Биология. Медицина. География сериясыжүктеу 1.32 Mb.

бет13/13
Дата15.05.2017
өлшемі1.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ГЕОГРАФИЯ 

Каренов  Р.С.  Қарағанды  бассейні  аумағында  қатты  қалдықтардың  түзілуін  жəне  кенді  жер  асты 

игеруде жер алқаптарын рекультивациялау технологиясының ерекшеліктерін талдау ............... 4 75 Каренов Р.С.  Көмірді  пайдаланудың  экологиялық  тұрғыдан  таза  жəне  экономикалық  жағынан 

ұтымды жаңа технологияларды енгізу өзектілігі..............................................................................  

 50 


Қақпанова А.К.,  Қажмұратова А.Т.,  Жолболсынова А.С.  Солтүстік  Қазақстан  облысы  көлдерінің 

тұздық балансы туралы ....................................................................................................................... 3 75 Лукашов  А.А.,  Ақпамбетова  К.М.  Аридті  ландшафттарда  орналасқан  минералды  шикізатты  шо-

ғырланып шығару аймақтардың техногендік рельефі (Орталық Қазақстан мысалында)............. 4 67 Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. География оқулығын жасаудың шетелдік жəне отандық тəжірибесі.. 3 82 

Нейман С.М., Попов К.Н., Межов А.Г. Хризотилцементтен жасалған əр түрлі мерзім қолданылған 

жамылғы табақтардың қасиеттерін зерттеу ......................................................................................  

 71 


Нұғманова М.Д.,  Нұртаева Ж.Т.,  Серғалиев Н.Х.,  Ыбыраева А.М.  Орал  қаласының  жерқасындағы 

атмосфералық ауаның жағдайына автокөліктің əсері ......................................................................  

 61 


Талжанов  С.А.,  Аманжолов  А.И.  Тұрақты  дамуды  қамтамасыз  етудегі  тұлғалық  бағдарланудың 

маңызы.................................................................................................................................................. 4 62 Шадетова А.Ж. Өскемен қаласының табиғи-климаттық жағдайын ретроспективтік талдау ..............  

 57  

МЕДИЦИНА 

Əбушахманова А.Х., Харисова Н.М. Организмнің эндокринді жүйесінің қауіпті өндірістік фактор-

ларға реакциясы ................................................................................................................................... 3 69 Алшынбекова Г.К. Тараз қаласында тұратын ересек тұрғындардың бас миының биоэлектрлік бел-

сендiлiгi ................................................................................................................................................  

 44 


Аманбекова А.Ұ.,  Əжиметова Г.Н.,  Ғазизов О.М.,  Бекпан А.Ж.  Хризотил-асбест  өндірісіндегі  жұ-

мысшылардың иммундік жүйесінің сипаттамасы ............................................................................  

 66 


Аманжол І.А., Мұқашева М.А., Суржиков Д.В., Ыбыраева Л.К. Халыққа асбест тозаңның əсерінен 

туындайтын канцерогенді тəуекелді бағалау.................................................................................... 

 2 

 56 


Əбушахманова А.Х., Харисова Н.М. Тəжірибелік көмір пневмокониоз кезіндегі эндокринді ағзалар-

дың құрылымы..................................................................................................................................... 4 46 Демецкая А.В.,  Леоненко  О.Б.,  Ткаченко  Т.Ю.,  Мошковский В.Е.,  Мовчан В.А.  Украина  хризотил-

асбесттің бақылау қолдануы...............................................................................................................  

 52 


Дүзбаева Н.М.  «Қостанай  минералдары»  АҚ  хризотил-асбест  өндірісіндегі  жұмысшылардың  жо-

ғарғы тыныс алу жолдарындағы шырышты қабықшасының морфофункционалдық жағдайы ...  

 61 


Измеров Н.Ф. Хризотил-асбест жəне денсаулық.......................................................................................  

 21 Кашанский С.В., Берзин С.А. Свердлов облысы Асбест қаласындағы ер адамдардың өкпе ісік ауру-

ларының динамикасы ..........................................................................................................................  

 42 


Кашанский С.В., Гринберг Л.М., Берзин С.А. Кəсіби қызметтің ісік мезотелиоманың дамуына əсері.  

 26 Кочелаев В.А. Хризотилдың қолдануына қатысты асбест туралы ең жаңа халықаралық медицина-

лық зерттеулер .....................................................................................................................................  

 32 


Кундиев Ю.И.,  Чернюк В.И.,  Каракашян А.Н.,  Кучерюк T.K.,  Мартиновская T.Ю.,  Демецкая A.В., 

Сальникова Н.А., Чуй Т.С., Пятница-Горпинченко Н.К. Украина асбест-цементті өндірісіндегі 

негізгі кəсіби мамандардың еңбек əрекетінің гигиеналық сипаттамасы........................................  

 46 


Қоңқабаева  А.Е.,  Қыстаубаева  З.Т.,  Ахметова  М.Ж.  Жасанды  түсік  қазіргі  заманның  қоғамдық 

жəне медициналық мəселесі ретінде .......................................................................................................  4 40 Қоңқабаева А.Е., Қыстаубаева З.Т., Ахметова М.Ж. Студент қауымының репродуктивтік денсау-

лығы бұзылуының мəселелері............................................................................................................  

 30 


Мұқашева М.А.,  Суржиков Д.В.,  Голиков Р.А.,  Кислицына В.В.  Қоршаған  ортаның  ластануынан 

өндірістік орталық тұрғындары денсаулығына тиетін зиянды талдау ........................................... 3 51 Плюхин А.Е., Бурмистрова Т.Б. Асбест өндірісінде істейтін жұмыскерлердің асбестке байланысты 

болған өкпе аурулардың алдын алу жəне айықтыру жолдарын жетілдіру ....................................  

 37 


Харисова Н.М.,  Əбушахманова А.Х.  Адамның  өтінің  беткейлі-белсенді  жəне  реологиялық  қасиет-

терін бағалау ........................................................................................................................................ 3 59 Харисова Н.М., Əбушахманова А.Х., Миндубаева Ф.А. Жануарлардың өт реологиясының физиоло-

гиялық заңдылықтары ......................................................................................................................... 4 52 Харисова Н.М.,  Əбушахманова А.Х.,  Крекешева Т.И.,  Миндубаева Ф.А.  Қазақстан  Республикасын-

да оқитын шетел студенттер денсаулығын медициналық-əлеуметтік тұрғыдан бағалау.............  

37 


Мақалалардың көрсеткіші 

92

 Вестник Карагандинского университета

 

«ҒАЛАМДЫҚ ƏЛЕМДЕГІ УНИВЕРСИТЕТ: ӨЗАРА ƏРЕКЕТ ЖОЛДАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМЫНАН МАТЕРИАЛДАР 

Есполов Т.И., Ұмбаталиев Н.А., Садықов Ж.С., Əлпейісов Ш.А. Күріш жинау кезінде дəннің сапа-

сын белсенді басқару...........................................................................................................................  

 76 


Тойлыбаев М.С., Садықов Ж.С., Əлпейісов Ш.А., Тойлыбаев Н.С. Астықты жинайтын комбайнның 

жетілдірілген көлбеу қондырғы камерасын зерттеу нəтижелері.....................................................  

 80 


 

МЕРЕЙТОЙ  ИЕЛЕРІ 

Биғалиев Айтқожа Биғалиұлына 70 жас..................................................................................................... 4 86 

 


Серия «Биология. Медицина. География». № 4(68)/2012

 

93 

Указатель статей, опубликованных  

в «Вестнике Карагандинского университета» в 2012 году. 

Серия «Биология. Медицина. География»  

 

  

№ 

с. 

БИОЛОГИЯ 

Amanbekova 

A.U., Ibrayeva 

L.K., Azhimetova G.N.,  Zhumabekova G.S. Identification of induced 

mutagenesis by method of accounting of chromosomal aberrations at the workers of chrysotile as-

bestos production................................................................................................................................... 2 12 

Atahanova K.Ya.,  Dauletbayeva R.B.,  Kurmashova M.A. Civil society and questions about supervised, 

responsible use of chrysotile asbestos in Kazakhstan ............................................................................ 3 24 Ibraev S.S., Otarov E.Zh. Acceptable work experience as an indicator of controllable chrysotile-asbestos 

usage in conditions of production factors influence .............................................................................. 2 6 Murzabaev A.B.,  Yeleupaeva Sh.K. Bioecological characteristics Turgai-Betpakdala populations Saiga 

Tatarika, Saiga ......................................................................................................................................  

 12 Pylev L.N.,  Vasilyeva L.A.,  Smirnova O.V.,  Agafonova M.V.,  Vezentsev A.I.,  Goudkova E.A. On decreas-

ing the carcinogenic activity of calcified chrysotile fibers .................................................................... 2 17 Абукенова  В.С.,  Нурсултан  Г.Е.  Мезофауна  участков  сосновых  лесопосадок  окрестностей 

г. Караганды ......................................................................................................................................... 4 8 Абукенова В.С., Нурсултан Г.Е. Почвенная мезофауна участков сосновых лесокультур Казахского 

мелкосопочника ...................................................................................................................................  

 24 


Акимова В.В., Погосян Г.П. Характеристика методов определения инфекций вирусной природы ..... 3 3 

Базелюк Л.Т., Намазбаева З.И., Дузбаева Н.М. Изменения функционального состояния клеточных 

структур крыс при действии пыли города Темиртау ....................................................................... 3 19 Дюсенбекова Б.Н., 

Кислицкая В.Н., 

Турысбекова Ш.Е., 

Култанов Б.Ж., 

Есилбаева Б.Т., 

Мустафина Ф.Х.  Влияние  несимметричного  диметилгидразина  на  биохимические  показа-

тели овогенеза крыс-отъемышей в условиях алиментарного дисбаланса...................................... 3 41 Жумашева  К.А.,  Погосян  Г.П.,  Салькеева  Л.К.,  Жортарова  А.А.,   Елеупаева  Ш.К.,   Шайбек 

А.Ж., Тыржанова С.С. Применение микробиологического теста Эймса для определения му-

тагенных свойств производных тиазола и бензотиазола ................................................................. 4 14 Ибраева  Л.К.,  Жузбаева  Г.О.,  Ауашева  А.Б.  Характер  изменений  активности  свободно-

радикального окисления и метаболизма соединительной ткани в легких при действии поли-

металической и угольно-породной пылей......................................................................................... 4 20 

Искаков З.И. Генотипические особенности эдильбаевских овец Центрального Казахстана ................ 

 1  
Ишмуратова М.Ю. Оценка возможностей развития научных исследований ботанического профи-

ля в Центральном Казахстане............................................................................................................. 3 13 Картбаева Г.Т.,  Смагул Р.  Роль  учебно-полевой  практики  по  зоологии  позвоночных  в  учебном 

процессе................................................................................................................................................  

 19 


Конкабаева А.Е.,  Намазбаева З.И.,  Тыржанова С.С.  Метаболический  статус  легких  эксперимен-

тальных животных при воздействии городской пыли ..................................................................... 

 1  Мейрамов  Г.Г.,  Кикимбаева  А.А.,  Миндубаева  Ф.А.,  Жузбаева  Г.О.,  Тургунова  Л.Г., Мейрамова А.Г.,  Коваленко  О.Л., Андреева А.П., Жузжасарова  А.А.  Гистохимическое  выявле-

ние Zn


2+

-инсулинового комплекса в В-клетках панкреатических островков ................................ 4 4 Мукашева  Г.Ж.,  Нурлыбаева  К.А.,  Тыржанова  С.С.  Влияние  учебной  нагрузки  на  успеваемость 

студентов 1 курса биолого-географического и исторического факультетов ................................. 4 30 Мырзаханов Н.М., Мырзаханова М.Н. Морфологические и биохимические адаптационные измене-

ния крови в период акклиматизации.................................................................................................. 4 36 Мырзаханова М.Н. Роль афферентных влияний с аортальной зоны в регуляции гемо- и лимфоди-

намики у рептилий............................................................................................................................... 3 46 Нуркенова  А.Т.,  Садыкова  А.Ж.  Оценка  экологического  состояния  территории  предприятия  ТОО 

«Өркен-Атасу» с помощью лишайников ................................................................................................  4 24 Саспугаева Г.Е., Бейсенова Р.Р., Хантурин М.Р. Нарушения в обмене веществ под действием нит-

розодиметиламина ............................................................................................................................... 3 31 Хантурина Г.Р., Дузбаева Н.М., Норцева М.А., Мусина Р.Т. Биохимический анализ крови крыс при 

отравлении соединениями хрома и на фоне корректора.................................................................. 3 36 Указатель статей 

94

 Вестник Карагандинского университета 

ГЕОГРАФИЯ 

Neumann S.M., Popov K.N., Mezhov A.G. Investigation of the chrysotile cement roofing sheets properties 

of various operation term....................................................................................................................... 2 71 Какпанова А.К.,  Кажмуратова А.Т.,  Жолболсынова А.С.  О  солевом  балансе  озер  Северо-

Казахстанской области........................................................................................................................ 3 75 Каренов  Р.С.  Анализ  образования  твердых  отходов  на  территории  Карагандинского  бассейна  и 

специфики технологии рекультивации земель при подземных горных разработках.................... 4 75 Каренов Р.С. Актуальность внедрения новых экологически чистых и экономически выгодных тех-

нологий использования углей.............................................................................................................  

 50 


Лукашов  А.А.,  Акпамбетова  К.М.  Техногенный  рельеф  районов  сосредоточенной  добычи  мине-

рального сырья в аридных ландшафтах (на примере Центрального Казахстана) ......................... 4 67 Мамирова К.Н.,  Киясова Л.Ш.  Зарубежный  и  отечественный  опыт  разработки  учебников  геогра-

фии ........................................................................................................................................................ 3 82 Нугманова М.Д.,  Нуртаева Ж.Т.,  Сергалиев Н.Х.,  Ибраева А.М.  Влияние  автотранспорта  на  со-

стояние приземного слоя атмосферы в г. Уральске .........................................................................  

 61 


Талжанов С.А., Аманжолов А.И. Важность личностного подхода в обеспечении устойчивого раз-

вития ..................................................................................................................................................... 4 62 Шадетова А.Ж.  Ретроспективный  анализ  природно-климатических  факторов  г.  Усть-Каме-

ногорска................................................................................................................................................  

 57 


 

МЕДИЦИНА 

Amanbekova A.U., Azhimetova G.N., Gazizov O.M., Bekpan A.Zh. Characteristics of the immune system of 

the organism of workers in chrysotile-asbestos production................................................................... 2 66 Amanzhol I.A., Mukasheva M.A., Surzhikov D.V., Ibrayeva L.K. The evaluation of carcinogenic risk when 

exposed to asbestos dust on the population ........................................................................................... 2 56 Demetskaya O.V., Leonenko O.B., Tkachenko T.Y., Moshkovsky V.E., Movchan V.A. The controlled use of 

chrysotile asbestos in Ukraine ............................................................................................................... 2 52 Duzbaeva N.M. The morphofunctional state of the mucous membrane of the upper respiratory ways 

among workers of chrysotile-asbestine production of JSC «Kostanaisky minerals»............................. 

61 


Izmerov N.F. Chrysotile asbestos and health .................................................................................................. 2 21 

Kashanskiy S.V., Grinberg L.M., Berzin S.A. Impact of occupational activity on development risk of ma-

lignant mesothelioma............................................................................................................................. 2 26 Kashansky S.V., Berzin S.A. The dynamics of lung cancer incidence rates for the male population of the 

town of Asbest, Sverdlovsk region ........................................................................................................ 2 42 Kharissova N.M.,  Abushakhmanova A.H.,  Krekesheva T.I.,  Mindubaeva F.A. Medical-Social estimation 

and monitoring of foreign students health status studying in the Republic of Kazakhstan....................  

 37 


Kochelayev V.A. Recent international medical research on asbestos concerning the use of chrysotile .......... 

32 Konkabaeva А.Е.,  Kystaubaeva Z.Т.,  Akhmetova М.Zh. The abortion as a social and medical problem 

of present generation.............................................................................................................................. 4 40 Kundiyev Yu.I., Chernyuk V.I., Karakashyan A.N., Kucheruk T.K., Martynovskaya T.Yu., Demetskaya A.V., 

Salnikova N.A.,  Chuy T.S.,  Pyatnitsa-Gorpinchenko N.K. Hygienic characteristics of labor condi-

tions for main occupations in the asbestos cement industry of the Ukraine .......................................... 

46 


Plukhin А.Е., Bourmistrova Т.В. Features of prevention and rehabilitation of asbestos-related bron-

chopulmonary diseases in workers exposed to chrysotile...................................................................... 2 37 Абушахманова  А.Х.,  Харисова  Н.М.  Структура  эндокринных  органов  при  экспериментальном 

угольном пневмокониозе .................................................................................................................... 4 46 Абушахманова А.Х.,  Харисова Н.М.  Реакция  эндокринной  системы  организма  на  воздействие 

вредных производственных факторов ............................................................................................... 3 69 Алшынбекова Г.К.  Биоэлектрическая  активность  головного  мозга  у  взрослого  населения,  прожи-

вающего в г. Таразе .............................................................................................................................  

1  

44 


Конкабаева А.Е.,  Кыстаубаева З.Т.,  Ахметова М.Ж.  Проблемы  нарушения  репродуктивного  здо-

ровья у студенческой молодежи.........................................................................................................  

 30 


Мукашева М.А.,  Суржиков Д.В.,  Голиков Р.А.,  Кислицына В.В.  Анализ  ущерба  для  здоровья  насе-

ления промышленного центра от загрязнения окружающей среды ............................................... 3 51 Указатель статей 

Серия «Биология. Медицина. География». № 4(68)/2012

 

95

 Харисова Н.М., Абушахманова А.Х., Миндубаева Ф.А. Физиологические закономерности реологии 

желчи животных .................................................................................................................................. 4 52 Харисова Н.М., Абушахманова А.Х. Оценка поверхностно-активных и реологических свойств жел-

чи у человека........................................................................................................................................ 3 59 

 

МАТЕРИАЛЫ С МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  

«УНИВЕРСИТЕТ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: ПУТИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Есполов Т.И.,  Умбаталиев Н.А.,  Садыков Ж.С.,  Альпейсов Ш.А.  Активное  управление  качеством 

зерна риса при уборке ......................................................................................................................... 2 76 Тойлыбаев М.С.,  Садыков Ж.С.,  Альпейсов Ш.А.,  Тойлыбаев Н.С.  Результаты  исследования  усо-

вершенствованной наклонной камеры зерноуборочного комбайна ............................................... 2 80 

 

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ 

Бигалиеву Айтхаже Бигалиевичу 70 лет .................................................................................................... 4 86  


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал