Бір лескен жедел алдын алу шарасы кезінде қолға түстіжүктеу 3.98 Mb.
Pdf просмотр
бет1/28
Дата01.06.2017
өлшемі3.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

ҚР ҰҚК Шекара қызметі мамандарының хабар ла-

уын ша, шекара бұзған 11 ресейлік Қазақстан-Ресей 

бір лескен жедел алдын алу шарасы кезінде қолға түсті. 

Олар дың көліктерінен ұзындығы 5500 метр болатын 

ау, 62 бас бекіре, бір итбалық табылды. Бекірелердің 

үше уі ғана тірі болған. Шекара қызметінің «Жағалау 

кү зеті» өңірлік басқармасының қызметкерлері Ми-8 

тік  ұшағымен браконьерлердің төбесіне төніп келіп, 

ес керту жасаған. Бірақ теңіздегі шекарадан заңсыз өт-

кендер оған құлақ аспайды. Сөйтіп, оларды «Сақшы», 

«Еге мен» шекара катерлерімен қуып жетіп, қару қол-

дануға тура келеді. Ұсталғандардың жеке басты ай ғақ-

тайтын және жүзу құралдарын пайдалануға рұқсат 

бе ретін құжаттары болмай шықты. Шекарашыларға 

бер ген жауабына қарағанда, олардың арасында Ас-

тра хань облысы мен Дағыстан Республикасының тұр-

ғындары бар. «Қару қолдану кезінде ешкім зардап 

шек кен жоқ. Ұсталғандар Маңғыстау облысы Түп қа-

раған ауданының Баутино елді мекеніне жеткізілді. 

Же ке бастары анықталғаннан кейін оларды қылмыстық 

жә не әкімшілік жазаға тарту мәселелері қарас ты ры-

латын болады» дейді Шекара қызметінің баспасөз 

қыз меті. Қазақстан-Ресей шекарашыларының Кас пий-

дегі бірлескен жедел алдын алу шарасы жылына екі 

рет өткізіледі. Мақсаты – шекара күзеті мен теңіз жан-

уар ларын  қорғауды  күшейту.Болатбек МҰХТАРОВ

Каспийден бекіре аулаған 

11 ресейлік қолға түсті

ОЙ-КӨКПАРЖылжымайтын мүлік салығын үйдің көлеміне байланысты ұлғайту негізді ме?

Кеңестік кезеңде қазақ ет жеуден де, етті 

өз ге лерге жегізуден де Одақтың «чемпионы» 

бо  латын. Мызғымастай көрінген империяның 

ір   гетасы ыдырай бастаған 90-жылдардың өзін -

де біз жылына 180 мың тоннаға дейін ет эк с -

порттаппыз. Одан бұрын 300 мың тоннаға жет  -

кені тағы бар. Қоғамның және қораның ма лы 

деп екіге бөлінген ол уақытта дала төсінде 50 

млн қой, 25 млн ірі қара, 12 миллиондай жыл-

қы жайылып жүріпті. Семей мен Оралдағы ірі ет 

комбинаттары тек бір күннің ішінде 10-15 мың 

бас мал сойып, етті «одақтық қорға» тап сырып 

отырды. Қазір осының бәрі көзден бұлбұл ұшты. 

Комбинаттар әуелі жекеменшікке өтіп, ар тынша 

ұстағанның қолында, тістегеннің ау зында кетті. 

Ойран-топаны шыққан орын да рын көргенде 

аяусыз бомбалап тастаған ба дерсің. 

«Балалы үй – базар, баласыз үй – қу 

мазар» деп баласыз үйдің жағдайын қа-

зақтан артық суреттеген ешкім жоқ шығар. 

Сәбиді үйдің сәні деп білген ба ла жан 

халқымыз отбасын құрған соң ша ңырақтан 

ең алдымен сәбидің үнінің ес тілуін мақсат 

еткен. Әйтсе де бүгінде елі міздегі әрбір 

бесінші отбасы бала сүйе ал май отыр. 

Бұрын ата-бабаларымыз бе деулік деген 

ауруды мүлдем естіп-біл ме ген болса, енді 

ел арасында бедеулік пен белсіздік белең 

алып барады. Ма ман дардың айтуынша, 

қазіргі таңда елімізде 400 мыңдай отбасы 

бала сүйе алмай жүр. Ең сұмдығы – жыл 

өткен сайын бедеулік пен белсіздікке 

шалдыққан отбасылардың жасарып бара 

жатқаны аңғарылады. 

МӘСЕЛЕ


Жалғасы 3-бетте 

Мәселен, биылғы жылы елімізде қолдан 

ұрық  тан дыру  бағдарламасы  бойынша  700 

отбасы бала сүю бақытына ие болмақ. Мемлекет 

осынша ша 

ңырақты шаттыққа бөлеу үшін 

арнайы квота бөл ген. Бұл квота, енгізілген ең 

алғашқы 2010 жылмен са лыстырғанда, екі есе-

ге жоғары. Мұндай екі есе ле нудің сырын ма-

ман дар соңғы уақытта жастар ара сындағы бе-

деу ліктің дендеуімен түсіндіреді. Тара тып айтар 

болсақ, елімізде жылына 160 мың жұп шаңырақ 

көтерсе, соның 20 мыңы бедеуліктің зар дабын 

тартуға мәжбүр екен. Қорқыныштысы сол – бұл 

көрсеткіш жыл санап ұлғайып бара жат қаны да 

аңғарылады. Егер бедеулік пен белсіздік ұлт 

болашағына балта шаппасын десек, мәселенің 

шешімін табу бүгінгі күннің басты талабы болып 

отыр. Егер алдағы уақытта аталмыш кесел дер-

мен күресті күшейте түспесек, еліміздің демо-

гра фия сына  ай тар лықтай  нұқсан  келуі  әбден 

мүмкін. Осы орай да елімізге денеден тыс ұрық-

тандыру әді сін алғаш алып келген эм бриолог-

ғалым  Сал та нат  Бер ден қызы:  «Бедеу лік пен  бел 

шешіп  кү ре суде  Израильден  үй ре неріміз  көп», 

– дейді. 

Дәл қазіргі таңда әйелдердің бедеулігімен 

және ер кектердің белсіздігімен күресте жеңіске 

жетіп келе жат қан Израиль елі бұл мәселені 

шешудің түрлі жол дарын қарастырған. Нәтиже-

сінде Из раильде бір жылда 25-ке жуық орта-

лықта жасанды жолмен 30 мың сәби дүниеге 

ке леді екен. Көз қуантатын цифр. Ал біздің елі-

міз де осы жыл дар ішінде 7 мың дай сәби де-

неден тыс ұрық  тандыру әдісі бойынша дү ниеге 

келген.  

Алматы

+20 +22


о

+20..  +22

о

+10 ..+10о

0..  -2


о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Жылжымайтын мүлік салығын үй-

дің кө леміне қарай ұлғайту дұрыс емес. 

Се бебі бұл мәселе жан-жақты зерттеуді 

талап етеді. Ол үйде қанша адам тұ ра-

ды, әр адам ға шаққанда қанша шаршы 

метр ден ке леді – мұның барлығы әлі 

күн  ге белгісіз. Өз басым халыққа салы-

на тын са лықтың дәл мұндай түрін кө те-

руге үзілді-кесілді қар сымын. Тұрғын 

үй лер дің  сапасына  қа ра мастан,  оның 

са лығын қалайша ұлғайт пақпыз? Сонда 

адамның әлеуметтік жағ да йына да үйі-

нің көлеміне қарап баға бер мекпіз бе? 

Мы салы, өте үлкен көлем де гі үйді қа-

ра 


пайым адам да тұрғызуы мүм 

кін, 


егер оның шаршы метрі бірнеше жүз-

де ген болса, онда тек байлар тұрады 

де ген сөз емес. Осыдан екі-үш жыл бұ-

рын мүлікті заңдастыру керек, лега ли-

за ция  дедік. 

– Жылжымайтын мүлік салығын үй-

дің көлеміне байланысты ұлғайту көп те-

ген мәселені қамтитын заңдағы елеулі 

өз геріс болатын сияқты. Себебі, шын 

мә нінде, одан түскен табысқа тоқтап 

тұр ған тұрғын үйлердің құрылысын іске 

қо сып, халықты баспанамен қамту мә-

се лесін біржақты етуге ықпал етері сөз-

сіз. Біздің елдегі жылжымайтын мүлікке 

са лынатын салықтың көлемі, шынымен-

ақ, тым төмен. Дегенмен мамандардың 

дамыған елдердегі салық көлемі мен 

біздікін салыстыруы бір жағынан дұрыс. 

Әйтсе де мәселенің екінші жағы да бар. 

Се бебі шетелдегі салықтың көлемі жай-

лы айтылады да, біздегі жалақының 

мөл шері жайында мүлдем айтылмайды. 

Сон дықтан жалақы мәселесін салыққа 

қа тысты сұрақ қозғалған жердің бар лы-

ғында бірге айтуымыз керек. 

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат 

Досаев жылжымайтын мүлік пен жерге және 

қозғалтқыш көлемі 3-4 мың текше сантиметрді 

құрайтын автомобильдерге салынатын салық 

мөлшерін көтеруді көздейтін заң жобасын 

әзірлепті. Е.Досаев мырзаның айтуынша, жеке 

мүлікке салынатын салық сол мүліктің санатына 

қарай көтеріледі. Министрдің пайымдауынша, 

аумағы 150 шаршы метрден артық болған 

пәтер иелері салықты еселеп төлеуі тиіс. 

Алайда кейбір халық қалаулылары 

министрдің ұсынысын негізсіз деп отыр. 

Осы орайда «жылжымайтын мүлік 

салығын үйдің көлеміне байланысты 

ұлғайту негізді ме?» деген сауалды 

ой-көкпар алаңына тастап, 

мамандардың пікірін тыңдап 

көрген едік.

Түрлі дәрежедегі 

рейтингілер 

әкімдер іскерлігінің 

шынайы көрсеткіші 

бола ала ма?

«Шаңды жорық» 

кезіндегі Абылайдың 

саяси қадамы

Ташкент татамиінен 

не күтеміз?

-бетте

-бетте

-бетте

3

47

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА:

ДАТ!

Қазақтілді мектептердің 

жетістіктерін көрсете 

білсек, аралас 

мектептер азаяр еді

154,09

209,72

25,18

15133,14

900,16

1309,80

4,79

1,36

1428,43

109,43

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Нұрболат АМАНЖОЛ, журналист:

 

– БАҚ бетін «қолжетімді» сөзі ба-

сып кетті. Сірә, олардың саны «жеткен 

қол дардан» да әлденеше есе көп-

ау...

(Фейсбуктегі жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Қазақтың бесігі 

бос қалмай ма?

Тоқтар ЕСІРКЕПОВ, экономика 

ғылымының докторы, профессор:

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, 

Мәжіліс депутаты:

бетте

6

Каспийде бекіреге бөрідей тиген ресейлік браконьерлер ұсталды. Төрт байда мінген топты 

қолға түсіру үшін шекарашыларға қару қолдануға 

тура келген.

№174 (1085) 

4 қазан, жұма

2013 жыл


Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Ет аз болса, сыртқа неге тасымалдаймыз?

Деректерге сүйенсек, қазір еттің 65 пайызы 

шеттен әкелінеді. Бұрын жылына 68 келі ет жейтін 

болсақ, бүгінгіміз соның жартысына жетпей қа-

лып ты. «Олай болса әуелі өзімізді тойдырып ал-

май, экспортқа шығарамыз деп шабылып жатыр-

ға 

нымыз қай сасқанымыз?» дейді кейбір ма мандар. Бұл пікірмен келіспей, «қолдағы бар 

мал дың өзі қазақтың қағанағын қарық етеді» деп 

уәж айтушылар да жоқ емес. Мысалы, ауыл шар-

уа шылығы ғылымының докторы, профессор Тө-

леу хан Садықұлов: «Қазақстанда қой санын 20 

мил лионға жеткізудің қажеттілігі шамалы. Жы-

лына бізде 15 млн бас аналық саулық болса, со-

ның өзі жеткілікті. Әлемдік рынокта қазақ қойына 

сұ раныс жоқ емес, бар. Ет қашан да керек», – 

дейді. 


 Қалай болғанда да айдан анық нәрсе – бізге 

малды сапалы түрде көбейту маңызды. «Қазақстан 

Республикасында ірі қара мал етінің экспорттық 

әле уетін дамыту» жобасы да осы олқылықтың ор-

нын толтыру және Елбасы жүктеген міндетке сәй-

кес, 2016 жылы Қазақстанның ет экспортын – 60 

мың тоннаға, 2020 жылы 180 мың тоннаға жет-

кізу мақсатында жүзеге асырылатын болады. Елі-

міз дегі ірі қара малдың 82 пайызы өнімділігі тө-

мен әрі жеке шаруашылықта шоғырланған екен. 

Ендігі мақсат мал өсіретін ірі шаруашылықтар мен 

бордақылау алаңдарын құру болып тұр.Асылжан МАМЫТБЕКОВ, 

ҚР ауыл шаруашылығы министрі: 

– Қазақстан бұрын етті көп өндіретін еді. 

Бі рақ біз таза ет өндіретін саланы сол кезде де 

дамыта алған жоқпыз. Негізінен, етті-сүтті не-

месе сүтті мал өсірдік. Бір есептен кеңес өкі меті 

тұсында оған қажеттілік те болмады. Се бебі 

еттің қай түрін де 350 миллион адамдық ке-

ңестік үлкен рынок жұтып жатты. Ал қазір жағ-

дай басқаша. Дамыған нарық эко но микасы, 

соған  бейімделген  халық ара лық  ры нок тар 

еттің стандартқа сәйкес болуын, са па сының 

жоғары, бағасының арзан болуын та лап етеді. 

Осындай са па лы ет бере алатын мал шаруа-

шылығы қалыптасып, аяғынан нық тұ 

рып 

кетуге де уақыт керек. Қазір бізге, ең ал ды мен, 

талапқа сәйкес келетін асылтұқымды мал, 

жем шөп пен жайылым, ветеринариялық қо -

лай лы ахуал керек. Біз қазір барлық ба ғыт тар 

бойынша, соның ішінде заңнаманы же тіл діру 

бағытында да жұмыс істеп жатырмыз. 

Абай ОМАРОВ (коллаж)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e-

-

-m

m

m

a

a

a

i

i

l::

:

 i

i

i

n

nn

ff

f

o

oo

@

@

@

а

а

а

l

l

l

a

aa

s

ss

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте

ҚҰҚЫҚ


 

ПЕ

ПЕПЕ

Н

ННҚҰРЫҚ

ҚР ҰҚК Шекара қызметі мамандарының хабар ла-

уын

н

нша

ша

ша, ше

ше

шека

ка

кара

ра

раб

б

бұз

з

зға

ға

ған

н

н11

11

1р

р

рес

ес

есей

й

йлік Қазақстан-Ресей 

бір 


р

рле


ле

ле

скск

скен


ен

ен

жж

ж

едед

едел


ел

ел а


а

а

лдд

дын


ын

ын

аа

а

лулу

лу ш


ш

шар


ар

ар

асас

ас

ы кезінде қолға түсті. Олар дың  көліктерінен ұзындығы 5500 метр болатын 

ау, 62 бас бекіре, бір итбалық табылды. Бекірелердің 

үше уі ғана тірі болған. Шекара қызметінің «Жағалау 

кү зеті»  өңірлік басқармасының қызметкерлері Ми-8 

ті

ті

тік 

к

к ұ

ұ

ұша

ш

шғымен  браконьерлердің 

ң  тө


тө

тө

бебе

бе

сісі

і

нене

не

ттт

өн

өнөн

іп

пп

к

кк

ел

елел

іп

ппес

есес

 к

к к

е

ере

ту жасаған. Бірақ теңіздег

ег

ег

ііі ше

ше

шекака

ка

рара

рада


да

дан


н

н за


за

заңс


ңс

ңсыз


ыз

ыз ө


ө

ө

т-т-

т-

кендер оған құлақ аспайды. Сөйтіп, оларды «Сақшы», «Еге мен»  шекара  катерлерімен қуып жетіп, қару қол-

дануға тура келеді. Ұсталғандардың жеке басты ай ғақ-

тайтын және жүзу құралдарын пайдалануға рұқсат 

бе рет


ет

ет

іні

і

ққ

қ

ұжаттары  болол

ол

май шықты. Шекарашыларға бе

е

ер 

р 

р геге

ген


н

н

жажа

жа

уауа

уа

быбы

бы

нана

на

ққ

қ

арар

ар

ағағ

ағ

анан

анда


да

да, 


, ол


ол

ол

аардың арасында Ас-

тра хань облысы мен Дағыстан Республикасының тұр-

ғындары бар. «Қару қолдану кезінде ешкім зардап 

шек кен жоқ. Ұсталғандар Маңғыстау облысы Түп қа-

раған ауданының Баутино елді мекеніне жеткізілді. 

Же ке  бастары анықталғаннан кейін ол

л

арды қылмыстық жә

жә

жәнн

н

е әкімшілік жазаға тарту мм

м

әсәс

әс

елел

ел

елел

ел

ерер

ер

і і

і қа


қа

қа

рара

ра

с с 

с 

тыты

ты

рр

р

ы-ы-

ы-

латын болады» дейді Шекара қызметіі

і

іі

нің 


б

б

баспасөз қыз меті.  Қазақстан-Ресей шекарашыларының Кас пий-

дегі бірлескен жедел алдын алу шарасы жылына екі 

рет өткізіледі. Мақсаты – шекара күзеті мен теңіз жан-

уар ларын  қорғауды күшейту.Бо

Бо

Бо

латбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАРКеңестік кезеңде қазақ ет жеуден де, етті 

өз ге лерге  жегізуден де Одақтың «чемпионы» 

бо  латын.  Мызғымастай  көрінген империяның 

ір

ір

ір

  г

г

г

ет

ет

ет

ас

ас

ас

ы 

ы

ы

ыд

ыд

ыд

ыр

ыр

ыр

ай

ай

ай

б

б

б

ас

ас

ас

та

та

та

ған 90-жылдардың ө

ө

зі

зі

зі

н 

н 

н 

-

де

де

де

б

б

біз

із

із ж

ж

жыл

ыл

ыл

ын

ын

ына

а

а

18

18

18

0

0

0 мы

мы

мың

ң

ң тоннаға дейін ет эк с 

с

с-

-

-

порттаппыз. Одан бұрын 300 мың тоннаға жет  -

кені тағы бар. Қоғамның және қораның ма лы 

деп екіге бөлінген ол уақытта дала төсінде 50 

млн қой, 25 млн ірі қара, 12 миллиондай жыл-

қы жайылып жүріпті. Семей мен Оралдағы ірі ет 

комбинаттары тек бір

ір

ір

к

к

к

үн

үн

үн

ні

ні

ні

ң 

ң 

ң 

іш

іш

іш

ін

н

н

де

де

де

1

1

1

0-

0-

0-

15

15

15

м

м

м

ың

ы

ы

 

бас мал сойып, етті «о

«о

«ода

да

дақт

қт

қтық

ық

ық қ

қ

қор

ор

ор

ға

ға

ға»

»

»

та

та

та

п

п

п 

сы

сы

сыры

ры

ры

п 

отырды. Қазір осының бәрі көзден бұлбұл ұшты. 

Комбинаттар әуелі жекеменшікке өтіп, артынша 

ұстағанның қолында, тістегеннің ау зында кетті. 

Ойран-топаны шыққан орын да рын көргенде 

ая

а

аяус

ус

ус

ыз

ыз

ыз

б

б

б

ом

ом

ом

ба

ба

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет