Биология және географияжүктеу 44.5 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі44.5 Kb.
#8407

 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті 

 

"Биология және география" кафедрасы  

5В011300 - Биология пәні бойынша мемлекеттік кешенді емтихан сұрақтары 

 

  

 

 

 СҰРАҚТАР 

 

 «Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы» пәні бойынша 

 

1.

 Ӛсімдіктер анатомиясы мен  морфологиясы  пәні. Пәннің мақсаты және міндеттері 

2.  Ӛсімдіктердің эволюциялық морфологиясының міндеттері мен әдістері 

3.  Ӛсімдік клеткасыКлетканың жалпы сипаттамасы 

4. Цитоплазма. Цитоплазманың мембраналық құрылымы және физикалық қасиеті 

5. Ӛсімдіктер ұлпасының  жалпы сипаттамасы, классификациясы 

6. Тұқымның құрылысы мен қалыптасуы.  Тұқым түрлері. Тұқымның ӛну қабілеті 

7. Дара және қосжарнақты ӛсімдіктер ӛскінінің құрылысы. Тұқымжарнақтың қызметі 

8.  Тамырды  анықтау  және  эволюциялық  шығу  тегі,  функциясы.  Жас  тамыр  ұшының 

аймақтары 

9. Тамыр жүйесі және оның типтері 

10. Ӛркеннің жалпы сипаттамасы. Бүршіктің құрылысы. Жапырақтардың орналасуы 

11.  Жапырақ.  Жапырақ  анатомиясы  және  онтогенезі  Жапырақтың  түсуі,  оның  механизмі 

мен маңызы 

12. Сабақ - ӛркеннің осьі. Жалпы сипаттама, қызметі. Сабақтың алғашқы құрылысы 

13. Сабақта орналасуына және қайта кӛктеу қабілетіне қарай бүршіктің типтері. Жылдық 

және қарапайым ӛркендер 

14.  Ӛркендердің  метоморфоздануы  және  мамандануы    жерасты  ӛркендер:  тамырсабақ, 

каудекс, түйнектер, столондар, пиязшық, түйнекті пиязшықтар 

15. Ӛсімдіктің кӛбеюі. Жынысты және жыныссыз кӛбеюі, олардың биологиялық маңызы  

16.  Вегетативті  кӛбею,  түрлері.  Ӛсімдіктегі  регенерация  туралы  түсінік,  Партикуляция. 

Микроклондап кӛбейту әдісі. Қалемшелеу 

17.  Жыныссыз,  спора  арқылы  кӛбею.  Ӛсімдіктердің  споралары  мен  спорангийлері. 

Споралардың, митоспораның, меоспораның түзіліуі  

18. Автотрофты, гетеротрофты және симбиотопты организмдердің жер бетінде зат алмасу 

мен энергияның қайта түзілуіндегі ролі 

19. Ӛсімдіктегі жынысты кӛбеюГамета және зигота. Жынысты кӛбею процесінің типтері. 

Тӛменгі және жоғарғы саты ӛсімдіктерінің репродуктивті мүшелері 

20. 


Тұқым  мен  кӛбеюдің  жалпы  сипаты.  Ашық  тұқымдылардың  тұқымнан  кӛбеюі 

Тозаңдану, тұқымның құрылысы мен түзілуі. Ұрық және эндосперм 

21. Гүл, құрылысы мен қызметі. Гүлтабаны. Гүл бӛлімдерінің орналасуы. Симметрия  

22.  Жай  және  қосарлы  гүлсерік.  Тостағаншаның  пішіні  мен  құрылысы,  күлтенің 

құрылысы мен қызметі  

23.  Андроцей      Жалпы  сипаты.  Тозаңқаптың  шығу  тегі  мен  қызметі.  Тозаңның  дамуы, 

археспорий, микроспорогенез, аталық гаметофит, сперми 

24.  Гинецей  Жалпы  сипаты.  Жемісжапырақтар  мен  оның  шығу  тегі.  Апокарпты  және 

ценокарпты гинецей 

25.  Гүлді  ӛсімдіктердің  тозаңдануы.  Ӛздігінен  және  қарама  қарсы  тозаңдану. 

Энтомофилия. Анемофилия. Орнитофилия. Гидрофилия 

 

БЕКІТЕМІН ОӘК  тӛрағасы 

__________   М.Б. Имандосова 

Х   хаттама  № ___ « __ » 2016 ж. 


 

26.  Гүлді  ӛсімдіктердің  ұрықтануы    тозаңтүтіктың,  эндоспермнің  дамуы.  Қосарлы 

ұрықтану, оның биологиялық маңызы 

27.  Жемістер.  Құрылысы,  құрғақ  және  шырынды,  біртұқымды  және  кӛп  тұқымды 

жемістер  

28.  Ӛсімдіктердің  ӛсу  ортасына  бейімделуі.  Тіршілік  форма  және  экологиялық  топтар 

жӛнініде түсінік 

29. Ылғалға байланысты ӛсімдіктердің  экологиялық  тобы. Ксерофит, мезофит, гидрофит, 

гигрофиттердің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері 

30.  Ӛсімдіктер  тіршілік  формаларының  классификациясы.  К.Раункиер  бойынша  тіршілік 

форма жүйесі   

 

 

«Генетика» пәні бойынша 

 

1.

 Генетиканың даму тарихы, мақсаты мен міндеттері 

2.

 Тұқым қуалаушылықтың материалдық негізіжәне оның ерекшеліктері 

3.

 Клетканың құрылысы, ӛсімдік және жануар клеткасының құрылыс ерекшеліктері 

4.

 Жыныссыз кӛбеюдің цитологиялық негіздері, кариокинез және цитокинез 

5.

 Хромосомалардың құрылысы және олардың репродукциясы 

6.

 Жынысты кӛбеюдің цитологиялык негіздері, мейоздың фазалары 

7.

 Жануарлар гаметогенезі, ӛсімдіктер спорогенезі мен гаметогенезі,  ерекшеліктері 

8.

 Ұрықтанудың мәні, жануарлардағы ұрықтану, жынысты кӛбеюдің тұрақсыз   

        типтері, ӛсімдіктердегі қосарынан ұрықтану 

9.  Белгілердің тұқым қуалау зандылықтары және тұқым қуалаушылық принциптері 

10.


 

Гибридологиялық әдістің ерекшеліктері. Гибридологиялық әдістің Г.Мендель  

       ұсынған  ережелері 

11.


 

Моногибридті шағылыстырудағы тұқым қуалау және оның ерекшеліктері 

12.

 

Тұқым қуалаушы факторлар, аллелизм, генотип және фенотип, Пеннет торы 13.

 

Менделдің бірінші заңы, бірінші ұрпақ будандарының біркелкілік заңы 14.

 

Доминанттылықтың толық болмауы және оның мәні, доминанттылықтың ӛзгеруі 15.

 

Дигибридті будандастырудағы тұқым қуалау және оның ерекшеліктері 16.

 

Ажырау заңы немесе Мендельдің екінші заңы, ажырау заңының кӛріну жағдайлары 17.

 

Гендердің ӛзара әрекеттесуі кезіндегі тұқым қуалау және оның ерекшеліктері 18.

 

Комплементарлық, эпистаз, полимерия, олардың мәні және ерекшеліктері 19.

 

Жынысты тіркескен белгілердің тұқым қуалауы және оның ерекшеліктері 20.

 

Тіркесу және корссинговер, кроссинговердің жиілігі және оның ерекшеліктері 21.

 

Морганның тіркесу заңы және оның генетикалық мәні және оның ерекшеліктері 22.

 

Хромосомасыз (цитоплазмалық) тұқым қуалау және оның ерекшеліктері 23.

 

Ядро  мен  цитоплазманың  тұқым  қуалау  кезіндегі  салыстырмалы  рӛлі  және  оның  ерекшеліктері 

24.


 

Ӛзгергіштік, оның себептері және түрлері, ерекшеліктері 

25.

 

Тұқым қуалаушылық пен ӛзгергіштіктің молекулалық негіздері және  ерекшеліктері 26.

 

Жыныс генетикасы, жыныстың хромосомалық анықталуы және оның ерекшеліктері        27.

 

Онтогенездің генетикалық негіздері және оның маңызы, ерекшеліктері 28.

 

Популяциялар    генетикасы    және  эволюцияның  генетикалық  негіздері  және ерекшеліктері 

29.


 

Адам генетикасы. Адам генетикасын зерттеу әдістері және оның ерекшеліктері 

30.

 

Селекцияның генетикалық негіздері және құрамы, ерекшеліктері  

 

 

 

 

«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша 

 

1.  Зоология  пәні,  мақсаты  мен  міндеттері.Жануарларды  зерттеу  жұмыстарының  негізгі 

бағыттары мен әдістері. 

2. Қазігі кездегі зоологияның биология ғылымдарындағы алатын орыны. 

3. Зоология ғылымының даму тарихы және басқа ғылымдармен байланысы. 

4. Жануарлар әлемінің адамзаттың дамуының әртүрлі сатысындағы ролі. 

5.  Тірі  табиғаттағы  патшалықтардың  түрлері,  жануарларды  классификациялаудың  негізгі 

принциптері 

6.  Қарапайымдылар  патшалық  тармағы,  жалпы  сипаттамасы.  Патшалықтың  типтерге 

бӛліну принциптері 

7. 

Саркомастигофоралар  типі,  жалпы  сипаттамасы.  Псевдоподияның  құрылыс ерекшеліктері 

8.  Талшықтылар  жалпы  сипаттамасы,  қоректенуіндегі  айымашылықтар,  ұйымдасу 

ерекшеліктері. 

9.  Инфузориялар  типі,  жалпы  сипаттамасы.  Ядролық  аппаратының  ерекшелігі  және 

кӛбеюі (конъюгация, аутогамия) 

10. Паразитті тіршілікке бейімделген қаапайымдылар, споралардың түрдің сақталуындағы 

маңызы. 

11.  Кӛп  клеткалы  жануарлар  -  патшалық  тармағы,  шығу  тегі  жӛніндегі  гипотезелар.  Бір 

клеткалы және кӛп клеткалы организмдерді салыстыру  

12. Губкалар типі, құрылысындағы ерекшелігі (ағзаның маңызы, клеткалардың ӛзгешелігі, 

эмбриональды дамуы, амфибластула) 

13.  Ішек қуыстылар мен гребневиктердің ұқсастықтары мен  айырмашылықтары, бұлшық 

ет және жүйке жүйесінің дамуы. 

14.  Ішек  қуыстылар  типі,  құрылысындағы,  кӛбеюіндегі  күрделенушілік  және  ұйымдасу 

ерекшеліктері. 

15.  Алғашқы  ауыздылар  бӛлімасты,  үш  қабаттың  дамуы.  Жалпақ  құрттар  типінің 

ұйымдасу ерекшеліктері. 

16.  Ди- ,  моногенетикалық    сорғыштар  және  таспа  құрттар,  жалпақ   құрттардың  

прогрессивті  белгілері 

17. Алғашқы қуыстылар бӛлім тармағы, жұмыр құрттар типі, ұйымдасу ерекшеліктері  

18.  Целом  қуыстылар,  трихофоралар  типүсті,  эмбриональды  даму  сатылары  және  екінші 

реттік қуыстың пайда болуы  

19. Буылтық құрттар типі, ұйымдасу ерекшеліктері  

20. Моллюскалар типі, денесінің бӛліктерге бӛлінуі. Мантия, олардың пайда болу әдістері, 

құрылысы 

21.  Моллюскалар  типі 

ӛкілдерін  эмбриональды  дамуына  негізде  жүйелеудің 

ерекшеліктері.  

22.  Буынаяқтылар  типі,  аяқтары  және  олардың  шығу  тегі,  ауызының  құрылысы 

(мандибула және хелицера), құрылыс ерекшеліктері. 

23.  Желбезектыныстылар  тип  тармағы,  денесінің  бӛлімдерге  бӛлінуінің  ерекшеліктері, 

систематикасы. 

24.  Шаян  тәізділердің  құрылыққа  шығуына  байланысты  құрылысындағы  ерекшеліктері, 

дернәсілдерінің түрлері. 

25. Кеңірдектыныстылар тип тармағы, жалпы сипаттамасы, ұйымдасу ерекшеліктері 

26.  Насекомдар  класы,  ауыз  аппаратының,  қанаттарының  типтері  және  олардың 

құрылысы. 

27.  Насекомдардың  тіршілігіндегі  ерекше  құбылыстар,  қоғамдық  насекомдар  және 

олардың эволюциясы. 

28.Насекомдардың  табиғаттағы  және  адам  ӛміріндегі  маңызы,  ауру  тасымалдайтын 

насекомдар. 

29. Тікентерілілер типі, бессәулелі симметрияның пайда болу және сақталыну себептері. 

30.  Қазақстанның  жануарлар  әлемі,  оларды  қорғау  үшін  ұйымдастырылып  отырылған 

шаралар.Жергілікті жануаруарлар және кӛптүрлілігі. 

 


 

Кафедра отырысында қаралды    №___  хаттама    «___» ______ 2016 ж. 

 

«Биология және География» кафедрасының меңгерушісі   ___________ Демеев А.Д.  

 

«Педагогика» факультеті Кеңесінде қаралды   №___  хаттама    «___» ______2016 ж.  

«Педагогика» факультеті  Кеңесінің  тӛрағасы    ____________  Кӛшімова Б.Ә.  

 

 Каталог: docs -> gexamen
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
gexamen -> 5В011100–«Информатика» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан
gexamen -> 5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан
gexamen -> 5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша бойынша мемлекеттік емтихан
gexamen -> «Физика және математика» кафедрасы
gexamen -> Қазақ тілі мен әдебиеті
gexamen -> Биология және география
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт

жүктеу 44.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет