Бұл өте жақсы бастама. Сон дықтан мұндай жақсы бас


Туының жасыл түске боялуының себебі неде? Муаммар Каддафи билігінжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата27.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Туының жасыл түске боялуының себебі неде? Муаммар Каддафи билігін 

мойындамайтын Ұлттық өтпелі кеңес билігі өз алдына ту бекітіп алғаны 

рас па?

Бағдат ІЛИЯСБАЕВ, Тараз

Негізінде, Ливия елінің екі туы жоқ. 

Биыл, 27 ақпанда Ливия көсемі Муам-

мар Каддафидің қарсыластары уақытша 

не гізде 31 мүшеден тұратын Ұлттық өт-

пелі кеңес билігін құрып, өз туын жасап 

ал 

ған. Ол тудың Ливия мемлекеттік туы нан айырмашылығы: жоғары жа ғы-

нан қызыл жолақ салынып, ортадағы 

қа ра жолақта ай мен бес бұрышты жұл-

дыздың суреті бейнеленген. Ал 1977 

жы лы қабылданған Ливия елінің мем-

ле кеттік туы әлемдегі бірден-бір еш қан-

дай декоры, суреті, нақыштары жоқ, 

жап-жасыл түсті ту болып келеді. Тудың 

жа сыл түске боялуы Ливияның мем ле-

кет 


 

тік діні – ислам дінінің символын 

біл  діреді. Сонымен бірге ислам социа-

лизмінің жақтаушысы Муаммар Кадда-

фидің «Жасыл кітабы» да жасыл түске 

боялғанын айта кеткен жөн.Кейінгі кезде қоғам 

«экстрадиция» терминімен жиі 

бетпе-бет келіп жүр. Ақпарат 

құралдары құқық қорғау 

органдары жас банкирлердің 

өліміне қатысты қылмысты 

толық ашқандығын баяндап, 

қандықол қарақшыларды 

елге экстрадициялау туралы 

мәселені көтерсе,  ақпараттық 

кеңістігімізде құлашын 

еркін сермейтін ресейлік 

БАҚ-тан да осы терминді 

жиі естиміз. Экстрадиция 

дегенді  қылмыскерді, 

жалпы айыптыны бір 

елдің екінші елге беруі деп 

түсінеміз. Халықаралық 

құқықта экстрадиция 

мемлекеттердің қылмысқа 

қарсы күрес жолындағы 

ынтымақтастығының 

халықаралық формасы деп 

түсіндіріледі.

Қытай, Жапония, Израиль, 

Литва сынды мемлекеттер 

өз азаматтарын өзге елге 

бермейді. Тіпті Жапония 

басқа елдің азаматтарын да 

экстрадицияламайды. 

ОҚИҒА


ШАР

А

Кеше түнде Карелияның астанасы – Петрозаводск қаласының түбінде апатқа ұшыраған «Ту-134» жолаушылар ұшағындағы 

сегіз адам ғана аман қалып, 44-і опат болды. Абырой болғанда, 

олардың ішінде қазақстандық азаматтар жоқ. Еліміздің Сыртқы 

істер министрлігіне әзірге мұндай ақпарат түспеген. Түспей-ақ та 

қойсын деген тілектеміз. 

Семей аэродромына Ресей Федерациясы Қарулы күштерінің әскери 

контингенті орналасты. Қазақстанда Ресеймен бірлескен «Шығыс-2011» 

жедел тактикалық командалық-штабтық жаттығулары осылай басталды.

Жуырда Талдықорғанда «Зерде» ұлттық инфрокоммуникация 

холдингі» АҚ, Байланыс және ақпарат министрлігінің қолдауымен 

аймақтық БАҚ өкілдеріне арналған «электронды үкімет» порталының 

электронды қызметтерін дәріптеу мақсатында баспасөз туры өткізілді.

Кеше Парламент Мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджанов Астанада 

елімізде дипломатиялық миссиясын аяқтауына орай Германия 

Федеративті Республикасының елшісі Райнер Ойген Шлагетермен кездесті.

Ал апаттың анық-қанығына келсек, 

Ре сейдің Төтенше жағдайлар министр лі гі-

нің хабарлауынша, маусымның 21-іне қа-

ра 

ған түні Домодедоводан Карелияның ас 

 

танасы – Петрозаводск қаласына бет ал  ған «Ту-134» жолаушылар ұшағы аэ ро-

дром ға қонар кезде фюзеляжды қатты со-

ғып, нәтижесінде лайнер отқа оранған. 

Ұшақ та барлығы 52 адам болыпты. Апат 

сал дарынан олардың 8-і аман қалып, 44-і 

қа за тапқан. Опат болғандардың арасында 

Ни дерланды, Украина және Швецияның 

ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз 

қызметкері Дина Мухаринованың ха-

бар 


лауынша, ресейлік әскери деле-

гацияны РФ Орталық әскери округі шта-

бы бастығының орынбасары Сергей 

Чувакин бастап келді. Оларды әуежайда 

ҚР Қарулы күштері Құрлық әскерлері бас 

қолбасшысының бірінші орынбасары 

Руслан Әлімов бастаған қазақстандық 

топ дәм-тұзбен қарсы алды. Семей 

маңындағы «Шығыс» оқу-жаттығу поли-

гонында қазақ-орыс бірлескен әскери 

шарасы салтанатты жағдайда ашылды. 

Отандық Қарулы күштер жағынан бұл 

жаттығуға Әуе қорғанысы күштерінің, 

Аэроұтқыр жасақтардың және «Шығыс», 

«Оңтүстік», «Астана» аймақтық қолбас-

шы 


лықтарының бөлімдері мен құра-

Баспасөз туры аясында Байланыс жә-

не ақпарат министрлігі, «Зерде» хол дин-

гі» АҚ өкілдері, «Ұлттық ақпараттық тех-

но 

логиялар» АҚ сарапшылары элек-трон  ды үкіметтің мүмкіндіктері мен не-

гізгі қызметтері туралы толық мәліметтер 

бе  ріп,  «Е-нотариат»  және  «Е-ли цен зия-

лау» жобаларымен таныстырды.

Сонымен қатар журналистер наза-

рына электронды үкімет порталы мен 

оның қызметтері, промо-роликтері ұсы-

ныл 


ды және e.gov.kz. порталындағы 

мем  лекеттік 

электронды 

қызметтерді 

пай  далануға  қажетті  электронды-сандық 

қол  таңбасы  таратылып  берілді.

Аталмыш баспасөз туры Алматы 

облы сында «электронды үкімет» пор та-

Мәжіліс төрағасы елші мырзаға Қа-

зақ стан мен Германия арасында ынты-

мақ 

 

тастықты нығайтуға қосқан жемісті қызметі үшін алғысын білдірді. Орал Мұ-

ха меджанов атап өткендей, дипломаттың 

жұмыс барысы кезінде екі ел арасындағы 

ынтымақтастық барлық салада жандана 

түскен. «Менің ойымда Қазақстан халқы 

аза маттары бар. Қазіргі кезде Ресейдің Тө-

тенше жағдайлар министрлігі апатқа ұшы-

раған барлық азаматтардың тізімін www.

mchs.gov.ru сайтында жариялап отыр. 

Айта кетейік, бүгінде ұшақ апатының 

үш негізгі себебі қарастырылуда. Біріншісі 

адам факторына байланысты болса, екін-

шісі ауа райының қолайсыздығына бала-

нып отыр. Ал үшінші себеп – техникалық 

ақау лық. 

Арман АСҚАР

малары қатысып жатыр. Ал Ресейден 

Әуе әскери күштерінің, Әуе-десанттық 

жасақтарының және Орталық әскери 

округтің жедел топтары келген. Оқу-

жаттығу шарасына, сондай-ақ, тұңғыш 

рет резервтегі сарбаздар да тартылды. 

«Шығыс-2011»-дің шеңберінде еліміздің 

оңтүстік-шығысындағы «Қызылағаш» 

полигонында да командалық-штабтық 

бірлескен дайындық әрекеттері пысық-

талып жатыр. Екі елдің әуе қорғанысы 

са 

ласының ұшқыштары көкте бірлесе қимылдаудың үлгілерін көрсетті. «Шы-

ғысқа» барлығы 3000-нан астам әскери 

қызметкер, 500-ден астам әскери техника 

қатыстырылады. Болатбек МҰХТАРОВ.

лы 


ның рейтингінің жоғарылауы мен 

элек 


тронды қызметтерді пайдаланушы 

аудиторияның кеңеюіне септігін тигізеді. 

«Алайда электронды қызметтердің да-

муын тежеп тұрған басты пробле ма лар-

дың бірі – халықтың мемлекеттік қыз -

меттерді электронды түрде пайдала 

ну 

ту  ралы  ақпараттану  деңгейінің  жет кі лік-сіздігі, «электронды үкімет» жобасы ның 

артықшылықтары мен порталды қол-

дану туралы мәліметтердің жет 

кі 


лік 

сіз-


дігі», – дейді ұйымдастырушылар. Соған 

бай ла нысты алдағы уақытта об лыста бұл 

шара 

ның ауқымын кеңейту мә селесі 

жоспарлы түрде қолға алын бақшы. Ж.ХАМАЙ

мен елі тек жақсы жағынан ғана есте 

қал мақ. Қазақстанда достарым бар», – 

де ді өз кезегінде дипломат. Айта кетейік, 

Рай нер Шлагетер Қазақстанда Германия 

ел шісі ретінде 2007 жылдың қазан айы-

нан бері істеді.

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Карелияда апатқа ұшыраған 

ұшақта қазақстандықтар жоқ

Тарихи көрші қос елдің әскерилері күш біріктірді

Электронды үкімет – ел ішінде

Мәжіліс спикері ГФР елшісіне алғыс білдірді

ТӨЛ ТАРИХТАҒЫ ЭКСТРАДИЦИЯ

Тарихтағы жүзеге аспай қалған экстрадициялардың бірі ретінде 

шүршіттер қылмыскер, қазіргі тілмен айтқанда, сепаратист, экстремист 

деп таныған Әмірсананы Абылайдың Қытайға бермей қоюын айтуға 

болады. Әрине, ол кезеңде мемлекеттер арасында қылмыскерлерді 

қайтару туралы ешқандай да халықаралық құжат болмаған. Яғни бұл 

жерде қазақтың сертіне беріктігі бәрінен жоғары тұр.

Басы 1-бетте

Ливияның мемлекеттік туы

Ұлттық өтпелі кеңес туы

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№107 (559) 22.06.2011 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

 Мұндай марапатталулар жалған 

«Ал тын белгілердің» көбейіп кетуіне ық-

пал етеді деп те айта алмаймын. Өйткені 

«Ал 


тын белгі» иегері атану оңай емес 

немесе оны түлекке 11-сыныптың ҰБТ қо-

ры тын ды сынан  соң  табыстай  салмайды. 

«Алтын белгі» иегері атанатын оқушы 

1-сыныптан бастап 11 жыл бойына тек 

қана «5»-пен оқу арқылы ғана өз білімін 

дә  лелдеп  шы ғады.  Сондықтан  «Алтын 

белгі» иеге ріне күдікпен қараудың қажеті 

жоқ. Облыс әкім дерінің де білімді оқу шы-

ларды мара 

пат 

тауға тырысқан әрекеті құптарлық. Бұл – олардың еліміздің ертеңі 

білімді ұрпақ тың қолында екенін түсін ге-

ні нің белгісі. Мек теп басшыларын мара-

пат 


тау да олар 

дың өзара бәсе 

келестігін 

арт 


тырып, білім бе 

рудегі шеберліктерін 

шың 

дауға көмек теседі. Ал егер осынау 

Басы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРҒарифолла ЕСІМ, 

Сенат депутаты

Құсайын РЫСАЛДЫ, 

филология ғылымының 

докторы, профессор

ҰБТ озаттары мен мектеп директорларын 

ақшалай, заттай ынталандыру дұрыс үрдіс пе?

ма рапат үшін мек теп директорлары жал-

ған «Алтын бел гілердің» санын арттыруға 

ты рысады де сек, аудандық білім басқар-

малары тара пынан бақылауды күшейткен 

жөн. Осы 

лайша нағыз «Алтын белгіге» 

ла йық оқу шының марапатқа ие болуын 

қоғам болып қамтамасыз етуіміз керек. 

Ұстаздар да төккен тер мен еткен еңбегіне 

сай жыл сайын кезегімен шетелде демал-

ғаны дұ рыс. Бір жағынан бұл ұстаз атты 

қадірлі ма 

манның мәртебесінің көте 

рі-

луіне де ықпал етеді.Кейде қабілеті жақсы оқуға жете тұра 

оқығысы келмейтін балалар да болады. 

Ал мұндай марапаттаулар осындай жал-

қау 


лардың да ширауына мүмкіндік ту-

ғызуы мүмкін. Ал біз «Алтын белгілердің» 

кө беюінен еш қорықпауымыз керек. Қай-

та әрбір өреннің неғұрлым жақсы білім 

алуына жағдай жасау қажет.

 Ертеңгі күні ата-аналар облыс әкі мі-

нің қо лынан түрлі заттай сыйлықтар иелену 

үшін барын салып, жарысқа түседі. Бұл – 

қауіпті үрдіс. Баласының шамасы жетсін 

жетпесін жоғары көрсеткішке жеткісі кел-

ген дердің қатарының көбеюі жалған «Ал-

тын белгілердің» қаптауына әкеліп соғады. 

Сондай-ақ оқушысы арқылы бедел жинап, 

шетелде демалғысы келген мектеп бас-

шылары да өзара жарысқа түсіп, «Алтын 

бел гіні», ҰБТ сынағын науқанға айнал ды-

рып алады. Жаңақорған ауданындағы 

мем лекеттік құпияға теңестірілген ҰБТ жа-

уап тарының көрінгеннің қолында жүрген 

шуы басылмай жатып, облыс әкімінің мы-

надай марапат тағайындауы дұрыс емес. 

Жаңақорған ауданындағы шулы сынақ ке-

зінде алғашында орташа 100 балдан ар-

тық көрсеткішке жеткен оқушылардың ке -

йінгі қайта тапсыру кезінде орташа балы 

80 болды. Тестінің түлектердің білімін 

анық    т ау дағы  шынайы  көрсеткіш  бола  ал-

май  тынының бір дәлелі – осы. Егер ҰБТ 

ба 

ла 


лардың нақты білім көрсеткішін 

анық тай алатын бірегей жүйе болса, ал 

бала ла рымыз 

халықаралық 

дәрежеде 

топ жарған оқу шылар болса сөз басқа. Бұл 

жер де об лыс басшылары ҰБТ озаттарын 

марапат тау дан  бұрын  өздерінің  дәрежесін 

көр сетуді мақсат етіп отырған секілді. 

Онсыз да бүгінгі күні ҰБТ-ының айна-

ла сында қаңқу сөз көп. 11 жыл бойына 

тек қа на бестік алған баланың ҰБТ кезінде 

жақ сы нәтиже көрсете алмауы немесе 11 

жыл ішінде оқулық бетін ашпаған оқу-

шының жоғары балл жинауы жайлы көп 

айтылуда. Ендеше, онсыз да басын дау 

алып тұрған сынақта жақсы нәтиже көр-

сет кендерді марапаттау дұрыс емес. Сон-

дықтан қай жағынан болсын тиімсіз мұн-

дай марапаттауға өз басым қарсымын.

ТҮЙТКІЛ

ҚОҒАМ


Аягүл МИРАЗОВА, Қазақстанның Еңбек Ері, Алматы қалалық мектеп 

директорлары кеңесінің төрайымы:

– Бұл мәселеге біржақты қарау қиын. Ұлағатты ұстаз бен сапалы 

білімін таныта білген оқушыны марапаттаудың артықтығы жоқ. 

Алайда тек қана ҰБТ нәтижесі бойынша марапаттауды қуаттай 

бермеймін. Өйткені ҰБТ бүкіл 11 жылдық білім мен тәрбиенің 

нақты көрсеткішін көрсете алмайды. Сондықтан ҰБТ-ыдан жоғары 

балл алған оқушыларды марапаттауды асыра сілтеушілік деп 

санаймын. Тіпті оқушының жақсы оқуы оның міндеті емес пе? 

Ендеше, неге оларды бөле-жара марапаттап дандайсытамыз?! 

Ақыры, «Алтын белгі» иелерін марапаттайтын болсақ, оларға 

қойылатын талаптарды да қатайта түсу қажет. Тағы бір айта 

кетер жайт – мектеп қабырғасынан енді шыққан баланың 

қолына автокөліктің кілтін ұстатқаннан гөрі, белгілі бір ЖОО-

ға жолдама берсе, әлдеқайда жарасымды болмас па еді?! 

Ұстаздардың мәртебесін көтеріп, қадірін арттыру үшін бірнеше 

жыл қатарынан жоғары көрсеткіш көрсеткен мұғалімдерді 

марапаттаған дұрыс шығар, бірақ оқушыларды марапаттауды 

еш құптай алмаймын. Алдағы уақытта бұл үрдіс тек белең алып 

кетпегей...

Дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

БЕЙТАРАП ПІКІР

Хаарр ханым қорқынышты деректерді қайдан тауып алған?

ШЕТЕЛДІКТЕР НЕ ДЕЙДІ?

Астанада өткен жиында ЮНИСЕФ-тің 

халықаралық кеңесшісі Робин Хаарр ха-

ным «Сандж» зерттеу орталығы өткізген 

са уал наманың нәтижесін жария етті. Елі-

міз дегі бала құқықтарын сақтау саласын-

да ғы хал-ахуалды айқындаған бұл зерттеу 

мем 


лекеттік мекемелерде тәрбие алып 

жатқан балалардың құқықтары жиі бұзы-

ла тын дығын баса көрсетіпті. Атап айт қан-

да, зерттеуге қатысқан 8-9 жасар 1 мыңға 

жуық баланың 50 пайызы мазақтап-ба-

сы ну, намысқа тию, психологиялық және 

фи 

зиологиялық зорлық көрсету сияқты әре кет терге куә болғандығын айтқан. Ба-

ла лар арасындағы жарақат салу көрсеткіші 

13-14 пайыз болса, мекеме қызметкерлері 

та рапынан қол жұмсау фактілерінің саны 

35-41 пайызды құраған. Жас жеткіншектер 

ме кеме қызметкерлерімен сөзге келмеуге 

ты рысады, бірақ олай болмаған жағдайда 

өз дерін қорғап, барынша қарсылық көр-

се теді. Сауалнамаға сенсек, қызметкерлер 

ба 


лаларға тиісті деңгейде қарамайды. 

Олар дың тәрбиеленушілерге немқұрайды 

қа рау көрсеткіші 21-26 пайызды құрады. 

Осының салдарынан балалар интернаттан 

жиі қашады. Дегенмен сауалнамаға қа-

тыс  қандардың 89 пайызға жуығы мем ле-

кеттік мекемелерді қауіпсіз орындар ре-

тін де қарастырады. Олардың тек 6-4 па-

йы 

зы ғана өз құрдастары мен мекеме қызметкерлерінен қорқады екен. 

ӨМІРДЕН НЕГЕ ЕРТЕ ТҮҢІЛЕДІ?

Шыны керек, соңғы кездері елімізде 

бала 

лар арасында өз-өзіне қол жұмсау жағ 

 

дайлары жиілеп барады. ҚР Білім және ғы 

лым министрлігі 2009 жылы 

балалар ара 

сында 264 суицид оқиғасы 

болып, 2010 жылда бұл көрсеткіштің 256-

ға тө мен дегенін мәлімдеп отыр. Ал ҚР Бас 

про куратурасы Құқықтық статистика және 

арнайы есеп жөніндегі комитетінің ресми 

ақпараты бойынша 2010 жылдың тек 

тоғыз айында ғана республикада өз-өзіне 

қол жұмсаудың 2 359 оқиғасы тір келген. 

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйы 

мы 

таратқан мәліметке сәйкес, өткен жы лы 

суицидтің саны жағынан Қазақстан үшін ші 

орында болды. Осыны ескерген Үкі 

мет 


жастар арасындағы суицидтің ал дын алу 

мақсатында еліміздегі барлық құ 

зырет 

ті 


министрліктердің 2011 жылға ар 

налған 


іс-шаралар жоспарын бекітті.

Жалпы, бала мінез-құлқын зерделейтін 

ма мандар балалардың өз-өзіне жарақат 

салу әрекеті жеті жаста байқалатынын ай-

тады. Ондай жағымсыз мінез 12-15 жаста 

да көрініп, бірнеше аптаға, тіпті бірнеше 

ай ға созылуы әбден мүмкін. Мемлекеттік 

ме кемелерде тәрбие алып жүрген балалар 

осындай әрекеттерге жиі барады. «Сандж» 

зерттеу орталығының сауалнамасы көр-

сет кендей, жасөспірімдердің 8-12 пайызы 

ба қытсыздыққа ұрынғандығынан өз-өзіне 

жарақат салады. 

МИНИСТРЛІК САУАЛНАМАМЕН 

КЕЛІСПЕЙДІ

ҚР Білім және ғылым министрлігі жа-

нын дағы Бала құқықтарын қорғау жө нін-

дегі комитеттің төрайымы Раиса Шер са-

уалнама нәтижесімен келіспейтіндігін мә -

лімдеді. «Мұндай мәліметтер, әрине, бір -

қатар проблемалардың бар екендігін көр-

сетіп отыр. Бірақ сауалнамада көр се тіл ген 

үрейлі жағдайлар барлық жерлерде орын 

алады деп түсіну әбестік болар. Әри 

не, 

жас өспірімдерге отбасыдан артық еш теңе жоқ. Бірақ ата-анасының асырауын 

сыз 


қал  ған оларды біз тек балалар үйіне ғана 

бе ре аламыз. Сондықтан ол жерде балаға 

жақ сы бола ма деп біз оның өзінен сұрай 

ал маймыз. Сөз жоқ, қазіргі кезде от ба сы-

лық тәрбие берудің баламалы әдістерін 

дамыту қажет. Бұл жолда тиісті жұмыстар-

ды атқарып келеміз. Бізде патронат, отбасы 

Әрине, бүгінде Қазақстанның бала құқықтарын қорғау 

саласындағы бірқатар халықаралық конвенцияларға қосылғандығын 

жоққа шығаруға болмайды. Бірақ шетелдік сарапшылар өз зерттеулері 

кезінде Батыс пен Шығыстың екі түрлі менталитетін, балаға тәрбие 

берудің мүлдем өзгеше дәстүрлерін ескермейді. Содан болар, олардың 

зерттеу нәтижелері, көп жағдайда қорқыныш пен үрей туғызып 

жатады.

 

Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруда діни ұйымдардың араласуына шектеу қою керек пе?Алдан СМАЙЫЛ, 

Мәжіліс депутаты:

Қайрат 

ЖОЛДЫБАЙ, 

дінтанушы:

Әдібай 

ТАБЫЛДЫ, 

педагогика ғылымының 

докторы, профессор:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Әлбетте, шектеу қою керек. Өйткені елімізде 

қап таған түрлі діни ұйымдар балалардың жазғы 

демалысын пайдаланып, өздерінің насихаттарын 

жүргізуде. Өткенде кейбір басылымдар Талдықор-

ған 


да балалар лагерін «Блоговест» казактар 

қауымдастығы сатып алып, онда провослав дінін 

на си хаттап жүргендігін көтерді. Онымен қоса, қа-

зір мешіттердің жанынан балаларға арналған қыс-

қа мерзімді медреселер ашылып жатыр. Ал ол 

ме дреселердің ар жағында кімдер тұр, оны ешкім 

біл мейді. Сондықтан балалардың жазғы дема лы-

сын діни ұйымдардың ұйымдастырғаны дұрыс 

емес. Сондай-ақ қандай да болмасын, елімізде 

ме шіт-медресе ашылатын болса, оның барлығы 

мем лекеттің рұқсатымен, діни басқарманың ке-

лісімімен болуы тиіс. 

– Балалардың жазғы демалысын діни ұйымдардың ұйымдастыр-

ғанына үзілді-кесілді қарсымын. Өйткені балалар демалысын діни 

ұйымдарға беретін болсақ, онда балаларымызды секталық тәрбиеге 

беріп қоюымыз әбден мүмкін. Ешқандай мемлекетте балалар 

демалысын діни ұйымдар ұйымдастырмайды. Сондықтан діни ұйым-

дар дың балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруына шектеу 

қоюы мыз қажет. Жергілікті әкімдік, облыстық білім департаментінің 

ма мандары өздерінің жөн-жобалары бойынша балалардың дема-

лысын өз жауапкершілігіне алуы тиіс. Ал олардың бақылауынсыз бір-

де-бір демалыс өткізуге болмайды. Егер сіздердің қолдарыңызда 

мә лімет болса, оны бізге беріңіздер. Біз оны құқық қорғау органдары 

ар  қылы қандай ұйым, қай лагерьді ұйымдастырып жүргендігін тек-

се  руге алатын боламыз. Өйткені мұның артында әртүрлі қауіптер 

болуы ғажап емес.

– Бұл жерде біз алдымен бір нәрсенің басын ашып алуымыз керек. 

Қа зақ халқы атам заманнан мұсылман дінін ұстанып келе жатыр. Ата-

ба ба мыздың әдет-ғұрпымен, салт-дәстүрімен біте қайнасқан асыл 

дінімізді түр лі діни ұйым, секталармен теңестіруге болмайды. Сондықтан 

балалар ара сында дінді насихаттайтын кезде тарихымызбен астасқан 

дінімізге ба сымдық беріп, басқалардың оларға діни уағыз жүргізуіне 

шектеу қоюы мыз керек. Сондықтан Қазақстан мұсылмандары діни бас-

қар ма сының мәртебесін басқа секталардан жоғары көтеріп, дінді 

таратуға рұқ сат бергеніміз жөн. Ал қазір шектеу қоятын болсақ, айналып 

келгенде өзі мізге зияны тиеді. Себебі елімізді, халқымызды секталардан 

қорғаймыз деп, дұрыс діни түсініктің таралуына да шектеу қойып 

аламыз. Сондықтан осының ара-жігін ажыратып алғанымыз жөн. Қазір 

діни сенім бостандығы ту ралы заңымызға өзгерістер енгізілгелі тұрғанда, 

асыл дініміздің мәр тебесін көтеріп, басқа секталардан жоғары қоюымыз 

қажет. Сонда ғана алдағы уақытта мұндай келеңсіздіктер өздігінен 

шешілетін болады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет