Былтыр астық мол болып, сәйкесінше оның бағасы құлдыраған болса, биыл азжүктеу 2.77 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата13.09.2017
өлшемі2.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Былтыр астық мол болып, сәйкесінше 

оның бағасы құлдыраған болса, биыл аз 

егінге жақсы баға сақталып тұр. Алайда 

биылғы бағаға қатысты қолайлы ахуалға 

қарамастан, ауыл шаруашылығы тауарын 

өндірушілер әлі де шығыннан көз ашпай, 

өз проблемаларымен бетпе-бет қалып 

отыр. Былтыр осы мәселеге орай бірнеше 

мәрте Үкіметке сауал жолдап, 2009 жыл-

ғы ас 

тықты сатуға қатысты шаруаларға жәр дем бе ріп, астық тасымалының шы-

ғын дарын қыс қартуды дүркін-дүркін кө-

тер дік. Бірақ бә рі құрғақ уәде күйінде, тек 

қағаз жү зін де ғана қалды. Соның сал да-

рынан  егін  ша руа шылығымен  айна лы са-

тындар былтырғы жы лы шығынға бел ше-

ден батты. Қаражат жоқ 

тығынан биыл 

көк темгі  егіс  жұ мыс та рына  орай  «Азық-

тү лік корпорациясы» АҚ-тан қарыз алуға 

мәж бүр болды. Ал ондағы не сие шарттары 

тіп ті кіріптар етті. ЖОҚ 

– Жалпы, «Азық-түлік корпо ра-

ция сы» арқылы сатып алынатын ас-

тық бүгінгі күн тәртібіндегі мә се ле-

лер ді шешу үшін ғана емес, бо ла-

шақ тағы қауіптерді азайту үшін де 

қа лыптасатынын ескеру керек. Атап 

айтқанда, астық сатып алу, негізінен, 

2011 жылы болуы мүмкін «жағым-

сыз сценарийдің» алдын алуға ба-

ғыт талады. Мәселен, астық бағасын 

бел 


гілеп, оны қор ретінде сатып 

алған уақытта ең бірінші кезекте ал-

да 

ғы жылдары мейлі қуаңшылық бол сын, мейлі көршілеріміздің экс-

порт 


тық ұстанымы болсын бәрін 

есеп теп, қамту шарт. Сонымен бірге 

сырт қы нарықпен ғана санаспай, ең 

ал дымен, ішкі нарықты да уыста ұс-

таған абзал. Бұл – Елбасының Үкі-

мет 


ке артқан негізгі міндеттерінің 

бі рі. 


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 

Ресей Мемдумасының депутаты, 

ЛДПР партиясының жетекшісі:

– 28 қыркүйекті коррупциямен кү-

рес күні деп белгілеу керек. Себебі бұл 

күні Лужков масқаралықпен ор ны нан 

алынды. 

(http://lifenews.ru сайтынан)

№168 (394) 

30 қыркүйек

бейсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Асылжан МАМЫТБЕКОВ, 

«ҚазАгро» ұлттық 

холдингінің басшысы:

Светлана ЖАЛМАҒАМБЕТОВА, 

ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты:

2-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Жеңілатлеттеріміз 

жазғы Азиадаға 

дайын ба?

«Бәрі есімде» бәрін де 

есіңізге салады

Төрағалық 

тұғырындағы тоғыз ай

«Азық-түлік корпорациясы» сатып алатын астық бағасын көтеруі керек пе?

Соңғы жылдары Қазақстанның астық нарығы ел 

экономикасы үшін басты саланың біріне айналып 

отырғаны анық. Бұл ретте азық-түлік қауіпсіздігін 

ұлттық қауіпсіздік деңгейіне дейін көтеруге 

бағытталған шаралар атқарылды. Сондай азық-

түлікке қатысты қауіпсіздіктің алдын алу үшін әрі 

шаруа қожалықтарын қиын кезеңде қолдау 

мақсатында «Азық-түлік корпорациясы ҰК» АҚ ішкі 

резервке астық сатып алу дәстүрін жолға қойды. Яғни 

мемлекет шаруалар үшін қосымша сұраныс тетігін іске 

қосты. Сыртқы нарықта бағаның құлдырауы кезінде 

мұның үлкен демеу болғаны да рас. Ал ендігі жерде 

қалай болмақ? Астыққа деген әлемдік баға көтерілген 

қазіргі жағдайда ішкі нарықта мемлекет қорына сатып 

алынатын астық бағасын да өсіре түсу керек пе? Біз бұл 

сұрақтың жауабын безбендеуді оқырманның өзіне 

қалдырып, қарама-қайшы қос пікірді назарға 

тартқанды жөн көрдік.

ҚҰТ


ТЫҚТ

А

У!

Сіздерді Мұғалімдер күнімен шын жүректен 

құттық 

тай 


мын! Әрине, бұл мерекенің күзде аталып 

өтуі кез 

дей 

соқ жағдай емес. Бұл – адам рухының көтеріліп, жыл бойы сіңірген еңбегінің жемісін 

жинайтын кез. Егер де диқан өзінің маңдай терімен 

өсірген астығын жи наса, мұғалім өзінің шәкірттеріне 

жүрек жылуымен бі лім нәрін себеді.

Мұғалім күнделікті қызметінде рухани-ұлттық құн-

ды лықтарды көздің қарашығындай сақтауға, адам-

гер шілік қасиеттерді қалыптастыруға бар күш-жігерін 

жұм сайды. Ең алдымен ұстаз өзінің ісімен, өзінің сө-

зімен егемен еліміздің болашағын ойлайтын, тә уел-

сіз дігін қорғайтын білімді ұрпағын тәрбиелейді. 

Бүгінде заман өзгеруде, соған сәйкес мектеп өмірі 

де өзгеруде. Әр кезеңде қоғам біздің алдымызға уа-

қыт талабына сай, тіпті кейде одан жоғары болуы үшін 

жалпыұлттық деңгейдегі жаңа да күрделі мін дет тер 

қоюда. Егер де әрбір педагогикалық ұжым ең жо ға ры 

талаптарға жауап беретін білім беру модельдері мен 

технологияларды қолданып, мақсатты түрде жұ мыс 

істесе, онда біз дәуірдің ағымынан қалмайтын бо-

ламыз. Сонда ғана қазақстандық білімді жоғары са-

палық деңгейге көтереміз.  

Мұғалім еңбегі адамзат қызметінің өте маңызды 

да күрделі түрі екені даусыз, ол терең білім мен үлкен 

ше берлікті, жүрек жылуы мен күш-жігерді, тіпті уа-

қыт пен санаспай еңбек етуді қажет етеді.

Сіздерге шын жүректен денсаулық пен барлық 

жақ 


сылықты тілеймін! Алға қойған мақсаттарыңыз 

орын 


далып, ой-жоспарларыңыздың жүзеге асуына 

ті лек теспін. Мерекелеріңізбен, құрметті әріптестер! Бақытжан ЖҰМАҒҰЛОВ, 

Қазақстан Республикасының 

білім және ғылым министрі

Құрметті әріптестер, 

құрметті ұстаздар!

Қазақта «Абылайдың асында 

шаппағанда...» деп келетін 

әдемі тіркес бар. Осы тіркестің 

де орнымен қолданылатын тұсы 

жақындап қалғанға ұқсайды. 

Олай дейтініміз – кеше Мәжілістің 

жалпы отырысындағы депутаттық 

сауалдардың алғашқысы қазақтың 

ұлы ханы – Абылайдың 300 жылдық 

мерейтойын өткізу турасында өрбіді. 

Депутат Тоқтарбай Қадамбаев пен 

қызылжарлық Жарасбай Сүлейменов 

қазақ ханының мерейтойын 

Тәуелсіздіктің шеңберінде, 

республика деңгейінде атап өту 

мәселесін көтерді. 

ДАТ!

6-б

етте

Омар ЖӘЛЕЛ:

Ұлттық мәдениет пен 

әдебиет арқылы ғана 

ұлттық иммунитет 

қалыптастыруға болады

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,47

200,38

4,85

22,06

1,35

10860,1

1488,82

1513,50

79,00

1308,7

«Алаш баласына Абылай ханның кім екенін 

айтып жатудың өзі артық. Ұлы Абай оны 

«Қазақ халқының қаһарманы» десе, Мағжан 

«Алаштың арыстаны – ер Абылай» деп жырға 

қосқан. Абылай, шын мәнінде, көзі тірісінде-ақ 

аты аңызға айналған, қазақ елінің Тәуелсіздігі 

үшін 40 жыл бойы күрескен ұлы тұлға. Оның 

қайталанбас асыл бейнесі ел басына күн 

туған, жоңғар шапқыншылығы өршіген, 

қазақ халқының тағдыры қыл үстінде, қылыш 

жүзінде тұрған қиын-қыстау кезеңде жарқырай 

көрінді», – деп бастады сөзін Т.Қадамбаев. 

Депутаттың айтуынша, Қазақ хандығының 

мемлекеттігін нығайтуда, халықтың тірлігі мен 

бірлігін сақтап, ұлттық мақсатты жүзеге асыруға 

жұмылдырудағы Абылайдың қайраткерлігі 

шексіз. Расында, қазақтың бостандығы мен 

болашағына жол салған ірі тұлға, тар заманда 

билік тізгінін ұстап, ішкі һәм сыртқы саясатты 

дербес жүргізе білген Тәуелсіздіктің тұғырлы 

ханы. «Алдағы жылы ел мен жер қорғаны болған 

алып тұлғаның туғанына 300 жыл толғалы 

отыр. Бабамыздың үш ғасырлық мерейтойы 

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы шеңберінде 

мемлекеттік деңгейде аталып өтілсе, нұр үстіне 

нұр болар еді. Еліміздің тұтастығы, ұлан-

ғайыр жерімізді сақтап қалу үшін жаны мен 

арын аямаған Абылайдай асыл ердің сіңірген 

еңбегі мен ерлігі болашақ ұрпақ үшін мәңгілік 

мақтанышқа айналуы тиіс. Абылай ханға 

құрметті Тәуелсіздікке тағзым, ұлттық намысты 

ұлықтау, ата-баба аруағын сыйлау деп білеміз», 

– деді Т.Қадамбаев. Бұл ретте депутат ұлы 

ханның 300 жылдық мерейтойына байланысты 

қабылданған шешім туралы Үкімет басшысынан 

жауап күтетінін жеткізді. 

Жалғасы 2-бетте 

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


«Абылайдың асында шаппағанда...»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№168 (394) 30.09.2010 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Әлемнің ең жас президенті – Яйя Джамме

Саяси консультация дегеніміз не?

Естуімше, мемлекеттер арасында саяси консультация өткізіліп тұрады. Бұл 

қандай консультация?

Ерлан ҚҰТТЫМҰРАТОВ, Семей

САЯСИ  БЮРО

САПАР

Индустриялық-инновациялық бағдарлама ұлттық идеямен бірдей

*  «Бірінші себет» немесе 

 әскери-саяси 

өлшем:

 – қарудың кеңінен таралуына

 бақылау;

 – қақтығыстардың алдын алу 

  және реттеу үшін дипломатиялық 

 қатынастарды 

күшейту;

 – қауіпсіздік пен сенімді 

 қарым-қатынастарды 

қалыптастыру;

 *  «Екінші себет» немесе

 экономикалық 

және 

 экологиялық 

өлшем:

 – экономикалық және  

 экологиялық 

қауіпсіздік.

 *  «Үшінші себет» немесе 

 гуманитарлық 

өлшем:

 – адам құқықтарын қорғау;

 – демократиялық институттарды

 дамыту;

 – сайлауларға мониторинг

 жүргізу;

СЕБЕТТЕРДІҢ ТЕҢСІЗДІГІН ТЕҢЕСТІРУ 

Мысалы, осы уақытқа дейінгі төраға 

ел 

дер үшінші себеттегі «сайлау мони то-

рин 


гі» саласына қатты басымдық беріп 

Төрағалық тұғырындағы тоғыз ай

кетті. Әр елдің менталитетін ескеруді ұмыт 

қалдырған Батыс елдері ұйымның бірлігі-

не селкеу түсірді. Әскери-саяси ынты мақ-

тас 

 

тық және экономикалық салаларды қам  туы тиіс себеттердің жұмыс істеме й-

тін дігі қат ты сынға ұшырады. Тіпті 2006 

жылы Ре сей ұйымға мүшелігін тәрк ете тін-

дігін мә лімдеді. Ал 2007 жылы Қазақстан, 

Ре  сей, Армения, Белоруссия, Қырғызстан, 

Тә 


жікстан және Өзбекстан елдері се 

бет-


тер дің жүзеге асырылу механизмдеріндегі 

тең дікті сақтау жөніндегі резолюция жо ба-

сын ұсынды. Бірақ сол жылы өткен сыртқы 

іс тер министрлері кеңесінің отырысында 

бұл жобаны жүзеге асырудан бас тар тыл-

ды. 2007-2008 жылдары ЕҚЫҰ-ның шы-

ғы сындағы мемлекеттерде өткен сай лау-

лар 


ға ұйым тарапынан бақылаушылар 

жі б ерілмеді. 2009 жылы төрағалық еткен 

Гре к ияның әлемдік қаржы дағдарысынан 

есең гіреп, ұйым жұмысына көңіл бөле ал-

ма ғаны әмбеге аян. Ал 1999 жылы Түрік 

елін де өткен мемлекет басшылары дең ге-

йін дегі кездесуден кейін мұндай мәртебелі 

жиын ның ұйымдастырылмауын ұйым жұ-

мы сына жауапсыздықпен қарау деп тү сін-

бес ке шара жоқ. 

Енді осы «үш себет» бойынша Қа зақ-

стан төрағалық еткен он айда атқарылған 

шараларға көз жүгіртіп көрейік. 

ӘСКЕРИ-САЯСИ ӨЛШЕМ БОЙЫНША

1. Афиныда өткен сыртқы істер ми-

нистрлері кеңесінің 17-отырысындағы 

ше шімі бойынша, Қазақстан қауіпсіздікті 

ны 


ғайту мақсатында «Корфу процесін» 

жал ғастырды. Жаппай қырып-жоятын қа-

рудың ең қуаттыларының біріне ие бола 

тұ ра, бірінші болып ерікті түрде бас тарт-

қан елі міз адамзат қауіпсіздігі үшін кү ре-

суін жал ғастырып келеді. Биылғы жылдың 

сә уір айында АҚШ-та өткен ядолық қа ру-

ды та 


ратпау жөніндегі саммитте Елбасы 

Нұр сұлтан Назарбаев тұшымды баяндама 

жа сады. 

2. Ұйымның төрағасы ретінде Қа зақ-

стан Таулы Қарабақ, Приднестровье же-

рін  дегі қалыптасқан қырғи-қабақтық көз-

қа   растардың жігін жатқызу, Гүржістан мен 

Ре сей арасындағы түсінбеушіліктерді рет-

теу жұмыстарына алғашқы күннен бел 

ше  шіп кірісті. Дипломатия құндылықтары 

ар 


 

қылы қақтығыс аймақтарын қалыпқа 

кел тіру мұнымен бітпейді. Орталық Азия 

ай 


мағының тұтастығына қауіп төндірген 

көр шілес Қырғызстандағы оқиғаларға да 

құ зыреті жеткенше атсалысты. Саяси ғы-

лым 


дағы лидерге тән қасиеттердің бірі 

«өрт сөндіруші», яғни олқылықтардың ор-

нын дер кезінде толтырып, қауіптің алдын 

алу міндетін де толықтай жүзеге асырды. 3. ЕҚЫҰ-ның биылғы төрағасы Ау-

ғанстан мәселесін күн тәртібінен түсірмей, 

«бірінші себеттің» қауіпсіздік пен сенімді 

қарым-қатынастарды қалыптастыру тар-

мағын да ұмыт қалдырған жоқ. Қазір ше-

тел дік сарапшылардың өзі «НАТО әс ке ри-

лері КСРО сияқты бітпейтін соғысқа кіріп 

кет ті» деген сарындағы әңгімелерді айта 

бас тады. Сондықтан әлемдік қауымдастық 

Ау ғанстан мәселесін тек қана бейбіт жол-

мен ғана реттей алады. Ал ол үшін бейбіт 

эко номикалық база құру керек. Қазақстан 

қиын 

дықтарға қарамастан, үлкен бас та-

ма ларды қолға алды. 50 млн доллар қар-

жы бөліп, кадр даярлау жағын өз мойнына 

МӘЖІЛІС


«Абылайдың асында 

шаппағанда...»

мін дет етіп алды. Қазақстан кадрлар даяр-

лау арқылы бейбіт экономика құруға қа-

дам жасап отыр.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛШЕМ БОЙЫНША

2010 жылға сәйкес келген 18-эко но-

ми ка лық-экологиялық  форум  Қа зақ стан-

ның төр ағалығымен өтті. ЕҚЫҰ төрағасы 

мұ рындық болған аясы кең форумның бі-

рінші жартысы ақпан айында Вена қа ла-

сында, екін 

ші жартысы мамыр айының 

со ңында  Пр а га  қаласында  ұйым дас ты-

рылды.  Ғалам дық  экономикалық  да ғ д а-

рыс та еліміздің ір гелі ұйымға жетек ші лі гі-

мен тұспа-тұс келді. Бұл тұрғыда «Да ғ да-

рыс сабақтары және жаһандану ж 

ағ 


да-

йында дағдарыстан кейінгі даму» атты 

фо 

рум ұйымдастырылып, оған ұйымға мү 

ше мемлекеттердің ғалымдары қа-

тысты. Экологияның сақталуына мүдделі 

мем  ле кет тердің  заңдарының  арасындағы 

үй ле сім ділікті қамтамасыз ету жұмыстары да 

осы жылы жүргізілгенін айта кету керек. Қа -

зақстан төрағалықты тек халықаралық 

имидж үшін атқарып отырмағандығының 

та  ғы бір дәлелі – Арал мәселесінің тұңғыш 

рет ауқымы кең ұйым шеңберінде кө те рі луі. ГУМАНИТАРЛЫҚ ӨЛШЕМ БОЙЫНША

Қазақстан ЕҚЫҰ-ға төрағалық етпестен 

бұ рын да ұйымның өзге мүшелері сияқты 

аз ұлттардың құқығының қорғалуын, сөз 

бос тандығы мен дін еркіндігінің сақталуын 

қам 


тамасыз етіп келген. Әлемде бірінші 

бо 


лып әлемдік және дәстүрлі діндердің 

съезін өткізген еліміз өзінің ұстанған ба-

ғыт тарының ең негізгісі – толеранттылық-

ты төр ағалық тұғырында басымдық бере-

тін төрт бағыттың бірі ретінде жариялады. 

Өте қысқа мерзім ішінде атқарылған 

осындай жұмыстарға жауапкершілігі мол 

ұйым саммитін ұйымдастыруды қоссақ, 

Қа зақстанның төрағалығы жоспар бо йын-

ша жүзеге асқанға ұқсайды. ЕҚЫҰ аясында 

мем лекет басшыларының бір үстел басы-

на жиналмағанына да он жылға жуық тап-

ты. Осы уақыт аралығында мемлекеттердің 

бас  шылары ауысты, құндылықтар да бұ-

рын ғыдай емес. Тіпті әлемнің саяси кар та-

сы да өзгерді. Ендеше, қордаланып қалған 

мә селелер де шаш етектен деген сөз. Мүд-

десі бір мүше-мемлекеттер басшылары-

ның ба сын қосу ресми Астананың қолы-

нан кел ді. Күрделі белестерді бағындыр-

ған Қа зақстан бұл үдеден де шығады де-

ген үміт теміз. Еуропадағы қауіпсіздік 

және ынтымақтастық ұйымы 

– кез келген халықаралық 

деңгейдегі қауымдастықтар 

сияқты өзінің мақсаттары 

мен міндеттерін айқындаған 

мүмкіндігі кең ұйым. ЕҚЫҰ-

ға төраға болғанымыз 

туралы ақпарат-мәліметтерді 

өзге емес, еліміздегі кейбір 

сарапшылар дақпыртқа 

балап жүр. Айтатын уәждері – 

«ЕҚЫҰ-ға Қазақстаннан өзге 

де мемлекеттер басшылық 

жасаған. Бірақ дабыра қылмай 

атқарды». Иә, Қазақстаннан 

бұрын бұл ұйымға 19 ел 

кезегімен төраға болғаны рас. 

Бірақ аталған мемлекеттердің 

ешқайсысы «үш себетке» 

сай жұмыстарды толығымен 

атқарды деу қиындау. Оған 

дәлел де жоқ емес. 

БЕЗБЕН


Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Осыдан екі жыл бұрын Медведев Ресейге басшы болып сайлан-

ған да, БАҚ ең жас президенттердің бірі ретінде атап жатты. Қазіргі 

кез де әлемнің ең жас президенті кім екен?

Байжан САХАЕВ, Алматы облысы

Қазіргі уақытта әлемдегі ең жас 

пре 

зидент Африка құрлығындағы Гам бияның Президенті Яйя Джамме 

(1965 жылы 26 шілдеде туған ) бо-

лып есептеледі. Ол 1996 жылы 18 

қа 


занда Гамбия Президенті болып 

сай ланған кезде 31 жаста ғана бо-

латын. 12 жылдан бері ел билеп ке-

ле жатқан, үш мерзім қатарынан 

сай ланған оның толық аты-жөні – 

Яйя Абдул-Азиз Джамус Джункунг 

Джам 

ме. Демократиялық жолмен сай 

ланған делінетін Яйя Джамме 

1994 жылы әскер қатарында лей те-

нант шенінде елдің бұрынғы бас шы-

сы Дауд Джавардың күзет қызметін 

бас 


қарып жүріп, әскери төңкеріс 

жо лымен оны биліктен тайдырған. 

Ел басшысын күшпен қуған Яйя Уа-

қыт 


ша әскери кеңеске жетекшілік 

етіп, 1996 жылы «саяси қайта 

бағ дарлау және жаңғыру альянсы 

үшін» партиясын құрып, пре 

зи-

денттік сайлауда емін-еркін же-ңіс 

ке жетеді. Айтпақшы, 2006 

жылы 21 наурызда Яйя Джамме 

Ма в ританияда  жүрген  кезінде 

ел де әскери төңкеріс ұйым дас ты-

рылады. Дереу елге оралған ол 

төң 

керісті басып, бүлікшілердің Се негалға бас сауғалауына мәж-

бүр етеді. Әлемдегі ең жас пре зи-

дент 

тің өкілеттігі келесі жылы аяқ талады.

Саяси консультация көп жағдайда саяси, 

эко номикалық, мәдени байланыстары тө-

мен деңгейдегі елдер арасында өткізіліп тұ-

рады. Бұл, негізінен, дипломатиялық кор-

пус тың 


ат қа ратын 

жұмысы. 


Кездесу 

ба  рысында, жал пы, екі ел арасындағы бай-

ла  ныстарды  ке ңейту  мәселелері  тал қы ла-

на 


 

ды. Осы жа 

қын 

да ғана аталған шара Әзір  байжан  Рес пу бли касы  мен  Австрия 

ара сында өткізіліп, сая си консультация Баку 

қа ласында ұйым дас тырылды. Ал дәл осы 

күндері Оңтүстік Аф рика Республикасының 

әкімшілік орта 

лы 


ғы Претория қаласында 

ОАР мен Қазақстан ара 

сында саяси кон-

суль тациялар өткізілуде. Сырт қы істер ми-

нистрінің орынбасары Қайрат Сарыбай 

бас тап барған отандық делегация мүшелері 

ОАР үкіметінің жоғары лауазымды тұл ға ла-

рымен кездесулер өткізіп, екі  ел арасында-

ғы сая си, сауда-экономикалық жән е инвес-

ти  ция лық 

салалардағы 

ын ты мақ тастық 

мә  се ле лерін  ортаға  салды.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік Қазақстан облысына 

биыл екінші мәрте ат басын тіреді. Көктемгі сапарында бірнеше 

әлеуметтік нысандардың лентасын қиып кеткен болатын. Бұл 

жолы шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының алғашқы 

қадамына сәттілік тіледі. 

Шадияр МОЛДАБЕК

Қазақстан халқының 15 пайызы Оң-

түс    тік  Қазақстан  облысында  тұрады.  Бұл 

өңір туу көрсеткіші жағынан да бірінші 

орын да. Сондықтан жастарды жұмыспен 

қам  ту – күн тәртібінде тұрған мәселе. Мен 

Жам был мен Оңтүстік Қазақстан об лы сы-

ның өндірістік мәселеде берілген тап сыр -

маларының орындалуын бақылауға кел-

дім. Жамбыл облысында химия, ми 

не-

рал дық тыңайтқыштар өндірісінің орын-далу ба ры сын қарадық. Бұл облыста биз-

неске  бай  ланысты  көп  шаруа  жасалып 

жа тыр. Әсі   ресе орта және кіші кәсіпкерлік 

са  ла сын  да. Ол жерде 19 жоба іске асы-

рылуда. Осы ның бәрі де мыңдаған адамға 

жұ  мыс береді. Сондықтан мен Қанат Бо-

зым 

баев 


тың істеп жатқан шаруаларына 

оң баға бер дім. Оңтүстік Қазақстан облы-

сы на мақ таны өңдеу мәселесін қолға алу-

ды тап 


сырғанмын. Еркін экономикалық 

ай  мақ та үш зауыт-фабрика іске қосылмақ. 

Бұ  рынғы фосфор зауытының орны өнді-

ріс тік аймақ болып құрылып жатыр. Мұ-

ның бәрі де – шағын, орта кәсіпкерлікке 

көр сетілген үлкен қолдау. Ал шағын, ор та 

кәсіпкерлікті өркендету қазіргі ең бас 

ты 


мәселеге айналды. 20, 30, 50 адам жұ-

мыс істейтін өндірістер көп болуы керек. 

Гер маниялық өнімдердің 90 пайызын дәл 

осын дай шағын және орта кәсіпкерлік ны-

сан 

дары шығарады. Сол себепті де бұл мем  лекет 

экономикалық 

дағдарысты 

оңай өт к ер ді. 50 адам жұмыс істейтін ша-

ғын кә сіпкерлер өз затының өтуі төмен де-

се, бас қа зат шығаруға бет бұра алады. Ал 

алып кәсіпорындар мұндай қадамға бара 

ал  майды. Шағын кәсіпкерліктің осы жағы 

тиім 

ді. 2020 өндірістік-инновациялық бағ  дар ламасы  –  Қазақстанның  тікелей 

бо  ла шағы.  Оны  орындамасақ,  тағы  да 

арт та қа ламыз. Тағы да көш соңында қа-

лың шаң жұ тамыз. Оны ұлттық идеямен 

бір дей деп санауларыңыз керек. Біз жал-

ғыз жер қойнауының байлығына қарап 

қал  ма уы мыз  тиіс.  Әркім  «елге,  мемлекетке 

не жа сай мын?» деген патриоттық оймен 

жұмыс іс теуі қажет. Бұл бағдалама бо ла-

шақ қа  бас тай тын  түп-тамырымыз  болып 

та былады, – деді Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-

ұлы бұл са па рында. Президент сондай-ақ 

бар лық қа зақстандықтарды, әсіресе, жас-

тарды же ке кәсібін ашуға шақырып, бұл 

үшін ат 

қа 


рушы билік барлық жағдайды 

жасап, жан-жақты көмектесу керектігін 

ес кертті. Кә сіпкерлік үшін жасалып жатқан 

қол дау ды 

ба рынша 

түсіндіру 

керек. 

Мәселен, банктің 14 пайызбен берген не-сиесінің 7 пайызын мем лекет өз мойнына 

ала ды. Бұл – өте үл кен көмек. Елбасы ша-

ғын және орта кә 

сіпкерліктің дамуына 

қол дау боларлық Шым кент қаласы ин дус-

триял дық аймаққа да ерекше назар ау-

дарды. Көлемі 337 гек тар болатын бұл ай-

мақ тың  187,6  гек та рын  кәсіпорындар 

алып жатыр. Онда 31  кәсіпорын жұмыс іс-

теу ді бастаса, тағы 13-інің құрылысы ин-

вес тициялық жоба ре тінде жүргізілуде. 

– Бұл аймақтың ашылудағы мақ саты 

– бұ рынғы фосфор зауыты инфра струк ту-

ра 


сын сақтай отырып, сол ау 

мақта за 

-

манауи жаңа кәсіпорындар са лу болып 

та бы лады», – деп түсіндірді ОҚО кә сіп-

керлік жә 

не өнеркәсіп басқар 

ма 

сының 


бастығы Нұр жан Әлтаев. 

Президенттің өзі лентасын қиған «HILL 

Corporation» жауапкершілігі шектеулі се-

рік тестігі де осы аймақта орналасқан. Мо-

тор және трансмиссия майларын шы ға-

румен айналысады. Жобалық құны 2 615 

мил  лион теңгеге тең келген кәсіпорын ның 

өн 


дірістік қуаты жылына 24 мың тонна 

өнім өндіруге жетеді. Дайын өнімдерді ел 

ішін де сатумен бірге шетелдерге шығару 

да жоспарланған. Қазірдің өзінде онда 

132 адам жұмыспен қамтылып отыр. 

Мемлекет басшысы бұл сапарында 

2005 жылы өзінің Жарлығымен бастау ал-

ған «Оңтүстік» арнайы экономикалық ай-

мақта екі бірдей кәсіпорынның іске қо-

сылғанының куәсі болды. 

Биз 

нестің әлеуметтік жауапкершілі гі 

ая 


 

сында жүзеге асқан Неке сарайының 

ашы 

 

луын да Елбасы жоғары бағалады. Са   рай дың  сыртқы  көрінісі  қазақтың  ұлттық 

бас киі мі – сәукелені елестетеді. Ал ішкі 

сәу ле ті көз дің жауын алатындай өте көр-

кем бе зен дірілген. Құрылысты өз қаржысы 

есе 

бі 


нен «Корпорация Береке-А» ЖШС-

нің бас директоры Рәшкүл Оспаналиева 

жүр гіз ді. Халық та бұл нысанның ашылуын 

асы ға күткен болатын. Өйткені Шымқала-

да осы кезге де 

йін жас отау иелерінің 

қуанышына куә бо 

латын мұндай еңселі 

сарай болған емес. Жас жұбайлар өмір ле-

ріндегі ең қуанышты сә тін шағын ғана төрт 

қабырғаның ішінде рә 

сімдеуге мәжбүр Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет