Бұл Елбасының кешегі Жолда­ уында айтылды. Ал Жолдауда кө те­жүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

жоқ

– Бұл Елбасының кешегі Жолда­

уында айтылды. Ал Жолдауда кө те­

ріл  ген  мәселелер  міндетті  түрде 

орын  далуы тиіс. Осы ретте бұрын мү­

ге  дектерге ғана жәрдем жасалса, ен­

ді оларды күтушілерге де жәрдемақы 

та  ғайындалатын болды. Бұл – құп­

тар лық іс. Себебі мүгедектерді күту 

үшін де арнайы бір адам керек. Ал 

олар бұрын мемлекеттен көмек ал­

май  келсе,  енді  15  мың  теңге 

көлемінде жәр демақы алатын болды. 

Біз мы наны ескеруіміз қажет. Бұл – 

бұрын бе рілмеген жәрдем. Енді ғана 

қолға  алы нып  жатыр.  Сондықтан 

кейбір тұс  тарында қателіктер болуы 

мүмкін.  Өйт  кені  Парламентте 

отырғандар пе  ріште емес. Барлығы 

да өзіміз се кіл ді адамдар.  иә 

– Негізі, әлемдік тәжірибеде жас­

тар ды жас деп қарау 18 жасқа дейін 

емес, 23 жасқа дейін созылады. Өйт­

кені 23 жаста бала белгілі бір мамандық 

иесі атанып, өзін­өзі қамтамасыз етуге 

мүмкіндік  алады.  Сондықтан  былай 

алып қарағанда, дені сау ұрпаққа де­

мей­ақ қояйық, ең болмаса мү ге дек­

терге біз 23 жасына дейін жас деп қа­

рап, оларға қолдау көрсетуге болады 

ғой. Кеше Елбасы Жолдауында «мү ге­

дек тердің күтушілеріне де 15 мың теңге 

көлемінде  жәрдемақы  тағайын да­

уымыз қажет» деді. Ол қаржы таға йын­

да лып,  заңмен  бекітіліп  те  қойды. 

Алай да 18 жастан асқаннан кейін мү­

гедек өзінің күтушісімен де қош айтысуы 

қа жет  пе?  Мәселен,  бір  ата­ананың 

қоларбаға  таңылған  баласы  18­ден 

асып кетті дейік. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Александр ЛукАшенко, 

Белоруссия президенті:

Міне,  осымен  15  жыл  бойы 

өзім нің шыншылдығымнан қорлық 

кө ріп келем. 

(http://www.itogi.ru/ - 

сайтынан)

№14 (240) 

3 ақпан

сәрсенбі


2010 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Амангелді АЙТАЛЫ, 

қоғам қайраткері:

кәрібай ТАСшАБАеВ, 

заңгер:

түйт


К

іл

4-бет5-бет

6-бет

Ой­КӨКПАр 

Қарақалпақтар қазақтарды

консервімен ұрып жықты

Мәңгілік мұраны 

жаңғыртқан – «тұран»

Айыппұл мөлшері 

несиенің 10 пайызынан 

аспауы тиіс

Фемиданың қисық  

таразысын қалай түзетеміз?

Мүгедек балаларды күтушілерге тек 18 жасқа дейін ғана емес, өмірлік жәрдемақы тағайындау керек пе?

елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға 

берілетін әлеуметтік көмектер жылдан-жылға 

көбейіп жатыр. Тіпті биылдан бастап мүгедек 

балаларды күтушілерге де жәрдемақы 

тағайындалып отыр. Демек, барыс жылынан 

бастап, мүгедек бала бағып отырған әрбір ата-ана 

14952 теңге көлемінде жәрдемақы ала алады. 

Алайда осы заңның кейбір тұстары көпшілік 

арасында түсінбестік туғызуда. Себебі бұл көмек 

мүгедек бала 18 жасқа толғанға дейін ғана 

беріледі. одан кейін мүгедек балаларды күтушілер 

бұл жәрдемақыдан қағылады. осы ретте «кемтар 

жан үлкейген сайын оны күту де ауырлай түседі 

ғой»,- дейді кейбір ата-аналар. жалпы, мүгедек 

балаларды күтушілерге 18 жасқа дейін ғана 

жәрдемақы тағайындау дұрыс па?  

Бұл ретте пікір екіге айырылды.

тЕК


СЕ

рі

С«Дарьял-у» қасіретіне кім жауап береді?

Прокурордың  сөзіне  қарағанда,  соңғы  уақытта 

әуе жайдың  орнитологиялық  қызметі  күрт  нашарлап 

кет кен. Оны әуе көліктерінің қанаттылармен жиі соқ­

тығысуы,  болмаса  ұшақ  двигателіне  құстардың  кеп­

те ліп  қалуы  сияқты  оқиғалардың  жиілеп  кетуінен 

аң ғаруға  болады.  Мәселен,  2008  жылы  құстардың 

ұшақ пен  соқтығысуының  алты  дерегі  тіркелген  бол­

са, былтыр бұл көрсеткіш 14­ке дейін артыпты. «Көр­

сет  кіштің осыншалықты өсуіне аталған қызмет түріне 

нем құрайлы қарау басты себеп болып отыр», – дейді 

Н.Ем. Жылы жаққа кеткен құстардың оралатын мезгілі 

таяп қалғанын ескерсек, прокуратураның дабыл қағуы 

өте орынды екені дау туғызбайды.николай еМАлматы әуе көлігі прокуроры:

–  Осындай  дәрежеге  дейін  төмендеуге  ал-

дымен  штат  қызметкерлерінің  жеткіліксіздігі  се-

беп  болып  отыр.  Әуежайдың  орнитологиялық 

қыз метінде бұрын алты адам жұмыс істеген бол-

са,  қазір  олардың  саны  бар  болғаны  екеу.  Тағы 

бір мәселе – аэропорт мамандары құстарды пи-

ро тех никалық  құрылғыларды  қолдану  арқылы 

ғана  үркітумен  шектеледі.  Мұндай  шаралар 

жет кіліксіз әрі ескі әдістердің бірі. Бүгінде әлем-

нің  көптеген  елдерінде  қанаттыларды  үр кіту 

үшін  түрлі  дыбыстық  жүйелер,  арнайы  био ло-

гиялық қондырғылар мен жыртқыш құстар пай-

даланылады. Одан бөлек, әуежайға жақын маң да 

ауылшаруашылық өнімдері өсіріледі. Тұрғын үй-

лер мен заңсыз қоқыс орындары да көп. Осының 

бә рі құстардың көбеюіне әсер етеді. 

Ұшу  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мәселесіне  тек 

әуе жай қызметі ғана емес, мемлекеттік және жер гілікті 

бас қару  органдарының  да  қатысы  бар  еке нін  тілге 

тиек  еткен  прокурор  әуежай  аумағында  ауыл шар уа­

шы лық  өнімдерін  егуге  және  құрылыс  жүргізуге  жер 

те  лімдерін бермес бұрын ұшу қауіпсіздігіне әсер ететін 

мә  селелерді  ескеру  керектігін  баса  айт ты.  Осындай 

кем шіліктерге  байланысты  Алматы  халық ара лық 

әуежайы  маңында  орналасқан  құрылыс  нысан да ры­

ның бас жоспарын түзету жөнінде Алматы қаласы мен 

об лысы әкімдіктеріне ұсыныстар жіберілді. жансая әБДіБекоВА

Ұшақтардың

 ұша алмауына 

құстар ғана 

кінәлі емес екен

Соңғы кездері Алматы халықаралық 

әуежайында ұшақтар қозғалысына 

құстардың кедергі келтіруі жиіледі. 

Бұған әуежай басшылығы тарапынан 

ұшуды құстардың әрекетінен қорғайтын 

мамандар жұмысын жандандыруға 

дұрыс көңіл бөлінбей отырғаны себеп.  

әуежайдың өткен жылғы жұмысын 

қорытындылаған Алматы әуе көлігі 

прокуроры николай ем стратегиялық 

нысанда басқа да салғырттықтарға жол 

беріліп келе жатқанын айтады.

еліміз 18 жыл бойы экономиканы дамыта 

отырып, әлеуметтік салаға басымдық беріп келе 

жатса да, саясатта да ілгерілеуді естен шығарған 

жоқ. Саяси модернизация мәселесін биылғы 

жолдауында елбасы нұрсұлтан назарбаев тағы 

бір мәрте қадап айтты. «жаңа онжылдықта біз 

өзіміздің экономикалық жоспарларымыздың 

табыстарын дәйекті саяси жаңғырту арқылы 

бекемдеп, саяси жүйемізді жетілдіруді 

жалғастырамыз. және мұнда құқықтық реформа 

маңызды рөл атқаратын болады», – деді 

Президент. шын мәнісінде, саяси модернизация 

билік тармақтарының реформаланып, заманына 

қарай лайықталуымен жүзеге асырылмақ. 

ДАТ!

6-б

етте

Барыс жАПАРоВ:

Біз әлі иНтЕрНЕттің 

игілігіН тОлыҚ 

КӨрЕ АлМАй ЖүрМізкеше осыдан 

тура он күн бұрын 

«Дарьял-у» 

радиолокациялық 

стансысында 

болған апат 

салдарынан 

қирандылар 

астында қалып 

қойған кісілерді 

іздестіру жұмысы 

тоқтатылды. 

әскери нысанға 

темір сынықтарын 

іздеп барып, көлемі 

250 шаршы метр 

болатын үйінді 

астында қалған үш 

азаматтың денесі 

аршылып алынды.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,95

205,58

4,88

21,67

1,3937

10185,5

1491,66

1836,39

73,97

1112,9

жарқын ТүСіПБекҰЛЫ

Серік САҒЫнТАЙ

әйгілі  француз  ғалымы  Шарль  луи 

Мон тескье  бөліп  көрсеткен  биліктің  үш 

тар мағы  заң  шығарушы,  атқарушы  және 

сот  билігінің  ара­жігі  ажыратылғанда  ға­

на  дұрыс,  жемісті  саясат  жүргізілетініне 

өр кениетті  мемлекеттердің  тәжірибесі 

ай қын  дәлел  болып  келеді.  тәуелсіздік 

ал ғалы  бері  аймақтық,  құрлықтық  және 

әлем дік  дағдарыстардың  толқынына  тө­

теп  беріп  келе  жатқанымыз  биліктің  ал­

ғашқы  екі  тармағының  жемісті  еңбегінің 

ар қасы деп түсінуіміз керек. Ендігі кезекте 

ке мелді саясат жүргізу үшін биліктің үшінші 

тар мағы  –  сот  жүйесін  реформалау  күн 

тәртібіне  шығарылып  отыр.  Аталған  сала­

ны  реформалау  туралы  әңгіме  кеше  ғана 

бас талған  жоқ,  дәлірек  айтқанда,  өткен 

жыл дың қараша айында Астана қаласында 

Ел ба сының  қатысуымен  өткен  Қазақстан 

рес  публикасы  судьяларының  V  съезінде 

бі  раз мәселе айтылған болатын. төрт жыл­

да бір рет өткізілетін алқалы жиында Пре­

зидент  осы  саланың  жұмысы  туралы  «Сот 

жүйесінде шешілмеген мәселе көп. Су дья­

лық корпус өзін әлі күнге дейін «кездейсоқ 

адам  дардан»  арашалап  ала  алмай  отыр» 

деп қадап айтқан еді.жалғасы 2-бетте 

Бұдан  бұрын  хабарлағанымыздай,  қаза  тапқан  бір  аза­

маттан өзге ғайыптан аман қалған тағы бір ер адам қазір ау­

ру ханада  ем  алуда.  Аталмыш  оқиға  бойынша  жүргізілген 

алдын  ала  тергеу,  сараптама  жұмыстары,  іздеу,  тазарту  жұ­

мыс тары тоқтатылып, 23 қаңтардан бастап Қарағанды об лы­

сы Ақтоғай ауданының ішкі істер бөлімі Қазақстан рес пу бли­

касы  Қылмыстық  кодексінің  245­бабының  2­тармағы  бо­

йын ша  қылмыстық  іс  қозғап  отыр.  Аталмыш  істі  облыстық 

про  куратура ерекше қадағалауға алды.

«Дарьял­У» төңірегіндегі даулы мәселелер бірер жыл дан 

бе рі жауырды жаба тоқымдағандай шешілмеген қалпы қа­

лып  отырған  болатын.  Ақыры  «адам  өліміне  апарған  бұл 

дау  дың бас себепкері кім болады?» деген сауалға құқық қор­

ғау шылар  қалай  жауап  береді  екен?  Министр  Н.әші мов тің 

жан ай қайы ешкімнің құлағына жетпегенінің себебі не де? Аса 

улы  конденсаторлар  жайлы  экологтардың  ес керт  песіне  қо­

сыл ған осы оқиға бұдан бұрын біраз ше неу нік тің қызметімен 

қош тасуына себеп болған­тұғын. Бұл жо лы кім босатылады? 

Олай болған күнде «Дарьял­У» да уы шешіле ме?

әл­әзір белгілі болғандай, кеңестік әскери бөлімнен бізге 

мұраға қалған аталмыш нысанның биіктігі 128 метр болатын 

шартты  түрде  «Қабылдау  орталығы»  аталатын  18  қабаттық 

ғимаратынан  темір  сынықтарын  іздеп  барған  топтың  дәне­

кер леушілері  еңбек  қауіпсіздігін  қайшы  тәсілдермен  жұмыс 

ұйым дастырған.  Дәнекерлеушілер  ғимараттың  жоғары  қа­

бат тарынан бастап монтаждау орнына төменгі қабаттардағы 

ті рек  бағандарын  босатып  тастаған.  Алып  ғимараттың  қи­

ран дысының биіктігі 10 метр болды. Құтқару, іздестіру тобы 

ауыр  техникамен  жарақталып,  құрамында  жетпістен  астам 

адам он күн бойы зілбатпан бетон конструкцияларын ар шу­

мен болды.

Қаңтар соңында қайғылы оқиға болғанға дейін атал мыш 

ны санды жүз шақты адамнан тұратын топтар арнайы жа са­

нып келіп, бөлшектеген оқиғаларын көргендер бар екен. Бұ­

ған дейін «Дарьял­У»­ды қару­жарағы жоқ екі кү зетші ғана 

қо рып  келген.  Стратегиялық  маңызды  нысандар  тізімінен 

алы нып тасталған ғимаратты күзетуге 114 миллион теңге ке­

рек тігі  туралы  газетімізде  біз  бұрын  да  жазған  болатынбыз. 

Ал қаңқасы ғана қалған алып ғимарат бұл сомадан анағұрлым 

қым бат тұратыны анық.

жалғасы 3-бетте РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№14 (240) 3.02.2010 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kzҚай салада және қандай реформа болмасын, ең бірінші, халықтың 

мүддесі ескерілуі тиіс. Жоғарыда айтып өткеніміздей, биліктің үш 

тармағы да жетіліп, толық мүмкіндікпен жұмыс істегенде ғана жемісті 

саясат жүргізілмек. Іргелі құқықтық мемлекет құрамыз десек, Елбасы 

айтқандай нәтижеліліктің өлшемі сандық көрсеткіштер емес, 

азаматтардың, заңды тұлғалардың сенімін арттырудың индикаторы 

болатын жұмыс сапасы болуы тиіс. Сонда ғана Фемиданың қисық 

таразысы түзелмек.

ТүйІн

Жексенбай 

ДүйСЕБАЕВ, 

Мәжіліс 

депутаты:

нәбижан 

МҰХАМЕТХАнҰЛЫ, 

тарих ғылымының 

докторы, профессор:

Құрманғали 

УӘЛИ, 

Мәжіліс 

депутаты: 

? а л а ш т ы   а л а ѓ д а т ћ а н   с а у а л

а л а ш т ы   а л а ѓ д а т ћ а н   с а у а л

Дайындаған 

Сәкен КөКЕноВ

–  Әрине,  қоғамдық  бақылау  болу  керектігі  дұрыс. 

Бірақ,  меніңше,  кадр  саясатындағы  тамыр-таныстықты 

жою үшін, ең алдымен, барлық кадрлар өз орнында отыру 

керек. Яғни жоғары білім алған маман өзінің өрлеу жолын 

ең төменгі сатыдан бастау керек. Өзінің біліміне, икеміне 

байланысты өсу керек. Халықпен бетбе-бет жұмыс істеп, 

еңбегіне  сай  тәжірибе  жинап,  сол  арқылы  қызметінде 

көтерілу керек. Әр адам өзінің қабілеті жеткен жерге келіп 

тоқтайды.  Ал  жоғары  шенді  қызметкер  өз  орнына  сай 

білікті  кадр  болады  және  білікті  кадрларды  құрметтей 

біледі.  Меніңше,  тек  сонда  ғана  тамыр-таныстықтың 

тамыры түпкілікті қиылады.

Кадр саясатындағы тамыр-таныстықтың тамырын жоюдың қандай жолдарын ұсынасыз?

–  Осы  кадр  саясатындағы  тамыр-таныстықпен  күресіп  жүрге-

німізге сан жылдар өтті. Бұл құбылыс ақыр соңында парақорлықты 

тудырады. Қазір аймақтарға әкім болып барған азаматтар артынан 

шұбатып,  өзінің  командасын  ертіп  жүреді.  Бұл  өз  кезінде  жергілікті 

халықтың  шамына  тиеді.  Қабағынан  қар  жауып,  өзі  бір  аспаннан 

түскен адамдай бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан қызметкерлерді 

жерден алып жерге салып, жаппай қудалап, өзінің таныстарын алып 

келгеннен жұмыстың өнімділігі ешқашан артпайды. Ендеше біз оған 

қалай тосқауыл қоямыз? Оған арнайы заң қабылдап, заңмен талап 

ету қажет емес деп ойлаймын. Мұнымен күресті қоғамдық бақылау 

арқылы  жүргізуге  болады.  Бұл  құбылысты  бұқаралық  ақпарат 

құралдары  мен  қоғамдық  ұйымдар  бақылайтын  болса,  ол  бір 

жағынан азаматтық қоғамның көрінісі болар еді. Қазір бұл мәселені 

бақылауды «Нұр Отан» партиясы өз мойнына алып отыр. Партияның 

қолында күш бар, демек, оның қолынан келеді. 

– Бұл мәселеде Қытайдың бірқатар әдістерін үлгі етуге бо лады. 

Жалпы,  қай  мемлекеттің  болса  да  кадр  саясатында  та мыр-

таныстық  көрініс  беріп  жатады.  Бірақ  оны  барынша  азай туға 

болады. Оны әркім әртүрлі жолмен жүзеге асырады. Батыс ел дері 

қоғамдық бақылау арқылы шектейді. Ал Қытайдың кадр сая саты 

өзгелерге,  әсіресе  Батысқа  мүлде  ұқсамайды,  өзіндік  мек тебі 

қалыптасқан. Оларда кадр таңдаумен айналысатын ар найы бөлім 

бар.  Сол  мекеме  елдегі  құзырлы  орындардағы  кадр лардың 

орналасуын реттеп отырады. Сондай-ақ қыз мет керлердің отырған 

орнына қаншалықты лайықтығын бақы лау мен айналысады. Және 

осының бәрі шынайы түрде жүзеге асы ры лады. Мұндай жағдайда 

тамыр-таныстыққа  орын  берілуі  өте  си рек.  Кез  келген  қызметке 

орналасу үшін өзінің сатысы, талап та ры бар. Талапқа сай болмаған 

жағдайда  кімнің  туысы  болса  да  қызметке  орналасу  жағы 

қиындайды, ал мекеме басқару тіпті мүмкін емес болып қалады. 

СаяСи  бюро

үКІМЕТ


«ҚазСат-2» сәт сапарын күтіп отыр

Енді  міне,  Елбасы  тарапынан  сынға 

ұшы раған сот жүйесінде нақты рефор ма-

лар  жүргізудің  уақыты  пісіп-жетілген 

сыңайлы. 

Сот  жүйесін  реформалауда  қандай 

мәселелер жүзеге асырылуы мүмкін? Біз-

діңше,  саладағы  кемшіліктер  сот  ше шім-

дерінің  сапасынан  да  көрініп  келеді.  Бұл 

мәселеге  қатысты,  біріншіден,  Мемлекет 

бас шысы  «Сот  әкімшілігі  жөніндегі  коми-

тетті  Жоғарғы  сот  құзырынан  шығарып, 

өзін жеке орган ретінде құру керек шығар» 

деген  болатын.  Ендеше  Елбасы  жөн 

сілтеген  тетіктер  арқылы  жүргізілуі  бек 

мүмкін. Екіншіден, осы ұсынысымен қатар 

Президент «Сот төрағаларын жиі ауысты-

рып отыру тәртібін енгізу қажет. Олар бес 

жыл бойы бір жерде отырмауы керек. Сот 

төрағасын  екі  жылда  бір  рет  ауыстыру 

қажет,  осы  мәселені  қарастырыңдар.  Бұл 

–  судьялардың  біліктілігін  шыңдауға  тап-

тыр майтын  тәсіл.  Өйткені  біздің  ма қ са-

тымыз – адал, әділетті, ұжданды, ең бас-

тысы, арын ақшаға сатпайтын сот билігінің 

бо луы»,  –  деген-ді.  Сондай-ақ  көршілес 

Ресейде 13 жылға жуық қолданылып келе 

жатқан  алқа  билер  соты  бізде  үш  жыл 

бұрын енгізілсе де, мамандардың айтуын-

ша алқа билер соты өзінің қажетті деңге йі-

не жете алмаған көрінеді. Төртінші мәселе 

– өркениетті елдерде сот жүйесіне сайлау 

енгізу.  Құқықтық  мемлекет  құруға  тал-

пынып отырған еліміз болашақта, бәлкім, 

осын дай  тәжірибені  енгізер.  Себебі  Рес-

публика  судьяларының  кезекті  съезінде 

Ел басы  Нұрсұлтан  Назарбаев:  «Судьялық 

қыз метке үміткерлерді айқындауда құпия 

дауыс беруді енгізуге болады» деген ұсы-

нысын  білдірген  болатын.  Осы  орайда 

«рефор мада қандай мәселелер қамтылуы 

Фемиданың қисық таразысын 

қалай түзетеміз? 

керек?» деген сауал бойынша Парламент 

Мәжілісінің  Заңнама  және  сот-құқықтық 

ре форма  комитетінің  мүшелеріне  хабар-

лас қан едік. 

МАМАнДАр пІКІрІ:

Ирак ЕЛЕКЕЕВ, Мәжіліс депутаты:

–  Әлбетте,  реформа  қажет.  Бұл  мә се­

лені бұрыннан бері айтып келемін, әлі  де 

сол көзқарастамын. Реформаның қа жет ті­

лігінің  қарапайым  мысалы  ре тінде  айта­

рым,  қазір  азаматтардың  сот  қыз меткер­

ле рінің жұмысына көңілі то ла ма, жоқ па? 

Жа сыратын несі бар, ха л ық тың бұл салаға 

де ген сенімі азайып кет ті. Азаматтар ара­

сын да сот жүйе сін де бұра тарту, жем қор­

лық сияқты ке лең сіз мәселелер бар деген 

көзқарас  қа лыптасқан.  Мұның  бәрі  сот 

қызмет  кер  лерінің әлеуметтік жағдайлары­

ның  сын  көтермейтіндігінен  шығып  отыр 

деп  айтар  едім.  Өркениетті  елдердегі  сот 

жү йесін  мақтап  айтып  жатамыз,  алыс қа 

бармай­ақ, көрші ел Ресейдің судьялары­

мен салыстырғанда, біздің сот қызметкер­

ле рінің жалақылары тө мен, демалыс күн­

дері де аз. Бұл – бір. Екіншіден, әр деңгей­

дегі соттардың бір­біріне бағынышты бол­

ма уын қам та масыз етуіміз керек. Бізде бір 

жа ман  әдет  бар  –  аудандық  сот  облыс 

судья  сына  бағынышты  болады.  Менің 

ойым   ша, адам тағдыры шешілетін құ зыр­

лы органдарда тек қана қызметтік қа рым­

қа тынастар ғана болуы шарт. 

КЕҢЕС


ыНТыМАҚТАСТыҚ

Меркель келе жатыр

Жүздесу барысында Қазақстан мен 

Германия  арасындағы  мәдени-гума-

ни тарлық,  білім-ғылым  және  сауда-

эко номикалық  байланыстарды  одан 

әрі дамыта түсу мәселелері қозғалды. 

«Былтыр  Қазақстанның  Германия -

дағы жылы табысты өтсе, биыл Гер ма-

нияның  Қазақстандағы  жылы  бастал-

ғалы 


отыр. 

Жалпы, 


Қазақстан 

Гер   ма нияны Еуро падағы аса маңызды 

әріптес  ре тінде  санайды  және  бұл  ел 

Қазақ станның  маңызды  сауда  әріп-

тестерінің алғашқы ондығына кіреді»,  

–  деді  кез десу  барысында  Мәжіліс 

төрағасы  Орал  Мұхамеджанов.  Ал 

Корнелия  Пи пер  Қазақстанмен  үкі-

мет тік  комис сия лар  деңгейінде  ғана 

емес, пар ламентаралық байланыс тар-

ды  да  арт тыра  түсу  қажеттігін  алға 

тартты.  «Қа зақстан  Германияның  Ор-

та лық Азия дағы басты әріптесі бо лып 

табы лады.  Естеріңізде  болса,  Еуро-

палық  Одақ  елдерінің  Орталық  Азия 

мем лекеттеріне  арналған  әріптестік 

тұжы рымдамасы  қабылданған  бо-

латын. Бұл құжат Германияның баста-

ма сымен  жүзеге  асты.  Соның  ішінде, 

Германия Қа зақстанның қазіргі нарық-

тық эко номикадағы бағдарын қолда-

ды»,  деді  К.  Пипер.  Сонымен  бірге, 

ми нистр  ханым  ГФР  Канцлері  Ангела 

Мер кельдің  ағымдағы  жылы  Қазақ-

станға  сапары  жоспарлану  үстінде 

екендігін жеткізді. Өз кезегінде Мәжіліс 

төрағасы  О.Мұхамеджанов  Қазақ-

стан ның  ЕҚыҰ-ға  төрағалық  етуіне 

Германияның  қол дау  білдіргені  үшін 

алғысын жеткізіп, біз дің еліміз де ГФР-ді 

БҰҰ  Қауіпсіздік  Ке ңесінің  Тұрақты  мү-

шесі болуын қол дайтындығын айт ты. Сәдуақас КЕБЕКБАй

Кеше парламент Мәжілісінің төрағасы орал 

Мұхамеджанов ГФр Сыртқы істер министрлігі Мемлекеттік 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет