Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Білім беру мазмұнына қойылатын талаптаржүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет8/9
Дата22.04.2017
өлшемі0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар

      14. Докторантураның білім беру бағдарламасының құрылымы маңызы бірдей екі білім және 

ғылым компоненттерінен тұрады, олардың арақатынасын, өлшемін және есебін көрсетеді.

      15. Докторантураның білім беру бағдарламасында:

      1) базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін меңгеруден тұратын теориялық оқыту;

      2) докторанттардың практикалық даярлығы: практика, кәсіби тағылымдамалар түрлері;

      3) докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) 

жұмысы;


      4) аралық және қорытынды аттестаттау қамтылады.

      16. Білім беру бағдарламалары мамандық пен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің 

негізінде жүзеге асырылады. Мамандық пен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің нысанын, 

құрылымын және әзірлеу тәртібін білім беру ұйымы өзі айқындайды.

      17. Жұмыстың барлық түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу меңгерілген материалдың көлемі 

бойынша жүзеге асады және оқудың нақты нәтижелеріне жетуге қажетті докторант пен оқытушының 

еңбек шығынының өлшем бірлігі болып табылатын кредиттермен өлшенеді. Бұл ретте алдыңғы білім 

деңгейінде игерілген кредиттерді ескеретін жинақтаушы кредиттік жүйе қолданылады.

      Докторанттың докторантураға түсер алдында докторантураның тиісті кәсіптік оқу 

бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. Қажетті пререквизиттер 

тізбесін жоғары оқу орны өзі айқындайды.

      Қажетті пререквизиттер болмаған жағдайда докторантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат 

етіледі. Мұндай жағдайда докторантурада білім алу докторант пререквизиттерді толық меңгергеннен

кейін басталады.

      18. Оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру кезінде оқу пәнінің 

көлемі кредиттердің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте әр пән, әдетте, 2 немесе 3 кредиттен кем

болмайтын өлшеммен бағаланады.

      19. Докторантураның оқу жоспарларының барлық нысандарында пәндерді кодтаудың бірыңғай 

жүйесі қолданылады.

      Әрбiр пән қайталанбайтын бір атауға ие болуы тиіс. Ол бiр академиялық мерзiмде меңгеріліп

, аяқталған соң докторанттар емтихан нысанындағы қорытынды бақылауды тапсырады, ал кәсіптік 

практиканың барлық түрлері, курстық жұмыстар (жобалар), докторанттардың ғылыми-зерттеу (

эксперименталды-зерттеу) жұмыстары бойынша дифференциалды сынақ тапсырады.

      20. Докторантураның білім беру бағдарламалары пәнді оқудың модульді жүйесі негізінде 

жобаланады.

      21. Базалық пәндер циклі (БП) міндетті компонент пен таңдау компоненті пәндерінен тұрады.

      22. Базалық пәндер (БП) циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 50%-ын 

немесе 18 кредитті құрайды, оның ішінде 17%-ы міндетті компонент пәндеріне, ал 83%-ы таңдау 

компоненті пәндеріне бөлінеді.

      23. Бейіндеуші пәндер циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 50%-ын немесе 18 кредитті құрайды.

      Бейіндеуші пәндер циклінің пәндері таңдау компонентіне жатады және оларды жоғары оқу орны

өзі айқындайды.

      24. Міндетті компонент пәндерінің тізбесі үлгілік оқу жоспарымен анықталады. Міндетті 

компонент пәндерінің көлемін қысқартуға жол берілмейді.

      25. Таңдау компоненті пәндерінің тізбесін жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек 

нарығының сұранысына сәйкес жоғары оқу орны өзі айқындайды.

      26. Докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұны 

 сәйкес белгіленеді.

1-кестеге

1 кестеПәндердің және қызмет түрлерінің атауыКредит 

бойынша 


көлемі

1

23

1

Базалық пәндер (БП):18

1)

Міндетті компонент (МК)3*

2)

Таңдау компоненті (ТК)15

2

Бейіндеуші пәндер18

Теориялық оқыту бойынша жалпы саны

36

3

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)кемінде 34

1)

Практика (педагогикалық, зерттеу немесе өндірістік) (ПЗӨП)кемінде 6**

2)

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысы, (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ)

28

3)Докторлық диссертацияны орындау

15

4Қорытынды аттестаттау (ҚА)

5

1)Кешенді емтихан (КЕ)

1

2)Докторлық диссертацияны ресімдеу және қорғау (ДҚ)

4

БарлығыКемінде 75

Ескерту:


* 2008-2010 жылдарда қабылданған білім алушылардың базалық пәндер циклінің 

міндетті компонентінің кредиттер саны 6 кредитті құрайды.

** Практикаға бөлінетін кредиттер санын жоғары оқу орны өзі айқындайды және жалпы 

еңбек сыйымдылығына кірмейді.

      27. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 

 бекітілген Ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру қағидаларына сәйкес, 

бұйрығымен

докторанттың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері ғылыми, ғылыми-аналитикалық және 

ғылыми-практикалық басылымдарда жариялануы тиіс.

      28. Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін және білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу 

сабақтарын жүргізу тәсілдерін, докторанттың өзіндік жұмысын, олардың оқу жетістіктерін 

қорытынды бақылау түрлерін таңдау арқылы жүзеге асады.

      29. Білім беру мазмұнының құрылымы білім берудің есептеу-өлшегіш құралдары: оқу жоспары 

мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің көлеміне, академиялық кезеңдер ұзақтығына, академиялық 

сабақ түрлеріне, оқу материалының көлеміне және т.б. қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.

      30. Доктор даярлаудың білім беру бағдарламасына оқу жоспары, пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендері, практикалар (педагогикалық, зерттеу немесе өндірістік) бағдарламалары және 


ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары кіреді.

      31. Білім беру мазмұнын жоспарлауды, оқу процесін ұйымдастыру мен өткізу тәсілін 

кредиттік оқыту технологиясы негізінде жоғары оқу орны өз бетінше жүргізеді.

      32. Білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру оқу жоспарлары негізінде жүзеге асады.

      Оқу жоспарлары үлгілік (ҮОЖ), жеке (ЖОЖ) және жұмыстық (ОЖЖ) болып бөлінеді.

      33. ҮОЖ осы стандарт негізінде докторантураның нақты мамандықтары бойынша әзірленеді және

оны білім саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      ҮОЖ-да міндетті компоненттің әрбір оқу пәнінің еңбек сыйымдылығы және әрбір оқу 

қызметінің түрі (практика, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешендi емтихан, докторлық диссертацияны ресімдеу және 

қорғау) кредитпен анықталады, ал оқу пәндерінің әр циклі бойынша таңдау компоненті кредиттердің

жалпы санымен көрсетіледі.

      34. ҮОЖ-ға қосымша жыл сайын жоғары оқу орындары таңдау компоненті бойынша барлық 

пәндердің жүйеленген, аннотацияланған тізбесі болып табылатын элективті пәндер каталогын (ЭПК) 

жасайды.


      ЭПК-да әр оқу пәні бойынша пререквизиттер мен постреквизиттер көрсетіледі. ЭПК 

докторанттарға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

      35. Мамандық бойынша ҮОЖ мен ЭПК негізінде докторант эдвайзердің көмегімен ЖОЖ құрады. 

ЖОЖ әрбір докторанттың жеке бiлiм траекториясын айқындайды.

      ЖОЖ-ға міндетті компонент пәндері мен ҮОЖ-дан алынған оқу әрекеттерінің түрлері (

практикалар, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешенді емтихан, докторлық диссертацияларды ресімдеу және қорғау) 

және ЭПК ішінен таңдап алынған пәндер компоненті енеді.

      36. ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың ҮОЖ-ы мен докторанттың ЖОЖ-ы негізінде жасалады және 

оны Ғылыми кеңестің шешімі негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді.

      ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесі және олардың кредитпен санағандағы еңбек 

сыйымдылығы, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері мен бақылау нысандары, сондай-ақ оқу 

қызметінің басқа да түрлері (практикалар, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешенді емтихан, докторлық 

диссертацияларды ресімдеу және қорғау) анықталады.

      ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құруға және оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын 

есептеуге негіз болады.

      ЖОЖ және ОЖЖ-ның нысанын, құрылымын жобалау, бекіту тәртібін жоғары оқу орындары өздері 

анықтайды.

      37. Барлық оқу пәндерінің мазмұны оқу бағдарламаларымен анықталады. Оқу бағдарламалары 

үлгілік, жұмыс және силлабус болып бөлінеді.

      Үлгілік оқу бағдарламалары (ҮОБ) міндетті компонент пәндері бойынша әзірленеді және 

оларды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      Оқу жұмыс бағдарламалары мен силлабустар (докторанттарға арналған пән бағдарламалары) оқу

жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді және оларды жоғары оқу орны бекітеді. Бұл ретте, 

олар міндетті компонент пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламалары негізінде әзірленеді, ал 

таңдау компоненті пәндері бойынша жоғары оқу орны өзі әзірлейді. Жұмыс оқу бағдарламалары мен 

силлабустардың нысанын, құрылымын, әзірлеу және бекіту тәртібін жоғары оқу орнының өзі 

анықтайды.

      38. Докторант ғылыми консультанттардың жетекшілігімен жасалатын жеке жұмыс жоспары 

негізінде оқиды.

      39. Докторанттың жеке жұмыс жоспары оқудың толық кезеңіне арналып жасалады және мынадай 

бөлімдерден тұрады:

      1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады);

      2) ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және 

есеп беру нысаны);

      3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны);

      4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген докторлық диссертация тақырыбы;

      5) докторлық диссертацияны орындау жоспары;

      6) ғылыми жарияланымдар және тағылымдамадан, оның ішінде шетелдік тағылымдамадан өту 

жоспары.

      40. Докторантурадағы оқу сабақтары инновациялық технологиялар мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырып жүргізілуі тиіс.

      41. Оқу процесін жоспарлау кезінде жоғары оқу орны осы стандартқа 

 сәйкес 

1-қосымшаға

докторантураның білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормаларын басшылыққа алады.

3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      42. Докторанттың оқу жүктемесінің көлемі оның оқу жылы бойына әрбір пән немесе оқу 

жұмысының түрін игеретін кредиттермен өлшенеді.

      43. ПОҚ оқу жүктемесін жоспарлау кредитпен немесе аудиториялық оқу сабақтарын кесте 

бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген график бойынша оқытушының білім

алушылармен байланыс жұмысының уақытын білдіретін академиялық сағаттармен жүзеге асырылады.

      44. Студиялық және зертханалық сабақтардан өзге аудиториялық жұмыстың бір академиялық 

сағаты 50 минутқа тең. Студиялық сабақтар үшін бір академиялық сағат 75 минутқа және 

зертханалық сабақтар үшін 100 минутқа тең.

      Докторант практикасының барлық түрлерінің, ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) 

жұмысының және қорытынды аттестаттаудың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең.

      45. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит:

      1) семестр түріндегі академиялық кезең бойындағы докторанттың аудиториялық жұмысының;

      2) докторанттың кәсiби практика кезіндегі жұмысының;

      3) докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысы (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ) кезінде 

ғылыми консультанттармен жұмысының;

      4) докторанттың докторлық диссертацияны жазу мен қорғау бойынша жұмысының;

      5) докторанттың кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша жұмысының 15 

академиялық сағатына тең екенін ескеру қажет.

      46. Білім алушылардың оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу 

жұмыстарының әр түрлері үшін академиялық сағатпен жүретін оқу сағаттарының көлемдерімен (50 

минуттық байланыс сағаттары) айқындалады.

      Аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болуы мүмкін. 

Аудиториялық жұмыстың бір сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болғандықтан, докторанттардың 

аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісінше ДӨЖ сағаттарымен толығады, осылайша 

докторанттың семестр түріндегі академиялық кезеңінің бір аптасындағы бір кредит жиынтық оқу 

жүктемесі 3 сағатқа тең болады.

      Практиканың әр академиялық сағаты докторанттың қосымша жұмысының тиісті оқу сағаттарымен 

(50 минуттан) толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, өндірістік практика үшін – 

4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат.

      Докторлық диссертацияның орындалуын қоса алғанда, ДҒЗЖ/ДЭЗЖ-ның әрбір академиялық сағаты 

7 сағаттық ДӨЖ-бен толықтырылады.

      Қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты докторлық диссертацияны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша докторанттың оқытушымен байланыс 

жұмысының бір сағаты болып табылады. Докторантты қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты

6 сағаттық ДӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.

      47. Кредиттік оқыту технологиясында докторанттардың өздігінен орындайтын жұмыстарының 

көлемі артады, ол екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың 

өзіндік жұмысы (ОДӨЖ) және докторанттың өзі орындайтын жұмысы (ДӨЖ).

      48. Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың өзіндік жұмысы докторанттың 

оқытушымен байланыста орындалатын аудиториядан тыс жұмысының түрі болып табылады. ОДӨЖ оқу 

сабақтарының жалпы кестесіне кірмейтін жеке график бойынша орындалады.

      49. ДӨЖ бен ОДӨЖ-дің өзіндік жұмыстың жалпы көлеміндегі арақатынасын жоғары оқу орны өзі 

анықтайды.

      50. Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтар кезіндегі докторанттың оқытушымен байланыс 

сағаттары жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат ДӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.

      Студиялық және зертханалық сабақтар, докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу)

жұмысы, қорытынды аттестаттау сияқты оқу жұмыстарының түрлері үшін ОДӨЖ жоспарлау қажеттілігін және оның көлемін жоғары оқу орны өзі белгілейді.

      51. Докторантурадағы оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, 

практикалардан, демалыстардан, докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысынан 

және соңғы курста қорытынды аттестаттаудан тұрады.

      52. Академиялық кезең ұзақтығы 15 апта болатын семестрден тұрады.

      53. Әр академиялық кезеңнен кейінгі аралық аттестаттаудың/қорытынды бақылаудың ұзақтығы 

кемінде 1 аптаны құрайды.

      Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 %-дан, ал қорытынды 

бақылау бағасының үлесі 30 %-дан кем болмауы тиіс.

      54. Оқу жылы бойындағы демалыс ұзақтығы соңғы курстан өзге курстарда 5 аптадан кем 

болмауы тиіс.

      55. Докторанттардың кәсіби практикасы бекітілген академиялық күнтізбе мен докторанттың 

жеке жұмыс жоспарына сәйкес осы стандартпен және мамандықтың ҮОЖ-бен белгіленген көлемде 

жүргізіледі.

      56. Практикалардың ұзақтығы докторанттың практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5 

күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативті жұмысын уақытын есепке ала отырып, 

аптамен анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген көлемін тиісті 

практика түрінің байланыс сағатымен есептелген еңбек сыйымдылығына көбейту керек және оны 

докторанттың апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлу керек.

      Практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 

минуттан), өндірістік практика үшін 75 сағатты (50 минуттан), зерттеу практикасы үшін 120 

сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке сәйкес келетін практиканың ұзақтығы аптамен 

есептегенде педагогикалық практика үшін 1 аптаны, өндірістік практика үшін 2,5 аптаны, зерттеу 

практикасы үшін 4 аптаны құрайды.

      57. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау және ДҒЗЖ, ДЭЗЖ аптамен жоспарлау 54 сағатқа 

тең докторанттардың апта бойғы жұмысының нормативті уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде 

ДӨЖ-ді қоса есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып анықталады.

      58. ДҒЗЖ, ДЭЗЖ бір кредитіне докторант жұмысының 120 (15х8) сағаты, яғни 2,2 апта сәйкес 

келеді.

      Қорытынды аттестаттаудың бір кредитіне 105 (15х7) сағат, яғни 2 апта сәйкес келеді. Оның ішінде 15 байланыс сағаты докторанттың оқытушымен жұмысына, 90 сағаты ДӨЖ-ге бөлінеді.

      Кешенді емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит, яғни 2 апта бөлінеді.

      Докторлық диссертацияны (жобаны) ресімдеуге және қорғауға 4 кредит, яғни тиісінше 8 апта 

беріледі.

      59. Докторлық диссертацияны орындау докторанттың ДҒЗЖ/ДЭЗЖ кезеңінде орындалады.

      60. Докторанттардың қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, оқу жоспарларындағы 

академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды жою үшін, игерген кредиттері өз ЖОО-да 

міндетті түрде қайта есепке алынатын жағдайда басқа ЖОО-да оқу пәндерін оқып-үйрену үшін, 

үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр (бітіруші 

курстан өзге курстарда) енгізілуі мүмкін.

      61. Білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың ғылыми-зерттеу/

эксперименталды-зерттеу жұмысынан, ғылыми жарияланымдарынан және докторлық диссертацияны 

жазуынан тұрады.

      62. Философия докторын (PhD) немесе бейін бойынша доктор даярлау бойынша білім білім беру

процесінің аяқталуының негізгі өлшемі докторанттың кемінде 75 кредитті, оның ішінде теориялық 

оқу бойынша кемінде 36 кредитті, сондай-ақ практиканың кемінде 6 кредитін, ДҒЗЖ/ДЭЗЖ кемінде 28

кредитін игеруі болып табылады.

      Докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, диссертацияны сәтті 

қорғаған докторантқа оқу мерзіміне қарамастан PhD доктор немесе бейін бойынша доктор ғылыми 

дәрежесі беріледі.

      63. Бейіндік докторантураны бітіруші педагогикалық мамандық пәндері циклін меңгерген және

педагогикалық практикадан өткен жағдайда ғана ғылыми және педагогикалық қызметпен айналыса 

алады. Аталған цикл қосымша академиялық кезең ішінде меңгеріледі (егер оқу жоспарында 

қарастырылмаған болса), оны аяқтаған соң негізгі дипломға тиісті сертификат беріледі.      64. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық курсын толық меңгерген, бірақ 

ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған докторантқа ақылы негізде ғылыми-зерттеу компонентінің 

кредиттерін қайта игеруге және диссертацияны келесі оқу жылында қорғауға мүмкіндік беріледі.

      65. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық курсын толық меңгерген, бірақ 

белгіленген мерзімде докторлық диссертацияны қорғамаған докторанттың докторантурада оқу мерзімі 

ақылы негізде ұзартылуы мүмкін.

      66. Жоғары оқу орны докторантураның оқу процесін алынған лицензиясына сәйкес 

ұйымдастырады және білім беру қызметіне лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын 

сақтауы тиіс.

      67. ЖОО білім беру қызметін тиісті материалдық-техникалық базамен, білікті 

профессорлар-оқытушылар құрамымен, кітапхана қорымен, Интернет және басқа да ақпараттық 

қорлармен, қаладан тыс жерлерден келген докторанттарды жатақханамен және докторанттарды басқа 

да қолдау қызметімен қамтамасыз етеді.

      68. Материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:

      Докторантура бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орнында санитарлық-техникалық 

нормаларға сәйкес келетін және оқу жоспарында көзделген теориялық және практикалық даярлықтың 

барлық түрлерін жүргізуді, сондай-ақ докторанттың ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу 

жұмыстарын тиімді өткізілуін қамтамасыз ететін материалдық-техникалық базасы (аудиториялық қор, 

компьютерлік сыныптар, зертханалар, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету, қор материалдары) болуы тиіс

.

      69. Ғылыми зерттеулерді қоса алғанда докторанттарды даярлаудың білім беру бағдарламаларынәзірлеуге қойылатын талаптар.

      Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор даярлау бағдарламаларын іске асыратын 

жоғары оқу орындары қажетті оқу-әдістемелік құжаттарды (оқу жұмыс жоспары, оқу пәндерінің және 

практикалар бағдарламалары, ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмыстарының бағдарламалары 

және т.б.) әзірлейді және бекітеді.

      Оқу пәндерінің бағдарламаларын докторантураның білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

жоғары оқу орны осы стандарттың және докторантураның мамандықтары бойынша ҮОЖ негізінде 

әзірлейді.

      Кәсіптік дайындық жағынан докторантураның білім беру бағдарламалары PhD доктор немесе 

бейіні бойынша доктор даярлаудың аккредиттелген бағдарламаларын іске асыратын жоғары рейтингті 

шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтардың тәжірибелерін зерделеу негізінде 

әзірленуі тиіс.

      70. Оқу әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

      Оқу процесін оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету докторанттардың 

докторантураның білім беру бағдарламасын сапалы меңгеруіне кепілдік беруі тиіс.

      Білім беру бағдарламасын іске асыру халықаралық ақпараттық желілерге, электронды деректер

қорларына, кітапхана қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттерге еркін қол жеткізу мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс.

      Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыздандырылу докторанттың өзіндік жұмысын біртіндеп

белсендіруге негізделген болуы керек.

      Кітапхана қоры мен электронды және магнитті тасымалдаушылардағы оқу әдебиеттерімен 

қамтамасыздандыру білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына 

сәйкес келуі тиіс.

      71. Практикалар мен ғылыми тағылымдамаларды ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

      Практика ғылыми, кәсіби қызметтегі практикалық дағдыны қалыптастыру мақсатында жүргізіледі

.

      Докторантураның білім беру бағдарламасында мыналарды қамтылуы тиіс:      1) философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін педагогикалық және 

зерттеу практикалары (көлемі 3+3 кредиттен кем болмауы тиіс);

      2) бейіні бойынша докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін кәсіби практика (

көлемі 6 кредиттен кем емес).

      Педагогикалық практика оқу процесінен қол үзбей теориялық оқу кезеңінде өткізілуі мүмкін.

Осы ретте докторанттар бакалавриат пен магистратурада сабақ жүргізуге тартылуы мүмкін.      Докторанттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің заманауи 

әдістерін практикада қолдану, диссертациялық зерттеудегі эксперименттік деректерді өңдеу мен 

интерпретациялау дағдыларын бекіту мақсатында жүргізіледі.

      Докторанттың өндірістік практикасы оқу процесінде алынған теориялық білімді түйіндеу және

кәсіби деңгейін арттыру мақсатында жүргізіледі.

      Зерттеу және өндірістік практикалардың мазмұны докторлық диссертацияның тақырыбымен 

анықталады.

      72. Философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушының ғылыми-зерттеу жұмысына 

қойылатын талаптар:

      Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы:

      1) докторлық диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблематикасына сәйкес болуы;

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;

      3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне

негізделуі;

      4) компьютерлік технологияны пайдалана отырып мәліметтерді өңдеудің және 

интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі керек;

      5) ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдана отырып орындалуы;

      6) қорғалатын негізгі ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерінің болуы тиіс.

      73. Бейіні бойынша доктор бағдарламасы бойынша білім алушының эксперименталды-зерттеу 

жұмысына қойылатын талаптар:

      Докторанттың эксперименталды-зерттеу жұмысы:

      1) докторлық диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблематикасына сәйкес келуі;

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;

      3) ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделген және нақты 

практикалық ұсыныстары, кешенді сипаттағы басқару мәселелерінің өзіндік шешімдерінің болуы;

      4) алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы;

      5) қорғалатын негізгі ережелер бойынша эксперименталды-зерттеу (әдістемелік, практикалық)

бөлімдерінің болуы тиіс.

      74. Ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысының нәтижелерін докторант әр академиялық

кезеңнің соңында қысқаша есеп түрінде ресімдейді.

      ДҒЗЖ/ДЭЗЖ шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында міндетті түрде шетелдік ғылыми 

тағылымдамадан өтуі қарастырылады.

      75. Докторанттың ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысының ең соңғы қорытындысы 

докторлық диссертация болып табылады.

      Докторлық диссертацияның тақырыбы оның өзектілігін есепке ала отырып докторантураға 

қабылданғаннан кейін екі айдан кешіктірілмей анықталады. Диссертациялық зерттеудің бағыты, 

әдетте, ұлттық басымдықтармен не мемлекеттік бағдарламалармен не іргелі немесе қолданбалы 

зерттеу бағдарламаларымен байланысты болуы тиіс.

      76. Докторлық диссертацияның негізгі нәтижелері осы стандарттың 

 сәйкес 


27-тармағына

жариялануы тиіс.

      77. Докторлық диссертацияның мазмұны мен ресімделуіне, оларды даярлау мен қорғауға 

қойылатын талаптар білім беру саласындағы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен 

айқындалады.

      78. Докторлық диссертация міндетті түрде Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы жүзеге

асыратын авторға және ақпарат көзіне сілтемесіз мәліметті пайдалану туралы (диссертацияда 

плагиаттың бар-жоғына) тексеруден міндетті түрде өтуі тиіс.

      79. ЖОО-ның кадрлық құрамына қойылатын талаптар лицензиялау кезінде білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарымен анықталған.

      Жоғары оқу орнының оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын ұстанған

жағдайда оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің әдіс-тәсілдері мен нысандарын, оқытудың 

әдістерін еркін таңдауға құқылы.

      80. Ғылыми мектептер ел аумағында немесе халықаралық деңгейде танылған болуы тиіс.      Танымдылық индикаторларына жоғары импакт-факторы бар ғылыми басылымдарда жарық көрген 

мақалалар, шетелдік әріптестермен бірге орындалатын халықаралық және отандық ғылыми жобалар 

жатады.

      81. Оқытушы кадрлар оқытудың заманауи интерактивті әдістері мен технологияларын меңгеріп,оларды оқу процесінде пайдалана білуі тиіс.

      82. Докторантқа оқуға қабылданғаннан кейінгі екі айдың ішінде докторлық диссертацияға 

жетекшілік жасау үшін ғылыми жетекші тағайындалады.

      Докторанттың ғылыми жетекшілігі мен зерттеу тақырыбы ғылыми кеңестің шешімі негізінде 

жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен бекітіледі.

      83. Докторанттарға ғылыми жетекшілікті ғылым докторлары мен кандидаттарының, философия (

PhD) докторларының ішінен сайланған, құрамы кемінде 2 адамнан тұратын және олардың біреуі 

шетелдік жоғары оқу орнының ғалымы болып табылатын консультациялық комиссия атқарады («Әскери 

іс және қауіпсіздік» мамандықтар тобын қоспағанда).

      Аталған ғылым саласында (мамандық бейіні бойынша) ғылыми зерттеулермен белсенді түрде 

айналысатын және ғылыми жетекшілік жасау тәжірибесі бар тұлғалар ғылыми консультанттар бола 

алады.


Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет