Білім және ғылым министрлігіжүктеу 402.68 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата20.03.2017
өлшемі402.68 Kb.
  1   2   3   4

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ  

5В010300 мамандығы бойынша 

ғылыми-білім беру кешені 

Педагогика және психология 

 

 

  

 

  

 

  

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

ЖАНЖАЛТАНУ пәні бойынша                                

(СИЛЛАБУС) 

5В010і00 «Педагогика және психология» 

кредиттік оқыту технологиясы бойынша  

2 курс студенттеріне арналған  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР  

 

 

БЕКІТІЛДІ   

 

 

 

   

                                                

ЕГФ АҚ директоры 

п.ғ.д, проф. ________________ Б.Д.Каирбекова  

 

“30” қыркүйек 2012 ж. Авторы: оқытушы, психология магистрі 

________________________Т.В.Зеленцова   

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ Кафедрасы 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ЖАНЖАЛТАНУ пәні бойынша 

5В010300 «

Педагогика және психология» 

 

  

 

  

жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқу түріне арналған  

 

 

 ҚР  ГОСО  6.08.059-2010  Жоғары  білім  (бакалавриат),  мамандық  5В010300-  «Педагогика  және 

психология»  (Астана  2010),  ҚР  жоғары  және  жоғары  оқу  орыннан  кейінгі  мамандықтар 

классификаторы (2009.09.01)  

 

Білім  Академиясы  кеңесінің  ғылыми-әдістемелік  отырысында  бекітілді  және  басылымға ұсынылды  

Хаттама №1 29.09.2012ж. 

 

НМС ЕГФ АО төрағасы Аға оқытушы  ___________ Э.Ю.Сарсембаева  

«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында қаралды 

Хаттама № 2  27.09.2012ж. 

«Педагогика және психология» кафедрасы жетекшісі 

м.ғ.д, проф. __________________ Ю.А.Россинский  

Келісілді: 

ИМО бастығы  

п.ғ.к.,доцент ________________ Н.М.Ушакова  

 

 

  

 

Медиатекаға тапсырылды___________________________ Б.К.Кусаинова   

 

  

 

  

 

 Жанжалтану оқу курсының  силлабус құрылымы 

                                                                                                             

1  Түсінік хат 

2 Оқу жоспарының тематикалық жоспары (1 кесте) 

3 Модульно-интегративная структура УК с указанием проблемных 

  вопросов по модулям (Таблица 2) 

4 Организация СРС по модулям УК (Таблица 3) 

5 Понятийный аппарат 

6 Материалы по владению УК по модулям 

7 Условия успешного достижения ожидаемых результатов по окончании 

 УК 

8 Организация менеджмента качества профессиональной подготовки студента по УК (виды и формы контроля знаний и умений студентов)  

(Таблица 4) 

9 Критерии и параметры оценки знаний, навыков и умений студентов 

 (включая СРС) (Таблицы 5, 6, 7)  

Байланыс ақпараты: 

 

Т.А.Ә. 


Время и место проведения 

Байланыс ақпараты 

Дәріс 

СРМП 


Зеленцова Татьяна 

Викторовна 

Сейсенбі 3 сабақ 

(аудитория по 

расписанию) 

Сәрсенбі 2 сабақ; 

Бейсенбі 4 сабақ 

(аудитория по 

расписанию) 

жұм. 45 – 22 – 11 

коммутатор 226 

 

 Түсінік хат

 

Пәнді оқыту мақсаты:  

1.

 

Студенттер  мен  бастауыш  білім  мұғалімдерін  жанжалтану  қызметі  шеңберінде  теориялық дайындау. 

2.

 Жанжалдардың  жүйелік  тұжырымдамаларын,  талдаудың  жүйелік  түрлерін  студенттердің 

шығармашылықпен  игеруі:  жүйелік  –  құрылымдық,  жүйелік  –  функционалдық,  жүйелік  – 

генетикалық және жүйелік – ақпараттық. 

3.

 Жанжалтанудың  теориялық  негіздері  мен  практикалық  ұғымдарына  кіріспе,  жанжалдың 

классикалық теорияларымен танысу.  

Бағдарлама  3  бөлімнен  құралған:  жанжалдың  жалпы  теориясы;  жанжал  психологиясы;  

жанжалдың алдын алу және шешу. Пәнді оқыту міндеттері: 

1.

 Отандық  және  шетел  психологиясындағы  парадигмалық  жанжалдың  негізгі  концепцияларын 

үйрету. 


2.

 

Жанжалдың  жасырын  мазмұнын  анықтауда  пәнаралық,  эволюцианистік,  жеке  және  бірізділік білімдерін қалыптастыру.  

3.

 Жанжалды реттеу және алдын алу техникасын игеру негізінде шығармашылық белсенділіктерін 

қалыптастыру.  

4.

 

Жанжалды  оқытудың  әдістерін,  жанжалды  ситуацияларда  медиатор  жұмысының  әдістерін үйрету.  

5.

 Жанжал идеяларының пайда болу тарихын үйрету. 

6.

 Адамдардың  өзара  іс-әрекетінің  түрлі  шеңберіндегі  ерекшеліктері  жөніндегі  білімді 

қалыптастыру.  

7.

 

Жанжалды ситуацияларды басқара білуін дамыту.  8.

 

Тұлғаны, топты, тұлғааралық қатынасты және өзара іс-әрекетті білуге деген қызығушылықтарын ынталандыру.  

9.

 Келісімге келу,  келісімге келу процестерінің динамикасына үйретуді дамыту.  

10.


 

Студенттер  бойында  қоғамда  және  оларды  зерттеуде  туындайтын  әлеуметтік-психологиялық 

процестерді түсінуін дамыту.  

Курсты оқып-үйренген соң студенттер білуі қажет:  

Білу 

 «Жанжалтану» пәнін, мақсаттарын және міндеттерін

 Жанжал тудыратын идеялардың даму тарихын; 

 Жанжалдардың классификациясын, себептерін, құрылымын; 

 Жанжал туындаған жағдайдағы тәртібін; 

 Қоғамдағы жанжалдың алдын алу және шешу. 

Іскерлік  

 Жанжал жағдайында себебін анықтау; 

 Жанжал тудыратын тұлғалармен жұмыс әдісін құрастыру; 

 Ұжымдағы жанжал ситуациясының диагностикалық әдістерін жұмыста қолдану

 Проблемалық ситуацияны болжау;  

 Жанжалдың алдын алу тәсілдерін қолдану;  

 Эмоцияларды басқара білу тәсілдерін қолдану, жанжалдағы агрессияны төмендету. 

Қызмет тәсілін меңгеру: 

 

Ұйымдастырушылық-технологиялық;  

Өндірістік-басқарушылық  («субъект-субъект» арасындағы қатынас); 

 

Ғылыми-зерттеушілік (кез келген типтегі ғылыми – зерттеу ұйымдарында, ғылыми-зерттеу жобалары ұйымдастыру). 

Құзырлы болу 

 Жанжал әрекетін үйренуде бағдарлама жасай білу; 

 Тұлғарааралық, отбасылық, жанжалда жұмыс істей білу; 

 Жанжал жағдайында толеранттылықты сақтау; 

 Жанжал жағдайында келісімдер жасай білу. 

 

 

Курстың мазмұны: 

«Жанжалтану»  курсы  4-ші  семестрде  оқытылады,  оқыту  үшін  2  кредит  қарастырылған,  оның 

ішінде аудиториялық сабақтар: дәрістер, тәжірибелік сабақтар, СӨЖО, сондай-ақ СӨЖ бар. Курс 3 

модульден  құралған.  Курс  бағдарламасында  тәжірибелік  сабақтардың  мазмұны  және  ғылыми-

тәжірибелік  ойлау  стиліне  негізделген  студенттердің  жеке  жұмыстары,  жекелегенде  -  жанжалдық 

зерттеулерді  дұрыс  өткізе  білу  және  жанжалдық  ситуацияларды  реттеуге  үйретеді.  Курс 

бағдарламасы студенттердің жеке жұмыстарына арналған сұрақтар мен тапсырмалардан,  әдебиеттер 

тізімінен және емтихан тапсырмаларынан тұрады. СӨЖО тапсырмаларын құрастырғанда жанжалды 

шешу  және  жанжал  кезінде  эмоционалды  күшті  реттеуге  арналған    тренингтерін  жүргізу 

қарасытырлған.   Тексеру формасы: емтихан. 

Пререквизиттер: «Жалпы психология», «Адам психологиясы және дамуы». 

Постреквизиттер:  «Басқару психологиясы», студенттердің педагогикалық іс-тәжірибесі. 

 


 1 Кесте – Оқу жоспарының тематикалық жоспары УК (3-ші семестр (15 апта) – 2 АК) 

 

 

№  

Атауы және ОК мазмұны 

(тақырыпшалар)  

Оқ

у ж

ұмалары

н

ың

 р

еті

 

ОК  формасы мен мазмұны 

Дәрістер  

Зертханалық-

тәжірибелік жұмыстар 

Семинарлар  /СӨЖО/ 

СРС 

Сағ

ат с

ан

ы

 

ОК 

ұйымдастыр

удың 

формалары 

мен әдістері 

Сағ

ат с

ан

ы

 

 ОК 

ұйымдастыруды

ң формасы мен 

әдістері 

Сағ

ат с

ан

ы

 

 

ОК 

ұйымдастыруд

ың формасы 

мен әдістері 

Сағ

ат с

ан

ы

 

 

ОК 

ұйымдастыру

дың формасы 

мен әдістері 

Модуль 1. Жанжалдың жалпы теориясы 

Жанжалдың  пайда  болуы және әлеуметтің дамуы. 

1 жұма 


тезистер 

талдау 


кесте 


Сызба  


Жанжал  қоғамдық  өмірдің 

әлеуметтік 

феномені 

ретінде. 

2 жұма 


тезистер 

 

 пікіралмасу 

Бағдарлама  Әлеуметтік 

жанжалды 

шешудің негізгі тәсілдері. 

3 жұма 

 

тезистер Іскерлік ойын 

 

 Картотека 

(20 карточка) 

Әлеуметтік жанжалдың 

дамуы. 


4 жұма 

тезистер  

 

  

Модуль Жанжалдағы тұлға. 

5 жұма 

 

 Дидактикалық 

ойын Тұлға моделі Сызба 


Модуль 2. Жанжал психологиясы 

Ішкітұлғалық жанжал. 6 жұма 

тезистер ойын-тренинг 

пікіралмасу Эссе 


Тұлғааралық жанжал. 

7 жұма тезистер игра-тренинг 

 

 Кесте 

Статустық-рөлдік жанжалдар: 

педагогикалық  ортадағы 

8 -9 

жұма 


тезистер 

игра 


обсуждение 

Реферат 


отбасылық, 

ерлі-


зайыптылар арасындағы. 

Топтық  жанжал:  саяси, этникалық 

жанжалдар. 

Ұйымдағы жанжалдар. 

10-11 


жұма 

тезистер талдау 


пікіралмасу 

Хабарлама  Модуль 3. Жанжалдың алдын алу және шешу 

10 


Жанжалдағы 

зорлық-


зомбылық. 

Лаңкестік 

мәселесі. 

12-13 


жұма 

тезистер  пікіралмасу 

Сызба 11 

Әлеуметтік  жанжал  және 

эксперименттік зерттеу 

14-15 


жұма 

тезистер  контент-анализ  6 

Тұсаукесер 

(презентация) 

моделі 


 

Қорытынды  

 

15 

 

30 

 

22,5 

 

67,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 Кесте Модульно-интегративная структура УК с указанием программных вопросов по модулям 

 

Мазмұны 

1 Модуль  

Жанжалдың ортақ қағидасы 

2 Модуль  

Жанжал психологиясы 

Бағдарламалық 

сұрақтар 

Мақсаты:  студенттер  жанжалды  күрделі  әлеуметтік 

көрініс сияқты қабылдауының құрылымы. Модулдің міндеті: 

 әлеуметтік жанжалдың және оның құрылымының 

мәнін анықтау; 

 

конфликтология және оның әдістемелік аспектілерінің көрсетілуі; 

 конфликтологияның  пайда болу тарихын оқып білу

 жанжал дамуын саралау, жанжал жағдайын бағалау; 

 қарым-қатынаста көрсетілген жанжал жағдайын 

бекіту; 


 

жанжалдың негізгі құрылым элеметтерін анықтау;  

жанжал себебімен динамикасын оқып білу.  

Мақсаты

жанжалдың 

теориялық 

және 


тәжірибелік 

білімдерін әртүрлі әрекеттерде қабылдау. Міндеті: 

 қоғамда  жанжалдың  алуан  түрлі  білімін  тереңдету  және 

бекіту; 


 

ішкітұлғалық,  тұлғааралық,  мәртебелік-қызметтік,  топтық және  институционалдық  жанжал  қағида  мәселелерін 

оқыту;  


 

тұлғаның өзін-өзі бағалау дағдысының дамуы;  

тестілеу нәтижесін алғанда талдауды қалыптастыра білу;  

ұйымда  іскер  пікірталасты  жүргізуді  қалыптастыру  және жанжалды талдауды дамыту

 жанжалды  шешу  барысында  сындарлы  сөйлем  құрастыра 

білуге қалыптастыру. 

 

Міндетті әдебиет 1

 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Уч. пособ.- СПб., 2006 

2

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология.- 

М., 1999. 

3

 

Вершинин М.С. Конфликтология; Конспект лекций.- СПб., 2000 

4

 Ворожейкин И.Е. И др. Конфликтология: Учеб.- 

М., 2001 

5

 

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.- М., 1996.- Гл.1-3. 

6

 Конфликтология: Учеб./ Под ред. А.С. Кармина.- 

СПб., 1999 

7

 

Конфликтология. Хрестоматия: Учеб. пос./ Сост. Н.И. Леонов.- М., 2003 

8

 Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб.- Р/Д., 2005. 

9

 Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика: 

Учеб.пос.- М., 1998 

1

 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Уч. пособ.- СПб., 2006 

2

 Ворожейкин И.Е. И др. Конфликтология: Учеб.- М., 2001 

3

 Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2000. 

4

 Громов О.Н. Конфликтология: Конспект лекций.- М., 

2000 


5

 

Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пос.- М., 2000 

6

 Конфликтология: Учеб./ Под ред. А.С. Кармина.- СПб., 

1999 


7

 

Конфликтология. Хрестоматия: Учеб. пос./ Сост. Н.И. Леонов.- М., 2003 

8

 Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб.- Р/Д., 2005. 

9

 Уткин  Э.А.  Конфликтология.  Теория  и  практика: 

Учеб.пос.- М., 1998  

Қосымша әдебиет 

1

 

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.- СПб., 1998. 

2

 Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание

конфликт!.- Новосибирск, 1989. 

3

 

Грановская Р.М. Творчество и конфликт в зеркале психологии.- СПб., 2006. 

4

 Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов.- 

М., 1990. 

5

 

Самыгин  С.И.,  Столяренко  Л.Д.  Психология управления.- Р/Д, 1997. 

6

 Смирнова Е.Е. Психология общения.- СПб., 2005. 

 

1 

Большаков  В.Ю.  Психотренинг.  Социодинамика,  игры, 

упражнения.- СПб., 1996. 

2

 Бурнард  Ф.  Тренинг  межличностного  взаимодействия.- 

СПб., 2001. 

3

 

Дерманова  И.Б.,  Сидоренко  Е.В.  Психологический практикум. Межличностные отношения.- СПб., 2001. 

4

 Джонсон Д.У. Тренинг развития и общения.- М., 2000. 

5

 Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и 

упражнения.- Екат., 1998. 

6

 

Психогимнастика в тренинге/  Под ред. Н.Ю.  Хрящевой.- СПб., 19999. 

7

 Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной 

компетентности.- СПб., 2004. 

8

 

Смит Дж. Тренинг уверенности в себе.- СПб., 2002. 9

 

Фопель К. Психологические группы.- М., 2004. 10

 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе.- М., 2005. 

Зертханалық-

тәжірибелік 

сабақтар мазмұны  1-4  сабақ.  Әлеуметте  жанжалдың  пайда  болуы  және 

дамуы.  

Жоспар: 

1.

 Әлеуметтік-конфликтологияның  шығу  тарихының 

алғышарттары. 

o

 

ХХ  ғасырға  дейін    конфликтологияның  пайда болуы мүмкін болды ма? 

o

 Неліктен  конфликтологиялық  ой  философиялық 

жағдайда дамыды? 

o

 

Философия  тарихы  назарындағы  конфликтология эволюциясында қандай факторлар негізінде жатты? 

2.

 Теориялық – әдістемелік конфликтологияның негізі. 

o

 Конфликтологияның әдістемелік ұстанымдарын атау? 

13-16 сабақ. Ішкітұлғалық жанжалдар. 

Жоспар: 

1

 Ішкітұлғалық жанжал түсінігі. 

o

 Ішкітұлғалық жанжал ерекшеліктерін атау; 

o

 Ішкітұлғалық 

жанжалдың 

негізгі 

психологиялық концепцияларын атау (З. Фрейд, А. Адлер, 

К. Юнг, Э. Фромм, К. Левин); 

o

 перечислить формы проявления ВК; 

2

 Ойын  –  тренинг  «Ішкітұлғалық  жанжал»  мысалы 

бастауыш мектептегі жағдай. 

3

 

Тұлғааралық  жанжал  және  мұғалімнің  эмоционалды куаруы. 

4

 Бақылау тесті. 

o

 

Жанжалдың жүйелі 

тұжырымдамасының 

өзгешеліктерін қарау? 

o

 Жанжал әдістерін атап оқу? 

o

  «жанжал 

социологиясы» 

және 

«жанжал 


психологиясы» деген не? 

3.

 Конфликтологияның дамуының қазіргі мәселелері. 

o

 Конфликтологияның  дифференциасы  салаларға 

бөлінуі мүмкін бе? (негізде) 

o

 

Конфликтологияның қандай 

саласы 


жақсы 

әзірленген? 

4.

 

Бақылау тесті. Әдебиет: 

конфликтологияның 

дифференциациясының салаларға 

1

 Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология 

в схемах и комментариях: Уч. пособ.- СПб., 2006,- 

Разд. 1. 

2

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология.- 

М., 1999.- Разд. 1 

3

 

Вершинин М.С. Конфликтология; Конспект лекций.- СПб., 2000.- Лек.1 

4

 Ворожейкин И.Е. И др. Конфликтология: Учеб.- 

М., 2001.- Гл.1. 

5

 

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.- М., 1996.- Гл.1-3. 

6

 Конфликтология: Учеб./ Под ред. А.С. Кармина.- 

СПб., 1999.- Гл. 1 

7

 

Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб.- Р/Д., 2005.- Ч.1 

5-8  сабақ.  Әлеуметтік  қақтығысты  шешудің  негізгі 


Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

жүктеу 402.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет