Білім және ғылым министрлігі


Фразеологиялык  тіркестерді  меңгертуде  окушылардыңжүктеу 316 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата03.05.2017
өлшемі316 Kb.
1   2   3

Фразеологиялык  тіркестерді  меңгертуде  окушылардың 

белсенділігін арттыратын әдіс:

A) Баяндау;

B) Индукция, дедукция;

C) Интербелсенді;

О) Проблемалық;

Е) Кітаппен жұмыс істеу;

Ғ) Мағыналы сөздерді түсініп, талдап, таңдап қолдана білу;

0 )  Мәнерлі сөйлеуге үйрену;

Н) Әдеби тілдің орфоэпиялық нормасына қатысын білу.

56.  Сөзжасамды  оқыту  әдістемесіндегі  калы пты сты ры лагы н 

дағды мен іскерліктің бірі:

A) Үндестік заңын білу;

B) Сөздердің дұрыс айтылып, дұрыс жазылуын білу;

C) Мағыналы сөздерді түсініп, талдап, таңдап қолдана білу;

Е>) Түбір, туынды түбір, туынды сөз ұғымдарын ажырата білу;

Е) Сөздердің жазылу нормасын анықтау;І

С.ТОрайғыроа 

атыидағы  ПМУ-аі.п

акадөмІЯс С.БөЙсс 

атындағы  ғи>

Ғ) Сөзжасамдық тәсілдерді меңгеру;

С) туынды сөз ұгымдарын бір-бірінен ажырата білу;

Н) Сөздердің даму заңдылыктарын аныктап айту.

57.  И нтонация тәсілі:

A)  Жалпы  грамматикалық  мағыналардың  түрлену  жүйесін, 

синтаксистік қызметінің ортақтыгына қарай топтап айту;

B) Синтаксистік бірліктердің грамматикалық мағынасын білдіру;

C) 


Сөз 

тұлғаларының 

қызметі 

мен 


қалыптасу, 

даму 


заңдылықтарын анықтап айту;

О) Сөздердің айтылу нормасын негіздеуші;

Е) Сөздердің жазылу нормасын жүйелеуші;

Ғ) Сөздердің дұрыс айтылуы;

О) Сөйлемдегі ойды ажырату;

Н) Грамматикалық магыналарын білдіру.

58. О қы ту әдістерін таңдау ш арттары :

A) Тұлға қасиеттері;

B) Жан-жақтылық;

C) Білім, іскерлік, дагды;

Э) Ұйымдастыру формаларының ерекшелігі;

Е) Басқарушылық;

Ғ) Бағыныштылық; 

:

О) Ойды байланыстыра сөйлеу;Н) Әрекеттер мен түрткілер.

!■

59.ТІЛ дам ы ту ж ұмы стары н жүргізудің негізгі бағы ттары :A) Сөздік қорды байыту, ойды байланыстыра мазмұндау;

B) Тілді байыту,білімді жүйелеу, мақсатқа жету;

C) Ойды байланыстыра сөйлеу, теориялық білімді қорыту;

О) Тілдік норманы игеру, дұрыс жазуға дағдылану;

Е) Ой қорытындысын шығару, пікірталасқа түсу;

Ғ) Әдеби тілді, тіл мәдениетін меңгерту;

О) Туынды сөздерді меңгерту;

Н) Сөз мағынасьт ажырата білу.

60. О қы ту тап сы рм алары н  жоспарлауда ескерілетін  жағдай:

A) Оқулықта берілген жаттығулардың толық қамтылуы;

B) Тақтамен жұмыстың болуы;

C) Материалдың көлемі;

Щ Окушылардың жас ерекшелігі;

18


Ь) Оқулықлен, дәптермен жұмыстардын орындалуы;

Ғ) Теориялык тақырыптардың кдмтылуы;

О) Дұрыс жаэупі дагдылану;

Н) Синтаксистік бірліктердің фамматикалық магыналарын білу

2-Нуска

І .И.Үйқыбасв усм нгіи диктант түрлері:

A) Қатақ тіліи оқыту эдістемесі;

B) Дидакти кал ы қ материалдар;

C) Қазак тілін оқытудың дидаггикшіық негі ідері;

О) Қазақ тіліи оқыту методикаеы;

Е) Қазақ тілі синтаксисін оқыту;

Ғ) Түсіндірмелі;О) Терме;

Н) Шығармашылық.

2.

  Педагогика 

гылымының 

білім  беру 

жэне  оны  оқыту геориясыи карастыратыи салаеы:

A) Дидактика;

B) Коммуникация;

C) Оқытудың 

жаңа 


техиологиясы;

О) Этиопедагоги ка;

Е) 


Дамыта оқыту техиологиясы;

Ғ) Педагогика;

О) Оқыту теориясы;

Н) Тілдік қатынас негіздері.

3. Қазақ тілін мецгертуде маңызды:

A) Жаттығулар;

B) Бағдарламада беріледі;

C) Оқулық;О) Дидактикалық ойындар;

Е) Тіл 


білімінде;

Ғ) Түрлі эдіс-тәсілдер;

С)Жаттау;

Н) Бағдарлама.

4. 

Сөйлем 


ішінде келуіне қарай  паузаның түрлері:

A) Дауыс  кідірісі;

B) Дауыс үзілісі, дауыс күші;

19


С) Дауыс кідірісі;

Ә) Тембр, дауыс күші;

Е) Дауыс күші, тембр;

Ғ) Дауыс үзілісі;

О) Пауза;

Н) Екпін.5.Лексикалық қателердіц түрі:

A) Сөйлемді дұрыс құрмау;

B) Дыбыстарды ажырата алмау;

C) Сөзді кұрамына қарай талдай алмау;

О) Сөздің магынасын анық түсінбеу;

Е) Синтаксистік талдау жасай алмау;

Ғ) Сөздерді орнымен жұмсамау;

О) Сөзді орынсыз қайталау;

Н) Сөйлем мүшелерін ажырата алмау.

6. Тіл мәдениетініц саласы:

A) Стилистика;

B) Синтаксис;

C) Ауызша және жазбаша тіл;

О) Лексикология;

Е) Семасиология;

Ғ) Сөйлеу этикеті;

С) Шешендік өнер;

Н) Фонетика. 

|  


Ф

7.Синтаксистік материалдарды берудегі иегізгі приицип:

A) Магыналық-құрылымдық принцип;

B) Ғылыми принцип;

C) Лексикалық принцип;

О) Этимологиялық принцип;

Е) Тарихи  принцип;

Ғ) Дәстүрлі принцип;

О) Фонетикалық принцип;

Н) Морфологиялық принцип.

8.  Орфографиялық дағдыиы  қалыптастыру жолы:

A) Ережені жаттау;

B) Қатемен жұмыс;

20


С) Жаттығу;

Э) Мәтінмен жұмыс;

Е) Қайталау;

Ғ) Тест тапсырмалары;

С) Талдау;

Н) Зерттеу.9.Қазак  мектебінде  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесін

жазған ғалымдар:

A) А.Әбілқаев;

B) Д.Әлімжанов, Ы.Маманов;

C) З.Бисембайқызы;

Э) Ш.Х.Сарыбаев;

Е) Ф.Оразбаева;

Ғ) С.Жиенбаев;

С) Р.Сыздықова;

Н) Б.Шалабай.

10. Мұғалімнің жеке тұлғасының тәрбнеге әсері:

A) Оқушы тәрбиесіне эсері аздап бар;

B) Оқушы тәрбиесіне әсері жоқ;

C) Оқушы тэрбиесіне әсері мүлдем жоқ;

О) Оқушы тәрбиесіне әсері  аздап жоқ;

Е) Оқушы тәрбиесіне  тікелей әсері бар;

Ғ) Оқушының талғамына әсері бар;

С) Оқушының танымдық көзқарасына әсері бар;

Н) Оқушының танымдық көзқарасына әсері жоқ.

11.Күнтізбелік жоспарды жасауда сүйенетін қүжат:

A) Оқу құралдары;

B) Оқыту бағдарламасы;

C) Сабақ құрыл ысы;О )

 Оқулық;


Е) Әдістемелік тәсілдер;

Ғ) Дәптер;

С)Тақта;

Н) Жаттығулар.12. Лексикалық жаттыгулар:

А) Буын үндестігі бойынша қосымшаларды жалғау;

алгаш

21


B) Сөйлем кұрау;

C) Сөз тіркестерін ажырату;

О) Сөйлем мүшелеріне талдау жаттығулары;

Е) Сөздерді магынасына қарай бөліп жазу;

Ғ) Диалектизмдерді табу;

О) Топонимдерді ажьфату;

Н) Дауыссыз дыбыстарды табу.

13.Теориялық материалды бекіту кезеці:

A) Сабақтың басталар кезі;

B) Сабақтыың аяқталар кезі;

C) Жаңа сабақтан кейінгі кез;

Э) Жаңа тақырыпты түсіндіру кезі;

Е) Бага қою кезі;

Ғ) Жаттыгу орындатуда;

С) Диктант жаздыруда;

Н) Тест тапсырмаларын жазуда.

14. Сөзжасамды оқытудыц жалпы әдістемелік үстанымы:

A) Функционалдық, магыналық, коммуникавтивтік;

B) Экстралинвистикалық, функционалдық, синхрониялық;

C) Тыңдау қабілетін тірек ету, дыбысты морфема қүрамьгада алу; 

Ә) Интонациялық, синтаксистік байланысы, орын тәртібі;

Е) Экстралингвистикалық, функционалдық, жүйелілік, дыбыс пен 

эріпті салыстыру;

Ғ) Құрылымдык-мағыналық;

О) Туынды сөз бен негізді ажырату;

Н) Синтаксистік байланысы.15. 

Синтаксисті 

оқытудағы 

дағды 

мен 

іскерлікті 

қалыптастырудың негізгі әдісі:

A) Синтаксистік байланысы;

B) Түсіндіру;

C) Жаттыгу;

О) Көрнекілі;к

Е) Әңгімелеу; '  

' ; 

Л.

5

Щ

Ғ) Жаттау;

О) Сабақ айту;

Н) Көру.


22

16.  Орфографияны  оқыткан  кезде  ойын-жаттыгуларының

өткізілу кезеңі:

A) Сабақтың  ұйымдастыру кезінде;

B) Сабақты бекіту кезінде;

C) Сабакты қорытындылау кезінде;

О) Кез келген уақытта;

Е) Жаңа матерналды түсіндіру кезінде;

Ғ) Жаттыгу жұмыстарын орындату кезінде;

С) Сабақтан тьіс уақытта;

Н) Демалыс кезінде.

17. С ауатты лық, сөйлеу тілінің даму деңгейі көрсеткіші:

A) Орфоэпиял ық сауаттылық;

B) Пунктуациялық сауаттылық;

C) Теориялық білім сауаттылыгы;

О) Лексикалық сауаттылық;

Е) Орфографиялық сауаттылық;

Ғ) Фонетикалық сауаттылық;

С) Сөздердің дұрыс айтылуын қадагалау;

Н) Сөздердің дұрыс жазылуын бақылау.

18.Тіл дамыту компоненті:

A) Сөздердің дұрыс жазылуын бақылау;

B) Сауаттылыққа дагдыландыру;

C) Сөздердің дұрыс айтылуын қадагалау;

Б ) Қатысымдық құзыреттілік қалыптастыру;

Е) Білімдік құзыреттілік қалыптастыру;

Ғ) Жаңа сөздермен жұмыс;

С) Сөз магынасын түсіне білу;

Н) Тыныс белгілерін дұрыс қолдану.

19. Тіл дамыту ұстанымы:

A) Саналылық;

B) Жас ерекшелікті ескеру;

C) Теорияның практикамен байланысы;

15) Ғылымилық;

Е) Белсенділ ік;

Ғ) Сөздікпен жұмыс;

С) Мәтінмен жұмыс;

Н) Жаттыгу.

23


20.Жана  сездерді есте сактаудың тәсілі:

A) Сөздік жұмысы;

B) Көрнекілік;

C) Мәтін арқылы оқу;

О) Оку арқылы;

Е) Көру диктанты;

Ғ) Магынасын ашу;

С) Тест тапсьфмалары аркылы;

Н) Көру диктантын жазу. 

*  ' 


1

21.

 Білім берудіц басты  максаты:

A) Компьютерлік білім беру;

B) Тұлганы дамыту;

C) Ұлттық білім моделін жасау;

В) Үлттық тәрбие беру;

Е) Ақпарат беру;

Ғ) Теориялық білім беру;

О) Танымын кеңейту;

Н) Оқуға үйрету.22.

  Ж .Дәулетбекова  ұсынган  6-сынып  окулы ,ы ндагы   оқуга 

кы зы гуш ы лы кты   артты руды ң баспалдақтары :

A) Сабақтың қызықгы болуы;

B) Тілдік-білім машықтың қажеттілігі;

C) Тілдік білімге, машықтануга деген ішкі қажеттілікті дамыту;

О)Фонетиканы оқыту;  

"

Е) Морфологияны оқыту;Ғ) Синаткасисті оқыту;

С) Сөзжасамды оқыту;

Н) Лексиканы оқыту.

23. 

Окыту 

үлерісінің 

тиімді 

және 

мазмүнды 

болуын 

камтамасыз ететін  негізгі зацдылык:

A) Білім стандарты;

B) Жүйесі;

C) Әдістері;

О) Жоспары;

Е) Оқыту үстанымдары мен талаптары;

Ғ) Багдарлама;

С) Оқулық;

Н) Дәптер.

24


24.  Фонетиканы  оқытудағы  өкпенің  актнв  мүше  немесе

пассив мүше болуы:

A) Актив мүшеге жатады;

B) Пассив мүшеге жатады;

C) Пассив мүшеге жатады дыбыс жасауга қатысы жоқ;

О) Актив мүшеге жатады дыбысты жасау үшін ауа алып түрады;

Е)  Актив  мүшеге  жатады  дыбысты  айтқанда  тікелей  өкпеден 

шыққан ауа қатынасады;

Ғ) Ауаны шыгарады;

С) Дыбыс жасауга мүлдем қатыспайды;

Н) Пассив мүшеге жатады.25.  Сөздердің тура және  ауыспалы  магынасын  өткенде тиімді 

саналатын  әдіс:

A) Эксперимент;

B)Түсіндіру;

C) Жаттьну;

Э) Анализ;

Е) Салыстыру;

Ғ) Синтез;

0 ) Дыбыс құрамын анықтау;

Н) Сөздердің жасалымын табу.

26.  Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесіне  үлес  қосқан  іргелі 

ғалымдар:

A) С.Жиенбаев;

B) Қүлмагамбетова;

C) Б.Кәтенбаева;

О)

 С.Мырзабеков;Е) Т.Сайрамбаев;

Ғ) М.Томанов;

С) Т.Қордабаев;

Н) Қ.Есенов.27. Сабақтыц түрі:

A) Білім беру; -

B) Тәрбиелеу;

C) Сүрау;

О) Білімді тексеріп, багалау;

Е) Дамыту;Ғ) Қайталау;

25


0 )  Қорытынды;

Н) Тест. 

^

28.  Сөйлемді  және  мәтінді  м агы н алы к  бөлш ектерге  болудіңкұралы:

A) Екпін;

B) Интонация;

C) Пунктуация;^)

 Сөздердің байланысы;

Е) Магынасы;

Ғ) Мәтін;

С) Жаттығу;

Н) Оқулық.

29.

  Окушының  сөйлеу  дагдысын  калыптастыруга  негіз

болатын жумыс түрлері:

A) Сурет салу, сызба кесте жасау;

B) Меңгерген білімін кестеге салу;

C) Көрнеліктер арқылы түсіну;

Ә) Диафильм, фильмдер көру;

Е) Шыгарма жазу, жоспар;

Ғ) Конспект, реферат;

С) Пікірталас, ойталқы;

Н) Оқу, жазу.

30. Окытудың коммуникативтік үстанымы:

A) Орфоэпиялық нормамен сөйлеуін қалыптастыру;

B) Тілдік нормага сай дұрыс жазуын қалыптастьфу;

C) Оқушылардың білімді жүйелі меңгеруін бақылау;

Э) Оқулықтагы материалды толық меңгеруін қадагалау;

Е) Оқушылардың практикалық сөйлеу тілін жетілдіру;

Ғ) Шешендік өнерді меңгерту;

О) Орфографиялық нормамен сөйлеуін қалыптастыру;

Н) Оқушылардың дәстүрлі нормамен сөйлеуін қалыптастыру.

31.Қазак тілін окыту әдістемесінің негізін салушы ғалымдар:

A) Ә.Садуақасов;

B) Ә.Ермеков;

Е) А.Байтүрсынов;

Ғ) Ә.Исабаев;

C) С.Жиенбаев;

26


Н) Р.Сыздықова.

р

32. Ә.Исабаев қазақ тілін теориялық жақтан үйрету әдістері:

A) Хабарлау эдісі, орфографиялық талдау әдісі;

B) синтаксистік талдау әдісі,  тәжірибе әдісі;

C) Көшіріп жазу эдісі;

О) Әңгіме әдісі, хабарлау әдісі;

Е) Морфологиялық талдау эдісі, сөйлем қүрату эдісі;

Ғ) түсіндіру әдісі, тэжірибе эдісі, кітапты пайдалану эдісі;

О) Әңгіме әдісі;

Н) Жазу, жаттау, көру.33. Жаттығудыц релі:

A) Іскерлікті қалыптастырудың негізгі жолы;

B) Дидактикалық материалдар;

C) Көрнекіліктер;

О) Таблицалар;

Е) Ойындар;

Ғ) Теорияны тэжірибеде қолдана алу;

О) Теорияны бекіту;

Н) Тақтамен жүмыс.

34.  Фонетикалық  жаттығуларда  жүргізілетін  талдау  түрі 

қандай:

A) Түбірге талдау;

B) Сөзге таддау;

C) Сөз табына талдау;B)

 Дыбыстық талдау;

Е) Сөз тұл ғасына талдау;

Ғ) Фонетикалық талдау;

C) Ықпал түрлерін таба білу;

Н) Жазу, жаттау.35Лексикалық талдау:

A) Сөз түлгасына;

B) Дыбыстарга;

C) Сөз қүрамына;О)

 Қызметіне қарай;

Е) Негізгі түбірге;

Ғ) Сөз магынасына;

0 )  Туынды түбірге;

27


Н) 

Сөз жасалымына.36.  Морфологияны оқыту  принципі:

A) Информатикалық;

B) Теорияны практикамен ұштастыру;

C) Алдын-ала болжау;

О) Парадигматикалык;

Е) Статистикалық;

Ғ) Сөз таптарын білу;

О) Талдау; 

Н) Оқу. 

І37.  Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесіне  үлес  коскан  іргелі

галымдар:

A) Т.Қордабаев;

B) Т.Сайрамбаев;

C) Ә.Аблақов;

О) М.Балакаев;

Е) Р.Әміров;

Ғ) Н.Оралбаева;

О) Әбілкаев;

Н) Ж.Дәулетбекова.

ц

38.  Орфографиялық  нормада  сөйлеу  әрекетінің  қай  түріманызды:

A) Окылым, тыңдалым, жазылым;

B) Айтылым, жазылым, тындалым;

C) Жазылым, айтылым;

Р ) 

Жазылым, тыңдылым, сөйлесім;Е) Тыңдалым, айтылым, оқылым;

Ғ) Жазылым;

С) Тыңдалым;

Н) Сөйлесім.39.  Алгаш рет сауаттау әдісін ұсынган галымдар:

A) Ж.Аймауытов;

B) Ы.Алтынсарин;

C) Қ.Кемеңгерұлы;

О) М.Жұмабаев;

Е) А.Байтұрсынов;

Ғ) М.Макатаев;

28


О) Р.Сейсенбаев;

Н) Қ.Аманжолов.40. Қазақ мектебінде колданылган алғашкы әдістер:

A) Жаттыгу әдісі;

B) Көрнекілік әдіс;

C) Талдау әдісі;

О) Әңгіме әдісі;

Е) Жинақтау әдісі;

Ғ) Көру;

С) Окулык;

Н) Дәптер.

41. 

Окушылардын 

жекелей 

жұмысын 

корытындылау

тиімділігі:

A) Жеке-жеке тексеру;

B) Оқыту;

C) Жұмысты жинап алу;

О) Орындау кезінде сырттай бақылау;

Е) Сыныпта талдау, жинақтау жасау;

Ғ) Үй тапсырмасын тексеру;

С) Окулыкпенжұмыс жасау;

Н) Өлең жаттау.

42.  Тілдіч  орфоэпиялык  және  орфографиялык  иормаларын

жете түсіну үшін әуелі нені білу керек:

A) Дыбыстар жүйесін;

B) Сөз жүйесін;

C) Сөз тіркестерін;

О) Дыбыстардьш дыбысталу ерекшеліктерін;

Е) Буын үндестігін;

Ғ) Орфоэпиялық норманы;

С) Орфофафиялык нормаларды;

Н) Дауысты дыбыстарды.

43.  Сөз  мағыналары  тіл  теориясынын  кай  саласында

о кыты л а д ы :

A) Лексикология;

B) Фонетика;

C) Пунктуация;

О) Сез тіркесі;

29


Е) Сабақтың басталар кезі;

Ғ) Семантика;

С) Стилистика;

Н) Синаткасис.

44.  Сөз тіркесін оқы туда 

нені меңгерту 

қажет:


A) Тілдің лексикалық қабатын толықтыру, байыту;

B) Тілдегі фонетикалық білімді жалгастырушы;

C) Сөздердің шыгу тегін анықтаушы;

О) Сөздердің жазылу нормасын анықтаушы;

Е) Сөздердің айтылу нормасын негіздеуші;

Ғ) Есімді сөз тіркесі;

С) Ортақ байланыс;

Н) Синтаксистік қатынас түрі.

45. 


Синтаксисті күрантын 

мазмұн:


A) Синтаксистік ұгымдар мен ережелер;

B) Синтаксисті оқыту жолдары;

C) Синтаксисті оқытудың эдістер.і 

О) Синтакисті оқыту ұстанымдары;

Е) Синтаксисті оқытуга арналган көрнекіліктер;

Ғ) Сөз тіркесі;

С)Сөйлем мүшелері;

Н) Жаттыіу жұмыстары.

46. 

Орфографиины 

оқытқандагы 

сөздік 

диктантгыц 

тиімділігі:

A) Сөздерді жазу жеңіл; 

^

B) Сөздің мэнін түсіндіреді;

C) Уақыт алмайды;

О) Оқушылардың ойын дамытады;

Е) Сөздердің жазылуын есте сақтайды;

Ғ) Сөздердің айтылуы  мен жазылуын есте сақтайды;

С) Еклінді ажыратады;

Н) Интонацияны меңгереді.

47. 

Пунктуациялық  білім 

беру 

кезінде 

қолданылатын

еңбектер авторы:

A) Ә.Садуақасов;

B) Ә.Ермеков;

C) С.Жиенбаев;

30


О) Х.Аргынов;

Е) А.Байтұрсынов;

Ғ) Ф.Мұсабекова;

С) Р.Сыздықова;

Н) Н. Оралбаева.

48. Оушының сөйлеу дагдысын калыптастыру тәсілі:

A) Пікірталас ұйымдастыру;

B) Жазбаша жұмыстар;

C) Жаттыгу орындату;

О) Ойқорытынды жаздьфу;

Е) Қайталау сабақтары;

Ғ) Ойталқы;

С) Диспут;

Н) Шығарма.

я §


49. Тіл дамыту компоненті:

A) Сөздердің дұрыс жазылуын бақылау;

B) Білімдік құзыреттілік қалыптастыру;

C) Сауатгылыкқа дагдыландыру;

О) Сөздердің дұрыс айтылуын қадагалау;

Е) Қатысымдық құзыреттілік қалыптастьфу;

Ғ) Жаттығу орындату;

С) Қайталау сабақтары;

Н) Жаңа сөзбен жұмыс.

50.


 Ауызша сөйлеу мәденнетінін тілдік негізі:

A) Жазу нормасы ережелері;

B) Орфоэпия қагидалары;

C) Грамматиканың жалпы қагидалары;

О) Тіл білімі салаларындагы аныктамалар:

Е) Ережелердің жиынтыгы;

Ғ) Ерін үндестігі;

С) Дыбыс үндестігі;

Н) Жаттыгу.

н

51. Дилактнканын зерттеу саласы:A) Оқытудың ұстанымдары;

B) Тілдің теориясы:

C) Тілдік категориялардың анықтамалары;

О) Білімнің мазмұны.гылыми негізі;

31


Е) Тілдік құбылыс;

Ғ) Оқыту әдістері;

О) Жаттығу;

Н) Оқулық.52. Әдістеме туралы еңбегі бар галымдар:

A) Ж.Аймауытов;

B) М.Жұмабаев;

C) Қ.Кемеңгерұлы;

О) Ы.Алтынсарин;

Е) А.Байтұрсынов;

Ғ) Ф.Оразбаева;

О) М.Балақаев;

Н) Ж . Саду ақасұлы.

53. Сабақ жоспарыыың кұрылымдық жүйесі:

A) Сабақтың мазмұны мен әдістемесін айқындайды;

B) 45 минутгық білім көлемін анықтайды;

C) Жаңа сабақты түсіндіреді;

О) Білімді жинақтайды;

Е) Сабақтың мақсатын айқындайды;

Ғ) Білім беруде жүйелілікті қадағалайды;

С) Оқулықпен жұмыс;

Н) Дәптермен жұмыс.

54. ¥яң  және үнді дауыссыздарды меңгертудегі тиімді әдіс:

A) Баяндау;

B) Жаттыгу;

C) Салыстыру;

О) Эксперимент;

Е) Түсіндіру;

Ғ) Дыбыстау;

С) Оқыту;

Н) Жаздыру.

55.  Лексикадаы  өткен  білімді  меңгертуде  қолдаыылатын 

тәсіл:

A) Сөздіктермен жүмыс;

B) Білімді тексеріп,багалау;

C) Ойындар жүргізу;

Ә) Оқулықпен жұмыс;

32


Е) Ойсергектер пайдалану;

Ғ) Мәтінмен жұмыс;

О) Жаттау;

Н) Ереже оқу.

56.Фонетиканы  окыту  әдістемесіндегі  калы птасты ры латы н

дагды мен іскерліктіц бірі:

A)  Үндестік  заңының  әдеби  тілдің  орфоэпиялық  нормасына

қатысын білу;

B) Магыналы сөздерді таңдап қолдана білуге үйрену;

C) Түбір,туынды түбір,туынды сөз ұгымдарын ажырату;

О) Сөздердің дұрыс айтылыпдұрыс жазылуын білу;

Е) Сөздердің жазылу нормасын анықтау;

Ғ) Дыбыс үндестігін білу;

О) Сөйлем мүшелерін меңгеру;

Н) Сөз құрамын ажырата алу.

57. Интонация тәсілі:

A) 

Сөз 


тұлгаларының 

кызметі 


мен 

қапыптасу,даму 

заңдылықтарын анықтап айту;

B) 


Жалпы 

грамматикалық 

магыналардың 

түрлену 


жүйесін,синтаксистік кызметінің ортактыгына қарай топтап айту;

C)  Синтаксистік  бірліктердің  грамматикапық  магыналарын 

білдіру жэне ұйымдастыру;

Ә) Сөздердің айтылу нормасын негіздеуші;

Е) Сөздердің жазылу нормасын жүйелеуші;

Ғ) Сөздердің байланысу формаларын ажырату;

О) Қабысу мен жанасуды меңгеру;

Н) Жаттыгу жұмыстарын орындау.

58. Пунктуацияны окытудагы ұстанымдардыц бөлінуі:

A) Г рамматикалық,логйкалык,интонациялық;

B) Грамматикалық, жүйелілік;

C) Білімдік^логикалық, гылымилық;

О) Логикапык, гылымилык, магыналык;

Е) Интонациялық;

Ғ) Логикалық;.

О) Жүйелілік;

Н) Магыналық.

Ш

59. Тіл дамыту жұмыстарын жүргізудін  негізгі багыттары:

33


A) Тілдік норманы игеру,дұрыс жазуга дагдылану;

B) Тілді байыту,білімді жүйелеу, мақсатқа жету;

C) Сөздік қорды байыту, ойды байланыстыра мазмұндау;

О) Ойды байланыстыра сөйлеу, теориялық білімді қорыту;

Е) Ой қорытындысын шыгару, грамматиканы меңгеру;

Ғ) Тілдік норманы игеру;

С) Диктант жаза білу;

Н) Оқи білу;
жүктеу 316 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет