Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартыжүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет6/9
Дата22.04.2017
өлшемі0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-бөлім. Магистратура

1 Жалпы ережелер

      1. Осы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (

бұдан әрі – стандарт) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

 

Заңыныңнегізінде әзірленді және магистратураның білім беру бағдарламаларының мазмұнына, 

магистранттардың білім траекториясына, білім беру құрылымы мен мазмұнына, магистранттардың 

дайындық деңгейін және академиялық дәрежені бағалауға қойылатын талаптарды белгілейді.

      Осы стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) магистратура – тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесін бере отырып:

      ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша кемінде 2 жыл нормативті оқу мерзімімен теориялық

оқытудың кемінде 42 кредитін, кәсіптік практиканының кемінде 6 кредитін және ғылыми-зерттеу 

жұмысының кемінде 7 кредитін міндетті түрде меңгерту;

      бейіндік бағыт бойынша кемінде 1 жыл нормативтік оқу мерзімімен теориялық оқытудың 

кемінде 18 кредитін, кәсіптік практиканың кемінде 2 кредитін және эксперименттік-зерттеу 

жұмысының кемінде 4 кредитін міндетті түрде меңгерту арқылы ғылыми, ғылыми-педагогикалық және 

басқарушы кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу

бағдарламасы;

      2) магистрант – магистратурада білім алушы тұлға;

      3) магистрлік диссертация – тиiстi ғылым саласының нақты мамандығының өзекті 

проблемаларының бірін магистранттың өз бетінше ғылыми зерттеуінің нәтижелерін жинақтау болып 

табылатын бітіру жұмысы.

      2. Магистратура бағдарламаларын ведомостволық бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан

магистратураның тиісті мамандықтары бойынша білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін 

лицензиясы бар жоғары оқу орындары жүзеге асырады.

      3. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары магистрлер даярлауды:

      1) Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының

жіктеуішіне;

      2) осы стандартқа және магистратура мамандықтарының үлгілік оқу жоспарларына;

      3) оқу жұмыс жоспарларына;

      4) академиялық күнтізбеге;

      5) магистранттардың жеке оқу жоспарларына;

      6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларына;

      7) магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

      4. Ғылыми, педагог және басқарушы кадрларды магистратурада даярлау екі бағытта:

      1) 2 жылдық оқу мерзімімен ғылыми және педагогикалық;

      2) кемінде бір жыл оқу мерзімімен бейіндік бағыттарда жүзеге асырылады.

      Жоғары оқу орны магистратурада оқу мерзімін алдыңғы дайындық деңгейінің білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес келуіне және пререквизиттердің болуына байланысты өзгерте алады

.

      5. Бейіндік магистратура экономика, медицина, құқық, білім, өнер, қызмет көрсету және бизнес салалары үшін кәсіптік даярлығы терең басқарушы кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады.

      Бизнес ортасы үшін мамандар даярлау мақсатында жоғары оқу орны MBA бағдарламасын іске 

асыра алады. MBA кәсіптік білім беру бағдарламасы шеңберінде мамандар даярлау мазмұны мен деңгейіне қойылатын ең төменгі талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган 

.

бекітеді      6. Ғылыми және педагогикалық магистратура жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

жүйесі және ғылым саласы үшін ғылыми-педагогикалық даярлығы терең ғылыми және педагогикалық 

мамандарды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асырады.

      7. Магистратурада білім алу тек күндізгі оқу нысанында жүзеге асырылады.

      8. Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік диссертациясын 

көпшілік алдында қорғаған тұлғаға «магистр» академиялық дәрежесі беріледі.

      9. Осы стандартты қолдану мынадай мақсаттарға жетуді көздейді:

      1) магистранттардың даярлық деңгейiне және жоғары оқу орындарының бiлiм беру қызметiне 

міндетті талаптар қою есебінен бiлiм сапасына кепiлділікті қамтамасыз ету;

      2) білім беру қызметі субъектілерінің құқықтарын реттеу;

      3) магистранттардың даярлығын және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалаудың 

объективтілігі мен ақпараттылығын арттыру;

      4) магистранттардың академиялық оралымдылығы үшін жағдай жасау;

      5) Қазақстанның бірыңғай білім беру кеңістігінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      6) «магистр» академиялық дәрежесін тағайындау туралы Қазақстан Республикасы құжаттарының 

халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында танылуын қамтамасыз ету.

      10. Магистратура мамандықтарының үлгілік оқу жоспарлары осы стандарттың ережелеріне 

сәйкес келуі және білім беру бағдарламаларының құрылымына, көлемі мен мазмұнына, нормативті оқу

мерзімдеріне және магистранттарды даярлау деңгейіне қойылатын талаптардың жиынтығын айқындауы 

тиіс.

      11. Жоғары оқу орнының магистратура мамандықтарының тізбесі Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының бекітілген жіктеуішіне сәйкес 

болуы тиіс.

      12. Магистратура мамандықтары шеңберінде жоғары оқу орындары 

Ұлттық біліктілік шегіне сәйкес, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шегімен 

кәсіптік стандарттарға

келісілген білім беру бағдарламаларын өз бетінше әзірлейді.

      Білім беру бағдарламалары оқыту нәтижесіне бағдарлануы тиіс.

      13. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің әрбір деңгейінің білім беру 

бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттердің алған білімінің деңгейі мен көлемін, біліктілігі,

дағдысы мен құзыреттерін сипаттайтын Дублин дескрипторлары оқу нәтижелеріне, қалыптасқан 

құзыреттерге, сондай-ақ ЕСТS кредит (сынақ) бірліктерінің жалпы санына негізделеді.2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар

      14. Магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы білім мазмұнын анықтайтын оқу 

және ғылыми жұмыстардың түрлерінен тұрады және олардың ара қатынасын, өлшемін және есебін 

көрсетеді.

      15. Магистратураның білім беру бағдарламасында:

      1) базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін меңгеруді қамтитын теориялық оқыту;

      2) магистранттардың практикалық даярлығы: практика, кәсіптік тағылымдама түрлері;

      3) ғылыми және педагогикалық магистратура үшін магистрлік диссертацияның орындалуын 

қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы;

      4) бейіндік магистратура үшін магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын 

эксперименталды-зерттеу жұмысы;

      5) аралық және қорытынды аттестаттау қамтылады.

      16. Білім беру бағдарламалары мамандық пен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің 

негізінде жүзеге асырылады. Мамандық пен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің нысаны, 

құрылымы және әзірлеу тәртібін білім беру ұйымы өзі анықтайды.

      17. Барлық жұмыс түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу меңгерілген материалдың көлемі 

бойынша жүзеге асады және оқудың нақты нәтижесіне жетуге қажетті магистранттар мен 

оқытушылардың еңбек шығындарының өлшем бірлігі болып табылатын кредиттермен өлшенеді.      Бұл ретте алдыңғы білім деңгейлерінде игерілген кредиттерді ескеретін жинақтаушы 

кредиттік жүйе қолданылады.

      18. Магистранттың магистратураға түсер алдында магистратураның тиісті кәсіптік оқу 

бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. Қажетті пререквизиттер 

тізбесін жоғары оқу орны өзі анықтайды.

      Қажетті пререквизиттер болмаған жағдайда магистрантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат

етіледі. Бұл жағдайда магистратурада білім алу магистрант пререквизиттерді толық меңгергеннен 

кейін басталады.

      19. Оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру кезінде әр оқу пәнінің 

көлемі кредиттің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте пән, әдетте, кемінде 2 немесе 3 кредит 

көлемімен бағаланады.

      20. Магистратураның оқу жоспарларының барлық нысандарында оқу пәндерін кодтаудың бірыңғай

жүйесі қолданылады.

      21. Әрбiр оқу пәнінің қайталанбайтын бір атауы болуы тиіс. Ол бiр академиялық кезеңде 

меңгеріліп, аяқталған соң магистрант емтихан нысанындағы қорытынды бақылауды тапсырады, ал 

кәсіптік практиканың барлық түрлері, курстық жұмыстар (жобалар), магистранттардың 

ғылыми-зерттеу (эксперименталдық-зерттеу) жұмыстары бойынша дифференциалды сынақ тапсырады.

      22. Магистратураның білім беру бағдарламалары пәндерді оқудың модульді жүйесі негізінде 

жобаланады.

      23. Базалық пәндер циклі (БП) міндетті компонент пен таңдау компоненті пәндерінен тұрады.

      24. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі үлгілік оқу 

жоспарының жалпы көлемінің 48%-ын құрайды, оның ішінде 40% міндетті компонент пәндеріне, ал 60%

таңдау компоненті пәндеріне тиесілі.

      Бейіндік бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы 

көлемінің 44%-ын (оқу мерзімі 1 жыл) және 28%-ын (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды, оның ішінде 62%

және 50% міндетті компонент пәндеріне, ал 38% және 50% таңдау компоненті пәндеріне тиесілі.

      25. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің көлемі 

үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 52%-ын құрайды, оның ішінде 9%-ы міндетті компонент 

пәндеріне және 91%-ы таңдау компоненті пәндеріне тиесілі.

      Бейіндік бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің көлемі үлгілік оқу 

жоспарының жалпы көлемінің 56%-ын (оқу мерзімі 1 жыл) және 72%-ын (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды

, оның ішінде 10% және 12% міндетті компонент пәндеріне, ал 90% және 88% тиісінше таңдау 

компоненті пәндеріне тиесілі.

      26. Міндетті компонент пәндерінің тізбесі үлгілік оқу жоспарымен анықталады. Міндетті 

компонент пәндерінің көлемін қысқартуға жол берілмейді.

      27. Таңдау компоненті пәндерінің тізбесін жоғары оқу орны өзі анықтайды. Бұл ретте жұмыс 

берушілердің талаптары мен еңбек нарығының сұранысы ескеріледі.

      28. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының 

мазмұны 

 сәйкес белгіленеді.

1-кестеге

1-кесте


Р/с №

Пән және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша 

көлемі


1

2

31

Базалық пәндер (БП)

20

1)

Міндетті компонент (МК):8

Ғылым тарихы мен философиясы

2

Шет тілі (кәсіби)2*

Педагогика

2


Психология

2

2)Таңдау компоненті (ТК)

12

2Бейіндеуші пәндер

22

1)Міндетті компонент (МК)

2

2)Таңдау компоненті (ТК)

20

Теориялық оқыту бойынша барлығы42

3

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)кемінде 13

1)

Практика (педагогикалық, ғылыми-зерттеу)кемінде 6**

2)

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

кемінде 7

4

Қорытынды аттестаттау (ҚА)4

1)

Кешенді емтихан (КЕ)1

2)

Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)3

Барлығы


кемінде 59

* Педагогикалық мамандықтар бойынша базалық пәндер цикліндегі шет тілі (кәсіптік) пәні бойынша 

кредит саны 3-еуді құрайды, тиісінше таңдауы компоненті 11 кредиттен тұрады.

** Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған 

жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

      29. Бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны 

 

2-кестегесәйкес белгіленеді.

2-кесте


Р/с №

Пән және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша көлемі

1

23

Оқу мерзімі**

1 жыл

1,5 жыл


1

Базалық пәндер (БП)

8

10

1)Міндетті компонент (МК)

5

5Шет тілі (кәсіби)

2

2Менеджмент

1

1Психология

2

22)

Таңдау компоненті (ТК)

3

5

2Бейіндеуші пәндер (КП)

10

261)

Міндетті компонент (МК)

1

3

2)Таңдау компоненті (ТК)

9

23Теориялық оқыту бойынша барлығы

18

363

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)

кемінде 6

кемінде 8

1)

Практика (өндірістік)*кемінде 2

кемінде 42)

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын 

магистранттың эксперименталды- зерттеу жұмысы (МЭЗЖ)

кемінде 4

кемінде 4

4

Қорытынды аттестаттау (ҚА)4

4

1)Кешенді емтихан (КЕ)

1

12)

Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)

3

3

Барлығыкемінде 28

кемінде 48

*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. 

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

**Оқу мерзімінің ұзақтығы магистранттардың бұған дейінгі дайындық деңгейіне және алған

мамандығына байланысты осы стандартқа сәйкес анықталады.

      30. Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық қызметке кәсіптік 

педагогикалық бейіндегі бағдарламаларды қосымша меңгеріп, негізгі дипломға қосымша тиісті 

куәлік берілгеннен кейін ғана жіберіледі.

      31. Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін педагогикалық бейіндегі білім беру 

бағдарламасының мазмұны 

 сәйкес белгіленеді.

3-кестеге

3-кесте


Р/с №

Пәндердің және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша көлемі

1

23

1

Базалық пәндер (БП)7

1)

Міндетті компонент:5

Ғылым тарихы мен философиясы

2

Педагогика3

2)

Таңдау компоненті2

Теориялық оқыту бойынша жалпы саны

7

2

Практика (педагогикалық)кемінде 3*

*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. 

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

      33. Магистратурада оқыту мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Оқу тілін

магистранттың өзі таңдайды.

      34. Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін, білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу 

сабақтарын жүргізу тәсілдерін, магистранттың өзіндік жұмысын, олардың оқу жетістіктерін 

қорытынды бақылау нысандарын таңдау арқылы жүзеге асады.

      35. Білім беру мазмұнының құрылымы білім берудің есептеу-өлшегіш құралдары: оқу жоспары 

мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің көлеміне, академиялық кезеңдер ұзақтығына, академиялық 

сабақ түрлеріне, оқу материалының көлеміне қойылатын талаптарға сәйкес анықталады.

      36. Білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру оқу жоспарының негізінде жүзеге асады.

      Оқу жоспарлары үлгілік (ҮОЖ), жеке (ЖОЖ) және жұмыстық (ОЖЖ) болып бөлінеді.

      37. ҮОЖ осы стандарт негізінде магистратураның нақты мамандықтары бойынша әзірленеді және

оны білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      ҮОЖ-да міндетті компоненттің әрбір оқу пәнінің еңбек сыйымдылығы және әрбір оқу 

қызметінің түрі (практика, МҒЗЖ (МЭЗЖ), кешендi емтихан, магистрлік диссертацияны жазу және 


қорғау) кредитпен анықталады, ал оқу пәндерінің әр циклі бойынша таңдау компоненті кредиттердің

жалпы санымен көрсетіледі.

      38. ҮОЖ-ға қосымша жыл сайын жоғары оқу орны таңдау компонентіндегі барлық пәндердің 

жүйеленген, аннотацияланған тізімі болып табылатын элективті пәндер каталогын (ЭПК) жасайды.

      ЭПК-де әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. ЭПК 

магистранттарға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

      39. Мамандық бойынша ҮОЖ мен ЭПК негізінде магистрант эдвайзердің көмегімен ЖОЖ құрады. 

ЖОЖ әрбір магистранттың жеке білім алу траекториясын анықтайды.

      ЖОЖ-ға ҮОЖ-дан міндетті компонент пәндері мен оқу әрекетінің түрлері (практикалар, МҒЗЖ (

МЭЗЖ), кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау) және ЭПК-дан таңдау 

компоненті пәндері кіреді.

      40. ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың ҮОЖ-ы мен магистранттардың ЖОЖ-ы негізінде жасалады 

және оны Ғылыми кеңестің шешімі негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді.

      ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесі және олардың кредитпен санағандағы еңбек 

сыйымдылығы, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері, бақылау нысандары, сондай-ақ оқу 

қызметінің басқа да түрлері (практикалар, МҒЗЖ (МЭЗЖ), кешенді емтихан, магистрлік 

диссертацияны ресімдеу және қорғау) айқындалады.

      ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құруға және оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын 

есептеуге негіз болады.

      41. ЭПК, ЖОЖ және ОЖЖ-ның нысанын, құрылымын, әзірлеу және бекіту ретін жоғары оқу орны 

өзі анықтайды.

      42. Барлық оқу пәндерінің мазмұны оқу бағдарламаларымен анықталады. Оқу бағдарламалары 

үлгілік, жұмыс және силлабус болып бөлінеді.

      43. Үлгілік оқу бағдарламалары (ҮОБ) міндетті компонент пәндері бойынша әзірленеді және 

оларды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітіледі.

      44. Жұмыс оқу бағдарламалары мен силлабустар (магистранттарға арналған пән бағдарламалары

) оқу жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді және оларды жоғары оқу орны бекітеді. Бұл 

ретте, оларды әзірлеу міндетті компонент пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламалары негізінде 

жүзеге асырылады, ал таңдау компонентінің пәндері бойынша жоғары оқу орны өзі әзірлейді. Жұмыс 

оқу бағдарламалары мен силлабустардың формасын, құрылымын, әзірлеу және бекіту тәртібін жоғары 

оқу орнының өзі анықтайды.

      45. Магистрант ғылыми жетекшісінің көмегімен жасалатын жеке жұмыс жоспары негізінде оқиды

.

      46. Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың толық кезеңіне жасалады және мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады);

      2) ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және 

есеп беру нысаны);

      3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны);

      4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген магистрлік диссертация тақырыбы;

      5) магистрлік диссертацияны орындау жоспары;

      6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалардан өту жоспары.

      47. Магистратурадағы оқу сабақтары инновациялық технологиялар мен оқытудың интерактивті 

әдістерін қолдана отырып жүргізілуі тиіс.

      48. Оқу процесін жоспарлау кезінде жоғары оқу орны білім беру бағдарламасы компоненттерін

бөлу нормаларын осы стандартқа 

 (ғылыми және педагогикалық бағыттар үшін) және  ,  

1-қосымшаға

2

3

(бейіндік магистратура үшін) сәйкес басшылыққа алады.-қосымшаларға

3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      49. Магистранттың оқу жүктемесінің көлемі оның оқу жылы ішінде әр пән немесе оқу 

жұмысының түрі бойынша игеретін кредит санымен өлшенеді.

      50. ПОҚ оқу жүктемесін жоспарлау кредитпен немесе аудиториялық оқу сабақтарын кесте бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген график бойынша оқытушының 

магистранттармен байланыс жұмысының уақытын білдіретін академиялық сағаттармен жүзеге асырылады

.

      Студиялық және зертханалық сабақтардан өзге аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең. Студиялық сабақтар үшін бір академиялық сағат 75 минутқа және зертханалық 

сабақтар үшін 100 минутқа тең.

      Магистрант практикасының барлық түрлерінің, ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) 

жұмысының және қорытынды аттестаттаудың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең.

      51. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит:

      1) семестр түріндегі академиялық кезең бойындағы магистранттың аудиториялық жұмысының;

      2) кәсiби практика кезеңіндегі магистранттың оқытушымен жұмысының;

      3) ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысы кезеңіндегі магистранттың оқытушымен 

жұмысының;

      4) магистранттың магистрлiк диссертацияны жазу және қорғау бойынша жұмысының;

      5) магистранттың кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру кезіндегі жұмысының 15 

академиялық сағатына тең екенін ескеру қажет.

      52. Магистранттардың оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу 

жұмыстарының түрлері үшін академиялық сағатпен ілесе жүретін оқу сағаттарының көлемдерімен (50 

минуттық байланыс сағаттары) анықталады.

      53. Аудиториялық жұмыстың бір сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болуы мүмкін. 

Магистранттардың аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісті МӨЖ сағаттарымен толығады, 

осылайша бір кредитке магистранттың семестр түріндегі академиялық кезеңінің бір аптасындағы 

жиынтық оқу жүктемесі 3 сағатқа тең болады.

      54. Практиканың әр академиялық сағаты магистранттың қосымша жұмысының тиісті оқу 

сағаттарымен (50 минуттан) толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, өндірістік 

практика үшін – 4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат.

      55. Магистранттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысының, магистранттың 

магистрлiк диссертацияны орындауын қоса алғанда, әрбiр академиялық сағаты 7 сағаттық МӨЖ-бен 

толықтырылады.

      56. Магистрантты қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты магистрлік диссертацияны 

жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша магистранттың 

оқытушымен байланыс жұмысының бір сағаты (50 минут) болып табылады. Магистрантты қорытынды 

аттестаттаудың әр академиялық сағаты 6 сағаттық МӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.

      57. Кредиттік оқыту технологиясында магистранттардың өздігінен орындайтын жұмысының 

көлемі артады, ол екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін магистранттың 

өзіндік жұмысы (ОМӨЖ) және магистранттың өзі орындайтын жұмысы (МӨЖ).

      58. Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы жеке график 

бойынша оқытушымен байланыста орындалатын магистранттың аудиториядан тыс жұмыс түрі болып 

табылады және жалпы оқу кестесіне енбейді. ОМӨЖ барысында оқу бағдарламасындағы анағұрлым қиын 

сұрақтар, үй тапсырмалары, курстық жобалар (жұмыстар) бойынша консультациялар өткізіледі, МӨЖ 

тапсырмаларының орындалуына бақылау жүргізіледі.

      59. ОМӨЖ бен МӨЖ-дің өзіндік жұмыстың жалпы көлеміндегі арақатынасын жоғары оқу орны өзі 

анықтайды.

      60. Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтар кезіндегі магистранттың оқытушымен жұмысының

байланыс сағаттары жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат МӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.

      61. Студиялық және зертханалық сабақтар, магистранттың ғылыми-зерттеу/

эксперименталды-зерттеу жұмыстары, қорытынды аттестаттау сияқты оқу жұмысының түрлері үшін МОӨЖ

сағаттарын жоспарлау қажеттілігін және оның көлемін жоғары оқу орны өзі белгілейді (мысалы, 

магистрлік диссертацияны орындау барысын бақылау үшін).

      62. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, практикалардан, 

демалыстардан, магистранттың ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысынан және соңғы курста 

қорытынды аттестаттаудан тұрады.

      63. Академиялық кезең ұзақтығы 15 апта болатын семестрден тұрады.

      64. Әр академиялық кезеңнен кейінгі аралық аттестаттаудың ұзақтығы кемінде 2 аптаны құрайды.

      65. Аралық аттестаттау кезеңінде барлық оқытылған пәндер бойынша қорытынды бақылау 

жүргізіледі және ағымдағы үлгерім бағаларын (ағымдағы және межелік бақылаулар бойынша 

бағалардың арифметикалық ортасы) ескере отырып, пәндердің қорытынды бағалары шығарылады.

      Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 %-дан, ал қорытынды 

бақылау бағасының үлесі 30 %-дан кем болмауы тиіс.

      66. Оқу жылы ішіндегі демалыс ұзақтығы соңғы курсты қоспағанда, курстарда 7 аптадан кем 

болмауы тиіс.

      67. Магистранттардың кәсіби практикасы бекітілген академиялық күнтізбе мен магистранттың 

жеке жұмыс жоспарына сәйкес осы стандартпен және мамандық бойынша ҮОЖ-бен белгіленген көлемде 

жүргізіледі.

      68. Практикалардың ұзақтығы магистранттың практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5

күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативті жұмыс уақытын есепке ала отырып, аптамен

анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген көлемін тиісті практика 

түрінің байланыс сағатымен есептелген еңбек сыйымдылығына көбейту керек және оны магистранттың 

апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлу керек.

      Практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 

минуттан), өндірістік практика үшін 75 сағатты (50 минуттан), зерттеу практикасы үшін 120 

сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке сәйкес келетін практиканың ұзақтығы аптамен 

есептегенде педагогикалық практика үшін 1 аптаны, өндірістік практика үшін 2,5 аптаны, зерттеу 

практикасы үшін 4 аптаны құрайды.

      69. Магистранттарды қорытынды аттестаттау және МҒЗЖ, МЭЗЖ аптамен жоспарлау 54 сағатқа 

тең магистранттардың апта бойғы жұмысының нормативті уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде 

МӨЖ-ді қоса есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып анықталады.

      МҒЗЖ, МЭЗЖ бір кредитіне магистрант жұмысының 120 (15х8) сағаты, яғни 2,2 апта сәйкес 

келеді.


      Қорытынды аттестаттаудың бір кредитіне 105 (15х7) сағат, яғни 2 апта сәйкес келеді. Оның 

ішінде 15 байланыс сағаты магистранттың оқытушымен жұмысына, 90 сағаты МӨЖ-ге бөлінеді.

      Кешенді емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит, яғни 2 апта бөлінеді.

      Магистрлік диссертацияны ресімдеуге және қорғауға 3 кредит, яғни тиісінше 6 апта беріледі

. Магистрлік диссертацияны орындау процесінің өзі алдын ала магистранттың ғылыми-зерттеу (

эксперименталды-зерттеу) жұмысы барысында жүргізіледі.

      70. Магистранттардың қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, оқу жоспарларындағы

академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды жою үшін, игерген кредиттері өз ЖОО-да 

міндетті түрде қайта есепке алынатын жағдайда басқа ЖОО-да оқу пәндерін оқып-үйрену үшін, 

үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр (бітіруші 

курстан өзге курстарда) енгізілуі мүмкін.

      71. Магистрлер даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі:

      1) ғылыми және педагогикалық дайындық бойынша - 59-дан кем емес кредитті, оның ішінде 

теориялық оқытудың 42-ден кем емес кредитін, практиканың 6-дан кем емес кредитін, 

ғылыми-зерттеу жұмысының 7-ден кем емес кредитін игеруі;

      2) бейіндік дайындық бойынша – кемінде 28 кредитті (оқу мерзімі – 1 жыл) және кемінде 48 

кредитті (оқу мерзімі – 1,5 жыл), оның ішінде теориялық оқытудың тиісінше кемінде 18 және 36 

кредитін, практиканың тиісінше кемінде 2 және 4 кредитін, эксперименталды-зерттеу жұмысының 

тиісінше кемінде 4 және 4 кредитін игеруі болып табылады.

      Магистратураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, оған қойылатын 

талаптарды орындаған жағдайда магистрантқа оқу мерзіміне қарамастан «магистр» академиялық 

дәрежесі беріледі.

      72. Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық бейіндегі пәндер циклін 

меңгеріп, педагогикалық практикадан өткен жағдайда ғана ғылыми және педагогикалық қызмет атқара

алады. Осы пәндер циклі және педагогикалық практика қосымша академиялық кезең ішінде 

меңгеріледі, оны аяқтаған соң негізгі дипломға белгіленген үлгідегі тиісті куәлік қоса беріледі

.

      73. Магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқудың толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған магистрантқа келесі оқу жылында ақылы негізде 

ғылыми-зерттеу компонентінің кредиттерін қайта игеруге және диссертацияны қорғауға мүмкіндік 

беріледі.

      74. Магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытуының толық курсын меңгерген, 

бірақ белгіленген мерзімде магистрлік диссертациясын қорғамаған магистрантқа магистратурада оқу 

мерзімі ақылы негізде ұзартылады.

      75. Жоғары оқу орны магистратураның оқу процесін алынған лицензияға сәйкес ұйымдастырады 

және білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын сақтауы тиіс.

      76. ЖОО білім беру қызметін тиісті материалдық-техникалық базамен, білікті 

профессорлар-оқытушылар құрамымен, кітапхана қорымен, Интернет және басқа да ақпараттық 

қорлармен, қаладан тыс жерлерден келген магистранттарды жатақханамен және басқа да қолдау 

қызметімен қамтамасыз етеді.

      77. Материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:

      Магистратураның білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнында қолданыстағы 

санитарлық-техникалық нормаларға сәйкес келетін және оқу жоспарында көзделген теориялық және 

практикалық дайындықтың барлық түрлерін жүргізуді, сондай-ақ магистранттың ғылыми-зерттеу және 

эксперименталды-зерттеу жұмыстарының нәтижелі орындалуын қамтамасыз ететін 

материалдық-техникалық базасы (аудиториялық қор, компьютерлік сыныптар, зертханалар, 

құрал-жабдықпен қамтамасыз ету, қор материалдары) болуы тиіс.

      78. Оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:

      1) Оқу процесін оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету магистранттардың 

магистратураның білім беру бағдарламасын сапалы меңгеруіне кепілдік беруі тиіс.

      2) Білім беру бағдарламасын іске асыру халықаралық ақпараттық желілерге, электронды 

деректер қорларына, кітапхана қорларына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және 

ғылыми әдебиеттерге еркін қол жеткізу мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс.

      3) Кітапхана қоры мен электронды және магнитті тасымалдаушылардағы оқу әдебиеттерімен 

қамтамасыздандыру білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына 

сәйкес келуі тиіс.

      79. Практикаларды ұйымдастыруға қойылатын талаптар:

      Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы білім беру бағдарламасына практиканың екі түрі

кіреді:

      1) білім беру ұйымдарында өткізілетін педагогикалық практика;      2) диссертацияны орындау орны бойынша өткізілетін зерттеу практикасы.

      Педагогикалық практика оқытудың практикалық дағдылары мен әдістемесін қалыптастыру 

мақсатында өткізіледі.

      Педагогикалық практика теориялық оқыту кезеңінде оқу процесінен қол үзбей өткізіледі. Осы

ретте магистранттар бакалавриатта сабақ жүргізуге тартылуы мүмкін.

      Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеудің, эксперименталды деректерді 

өңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі әдістерімен таныстыру мақсатында жүргізіледі.

      Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы өндірістік практиканы қамтуы тиіс.

      Магистранттың өндірістік практикасы оқу процесінде алған теориялық білімін бекіту, оқып 

жатқан мамандығы бойынша кәсіптік қызмет дағдыларын, құзыреттері мен тәжірибесін жинақтау, 

сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында өткізіледі.

      Зерттеу/өндірістік практиканың мазмұны диссертациялық зерттеу тақырыбымен анықталады.

      80. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

      Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысы:

      1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі;

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығының болуы;

      3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік, технологиялық жетістіктеріне 

сүйенуі;

      4) ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану арқылы орындалуы;

      5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 

бөлімдерінің болуы;      6) тиісті білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге негізделуі тиіс.

      81. Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар.

      Бейіндік магистратурадағы эксперименталдық-зерттеу жұмысы:

      1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі;

      2) ғылым мен техниканың, өндірістің қазіргі жетістіктеріне негізделуі және нақты 

практикалық ұсынымдарды, басқарушылық міндеттердің өзіндік шешімдерін қамтуы;

      3) алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы;

      4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименталды-зерттеу (әдістемелік, практикалық)

бөлімдерінің болуы тиіс.

      82. Ғылыми-зерттеу немесе эксперименталды-зерттеу жұмыстарының нәтижесі өтілуіне қарай 

әрбір академиялық кезеңнің соңында магистранттың есебі түрінде ресімделеді.

      МҒЗЖ (МЭЗЖ) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында міндетті түрде шетелдік ғылыми

тағылымдамадан өтуі қарастырылады.

      83. Магистранттың ғылыми-зерттеу немесе эксперименталды-зерттеу жұмысының ең соңғы 

қорытындысы магистрлік диссертация болып табылады.

      84. Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ең кемі бір жарияланымда және/немесе 

ғылыми-практикалық конференцияға қатысуында көрінуі тиіс.

      85. Магистрлік диссертацияның мазмұны мен ресімделуіне, оның дайындалуы мен қорғалуына 

қойылатын талаптарды жоғары оқу орны өзі анықтайды.

      86. Магистрлік диссертация міндетті түрде плагиатқа тексерілуден өтуі тиіс, мұндай 

тексерісті жүргізу қағидалары мен тәртібін жоғары оқу орнының өзі анықтайды.

      87. ЖОО-ның кадрлық құрамына қойылатын талаптар лицензиялау кезінде білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарымен айқындалған.

      ЖОО оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын ұстанған жағдайда оқу 

сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің әдіс-тәсілдері мен нысандарын, оқытудың әдістерін еркін 

таңдауға құқылы.

      88. Магистратураға оқуға қабылданғаннан кейінгі екі айдың ішінде магистрлік диссертацияға

жетекшілік жасау үшін ғылыми жетекші тағайындалады.

      Ғылыми жетекші және магистранттың зерттеу тақырыбы ғылыми кеңес шешімінің негізінде ЖОО 

ректорының бұйрығымен бекітіледі.

      Магистранттың ғылыми жетекшісінің ғылыми дәрежесінің болуы және ғылымның осы саласында (

магистранттың оқу мамандығы бойынша) ғылыми зерттеулермен белсенді түрде шұғылдануы тиіс. Қажет

болған жағдайда ұқсас ғылым саласы бойынша ғылыми консультанттар тағайындалады.

      89. ЖОО магистранттың зерттеу нәтижелерін жариялауға көмек көрсетеді.Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет