Білімгерлердің білімін бағалау жүйесіжүктеу 5.64 Kb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата03.05.2017
өлшемі5.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
ОӘҰ бойынша «Туран» университетінің 
проректоры 
___________ А.А.Арупов 
Хаттама  № ____ «____»________  2012 ж. 
 
 
 
 
«ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
Пәні:  
 
«АУДИТ» 
 
 
 
 
 
Мамандық:                                              5B050800 «Есеп және аудит» 
Автор туралы мәліметтер:                    э..ғ.к., доцент Ашимова А.А. 
Несие саны:                                             3 несие 
Курс:                                                           3, 4 күндізгі/ 3,2; сырттай 
Семестр:                                                     7, 7 күндізгі/ 8,9 сырттай 
Оқу технологиясы:  
 
         
кредиттік, дистанциондық 
Оқу нысаны:                                            күндізгі/сырттай 
 
Бөлім:                                                        қазақша 
Білімгерлердің білімін бағалау жүйесі:  әріптік (пайыз бойынша) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы,2012 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
 

 
Құрастырған : Ашимова Айнур Акылбековна 
«Аудит» пәні бойынша ПОӘК 5B050800 «Есеп және аудит» мамандығындағы студенттерге 
құрастырылған. 
 
 «
Есеп және аудит» кафедрасының отырысында ПОӘК қарастырылды. 
«____» _______ 201__ ж.   Хаттама№____ 
 
Кафедра меңгерушісі: э.ғ.к., доцент  Упорова И.В.__________ 
 
 
 
2011-
2012 оқу жылына пән бойынша оқу жұмысын тарату сеткасы 
 
Оқу түрі: 
Күндізгі 
(4 ж.о.; 3 ж.о. ) 
Сырттай   
(3,2ж.о.) 
 
Курс, оқу жылы 


Семестр 


Барлығы, несие 


Жалпы еңбек сиымдылығы, сағ. 
135 
135 
Дәрістер, сағ. 
30 
18 
Тәжірибе  сағ. 
15 

СОӨЖ, сағ. 
15 
32 
СӨЖ сағ. 
75 
76 
Аралық бақылау, саны 


Бақылау формасы 
емтихан 
емтихан 
Курстық жұмыс 
 
Аудит 
Аудит  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

 
 
 
 
 
МАЗМҰНЫ 
 
Бет 
 
ПОӘК тіркеме ақпараттары 
1  

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер міндетті компонент болса) 
Көшірме 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 


Силлабус пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы 
16 

Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 
31 

Дәрістер жиынтығы (контенттер) 
33 

Тәжірибе сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
68 

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқау 
69 

Типтік есептерді орындау, есеп-графикалық, зертханалық 
жұмыстар, курстық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқау 
70 

Студенттердің оқытушылармен және  өзіндік жұмысын орындау 
бойынша әдістемелік нұсқау (СӨЖ, СОӨЖ, тәжірибе есептер 
жинағы) 
81 
10 
Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары  
( тест сұрақтары) 
91 
11 
Программалық және мультимедиялық оқу құралы  
110 
12 
Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 
111 
13 
Пәннің оқу-әдістемелік картамен қамтылуы 
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
ОӘҰ бойынша «Туран» университетінің 
проректоры 
___________ А.А.Арупов 
Хаттама  № _____ «____»________  2012 ж. 
 
 
 
 
 
«ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
Пәні:  
 
«АУДИТ» 
 
 
Мамандықтар: 5B050800 «Есеп және аудит» 
 
 
 
 
Оқу нысаны күндізгі/сырттай 
Барлығы 3 несие/3 несие 
Курс     3,4 /3,2 
Семестр 7,7/8,9 
Дәріс    30 сағат /18 сағат 
Тәжірибе   15 сағат /9 сағат 
АБ саны  2 /2 
СОӨЖ   15 сағат/32 сағат 
СӨЖ   75 сағат/76 сағат 
Экзамен    7,7/8,9 
Еңбек сыйымдылығы 135 сағат/135 сағат 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

Құрастырған : Ашимова Айнур Акылбековна 
«Аудит»  пәні  бойынша  жұмыс  бағдарламасы  5B050800  «Есеп  және  аудит» 
мамандықтарындағы студенттерге құрастырылған. 
 
 
«Есеп және аудит» кафедрасының отырысында жұмыс бағдарламасы қарастырылды. 
«_______»_____________2012 ж.   Хаттама №____________ 
 
Кафедра меңгерушісі: э.ғ.к., доцент  Упорова И.В.____________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
Аудит  курсы  бухгалтерлік  есеп  мамандығы  бойынша  білім  алатын  студенттерге 
арналып  жасалған.  Курсты  оқи  отырып  стуенттер  қалай  әрекет  ету  керек  деген  сұраққа 
жауап алумен қатар, бұл неге қажет екендігін де біліп, үйренеді. Аудит жүргізудің теориялық 
және  әдістемелік  негізін,  аудиторлық  пікірдің  қалыптасуын  білу  әр  болашақ  маман-
экономист үшін қажет болады.  
Пәнді оқып-үйренуде күтілетін нәтижелер. Бұл аудит курсы баламалық таңдау негізінде 
қаржылық  есеп  нәтижелерін  қабылдауда  бухгалтерлерге  маңызды  көмек  көрсетуді  үйрету, 
оның  талаптарға  сай  әдістемесі  және  ұйымдастырылуы  жайлы  маманданып  жатқан 
студенттерге қажетті білім береді. 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 
                                                                                                                                                  1-
кесте 

 
р/
с 
Ж
ұм
ыс 
бағ
дар
лам
асы
 
бойы
нша
 
оқу
сем
ест
рі
ні
ң 
сан
ы 
 
Кре
дит
 с
аны
 
Са
ға
т с
аны
, б
арл
ығы
 
Д
әр
іст
ер
 
 
Зер
тх
ан
алы
қ 
сабақ
тар
 
 
Сем
ин
ар
лы
қ 
нем
есе
 
тәж
ір
ибелі
к 
сабақ
тар
 
Бі
лі
мг
ер
лер
ді
ң 
өз
ін
ді
к 
ж
ұм
ыс
ы 
(СӨЖ
 )
 
Бі
лі
мг
ер
лер
ді
ң 
оқ
ыт
ушы
ме
н 
өзі
нд
ік
 
ж
ұм
ыс
ы 
(СОӨЖ

 
Бақылау 
түрі 
мен 
нысаны 
 
АБ
 1
 
 
АБ
 2
 
 
Ж
БН 

ор
ытын
ды)
 

10 
11 
12 

Семестр  

135  30/18 
 
15/9 
75/76 
 
15/32 
1АБ  2АБ 
  
Емтихан 
Барлығы 

135  30/18 
 
15/9 
75/76 
15/32 
 
 
 
 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ТҮСІНІК. 
Курстың қысқаша  сипаттамасы 
Бұл  пән  жоғары  оқу  орындарында  есеп  мамандықтарының  студенттерін  оқыту  үшін 
базалық курс болып табылады. «Аудит»  курсын оқу халықаралық аудит стандарттарының 
негізінде  жүргізіледі.Силлабус  бухглалтерлік  есепті  реформалаудың  ЮСАИД  проектісін 
жүзеге  асыру  үшін  ұсынылған  типтік  бағдарламаларды  ескеріп  және  бакалавриаттың 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкестіріліп жасалған.  
Пәнді оқытудың мақсаты 
Нарық  экономикасының  өркендеуi  ғылымдардың  және  қоғамдағы  өндiрiстiк 
қатынастардың алдына жаңа талаптар қоюда. Заңды және жеке тұлғалар әртүрлi жолдармен 
шаруашылық субъектiсiн басқаруға қатынасады. Басқаруға катынасудың бiр түpi - олардың 
басы  бос  қаржыларын  өндiрiстiң  өркендеуiне  бағыттау,  қаржы  -  кредиттiк  қатынастарға 
кірісуі және инвестицияларды жарғылық жұмыс капиталдарының қорлануына жұмсау.  
Қаражаттарын  бағыттау  үшiн  мекемелердiң  қаржылық  жағдайын  зерттеу,  олардың 
шаруашылық  -  өндiрiстiк  бағытын  бақылау  әрбiр  инвестордың,  қатынасушының, 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

кредитордың  және  акционердің  негізі  мiндетi.  Ұсынылған  есептеменiң  нақтылығын,  оның 
нормативтiк  -  құқықтық  талаптарға  сәйкестiгiне  жауапты  тек  жүргiзiлген  аудит  қана  бере 
алады.  
Аудит  жүргiзудің  теориялық  әдiстемелiк  негiздерiн  және  аудиторлық  пiкiрдiң 
қалыптасуын бiлу әрбiр болашақ маман - экономистке өте қажет.  
 
Пәнді оқытудың тапсырмалары: 
 
«Аудит» курсының негізгі мақсатына жету үшін көп көңіл аударылуы керек: 

дайындау және әр түрлі меншік кәсіпорындардың аудиторлық тексерістерін 
ұйымдастыру сұрақтарына; 

қаражат есептілігің және бухгалтерлық есебінде шағыласқан кәсіпорындар 
қызметінің бөлек жақтардың аудиторлық тексеруің өткізу әдістемеге; 

аудит нәтижелерін хаттау сұрақтарына. 
 
«Аудит» курс оқуында студенттерге қойылған талаптар кәсіби міндеттер және 
өнегелік-әдептілік нормалардан шығады да келесінде тұрады: 

бухгалтерлық есеп пен беруінің теория және тәжірибенің білуі; 

шаруашылық қызметін және өндіріс технологияны экономикалық талдаудың теория 
мен тәжірибені білуі; 

салықты заңшығарма, еңбек және шаруашылық құқықтарын білуі; 

бухгалтерлық есебінің теория мен тәжірибедегі озықтық және жаңаның барлығының 
тұрақты оқуы. 
                                           
Курс саясаты 
Студент  білу  керек-  аудит,  аудиттің  басқа  аудит  түрлерінен  ерекшелігін, 
дәлелдемелер, қорытынды, құжаттар және стандарттар туралы түсініктерді білуді көздейді. 
Студент істей білу керек- күн сайын сабақта өткен тақырыптар бойынша қорытынды 
жасап және аудит қызметінде болатын жағдайларды шеше білу, оқу процесінде белсенділік 
таныту. Аудиттің маңыздылығын білу керек. 
Студент  дағдылыққа  үйрене  білу-  студент  өз  бетінше  әр  тақырыпқа  байланысты 
жағдайларды  жетік  меңгере  білу,  стандарттардың  ерекшелігін  түсіну.  Нормативтерді  жетік 
меңгеру. 
Пәнді  оқытуды  тәмамдау  бойынша  студенттармен  алынатын  білім  деңгейі, 
қабілеттері, дағдылары және құзырлары:  
а) жалпымәдени (ЖМ):  
2-
кесте 
Құзіреттіліктер  
Дескрипторлар – игерудің негізгі белгілері 
(нәтижеге жету көрсеткіштері) 
Құзыреттілікті 
қалыптастыруды 
және 
дамытуды 
оқытудың 
нысандары 
мен 
әдістері 
Ойлау мәдениетін 
игерген, ақпаратты 
қабылдауға,жинақта
уға және талдауға, 
мақсатты қоя білуге 
және оған жетудің 
жолдарын таңдай 
білуге қабілетті 
Білуі тиіс: басты философиялық ұғымдар мен 
категориялар, табиғат дамуының, қоғам мен 
ойлаудың заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: интеллектуалды дамуы үшін 
таным әдістері мен құралдарын қолдана білу, 
мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін арттыра 
білу, экономикалық құбылыстарды, үрдістерді 
және институттарды микро және макро деңгейде 

зерттеудің 
түсінігі мен оны 
зерттеудің әдісін 
білу;  
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

 
 
өзара байланыста талдай білу 
Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, 
өндірушілердің, қор мен мемлекеттік меншік 
иелерінің мінез-құлқын талдаудың 
экономикалық әдістерін   
ұйымдастыру-
басқару шешімдерін 
таба білуге қабілетті 
және олар үшін 
жауапкершілікті 
алуға дайын 
Білуі тиіс: заманауи экономиканың микро және 
деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін көмекші 
құралдар таңдауын жүргізу, бизнестің 
(ұйымның) ішкі және сыртқы ортасын талдау 
үшін экономикалық инструментарийлерді 
қолдану   
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін 
талдаудағы біртұтас тәсіл дағдыларын   
экономикалық 
ғылымның негізгі 
ерекшеліктерін 
білу; 
 
Өз қызметінде 
құқықтық-
нормативті 
құжаттарды 
пайдалана білу  
Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық 
құжаттар 
Істей білуі тиіс:  кәсіби қызметтік ортасын 
реттейтін заң шығару және нормативті-
құқықтық актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби 
және қоғамдық кәсібі аясында құқықтық 
нормаларды қолдану  
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелеріне деген 
жүйелі, біртұтас көзқарас тудыру үшін 
философиялық ойлау дағдыларын  

таңдаған 
тақырып бойынша 
зерттеуге қажет 
заңнамалар және 
басқа да 
әдебиеттермен 
жұмыс  
 
Зерттеудің жаңа 
әдістерін өз бетінше 
меңгеру қабілеті, 
өзінің кәсіби 
қызметінің ғылыми 
және ғылыми-
өндірістік бейінін 
өзгертуге деген 
қабілеті   
Студент зерттеу жүргізуде дербестік танытады  
 

тұрақты 
көрсеткiштердiң 
ұтымды жүйесiн 
таңдау және оны 
қаржы саласында  
бағалауда қолдану. 

жалпы ғылыми 
зерттеудің негізін 
анықтау;  
Кәсіби қарым-
қатынас құралы 
ретінде шет тілін 
еркін қолдана білу 
қабілеті 
студент алған білімін жарияланымдарында 
көрініс тапқан шетелдік тәжірибені оқып-
үйренуі үшін қолданады  
 

шетелдік 
ғалымдардың 
зерттеу 
жұмыстарымен 
танысу 
Көпшілік және 
ғылыми сөйлеу 
дағдыларын 
меңгерген  
студент дағдысын өз жұмысының нәтижелерін 
презентациялар дайындау жолдары арқылы 
көрсетеді  
 

диссертациялық 
зерттеудің 
талаптарын 
меңгеру 

 
б) кәсіби (КП):  
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

Операционды қызмет 
ұйымдарының заманауи 
тұжырымдамаларын біледі 
және оларды қолдануға 
дайын  
 
Білуі тиіс: операционды қызмет 
ұйымдарының ұстанымдарын, ұйымның 
операционды қызметін басқарудың басты 
әдістері мен құралдарын  
Істей білуі тиіс:  ұйымның ішкі және 
сыртқы ортасын талдай білу, олардың 
басты элементтерін анықтау және олардың 
ұйымға әсерін бағалау, ұйымның 
операционды қызметін жоспарлау  
Меңгере білуі тиіс: операцияларды 
басқару әдістерін  
ғылыми 
зерттеудің 
түрлері 
бойынша 
өзектілікті 
анықауда нақты 
бекітілген 
тақырып 
бойынша 
қызметті 
меңгеру әдістері 
Жаһандану жағдайындағы 
әлемдік нарықтағы 
операциялармен 
байланысты басқарушылық 
міндеттерді шешуге 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: ұйымның даму және қызмет 
ету заңдылықтарының ұстанымдарын, 
инвестициялық жобалар мен ұйымдарды, 
активтерді бағалаудың ұстанымдарын, 
тәсілдері мен әдістерін  
Істей білуі тиіс: қабылданатын қаржылық 
шешімдерді компанияның құндылықтарын 
(құнын) құруға әсер ету тұрғысынан 
бағалай білу, қаржылық құралдарды 
бағалауды жүргізу  
Меңгере білуі тиіс: басты басқарушылық 
қызмет әдістерін жүзеге асыру (шешім 
қабылдау, ұйымдастыру, уәжділік және 
бақылау)  
Әлемдегі қаржы 
саласындағы 
құқықтық 
ерекшеліктеріме
н таныса отырып 
отандық 
құқықтық 
нормативтік  
базамен 
салыстыру 
Макроэкономикалық 
ортаның ұйым мен 
мемлекеттік және 
муниципиалды басқару 
қызметіне әсер етуін 
бағалау қабілеті  
  
Білуі тиіс: қаржыландыру көздері, 
қаржылық нарық институттары мен 
құралдары  
Істей білуі тиіс:  есепке алудың түрлі 
жүйелері мен үлестірулерді қолдану 
тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, 
түсімділік және қабылданатын қаржылық 
және инвестициялық шешімдердің 
тиімділігі  
Меңгере білуі тиіс: бизнес-бірлік 
деңгейінде стратегияны тұжырымдау және 
жүзеге асыру әдістерін, инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін  
Дамыған 
мемлекеттердегі 
қаржы нарығын 
басқару 
ерекшеліктерін 
қарастыру: 
талдау және 
мәселелерді 
анықтау 
Қаржылық нарық пен 
институттардың рөлін 
түсінеді, түрлі қаржылық 
құралдар талдауына 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: қаржылық менеджменттің 
іргелі тұжырымдамаларын, қаржыландыру 
көздері мен қаржылық нарық құралдарын  
Істей білуі тиіс:  қаржылық құралдарға 
бағалау жүргізу  
Меңгере білуі тиіс:    инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін 
Мамандық 
бойынша  
таңдаған 
тақырыпқа 
байланысты 
жіктеу 
Отандық  және  шетелдік 
зерттеушілердің 
алған 
нәтижелерін жинақтай білу 
және  сыни  бағалай  білу 
Студент 
шетелдік 
ғылыми 
және 
тәжірибелік 
тәжірибесін 
қолданады, 
оларды    елдік  ерекшеліктерін  есепке  ала 
отырып  сыни  бағалай  білу  және  қолдана 
Шетелдерде 
өткен тәжірбие 
нәтижесін 
қолдану 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 

 

қабілеті,  перспективалық 
бағытты  анықтау,  зерттеу 
бағдарламасын құру  
білу қабілетін көрсетеді  
 
Таңдап  алған  ғылыми 
зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының  өзектілігін, 
теориялық 
және 
практикалық 
маңыздылығын 
негіздей 
білу қабілеті  
Студент  сол  және  басқа  да  зерттеулердің 
нәтижелерінің  болашақ  зерттеу  үшін 
қаншалықты  маңызды  екенін  бағалайды, 
олардың  өз  әзірлемелерінің  тақырыбымен 
байланысын ұсынады  
Зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының 
өзектілігін ашу 
Әзірленген  бағдарламаға 
сәйкес  өз  бетінше  зерттеу 
жүргізе білу қабілеті  
студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  өз 
бетінше жүргізе білу, мақсат қоя білу және 
міндеттерді шеше білу  қабілетін танытады  
Қойылған 
мақсаттарға 
нақты міндеттер 
қоя білу 
Жүргізген 
зерттеуінің 
нәтижелерін мақала немесе 
баяндама  түрінде  ғылыми 
бірлестікке  ұсына  білу 
қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысының  нәтижелерін 
презентация 
жасай 
білу 
қабілетін 
танытады  
 
Ғылыми 
мақаланы 
жазуды меңгеру 
Экономикалық  есеп  өткізу 
үшін  ақпараттың  түрлі 
көздерін 
талдай 
және 
қолдана білу қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысына  қажетті  түрлі 
ақпарат  көздерімен  және  мәліметтер 
жабдықтаушыларымен  жұмыс  істей  білу 
қабілетін танытады  
Ғылыми зерттеу 
жұмыстың 
тақырыбына 
қолданылатын 
ақпарат көзін 
іріктеу 
 
Пәннің алдыңғы реквизиттері 
-
экономикалық теория; 
-
бухгалтерлік есеп принциптері; 
-
салықтар және салық салу; 
-
макроэкономика 

басқару есеп 

экономикалық талдау теориясы 

қаржылық есеп І 
 
Пәннің кейінгі реквизиттері 
 
-
ілгерлемелі қаржылық есеп; 
-
ҚЕХС; 
-
қаржылық және басқару талдау; 
 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
ДӘР ІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 
      1 – 
тақырып Аудиттің түрлері және мәні, мазмұны. 
     
Аудиттің  анықтамасы  және  оның  мазмұны.  Аудиттің  тапсырмалары  мен  мақсаты. 
Аудиттің пайда болуы және оның даму кезеңдері. Аудит функциялары мен объектілері, пәні. 
ҚР аудиторлық қызмет нарығының қазіргі жағдайы. Аудит постулаттары және концепциясы, 
компоненттері,  қағидалары.  Аудиттің  халықаралық  стандарты  200  «Қаржылық  есептілік 
аудитін  басқаратын  жалпы  принциптері  мен  мақсаты».  Қаржылық  есептілік  –  аудиттің 
ақпараттық  базасы.  Қаржылық  есептілікке  жалпы  шолу.  Аудит  мақсаты  көзқарасынан 
қаржылық  есептілікті  құру  және  оларға  жету  әдістері.  иАудитті  жүргізудің  циклдық  және 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
10 
 

объектілері    бойынша  қарастыру.  Аудит  түрлері.  Аудиторлық  қызмет  пен  аудитордың 
түрлері.  Шаруашылық  жүйенің  ішкі  және  сыртқы  аудиті.  Олардың  өзара  байланысы  және 
ерекшеліктері.  Ішкі  аудиттің  мақсаты.  Халықаралық  аудит  стандарты  «Аудитордың  ішкі 
жұмыстарын қарастыру». 
     2 - 


жүктеу 5.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет