Бизнес этикасыжүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата23.04.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6
7733

Н.М.  Л  л  е  іі  о  в  а

БИЗНЕС  ЭТИКАСЫ

Экономика мамандықтарының гтуденттерінр 

арналган оқу  вдістемелік кешеннін жинагы

Пар.'тол«Ң'1Қазақстан Реслубликасының гылым және Білім  мннистрлігі 

С. Торагыров атындагы Павлодар 

мемлекеттік университеті

н. 


М .  А ленова

БИЗНЕС ЭТИКАСЫ

Экономика мамандыктарының студентгеріне арналган

оқу-әдістемелік кешеннің жинагы

Павлодар

Кереку

2011


I

УДК  174 (675.8) 

ББК  87.75  я  73

С. Торағыров атындағы  Павлодар мемлекеттік университетінің

каржы-экономикалык факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен

шығаруға мақулданған

Пікірсарапшылар:

С.  К.  Кунязова  -  экономика  гылымының  кандидаты,  доцент, 

«Экономика жэне менеджмент» кафедрасының меңгерушісі;

Г.  Р.  Байтаева  -  экономика  ғылымының  кандидаты,  доцент, 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» кафедрасының меңгерушісі.

А ленова  Н. М.

Э 9 1  Бизнес этикасы  : экономика мамандықтарының студенттеріне

арналган оқу-эдістемелік кешеннің жинагы  / Н. М. Аленова.

-  Павлодар : Кереку, 2010. -  77 б.

«Бизнес  этикасы»  пәннің  оқу-әдістемелік  кешеннің  жинагы  осы 

оқу 

курсын 


толық 

меңгеруі 

үшін 

барлық 


оқу-әдістемелік 

материалының компоненттерін қамтиды.

Бұл  кешендік  жинақ экономика  мамандықтарын  және  осы  пәнді

меңгеріп  жүрген  студенттерге  жұ; 

сэйкес  әзірленген.

о

:оспары  мен  багдарламагаТораяі ыров

атындағы 

П М У -

д і ң

 

а л а д емик  С .бв й сем ^

атьтдағы  ғылыми

1

ТА

>

рШ

и

ср

һ

й[УДК  174 (675.8) 

ББК 87.75 я 73^ёг^орайгыров аі. ПМУ

Материалдың дұрыс болуына, грамматикалык жэне орфографиялық қателерге

авторлар мен құрастырушылар жауапты


К і р і с п е

I   л  Бизнес  этикасы  -  ең  жас  гылым  саласының  бірі  Бизнес  әдебі кәсби  әдепке  жатады.  Кәсіби  әдеп  белгілі  қызмет  ^рлерінде  І н

нормаларды, стандартгарды ендіреді. 

ПГРлерінде  тән

кодексіИ Юэсі

п к е п п

° “ "  І Р   Қарым-қатынас  түрін  жасайтын  тәртіп

аТҚаРУ 

осы  немесе 

__  

1  1С эрекеттерінің 

ең  жақсы 

көрсеткіші 

Әлеп


ортасында 

мораль  немесе  енегелік  қарым-қатынас 

жүйеЫ 

эрТке?

қ а о ы Т к ІШ   ^

  аҚЬ,Л' ° Й-Б¥Л  ^ ЙеЛеР  адамдардың  ¥1 ,м д а г ы  

гшықтайдьь 

Ш  ^

  қылықгаРын-  карым-қатынас  шектерін

« ™ « ^ " б е л іп “

, е р е Г МИСтеР 

Дайь,Нд .удаВІ 

жинаК  силлабус 

негізіиде  күндізгі  және

И

Н

  ^ ДенТгеРғе  тәжірибелік  сабақтарга  әдістемелік 

нұсқау,  өздік  жұмыстарына  арнайы  тапсырмалар,  бақылау  мен

багалауга  арналған  материал  және  сырттай  оқитын  студентгерге

бақылау  тапсырмаларына  әдістемелік  түсініктер  мен  қорытынды 

сынаққа сұрақтар берілген.

Оқу  әдістемелік  кешен  келесі  материалды  қамтамасыз  етеді: 

өндірістік  іс  әрекетгің  әдептілік  мәнін  ашу  ,  мұнда  келесі  сұрақтар

тұжырымдамасы,  әдептілік 

кодекс  түсініп,  бизнестегі  мораль  және  жауапкершілік  түсініктері

басқару  эдебінің  ерекшелігін  оқып  үйрену,  іскер  байланыс  әдебі’

сонымен Қатар бизнестің қогам алдындагы әлеуметгік жауапкершілігі’

адеп  пен  әдеітгіліктің  өндірістік  іс  әрекетті  нәтижелі  орындауга  эсер

Тәжірибелік  бөлімінде  өткен  теориалық  білімдерін  пайдаланып жұмыстарын  орындау,  соны  мен  қатар  тәжірибе  мен  теорияны

тогыстыратын  семинар,  іс  ойындар,  нақгы  жагдайлар  әдісі  бойынша 

өткізетін тапсырмалар кіргізілген.

^

 ^ — м   гі 

^  


||р  |р

ін  әрі  қарай  жетілдіріп,  білім 

сапасының денгейін көтерүге мүмкіндік жасайды.

Автор  бұл  «Бизнес  этикасы»  пәннін  оқу  әдістемелік  кешеннің

жинағы  университеттің  оқу-әдістемелік  базасының  дамуына  үлес қосатындығына үміттенуде.

3


1.1 

Оқытуиіылар  туралы  мәліметтер  жане  байланысу 

ақпараттары

Аты-жөні  Аленова Нуржанат Мухтаровна, аға оқытушы

Экономика  жэне  менеджмент  кафедрасы  А  корпусында 

(Ломов 


көш.64), 419 аудиторияда орналасқан.

Байланысу телефоны 67-36-43.1  Күндізгі  оқу  нысаныныц студенттеріне арналган  силлабус

Студенттің

өздік

ж у м ы с ы н ы нсагат саны

Аудиториялык сабак түрлері бойынша байланыс

сагаттарының саны

Бакылау


нысан

дары


жеке 

Н

Іы

ОСӨЖ


«Есеп және аудит»

Ж ОБ  негізінде  күндізгі  оқу

түсу жылы

емтихан


050509 «Қаржы»

Ж ОБ  негізінде күндізгі оку түрі, 2007 түсу жылы

емтихан

ОКБ  негізінде  күндізгі оку түрі, 2008 түсу жылыемтихан

1.2  Пән туралы  іиәліметтер 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

дәріс


практи-

зертха-


студия-

ш

ка

налыклык

1.3  Пәннің  мақсаты және міндеттері

Курстың  мақсаты  I   болашақ  мамандарга  бизнес  этикасы 

облысында теориялық білім және тәжірибелі дагды беру.

Курстың  негізгі  міндеті  бизнес  этикасы  сұрақтарын  бекітілген 

ережелер мен дәстүрлермен, заңмен сәйкес нарықга тиімді  қызмет ету 

үшін  көмектесуге,  адалдыққа,  ашықтыққа  негізделген  іскерлік  этика 

ретінде  қарастьіру.  Сонымен  қатар  курстың  міндетіне  бизнес 

этикасының  қазіргі  заман  концепцияларын  оқыту,  этикалық  заңдар 

жинагын жәңе бизнесте әдептілік пен адамгершілік ұгымдарын түсіну, 

басқарушылық 

этиканың, 

іскерлік 

қатынастар 

этикасының 

ерекшеліктерін,  сонымен  бірге  қогам  алдында  бизнестің  әлеуметтік 

жауапкершілігін  оқыту,  этика  мен  эдептің  кәсіпкерлік  қызметтің

табыстылыгына  әсер  ету  сұрақтары  енетін  кәсіпкерлік  қызмет 

этикасының мәнін  айқындау жатады.

4


1.4 

Білімге,  икемділікке  және  машықтарға  қойылатын 

талаптар

Студент пэнді оқып бітірген соң білуге қажет:

Бизнес  этикасы  этикалық  нормалар  мен  ережелердің  әртүрлі 

концепциялары  арқылы  бизнес  пен  қогамның  қарым-қатынастарын 

реттеу  сұрақтарымен  айналысатын  салыстырмалы  жас  гылым.  Бизнес 

этикасы  компаниялар  арасында,  компаниялар  мен  қогам  арасында 

қарым-қатынастарды,  фирма  ішіндегі  қатынастарды,  жеке  адамдар 

арасындагы  іскерлік байланыстардызерттейді.

Бизнес 

этикасы 


психология, 

маркетинг, 

менеджмент, 

экономикалық  теория  негіздері,  экономикалық  тарих,  әлеуметтану 

және т.б пәндердің эдістері мен тәсілдерін қолданады.

Студент пәнді оқып бітірген соң істей білу қажет:

Кәсіпорынға 

минималды 

экономикалық 

жэне 


кадрлық 

шығындарда 

бәсекелес 

нарықта 


үзақ 

мерзімді 

қызмет 

ету


мүмкіндіктерін  беретін  дұрыс,  этикалық,  тиімді  басқарушылық 

шешімдер қабылдау.1.5 Пререквизиттер:

- маркетинг;

- менеджмент;

- экономика теориясының негіздері;

- экономикалық тарих;

- әлеуметтану;

- философия.

1.6 Постреквизиттер:

- кәсіпорын экономикасы;

- баға белгілеу;

- фирмашылық жоспарлау.

5


1.7 Тақырыптық жоспар

сағаттарының саны

практик

алық


(сем)

СӨЖ


налық

Сабақ түрлері  бойынша байланыс

Тақырыптардың атауы

Бизнес 


этикасы 

пәні.


этикасының

Бизнес 


қазіргі 

концепциялары

заман

Кәсіпкердіңзаңдар

Кәсіпкердің

санасы

этикалық


жинагы.

қогамдық


Этиканың заңдар жинагы

мен


қасиеттердің

концепциясы

іскерлік

Іскерлі


этикасы

қаты настардың

Корпоративтік этика

Әкімшілік  (басқармалы) 

этика. 

Басқарушыэтикасы

Кәсіби этика

Микро және макроэтика

БАРЛЫҒЫ  :

1.8 Пәннін  қысқаша сипаттамасы

Бизнес  этикасы  -   ең  жас  гылымдардың  бірі.  Бизнес  этикасы 

кәсіби  этикага  жатады.  Кәсіби  этика  қызметтің  белгілі  бір  түрлеріне 

тэн нормалар, стандарттар, талаптар жасайды.

Этиканың  ортасында  өсиет  тұр,  ягни  өнегелі  қатынастар, 

қатынастар  дәлелі,  сезім  мен  сана  жүйесі.  Бұл  жүйелер  қогамда 

адамдардың  өзара  байланысын,  қатынастар  шекарасын,  анықтайды. 

Бизнес  этикасы  мамандарды  дайындаудың  ажырамас  бөлігінің  бірі 

болу  керек.  Болашаққа  жұмыс  істейтін  кәсіпкерлер  жэне  олардың 

серіктестері  өсиетті  нормаларга сүйеніп отыру қажет.1.9 Курстың компоненттері

Дәріс сабақтарының тізімі

1  тақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасынын 

қазіргі заман концепциялары 

н

_

япБГеС  Этакасының  мазм¥ны  мен  түсінік  анықгамасы.  Негізгі 

этикалық концепциялар.  Утилитаризм, деонтикалық этика мен  әділдік

этикасының  айырмашылыгы  және  езара  байланыстары.  И.  Кант 

қалаған деонтикалық концепцияның этикалық негіздері.2  тақырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағы. 

Кәсіпкердщ қоғамдық санасы

¥   И


 

І  


Ш

Кәсіпкердің  қогамдық  санасы.  Этикалық  заңдар

г  

’ 

--------- —  ^  

і п а ш і о і і

- э а д д а р  Ж ИНаГЫ .

Бизнестеп  адамгершілік  нормалардың  түсінігі.  Кәсіпкер  қызметінің 

әдептшіпн қамтамасыз ететін оның қасиеттері.

3  тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинагы  мен  іскерлік 

қасиеттердің  концепциясы

Іскерлік 

қасиетгердің 

концепциясы. 

Бизнесменнің 

мінездемелері. Менеджердің мінездемелері. Бастықтың қасиетгері.4 тақырып.  Іскерлі қатынастардыц этикасы

Коммуникациялар  этикасы.  Іскерлік  келіссөздер  жүргізудің 

технологиялары.  Келіссөздер  кезевдері.  Дауларды  шешу.  Сыйлықгар 

сыилаудың, 

келіссөздердің  ережесі.  Сөз  сөйлеушінің  ережесі.

мәдениет 

этикасының

I  ,  — 
ф

 

ф

таңцау  кезіндегі  және 

келіссөздер жүргізу кезіңдегі басқа элементтердің әдеп ережелері.

5 тақырып.  Корпоративтік этика

Компанияның  этикасы  мен  мәдениеті.  Корпоративтік  мәдениет.

Ұиымның 

миссиясы. 

Корпоративтік 

имидж. 


Корпоративтік

мәдениеттің 

қагидалары. 

Корпоративтік 

мәдениетгі 

қолдау 


механизмдері.

6  тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы

этикасы

Басқарушы 

этикасы. 

Басқарушылық  этиканың  түсінігі 

Менеджмент  этикасының  метамарфозалары.  Тиімді  менеджерге

7


қажетті  қасиеттер.  Басқару  стилі  мен  әдістері.  Басқарушының 

жұмыскерлермен 

жеке 

қарым-қатынастары. Жетекшілік 

пен 


көшбасшылық  түсініктері.  Ұжымдық  жұмыстың  технологиялары. 

Адамдардың  темпераменті  және  ұжымдагы  климат.  Персоналды 

таңдау барысында әлеуметтік-психологиялық сипаттамалар.

тақырып.  Кәсіби  этика

Кәсіби  әдептің  түсінігі  және  оның  мазмұны.  Қарым-қатынас 

ережесі.  Әдептің  негізгі  әмбебап  талаптары.  Кәсіби  этиканың

элементтері.  Адамдардың  құндылық  багдарының  қызмет  түрімен 

байланысы.8 тақырып.  Микро және макроэтика

Бизнес  этиканың  деңгейлері  және  жүйелері.  Қазақстандагы 

бизнес  этиканың  дамуы.  Шагын  бизнестің  проблемалары.  Нарықтың 

ірі 


қатысушыларында 

этикалық 

сипаттагы 

проблемалары. 

Проблемаларды 

шешу  механизмдері. 

ҚР 

шарттарында  бизнес этиканың проблемаларын  шешуде әлемдік тәжірибені  қолдану.

Тәжірс белік сабақтарының тізімітақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасының 

қазіргі заман  концепциялары

1  Бизнес  этикасының  түсінігі,  мәні,  мазмұны,  міндетгері 

(эңгімелесу). 

*

2  Бизнес  этикасының  негізгі  концепциялары  және  олардың 

айырмашылықтары (іскерлік ойын).тақырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағы. 

Кәсіпкердің қоғамдық санасы

Әдептілік кодексінің 

түсінігі. 

Кәсіпкердің 

қызметінің 

құқықтық негізі.

2  Бизнес және дін.

3  Студенттің  моральді эдеп кодексін  құруы (іскерлік ойын).тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинағы  мен  іскерлік 

қасиеттердің  концепциясы

1  Кәсіпкердің жеке қасиеттері.

2  Кәсіпорын әдеп кодексі оның бөліктері.

3  Пікір айту парагы (іскерлік ойын).

8


4 тақырып.  Іскерлі  қатынастардың этикасы

1  Келіссөз жүргізу әдебі. Келіссөз кезеңдері.

2 Дау-жанжалды  шешу.

3  Көпшілік алдында сөйлеу этикасы (іскерлі ойын).5 тақырып.  Корпоративтік этика

1  Корпоративтік  этика  мен  мәдениет  пайда  болуының  және 

қалыптасуының экономикалық, әлеуметтік негіздері.

Корпоративтік мәдениеттің 

элементері, 

кәсіпорынның 

бэсекеге қабілеттігі үшін оның мәні.

Корпоративтік мәдениетгің 

принцптері. 

Корпоративтік 

мәдениетті қолдау механизмі.6  тақырып. 

Әкімиіілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

1  Басқару этикасының мэні, мақсаты, міндеттері, принцптері.

2 Басшы мен багынушы адамдардың өзара қарым-қатынасының 

механизмі мен әдіс-тәсілі.

3 Менеджердің қасиеттері (тапсырмага жауаптар)

Басқарушының жұмыскермен 

тиімді 


қарым-қатынасы 

(іскерлік ойын).7 тақырып.  Кәсіби этика

1  Кәсіби 

этика  түсінігі 

жэне  мазмұны.  Кәсіби 

этиканың 

элементтері.

2 Әдептіліктің  негізгі  әмбебап  талаптары.

3 Кейстер.8 тақырып.  Микро және макроэтика

1  Бизнес этикасының денгейлері мен жүйелері.

2  Қазақстанда бизнес этиканың дамыуы..

3 Кейстер.Студенттердің өзіндік жүмыстары түрлерінің тізімі

Тақырыптық 

жоспарга 

және 


бақылау 

шараларының 

календарлық  кестесіне  сәйкес  пәнді  игеру  барысында,  Сіз  төмендегі 

аудиториядан тыс жұмысты орындауларыңыз керек:

- дәріс сабақтарына дайындалу;

- тәжірибелік сабақтарга дайындалу;

9


міндетті, 

бірақ 


дәріс 

материалына 

енбеген 

курс 


тақырыптарының қысқаша клнспектісін жазу;

- бақылау шараларына дайындалу.

СӨЖ  түріЕсеп беру 

түрі


1  Бақылау түрі

көлемі.


%

1

Дэріс сабақтарынадайындапу

Дәрістер


конспектісі

Ауызша сұрау

27

2

Тэжірибе сабақтарына дайындалу

Жұмыс


дәптері

Ауызша сұрау

27

3

Аудиториялық сабақтарга енбеген материалдарды 

дайындау


Конспект

Ауызша сұрау

32

4~ Бақылау шараларына дайындалу

М БІ,  МБ2,  тесттерді 

шешу

4

Барлыгы90

Өзіндік оқуға арналған тақырыптар

1  тақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасының 

қазіргі заман  концепциялары

Бизнес  этикасының  мәні,  міндеттері.  Негізгі  концепциялары: 

утилитаризм; деонтикалық этика, эділдік этикасы.

Әдебиеттер [4,7,9,11].

2  тақырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағьь 

Кәсіпкердің қоғамдық санасы

Этикалық  заңдар  жинагы  туралы  түсінік.  Кэсіпкер  қызметінің 

құқықтық негіздері. Кэсіпкер идеологиясының мэні.

Әдебиеттер [4,20,21].

3  тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинағы  мен  іскерлік 

қасиеттердің концепциясы

Іскерлік  қасиеттер  концепциясын  түсіну.  Этикалық  заңдар 

жинагының  түрлері.  Компанияның  қызмет  түрі  мен  көлемінің  оның 

этикалық нормаларымен байланысы.Әдебиеттер [1,3,8,10,17].

4 тақырып.  Іскерлі қатынастардың этикасы

Келіссөздер 

жүргізу 

этикасы. 

Коммуникация 

каналдары. 

Келіссөздер жүргізу кезеңдері. Дауларды шешу.

Әдебиеттер [1,2,3,5,6,8,15].

10


5 тақырып.  Корпоративтік этика

Корпоративтік  этика  мен  мәдениеттің  пайда  болуы  мен

қалыптасуының  экономикалық,  әлеуметтік,  негіздері.  Корпоративтік

мәдениеттің  элементтері,  кәсіпорынның  бәсекеге  қабілеттігі  үшін 

оның мәні.

Әдебиеттер [10,12,14].6  тақырып. 

Әкііишілік  (басқаріиалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

Басқару  этикасының  мэні,  мақсаттары,  міндеттері,  қагидалары. 

Басқарушы  және  жұмыскерлердің  қарым-қатынас  механизмдері  мен 

әдістері.  ¥жымдагы  әлемуметтік-психологиялық  климатты  жақсарту 

әдістері.  Басқарушының  мінез-құлыгы  -  көшбасшылық,  ұжыммен 

жұмыс істей білу. Бақылау түрі: конспект.Әдебиеттер [7,8,9,10,11,14].

7 тақырып.  Кәсіби этика

Кэсіби  әдеп  түсінігі.  Түрлі  әлеуметтік  топтар  өкілдерінің 

іскерлік  әдеп  туралы  түсініктері.  Әртүрлі  мамандықтарга  арналган 

этиканың негізгі нормалары.

Әдебиеттер [2,5,7,9,17,19].

8 тақырып.  Микро және макроэтика

Қазақстанда 

бизнес 

этиканың дамуы. 

Этикалық 

гылым 

дамуының әлемдік тенденциялары және әлемдік тәжірибені  Қазақстан жагдайында қолдану.

Әдебиеттер [4,7,9,8,11,15,16,18]

Оқу  үрдісіне  қатысу  -   бұл  сабаққа  қатысу,  сабақта  белсенді 

болу,  орындалган  жұмыстар  мен  үй  тапсырмаларын  уақытында 

орындап,  тапсыру.  Сабаққа  кешікпеу  керек.  Сабақтагы  тэртіп 

ережелерін бұзгандар жазаланады.

Сабаққа 

қатыспагандары 

үшін 

төмендегідей айыптық 

санкциялар қолданылады:

-  дэріс  сабақта  себепсіз  қатыспагандары  үшін 

-   1  балга

төмендетіледі;

-  үй  тапсырмасын  уақытында  тапсырмагандары  үшін  -  1  балга 

төмен багаланады;.

-  тэжірибелік  сабақты  уақытында  қоргалмаганы  үшін  -  1  баллтөмендетіледі.

Барлық  аудиторлық  уақыт  дәріс  пен  тәжірибе  сабақтарына 

бөлінген. 

Әр 


сабаққа 

міндетті 

түрде 

дайындалу керек.

11


Дайындықтарыңыз  бақылау  жұмыстарымен,  сұрақтармен  тексеріледі. 

Барлык тапсырмалар бекітілген  мерзімге сәйкес орындалуы  керек.

Емтиханда  немесе  жазбаша  жұмыстарды  орындаган  кезде 

көшіруге  тыйым 

салынады. 

Егер  сіз  белгілі 

бір  себептерге 

байланысты  бақылауга  қатыспасаныз,  онда  сізге  келесі  сабақтың 

басында тапсыруга мүмкіншілік беріледі.

12


Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

А птала


Бакылау турлері 

бойынша жинауга тністі 

ең жогаргы  балл 

Дэріс 


ГҚатыс 

сабактары 

|  Бакылау

Тәжірибелі 

к сабактар

Қатысу


Дайындап 

Бакылау


ТҮР»

Қосымша


материалды

дайындау


Макс. 

балл 


Бакылау

[әріс  конспекті

Межелік

бакылау


Макс. 

балл 


Бакылау 

і!

А птала Бакылау түрлері бойынша 

жинауга тиісті ең жогаргы 

балл

Дәріс сабаюары  |  Қатыс1Бакылау

Ш

'  

Ш

Тэжірибелік

сабакгар

Қатыс; 


Дайындалу

Қосымша


материалды

дайындау 

Дэріс конспекті 

Межелік 


бакылау

Бакылау


Ж-

Макс. балл 

Бакылау

В  1


Макс.  балл

Бақылау


г   Ш

I

1  Рейтингдк

ДК1 5


5

5

КТ  1 Іст

кт  I1  кт  I кт

г л і г л

гл

глгл

2  Рейтинг

9  1  10  1  11

13  I  13  I  13ас

ас 

1

асас

ас

жд

жд  I жджд

жд

~5|Г  5 Г  5

[ 5

Г 

5

кт  I кт  I кткт

кт

ГЛ  1

гл

гл

глгл

дк

дкдк

дк

Қ оры ты нды  балл

100


8

40

40жж

Қ оры ты нды  

балл___

Тоо


42

35

100жж

конспекті,  ас  -   ауызша  сұрау,  жд  -   жұм 

фі, КТ -  конспектп тексеру, гл -  глоссарий, жж -  жазбаша жұмыс.

СӨЖ орындау мерзімі сабақ кестесімен сәйкес өзгеруі  мүмкін.

13


1.10 Курстын саясаты

Семестрде  екі  межелік  бақылау  жүргізіледі.  Олар  бақылау 

жұмысы 

түрінде 


өткізіледі. 

Межелік 


бақылау 

өткен 


блок 

магұлыматтарына  сәйкес  өткізіледі. 

Қорытынды  бақылау  емтихан 

тест  түрінде  жүргізіледі.  Тест  тапсырмаларының  әрбір  нұскасы  20 

сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап 5  балмен багаланады.

Межелік  бақылауды  багалау  (МБ)  100  балдық  шкала  бойынша 

анықталады.  Пэн  бойынша  межелік  бақылауга  агымдагы  үлгерімдері 

(АҮ)  бойынша  балдары  бар  студентер  жіберіледі.  Агымдагы  үлгерім 

және  межелік  бақылау  багалау  нәтижесі  арқылы  пән  бойынша 

студенттің рейтингі (Р1  және Р2) анықталады

Р 1 (2)=А Ү 1 (2)*0,7+МБ 1 (2)*0,3.

Егер  де  студент  межелік  бақылау  өтпесе  немесе  межелік 

бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр  үшін  пән  бойынша  студенттің  жіберілу  рейтингісінің

багасы тең

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән 

бойынша 


қорытынды 

бақылауга 

(ҚБ) 

жұмыс 


оқу 

жоспарының 

барлық 

талаптарын орындаган 

(СӨЖ 


бойынша 

жұмыстар  мен  тапсырмаларды  орындау  жэне  тапсыру)  және  жіберу 

рейтингісін жинаган (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Пән 


бойынша  студенттердің  оқу  жетістіктерінің  деңгейі 

жіберілу 

рейтингі 

мен 


қорытынды 

бақылау, 

олардың 

үлес 


салмақтарын  (ЖРҮС  жэне  ҚБҮС)  ескере  отырып,  багаларынан 

тұратын қорытынды багамен (Қ) анықталады

Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.

Үлес  салмақтар  жыл  сайын  оқу  кеңесімен  бекітіледі  жэне 

жіберілу  рейтингісі  үшін  0,6  кем  емес,  ал  қорытынды  бақылау  үшін

0,4  көп  емес  болуы  қажет.  Студент  жіберілу  рейтингі  бойынша  да, 

қорытынды  бақылау  бойынша  да  оң  багаларга  ие  болган  жагдайда 

ғана  пән  бойынша  қорытынды  бага  есептелінеді.  Қорытынды 

бақылауга  негіссіз  себеппен  келмеу  «қанагатанарлықсыз»  багага 

теңеледі.  Пэн  бойыша  аралық  аттестациялау  мен  емтиханның 

нэтижелері  студенттерге  тапсырылган  күні  немесе,  егер  жазбаша 

емтихан күннің екніші жартысында өткізілсе, келесі  күні  айтылады.

14


2.1 

Оқытушылар  туралы  мәліметтер  және  байланысу 

ақпараттары

Аты-жөні Аленова Нуржанат Мухтаровна, аға оқытушы 

Экономика және  менеджмент кафедрасы  А  корпусында  (Ломов 

көш.64), 419 аудиторияда орналасқан.

Байланысу телефоны 67-36-43.

2  Сыртқы  оқу  нысанының студенттеріне арналған  силлабус

емтихан


Пән туралы  мәліметтер 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Аудиториялык сабак түрлері бойынша байланыс

сағатгарының саны

барлы-


ғы

дәріс


практи-

зертха-


студия-

ка

налыклык

жеке


Студенттің 

оздік 


жұмысының 

сағат саны

барлыгы

ОСӨ


Ж

ЖОБ  негізінде сырттай оку түрі, 2007 түсу жылы

050509 «Қаржы»

Бакылау


нысан

дары


2.3 Пәннің мақсаты және міндеттері

Курстың  мақсаты  —  болашақ  мамандарға  бизнес  этикасы 

облысында теориялық білім және тәжірибелі дағды беру.

Курстың  негізгі  міндеті  бизнес  этикасы  сұрақтарын  бекітілген 

ережелер мен дәстүрлермен, заңмен  сәйкес  нарықта тиімді  қызмет ету 

үшін  көмектесуге,  адалдыққа,  ашықтыққа  негізделген  іскерлік  этика 

ретінде  қарастыру.  Сонымен  қатар  курстың  міндетіне  бизнес 

этикасының  қазіргі  заман  концепцияларын  оқыту,  этикалық  заңдар 

жинагын және бизнесте әдептілік пен адамгершілік ұгымдарын түсіну, 

басқарушылық 

этиканың, 

іскерлік 

қатынастар 

этикасының 

ерекшеліктерін,  сонымен  бірге  қогам  алдында  бизнестің  әлеуметтік 

жауапкершілігін  оқыту,  этика  мен  әдептің  кәсіпкерлік  қызметтің 

табыстылығына  әсер  ету  сұрақтары  енетін  кәсіпкерлік  қызмет 

этикасының мэнін айқындау жатады.2.4  Білімге,  икемділікке  және  машықтарға  қойылатын 

талаптар

Студент пәнді  оқып бітірген соң білуге қажет:

Бизнес  этикасы  этикалық  нормалар  мен  ережелердің  әртүрлі 

концепциялары  арқылы  бизнес  пен  қогамның  қарым-қатынастарын 

реттеу  сұрақтарымен  айналысатын  салыстырмалы  жас  гылым.  Бизнес

15


этикасы  компаниялар  арасында,  компаниялар  мен  қогам  арасында 

қарым-катынастарды,  фирма  ішіндегі  қатынастарды,  жеке  адамдар 

арасындагы 

іскерлік 

байланыстардызерттейді. 

Бизнес 


этикасы 

психология,  маркетинг,  менеджмент,  экономикалық  теория  негіздері,

экономикалық  тарих,  әлеуметтану  және  т.б  пәндердің  әдістері  мен 

тәсілдерін  қолданады.

Студент  пәнді  оқып  бітірген  соң  істей  білу  қажет:  Кәсіпорынга 

минималды  экономикалық  және  кадрлық  шыгындарда  бәсекелес

нарықта  ұзақ  мерзімді  қызмет  ету  мүмкіндіктерін  беретін  дұрыс, 

этикалық, тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау.2.5 Пререквизиттер:

- маркетинг;

- менеджмент;

- экономика теориясының негіздері;

- экономикалық тарих;

- әлеуметтану;

- философия.

2.6 Постреквизиттер:

- кәсіпорын экономикасы;

- бага белгілеу;

- фирмашылық жоспарлау.

16


2.7 Тақырыптық жоспар

Сабақ түрлері бойынша байланыс

Тақырыптардың атауы

сагаттарының самы

Бизнес 

этикасы 


этикасының

концепциялары

П Ә Н І .

қазіргі


Бизнес

заман


і этикалық заңдар 

I қогамдық санась 

Этиканың 

заңдар 


жинагы 

мен


қасиетте;

Іскерлі қатынастардың этикасы

этика

Әкімшілік (басқармалы) 

Басқарушы этикасы

практ

икалы


қ

(сем)


зертха-

налык


сөж

этика.


Кэсіби этика__________

Микро жэне макроэтикаБАРЛЫ ҒЫ :_________________

2.8 Пәннің қысқаиіа сипаттамасы 

Бизнес  этикасы  —  ең  жас  ғылымдардың  бірі.  Бизнес  этикасы 

кәсіби  этикаға  жатады.  Кәсіби  этика  қызметтің  белгілі  бір  түрлеріне 

тән нормалар, стандарттар, талаптар жасайды.

Этиканың  ортасында  өсиет  тұр,  ягни  өнегелі  қатынастар, 

қатынастар  дәлелі,  сезім  мен  сана  жүйесі.  Бүл  жүйелер  қогамда 

адамдардың  өзара  байланысын,  қатынастар  шекарасын,  анықтайды.

этикасы


жүмыс

қажет


2.9 Курстың  компоненттері

Дәріс сабақтарының тізімі 

1  тақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасының

қазіргі заман  концепциялары

Бизнес  этикасының  мазмұны  мен  түсінік  анықтамасы.  Негізгі 

этикалық концепциялар.  Утилитаризм, деонтикалық этика мен  әділдік 

этикасының  айырмашылыгы  жә

қалаган деонтикалық концепциян

таоы.


Кант

атындағы  П М У-д Ің' 

акадөмик  С* Бөйсвмбя^ 

атындағы  ғылыми

К І Т А П Х А Н А П һ

2  такырып. 

Кәсіпкердің  этикалық  заңдар  жинағы. 

Кәсіпкердің қоғаіидық санасы

Кәсіпкердің  қогамдық  санасы.  Этикалық  заңдар  жинагы. 

Бизнестегі  адамгершілік  нормалардың  түсінігі.  Кәсіпкер  қызметінің 

әдептілігін қамтамасыз ететін оның қасиеттері.3  тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинағы  мен  іекерлік 

қасиетгердің концепциясы

Іскерлік 

қасиеттердің 

концепциясы. 

Бизнесменнің 

мінездемелері.  Менеджердің мінездемелері. Бастықтың қасиеттері.4 тақырып.  Іскерлі қатынастардың этикасы

Коммуникациялар  этикасы.  Іскерлік  келіссөздер  жүргізудің 

технологиялары.  Келіссөздер  кезеңдері.  Дауларды  шешу.  Сыйлықтар 

сыйлаудың, 

келіссөздердің  ережесі. 

Сөз 


сөйлеушінің  ережесі. 

Тыңдаушының 

ережесі. 

Түрлі 


ұлттық 

мәдениет 

этикасының 

ерекшеліктері.  Типтік  қателердің  түрлері.  Киім  таңдау  кезіндегі  және 

келіссөздер жүргізу кезіндегі басқа элементтердің әдеп ережелері.

5 тақырып.  Корпоративтік этика

Компанияның  этикасы  мен  мәдениеті.  Корпоративтік  мәдениет.

Ұйымның 

миссиясы. 

Корпоративтік 

имидж. 


Корпоративтік

мәдениеттің 

қагидалары. 

Корпоративтік 

мәдениетті 

колдау 


механизмдері.

6  тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

Басқарушы 

этикасы. 

Басқарушылық  этиканың  түсінігі. 

Менеджмент  этикасының  метамарфозалары.  Тиімді  менеджерге 

қажетті  қасиеттер.  Басқару  стилі  мен  әдістері.  Басқарушының 

жұмыскерлермен 

жеке 


қарым-қатынастары. 

Жетекшілік 

пен 

көшбасшылық  түсініктері.  Ұжымдық  жұмыстың  технологиялары. Адамдардың  темпераменті  және  ұжымдагы  климат.  Персоналды 

таңдау барысында әлеуметтік-психологиялық сипаттамалар.7 тақырып.  Кәсіби этика

Кэсіби  эдептің  түсінігі  жэне  оның  мазмұны.  Қарым-қатынас

ережесі.  Әдептің  негізгі  эмбебап  талаптары.  Кэсіби  этиканың

элементтері.  Адамдардың  құндылық  багдарының  қызмет  түрімен 

байланысы.

18


8 тақырып.  Микро және макроэтика

Бизнес  этиканың  деңгейлері  және  жүйелері.  Қазақстандағы 

бизнес  этиканың  дамуы.  Шагын  бизнестің  проблемалары.  Нарықтың

ірі 


қатысушыларында 

этикалық 

сипаттагы 

проблемалары.

Проблемаларды  шешу  механизмдері. 

ҚР  шарттарында  бизнес 

этиканың проблемаларын шешуде әлемдік тәжірибені  қолдану.

Тәжіребелік сабақтарының тізімі

3  тақырып. 

Этиканың  заңдар  жинағы  мен  іскерлік 

касиеттердіц концепциясы

1  Кәсіпкердің жеке қасиеттері.

2 Кәсіпорын әдеп кодексі оның бөліктері.

2 Пікір айту парағы (іскерлік ойын).4 тақырып.  Іскерлі қатынастардың этикасы

1  Келіссөз жүргізу әдебі. Келіссөз кезеңдері.

2 Дау-жанжалды шешу.

3 Көпшілік алдында сөйлеу этикасы (іскерлі ойын).5 тақырып.  Корпоративтік этика

1  Корпоративтік  этика  мен  мәдениет  пайда  болуының  және 

қалыптасуының экономикалық, әлеуметтік негіздері.

Корпоративтік мәдениеттің 

элементері, 

кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттігі үшін оның мәні.

Корпоративтік мәдениеттің 

принцптері. 

Корпоративтік 

мәдениетті қолдау механизмі.6  тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этнкасы

1  Басқару этикасының мәні, мақсаты, міндеттері, принцптері.

2 Басшы мен багынушы адамдардың өзара қарым-қатынасының 

механизмі мен әдіс-тәсілі.

3 Менеджердің қасиеттері (тапсырмаға жауаптар)

Басқарушының жұмыскермен 

тиімді 


қарым-қатынасы 

(іскерлік ойын).7 тақырып.  Кэсібн этика

19


1  Кәсіби 

этика  түсінігі 

және  мазмұны.  Кәсіби 

этиканың 

элементтері. 

; ;^Ш |§!

2 Әдептіліктің  негізгі  әмбебап  талаптары.

3  Кейстер.8 тақырып.  Микро және макроэтика

1  Бизнес этикасының денгейлері мен жүйелері.

2  Қазақстанда бизнес этиканың дамыуы..

3  Кейстер.Студенттердің өзіндік жумыстары түрлерінің тізімі

Тақырыптық 

жоспарга 

және 


бақылау 

шараларының 

календарлық  кестесіне  сәйкес  пэнді  игеру  барысында,  Сіз  төмендегі 

аудиториядан тыс жұмысты орындауларыңыз керек:

- дәріс сабақтарына дайындалу;

- тәжірибелік сабақтарга дайындалу;

міндетті, 

бірақ 


дәріс 

материалына 

енбеген 

курс 


тақырыптарының қысқаша конспектісін жазу;

- бақылау шараларына дайындалу.

СӨЖ  түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

көлемі, %

т ~

Дэріс 


сабақтарына 

дайындалу

Дәрістер

конспектісі

Ауызша сұрау

23,4


2

Тәжірибе 

сабақтарына 

дайындалу

Жұмыс дэптеріАуызша сұрау

23,4


з  !

Жеке тапсырма дайндау

Жеке

тапсырма


Бақылау

жұмысың


қорғау

35,1


4

Аудиториялық  сабақтарга 

енбеген 

материалдарды 

дайындау

Конспект


Ауызша сұрау

29,2


5

Бақылау 


шараларына 

дайындалу

М БІ, 

МБ2,


тесттерді

шешу


5,8

Барлыгы:


117

Өзіндік оқуға арналған тақырыптартақырып. 

Бизнес  этикасы  пәні.  Бизнес  этикасының 

қазіргі заман  концепциялары

Бизнес  этикасының  мәні,  міндеттері.  Негізгі  концепциялары: 

утилитаризм; деонтикалық этика, әділдік этикасы.

20


2  тақырып. 

Кәсіпкердін  этнкалық  заңдар  жинағы. 

Кәсіпкердің  қоғаіидық санасы

Этнкалық  заңдар  жннагы  туралы  түсінік.  Кәсіпкер  қызметінің 

құқықтық непздері. Кәсіпкер идеологиясының мәні.

Ә дебиеттер  [4,20,21].3  тақырып. 

Этнканыц  заңдар  жинағы  мен  іскерлік

қасиеттердщ концепциясы

Іскерлік  қасиеттер  концепцнясын  түсіну.  Этикалық  заңдар

жинағының  түрлері.  Компанияның  қызмет  түрі  мен  көлемінің  оның 

этикалық нормаларымен байланысы.Әдебиеттер [1,3,8,10,17].

4 тақырып.  Іскерлі қатынастардың этикасы

Келіссөздер 

жүргізу 

этикасы. 

Коммуникаңия 

каналдары. 

Келіссөздер жүргізу кезеңдері. Дауларды шешу.

Әдебиеттер [1,2,3,5,6,8,15].

5 тақырып.  Корпоративтік этика

Корпоративтік  этика  мен  мәдениеттің  пайда  болуы  мен

қалыптасуының  экономикалық,  әлеуметтік,  негіздері.  Корпоративтік

мәдениеттің  элементгері,  кәсіпорынның  бәсекеге  қабілеттігі  үшін 

оның мәні.

Әдебиеттер [10,12,14].

6  тақырып. 

Әкімшілік  (басқармалы)  этика.  Басқарушы 

этикасы

Басқару  этикасының  мәні,  мақсаттары,  міндеттері,  қагидалары.

қарым-қатынас  механизмдері  мен 

әдістері.  Ұжымдағы  әлемуметтік-психологиялық  климатты  жақсарту 

әдістері.  Басқарушының  мінез-құлығы  -  көшбасшылық,  ұжыммен 

жұмыс істей білу. Бақылау түрі: конспект.Әдебиеттер [7,8,9,10,11,  14].

7 тақырып.  Кәсіби этика

Кәсіби  әдеп  түсінігі.  Түрлі  әлеуметтік  топтар  өкілдерінің

іскерлік  әдеп  туралы  түсініктері.  Әртүрлі  мамандықтарға  арналған 

этиканың негізгі нормалары.Әдебиеттер  [4,7,9,11].

21


Әдебиеттер  [2,5,7,9,17,19]

8 тақырып.  Микро жәие макроэтика

Қазақстанда 

бизнес 

этиканың дамуы. 

Этикалық 

гылым

дамуының элемдік тенденциялары және  әлемдік тэжірибені  Қазақстан жагдайында қолдану.

Әдебиеттер [4,7,9,8,11,15,16,18].

Оқу  үрдісіне  қатысу  -   бұл  сабаққа  қатысу,  сабакта  белсенді 

болу,  орындалган  жұмыстар  мен  үй  тапсырмаларын  уақытында

орындап,  тапсыру.  Сабаққа  кешікпеу  керек.  Сабақтагы  тәртіп 

ережелерін бұзгандар жазаланады.

Сабаққа 


қатыспагандары 

үшін 


төмендегідей 

айыптық 


санкциялар қолданылады:

-  дэріс  сабақта  себепсіз  қатыспагандары  үшін 

-   1  балга 

төмендетіледі;

-  үй  тапсырмасын  уақытында  тапсырмагандары  үшін  -  1  балга

төмен багаланады;.

|   тәжірибелік  сабақты  уақытында  қоргалмаганы  үшін  -  1  балл 

төмендетіледі.

Барлық  аудиторлық  уақыт  дәріс  пен  тәжірибе  сабақтарына 

бөлінген. 

Әр 

сабаққа 


міндетті 

түрде 


дайындалу 

керек. 


Дайындықтарыңыз  бақылау  жұмыстарымен,  сұрақтармен  тексеріледі. 

Барлық тапсырмалар бекітілген мерзімге сэйкес орындалуы  керек.

Емтиханда  немесе  жазбаша  жұмыстарды  орындаган  кезде 

көшіруге  тыйым 

салынады.  Егер  сіз 

белгілі 


бір  себептерге 

байланысты  бақылауга  қатыспасаңыз,  онда  сізге  келесі  сабақтың 

басында тапсыруга мүмкіншілік беріледі.

22


Г—

н

4>*

ю

+ Ш


Ц

һ

х=&  

л

4я

о .


я

> ) «

4

мА

X

св

юX

69

£5

09

9а

69

9•■м

О.

I:

9

4>

X2

х

3х

69

О

3

х

Xо

3

2н

а

3У

м

С

2ч

с .


я

Ш

оо

С

2ш

«о

Сеа

с

ш

тг>

«о

тг•О

•V

Сш

м

с

ш

£  X


І 

1

1  £

Ғ  и

н  V


^   <*

4*  «


Ч

о .41

5

ІЛN

0

«чш

04*

N0

*м

ІЛо

09ІЛ

сі

гп

■*

ш

о09

N0

*N0

т

■*.


ю

о

09

ІГ)

м

ГО

*ш

и

С9

исО

2

і-0

в

лс|

2 •- 


£  5:

о. 


£  

р  Я


і   І 

2  2


со

10

I§1 § 

А

  5


Н 

Рг

>%3

ц

3С9

Ю

й  и'  IЮи

х

со2<0

С

а.

о*

ф

ош

ГІ

от

*

ю

о

ГО

VX

о 

* §  


I І  

2со

юх 

« со 

 са

з  *«г

и ■■


3 ю

сі 


ж 

со

>4 2Э

5   £  Каталог: pars docs -> refs
refs -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
refs -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
refs -> Географияны оқыту технологиясы пәні бойынша глоссарий Географияны оқыту технодлогиясы
refs -> Сабақтың тақырыбы: Сақтардың мекендеген жері. Сақ қоғамы Сабақтың мақсаты: а Сақтар туралы алғашқы деректермен таныстыру
refs -> ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет