Бизнес этикасыжүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата23.04.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6
§ 

а.

<0

  о

Ш  X

>1

со5х  <а 

ю

ж4

X

Оі

ю

а.с*

5'2  £

н  3 


ф

2  з


х  9

3  *


5д  сз

С

О  э

ю   2


со  —

и 

л

V .  

а

.=   ое   Ю

Й  с .


X  С

9

Ю  Ғ

з:

.9-  2Ш

  8-


?  і

с:

V

2һ ц

ц

3

а3

2

1  >ч 

со

Оа

о 

• 60 


5

3

жсо

Ю

X

• 

ш т

щ

щ

А

а * 


ю

і)и

ГЧ

.м

 

3а  и

£  >> з


I  

о. 


§1

§ 

9$

^   —  §   я*

ь  •«  3  ®

с  


2

  сп 


5

§  *  &з 

^  і  (  і  

1

  $   и   X *   Ж  С0  Ю

1.10 Курстың саясаты

Семестрде  екі  межелік  бақылау  жүргізіледі.  Олар  бақылау 

жұмысы 

түрінде 


өткізіледі. 

Межелік 


бақылау 

өткен 


блок 

мағұлыматтарына  сэйкес  өткізіледі. 

Қорытынды  бакылау  емтихан 

тест  түрінде  жүргізіледі.  Тест  тапсырмаларынын  әрбір  нұсқасы  20 

сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап  5 балмен багаланады.

Межелік  бақылауды  багалау  (МБ)  100  балдық  шкала  бойынша 

анықталады.  Пэн  бойынша  межелік  бақылауга  агымдагы  үлгерімдері 

(АҮ)  бойынша  балдары  бар  студентер  жіберіледі.  Агымдагы  үлгерім 

жэне  межелік  бақылау  багалау  нәтижесі  арқылы  пән  бойынша 

студенттің рейтингі (Р1  және Р2) анықталады

Р 1 (2)=А Ү 1 (2)*0,7+МБ 1 (2)* 0,3.

Егер  де  студент  межелік  бақылау  өтпесе  немесе  межелік 

бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр  үшін  пән  бойынша  студенттің  жіберілу  рейтингісінің 

багасы тең

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пэн 

бойынша 


қорытынды 

бақылауга 

(ҚБ) 

жұмыс 


оқу 

жоспарының 

барлық 

талаптарын орындаган 

(СӨЖ 


бойынша 

жұмыстар  мен  тапсырмаларды  орындау  және  тапсыру)  және  жіберу 

рейтингісін жинаган (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Пэн  бойынша  студенттердің  оқу  жетістіктерінің  деңгейі 

жіберілу 

рейтингі 

мен 

қорытынды бақылау, 

олардың 


үлес 

салмақтарын  (ЖРҮС  жэне  ҚБҮС)  ескере  отырып,  бағаларынан 

тұратын қорытынды багамен (Қ) анықталады

Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.

Үлес  салмақтар  жыл  сайын  оқу  кеңесімен  бекітіледі  жэне 

жіберілу  рейтингісі  үшін  0,6  кем  емес,  ал  қорытынды  бақылау  үшін

0,4 көп емес болуы  қажет.

Студент  жіберілу  рейтингі  бойынша  да,  қорытынды  бақылау 

бойынша  да  оң  багаларга  ие  болган  жағдайда  гана  пән  бойынша 

қорытынды 

бага 

есептелінеді. Қорытынды 

бақылауга  негіссіз 

себеппен  келмеу  «қанагатанарлықсыз»  багага  теңеледі.  Пэн  бойыша 

аралық  аттестациялау  мен  емтиханның  нэтижелері  студенттерге 

тапсырылган  күні  немесе,  егер  жазбаша  емтихан  күннің  екніші 

жартысында өткізілсе, келесі күні айтылады.

24


3 Тәжірибелік сабағына  арналған әдістеіиелік

н ұ с қ а у

Тәжірибе  мақсаты-  теориялық  материалдарды  бекіту,  әртүрлі

мекемелерде 

әдеп 

бизнесінің саласында 

тәжірбиелік 

жаңашылдықтарды ш ы ғару.

Тәжірбиелік  оқыту 

белгілі  жагдайлардың  әдісін  семинарлар 

жэне  іскерлік  ойындарды  қолданумен  жүргізіледі,  олар  тәжірбие  мен 

теорияны  байланыстырады  және  теориялық  материалдардың  жаңа 

сапалы деңгейін меңгеріп шыіуға мүмкіндік береді.1  тақырып. Бнзнес этнкасы  пэні. Бизнес этнкасыныц  қазіргі

заман концепциялары

Мақсаты:  әдеп  мораль  туралы  негізгі  түсініктерін  оқыту; 

әдеп  бизнесінің  қазіргі  3  негізгі  тұжырымдамасын  қарау  жэне 

берілген  тәртіпті  одан  әрі  оқыту  үшін  негізін  салу.

Кілтті  сөздер:  әдеп,  менеджмент,  менеджер,  кәсіпкерлік, 

мораль,  құқық,утилитаризм,  деонтикалық  әдеп,  әділдік  әдебі.

Тапсырма  :  Іскерлік  ойын  «  Әдепті  фермер»  (  тәжірбиеден 

қарау).


Ә дістем елік  н үсқаулар

Оқытушы  сабақ  регламекті  мен  шарттын  сценарии  жасайды. 

Алгашқы  кезеңде  тақырыпқа 

кіріспе  дискусиясы  жүргізіледі. 

Келесі  сүрақтар 

қарастырылады;  әдеп  жалпы  түсінік,  жалпы 

кәсіпкерлік  әдеп;  әдеп  функциясы 

туралы  ж.т;  бизнес  әдебінің 

қазіргі  негізгі  түжырымдамалары  және  т.б.  Одан  әрі  оқытушы 

студентерді  тәжірібиеде 

көрсетілген  «  Әдепті  фермер»  іскерлік 

ойынының 

шартымен 

таныстырады. 

Студентгер 

санына


байланысты 

3-топқа 


қатысушылардың 

қызыгушылықтарына 

байланысты  3-5  адамнан  бөлінеді.

Әр  топ  ойында  берілген  мәселені  шешуде  әр  ойыншының 

берген 

нұсқасын талқылап 

анализдеп 

қорытынды 

жасауы 


қажет.Талқылау 

соңында  топ  олардың  нэтижесін  көрсететін  өз 

өкілін  таңдайды.  Барлық  топ  Презентациясынан  кейін  Қазақстанда 

бизнестің қазіргі шарты мен мораль көзқарасы жағынан қандай шешім 

ең көбінде тиімді  туралы бір шешім шығарылады.

Нәтижелер  тақтаға  жазылады.  Қорытындылар  шыгарылады, 

сұрақтар туган жагдайда жауап беріледі.

25
тақырып. 

Кәсіпкердің 

этикалық 

заңдар 

жинагы. 

Кәсіпкердің қогамдық санасы

Мақсаты: 

Кәсіпкер  идеологиясын  оның  моральді  әдеп 

сапаларын оқыту.

Кілтті сөздер: әдеп кодексі, идеология, кэсіпорын психологиясы, 

бизнес жэне дін жебеушілік, бэсекелестік.

Тапсырма:  Іскер  ойын:  «Студенттің  моральды  эдеп  кодексінің 

құрылуы» (тэжірбиеде қарау).Әдістемелік нұсқаулар

Тэжірбиелік сабақ 2 бөлімнен тұрады.

Бірінші  бөлім  тэжірбиеде  көрсетілген  бақылау  сұрақтарының 

тақырыбы бойынша талқылау жүргізу.Сонымен бірге іскер ойынының 

бірінші бөлігі  «Студенттердің моральды-эдептілік кодексін құру».

Іскерлік  ойында  жүргізу  үшін  студенттер  көмегімен  тақгада 

студенттерге қажет моральды әдепті сапалар негізі актуалданады.

Кейін  студенттер  өз  дэптерлерінде  студенттердің  эдеп  кодексін 

дайындайды.  Одан  кейін  топ  болып 

талқылайды  жэне  әдеп 

кодексінің  топтық  нұсқасын  дайындайды.  Дэрістің  екінші  бөлігінде 

оқытушы  графикалық  жоболарды  дайындау  үшін  парақ  қагаздар 

таратады.  Студенттер  топ  бойынша  әдеп  кодексінің  графикалық 

көрінісін  құрайды жэне оны  қоргау жүргізіледі.

тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинағы 

мен 

сапалы 

іскерліктердің концепциясы

Мақсаты:  Кәсіпкерлердің  жекелей  өте  маңызды  сапаларын 

анықтау.

Кілтті  сөздер:  жеке  тұлга,  жаңашылдық,  ментальдылық,  күш- 

жігер,  өзіне  сенімділікпен  қарау,  агрессия,  шешім  қабылдауга 

дайындық, топты  құра білу қабілеті, әдеп кодексі.

Тапсырма:

Іскер  ойын:  «шақырту  парагы»  жэне 

университет  кодексін 

қайта өндеу (тэжірбиеден қарау).Әдістемелік нұсқаулар

Сабақ басында  оқытушы  мен  студент  арасында  негізгі  талаптар 

кәсіпкер  сапрасы  актуалданады.  Оқытушы  эр  студенттің  жазбаша 

жұмысына парақ қагазы керектігі туралы қамдану қажет.

Барлық  студенттерге  парақ  қагаздар  беріледі,  онда  олар  өз 

аттарын  жазады.  Кейін  студенттер  шеңбер  бойынша  бір  -бірлеріне 

жақсы  сапалар  немесе  оның  бойында  жоқ  басқа  сапаларды  минус 

белгісімен  қайталанусыз  жазып,  қагаздарымен  ауысады.  Одан  кейін 

парақ  қагаздар  өз  иелеріне  келеді  де  минус  жэне  плюс  есептеулері

26


жүргізіледі.  Осы  негізде  кімге  қандай  сапаларды  дамыту  керек 

екендш  аныкталдды.&уде.птерді  ескерту  ете  мадызды, 

о д а р д з д

”  „ , 

™. » мнд а « л ч > і  эдвпті  және 

дв>Ыо 

болуы  керек.  Қорлыкты

жүиесіз  бейнелерді  еске  алу  жіберілмейді.  Жазу  парагын

окьпушы тексермейді, ол студентгерге  есгелік ретінде кдлады.

Университеттің әдеп  кодексін өндеу.

Кәсіпорын  әдеп  кодексінің  элементтері 

негізін  снпатгаудан 

басталады,  одан  кейін  оқытушы  топта  ПМУ  әдебінің  кодексін  өндеу

жөнінде  тапсырма  береді.Нәтижелер  топ  спикерлерімен  баяндалады

және кеиш ең жақсысы тандалады.

Әр түрлі  мекеме түрлерінің  масштабы бойынша сондай-ақ жеке 

меншік  формалары  бойынша  да  әдеп  кодексін  құру  арасында 

ұқсастық жүрпзу маңызды.

Бершген 

материалды 

бекіту 

үшін 


«5 

минуттық 

эссе» 

стратегиясын қолдануға болады.4 тақырып. Іскерлі қатынастардың этикасы (2 сагат)

„ 

ақсатьі:  іскеР  байланыстарды,  келіссөздерді, бұқаралық

сөилеулерд,  жүрпзу  принциптерін  және  негізгі 

технологияларын 

оқыту және меңгеру. 

г

Тапсырма

1. Мекеме арасындағы іскер байланыстар (іскер ойын)

2. Бұқаралық сөйлеу әдебі (іскер ойын)

Әдістемелік нұсқаулар

Сабақ  басында  іскер  байланыс 

жүргізуде  болатын  әдеп 

эстетика, салт-дәстүр, нормалар  мәселелері талқыланады.

1  Одан  кейін,  іскер  ойын  үшін  аудитория  тұтынушылар,  сатып

мамандығына  сәйкес

бірнеше  топқа  бөлінеді.  Кәісіпорын  қызметінің  саласы  сондай-ақ 

дисклокация 

мемлекеті 

жалпы 


дауыс 

берумен 


анықталады. 

Уиыншылардың  міндеті  кәсіпорын  атынан  сөйлеуде  іскер  хатгарды 

жазу-жекелей  кездесу-  байланыстарының  жолы  арқылы  қызметтесу 

туралы  қажетті  партиялармен  келісу.  Байланыс  жүргізуде  тиімділік 

сауаттылық,  әдептілік өте багаланады.  Ойын  қорытындысы  бойынша 

эртүрлі топтардың қателері өзара  анализденеді.

2 Бұқаралық сөйлеу әдебі. (іскерлік ойын)

Бүқаралық 

сөйлеу 

туралы 


негізгі 

түсініктерінің

директорының (

бірінші  іскер  оиыннан)  өз  акционерлері  алдында  қаржы  жылының 

қорытындысы  туоралы  баяндамаларын  дайындайды.  Мәселе,  өткен 

жылы  кәсіпорын  өнім  сүранысының  түсіп  қалуына  байланысты

27


қиындықтан  өтті.  Сөйлеушінің  міндеті-  акционерлер  арасында  үрей

тудырмаи  мәселені  дұрыс  түсіндіру  және  оларды  компанияға 

қосымша  инвестиция  қажеттілігі  мен тиімділігі  жөнінде сендіру.  Топ 

спикерлерінің  сөйлеу  барысында  аудиториядан  сұрақтар  мен  ілікпе 

сөздер  қойылады.  Оқытушы  міндеті  дискуссияның  іскерлік  бағытын 

қолдау және сөйлеу барысында жауап берушіге мәнер адекватыгының 

жүріс тұрысын айту.

5 тақырып. Корпоративтік этика (2 сагат)

Мақсаты:  Корпоративті  әдеп  принципінің  қалыптасуын  меңгеру 

жэне ірі ұйымдар деңгейінің  арасында өзара дагды алу.

Кілтті  сөздер:  компанияның  әдеп  пен  мәдениеті,  корпоративті 

мэдениет, ұйым міндеті, корпоративті имидж.

Тапсырма


1. Корпоративті мәдениеттің қалыптасуы.(іскер ойын)

2.  Банк  бөлімінің  арасындағы  өзара  әрекеттестік.(рөлді  іскер

ойын)

3. 


Мемлекет-Завод-Қоғам. 

Өзара 


эрекеттестік 

модельін 

құру.(іскер ойын)

Әдістемелік нұсқаулар

Ойын  мазмұны.  Кәсіпорынның  корпоративті  мэдениет элементінің  комплексін  жетілдіруде  (банктің,  мұнай  компаниясының, 

құрылыс концернін)  корпоративті  мэждениеттің қалыптасуы.

Студенттер  топта  өз  кэсіпорнының  нұсқаларын  талқылайды, 

одан  кейін  параұ  қағазға  өз  жобаларын 

қорғауға  шығаруға 

дайындайды.

Оқытушы  студенттерді  топқа  бөледі  және  жобалар  дайындығы 

үшін парақ қағаздарын дайындайды.

2  Банк  бөлімінің  арасындағы  өзара  әрекеттестік.  (рөлді  іскер 

ойын).


Мұғалім  мен  ірі  банк  филиалының  бөліктер  арасындағы  өзара 

эрекеттестікті ұйымдастыру жөнінде пороблемалық мәселе қойылады.

Мэселе,  бір  филиал  қызметкерлері  компанияның  фирмалық 

стильін  қолдамайды,  қатаң  форманы 

қолдану  оларға  жұмыста 

ыңғайсыз  болып  табылады.  Филиалға келген  вице-президент  міндеті 

мэселе 

бойынша 


шешім 

қабылдау-немесе 

қызметкерлерге 

корпоративті  мәдениет  элементтерінен бас тартуға  рұқсат ету немесе 

оларға 

оның 


мэселені  шешу 

әдісінің  алтернативті  мүмкіндігін 

жүктеу. 

І Ц  


'  '

Рөлдерді  бөлу  қажет:  вице-президент,  оның  комекшілері, 

мэселені филиал басшысы жэне оның бірнеше бағынышты адамдары.

28


Ойын  жүргізілгеннен  кейін  қабылданған  шешім  мен  сұрақтар 

жауабының әдептілігі талқыланады.

3  Мемлекет-Завод-Қогам.  Өзара  әрекеттестік  модельін  құру

(іскер ойын).

Қогам  алдында  корпорация  жауапкершілігін 

анықтаудагы 

ойынның  мэні  жэне  осы  процестегі  мемлекет  рөлі.Студенттердің  3 

тобы  белгілі 

жақтар  бойынша  негізгі  мақсат  пен  міндеттерді 

қалыптастырады.  Одан  кейін  оқытушы  қоршаган  орта  ластануының 

өрара  байланыстылыгы  өндірістің  өсу  мәселесін  денсаулыққа  әсерін, 

еңбек  төлемі  және  айналысатын  бос  емес  мәселесін  ұсынады. 

Студенттер  міндеті  осы  қарсылықтарды  жөнге  салу  және  жеңілдету 

жөнінде аргументті позиция мен ұсыныс пакеттерін өндіру.

Үш  жақтың  спикерлері  өз 

командаларын  қолдауда  талас 

формалары түрінде талқылау жүргізеді.

Ойын  қорытындысы  қогам мен ортаны  қоргау  үшін  мемлекеттік 

құрылымдар  мен  корпорацияның  қызметін  біріңгай 

жөнге  салу 

қажеттілігін түсіну болуы қажет.

6 тақырып. Әкімшілік (басқармалы) этика (2 сағат)

Мақсаты:  Басқару  әдебі  мен-багынушы  басшысының  әдебінің 

дагдысын алу.

Кілтті  сөздер: 

басшы  әдебі,  басқару  әдебі,  менеджер

тиімділіпнің  сапасы,  оасшылық  әдісі  мен  стильдері,  өзара  тұлгалық 

қарым-қатынастар,  озаттық,  басшы,  ұжымдық  жұмыс,  адамдар 

темпераменті, 

ұжымдагы 

климат, 


әлеуметтік 

психологиялық 

мінездеме.

Тапсырма

1. Менеджер сапасы(тапсырма жауабын тәжірбиеден  қарау)

2.  Озаттық,  тұлга  түрі  -  тестер  Е.А.Уткинаның  «Бизнес  әдебі» 

кітабінан 245 бет.

3.  Басшының  багынушымен  өзара  қарым-қатынас  тиімділігі 

(іскер ойын)Әдістемелік нұсқаулар

Ойынды  жүргізу  үшін  студенттерге  таблицалар  мен  схемалар 

дайындалып беріледі  (тәжірбиеден қарау)

Немесе  студенттермен  тақтадан  дәптерге  салынады.  Одан  әрі 

ойын  тақырыбының  актуализациясы  жүреді.  Біріккен  ұжым  үнемі 

жаңа  ізденіс  қалпына  келуі  қажет,  сондай-ақ өз  уақытында  стресс  пен 

қақтыгыстарды  жоюуы  керек.  Менеджер  ұжымга  жақсы  климатын 

құру  мен  қалыптастыруда  көмек  көрсетуі  керек.өзара  қарым-қатынас 

зерттеулері  мен  ұжымның  қалыптасуында  студентермен 

сауал


29

негізінде  форманы  толтырады.социоматрица  мен  социограмма  құру 

ұсынылады. 

:  ^

Сауалдаманың  тұжырымдамасында  олардың  комплекстілігімен нақтылыгын қамтамасыз ету.

Жауаптар  ұжым  кестесінің  бейнесіз  белгісі  көрсетілген,  бірақ 

та  сұрақтары  бар  карточкалар  берілген  барлық ұжым  мүшелеріне  бір 

кезде  беріледі.  Жекелей  жауап  алынғаннан  кейін  жаңа  интегралдық 

карточка құрастырылады.

Сонымен  студенттер  оқытушылар 

жетекшілігімен  формалды 

және  формальды  емес  озаттарды анықтайды  жэне ұжымда климаттың 

нақты дағдысын алады.

7 тақырып. Кәсібн этика (2 сагат)

Мақсаты:  кэсіби  әдептің  түсінігі  мен  принципін  бизнесмен 

әдебімен қоса анықтау.

Кілтті  сөздер:  кэсіби  эдептілік,  эдептің  базалық  нормалары, 

кәсіби борыш, ар, абыройлық, патриоттық.

Тапсырма

1.  Медицина  эдебі  кәсіби  эдеп  үлгісі  ретінде  (мэтінмен  бірге 

тәжірбиелік жұмыс).

2. 


Медицина тәжірбиесінен кездейсоқтық (кейс).

Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші 


тапсырма 

бойынша 


«Инсерт» 

стратегиясы 

қолданылады- мәтінді  белгілермен  оқу «+»-келісетін  мәтін үшін,  «-»- 

келіспейтін  мэтін  үшін,  «V»-  бұрыннан  таныс  мәтін  үшін  және  «?»- 

сұрақтар қойылатын мәтін үшін.

Оқып болғаннан кейін студенттер жекелей мәтіннің көріністерін 

кестеге  қатар  бойынша  жазып 

алады 


V,?.  Одан  кейін  топта 

жалпылама нұсқалар дайындайды және топ спикерлері  оларды тақтаға 

қорытынды 

нұсқаны 


жазатын 

оқытушығы 

көрсетеді. 

Кестені 


толтырғаннан  кейін  тақтада  «-»  таңбасы  мен  қатар  бойынша  талас 

құруга  болады  және  «?»  қатардағы  пайда  болған  сұрақтарға  жауап 

береді.

Екінші тапсырма бойынша кейс бойынша талқылау жүргізіледі:1) 

Белгілі жағдайда әдеп мәселесінің өзгешелігі неде?

2) 

Марион  оқиғасы  бойынша сіз  кімнің  қатарындасыз; 

дәрігерлердің немесе олардың  жауларының? Неге?

3) 

Осындай  мәселені  шешу  үшін  әдеп  комитеті  қажет  пе? Оның құқығы мен компитенциясы қандай болуы керек?

30


8 тақырып. Микро және макроэтика (2 сағат)

Мақсаты: 

Бизнес  макро  және  микро  деңгейінде  әдепті 

шешімдерді дұрыс таңдай білуге үйрету.Тапсырма

1. Шагын  кәсіпорынды ұйымдастыру (іскер ойын)

2. Қогам мен бизнес дамуының болжамы (топта талқылау)

Әдістемелік нұсқаулар

Ойын  шарты:  шагын  кәсіпорын  құруда  еліктеу  процедурасы 

барысында шыққан әдептілік мәлелелер шешуді болжау.

Жекеменшік 

формасы  мен  кэсіпорын  саласы  студенттермен 

таңдалады.  Әдептілік  мәселелерін  кәсіпорын  түрінің  тәуелділігіне 

қарай  оқытушы өзі  қояды, бұл халықпен. Тұтынушымен,  мемлекеттік 

рұқсатетілуші  және  бақылаушы  органдармен,  бәсекелесушілермен 

серіктестіктер 

қарым-қатынасы. 

Оқытушы 

міндеті 


өндірістік 

операциялар 

жэне 

сауда-саттық  операцияларды іске 

асыруда 


кәсіпорынның  құрылуы  кезеңдерінге  көмектесу  жэне  рөлге  бөлу. 

Келесі  мамандар  қажет:  фирма басшысы,  бухгалтер,  заңгер,  мемлекет 

органдарының  өкілдері  (салық  инспекциясы,  юстицичя,  сэулеттілік 

жэне  т.б.)  сондай-ақ 

жеткізу,  тұтыну  серіктестіктері.  Сабақ 

барысында  оқытушы  кәсіпкерліктің  микро  жэне  макро  әдеп  туралы 

мэселелерінің  білімдерін  жаңгыртады. 

Одан  кейін 

ойын  шарты 

жазылады, шагын кэсіпорын  құруда еліктеу процедуралары жүргізіліп 

рөлдерге  бөлінеді.Ойын  қорытындысы  бойынша  сол  жэне  басқа 

эдептілік шешімдерін талқылау жүргізіледі.

Сабақтың  екінші  бөлімі  микро  жэне  макро  әдеп  мэселелерін 

тереңнен ашуды көздейді. Бұл мәселелерді топта қайта талқылап, одан 

кейін  топ  спикерлерін  тыңдап  алу  қажет.  Микро  әдеп  мэселелері  - 

паралар,  басшыны  мәселелер  туралы  менеджерлердің  хабарламауы, 

жеткізушілер мен сыбыстар,  қызмет етуші әйелдер мэселелері.

Макро  эдеп  мәселелері:  өндірістің  тыңшылық,  бірлестіктің 

тұтынушы 

мәселелеріне 

жэне 

денсаулыгына қарым-қатынасы, 

бірлестік және оның қоршаган ортага әсері.

минуттық  эссе  стратегиясы  студентердің  макро  және  микро әдеп мэселелері жөнінде өз білімдерін тәртіпке келтіруге көмектеседі.

31


Курсты оқыту мақсаты -  болашақ мамандарга бизнес этикасы 

облысында теориялық білім жэне тэжірибелі дагды беру.

Курстың  негізгі  міндеті  бизнес  этикасы  сұрақтарын  бекітілген 

ережелер мен дәстүрлермен,  заңмен сэйкес нарықта тиімді  қызмет ету 

үшін  көмектесуге,  адалдыққа,  ашықтыққа  негізделген  іскерлік  этика 

ретінде  қарастыру.  Сонымен  қатар  курстың  міндетіне  бизнес 

этикасының  қазіргі  заман  концепцияларын  оқыту,  этикалық  заңдар 

жинагын  жэне бизнесте эдептілік пен адамгершілік ұгымдарын түсіну, 

басқарушылық 

этиканың, 

іскерлік 

қатынастар 

этикасының 

ерекшеліктерін,  сонымен  бірге  қоғам  алдында  бизнестің  элеуметтік 

жауапкершілігін  оқыту,  этика  мен  эдептің  кэсіпкерлік  қызметтің 

табыстылыгына  әсер  ету  сүрақтары  енетін  кәсіпкерлік  қызмет 

этикасының мэнін айқындау жатады.

Студенттер пәнді оқып бітірген соң білуге қажетті

Бизнес  этикасы  этикалық  нормалар  мен  ережелердің  эртүрлі 

концепциялары  арқылы  бизнес  пен  қоғамның  қарым-қатынастарын 

реттеу  сұрақтарымен  айналысатын  салыстырмалы  жас  ғылым.  Бизнес 

этикасы  компаниялар  арасында,  компаниялар  мен  қоғам  арасында 

қарым-қатынастарды,  фирма  ішіндегі  қатынастарды,  жеке  адамдар 

арасындагы  іскерлік байланыстардызерттейді.

Бизнес 


этикасы 

психология, 

маркетинг, 

менеджмент, 

экономикалық  теория  негіздері,  экономикалық  тарих,  элеуметтану 

және т.б пәндердің эдістері  мен тәсілдерін қолданады.Каталог: pars docs -> refs
refs -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
refs -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
refs -> Географияны оқыту технологиясы пәні бойынша глоссарий Географияны оқыту технодлогиясы
refs -> Сабақтың тақырыбы: Сақтардың мекендеген жері. Сақ қоғамы Сабақтың мақсаты: а Сақтар туралы алғашқы деректермен таныстыру
refs -> ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет