлық, техникалық ғылыми 

білімдер салаларының  тоғысуынан 

туындап, ержеткен адамдардың 

белгілі бір іс-әрекет сферасында  

жоғары дәрежеде акме дамуы 

жөнінде ғылым. Білімі мен түсінігі: жеке 

адамның шыңдалуына әсер 

ететін қасиеттер мен 

кемелденуді өздігінен білім 

алу, өзін-өзі түзету, өзін-өзі 

басқару құралдары арқылы 

өзін-өзі жетілдіруге 

қабілеттілік;                                                                                        Білімі мен түсінігін  қолдана 

білу: кәсіби шыңға жетуге 

қажет жеке тұлға 

мүмкіндіктерін, дербестігі, 

сапалары және әлеуметтік 

құндылықтарын қолдана білу. 

Пайымдаулар: әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми 

көзқарастарды ескере отырып,  

пайымдаулар жасауға қажет 

ақпараттар жинауды және 

интерпретациялауды жүзеге 

асыру;                                

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

 ақпаратты идеяларды, 

проблемаларды және 

шешімдерді мамандарға да, 

маман еместерге де жеткізе 

білу қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: 

-белгілі бір дәрежеде білім 

алуды өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Арнайы құзыреттер:  

Теориялық білімдерін қолдана 

отырып пәнаралық 

байланыстар арқылы өз кәсібі 

бойынша шыңдалуына негіз 

болатын мотив түрлерін 

меңгере отырып, даралыққа 

жету жолдарында, өз 

темпераментін үнемі 

тәрбиелеуде, өзін-өзі 

жетілдіру жолдарын 

тәрбиелей білуде қолдану. 

Қазіргі кезеңде 

мемлекетіміздің қойып 

отырған талаптарын ескере 

отырып, еліміздегі және шет 

елдердегі жеке адамның 

кәсіби шыңдалуы жайлы озат 

тәжірибелерін, жетістіктерін 

қолдану. EN/ OE 1203 

а) Экономика 

негіздері Пререквизиттер: 

Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Постреквизиттер: 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет