Білімгерлердің білімін бағалау жүйесіжүктеу 5.64 Kb.
Pdf просмотр
бет3/14
Дата03.05.2017
өлшемі5.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
Пәнді оқытудың мақсаты 
Нарық  экономикасының  өркендеуi  ғылымдардың  және  қоғамдағы  өндiрiстiк 
қатынастардың алдына жаңа талаптар қоюда. Заңды және жеке тұлғалар әртүрлi жолдармен 
шаруашылық субъектiсiн басқаруға қатынасады. Басқаруға катынасудың бiр түpi - олардың 
басы  бос  қаржыларын  өндiрiстiң  өркендеуiне  бағыттау,  қаржы  -  кредиттiк  қатынастарға 
кірісуі және инвестицияларды жарғылық жұмыс капиталдарының қорлануына жұмсау.  
Қаражаттарын  бағыттау  үшiн  мекемелердiң  қаржылық  жағдайын  зерттеу,  олардың 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
18 
 

шаруашылық  -  өндiрiстiк  бағытын  бақылау  әрбiр  инвестордың,  қатынасушының, 
кредитордың  және  акционердің  негізі  мiндетi.  Ұсынылған  есептеменiң  нақтылығын,  оның 
нормативтiк  -  құқықтық  талаптарға  сәйкестiгiне  жауапты  тек  жүргiзiлген  аудит  қана  бере 
алады.  
Аудит  жүргiзудің  теориялық  әдiстемелiк  негiздерiн  және  аудиторлық  пiкiрдiң 
қалыптасуын бiлу әрбiр болашақ маман - экономистке өте қажет.  
 
 
Пәнді оқытудың тапсырмалары: 
 
 
«Аудит» курсының негізгі мақсатына жету үшін көп көңіл аударылуы керек: 

дайындау және әр түрлі меншік кәсіпорындардың аудиторлық тексерістерін 
ұйымдастыру сұрақтарына; 

қаражат есептілігің және бухгалтерлық есебінде шағыласқан кәсіпорындар 
қызметінің бөлек жақтардың аудиторлық тексеруің өткізу әдістемеге; 

аудит нәтижелерін хаттау сұрақтарына. 
 
«Аудит» курс оқуында студенттерге қойылған талаптар кәсіби міндеттер және 
өнегелік-әдептілік нормалардан шығады да келесінде тұрады: 

бухгалтерлық есеп пен беруінің теория және тәжірибенің білуі; 

шаруашылық қызметін және өндіріс технологияны экономикалық талдаудың теория 
мен тәжірибені білуі; 

салықты заңшығарма, еңбек және шаруашылық құқықтарын білуі; 

бухгалтерлық есебінің теория мен тәжірибедегі озықтық және жаңаның барлығының 
тұрақты оқуы. 
                                           
Курс саясаты 
Студент  білу  керек-  аудит,  аудиттің  басқа  аудит  түрлерінен  ерекшелігін, 
дәлелдемелер, қорытынды, құжаттар және стандарттар туралы түсініктерді білуді көздейді. 
Студент істей білу керек- күн сайын сабақта өткен тақырыптар бойынша қорытынды 
жасап және аудит қызметінде болатын жағдайларды шеше білу, оқу процесінде белсенділік 
таныту. Аудиттің маңыздылығын білу керек. 
Студент  дағдылыққа  үйрене  білу-  студент  өз  бетінше  әр  тақырыпқа  байланысты 
жағдайларды  жетік  меңгере  білу,  стандарттардың  ерекшелігін  түсіну.  Нормативтерді  жетік 
меңгеру. 
Пәнді  оқытуды  тәмамдау  бойынша  студенттармен  алынатын  білім  деңгейі, 
қабілеттері, дағдылары және құзырлары:  
а) жалпымәдени (ЖМ):  
                                                                                                                                2-
кесте 
Құзіреттіліктер  
Дескрипторлар – игерудің негізгі белгілері 
(нәтижеге жету көрсеткіштері) 
Құзыреттілікті 
қалыптастыруды 
және  дамытуды 
оқытудың 
нысандары  мен 
әдістері 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
19 
 

Ойлау мәдениетін 
игерген, ақпаратты 
қабылдауға,жинақта
уға және талдауға, 
мақсатты қоя білуге 
және оған жетудің 
жолдарын таңдай 
білуге қабілетті 
 
 
Білуі тиіс: басты философиялық ұғымдар мен 
категориялар, табиғат дамуының, қоғам мен 
ойлаудың заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: интеллектуалды дамуы үшін 
таным әдістері мен құралдарын қолдана білу, 
мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін арттыра 
білу, экономикалық құбылыстарды, үрдістерді 
және институттарды микро және макро деңгейде 
өзара байланыста талдай білу 
Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, 
өндірушілердің, қор мен мемлекеттік меншік 
иелерінің мінез-құлқын талдаудың 
экономикалық әдістерін   

зерттеудің 
түсінігі мен оны 
зерттеудің әдісін 
білу;  
 
ұйымдастыру-
басқару шешімдерін 
таба білуге қабілетті 
және олар үшін 
жауапкершілікті 
алуға дайын 
Білуі тиіс: заманауи экономиканың микро және 
деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін көмекші 
құралдар таңдауын жүргізу, бизнестің 
(
ұйымның) ішкі және сыртқы ортасын талдау 
үшін экономикалық инструментарийлерді 
қолдану   
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін 
талдаудағы біртұтас тәсіл дағдыларын   
экономикалық 
ғылымның 
негізгі 
ерекшеліктерін 
білу; 
 
Өз қызметінде 
құқықтық-
нормативті 
құжаттарды 
пайдалана білу  
Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық 
құжаттар 
Істей білуі тиіс:  кәсіби қызметтік ортасын 
реттейтін заң шығару және нормативті-
құқықтық актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби 
және қоғамдық кәсібі аясында құқықтық 
нормаларды қолдану  
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелеріне деген 
жүйелі, біртұтас көзқарас тудыру үшін 
философиялық ойлау дағдыларын  

таңдаған 
тақырып 
бойынша 
зерттеуге қажет 
заңнамалар және 
басқа да 
әдебиеттермен 
жұмыс  
 
Зерттеудің жаңа 
әдістерін өз бетінше 
меңгеру қабілеті, 
өзінің кәсіби 
қызметінің ғылыми 
және ғылыми-
өндірістік бейінін 
өзгертуге деген 
қабілеті   
Студент зерттеу жүргізуде дербестік танытады  
 

тұрақты 
көрсеткiштердiң 
ұтымды жүйесiн 
таңдау және оны 
қаржы саласында  
бағалауда 
қолдану. 

жалпы ғылыми 
зерттеудің 
негізін анықтау;  
Кәсіби қарым-
қатынас құралы 
ретінде шет тілін 
еркін қолдана білу 
қабілеті 
студент алған білімін жарияланымдарында 
көрініс тапқан шетелдік тәжірибені оқып-
үйренуі үшін қолданады  
 

шетелдік 
ғалымдардың 
зерттеу 
жұмыстарымен 
танысу 
Көпшілік және 
ғылыми сөйлеу 
дағдыларын 
студент дағдысын өз жұмысының нәтижелерін 
презентациялар дайындау жолдары арқылы 
көрсетеді  

диссертациялық 
зерттеудің 
талаптарын 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
20 
 

меңгерген  
 
меңгеру 

 
б) кәсіби (КП):  
Операционды қызмет 
ұйымдарының заманауи 
тұжырымдамаларын біледі 
және оларды қолдануға 
дайын  
 
Білуі тиіс: операционды қызмет 
ұйымдарының ұстанымдарын, ұйымның 
операционды қызметін басқарудың басты 
әдістері мен құралдарын  
Істей білуі тиіс:  ұйымның ішкі және 
сыртқы ортасын талдай білу, олардың 
басты элементтерін анықтау және олардың 
ұйымға әсерін бағалау, ұйымның 
операционды қызметін жоспарлау  
Меңгере білуі тиіс: операцияларды 
басқару әдістерін  
ғылыми 
зерттеудің 
түрлері 
бойынша 
өзектілікті 
анықауда нақты 
бекітілген 
тақырып 
бойынша 
қызметті 
меңгеру әдістері 
Жаһандану жағдайындағы 
әлемдік нарықтағы 
операциялармен 
байланысты басқарушылық 
міндеттерді шешуге 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: ұйымның даму және қызмет 
ету заңдылықтарының ұстанымдарын, 
инвестициялық жобалар мен ұйымдарды, 
активтерді бағалаудың ұстанымдарын, 
тәсілдері мен әдістерін  
Істей білуі тиіс: қабылданатын қаржылық 
шешімдерді компанияның құндылықтарын 
(құнын) құруға әсер ету тұрғысынан 
бағалай білу, қаржылық құралдарды 
бағалауды жүргізу  
Меңгере білуі тиіс: басты басқарушылық 
қызмет әдістерін жүзеге асыру (шешім 
қабылдау, ұйымдастыру, уәжділік және 
бақылау)  
Әлемдегі қаржы 
саласындағы 
құқықтық 
ерекшеліктеріме
н таныса отырып 
отандық 
құқықтық 
нормативтік  
базамен 
салыстыру 
Макроэкономикалық 
ортаның ұйым мен 
мемлекеттік және 
муниципиалды басқару 
қызметіне әсер етуін 
бағалау қабілеті  
  
Білуі тиіс: қаржыландыру көздері, 
қаржылық нарық институттары мен 
құралдары  
Істей білуі тиіс:  есепке алудың түрлі 
жүйелері мен үлестірулерді қолдану 
тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, 
түсімділік және қабылданатын қаржылық 
және инвестициялық шешімдердің 
тиімділігі  
Меңгере білуі тиіс: бизнес-бірлік 
деңгейінде стратегияны тұжырымдау және 
жүзеге асыру әдістерін, инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін  
Дамыған 
мемлекеттердегі 
қаржы нарығын 
басқару 
ерекшеліктерін 
қарастыру: 
талдау және 
мәселелерді 
анықтау 
Қаржылық нарық пен 
институттардың рөлін 
түсінеді, түрлі қаржылық 
құралдар талдауына 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: қаржылық менеджменттің 
іргелі тұжырымдамаларын, қаржыландыру 
көздері мен қаржылық нарық құралдарын  
Істей білуі тиіс:  қаржылық құралдарға 
бағалау жүргізу  
Меңгере білуі тиіс:    инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін 
Мамандық 
бойынша  
таңдаған 
тақырыпқа 
байланысты 
жіктеу 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
21 
 

Отандық  және  шетелдік 
зерттеушілердің 
алған 
нәтижелерін жинақтай білу 
және  сыни  бағалай  білу 
қабілеті,  перспективалық 
бағытты  анықтау,  зерттеу 
бағдарламасын құру  
Студент 
шетелдік 
ғылыми 
және 
тәжірибелік 
тәжірибесін 
қолданады, 
оларды    елдік  ерекшеліктерін  есепке  ала 
отырып  сыни  бағалай  білу  және  қолдана 
білу қабілетін көрсетеді  
 
Шетелдерде 
өткен тәжірбие 
нәтижесін 
қолдану 
Таңдап  алған  ғылыми 
зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының  өзектілігін, 
теориялық 
және 
практикалық 
маңыздылығын 
негіздей 
білу қабілеті  
Студент  сол  және  басқа  да  зерттеулердің 
нәтижелерінің  болашақ  зерттеу  үшін 
қаншалықты  маңызды  екенін  бағалайды, 
олардың  өз  әзірлемелерінің  тақырыбымен 
байланысын ұсынады  
Зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының 
өзектілігін ашу 
Әзірленген  бағдарламаға 
сәйкес  өз  бетінше  зерттеу 
жүргізе білу қабілеті  
студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  өз 
бетінше жүргізе білу, мақсат қоя білу және 
міндеттерді шеше білу  қабілетін танытады  
Қойылған 
мақсаттарға 
нақты міндеттер 
қоя білу 
Жүргізген 
зерттеуінің 
нәтижелерін мақала немесе 
баяндама  түрінде  ғылыми 
бірлестікке  ұсына  білу 
қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысының  нәтижелерін 
презентация 
жасай 
білу 
қабілетін 
танытады  
 
Ғылыми 
мақаланы 
жазуды меңгеру 
Экономикалық  есеп  өткізу 
үшін  ақпараттың  түрлі 
көздерін 
талдай 
және 
қолдана білу қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысына  қажетті  түрлі 
ақпарат  көздерімен  және  мәліметтер 
жабдықтаушыларымен  жұмыс  істей  білу 
қабілетін танытады  
Ғылыми зерттеу 
жұмыстың 
тақырыбына 
қолданылатын 
ақпарат көзін 
іріктеу 
 
Пәннің алдыңғы реквизиттері 
-
экономикалық теория; 
-
бухгалтерлік есеп принциптері
-
салықтар және салық салу; 
-
макроэкономика 

басқару есеп 

экономикалық талдау теориясы 

қаржылық есеп І 
 
Пәннің кейінгі реквизиттері 
 
-
ілгерлемелі қаржылық есеп; 
-
ҚЕХС; 
-
қаржылық және басқару талдау; 
 
Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 
Негізгі әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Қазақстан  Республикасының    "Бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есеп  беру"  туралы 
заңы. 2007-жылғы 24-маусымдағы №309-11  
2.
 
ҚР Бухгалтерлік есеп стандарттары. Алматы, 2006 . 
3.
 
Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары. М:, 2007. 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
22 
 

4.
 
Бухгалтерлік   есептің  типтік  шоттар   жоспары.   Алматы,   2007 
5.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №1   ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы  №218 .   21. 06. 07.  
6.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №2    ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы № 215.    22. 06. 07. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі ” Алматы 
2001жыл. 
      
7.   Қазақстандағы аудиттің халықаралық стандарттары. Алматы: Раритет, 2004. 
     8.     
“Салықтар және бюджетке  міндетті басқа  төлемдер туралы” Қазақстан   
            
Республикасының   Кодексі. Алматы 2012 жыл . 
     
9.    ХҚЕС бойынша типтік шоттар жоспары. Алматы:БИКО,2007. 
     
10.  Қ.Р. Азаматтық Кодексі.- Алматы: БОРКИ, 2007. 
     
11.  Қ.Р. Қылмыстық Кодекс- Алматы: Жеті жарғы, 2006. 
     
12.  Қ.Р. Бюджет Кодексі – Алматы: Юрист, 2007. 
     
13.  Қ.Р. «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы. Алматы, 2012. 
     
14.  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қ.Р. –ның Кодексі. Алматы, Юрист, 2007. 
     15. 
Абленов Д.О. «Аудит негіздері». Алматы: Экономика, 2005. 
     16. 
Абленов Д.О. Аудит: теориясы мен тәжірибесі. Оқулық. – А: Экономика, 2005. 
     17. 
Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы, 
тәжірибесі. Оқулық. Алматы: Экономика, 2007. 
     18. 
Әжібаева З.Н.,Байболтаева Н.Ә.,Жұмағалиева Ж.Ғ. Аудит,Алматы 2006. 
     19
. Дүйсембаев К.Ш. “Теория аудита” Алматы 2001. 
     20. 
Джаксылыкова,  Г.М.  Полный  сборник  материалов  по  аудиту  и  ревизии  для 
самообразования (по типовой учебной программе колледжа)/ Г.М. Джаксылыкова.- Алматы: 
Lem, 2012.- 
352 с.   
       21.  
Дюсембаев,  К.Ш.  Теория  и  эволюция  аудита:  Монография.  /  К.Ш.  Дюсембаев.- 
Алматы: Экономика, 2012.- 722 с.  
 
     22.  
Профессиональный аудит. Д.О. Абленов. Учебное пособие. А: 2008. 
Қосымша әдебиеттер тізімі: 
     1. www.minfin.kz 
     2. www.economy.gov.ru 
     3.www.buh.kz 
     4. salik.kz 
     5.www.edu.gov.kz 
Пәннің сабақ түрлері  және сағаттары бойынша жіктелуі 
 
       3-
кесте 
№ 
р/с 
Тақырыптың аталынуы 
Оқыту 
сағат 
саны 
135сағат 
күндізгі/135 сағат сырттай 
Дәріс 
Тәжірибе  СОӨЖ 
СӨЖ 

Аудит түрлері және мәні, мазмұны 
4/2 
2/2 
2/5 
11/11 

ҚP-нда  аудиторлық  қызметтi  реттейтiн 
нормативтер мен құқықтар 
4/2 
2/2 
24/5 
11/11 

Бақылау және аудит 
4/2 
2/1 
2/5 
11/11 

Аудиторлық  тәуекелділік  және  оның 
маңызы 
4/3 
2/1 
2/5 
11/11 

Кәсіпорындар 
мен 
аудиторлық 
дәлелдеулерді алу әдістемесі 
4/3 
2/1 
2/4 
11/11 

Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі 
5/3 
3/1 
3/4 
11/11 

Аудит сапасын бақылау 
5/3 
2/1 
2/4 
9/10 
 
Барлығы 
30/18 
15/9 
15/32 
75/76 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
23 
 

*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
ТӘЖІРИБЕ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 
      1 – 
тақырып Аудиттің түрлері және мәні, мазмұны. 
     
Аудиттің  халықаралық  стандарты  200  «Қаржылық  есептілік  аудитін  басқаратын  жалпы 
принциптері  мен  мақсаты».  Қаржылық  есептілік  –  аудиттің  ақпараттық  базасы.  Қаржылық 
есептілікке жалпы шолу.  
     2 - 
тақырып ҚР - дағы аудиторлық қызметін нормативті реттейтін жүйе. 
     
ҚР  «Аудиторлық  қызмет  туралы»  заң  және  ҚР  –  дағы  аудиторлық  қызметті  реттейтін 
басқа да нормативтік – құқықтық актілер. Аудиторларды кәсіби аттестациялау жүйесі және 
кәсіби тәртібі.  
     3 - 
тақырып Бақылау және аудит 
Мәліметтерді электронды өндеудің аудиті. Ішкі бақылау жүйесін бағалау. Жүйенің құжаттық 
рәсімдеуі.  15  ХАС  «Субъектілерді  білу  және  оның  аумағы,  бұрмалаушылықтардың  мәнді 
тәуекелділіктерін бағалау». 
    4 – 
тақырып. Аудиторлық тәуекелділік және оның маңызы. 
ХАС  240  «Қаржылық  есептілік  аудиті  барысында  алаяқтылық  қатынастарындағы 
аудитордың жауапкершілігі». 
Аудиторлық  тәуекелділік.  Маңызды  бұрмалаушылықтардың  тәуекелділігі.  Аудиторлық 
тәуекелділіктің  негізгі  компоненттері  және  лоардың  өзара  байланысы:  ажырамайтын 
тәуекелділік, бақылау тәуекелділігі, анықталмаған тәуекелділік.  
5 – 
тақырып. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі. 
ХАС  500  «Аудиторлық  дәлелдеулер».  Аудиторлық  тексеру  процедуралары.  Аналитикалық 
процедуралар.  ХАС  330  «Бағаланған  тәуекелділікке  қатысты  аудиторлық  процедуралар». 
ХАС 520 «Аналитикалық процедуралар». 
6 – 
тақырып. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі. 
ХАС 530 «Аудиторлық таңдау және басқа да таңдамалы тестілеудің процедуралары. 
Аудитті  жүргізу  этаптары.  Аудитті  жоспарлау  процесі.  ХАС  300  «Қаржылық  есептіліктің 
аудитін  жоспарлау».  Клиентпен  алдын  ала  танысу.  Аудит  жүргізу  тәртібі.  Аудит  туралы 
келісім  –  хат.  ХАС  210  «Аудиторлық  келісім  шарттары».  Аудитті  жүргізу  туралы  келісім 
құру. Аудиттің бадарламасын және жоспарды жалпы дайындау тәртібі.Аудиттін қорытынды 
этаптарындағы  фудитордың  жұмысы.  Аудиторлық  есеп  (қорытынды).  Аудиторлық  есеп 
құрудың жалпы талаптары және оны дайындау тәртібі. ХАС 700П «Қаржылық есептіліктің 
барлық  жиыны  бойынша  тәуелсіз  аудитордың  есебі  (қорытындысы)».  Аудиторлық  есептің 
нысандары. ХАС 701 «Тәуелсіз аудитордың есебінің модификациясы». 
7 – 
тақырып Аудит сапасын бақылау. 
ХАС 200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау». 
Аудитті  құжаттау.  Жұмыс  құжаттарын  дайындаудың  мақсаттары  мен  анықтамалары. 
Аудиторлық құжаттардың масштабы, мазмұны, формасы және типтері. Аудитордың үлгілік 
жұмыс  құжаттары.  Соңғы  аудиторлық  файлды  қалыптастыру.  ХАС  230П  «Аудиторлық 
құжаттау». 
ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАПСЫРМАЛАРЫ: 
Студенттің  өзіндік  жұмыс  ретінде  қарастырылуға  берілетін  тапсырмасы:  эссе, 
рефераттар, презентациялар, және т.б. 
СОӨЖ өткізу графигі 
                                            4 
кесте 
 
 
п/п 
Тақырыптар аталуы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйымды
лығы 
(15/32
сағ.) 
Қорғау 
түрі 
Өткізу 
мерзімі 
Кафедра 
кестесіне 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
24 
 

сәйкес 

Аудит  түрлері  және  мәні, 
мазмұны 
1-2/1 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
1-2/1 

ҚP-нда  аудиторлық  қызметтi 
реттейтiн  нормативтер  мен 
құқықтар 
3-4/1 
Баяндама 
24/5 
Ауызша, 
жазбаша 
3-4/1 

Бақылау және аудит 
5-6/2 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
5-6/2 

Аудиторлық 
тәуекелділік 
және оның маңызы 
7-8/2 
Баяндама 
2/5 
Ауызша, 
жазбаша 
7-8/2 

Кәсіпорындар 
мен 
аудиторлық дәлелдеулерді алу 
әдістемесі 
9-11/3 
Баяндама 
2/4 
Ауызша, 
жазбаша 
9-11/3 

Кәсіпорын 
және 
аудитті 
жүргізу тәртібі 
12-13/4 
Баяндама 
3/4 
Ауызша, 
жазбаша 
12-13/4 

Аудит сапасын бақылау 
14-15/4 
Баяндама 
2/4 
Ауызша, 
жазбаша 
14-15/4 
 
Барлығы 
15/4 
 
15/32 
 
15/4 
 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
СӨЖ өткізу графигі 
                                           5
кесте 
 
 
п/п 
Тақырыптар аталуы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйым 
дылығы 
(75/76 
сағ) 
Қорғау 
түрі 
Өткізу 
мерзімі 
Кафедра 
кестесіне 
сәйкес  

Аудит  түрлері  және  мәні, 
мазмұны 
1-2/1 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
1-2/1 

ҚP-нда аудиторлық қызметтi 
реттейтiн  нормативтер  мен 
құқықтар 
3-4/1 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
3-4/1 

Бақылау және аудит 
5-6/2 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
5-6/2 

Аудиторлық 
тәуекелділік 
және оның маңызы 
7-8/2 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
7-8/2 

Кәсіпорындар 
мен 
аудиторлық  дәлелдеулерді 
алу әдістемесі 
9-11/3 
Баяндама 
11/11 
Ауызша, 
жазбаша 
9-11/3 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
25 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет