Бизнес этикасы


 Қорытынды  бақылауга арналган сүрақтаржүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата23.04.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

6.5 Қорытынды  бақылауга арналган сүрақтар

66


36  Шагын бизнестщ проблемалары.

37  Нарықтың ірі  қатысушыларында этикалық сипаттагы 

проблемалары.

38  Проблемаларды шешу механизмдері.

39  ҚР шарттарында бизнес этиканың проблемаларын  шешуде 

элемдік тэжірибені қолдану.6.6 Жеке тапсырмаларынын сурақтары

Төменде  сізге  жеке  тапсырмаларыиын  теориялық  бөлімінің 

тақырыптары 

ұсынылган. 

Арнайы 

әдебиет 


пен 

агымдагы 

басылымдарды оқу негізінде тақырыптардың біреуінің  мазмұнын  ашу 

керек:


1  Бизнес  этикасы  туралы  гылымның  пайда  болу  мәні  мен 

міндеттері

2  Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары

3  Бизнес этикасының қазіргі заман  концепцияларының оң және 

теріс сипаттары

4  Утилитаризм концепциясының негізі

5  Деонтикалық этиканың негізі

6  Әділдік этиканың негізі

7  Бизнес этикасындагы моральдық құқық

8  Іскерлік қасиеттердің концепциясы

9  Этикалық заңдар жинагы және кәсілкердің идеологиясы

10 Іскерлік қатынастардың этикасы

11  Кәсіпкердің іскерлік қасиеттер концепциясы

12  Қогам  алдындагы  бизнестің  элеуметтік  жауапкершілігінің

мэні

13  Корпоративтік этиканың мәні мен мағынасы14 ¥йымның корпоративтік этикасын қалыптастыру

15  Корпоративтік  этиканың  сыртқы  жэне  ішкі  факторларының 

өзара байланысы

16 Ұйымның әдептілік кодексі

17 Кеңестік кезеңнен кейінгі қогам жэне оның бизнес багдары

18  Басқарушының  әдеп  элементтері  және  жұмыскерлердің 

элеуметтік-психологиялық сэйкестігінің мэні

19 Іскерлік этикеттің негізгі қағидалары

20 Қазақстан  кәсіпорындары  жагдаііларында  эдептің  даму 

бағыттары

21  Кәсіпкерлер жэне қайырымдылық

22 Экономика және адамгершілік

23  Менеджердің кэсіби этикасы

67


24  Мінез-құлықтагы тұлгааралық катынастар

25  Кэсіби этика

26  іскерлік әмірдіқ этикапык проблемалары

27  Бизнес этикасының құрылымы

28  Дін және бизнес

29  Қазақстандық 

кәсіпкерліктің 

жетекшілері: 

адамгершілік

суреті


30  Халыкаралық  бизнестегі 

іскерлік  мәдениет  және  XXI 

гасырдагы  кәсіпкерлік  идеологиясы

2 тапсырма

Теориялық  білімге  және  әмірлік  тәжірибеге  сүйене  отырыл  Сіз 

жұмыс 


істейтін 

ұйымның 


этикапық кодексін  эзірлеңіз.

68
Білім  алушылырдың  оқу  жеігістіктерін  бақылау  мен 

багалау бойынша  материалдар

7.1 

Сырттай  оқитын  студентгердііц  бақылау  жумыстарға 

ариалған әдістемелік нусқау

«Бизнес этикасы» курсы бойынша бан;ылау жұмысын орындауга 

арналған  әдістемелік  нұсқаулық  экономикалық  мамандықтарда 

сыртгай оқитын студенттерге арналған.

Бақылау  жұмысын  орындаған  кезде  «Бизнес  этикасы»  курсы 

білімнің  қолданбалы  облысы  болып  табылатынын,  терең  меңгеруді 

талап  ететін  және  экономикалық  теория,  философия,  мәдениеттану, 

психология,  элеуметтану  сияқты  курстармен  тығыз  байланысты 

екенін ескеру қажет.

Бақылау  жұмысының  мақсаты  —  бизнес  этикасы  облысында 

теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын бекіту.

Бақылау  жұмысы  екі  тапсырмадан  тұрады:  бірінші  тапсырма 

фамилияңыздың  бірінші  әрпі  мен  сынақ  кітапшаңыздың  соңғы  цифрі 

арқылы таңдалады, ал екінші тапсырма барлық студенттер үшін ортақ 

болып табылады.

Бақылау жұмысы  әдістемелік нұсқаулықпен  сэйкес орындалады 

және  стандарттар  бойынша  ресімделеді.  Бақылау  жұмыста  міндетті 

түрде  мазмұны  мен  қолданылған  әдебиеттер  тізімі  көрсетілген  болуы 

керек.

Студент


фамилиясыны

ң бірінші әрпі

Сынақ кітапшаның соңгы цифрі

1

23

4

56

7

89

10

А -И1

2

34

5

67

8

910

К - У


11

12

1314

15

1617

18

1920

Ф - Я

21

2223

24

2526

27 


----   -1

28

2930

1  тапсырма

Төменде  сізге  бақылау  жұмысының  теориялық  бөлімінің 

тақырыптары 

ұсынылған. 

Арнайы 

әдебиет 


пен 

ағымдағы 

басылымдарды оқу негізінде тақырыптардың біреуінің мазмұнын  ашу 

керек:


Бизнес  этикасы  туралы  ғылымның  пайда  болу  мәні  мен 

міндеттері

69


2  Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары

3  Бизнес этикасының қазіргі заман концепцияларының оң және 

теріс сипаттары

4  Утилитаризм  концепциясының негізі

5  Деонтикалық эгиканың негізі

6  Әділдік этиканың негізі

7  Бизнес этикасындагы моральдық құқық

8  Іскерлік қасиетгердің концепциясы

9  Этикалық заңдар жинагы жэне кәсіпкердің идеологиясы

10  Іскерлік қатынастардың этикасы

11  Кәсіпкердің іскерлік қасиеттер концепциясы

12  Қогам  алдындагы  бизнестің  әлеуметтік  жауапкершілігінің

мэні

13  Корпоративтік этиканың мәні мен магынасы14  ¥йымның корпоративтік этикасын қалыптастыру

15  Корпоративтік  этиканың  сыртқы  жэне  ішкі  факторларының 

өзара байланысы

16  ¥йымны ң эдептілік кодексі

17  Кеңестік кезеңнен кейінгі қогам және оның бизнес багдары

18  Басқарушының  әдеп  элементтері  жэне  жұмыскерлердің 

элеуметтік-психологиялық сэйкестігінің мэні

19  Іскерлік этикеттің негізгі қагидалары

20  Қазақстан  кәсіпорындары  жағдайларында  эдептің  даму

багыттары

21  Кәсіпкерлер жэке қайырымдылық

22  Экономика жэне адамгершілік

23  Менеджердің кәсіби этикасы

24 Мінез-құлықтағы тұлғааралық қатынастар

25  Кэсіби этика

26  Іскерлік өмірдің этикалық проблемалары

27 Бизнес этикасының құрылымы

28 Дін жэне бизнес

29 Қазақстандық  кэсіпкерліктің  жетекшілері: 

адамгершілік

суреті

30 Халықаралық  бизнестегі  іскерлік  мэдениет  және  XXI ғасырдағы кәсіпкерлік идеологиясы

2 тапсырма

Теориялық білімге және өмірлік тәжірибеге сүйене отырып Сіз 

жұмыс істейтін ұйымның этикалық кодексін әзірлеңіз.

70


1  Бизнес этикасы түсінігі және мазмұны.

2  Негізгі этикалық концепциялар.

3  Утилитаризм,  деонтикапық  этика  мен  әділдік  этиканың 

айырмашылыгы жэне өзара байланыстары.

4  И.  Кант  қапаган  деонтикапық  концепциялардың  этикапык

негіздері.

5  Этикалық заңдар жинагы.

6  Бизнестегі адамгершілік нормаларының түсінігі.

7  Кәсіпкер  қызметінің  әдептілігін  қамтамасыз  ететін  оның

қасиеттері.

8  Іскерлік қасиеттер концепциясы.

9  Бизнесменнің мінездемесі.

10  Менеджердің мінездемесі.

11  Басшының қасиеттері.

12 Коммуникациялар этикасы.

13  Іскерлік келіссөздер жүргізу технояогиялары.

14 Келіссөздер кезені.

15  Дауларды шешу.

16  Сыйлықтар сыйлаудың және келіссөздер ережесі.

17  Сөйлеушінің ережесі.

18 Тыңдаушының ережесі.

19  Түрлі үлттық мәдениеттер этикасыкың ерекшеліктері.

20 Киім  таңдау  кезіндегі  жэне  келіссөздер  жүргізу  кезіндегі 

басқа элементтердің әдеп ережелері.

21  Компанияның этикасы мен мәдениегі.

22 Корпоративтік мәдениет.

23  Корпоративтік имидж.

24 Корпоративтік мәдениеттің қағидалары.

25  Басқарушылық этиканың түсінігі.

26 Тиімді менеджерге қажетті қасиеттер.

27 Басқару стилі мен әдістері.

28  Жетекшілік пен көшбасшылықтүсініктері.

29 ¥жымдық жұмыстың технологиялары.

30 Адамдардың темпераменті және ұжымдагы  кпимат.

31  Кәсіби әдептің түсінігі және оның мазмұны.

32  Қарым-қатынас ережесі. Әдептің негізгі әмбебап талаптары.

33  Кәсіби этиканың элементтері.

34 Бизнес этиканың деңгейлері және жүйелері.

35  Қазақстандағы бизнес этиканың дамуы.

Қорытыңды бақылауға арналған сурақтар

71


I

I

36  Шағын бизнестщ проблемалары.37  Нарықтың ірі  қатысушыларында этикалық сипаттагы 

проблемалары.

38  Проблемаларды шешу механизмдері.

39  ҚР шарттарында бизнес этиканың проблемаларын  шешуде 

элемдік тәжірибені  қолдану.

72


Негізгі

1  Психология 

и 

этика  делового общения:  учебник  для 

студ.вузов / под  ред.  В.  Н. Лавриненко. — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -

М.  :ЮНИТИ, 2 0 0 5 .-4 1 5  с.

2  Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления 

:  учебник  / Л   Д  Сгаляренко. -   4-е  изд.,  доп.  и  перераб.  -   Ростов 

н/Д.  :  Ф еникс,  2005.  -  898  с.  -   (Сред.  проф.  о бр азован и е)

3  Шеламова  Г.  М.  Деловая  культура  и  психология  общения  : 

учебник  / Г.  М.  Шеламова.  -   4-е  изд.,  стер.  -   М.  :  Академия,2005.  -  

159 с. -   (Проф. образование)

4  Иванов  В.  Г.  Этика  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  /

B. Г. Иванов. — С П б .: Питер, 2006. — 169  с. — ( Краткий  курс)

5  Ваши  способности к бизнесу [Элевтронный ресурс]  : тесты. —

 

2007. — 1  СО; 276 Мб. -  Копия.6  Заповеди  телефонного  общения  [Электронный  ресурс]  :  по- 

собие  для  предпринимателя  [электронный  учебник  +  словарь].  -  

2005. -   1  СЭ; 206 Мб. -  (Мастер-класс делового общения). -  Копия

7  Тулегенов  А.  Р.  Бизнес  этикаськэкономика  мамандықтары 

бойынша  студ.  арнал ан  оқу  қуралы /А.  Р.  Тулегенов.  -   Павлодар  :

C. Торайгыров атында ы ПМУ, 2006. -  50 б.

8  Инджиев  А.  А.  Язык  делового  общения  :  легко  и  грамотно  / 

А. А. Инджиев. -  Ростов  н /Д .: Феникс, 2007. -  253 с.

Қосымша

9  Уткин  Э.  А.  Этика  бизнеса  :  учебник для  вузов.  — М.  :  Теис,2 0 0 3.-3 5 6  с.

ЮМорозов  А.  В.  Деловая  психология:  Курс  лекций.  -   СПб.  : 

Союз, 2000. -  458 с.

11 


Этика  в  бизнесе  и  экономике  :  Проблемы  высшего  образова- 

ния. -  М, 2002. -  357 с.

12Лерман  Е.,  Костюк  К.  Корпоративяая  этика  и  ценностный 

менеджмент :  сб.статей по матер. междунар. зсонференции 21.11.02г. -  

М .: ЭПИцентр / Интеграл-Информ / Кнорус

13 Басовский Л. Е. Менеджмент. -  М., РІНФРА-М, 2003. -  295 с.

14 Соловьев  Э. 

Я .

  Современный  этикет.  Деловой  протокол  : 

учебное пособие. -  М.  Ось-89, 2000. -   123 с.

15 Деловое  общение.  Деловой  этикет  :  учебное  пособие  для 

студ. Вузов / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. -  М.  :  ЮНИТИ, 2004. -  431  с.

Әдебиеттер

73


і

16 Нуруллина Г.  Исламская этика бизнеса / Г.  Нуруллина.  -  М. УММА, 

2004. -  289 с.

17 Этика  и  психология  менеджмента  :  учебное  пособие /  под 

общ. ред.  Ю.  Л.  Неймера. -  Ростов н /Д .: Феникс,  2002. -  383 с.

18 Гурова  И.  П.  Этика  международных  экономических  отноше- 

ний  : учебное  пособие  для  студ.  по спец.  "Мировая экономика" / И. 

П.Гурова. -  М . : Дело, 2004. -  407 с.

19 Белолипецкий  В.  К.  Этика  и  культура  управления  :  учебно- 

практическое  пособие  /  В.  К.  Белолипецкий,  Л.  Г.  Павлова.  -   М.  : 

МарТ, 2004. -  384 с.

20 Лучшие  рефераты  по  этике  и эстетике /сост. А. Матвиенко, 

Радугин, 

А.  А.  Этика  :  учеб.  пособие  /А.  А.  Радугин.  —  М.  : 

Центр,2003. —  221  с. —  (Аіша таіег)

21  Современный  этикет / сост.  И.  А.  Сокол.  -   Харьков  :  Фолио,

2 0 0 4 .-5 7 1   с.

74


Мазмұны

Кіріспе................................................................................................. ^

Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған силлабус...... 4Сыртқы оқу нысанының студенттеріне арналған силлабус..... 15

Тәжірибелік сабағына арналған әдістемелік нұсқау.................25Пәнді оқуға арналған әдістемелік нұсқау....................................32

Дәріс материалы.............................................................................. 35Өзіндік жұмыстарга арналған материалдар................................ 54

6.1  Дәрістерге дайындалуга арнапған тапсырма.............................. 54

6.2  Тәжірибелік сабақтарға дайындалуға арналған тапсырма....... 57

6.3  Оку материалын өзіндік оқуға арналған тапсы рма...................61

Білім алушылырдың оқу жетістіктерін бақылау менбағалау бойынша материалдар...................................................... 69

7.1  Сырттай оқитын студенггердің бақылау жұмыстарға

арналған әдістемелік нұсқау......................................................... 67

Қорытывды бақылауға арналған сұрақтар................................. 67

Әдебиеттер...................................................................................... 73


Н.М. Аленова

БИ ЗН ЕС ЭТИКАСЫ

Оқу  - әдестемелік құралы

Техникалық редактор Д  .Н. Айтжанова 

Жауапты хатшы  А.Т. Темешова

Басуға 28.02.2011  ж.

Әріп түрі Тішез.

Пішім 29,7 х 42 1А .

 Офсеттік қагаз. 

Шартты баспа табағы 3,32 Таралымы дана 300

Тапсырыс №  1565

«КЕРЕКУ»  Баспасы

С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университеті 

140008. Павлодар қ., Ломов к., 64БЕК ІТ ЕМ ІН

С.Торайғыров  атындагы

ГІМУ-дың оқу ісі 

Ч

жөніндегі проректоры20

Авторы: 

ага оқытушы Аленова Н.М.Экономика және  менеджмент  кафедрасы

Бизнес этикасы  : Экономика мамандықтарының студенттеріне

арналган оқу-эдістемелік кешеннің жинагы

Кафедраотырысындаұсынылды 2 0 Л _ ж .

 «_££» —


------№Лсаттама

Кафедра меңгерушісі 

---------- С. К. Кунязова

Қаржы-экономикалық 

факультетінің 

оку-әдістемелік 

кеңесімен 

мақұлданды

20// ж .« / з  » 

** 


№ 

**

  Хаттама

ОӘК төрайымы_______А. Б.Темиргалиева

КЕЛІСІЛДІ /*

қЭ ф  деканы 

X. Я. Зрназаров 20/ / ж. «/£_» 

---------

*  *

СМ 


бөлімінің  н/б 

г - с - Баяхметова 2 0 /^  ж. « ^ ± » Л А

Аудармага жауапты _____Н. М.
Каталог: pars docs -> refs
refs -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
refs -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
refs -> Географияны оқыту технологиясы пәні бойынша глоссарий Географияны оқыту технодлогиясы
refs -> Сабақтың тақырыбы: Сақтардың мекендеген жері. Сақ қоғамы Сабақтың мақсаты: а Сақтар туралы алғашқы деректермен таныстыру
refs -> ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет