Білім каналы, Ел арна, Детский дом, Сара Алпысқызы Бӛбек туралыжүктеу 71.83 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.01.2017
өлшемі71.83 Kb.
#1026

 

 

 

Білім каналы, Ел арна, Детский дом, Сара Алпысқызы Бӛбек туралы, 

 

Біз  ӛте  ерекше  ғаламшарда  тҧрамыз  Ж.Баласағҧн  «Жер  бетіндегі  тіршілік  аспандағы кҥннен  басталады:  Дҥниенің  нҧрлы  жомарт  алыбы.  Кҥнді    қара,  сӛнбейтҧғын  жарығы. 

Жарқыраған кҥнді кӛр де, кӛр мені, - деп аспандағы кҥнді адамның бойындағы ізгі қасиетпен 

байланыстырады.  «Кҥнді  әлемнің  тірегі,  барлық  тіршіліктің  жаны»,  –  деп  адам 

болмысындағы  «Ізгілік адамның жҥрегінде орнығатын қасиет» - деп ерекше бағалайды [20].  

 

Абай  Қҧнанбайҧлының  «...жаны  тәніне  бағынған  адамның  ойлау  қабілеті  табиғаттағы астрологияны тануға жетпей келеді», - деген 38-сӛзінде кӛрініс табады.  

«Адамның жетілуі – жанның материалдық қҧрсаудан босануы» 

 

 

  

 

  

Ар түзейтін бір ғылым табылмаса, 

Зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес. 

Шәкәрім    аңсаған    «Ар  ілімі»  бҥгінгі  Жҥрек  пен  Рухани  заманының  тоғысында 

еліміздің  Бірінші  Ханымы  Сара  Алпысқызының  «Ӛзін-ӛзі  тану»  рухани-адамгершілік  білім 

жобасы  аясында  қазақ  елінде  қайта  мәртебелі  орын  алды.  Рухани  –  адамгершілік    білім 

берудің  барлық  ҥдерісі    қазақ  елінің  жҥрегін  сҥйіспеншілік  қуатымен  толтырып,    Мәңгілік 

жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығарып,  ізгілікке жол ашуда. Суреті. 

Жоба  авторы  «Ӛзін-ӛзі  тану»  білім  бағдарламасының  мәнін  ешкімге  еліктемей,  ӛзіндік 

тҧлғасын  сақтап  қалу,  ӛз  мҥмкіндіктерін  дамыта  білу;  міндетті  тҥрде    «жақсы»  мен 

«жаманды»  ажырата  білу;  ӛзінің  ниетіне,  сӛзіне  және  іс-әрекетіне  жауапкершілікпен  қарау; 

ӛзімен және қоршаған ортамен жарасымды ӛмір сҥру; адамдарға әрқашан қолынан келгенше 

кӛмектесу;  ӛзінің ішкі  «Менін» жоғалтпай, ар-ҧжданымен ӛмір  сҥру; қоғамның игілігі  ҥшін 

еңбек  ету,  ҥнемі  кемелденіп  отыру  деп  тҥсінеді.  Мҧның  барлығы  –  ҥйлесімді  дамыған 

адамның  негізгі  ӛмірлік  ҧстанымдары,  яғни  «Ӛзін-ӛзі  тану»  білім  бағдарламасы  болып 

табылады.  

 

 


Сара  Алпысқызының  тағдыры  –  бҧл  «Бӛбек»  балалар  қайырымдылық  қорының 

негізін  салу  жолындағы,  қорғансыз  жетім  балалардың  қамқоршысы    ретінде,  адамзатқа 

жоғары қызмет кӛрсету ҥлгісі мен шын жҥректен жасалынған қамқорлыққа толы ӛмір.  

Сара  Алпысқызы  «Қазақстанның  SOS-балалар  қалашықтары»  ұлттық  қорының  президенті 

болып тағайындалды  «SOS-Балалар қалашықтары» 

                                  

 

Сондықтан  да  Сара  Алпысқызын  жалғыз  Қазақстанда  ғана  емес,  бҥкіл  әлемде 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарды белгілейтін, мейірімділік пен әділдіктің жалпыпланеталық 

қоғамдық  рухани  кӛсбасшысы  ретінде  қабылдайды.  Оған  дәлел  2012  жылы  Ресей, 

Әзірбайжан,  Литва,  Болгария  ғалымдарының  қатысуымен  Орталықтың  15  жылдығына  орай 

ӛткен «Ӛзін-ӛзі тану»: сҥйіспеншілік пен шығармашылық педагогикасы» атты Халықаралық 

педагогикалық оқуларының жҧмысы

 

 

«Бӛбек»  балалар  қоры  тәуелсіз  мемлекеттің  тарихында  ерекше  орынға  ие  және  оның риясыз кӛп қырлы қызметі болашақ ӛркені ҥшін жҥзеге асырылады. 

 

Ақиқатты  тану  үшін  біз  өзімізге  МЕН    КІММІН?  ӚМІРІМНІҢ  МАҚСАТЫ  НЕ? 

Ҥйлесімді  ӚМІРДІ  ҚАЛАЙ  СҤРЕМІН? деген сҧрақтар  қоямыз.  

Біз үнемі даму үстіндеміз.  – бұл өзімізді тануға жағдай жасайды. 

                          

Біздің жүректегі ризашылық, жақсы көру, жақсылық іс. 

Себебі «Өзін-өзі тану» біздің өмірде 

«Әр адамның шыңы  жеке, ақиқат қана» деген  даналықты халқымыз  бекер  айтпаған.  

 

Адам ҥшін өзін-өзі тану – жақсылықтың бастауы.  Сократ Адам даналығының бастамасы - өзін-өзі тану. 

“...  Сүйіспеншіліктің  ешбір  кішкентай  ісін,  кішкентай  құрбандықты  тастаушы 

болмаңдар  ...Ұлы  нәрсе  іздемеңдер,  алайда  кішкентай  істі  ұлы  Сүйіспеншілікпен 

жасаңдар...Істейтін ісіміз болар болмас болған сайын сүйіспеншілігіміз зорая түсуі тиіс”.  

Тереза ана 

 

Ш.А.Амонашвили  айтпақшы:  «Әрбір  баланы  керемет  рухани  кҥш  иесі»,-  деп  қарап, оның шетсіз шексіздікті ҥйренсем деген ҧмтылысына уақытында   кӛңіл бӛліп, демеу жасасақ 

,  қуаттандырсақ,  жҥрегі  нҧрға  толы,  жан-жағына  шуағын  шашып  тҧрған  мейірімді, 

адамгершілігі мол, ҥнемі талпынып тҧратын, адал адам тәрбиелеп шығарарымыз сӛзсіз. 

        А.В. Сухомлинский: «Әлемде онсыз да зҧлымдық жеткілікті, сондықтан да бір-бірімізге, 

қоршаған ортаға қатысты мейірімді болуымыз  керек. Мейірбандық жолына тҥсу  – адамның 

ең тиімді, ең жарық жолы. Ол сенімді, пайдалы және сыннан ӛткен – адамға да, қоғамға да», - 

деп атап кӛрсетеді  

  

 


«Әкесіз жетім жарым жетім, анасыз жетім нағыз жетім» -деген. Және бір хадистерде « 

Жетім  мен  жесірдің  ас  суы  мен  киім  киінуі  ҥшін  қызмет  еткендер  Алла  жолында  соғысып 

және әр тҥнін намаз оқып, кҥндізін ораза ҧстаумен ӛткізгендей сауап алады». 

«Бір  ҥйде  жетім  жылағанда  Ғарышта  Алла  разы  болмайды.  Алла  тағала  былай  деп 

бҧйырады:  «Ей  Жәбірейіл!  Мына  жетімді  кім  жылатқан  болса,  оның  орнын  жаһаннамнан 

іздеп  тап!  Мен  де  оны  жылатайын.  Ал  оны қуантып  кҥлдірген кісінің  де  жәннаттағы  жерін 

тап, мен де оны қуантайын». 

Баланың ақыл – есі кіргенде, ӛзін – ӛзі тоқтатқанда, шынайы ата – анасы туралы ақиқат 

ақпар берілуі керек.  

Аталмыш мәселеге қатысты зерттеу жҥргізген  Мухина В.С. [25] мынадай қорытындыға 

келді: Балалар үйінде «неше адам қамқор болары жетім бала үшін маңызды емес, ең 

бастысы әр бала қамқорлық пен сүйіспеншілікті танып, сезініп өсуі қажет». Біздің әрбір 

жетім балаға «Қамқоршылық» ету Жобасының мақсаты Ш.А.Амонашвилидің «Әрбір баланы 

керемет рухани кҥш иесі»,- деп қарап, оның шетсіз шексіздікті ҥйренсем деген ҧмтылысына 

уақытында   кӛңіл бӛліп, демеу жасасақ , қуаттандырсақ, жҥрегі нҧрға толы, жан-жағына 

шуағын шашып тҧрған мейірімді, адамгершілігі мол, ҥнемі талпынып тҧратын, адал адам 

тәрбиелеп шығарарымыз сӛзсіз», деген ойымен ҥндеседі.  

Оы тҧста Сара Алпысқызының « шәкірт жҥрегін тазалау, оны мейлінше лас дҥниеден аулақ 

ҧстау, мӛлдірлік пен ізгілікке толтыру»  деп алға қойған мақсаты, біздің міндет болып 

табылады. 

 «Қамқоршылық»  ету  Жобасының  экологиялық  бағытын  «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәніне 

ықпалдастыру  арқылы  жҥзеге  асырдық.  2013  оқу  жылынан  бастап  Алматы  облыстық  №1 

балалар ҥйінде қолға алған жеті  

 

Жетім  балаларға  «Қамқоршылық»  ету  жоба  бойынша  еріктілер  мен  қоғамдық ҧйымдардың  қолдауымен  қосымша  білім  алу  бойынша  –  экологиялық  бағыттағы  балалар 

арасынан  «Эко-клуб»  құрылды.  Зертеуші  ғалымдардың  кӛпшiлiгi  балалардың  осындай 

қарым-қатынасты қажетсiну, басқа адамды танып-бiлуге ҧмтылу, ниет бiлдiру ерекшелiктерiн 

атаған. Бірлесе орындаған «Эко-клуб» әрекеттері, бос уақытты ортақтаса ӛткізу жеткіншекке 

ересектерді  жаңаша  тануына  мҥмкіндік  береді.  Жетім  балалардың  ӛмір  сҥруі  барысында 

қолдайтын  терең  эмоциялық  және  рухани  қатынас  орнап,  ересектер  мен  жетім  балалар 

арасында  тҧлға  аралық  ізгілікті  қарым-қатынасы  оңтайлы  бағыт  алатынын  В.С. Мухина 

анықтаған.  Ғалымның  осы  зерттеулерін  ескере  отырып,  жетім  балаларды  қоғамдық 

жҧмыстарға  араластырып,  олардың  табиғатт  амандығы  сақтауға  деген  ерікті  белсенді 

ҧстанымын дамыту жҧмысын жҥзеге асырдық.  

 

«Тіл  жҥректің  айтқанына  кӛнсе,  жалған  шықпайды».  Амалдың  тілін алса,  жҥрек  ҧмыт қалады». Ал Фараби:  «Жҥрек - басты мҥше» - деген. Адам бойындағы ізгілікті жаңғыртуды 

кӛксеген Абай мен Шәкәрім «Адамның жетілуі – жанның материалдық қҧрсаудан босануы». 

Жан адамды нәзік болмыс арқылы билейді, сол себепті, жан қаншалықты адал да таза, әділ де 

мейірімді,  махаббатқа  толы  болса,  адамның  да  іс-әрекеті,  тҧлғасы  соғҧрлым  кемелді  де 

келісті.«Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнінің  6-сынып  оқулығында  берілген  Абайдың  «Он  жетінші» 

қарасӛзін оқып тҥсіну арқылы жетім балалар  қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінің айтысын талдап, 

олардың адам ҥшін артықшылығы неде, адамның мәнді де мағыналы ӛмір сҥруі ҥшін ненің 

жақсы, ненің жаман екенін қалай ажыратқаны жӛн, не нәрсеге  мән беріп, нені  басшылыққа 

алғаны дҧрыс екенін байыптайды. «Жҥрекке билету» деген сӛздің мағынасын тҥсіне отырып, 

оқушылар тағы қандай қасиеттерді «жҥрекке билетуге» болатыны жӛнінде ой толғайды [12].  Ал,  Шәкәрім  Қҧдайбердіҧлының  «Адамның  жақсы  ӛмір  сҥруіне  ҥш  сапа  негіз  бола 

алады, олар барлығынан басым болатын – адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жҥрек», – деген нақыл 

сӛзде  айтылған  адамның  жақсы  ӛмір  сҥруіне  негіз  бола  алатын  адами  қасиеттердің  мәнін 

ҧғыну оқушылардың ӛз бойларындағы адамгершілік қасиеттерді дамытуына ықпал етеді.  

Адамның  пейілі  таза,  кӛңілі  кең,  мейірімі  мол,  әр  нәрсені  қанағат  ынсап  тҧта  алу 

қасиетінің кӛптігі ниетке байланысты екендігін  Шәкәрімнің «Мейірім, ынсап, әділет, шыдам, 

шыншыл  харакет  –  тҥп  қазығы  ақ  ниет»,  –  деген  нақыл  сӛзі  дәйектей  тҥседі.  Мейірімді, 

қайырымды, сезімтал адам әрдайым жақсылық жасауға дайын тҧрады. Ақ ниетпен жақсылық 

жасау  адамның  ішкі  дҥниесінің  байлығын,  жан  сҧлулығын  кӛрсетеді.  Осы  мақсатта 

республикалық  оқу-тәрбие  мекемелерінде  жҥзеге  асырылып  жатқан  ірі  жобалардың  бірі, 

Шәкәрім  аңсаған    «Ар  ілімі»  бҥгінгі  таңдағы  «Ӛзін-ӛзі  тану»  рухани-адамгершілік  білім 

жобасын айтуға болады [13]. 

М.Жҧмабаевтың пікірінше [14] «адамды тән мен жанның бірлігі, оның  ішіндегі жанның 

адам ҥшін маңыздылығын, адамды адам ететін  жан» екенін есерсек, «Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің 

тҧжырымдамалық  негізі  –  жалпыадмзаттық  қҧндылықтар  «Ақиқат»,  «Ішкі  тыныштық», 

«Дҧрыс  әрекет»,  «Сҥйіспеншілік»,  «Қиянат  жасамау»  болса,  білім  беруді  ізгілендіруде 

баланы оның жеке қасиеттерін ашу арқылы жаны мен жҥрегіне жылылық ҧялату және рухани 

біліммен  кеңейтуге  тереңдетуге  жағдай  жасау  басты  мақсат  болып  табылады.  Осы  бағытта білім  беруді  ізгілендіру  тұжырымының  ерекшелігіне  тоқталар  болсақ:ŸБаланың  бойында 

байқалмаған немесе дамымаған әлсіз қасиеттерін сҥйіспеншілікпен бекіту, сендіру.  

 Я.А.Коменский  «…  алдымен  сҥю  керек,  сонан  соң  оқыту  қажет»,-  деген  ойын  алға 

тартып,  «Мҥғалім  мәңгі  нҧрдың  кызметшісі,  ол  барлық  ой  мен  қимыл  әрекетіне  ақылдың 

дәнін сеуіп, нҧр қҧятын тынымсыз жалын иесі»,  - деп, ҧстаздар қауымын жоғары бағалаған 

[15].  


         Ал  В.А.Сухомлинский  «Балаға  рухани-адамгершіліксіз,  достықсыз  берілген  тәрбиені 

қараңғыда адасушылықпен салыстыруға болады» - деп қарастырады [16].  

К.Д.Ушинский  «Оқу  ісі  тек  ақыл  –  ойды  дамытып  қоймай,  “жҥрек”,”сезім”,  ”  ерік” 

қамтуы тиіс» [17]. 

Аристотель  ізгілікті,  адамгершілікті  интеллектуалды  және  этикалық    деп  бӛліп 

қарастырып, шынайы ізгілік, адамгершілік мінез-қҧлықтың ақыл-ой сезімімен ҥйлесім табуы 

этикалық және дианоэтикалық ізгіліктердің бірлігі болып табылады деп, ол адамгершілік пен 

ғылымның арасындағы айырмашылық мынада»  [18]. 

Конфуций  тҧжырымының  негізі:  ізгілік,  сҥйіспеншілік  болып  табылады.  Ҧлы  кӛсем 

«Қайырымдылық  болған  жерде  әсемдік  болады  деген  данышпандықтың  жиегінде  адам 

әрекеті, әлеуметтік нормасы тҧрады» -деп қоғамдық ӛмір және ізгілікті басқару жайында ой 

толғайды [19]  

Ж.Баласағҧн  «Жер  бетіндегі  тіршілік  аспандағы  кҥннен  басталады:  Дҥниенің  нҧрлы 

жомарт алыбы. Кҥнді  қара, сӛнбейтҧғын жарығы. Жарқыраған кҥнді кӛр де, кӛр мені,  - деп 

аспандағы кҥнді адамның бойындағы ізгі қасиетпен байланыстырады. «Кҥнді әлемнің тірегі, 

барлық тіршіліктің жаны», – деп адам болмысындағы  «Ізгілік адамның жҥрегінде орнығатын 

қасиет» - деп ерекше бағалайды [20].  

Рухани –адамгершілік білім - бҧл әлеуметтік-мәдени тәжірибенің игерілуі, 

жалпыадамзаттық қҧндылықтың қатынасы негізінде жеке тҧлғаның шығармашылық  

мҥмкіндіктері мен даралығының ашылуына ықпал етеді. 

 


Рухани-адамгершілік  білім  беру  дегеніміз  жетілген  ойы,  сӛзі,  ісі  бірлікте  ӛмір  сҥретін  адам 

тәрбиелеу  мақсатындағы оқушының жоғары рухани болмысын ашып кӛрсетуге ықпал ететін, 

оны  жалпыадамзаттық  қҧндылықтар  мазмҧнына  енгізу  арқылы  оқу-танымдық  әрекетті 

ҧйымдастыру мен жандандыруға мақсатты бағдарланған педагогикалық ҥдеріс.  

 

Біз білім беру жҥйесі арқылы қоғамдағы рухани-адамгершілік қҧндылықтарды жаңғыртқымыз келеді. Сол арқылы әр адам ӛз бойындағы қабілеттерін толық жҥзеге асырып, 

ӛз мемлекетімізге ғана емес, бҥкіл адамзат иігілігіне пайда келтіре алатындай болуы 

керек…Сара Алпысқызы  

«Рухани кәусар бҧлақ кӛзіне апаратын жолды іздеп табу –  әркімнің басты міндеті» 

 «Ізгілік-бҧл адамдарға деген адамгершілік, сҥйіспеншілік қатынас, бҧл ӛзге адамға 

жақсылық жасаудың негізі»  

“Адамның жақсысы – адамға  сҥйіспеншілікпен қарағандар”  

Абай Қҧнанбаев 

 

« Адамның рухы болатынына сенемін. Ғылым, біліммен оны бӛліп тастай алмаймыз. Ол рух –тҧтас, жаһандық қҧбылыс.  

Бірақ адамның тәні де болады. Кейде біз тән мен рухты алмастырып аламыз.  

Міне, осыдан барып адамның руханилығы мен жанының кемелденуіне ықпал ететін 

педагогика ғылым ретінде пайда болады»      

Ш. А. Амонашвили 

Ш.А.Амонашвили  «Ӛмір мейірімділікті дамытып, зҧлымдықтан арылу ҥшін тоқтаусыз  

қалыптасып  және  жаңарып  отыру  керек.  Адам  рухани  даму  деңгейіне  жеткенде  ғана  оның 

бойында  ізгілік  болады.  Білім  ізгілікке  бағыттамаса,  адам  бойында  ізгіліктің  нышаны 

байқалмаса,  онда  білім  пайдасыз  ҧстаным  болып  табылады.      Яғни  керісінше  білім  беру 

руханилыққа  бет  бҧрса,  онда  сӛз  жоқ  ӛмір  бақытқа,  тыныштыққа,  адамдардың  бірін-бірі 

тҥсінушілікке толы болар еді» дейді [ 

Сократ  танымдық  іс-әрекеттің  басты  мақсаты  -  адамды  жаратылысынан  ізгілік 

бастамасының  иесі  ретінде  қарастыра  отырып,  «адамның  жақсылық  жасағанда,  ол 

жақсылықтың  мәні  неде  екенін  білген  дҧрыс.  Егер  адамдар  жақсылықтардың  да, 

жамандықтың да не екенін, олардың табиғатын тҥсініп, білетін болса, онда олар еш уақытта 

да  жамандыққа  бармас  еді.  Жамандықтың  ӛзі  жақсылықтың  не  екенін  білмегендіктен 

болатын қҧбылыс»  Конфуций  «Қайырымдылық  болған  жерде  әсемдік  болады  деген  данышпандықтың 

жиегінде адам әрекеті, әлеуметтік нормасы тҧрады»  әл-Фарабидің пікірінше, ізгілік адамның жҥрегінде орнығатын қасиет. «Қайырымдылық 

бақытқа жету ҥшін керек. Ол табиғи тҥрде де, қалау тҥрінде де бола алады. Жақсы мінез-

қҧлық пен ақыл-кҥші бҧлар адамшылық қасиеттер болып табылады. Егер осы екеуі бірдей 

болып келсе, біз ӛз бойымыздан және ӛз әрекеттерімізден абзалдық пен кемелдікті табамыз 

және осы екеуінің арқасында біз ізгі игілікті және қайырымды адам боламыз, біздің ӛмір 

бейнеміз қайырымды, ал мінез-қҧлқымыз мақтаулы болады»   

Алтынадан 

Ақиқат жайында 

Барша жақсы қҧндылық атаулының, 

Кӛш басында ақиқат тҧрады анық. 

Бастау болып бар ҧлы қасиетке, 

Адамдықты биікке шығады алып. 

«Адал сол – таза еңбекпен кҥнін кӛріп, 

Жаны ҥшін адамшылық жан сақтайды» 

Деп Шәкәрім жырлаған ақиқатты, 

Бҧл ӛмір қадір тҧтып ардақтайды. 

 

Ішкі тыныштық 

Терең бойлап тҥбіне жҥрегіңнің, 


Тыныштықтың қадірін біле білгін. 

Абай атқан «әділет, тыныштыққа» 

Кӛңіліңнің қҧлағын тҥре білгін. 

Ішкі жанның ізгілік ойларына, 

Бейімділік болсыншы бойда мына. 

Тыныштықтан туралық пайда болад 

Дӛп келетін ақиқат байламына. 

 

Қиянат жасамау 

Бар қҧндылық болса егер жҥрегіңде, 

Мҥмкіндік жоқ жамандық тҥнегіне. 

Іспен тҥгіл оймен де жармаспағын, 

Қиянатшыл әлемнің білегіне Дұрыс әрекет 

Ой ісі, сана ісі, қимыл ісі, 

Ҧмтылса әрекеттің ол жемісі. 

Парызды арқалаған ар-ҧятпен, 

Ақиқат айдынында тҧркемесі. 

Дҧрыс жол, ізгіліктің бастамасы

Ӛзге жолды жаныңа жатсанашы. 

Ӛз әлемін жаратар ғажап етіп, 

Әрекеттің адам ғой бас қаласын. 

 

Сүйіспеншілік 

Жарқырап алтын таң атқанда, 

Шуағын ғаламға шашқанда. 

Оянған табиғат анаға, 

Сҥйсініп қарашы далаға. 

Қҧстар кеп, ән салып шуласа, 

Тіршілік теңізі туласа. 

Адамдар сабылған кӛшеге, 

Сҥйсініп қарашы қалаға. 

Әлемді әсем ғып жаратқан, 

Бәрі де сен ҥшін балапан. 

Сҥюге сыйлауға бір-бірін, 

Сҥйсінтіп қарашы жаратқан. 

Абдулла Оразкүл 

Қиянат  жасамау

  адамға  өмірінде  қайырымдылық  жасау  қаншалықты  парыз 

болса, соншалықты қиянат жасамауға парыз болу. 

Адам  ӛзін  Парызға  арнауы  тиіс  және  әрдайым    осы  әлемде  ӛзі  ӛмір  сҥре  алатындай, 

және де бҥкіл әлем тыныштықта рахаттана алатындай Парызға сәйкес әрекет етуі тиіс. 

Дұрыс әрекет  – жүректен шығып, сосын сөз ретінде бейнеленетін және іс  жүзінде 

қолданылатын құндылық.    Адам  ешбір басқалай жолмен емес, тек қана дҧрыс ӛмір сҥру 

арқылы нағыз ӛз әлемін таба алады.   

Ақиқаттан туындағанның барлығы – Дұрыс әрекет. От парызы – жану. Онсыз жай 

ғана кӛмір. Қант парызы – оның тәттілігі. Тәттілігі болмаса, жай ғана сусымалы зат. Егер біз ар-ұятымызға  сүйенбесек,  онда    Дұрыс  әрекет  болмайды.  Біз  ҥшін  жҥрек 

тазалығымаңызды.  Риясыз сүйіспеншіліктің  басы да, аяғыда болмайды.  

Риясыз  сүйіспеншілік  барлық  категорияда  осы  шақ,  келер  шақ,  өткен  шақпен 

өмір сүреді.   

Бҥкіл  әлемді  ӛзгертуші  ізгілік  пен  сҥйіспеншілік  бҧл  ӛте  қуатты  энергия. 

Сҥйіспеншілік энергиясы қалай адамнан адамға беріледі? Сӛзбен, кӛзбен, мейіріммен жымию 

арқылы,  қолмен  ҧстап  сезіну,  ісімен,  тҥсінісумен,  оймен.  Сол  сҥйіспеншілік  энергиясының 

жолсерігі – Адам болса, қайнар кӛзі – Жҥрек. 

Риясыз  мейірімділіктің  адамзат  тарихындағы  ҥрдісі  туралы  бӛлігінде  әлемге  әйгілі, 

риясыз  мейірімділіктің  символы  саналатын  Тереза  ана  мен  еліміздегі  қорғансыз  жетім 

балалардың  қамқоршысы  Сара  Алпысқызының    іс  жҥзінде  жасаған  еңбектері  баға 

жетпейді 

Ш.А.Амонашвилидің  ізгілікті  педагогикалық  жҥйесінде  «Ӛмір  мейірімділікті 

дамытып, зҧлымдықтан арылу ҥшін тоқтаусыз  қалыптасып және жаңарып отыру керек. Адам 

рухани даму деңгейіне жеткенде ғана оның бойында ізгілік болады 

Мейірім  –  рухани  сыйлық.  Ол  рухани  жомарттықпен  және  ӛзін-ӛзі  қҧрбандыққа 

шалумен байланысты.  

Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев а
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Национальное воспитание
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Ф ҚазҰпу 604-01-15. Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары. Бірінші басылым

жүктеу 71.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет