Бизнес этикасы


 Өзіндік жүмыстарға арналган материалдаржүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата23.04.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

6 Өзіндік жүмыстарға арналган материалдар

£

6.1  Дәрістерге дайындалуга арналган тапсырма1  тақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасынын

ш і

қазіргі


1. Кіріспе (негізгі талаптар)

2. Теориялық сұрақтарды оқу;

3.  Бақылау  сұрау  процедурасын  түсіндіру 

және 


оқыган 

материалдары 

бойынша 

байқалатын сұрау жұргізу;

4. Сабақ қорытындыларын жасау;

5.  Келесі  сабаққаБақылау

сұрақтары

анықтамасы.

тапсырмаларды

актикалық са( 

мазмұны

2.  Негізгі этикалық концепциялар.3.  Утилитаризм,  деонтикалық  этика

мен


әділдік  этикасының 

өзара байланыстары. 

4.  И. 

Кант


айырмашылыгы  және

қалаган


деонтикалық

концепцияның этикалық негіздері. 

ауызша с

[4,7,9,11,22]

тақырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинагы. 

Кәсіпкердің қогамдык санасы

Сабақ жоспары

Бесминуттық бақылау сұрақтары

Теориялық

оқу  (соның

ішінде  өзіндік  дайындалган  сұрақтарды 

талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4. Келесі сабаққа тапсырмаларды беру.сұрақтары 

5.  Бизнес  этикасының  мазмұны  мен

анықтамасы

6.  Негізгі этикалық концепциялар.

7.  Утилитаризм,  деонтикалық  этика  мен 

эділдік 


этикасының 

айырмашылығы 

және өзара байланыстары.

8.  И.


Кант

қалаған 


деонтикалық

концепцияның этикалық негіздері.

54


Бақылау түрі

ауызша сұрауӘдебиеттер

[4,20,2113  тақырып. 

Этиканың  заңдар  жннағы  мен  іскерлік 

қасиеттердің концепцнясы

Сабақ жоспары

1.  Бесминуттық бақылау сұрақтары  *;

2.  Теориялық  сұрақтарды  оқу  (соның  ішінде 

өзіндік дайындалған сұрақтарды талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4. Келесі сабаққа тапсырмалаоды беоу.Бақылау

сұрақтары

1.  Кәсіпкердің қоғамдық санасы.

2.  Этикалық заңдар жинагы.

3.  Бизнестегі 

адамгершілік 

нормалардың 

түсінігі.

4.  Кәсіпкер 

кызметінің 

әдептілігін 

қамтамасыз ететін оның қасиеттері.

Бақылау түрі

ауызша сұрауӘдебиеттер

[1,3,8,10,1714 тақырып. Іскерлі  қатынастардың этикасы

..........  -  _ -  ■ 

-  ■

Сабақ жоспары

1.  Бесминуттық бақылау сұрақтары  *;

2.  Теориялық  сұрақтарды  оқу  (соның 

ішінде  өзіндік  дайындалган  сұрақтарды 

талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4. Келесі сабаққа тапсырмаларды беру.

Бақылау сұрақтары

1.  Іскерлік қасиеттердің концепциясы.

2.  Бизнесменнің мінездемелері.

3.  Менеджердің мінездемелері.

4.  Бастықтың қасиеттері.

Бақылау түрі

ауызша сұрауӘдебиеттер 

|  [1,2,3,5,6,8,15]5 тақырып.  Корпоративтік этика

Сабақ жоспары

1. Бесминуттық бақылау сұрақтары  *;

2.  Теориялық  сұрақтарды  оқу  (соның 

ішінде  өзіндік  дайындалган  сұрақтарды 

талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4. Келесі сабаққа тапсырмаларды беру.

Бақылау сұрақтары

1.  Коммуникациялар этикасы.

55


2.  Іскерлік  келіссөздер  жүргізудің техно- 

логиялары.  Келіссөздер кезеңдері.

3.  Дауларды шешу.

4.  Сыйлықтар 

сыйлаудың, 

келіссөздердің ережесі.

5.  Сөз 

сөйлеушінің 

ережесі. 

Тыңдаушының ережесі.

6.  Түрлі  ұлттық  мәдениет  этикасының 

ерекшеліктері. 

Типтік 

қателердің түрлері.

7.  Киім 

таңдау 

кезіндегі және 

келіссөздер 

жүргізу 

кезіндегі 

басқа 

элементтердің әдеп ережелері.Б ақы л ау  түрі

ауызша сұрау

Әдебиеттер

[10,12,14]

6  тақ ы р ы п . 

Әкііишілік  (басқарм алы )  этика.  Басқаруш ы  

этикасы

С абақ ж оспары1.  Бесминуттық бақылау сұрақтары  *; 

1

2.  Теориялық  сұрақтарды  оқу  (соның ішінде  өзіндік  дайындалган  сұрақтарды 

талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4. Келесі сабаққа тапсырмаларды берү. 

1

Б ақ ы л ау  сұрақтары1.  Компанияның этикасы мен мәдениеті.  1

2.  Корпоративтік мәдениет.

3.  Ұйымның миссиясы.

4.  Корпоративтік имидж.

5.  Корпоративтік 

мәдениеттің 

1

 қагидалары.6.  Корпоративтік 

мәдениетті 

қолдау 

механизмдері. __________ 1

бақы лау түрі

ауызша сұрау 

[

Әдебиеттер[7,8,9,10,11,14]

7 тақырып.  Кәсібн этика

Теориялық сұрақтарды

сұрақтары

сұрақтарды3. Сабақ қорытындыларын жасау;

4.  Келесі сабаққа тапсырмаларды  беру.

56


Бақылау

сұрақтары

1.  Басқарушылык этиканың түсінігі. 

1

2.  Менеджмент  этикасының  метамарфозала- ры.

3.  Тиімді менеджерге қажетті  қасиеттер.

4.  Басқару стилі мен әдістері.

5.  Басқарушының 

жұмыскерлермен 

жеке


қарым-қатынастары.

6.  Жетекшілік 

пен 

көшбасшылық түсініктері.

7.  ¥жымдық жұмыстың технологиялары.

8.  Адамдардың 

темпераменті 

және 

ұжымдағы климат.9.  Персоналды 

таңдау 


барысьгада 

әлеуметтік-психологиялық сипаттамалао. 

1

Бақылау түрі

ауызша сұрау 

|

Әдебиеттер

[2,5,7,9,17,191 

1

Сабақ жоспары

1.  Бесминуттық бақылау сұрақтары*; 

1

2.  Теориялық  сұрақтарды  оқу  (соның ішінде  өзіндік  дайындалған  сұрақтарды 

талқылау);

3. Сабақ қорытындыларын жасаү. 

1

Бақылау сұрақтары

1.  Кэсіби  эдептің  түсінігі  жэне  оның 1 

мазмұны.


2.  Қарым-қатынас ережесі.

3.  Әдептің негізгі эмбебап талаптары.

4.  Кәсіби этиканың элементтері.

5.  Адамдардың  құндылық  бағдарының 

қызмет түрімен байланысы. 

|

Бақылау түрі

ауызша сұрау 

1

Әдебиеттер

[1,7,9]  [4,7,9,8,11,15,16,181 

1

6.2тапсырма

Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындалуға 

арналған

1  тақырып

Бнзнес  этнкасы  пэкі.  Бизнес  этнкасының

қазіргі заман  концепцнялары

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік

түсіндіру

2.  Мэселелік сұрақтарды талқылау

57


3. 

Рефератгар 

тақырыптары 

бойынша 


конспекттерді тексеру

4. Іскерлік ойын өткізу

5. Келесі сабаққа тапсырмаларды беру

Өзіндік 


дайы ндалуға 

арналған сүрақтар

бизнес 

этикасының түсінігі, 

мәні, 


мазмұны, міндеттері;

-  бизнес  этикасының  негізгі  концепцияла- 

ры және олардың айырмашылыктаоы.

Б ақы л ау  түрі

қысқыша  конспект,  талқылауга  қатысу,

іскерлік ойын______________ _____________

Әдебиеттер

[4,7,9,11,2212  тақырып

Кэсіпкердің  қогамдық санасы

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағы.

Сабақ жоспары

Өзіндік

айы ндалуға

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік 

түсіндіру

2. Мәселелік сұрақтарды талқылау

3. 


Рефераттар  тақырыптары 

бойынша 


конспекттерді тексеру

4. Іскерлік ойын еткізу

тапсьфмаларды

сурақтар


-  әдептілік  кодексінің түсінігі.  Кәсіпкердің

қызмепнің құқықтық не

- бизнес және дін;

-  моральді әдеп кодексі.Бақылау түрі

қысқыша  конспект,  талқылауга 

іскерлік ойын

қатысу,


3  тақырып. 

Эгиканың  заңдар  жинағы  мен  іскерлік

қасиеттердің  концепциясы

Сабақ жоспары

Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік

түсіндіру

3

.

Іәселелік сұрақтарды талқылау 

Рефераттар  тақырыптары 

бойынша

Өзіндік 

дайындалуға 

арналған сурақтар

конспекттерді тексеру

4. Іскерлік ойын өткізу

5. Келесі сабаққа тапсырмаларды бе

- кәсіпкердің жеке қасиеттері;

- кәсіпорын әдеп кодексі оның бөліктері.

58


Бақылау түрі

қысқыша  конспект,  талқылауга  қатысу, 

іскерлік ойын  _________

Әдебиеттер

"  [1,3,8,10,1714 тақырып.  Іскерлі  қатынастардыш этикасы

Сабақ жоспары

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік 

түсіндіру

2. Мэселелік сұрақтарды талқылау

3. 

Рефераттар  тақырыптары бойынша 

конспекттерді тексеру

4. Іскерлік ойын өткізу

5. Келесі сабаққа тапсырмаларды беоуӨзіндік 

дайындалуға 

арналған сұрақтар

келіссөз 

жүргізу 

әдебі. 


Келіссөз 

кезеқцері;

- дау-жанжалды шешу;

- көпшілік алдында сөйлеу этикасы.Бақылау түрі

қысқыша  конспект,  талқылауга  қатысу, 

іскерлік ойын_________

Әдебиеттер

[1,2,3,5,6,8,151 

і

5 тақырып.  Корпоративтік этика

Сабақ жоспары

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша тезистік

түсіндіру

2. Мәселелік сұрақтарды талқылау

3. 

Рефераттар  тақырыптары бойынша 

конспекттерді тексеру

4. Келесі сабаққа тапсырмаларды беру

Өзіндік 

дайындалуға 

арналған  сұрақтар

-  корпоративтік  этика  мен  мәдениет  пайда 

болуының 

жэне 


қалыптасуының 

экономикалық, элеуметтік негіздері;

-  корпоративтік  мәдениеттің  элементері, 

кэсіпорынның  бэсекеге  қабілеттігі  үшін 

онын мәні;

-  корпоративтік  мәдениеттің  принцптері. 

Корпоративтік 

мэдениетті 

қолдау 

механизмі.Бақылау түрі

қысқьппа конспект, талқылауга қатысу.Әдебиеттер

[10,12,141

тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

59


С абақ ж оспары  

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік

түсіндіру

2. Мәселелік сұрақтарды талқылау

3. 

Рефераттар тақырыптары 

бойынша 


конспекттерді тексеру

4. Іскерлік ойын өткізу________________  

5.  Келесі  сабаққа тапсырмаларды беру_____

Өзіндік дайы ндалуға  I -  басқару  этикасының  мэні,  мақсаты, 

арналган  сүрақтар 

міндеттері, принцптері;

-  басшы  мен  бағынушы  адамдардың  өзара

қарым-қатынасының  механизмі  мен  әдіс- 

тәсілі;

- менеджердің қасиеттері;басқарушының 

жұмыскермен 

тиімді 


___________________қарым-қатынасы.___________________________

Б ақы л ау  түрі 

қысқыша  конспект,  талқылауға  қатысу,

_____ іскерлік ойын________Әдебиеттер 

|  [7,8,9,10.11.  14]

7 та қ ы р ы п .  Кэсіби этика

С абақ ж оспары

1.  Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік 

түсіндіру

2. Мәселелік сұрақтарды талқылау

3. 

Рефераттар  тақырыптары бойынша 

конспекттерді тексеру

4. Кейстерді талқылау

5. Келесі сабаққа тапсырмаларлы берү.  л  ..

 

-а г /

Өзіндік


дайы ндалуга

|  арналган сұрақтар

-  кәсіби 

этика  түсінігі 

және  мазмұны. 

Кәсіби  этиканың элементтері;

- әдептіліктің  негізгі  эмбебап  талаптары.

қысқыша  конспект,  талқылауға  қатысу,  1 

кейс сұрақтарына жауаптар

Б ақ ы л ау  түрі

|  Әдебиеттер

[2,5,7,9,17,19]

8 т а қ ы р ы п .  М икро және м акроэтика 

____


С аб ақ ж о сп ар ы  

1. 


Баяндама  тақырыбын  қысқыша  тезистік

түсіндіру2. Мәселелік сұрақтарды талқылау

3. 

Рефераттар 

тақырыптары 

бойынша

конспекттерді тексеру 

_____________________  4. Кейстерді талқылау

60


5. Сабақ қорытындыларын жасаү

Өзіидік 

дайындалуға 

арналған сұрақтар 

,

бизнес 


этикасының 

денгейлері 

мен 

жүйелері;- Қазақстанда бизнес этиканын дамыүы.

Бақылау түрі

қысқыша конспевт, талқылауға  катысу,  кейс

сұрақтарына жауаптар

Әдебиеттер

і  

[10,12,1316.3  Оқу материалын өзіндік оқуға  арналған тапсырма

1  тақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасының 

қазіргі заман  концепциялары_________

Мақсаты

1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дағдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.

Тапсырманың

мазмүны

1.  Бизнес этикасының мәні, міндеттері.

2.  Негізгі 

концепциялары: 

утилитаризм; 

деонтикалық этика, әділдік этикасы.Бақылау түрі

тезистер


Әдебиеттер

[4,7,9,11,2212  тақырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағы. 

Кәсіпкердің  қоғамдық санасы

Мақсаты

1.  Негізгі  білім  беру  бағдарламасын толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дағдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.

Тапсырманың

мазмүны

1.  Этикалық 

заңдар 

жинағы 


туралы

түсінік.


2.  Кәсіпкер 

қызметінің 

құқыктық 

негіздері.

3.  Кәсіпкер идеологиясының мәні.

Бақылау түрі

тезистер


Әдебиеттер

[4,20,211

61


3  т а қ ы р ы п . 

Э тиканы ң  заңдар  ж инағы   мен  іскерлік

қасиеттердің концепцнясы

М ақсаты


1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дагдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі

Т ап сы рм аны ң

мазмуны

1.  Іскерлік қасиеттер 

концепциясын 

түсіну.

2.  Этикалық заңдар жинагының түрлері.3.  Компанияның 

қызмет 


түрі 

мен 


көлемінің  оның  этикалық  нормаларымен 

байланысы, 

-  

|

Б ақы л ау  түрі,  ., . 


„ 

.. ^

тезистер


Әдебиеттер

[1,3,8,10,171

4 т а қ ы р ы п .  Іскерлі қаты настарды ң этикасы

М ақсаты


1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 1 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дагдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару. 

1

1 Т апсы рм аны ң мазмұны

1.  Келіссөздер жүргізу этикасы.

2.  Коммуникация каналдары.

3.  Келіссөздер жүргізу кезеңдері.

4.  Дауларды шешу. 

|

Б ақы л ау  түрітезистер 

|

Әдебиеттер[1,2,3,5,6,8,151. 

1

5 т а қ ы р ы п .  К орпоративтік этикаМ ақсаты

1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дагдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.

Т апсы рм аны ң

мазмүны

1.  Корпоративтік  этика  мен  мәдениеттің пайда 

болуы 


мен 

қалыптасуының 

экономикалық, элеуметтік, негіздері.

62


2.  Корпоративтік мәдениеттің элементтері, 

кәсіпорынның  бәсекеге  қабілеттігі  үшін 

оның мэні.

Бақылау түрі

тезистер


1 Әдебиеттер

[10,12,141.6  тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

Мақсаты

1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дагдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.

Тапсырмаиыц

мазмүны

1.  Басқару  этикасының  мәні,  мақсаттары, 

міндеттері, қагидалары.

2.  Басқарушы 

жэне 

жұмыскерлердің қарым-қатынас механизмдері  мен әдістері.

3.  Үжымдагы  әлемуметтік-психологиялық 

климатты жақсарту әдістері.

4.  Басқарушының 

мінез-құлыгы 

көшбасшылық,  ұжыммен  жұмыс  істей 

білу.

5.  Көшбасшылар типтері.Бақылау түрі

тезистер


Әдебиетгер

[7,8,9,10,11,1417 тақырып.  Кәсіби этика

Мақсаты

1.  Негізгі  білім  беру  багдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дагдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.

Тапсырманыц

мазмұны

1.  Кәсіби әдеп түсінігі.

2.  Түрлі  әлеуметтік  топтар  өкілдерінің 

іскерлік әдеп туралы түсініктері.

3.  Әртүрлі 

мамандықтарға 

арналған 

этиканың негізгі нормалары.Бақылау түрі

тезистер


Әдебиеттер

[2,5,7,9,17,191

63


8тақы ры п.  Микро жэне макроэтика

М ақсаты


1.  Негізгі  білім  беру  бағдарламасын  толық 

көлемде меңгеру;

2.  Әдебиеттерді  өзіндік  іздеу  дағдысын 

қалыптастыру;

3.  Өз  оқу-танымдық  қызметін  өзін-өзі 

басқару.


Т апсы рм аны ң

мазмұны


1.  Қазақстанда бизнес этиканың дамуы.

2.  Этикалық  ғылым  дамуының  әлемдік 

тенденциялары  және  әлемдік  тәжірибені 

Қазақстан жағдайында қолдану.

Б ақы лау түрі

тезистер


Әдебиеттер

[4,7,9,8,11,15,16*18].6.4 Бақылау  шараларына дайындалу

Бақылау  шаралары  болып  межелік  бақылау  тапсырмаларын 

тапсыру,  қорытынды  бақылау  тапсыруга  дайындалу  табылады. 

Межелік  бақылау  сұрақтар  негізінде  бағаланады.  Межелік  және 

қорытынды бақылау өткізу үшін  сұрақтар әдістемелік нұсқаулықтарда 

төменде көрсетілген.

Сырттай  бөлімде  оқитын  студенттерге  сонымен  қатар  бақылау 

жұмысын  орындау  керек.  Бақылау  жұмысының  мақсаты  -   бизнес 

этикасы 

облысында 

теориялық 

білімдерін 

және 

тәжірибелік дагдыларын бекіту.

Бақылау  жұмысы  екі  тапсырмадан  тұрады.  Бақылау  жұмысы 

әдістемелік  нұсқаулықпен  сәйкес  орындалады  және  стандарттар 

бойынша  ресімделеді.  Бақылау  жұмыста  міндетті  түрде  мазмұны  мен 

қолданылган әдебиеттер тізімі  көрсетілген болуы  керек.

1-межелік бақылауға арналган  сұрақтар

Бизнес этикасы түсінігі және мазмұны

1  Негізгі этикалык  концепциялар.

2  Утилитаризм,  деонтикалық  этика  мен  әділдік  этиканың 

айырмашылыгы және өзара байланыстары.

3  И.  Кант  қалаған  деонтикалық  концепциялардың  этикалық 

негіздері.

4

  Этикалық заңдар жинағы.

5  Бизнестегі адамгершілік нормаларының түсінігі.

64


6  Кәсіпкер  қызметінің  әдептілігін  қамтамасыз  ететін  оның

қасиеттері.

7  Іскерлік қасиеттер концепциясы.

8  Бизнесменнің мінездемесі.

9  Менеджердің мінездемесі.

10 Басшының қасиеттері.

11  Коммуникациялар этикасы.

12  Іскерлік келіссөздер жүргізу технологиялары.

13  Келіссөздер кезені.

14 Дауларды шешу.

15  Сыйлықтар сыйлаудың және келісеөздер ережесі.

2-межелік бақылауга арналған  сұрактар

1  Сөйлеушінің ережесі.

2  Тыңдаушының ережесі.

3  Түрлі ұлттық мәдениеттер этикасының ерекшеліктері.

4  Киім  таңдау  кезіндегі  жэне  келіссөздер  жүргізу  кезіндегі 

басқа элементтердің әдеп ережелері.

5  Компанияның этикасы мен мәдениеті.

6  Корпоративтік мәдениет.

7  Корпоративтік имидж.

8  Корпоративтік мәдениеттің қагидалары.

9  Басқарушылық этиканың түсінігі.

10  Тиімді менеджерге қажетті қасиеттер.

11  Басқару стилі мен әдістері.

12 Жетекшілік пен көшбасшылықтүсініктері.

13  Үжымдық жұмыстың технологиялары.

14  Адамдардың темпераменті жэне ұ»:ымдагы климат.

15  Кәсіби әдептің түсінігі және оның мазмұны.

16  Қарым-қатынас ережесі. Әдептің негізгі әмбебап талаптары.

17  Кәсіби этиканың элементтері.

18  Бизнес этиканың деңгейлері және жүйелері.

19  Қазақстандагы бизнес этиканың дамуы.

20 Шагын бизнестің проблемалары.

21  Нарықтың ірі қатысушыларында этикалық сипаттагы

проблемалары.

22  Проблемаларды шешу механизмдері.

23  ҚР шарттарында бизнес этиканың проблемаларын шешуде

элемдік тэжірибені қолдану.

65


1  Бизнес этикасы түсінігі және мазмұны.

2  Негізгі этикалық концепциялар.

3  Утилитаризм,  деонтикалық  этика  мен  әділдік  этиканың 

айырмашылығы және өзара байланыстары.

4  И.  Кант  қалаған  деонтикалық  концепциялардың  этикалық 

негіздері.

5  Этикалық заңдар жинағы.

6  Бизнестегі адамгершілік нормаларының түсінігі.

7  Кәсіпкер  қызметінің  әдептілігін  қамтамасыз  ететін  оның 

қасиеттері.

8  Іскерлік қасиеттер концепциясы.

9  Бизнесменнің мінездемесі.

10  Менеджердің мінездемесі.

11  Басшының қасиеттері.

12  Коммуникациялар этикасы.

13  Іскерлік келіссөздер жүргізу технологиялары.

14  Келіссөздер кезені.

15  Дауларды шешу.

16  Сыйлықтар сыйлаудың және келіссөздер ережесі.

17  Сөйлеушінің ережесі.

18  Тыңдаушының ережесі.

19  Түрлі ұлттық мәдениеттер этикасының ерекшеліктері.

20  Киім  таңдау  кезіндегі  жэне  келіссөздер  жүргізу  кезіндегі 

басқа элементтердің эдеп ережелері.

21  Компанияның этикасы мен мәдениеті.

22  Корпоративтік мәдениет.

23  Корпоративтік имидж.

24  Корпоративтік мәдениеттің қағидалары.

25  Басқарушылық этиканың түсінігі.

26  Тиімді  менеджерге қажетті қасиеттер.

27  Басқару стилі мен әдістері.

28  Жетекшілік пен көшбасшылық түсініктері.

29 Үжымдық жұмыстың технологиялары.

30 Адамдардың темпераменті және ұжымдағы климат.

31  Кәсіби әдептің түсінігі және оның мазмұны.

32  Қарым-қатынас ережесі. Әдептің негізгі әмбебап талаптары.

33  Кәсіби этиканың элементтері.

34  Бизнес этиканын деңгейлері және жүйелері.

35  Қазақстандағы бизнес этиканың дамуы.


Каталог: pars docs -> refs
refs -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
refs -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
refs -> Географияны оқыту технологиясы пәні бойынша глоссарий Географияны оқыту технодлогиясы
refs -> Сабақтың тақырыбы: Сақтардың мекендеген жері. Сақ қоғамы Сабақтың мақсаты: а Сақтар туралы алғашқы деректермен таныстыру
refs -> ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет