Білімгерлердің білімін бағалау жүйесіжүктеу 5.64 Kb.
Pdf просмотр
бет4/14
Дата03.05.2017
өлшемі5.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

75/76 
 
15/4 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
Бақылау жүргізуге арналған сұрақтар 
 
6-
кесте 
№ р/с 
Жұмысжоспары 
бойынша  оқыту 
семестрлері 
Бақылау түрі 
АБ 1 
АБ 2 
ЖБТ (қорытынды) 
Бақылау жүргізуге арналған сұрақтар 


семестр 
Бақылауға 
арналған 
сұрақтар  1-4 
тақырыптар 
 
Бақылау  жұмысы,  5-7 
тақырыптар 
бойынша 
сұрақтар. 
тест 
 
Аралық  бақылау  өткен  тақырыптар  бойынша  өткізіледі.  Сонымен  қоса  бақылау  есептер 
беріледі. 

Аралық бақылауға № 1-4 өзіндік жұмыстарын  өткізген студенттер жіберіледі. 
2 Аралық бақылау № 5-7 өзіндік жұмыстарын  өткізген студенттер жіберіледі. 
Пәнді тәжірибе сабақтарымен, өзіндік жұмыспен, тестпен, 1, 2 аралық бақылау түрімен 
өткізіледі.Емтихан тест түрінде тапсырылады. 
 
 
Студенттердің білімін бағалауға арналған сұрақтар 
1.
 
Аудиттің мәні, мақсаты және маңызы. 
2.
 
Аудиттің шығу тарихы және дамуы 
3.
 
Қазақстанда аудиттің құрылуы мен дамуы 
4.
 
Аудит пәні, объектілері мен қызметтері 
5.
 
Аудит түрлерінің жіктелуі 
6.
 
ҚР-да аудитті реттеу нормативтік жүйесі 
7.
 
ҚР-да аудит қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге шолу 
8.
 
Аудиторлық қызметті реттейтін қоғамдық ұйымдар мен мемлекеттік органдар қызметі 
9.
 
Аудиторларды лицензиялау және мамандық этикалық жүйесі 
10.
 
Халықаралық аудит стандарттары және оның маңызы 
11.
 
ҚР-да аудит стандарттары  
12.
 
Кәсіпқой аудиторлар этикалық Кодексі. Аудитордың этикалық нормалары 
(қағидаттары) 
13.
 
Фирма аралық аудиторлық стандарттар 
14.
 
Маңыздылық түсінігі. Заңсыз әрекеттер мен қателіктер. 
15.
 
Бұрмалаушылық анықталған жағдайдағы аудитордың әрекеті 
16.
 
әлемдік тәжірибеде маңыздылық деңгейін анықтау. 
17.
 
Аудит нәтижесін талдауда маңыздылық қағидатын қолдану 
18.
 
Аудиторлық тәуекелділік ұғымы және оның компоненттері 
19.
 
Ажырамас тәуекелділік. Тәуекелділік бақыла құралы. Табылмас тәуекелділік. 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
26 
 

20.
 
Аудиторлық тәуекелділік пен маңыздылық деңгейі арасындағы өзара байланыс. 
21.
 
Аудитордың жауапкершілігін сақтандыру 
22.
 
Аудиторлық дәлелдеулер және оның түрлері. Аудиторлық дәлелдеме алу көздері. 
23.
 
Дәлелдеме алу критериялар жүйесі 
24.
 
Дәлелдеме алу аудиторлық процедуралары (әдістері) 
25.
 
Аудиторлық процедуралардың түрлері бойынша жіктелуі 
26.
 
Аудиторлық процедуралардың жекелей түрлері 
27.
 
Аудиторлық құжаттама және олардың түрлері. Жұмыс құжаттарының мәні және 
орны. 
28.
 
Аудитор жұмысының сапалық бақылау жүйесінің процедуралары және негізгі 
қағидаттары 
29.
 
Ішкі бақылау жүйесі және оның элементтері 
30.
 
Бухгалтерлік есеп жүйесін бағалау мақсаты 
31.
 
Бақылау ортасы түсінігі және оның элементтері 
32.
 
Бақылау ортасы элементтерін бағалау 
33.
 
Бақылау құралдары түсінігі және оның көптүрлілігі 
34.
 
Бақылау құралдарын тестілеу 
35.
 
Аудиттегі сұрыптаудың негізгі қағидаттары сұрыптап тексеруді жүргізу этаптары 
және сұрыптауды қолдану әртүрлілігі 
36.
 
Сұрыптап тексеруге жататын (стратификацмя) деректер жиынтығын анықтау. 
37.
 
Элементтер және жоғары құнды элементтерді анықтау 
38.
 
Сальдоға ие сондай-ақ шоттар бойынша айналым негізделген сұрыптап элементтер 
санын анықтау 
39.
 
Сұрыптау элементтерін таңдау әдістері (жүйелі және кездейсоқ) 
40.
 
Жоспарлау қағидаттары мен мақсаты, этаптары  
41.
 
Фирма аралық алдын-ала жоспарлау 
42.
 
Және оның бөлемшілері стандарты 
43.
 
Міндеттеме-хат және аудит жүргізу келісім-шарты 
44.
 
Аудиторлық бағдарлама және жоспар дайындауға қойылатын жалпы талаптармаңызы 
бойынша аудиторлық процедура бағдарламасы және бақылау құралдары тестерін 
қалыптастыру 
45.
 
Компьютерлік өңдеу деректері жағдайында аудит жүргізуге қойылатын талаптар   
46.
 
Компьютерлік өңдеу деректер жүйесімен байланысты ақпараттарды құжаттау. 
47.
 
Ұйым басшысына аудитордың жүргізілген аудит нәтижесі бойынша жазбаша ақпарат 
құру 
48.
 
Аудиторлық аудит стандарттарында ұсынылған нысандар және құрылым бойынша 
аудиторлық есеп берудің әртүрлі нысандарын құру 
49.
 
Аудиттің ақпараттық базасына қойылатын негізгі талаптар  
50.
 
Қаржылық есеп беруге элементтері аудитінің мақсаты 
51.
 
Аудит жүргізуге кезеңдік және объектілік қадам 
52.
 
Қаржылық есепте сатып алу кезеңі шоттарының дұрыстығы критериі және аудит 
жүргізу барысында тексеруге жататын негізгі ұсынымдар 
 
Білімгерлердің білімін бағалау жүйесі: әріптік (пайыз бойынша) 
Студенттердің білімін бағалау туралы ақпараттар 
Студент  курс  кезеңінде  екі  аралық  бақылауды  және  өзіндік  жұмысты  тапсыру  керек. 
Сонымен  қатар  курсқа  толық  қатысып,  оқытушы  берген  бақылау  есеп  сұрақтарын 
уақытысында орындауға міндетті.  
Аралық бақылау 
Аралық бақылау келесі формуламен бағаланып, есептеледі: 
R = 0,5* L
ср
 + 0,5* 
Т – 0,25* p
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
27 
 

Мұнда,  L
ср
,  – 
тәжірибе сабағының орташа балы (от 0 до 100); 
p – 
жіберілген сағаттар саны 
Т – аралық бақылауда алған балы (от 0 до 100). 
Аралық бақылау өткен дәрістер мен өзіндік жұмыс, бақылау сұрақтарын қамтиды. 
Қорытынды баға 
Қорытынды бағада студенттің екі аралық бақылауда алған балдар ескеріліп қорытынды 
баға шығады. Екі аралық бақылаудың балдары 0,6 коэффициентіне көбейтіледі, ал емтиханда 
алған бал 0,4 көбейтіледі. 
Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі: 
 
U = 0.6*[(R
1
 + R
2
)/2] + 0.4*E
Мұнда, 
R
1
 – 
1 аралық бақылау бағасы; 
R
2
 – 2 
аралық бақылау бағасы; 
Е  – емтиханда алған баға  (0≤ Е ≤ 100). 
 
Қорытынды бақылау барысында студенттердің білімін бағалаудың критерийі 
7-
кесте 
Баллдар саны  Баға
 
әріп түрінде  Сандық эквивалентте 
Дәстүрлі түрде 
95-100 
А 
4,0 
өте жақсы 
90-94 
А –  
3,67 
85-89 
В + 
3,33 
жақсы 
80-84 
В 
3,0 
75-79 
В –  
2,67 
70-74 
С + 
2,33 
Қанағаттандырылады 
65-69 
С 
2,0 
60-64 
С –  
1,67 
55-59 
D + 
1,33 
50-54 

1,0 
0-49 
F –  

Қанағаттандырылмайды 
 
БАҒАЛАУ КРИТЕРИИЛЕРІ (жалпыланған) 
95-
100 балды (A) оқу бағдарламалық материалы терең, жүйелі және жан-жақты қамтыған, 
бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада 
ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті терең игерген, тәжірибелік сабақтарда белсенді 
жұмыс жасаған, оқылатын пән бойынша негізгі ғылыми тұжырымдаманы алдай алатын, оқу 
бағдарламалық  материалды  түсіну  және  түсіндіруде  ғылыми  ыңғай  және  шығармашылық 
қабілетін  танытқан,  жауабы  пайдаланылған  терминдердің  нақтылығы  және  жауабының 
байлығымен ерекшеленетін, материалы логикалық және сатылы түрде түсіндіретін білімгер 
ие болады.   
90-
94  балды  (A-)  оқу  бағдарламалық  материалы  терең,  жүйелі  және  жан-жақты  қамтыған, 
бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада 
ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті терең игерген, тәжірибелік сабақтарда белсенді 
жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын,  сонымен  қатар  оқуын 
жалғастыру үшін қабілетінің жеткіліктілігі, жауабы пайдаланылған терминдердің нақтылығы 
және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалы  логикалық  және  сатылы  түрде 
түсіндіретін білімгер ие болады.  
85-
89  балды  (B+)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  толық  білетін,  жауабында  аса 
нақтылықты танытпайтын, бағдарламалық тапсырмада барлық қарастырылғандарды дербес 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
28 
 

орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік  сабақтарда 
белсенді жұмыс жасаған, пән бойынша білімінің жүйелі түрде сипаттайтын, сонымен қатар 
олардың дербес түрде толықтыруына қабілетті білімгер ие болады.  
80-
84 балды (B) оқыту-бағдарламалық материалдарды жеткілікті толық білетін, жауабында 
аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды 
дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын, 
сонымен қатар олардың дербес түрде толықтыруына қабілетті білімгер ие болады.  
75-
79 балды (B-) оқыту-бағдарламалық материалдарды жеткілікті толық білетін, жауабында 
аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды 
дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  ерекшеленетін,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын 
білімгер ие болады.  
60-74 
(C)  мамандығы  бойынша  алдағы  жұмысы  және  ары  қарайғы  оқуға  қажетті  негізгі 
оқыту-бағдарламалық  материалдар  көлемінін  білетін,  тәжірибелік  сабақтарда  жұмысымен 
белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың  негізгілерін  дербес  түрде 
қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,  сондай  ақ  осыларды 
орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы  жауаптарында  жіберілген 
кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін қажетті білімі бар білімгер ие болады. 
60-
64  балды  (C-)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін дербес түрде қарастырған,   бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті  игерген, 
сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы 
жауаптарында  жіберілген  кейбір  қателіктері  бар,  бірақта  оларды  жою  үшін  оқытушының 
жетекшілігі қажет ететін білімгер ие болады. 
50-
59  балды  (D)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін дербес түрде қарастырған,   бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті  игерген, 
сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы 
жауаптарында  жіберілген  тым  аса  қателіктері  бар,  бірақта  оларды  жою  үшін  оқытушының 
жетекшілігі аса қажет ететін білімгер ие болады. 
0-
49 балл (F) негізгі оқыту-бағдарламалық материалдардың едәуір бөлігі бойынша   білімінің 
жоқтығы  немесе  біліміндегі  табылған  ағаттық  табылған,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  орындамайтын,  бағдарламалық  тапсырмаларды  орындау  барысында 
қағидалық  қателіктерді  жіберген,  негізгі  тәжірибелік,  семинарлық,  лабораториялық 
сабақтарды  орындамаған  және  оқуын  жалғастыра  алайтын  немесе    сәйкес  ән  бойынша 
қосымша сабақтарсыз кәсіби қызметіне кірісуіне боатын білімгерге қойылады.  
 
СІБ бойынша қорытындыны анықтау  
       
 
Оқыту пәні бойынша 
СІБ бойынша қорытынды бағалау келесі бақылау түрлерін енгізуі тиіс:  
      
                                                                                                                                            8-
кесте 
 
№   Бақылау түрі  
   
Баллдары 

Қатысуы  
15 дейін 

Аудиториядағы жұмысы  (дәріс және семинардағы белсенділігі): 

тақырып бойынша шолу 

қысқаша эссе  

глоссарийдің жазылуы (қазақ немесе орыс тілдерінде  және олард  
ағылшын тілдеріндегі аудармасымен) 

кез келген тақырыптың презентациясы  
30 дейін 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
29 
 


іскери ойындарға қатысу (Business Game) 

нақты оқыту жағдайын шешу  (Case Study) 

жеке жобаны қорғау және т.б. 

СӨЖ орындау: 

үй жұмыстары  

эссе 

тесттер 

аралық тапсырмалар 
25 дейін 
 
  
1 балл 
әрбір тапсырмаға 

Рубеждік бақылау  
30 дейін 
 
 
Оқытушы оқыту пәнін бұзғаны үшін семестр ағымында 
максимум 10 балға дейін төмендетуге құқылы, яғни.: 

балағат;  

оқытушы және басқа да білімгерлерді жәбірлеу; 

оқу үрдісіне қасысты  оқытушының талаптарын ашық түрде 
елемеу 

сабақ уақытында мобильдік телефон арқылы сөйлесу 

аудитория тазалығы бойынша ОӘБ белгілеген талаптарын 
орындамау. 
 
 
СІБ бойынша максималды балы  
Қорытынды емтиханға өтуінің минималды балы 
    
100 балл  
        50 
балл 
       
Ескерту: сабаққа қатысуды бағалаудың критерииі 15% тең, сонда апта бойына сабаққа 
қатысуының бағалау балы 1% құрайды. 
 
Курсты түсінудің негізгі талаптары 
-
курс  келесілерді  кіргізеді:  дәрістік  сабақтарды,  семинарлық  сабақтарды, 
оқытушылармен  бірге  студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  (ОБСӨЖ);  студенттердің  өзіндік 
жұмыстарын (СӨЖ) жазу; 
-
аудиториялық сабақтарға қатысу-міндетті турде; 
-
сабақтарға  кешігіп  келуге  болмайды-екі  кешігу  бір  келмегендікке    теңестіріледі. 
Кешігушілерді  сабаққа  қатыстырудың  құқығын  оқытушы  өзі  шешеді,  өйткені  олар,  басқа 
студентерді және оқытушының назарын бөліп, оқу үрдісіне бөгет жасайды; 
-
семинарлық  сабақтар,  оқытудың  әр  турлі  активті  әдістерін  қолданумен  ауысша 
нысанында жүргізіледі; 
-
өзіндік  түрде  орындау  үшін  оқытылып  жатқан  тақырыптар  бойынша  оқытушы 
тәжірбелік тапсырмаларды береді, оларды міндетті түрде жасау керек; 

әр  студент  семестр  арасында  берілген  тақырып  бойынша  (рефераттардың 
тақырыптары қосылған) бір рефератты дайындауы және топта баяндама жасауы қажет; 
-
тапсырмаларды студенттер күрделі турде белгіленген уақытта жасауы тиіс. 
 
Аудиториялық сабақтардағы қимылдық ережелері 
Сабақтар уақытысында өзге істермен айналысуға БОЛМАЙДЫ, атап айтқанда: 
-
мобильдік телефондармен қолдануға болмайды; 
-
музыканы тыңдауға болмайды; 
-
тамақ ішуге, сағызды  шайнауға болмайды
-
газеттер мен журналдарды оқуға және тағы солармен байланысты істерді жасауға; 
-
өзге тақырыптарға студенттердің бір бірімен сөйлесуіне болмайды; 
-
ойнауға болмайды. 
Аудиториялық  сабақтардағы  қимылдық  ережелерді  бұзған  кездерде  студент  сабақтан 
босатылады 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
30 
 

 
                                                                                               
БЕКІТІЛГЕН 
«Тұран»  Университеті мекемесі 
«Есеп және аудит» кафедрасы отырысында                                                                                                                   
Хаттама № __ «____»________ 2012 ж. 
Кафедра меңгерушісі Упорова  И.В.________________ 
 
Мақсаты: кестеде берілген барлық тақырыптар бойынша теориялық мәселелердітерең 
меңгеріп, берілген тапсырманы жан-жақты талдап, зерделеу. 
Әдістемелік  нұсқау:  студенттердің  түп-деректермен  және  қосымшаәдебиеттермен 
жұмыс  жасай  білуіне  ерекше  кӛңіл  бӛлінеді;  олардан  нақтымәселелерге  жауап  таба  білуі 
және  анықтай  ала  білуі;  мәселені  тапсырма  бойыншажан-жақты  қарастыру;  тапсырманың 
әрбір  сұрағын  ашатындай  2-3  беттік  сауаттыжазылған  жазбаша  жұмыс  тапсыру  немесе 
мәселені жан-жақты талдай отыра,жауабын кесте түрінде жазбаша тапсыруы қадағаланды 
 
ПӘН БОЙЫНША ОРЫНДАУ ГРАФИГІ МЕН ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ 
СОӨЖ өткізу графигі 
 
 
 
п/п 
Тақырыптар аталуы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйым 
дылығы 
(15/32
сағ.) 
Қорғау 
түрі 
Өткізу 
мерзімі 
Кафедра 
кестесіне 
сәйкес 

Аудит  түрлері  және  мәні, 
мазмұны 
1-2/1 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
1-2/1 

ҚP-нда  аудиторлық  қызметтi 
реттейтiн  нормативтер  мен 
құқықтар 
3-4/1 
Баяндама 
24/5 
Ауызша, 
жазбаша 
3-4/1 

Бақылау және аудит 
5-6/2 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
5-6/2 

Аудиторлық 
тәуекелділік 
және оның маңызы 
7-8/2 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
7-8/2 

Кәсіпорындар 
мен 
аудиторлық дәлелдеулерді алу 
әдістемесі 
9-11/3 
Баяндама 
2/4 
Ауызша, 
жазбаша 
9-11/3 

Кәсіпорын 
және 
аудитті 
жүргізу тәртібі 
12-13/4 
Баяндама 
3/4 
Ауызша, 
жазбаша 
12-13/4 

Аудит сапасын бақылау 
14-15/4 
Баяндама 
2/4 
Ауызша, 
жазбаша 
14-15/4 
 
Барлығы 
15/4 
 
15/32 
 
15/4 
 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
31 
 

СӨЖ өткізу графигі 
                                            
 
 
п/п 
Тақырыптар аталуы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйым 
дылығы  
(75/76 
сағ) 
Қорғау  
түрі 
Өткізу 
мерзімі 
Кафедра 
кестесіне 
сәйкес  

Аудит  түрлері  және  мәні, 
мазмұны 
1-2/1 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
1-2/1 

ҚP-нда  аудиторлық  қызметтi 
реттейтiн  нормативтер  мен 
құқықтар 
3-4/1 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
3-4/1 

Бақылау және аудит 
5-6/2 
 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
5-6/2 

Аудиторлық 
тәуекелділік 
және оның маңызы 
7-8/2 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
7-8/2 

Кәсіпорындар 
мен 
аудиторлық дәлелдеулерді алу 
әдістемесі 
9-11/3 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
9-11/3 

Кәсіпорын 
және 
аудитті 
жүргізу тәртібі 
12-13/4 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
12-13/4 

Аудит сапасын бақылау 
14-15/4 
Баяндама 
9/10 
Ауызша, 
жазбаша 
14-15/4 
 
Барлығы 
15/4 
 
7576 
 
15/4 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
 
 
 
 
 
 
Қарау керек : СӨЖ түрі мен қорғау формасы бойынша Әдістемелік нұсқауды 
 
 
 
 
 
 
 
Оқытушы: э.ғ.к., доцент  Ашимова А.А.   ______________ 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
32 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
БЕКІТІЛГЕН 
«Тұран»  Университеті мекемесі 
«Есеп және аудит» кафедрасы отырысында 
Хаттама № __ «____»________ 2012 ж. 
Кафедра меңгерушісі Упорова  И.В.________________ 
 
 
 
«ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ 
 
Пәні:  
 
«АУДИТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жұмыс бағдарламасының авторы:                               Ашимова А.А. 
Жұмыс бағдарламасының авторының жұмыс орны: университет «Тұран» 
Автор туралы мәліметтер:                                        э.ғ.к., доцент 
Пән:    
                                                                
Аудит 
Мамандық:                                              5B050800 Есеп және аудит 
Оқу технологиясы:  
 
         
кредиттік, дистанциондық 
Оқу нысаны:                                            күндізгі/сырттай 
 
Бөлім:                                                        қазақша 
Білімгерлердің білімін бағалау жүйесі:  әріптік (пайыз бойынша) 
 
 
 
 
 
 
 
 

жүктеу 5.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет