Білім беру бағдарламасы шифры -мамандығы: 5В011300-Биология Дайындық бағыты: Білімжүктеу 209.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.05.2017
өлшемі209.05 Kb.
#9041
түріБілім беру бағдарламасы

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ  

 

 

 

 

 

 

            «БЕКІТЕМІН» 

Институт ректоры п.ғ.д., профессор 

 

 

 

 

О.Аяшев 

«   

»  

 

2014ж. 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Шифры –мамандығы:    5В011300-Биология 

 

Дайындық бағыты: Білім 

 

Академиялық дәрежесі: 5В011300-Биология мамандығының білім бакалавры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымкент 2014ж. 

 

5В011300-Биологиямамандығының  Білім    беру  бағдарламасы      ҚР  Үкіметінің  2012 

жылы  23  тамызда  №1080  қаулысымен  бекітілген  МЖМБС  және  2013жылы  16 

тамыздағы  №  343  ҚР  БжҒМ  бұйрығының  негізіндегі  мамандықтың  типтік  оқу 

жоспарына сәйкес жасалынған. 

5В011300-Биология  мамандығының  білім  беру  бағдарламасы  жаратылыстану  және 

математика  ғылыми  мектебінің  кеңесінде  қаралып    Ғылыми  кеңеске    бекітілуге 

ұсынылды. 

Хаттама№4 «» 

 

 201ж. 

    Білім беру бағдарламасы институттың Ғылыми кеңесінде бекітіліп, Хаттама№   

«» 

 

 201ж қолданысқа енгізілген. 

 

 

 

Құрастырғандар: 

 

 

__________ Исаев Ғ.И.,Биология  кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к., доцент; 

 

  

 

  

 

  

 

__________Н.М.Байсеитова., б.ғ.к., Биология                        кафедрасыныңдоценті; 

 

  

 

  

 

  

 

_________ Айтбаева А.Е., а-ш.ғ.к., Биология кафедрасыныңдоценті; 

 

 _________ Сартбаева Г.М., а-ш.ғ.к., Биология 

кафедрасының аға оқытушы; 

 

 

_________ Алшынбекова О.Ж.,№7 Қ.Спатаев атындағы мектеп-лицейдиректоры; 

 

 __________ Қәдірбаева Х.Қ., №65Ы.Алтынсаринатындағы 

мектеп-гимназия директоры; 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Мазмұны 

 

1. 

Жалпы ережелер 

1.1.Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

1.2.Нормативтік сілтемелер 

1.3.Қабылданушыларға қойылатын талаптар 

 

2.

 

Мамандық бойынша білім бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

2.1.Бітірушінің кәсіби қызмет саласы 

2.2.Бітірушінің кәсіби қызметінің нысандары 

2.3.Бітірушінің кәсіби қызметінің тҥрлері 

2.4.Бітірушінің кәсіби қызметінің міндеттері 

 

3. БББ меңгеру нәтижесінде қалыптастырылатын бітірушінің құзіреттері  4. Оқу нәтижелерін бағалау саясаты 

      4.1. Ағымдық, межелік (аралық) және қорытынды (емтихан) бағалау  

және  жҥргізілу тәртібі.  

4.2 Студенттердің білімін «PLATONUS» бағдарламасында бағалау ҥлгісі 

4.3 Қорытынды аттестаттаудың жалпы  талаптары. 

 

5.БББ іске асыру талаптары 

5.1.Кадрмен қамтамасыз етілуі 

5.2.Оқу ҥдерісінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

5.3.Оқу ҥдерісінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі 

 

6. БББ іске асыруда оқу үдерісін ұйымдастыруға қажетті құжаттар 

6.1. Мамандықтың типтік оқу жоспары 

6.2. Академиялық кҥнтізбелік оқу графигі 

6.3. Білім бакалаврын дайындау бойынша оқу жоспары 

6.4. Оқу және ӛндірістік(педагогикалық) іс-тәжірибенің жалпы талаптары 

 

7.Студентті дайындау сапасын қамтамасыз ететін басқада нормативтік-әдістемелік құжаттар мен материалдар 

Қосымша 1.Оқу жҧмыс жоспары 

Қосымша 2.Модульді  анықтағыш 

Қосымша 3.Элективті пәндер каталогі 

Қосымша 4. Оқытылатын пәндер мен қалыптастырылатын қҧзыреттіліктердің 

сәйкестік матрицасы 

Қосымша 5. Оқу іс-тәжірибенің жҧмыс бағдарламасы 

Қосымша 6. Ӛндірістік(педагогикалық) іс-тәжірибенің жҧмыс бағдарламасы 

Қосымша 7.  МАК материалдары 

 

  

 

  

 

  

1. Жалпы ережелер 

 

1.1

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Мамандықтың білім беру бағдарламасы Еуропалық біліктілік және Ҧлттық біліктілік шеңберіндегі    Дублин  дескрипторларына  сәйкестендіріліп,аймақтық  еңбек  нарығы  мен 

жҧмыс  берушілердің  талаптарын  ескере  отырып,  дайындалған  қҧжаттар  жҥйесінен 

тҧрады.   

БББ қойылған мақсаттарды, кҥтілетін нәтижелерді, білім беру ҥдерісін жҥзеге асыру 

жағдайлары  мен  технологияларын,  бітірушінің  берілген  бағыттағы  дайындығының 

сапасын бағлауды іске асыру жолдарын кӛрсетеді. Оның қҧрамында оқу жҧмыс жоспары, 

оқу пәндерінің жҧмыс жоспарлары және білімгердің дайындық сапасын қамтамасыз ететін 

қосымша  қҧжаттар,  сонымен  бірге  оқу  және  ӛндірістік  (педагогикалық)іс-тәжірибенің 

бағдарламасы,  кҥнтізбелік  оқу  графигі  және  оқыту  технологияларын  іске  асыратын 

әдістемелік материалдар бар.      

Білім  беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты  институттың  стратегиялық  даму 

жоспарының мақсатына және институт миссиясына сәйкес анықталған. 

Білім беру бағдарламасының  мақсаты: 

 Барлық деңгейдегі тҧтынушыларға сапалы білім беру негізінде замануи педагогика 

аймағындағы  жалпымәдениеттілік  пен  кәсіптік  қҧзіреттілікті  меңгерген,  білім 

саласында сәтті жҧмыс атқаратын кәсіби мамандарды даярлау; 

міндеттері: 

 жалпымәдениеттілік пен кәсіптік қҧзіреттілікті қалыптастыру; 

 жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тҧлғалық қҧндылықтарын қалыптастыру; 

 экологиялық,  дене  мәдениетін,  этикалық,  қҧқықтық  мәдениетті  және  ойлау 

мәдениетін қалыптастыру; 

 

кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;  

қазіргі ақпараттық технологиялармен жҧмыс істеу дағдысын қалыптастыру;  

ҧлтаралық қарым-қатынас қҧралы ретіндегі орыс және шетел тілдерін меңгерту;  

кәсіби  білімнің  іргетасы  ретіндегі  психологиялық-педагогикалық  және  арнайы сипаттағы базалық білімді қамтамасыз ету; 

 мамандық  шеңберіндегі  кәсіби  білімді  және  тәжірибелік  дағдыларды  қамтамасыз 

ету. 


Білім  беру  бағдарламасының  мақсаты  қоғамның,  экономиканың,еңбек  нарығының 

ӛзгерістеріне 

сәйкес 

қайта 


қаралып 

отырады. 

Оған 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің       2012жылғы23тамыздағы 

№1080қаулысымен бекітілген      МЖМББС-ның    енгізілуі,  сондай-ақ  мамандықтардың 

типтік  оқу  жоспарларындағы  таңдау  пәндері  модуліне  бӛлінген  кредиттердің  ӛсуі  дәлел 

бола алады. 

Бағдарлама  мақсатының  динамикасын  дәлелдейтін  факторлардың  бірі  оның    мазмҧнын  

аймақтағы  жҧмыс  берушілермен  келісу  және    оларды    тӛмендегі  әрекеттерге  қатыстыру 

болып табылады: 

 білім беру бағдарламасын қҧрастыруға; 

 мамандықтың таңдау пәндері модулдерінің тізбесін  анықтауға; 

 іс-тәжірибе базаларын ҧсынуға және студенттерге жетекшілік жасауға; 

  

«ОҚМПИ бітірушілерінің білімі  мен біліктілігін бағалау» анкетасына; 

 

диплом жҧмыстарына пікір беруге 

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау комиссиясы  мҥшелігіне.  

 

 

1.1.Нормативтік сілтемелер 

 

1.

 ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-111 «Білім туралы» Заңы. 

2.

 ҚР 2011 жылғы 18 ақпандағы № 408-ІV ҚР3 «Ғылым туралы» Заңы. 

3.

 ҚР Ҥкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499  қаулысымен бекітілген «Жоғары 

оқуорны қызметін ҧйымдастырудың типтік ережесі». 

4.

 

ҚР Ҥкіметінің     2012жылғы23 тамыздағы№1080  Қаулысымен    бекітілген     «

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты». 

5.

 

ҚР  МЖМБС  5.04.019-2011  ҚР  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру стандарты. Жоғары білім. Бакалавриат. 

6.

 ИСО 9000-2005 ХС Сапа менеджментінің жҥйесі. Негізгі        ережелер мен сӛздік. 

7.

 ИСО 9001-2008 ХС Сапа менеджментінің жҥйесі. Талаптар. 

8.

 ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің2010 жылғы 25 қарашада 

№385  бҧйрығымен  бекітілген  «Басшылар,  мамандар  және  басқа  қызметкерлер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы». 

9.

 ҚР  БжҒМ  2009  жылғы  13  шілдедегі  №338  бҧйрығымен  бекітілген  «Педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тҧлғалар лауазымдарының ҥлгілік біліктілік 

сипаттамалары». 

10.


 

ҚР БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі     № 152бҧйрығымен бекітілген«Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу ҥдерісінҧйымдастырудың ережесі». 

11.


 

ҚР БжҒМ 2012 жылғы 19 қаңтартардағы № 111 бҧйрығымен бекітілген «Оқуға 

қабылдаудың типтік ережелері». 

 

1.3. Қабылданушыларға қойылатын талаптар 

ЖОО  қабылдау  талаптары  5В011300-«Биология»  мамандығы  ҥшін  оқуға 

қабылдаудың  типтік  ережелері  негізінде  іске  асады.  Талапкерлер  ЖОО-на  ҦБТ  немесе 

кешендік тест емтиханының нәтижесі бойынша конкурстық негізде қабылданады.  

Мемлекеттік  білім  беру  грантына  конкурсқа  ҦБТ  немесе  кешендік  тест 

емтиханынан  100  балдық  шкаладан  кем  дегенде  50  балл  жинағандар  қатысады,  оның 

ішінде кәсіптік пән – биологиядан7 балл жинау керек, ал қалған пәндерден кем дегенде 4 

балл жинау керек.  

ОҚМПИ-ға  5В011300-«Биология»  мамандығына  грант  ҧтып  алғандығы  жӛніндегі 

куәлігі  бар  талапкерлер  және  ақылы  негізде  оқуға  биологиядан  кем  дегенде  7  балл,  ал 

қалған  пәндерден  кем  дегенде  4  балл  жинаған  қорытындысы  50  балдан  кем  емес 

талапкер қабылданады. 

Басқа  ЖОО-нан  ауысып  келген  студенттердің  пән  айырмашылығы  бес  міндетті 

пәннен аспауы керек.  

 

2.

 

Мамандық бойынша білім бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

 

2.1.Бітірушінің кәсіби қызмет саласы 

 

5В011300-Биологиямамандығы  бойынша  білім  бакалавры  ӛзінің  кәсіби  қызметін  білім беру саласында атқарады. 

 

2.2.Бітірушінің кәсіби қызметінің нысандары 

-

 

негізгі және бейіндік мектептер; -

 

мамандандырылған мектептер;  

-

 техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ҧйымдары  болып 

табылады. 2.3.Бітірушінің кәсіби қызметінің түрлері 

 

-

 білімдік; 

-

 эксперименттік-зерттеу; 

-

 ҧйымдастыру-басқару; 

-

 әлеуметтік-педагогикалық; 

-

 оқу-тәрбиелік; 

-

 оқу-технологиялық болып табылады 

 

2.4.Бітірушінің кәсіби қызметінің міндеттері 

 

білімдік қызмет саласында: 

-

 білім  алушыларды  оқыту  мен  дамыту,  оқыту  және  тәрбиелеу  процесін 

ҧйымдастыру; 

-

 

 педагогикалық  қызметттің  нәтижелерін  коррекциялау,  жобалау,  диагностика жасау; 

-

 мектепте, орта арнайы оқу орындарында сабақ беру; 

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 

-

 ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып-білу; 

-

 биология бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді 

зерделеу және қорыту; 

-

 

педагогикалық эксперимент ӛткізу, оның нәтижелерін оқу процесіне енгізу; ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

-

 биология бойынша білім беру мазмҧнын әр тҥрлі деңгейде жоспарлау, 

-

 оқыту процесін ҧйымдастыру және жҥзеге асыру әдістерін анықтау; 

әлеуметтік педагогикалық қызмет саласында: 

-

 білім  алушылардың  ӛмір  сҥруіне,  тәрбиеленуі  мен  дамуына  қолайлы  жағдай 

жасау және педагогикалық қолдау кӛрсету; оқу-тәрбиелік қызмет саласында: 

-

 оқу-тәрбие  жҧмыстарын  педагогикалық  процестің  заңдары,  заңдылықтары, 

принциптері, тәрбиелік механизмдеріне сәйкес іске асыру; 

-

 

сыныптан тыс тәрбие жҧмысын жоспарлау; -

 

нақты тәрбиелік міндеттерді шешу, -

 

биология  пәні  бойынша  сыныптан  тыс  жҧмыстарда  оқыту  мен  тәрбиенің  әр тҥрлі формалары мен әдістерін таңдау және қолдану; 

-

 оқушылар  ҧжымымен,  осы  сыныпта  сабақ  беретін  мҧғалімдермен,  ата-

аналармен байланыс орнату; оқу-технологиялық қызмет саласында: 

-

 оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. 

 

3. 

БББ меңгеру нәтижесінде қалыптастырылатын бітірушінің құзіреттілігі 

3.1 Жалпы мәдени құзіреттілік (ЖҚ): 

-  ойлау  мәдениетін  игеру,  жалпылау,  талдау,  ақпараттарды  қабылдау  және  мақсат 

қойып оған жету жолдарын таңдай алу қабілеттері (ЖҚ-1); 

-  дҥниеге  кӛзқарастық,  әлеуметтік  және  жеке  тҧлғалардың  маңызды  философиялық 

проблемаларын талдау қабілеттері (ЖҚ-2); 


 

-  мәдениеттің  маңызын  -  адамзаттың  бар  болуы  ретінде  тҥсіну  қабілеті.  Ол  ҥшін 

базалық  мәдени  қҧндылықтарды  замануи  толеранттылық  принциптерді,  диалогтар  мен 

ынтымақтастықты ӛзінің іс-әрекеттері барысында жетекшілікке алу (ЖҚ-3);  

-  білім  беру  және  кәсіптік  іс-әрекеттерде  қазіргі  заманғы  әлемнің  ғылыми-

жаратылыстану  бейнесі  туралы  білімді  қолдану  қабілеті,  ақпараттарды  ӛңдеудің 

математикалық әдістерін, теориялық экспериментальдық зерттеулерді пайдалану қабілеті. 

(ЖҚ-4); 


-  дене  тәрбиесі  мен  ӛзін-ӛзі  тәрбиелеу  әдістерін  адам  ағзасының  бейімделу 

қабілеттері  мен  денсаулықтың  мықты  болуын  жоғарылату  ҥшін  қолдануға  дайын  болу 

(ЖҚ-5); 

- ауызша және жазбаша сӛйлемді логикалық дҧрыс жолға қою қабілеті (ЖҚ-6); 

- ҧжымда және әріптестерімен ӛзара келісіммен жҧмыс істеуге дайын болу (ЖҚ-7); 

-  ақпараттарды  алу  жолдары,  сақтау  және  ӛңдеудің  негізгі  әдістері  мен  жолдарын, 

қҧралдарын  пайдалануға  дайын  болу,  ақпаратты  басқару  қҧралы  ретінде  компьютермен 

жҧмыс істеуге дайын болу (ЖҚ-8); 

- глобальдық компьютерлік жҥйелерде ақпараттармен жҧмыс істеу қабілеті (ЖҚ-9); 

- шетелдік кӛздерден ӛз кәсіби іс-әрекетіне қатысты ақпараттарды алу, бағалау және 

ӛңдеу дәрежесінде бір шет тілін меңгеру (ЖҚ-10); 

-  мҥмкін  болатын  апатты  жағдайлар  және  табиғи  апаттардың  алдын  алумен 

қорғанудың негізгі әдістерін қолдануға дайын болу (ЖҚ-11); 

- қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуының мәнін тҥсіну қабілеті:осы ҥдерісте 

пайда  болатын  қауіпті  жағдайларды  тҥсіну;ақпараттық  қауіпсіздіктің  негізгі  талаптарын 

сақтау, сонымен қатар мемлекеттік қҧпияларды қорғау (ЖҚ-12); 

-  нормативтік  және  қҧқықтық  қҧжаттарды  ӛз  іс-әрекеттерінде  пайдалануға  дайын 

болу (ЖҚ-13); 

-  әлеуметтік  және  мәдени  айырмашылықтарды  толерантты  қабылдауға  дайын  болу, 

тарихи мҧралармен мәдени әдет-ғҧрыптарға сыйластықпен сақтықпен қарау (ЖҚ-14); 

- тарихи ҥдерістегі қозғаушы кҥштермен заңдылықтарды, адамның тарихи ҥдерістегі 

және қоғамның саяси ҧйымдарындағы орнын тҥсіну қабілеті (ЖҚ-15); 

-  кӛпшіліке  сӛйлеу,  дискусиялар  мен  пікір  таластар  жҥргізу  дағдыларын  пайдалану 

қабілеті (ЖҚ-16);  

3.2 Кәсібиқұзіреттілік (КҚ) 

 

3.2.1 Жалпы кәсіби құзіреттілік(ЖКҚ): 

-ӛзінің  келешекте  алатын  кәсібінің  әлеуметтік  маңыздылығын  тҥсінуі,  кәсіби 

қызметті іске асыру мотивациясының болуы (ЖКҚ-1) ; 

-

 әлеуметтік  және  кәсіби  мәселелерді  шешуде  гуманитарлық,  әлеуметтік  және 

экономикалық  ғылымдар бойынша жҥйелі  теориялық  және практикалық  білімді  қолдану 

қабілетінің болуы (ЖКҚ-2); 

-

 сӛйлеудің кәсіби мәдениетін меңгеруі (ЖКҚ-3); 

-

 ӛзінің кәсіби іс-әрекетінің нәтижелеріне жауапкершілікті  сезіну қабілетінің болуы 

(ЖКҚ-4); 

-

 

кәсіби  және  әлеуметтік  мазмҧндағы  мәтіндерді  дайындау  мен  редакциялау қабілетінің болуы (ЖКҚ-5); 

3.2.2 Педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби құзіреттіліктер(КҚ): 

-

 әртҥрлі  білім  беру  мекемелерінде  базалық  және  элективті  курстардың  оқу 

бағдарламаларын жасап, оны жҥзеге асыра білу қабілетінің болуы (КҚ-1); 

-

 

білім алушының 

тәрбиелікжәне 

тҧлғалық 

рухани-адами 

міндеттерін 

дамытуқабілетінің болуы (КҚ-2);  

-

 оқу-тәрбие  ҥдерісінің  сапасын  қамтамасыз  ету  ҥшін  заманауи  әдістемелер  мен 

технологияларды,  білім  алушылардың  жетістігіне  диагностика  жасау  әдістерін  қолдана 

білуге дайындығының болуы (КҚ-3); 

-

 білім  алушылардың  әлеуметтендіру  мен  кәсіби  ӛзін-ӛзі  анықтау  ҥдерісін 

педагогикалық сҥйемелдеуді іске асыра білуі (КҚ-4);  

-

 

білім  беру  ортасының  мҥмкіндіктерін  әмбебап  оқу  іс-әрекеттерін  қалыптастыру ҥшін  және  сапалы  оқу-тәрбие  ҥдерісін  қамтамасыз  ету  ҥшін  қолдана  білу  қабілеттінің 

болуы (КҚ-5); 

-

 

оқушылармен,  ата-аналармен,  әріптестермен,  әлеуметтік  серіктестермен  ӛзара әрекетке дайын бола білуі (КҚ-6); 

-

 білім  алушылардың  серіктестігін  ҧйымдастыру,  олардың  белсенділігі  мен 

инициативтігін, ӛз бетіншелігін, шығармашылық қабілетін қолдау қабілетінің болуы  (КҚ-

7); 

-

 оқу-тәрбие  ҥдерісінде,  сабақтан  тыс  іс-әрекеттерде  оқушылардың  ӛмірі  мен 

денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге дайын болуы (КҚ-8); 3.2.3 Мәдени-ағартушылық қызметі саласындағы кәсіби құзіреттіліктер(КҚ): 

-

 Отандық  және  шетелдік  тәжірибелерді  ескере  отырып  мәдени-ағартушылық 

бағдарламаларын қҧрастыру және оны іске асыру қабілетінің болуы (КҚ-8) 

-

 

мәдени-ағартушылық  қызметін  ҧйымдастыру  ҥшін  аймақтық  мәдени  білім орталарын пайдалана білу қабілетінің болуы (КҚ-9) 

3.2.4 Ғылыми-зерттеу  қызметі саласындағы кәсіби құзіреттіліктер(КҚ): 

-

 білім  саласындағы  зерттеу  мәселелерін  анықтау  мен  шешуде  теориялық  және 

практикалық білімді жҥйелі қолдануға дайындығының болуы (КҚ-10) 

-

 

білім  беру  ҥдерісінің  ерекшелігін,  тәрбие  міндеттерін  және  тҧлғаның  дамуын ескере отырып заманауи педагогикалық технологиялар қҧрастыра білу қабілетінің болуы 

(КҚ-11) 


-

 

оқу-тәрбие қызметінде негізгі ғылыми-зерттеу әдістерін қолдану қабілетінің болуы (КҚ-12) 

3.3 Арнайы құзіреттілік (АҚ) 

-биология саласындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу.; (АҚ -1) 

-білім  мен  дағдыны  меңгерген,  дербес  ізденіс  нәтижесінде  елеулі  мәселелердің 

шешіміне  қол  жеткізетін,  ойлау  қабілетімен  ерекшеленетін,  тәрбие  тҥрлерін  жҥргізе 

алатын тҧлғаны қалыптастыруға ҥлес қосу; (АҚ -2) 

-биологияның  қазіргі  проблемаларын,  зерттеудің  негізгі  әдістерін  меңгеру, 

қорытынды жасай білу;  (АҚ -3)  

-  биология саласындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу; (АҚ -4) 

- генетиканың қазіргі проблемаларын, зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру қорытынды 

жасай білу.; (АҚ -5) 

 

4. Оқу нәтижелерін бағалау саясаты 

4.1. Ағымдық, межелік (аралық) және қорытынды (емтихан) бағалау және 

жүргізілутәртібі 

 

4.1.1  Студенттердің  білімін  бақылау  мен  бағалау  балдық-рейтингілік  жҥйе  бойынша жҥзеге  асырылады  (кесте  №1).  Балдық-рейтингілік  жҥйе  ағымдағы  бақылауды,  межелік 

бақылауды  және  қорытынды  аттестаттауды  қҧрайды.  Модульдік  жҥйе  бойынша 

емтихандар  балдық-рейтингілік жҥйе бойынша жеке бағаланады 


 

               Кесте №1. Бағалардың әріптік, баллдық, пайыздық эквиваленттері 

Бақылаудың 

әріптік жүйесі 

Балдары 

Бағалаудың %-тік      

мазмұны 

Бағалаудың дәстүрлі 

жүйесі 

А 

4.0 95-100 

Ӛте жақсы 

А

-

 3.67 

90-94 


В

3.33 85-89 

Жақсы 


В 

3.0 


80-84 

В2.67 

75-79 


Қанағаттанарлық 

С2.33 

70-74 


С 

2.0 


65-69 

С1.67 

60-64 


D

1.33 55-59 

1.0 50-54 0-49 

Қанағаттанғысыз 

 

4.1.2  Ағымдық  бақылау  оқу  ҥрдісінде  студенттің  білімін,  оның  аудиториялық  сабақтардағы белсенділігі  мен  ӛздік  жҧмыстарын  уақытылы  орындауын  жҥйелі  тексеруге  бағытталған.  Әр 

студенттің  семестр  бойындағы  жалпы  жҧмысына,  яғни  практикалық  сабақтарға  қатысуына 

(семинар),  ОСӚЖ    орындауына,  ағымдықбақылауларды  тапсыруына,  шығармашылық 

белсенділігіне,  ғылыми-зерттеу  жҧмыстарына  бағалау  жҥргізіледі.  Ағымдық  бақылау 

оқытушымен(лектормен) жҥргізіледі.  

4.1.3Ғылыми  мектеп  директоры  студентке  межелік  және  қорытынды  бақылауды  жеке 

кесте бойынша тапсыруға ерекше жағдайларды (денсаулығына,  сәбидің дҥниеге келуіне, 

жақын  туыстарының  қайтыс  болуына,  қызметтік  немесе  оқу  іс-сапарда  болуына 

байланысты) растайтын анықтамалардың  негізінде ғанарҧқсат бере алады.  

4.1.4 Кесте бойынша тапсыратын студенттер келген кҥннен бастап, 3 кҥн ішінде ӛтінішін 

анықтамалармен  бірге  ғылыми  мектеп  директорына  тапсырады.  Кесте  бойынша 

тапсыратын межелік және қорытынды бақылаудың тапсыру мерзімі 4 жҧмыс кҥні. 

 

4.2  Студенттердің білімін «PLATONUS» бағдарламасында бағалау үлгісі  

Бағалау  тәртібі:  кҥндізгі  бӛлім  1-4  курс  студенттеріне  әр    семестрде  межелік 

(аралық) бақылау 2  рет. Әрбір межелік бақылау апталығына дейін  профессор-оқытушы 

қҧрамы  білім  алушыларды  практикалық,  лаборатория,  семинар,  СОӚЖ,  СӚЖ  және  т.б. 

сабақтарында  3,  5,  7,  10,  12,    14  апталарында    бағалап,    «Platonus»  бағдарламасына  100 

балдық  жҥйемен енгізеді. 

Студенттің қорытынды бағасы: 

 25  пайыз  практикалық,  лаборатория,  семинар,  СОӚЖ,  СӚЖ  және  т.б. 

сабақтарынан; 

 

35 пайыз  межелік бақылаудан;  

40 пайыз емтиханнан жиналады.  Межелік  бақылауға  студент    ағымдық  бақылаудан  кем  дегенде  50  балл  жинағанда 

ғана жіберіледі. 

Емтиханның  қорытынды бағасы тӛмендегі формуламен есептелінеді: 

 

Қорытынды баға = ОАБ+ МБ+ ЕБ,   мҧндағы: 

 

ОАБ = (АБ1+АБ2) /2*0,25   (ОАБ - орташа ағымдық баға,  қорытынды бағаның 25%,  

   


 

 

АБ1 – бірінші ағымдық баға, АБ2 – екінші ағымдық баға);  

МБ = (М1+М2)/2*0,35(МБ - межелік баға,  қорытынды бағаның 35%,  

   


 

 

М1 – бірінші межелік баға, М2 – екінші межелік баға);  

 

ЕБ =ЕБ*0,40           (ЕБ – емтихан бағасы, қорытынды бағаның 40%). 

Пәннің тестік емтиханында берілетін тестік сҧрақтар саны – 50. 

Студент      пәнге  бӛлінген  кредиттің  мӛлшерін  толық  меңгерген  (лабораториялық, 

бақылау,  курс  жҧмыстарын  тапсырған,  келмеген  сабақтарын  ӛтеген)  жағдайда    

емтиханғажіберіледі. 

Ақылы  оқитын  студенттер  келісім-шарт  бойынша  оқу  ақысының  тиісті  мӛлшерін 

тӛлеген жағдайда ғана сессияға ғылыми мектептер директорының ӛкімімен жіберіледі. 

 Емтихан кестесі бір ай бҧрын бекітіліп, студенттер мен оқытушыларға сессияға екі 

апта қалғанда хабарланады. 

 Студенттерге  емтиханға  қатыспай  тҧрып,  жарты  жыл  бойы  алған  бағаларының 

негізінде баға қоюға тыйым салынады. 

 Сессияда  екі  пәннен  «Ғ»  алған  студенттерге  қайта  тапсыру  ҥшін  жазғы  семестр 

ҧйымдастырылады. 

 Студентке емтиханды қайта тапсыру емтихан сессиясы кезінде  рҧқсат етілмейді. 

 Оң бағаны жоғарылату ҥшін қайта тапсыруға тыйым салынады. 

 Студентті курстан курсқа кӛшіруге сессияда барлық емтиханды  оң бағаға тапсыру 

жеткіліксіз,  ол ҥшін  орташа балл (GPA) негізгеалынады. 

Студенттің курстан-курсқа кӛшу GPA  баллдары тӛмендегідей: 

-

 1 курстан 2  курсқа кӛшу ҥшін  GPA  балы -1,5; 

-

 2 курстан 3  курсқа кӛшу ҥшін  GPA  балы-1,8; 

-

 3 курстан 4  курсқа кӛшу ҥшін  GPAбалы-2,00. 

 

Ескерту: Егер студенттің GPAбалы  курстан курсқа кӛшудің тиісті кӛрсеткішінен  тӛмен 

болса, онда ол қайтадан сол курсқа қалдырылады.  

4.3 Қорытынды аттестаттаудың жалпы  талаптары 

4.3.1  Институтта  студентерді  қорытынды  аттестаттау  МЖМББС  белгілеген 

нысандарда,  институтта  бекітілген    академиялық  кҥнтізбеде  және  мамандықтардың 

жҧмыс оқу жоспарында қарастырылған мерзімде ӛткізіледі. 

4.3.2 Студентттер білім беру бағдарламаларына сәйкес оқу нысандарыбойынша қатаң 

тҥрде  барлық  мемлекеттік  емтихандарды  тапсырулары  және  дипломдық  жҧмыстарды 

(жобаларды) қорғауы керек. 

4.3.3  Студенткелесі  жағдайларда  дипломдық  жҧмыстың  (жобаның)  орнына  екі 

мемлекеттік емтихан тапсыруға рҧқсат етіледі: 

а)денсаулық  жағдайы  туралы  медициналық  анықтаманың  негізінде  стационарда  ҧзақ 

емделгенде (бір айдан артық); 

б)бала тууы туралы куәлігінің негізінде 3 жасқа дейінгі балалары бар болғанда; 

в)ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының негізінде 

ауру ата-анасын кҥтуші болғанда; 

г)медициналық анықтаманың негізінде мҥмкіндігі шектеулі мҥгедек болғанда. 

Осы  ретте,  білім  алушы  жоғары  оқу  орны  басшысының  атына  ӛтініш  жазады  және 

тиісті қҧжаттарды  ҧсынады.  Басқа  жағдайда  дипломдық  жҧмысты  қосымша  мемлекеттік 

емтихандар тапсыруға ауыстыруға рҧқсат етілмейді. 

4.3.4  Мемлекеттік  емтихандар  тізбесі  шығарушы  кафедра  ҧсынысымен  ғылыми 

мектеп кеңесінде бекітіледі. 

4.3.5  Қорытынды  аттестаттауға  білім  беру  бағдарламасының  кӛлемінтолықаяқтаған 

студенттер  жіберіледі.  Қорытынды  аттестаттау  мемлекеттік  емтихандар  тапсыру    мен 

диплом жҧмыстарын қорғаудан тҧрады: 

1. Мемлекеттік емтихан: 

1.1 Мамандықтың негізгі пәні бойынша; 

1.2 Негізгі пәнді  оқыту әдістемесі бойынша. 


 

2.Диплом жұмысы. 

Ескерту:  Диплом    жҧмысын  жазбайтын  студент  1.1  және  1.2  пунктінде  кӛрсетілген 

пәндерден  2  мемлекеттік  емтихан  тапсырады,  ал    диплом    жҧмысын  қорғайтын  студент 

диплом  жҧмысыныңтақырыбына  сәйкес  келмейтін  1.1  және  1.2  пунктінде  кӛрсетілген 

пәнндердің біреуінен ғана  мемлекеттік емтихан тапсырады. 

4.3.6  Білім  алу  ҥдерісі  аяқталуының  негізгі  ӛлшемі  -  студенттердің  жоғары  білім 

мамандықтарына  арналған  МЖМБС  талаптарына  сәйкес  келетін  оқытудың  теориялық 

курстары мен кәсіби практикаларының қажетті кӛлемін меңгеруі болып саналады. 

5.БББ іске асыру талаптары 

5.1.Кадрмен қамтамасыз етілуі 

Білім  беру  бағдарламасының    жоғары  кәсіптік  профессор-оқытушылармен 

қамтамасыз  етілуі  лицензия  талаптарына  сәйкес  келеді.  Олардың  ғылыми  бағыттағы 

базалық,  бейіндік  білімі  бар.  5В011300-Биология  мамандығы  бойынша  штаттық  ПОҚ 

72,2%-дан  асады,  мамандықты  шығарушы  кафедраның    ғылыми  әлеуеті    68%-дан 

жоғары.  

Кредиттік  оқыту  жҥйесінің  негізгі  принциптерін  қамтамасыз  ететін,  яғни  таңдау 

курстары және оқу жоспарына сай әртҥрлі пәндерді тең дәрежеде жҥргізе алатын, бірін-

бірі  алмастыра  алатын  және  студенттердің  таңдауына  мҥмкін  болатын  професссор-

оқытушылар  жеткілікті.Осыған  орай  кафедра  меңгерушісі  әр  оқу  жылында 

мҥмкіндігінше оқытушылардың жҥктемесін ӛзара алмастырып отыруды қарастырады.  

5.2.Оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

Кітапхана  қорындамамандық  бойынша  білім  беру  қызметін  лицензиялау  кезінде 

қойылатын  біліктілік  талаптарына  сәйкес  қажетті  оқу-әдістемелік  әдебиеттер 

жинақталған.  БББ  қҧрамындағы    мамандықтың    барлық  пәндерінің  ОӘК  дайындалған. 

Әрбір  БББ  пәнінің  оқу-әдістемелік  қамтамасыз  ету    картасында  негізгі  және  қосымша 

әдебиеттер, электронды оқулықтар, әдістемелік нҧсқаулар келтірілген, олар институттың 

кітапханаларында бар.  

Институттың    ақпараттық  білім  беру  орталығынан  студенттердің  ғылыми 

кітапханалар  жайлы  библиографиялық    анықтамаларды  пайдалану  мҥмкіндігі  бар,  онда 

дәстҥрлі және электронды каталогтар қарастырылады.  

Кітапхана-библиографиялық ҥдерістерін автоматтандыру ҥшін ЖШС «Kazakh Soft» 

компаниясы  ӛңдеген  «КАБИС.  Standard»  (Қазақ  автоматтандырылған  кітапханалық 

ақпараттық жҥйесі) лицензияланған кітапханалық бағдарламасы енгізілген.  

«КАБИС.  Standard»  -  кітапхана  қорын  жинақтау,  электронды  каталогты 

ҧйымдастыру, ақпараттық ізденісті жҥзеге асыру ҥшін ӛңделген бағдарлама.  

Электрондық каталог тӛмендегі автоматтандырылған жҧмыс орындарынан тҧрады: 

«Кітаптар»,  «ОҚМПИ оқытушы-профессорлар қҧрамының еңбектері»,  «Диссертациялар 

мен  диссертациялардың  авторефераттары»,  «Мақалалар»,  «Электрондық  басылымдар», 

«Мерзімді басылымдар».  

Электронды  қордың  қҧрамы:  электрондық  оқулықтар,  оқытушы-профессорлар 

қҧрамының электронды тҥрдегі еңбектері, Интернет ресурстары, мәлімет базалары. 

Әр  жыл  сайын  кафедралардың  сҧраныстары  негізінде  оқу,  оқу-әдістемелік  және 

ғылыми әдебиеттерді мемлекеттік сатып алудың жоспары қҧрастырылады.  

Кітапхана  қорын  толықтыру  кӛздері:  «Фолиант»,  «Эверо»,  «Бастау»,  «ҚазҦУ», 

«NURPRESS»  баспалары  және  Қазақстан  РеспубликасыЖоғары  Оқу  Орындарының 

Қауымдастығы.   

5.3.Оқу үдерісінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі 

Қазіргі  уақытта  физика-математика  кафедрасы  білім  беру  қызметін  мемлекеттің 

әлеуметтік  саясаты  мен  бақылау  қызметі,  білім  стандарты  талаптарыныңнегізінде 

материалдық-техникалық  және  әлеуметтік  базаны  дамыту  мақсатында  іске  асырып 

келеді.  


 

Оқытушылар  мен  студенттер  ҥшін    институт  базасындағы  қазіргі  заманауи 

материалдық техникалық база, оның ішінде электрондық ресурс залы, ақпараттық-білім 

беру  орталығы,  1    спорт  кешені,  1гимнастика  залы,  2жатақхана,  450-орындық  акт  залы 

және кӛп салалы ашық спорт алаңы  кӛлемі -1288 ш.м. Кафедра базасы 3 дәрісханамен, 

оның  ішінде  4  зертханалық  бӛлме,  1  арнайы  және  1  оқу-әдістемелік  кабинетімен 

жабдықталған. 

Бакалавр  дайындау  жӛніндегі  білім  беру  бағдарламасына  сай  МЖМБС  талаптары 

негізінде  материалдық-техникалық  база,  оқу  бӛлмелері,  зертханалары,  компьютер 

сыныптары  жасақталған  (кесте  1).  Барлық  зертханалардың  тӛлқҧжаттары  және  ӛрт 

сӛндіру  қҧралдары  бар,  қызметкерлер  жеке  және  ҧжымдық  қорғану  қҧралдарымен 

қамтамасыз  етілген.  Барлық  зертханалар  техника  қауіпсіздігі,  ӛрт  қауіпсіздігі  және 

санитарлық, гигиеналық норматив талаптарына сай жабдықталынған. 

Әрбір тоқсан сайын ПОҚ, студенттер мен қызметкерлер техника қауіпсіздігі және 

ӛрт қауіпсіздігі жӛнінде нҧсқау алады, оған сәйкес арнайы журнал толтырылады. 

Кесте 1 -Биологиядан зертханалық бөлмелер жайлы мәлімет. 

Биологияданзертханалық бӛлмелердің атаулары 

ш.м

 

Микробиология және вирусология 47,8 

Ботаника 

38,0 

Зоология 51,2 

Адам және жануарлар физиологиясы 

Адам анатомиясы 

27,0 


Институттың  материалдық-техникалық  базасындағы  бас  оқу  корпусы,  11 

компьютерлік  сыныптар,  оның  ішінде  интербелсенді  тақталармен  жабдықталған  11 

сыныптар мамандықтың  оқу ҥдерісіне пайдаланылады. 

 

6. БББ іске асыруда оқу үдерісін ұйымдастыруға қажетті құжаттар 

6.1.Мамандықтың типтік оқу жоспары 

  ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 5В011300 – Биология мамандығы 

 

Оқу мерзімі: 4 жыл Академиялық дәреже: 5В011300 – «Биология» 

мамандығы бойынша білім бакалавры 

 

Пән 

циклы 

Пәннің коды  Пәндердіңаталуы 

Кредит 

саны 

Семестр  Бақылаут

үрі 

ЖБП   


Жалпыбілім беру пәндері   

33 


 

 

MK Міндетті компонент 

33 


 

 

 KT 1101 

Қазақстантарихы 

3  Мем. емтихан 

 

Fil 2102 Философия  емтихан 

 

ShT 1103 Шетелтілі 

1-2 емтихан 

 

О(K)Т1104 Орыс (қазақ)тілі 

1-2 емтихан 

 

Inf 1105 Информатика емтихан 

 

EcoTD 1106 Экология және тҧрақты даму  емтихан 

 

Ale 1107 Әлеуметтану  емтихан 

 

Saya 2108 Саясаттану емтихан 

 

 ETN 2109 

Экономикалық теория 

негіздері емтихан 

 

KN 2110 Қҧқықнегіздері емтихан 

 

TKN 1111 Тіршілікқауіпсіздігінегіздері емтихан 

 

ТК  


Таңдаукомпоненті 

 

  

БП  


Базалық  пәндер 

64 


 

 

МК Міндетті компонент 

20 


 

 

  

PMK 1201 

Педагогикалықмамандыққакір

іспе 


емтихан  

Ped 2202 

Педагогика емтихан 

 

Etn 2203 Этнопедагогика емтихан 

 

PAD 1204 Психология жәнеадамдамуы емтихан 

 

OОT  2205 Ӛзін-ӛзі тану емтихан 

 

 ZhEFMG 

1206 


Жасерекшелікфизиологиясыж

әнемектепгигиенасы емтихан  

KK(О)T 3207 

Кәсібиқазақ  (орыс) тілі емтихан 

 

KBShT3208 Кәсібибағытталғаншетелтілі емтихан 

 

ВOA 3209 Биологияныоқытуәдістемесі емтихан 

ТК  


Таңдаукомпоненті 

44 


 

 

КП  Кәсіптендіру  пәндері 

32 


 

 

МК  Міндетті компонент 

  

 

 TZhTA 3301 

Тәрбиежҧмысыныңтеориясым

енәдістемесі емтихан 

 

BK1302 Биологияғакіріспе емтихан 

ТК  


Таңдау  компоненті 

27 


 

 

 Барлығы: 

129 


 

 

ОҚТ Оқытудың  қосымша тҥрлері  

 

  

КП 


Кәсіби практика   

6*-дан кем емес 

 

 

Оқу  

 

есеп  

Ӛндірістік (педагогикалық) 

 

 

есеп  

Дипломалды 

 

 

есеп ДШ 

Денешынықтыру   

16 

 

 ҚА 

Қорытындыаттестаттау 

 

  

Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан 

1    

Дипломжҧмысын (жоба) жазужәнеқорғау 

2    

БАРЛЫҒЫ: 

154-тен кем емес 

 

ЕСКЕРТУ: 1) Оқужоспарларындаәрбірпәнгеәріптіксимволдардан (латыналфавитініңҥшнемесетӛрт бас 

әріптері) жәнесандық (бірінші сан оқукурсынкӛрсететінҥшнемесетӛрттаңбалы) 

мәннентҧратынсәйкестікодтыбелгілеудіқарастыратынпәндердікодтаудыңбірыңғайжҥйесінпа

йдалануҧсынылады; 

2)* «Білім» тобындағымамандықтарыбойынша 6-дан 20 кредитке дейін; 

3) Жоғарыбілім берудің кәсіби 

оқубағдарламаларынжҥзегеасырукезіндежоғарыоқуорнықҧқылы: 

- пәнді оқытуды кәсіби 

оқубағдарламасынигерудіңлогикасынбҧзбайбірсеместрденбасқасеместргеауыстыруға; 

- міндетті компонент пәндерінің кӛлемін оқытудыңқосымшатҥрлеріесебіненҧлғайтуға; 

- пререквизиттердіесепке ала отырыппрактикалардыӛткізумерзімінӛзбетіншебелгілеуге. 

 

 

6.2 Академиялық күнтізбелік оқу графигі 

Кҥнтізбелік  оқу  графигінде  БББ  жҥзеге  асырудың  тізбесі  кӛрсетіледі.  Графикте 

теориялық оқыту іс тәжірибе, аралық, ағымдық және қорытынды бақылау, демалыс, жазғы 

сессия уақыттары кӛрсетіледі. 

 


 

курс 

БББ-ның жұмыс түрлері бойынша бөлінетін апта саны 

Те

ориялық оқ

у 

Аралық/

қоры


-

тын


дыба

қыла


у 

Тә

жiрибе

 

Диплом 

жҧм


.да

йын


дық

 

Диплом.ж

ҧм

 қорға

у 

Дем

алы


с 

Мем


ле

ке

тте

мти

ха

н Ж

аз

ғы сем

ес

тр  

Б

арлығы  

І 

30 
10 


52 ІІ 

30 
 52 


ІІІ 

30 
 52 


ІV 

15 


12 
 

38  

6.3. Білім бакалаврын дайындау бойынша оқу жоспары 

Бакалаврды  дайындау  бойынша  оқу  жоспары  5В011300-Биология  мамандығын 

дайындауға  арналған  оқу  жоспары  ҚР  БжҒМ  бекіткен  типтік  оқу  жоспары  негізінде 

модульдік  принципте  жасалған.  Оқу  жоспары  келесі  модульдерден  тҧрады:  Жалпыға 

міндетті модульдер (ЖММ)-37 кредит, Мамандық бойынша міндетті модульдер (МММ)-

21  кредит,  ЖОО  таңдау  пәндер  модульдері  (ЖТПМ)-6  кредит,  Белгілі  мамандық  ҥшін 

таңдау модульдері (БМТМ)-65 кредит және Қосымша білім беру модульдері-39 кредит. 

Жалпыға  міндетті  модульдер-9  модульден,    Мамандық  бойынша  міндетті 

модульдер-9 модульден, ЖОО таңдау пәндер модулідері-8 модульден, Белгілі мамандық 

ҥшін  таңдау  модульдері-7  модульден,  Қосымша  білім  беру  модулідері-3  модульден 

тҧрады. 

 Семестрлік  негізде  ҧйымдастырылған  бір  академиялық  кезең  ішінде  кҥндізгі  оқу 

тҥрінде  оқитын  студент  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша  кемінде  18-22  кредитті 

меңгеру керек.  

Кешкі  оқу  нысанының  студенті  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша  бір 

академиялық кезеңде 12-15 кредитті игеруі тиіс, ал мҧндағы оқудың нормативтік кезеңі 5 

жылды қҧрайды. 

Сырттай  оқу  нысанының  студенті  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша  бір 

академиялық кезеңде 9-12 кредитті игеруі тиіс, ал мҧндағы оқудың нормативтік кезеңі 5 

жылды қҧрайды. 

Сырттай оқитын студенттің оқытушымен бірлесіп жҧмыс істеу мҥмкіндігі оқу жылы 

ішінде 6 аптадан кем болмауы тиіс. 

5В011300  –  Биология  мамандығы  бойынша  студенттің    игеретін    кредиттердің 

бӛлінуі: 

-

 

теориялық оқуға -  129 кредит; -

 

іс-тәжірибеге - 20 кредит; -

 

денешынықтыруға  - 16 кредит; -

 

дипломдық жҧмысты жазу мен қорғауға - 2 кредит; -

 

мемлекеттік емтихан тапсыруға -1 кредит. Әр  академиялық  кезеңнен  кейін  студенттерге  демалысберіледі,  оның  ҧзақтығы 

академиялық  кҥнтізбеге  сай  анықталады.Әр  курстың  соңында  ҧзақтығы  6  апта  жазғы 

семестр  қарастырылады.  Ол  академиялық  қарызды  ӛтеу,  басқаЖОО-нан  немесе 

мамандығынан  ауысқан  жағдайда  оқу  жоспарындағы  айырмашылықты  жою 

мақсатындақосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін қажет.   

  Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындыққа және тапсыруға 1 кредит, 

яғни 2 апта бӛлінеді. 

  Дипломдық жҧмыстың жазылуы мен қорғалуына 2 кредит яғни 4 апта беріледі. 

  Оқу  практикасының  2  кредитіне  1  апта,  педагогикалық  практикаға  1  кредитке  1 

апта бӛлінеді.  

  Теориялық оқуға әр семестрге 15 апта бӛлінеді. 

  Ӛзіндік  жҧмыс  екі  тҥрге  бӛлінеді:  оқытушының  жетекшілігімен  орындалатын 

ӛзіндік  жҧмыс  (СОӚЖ)-  жалпы  оқу  кестесіне  кірмейтін  және  жеке  график  бойынша 

оқытушының  басшылығымен  жҥргізілетін  студенттің  аудиториядан  тыс  орындайтын 

жҧмыс  тҥрі;студенттің  ӛзіндік  жҧмысы  (СӚЖ)  -  студенттердің  толығымен  ӛз  бетімен 

орындайтын ӛзіндік жҧмыс. 

Студенттердің  таңдауы  бойынша  жҥргізілетін  элективтік  пәндердің  кӛлемі  55%-ды 

қҧрайды. 

6.4. Оқу және өндірістік(педагогикалық) іс-тәжірибенің жалпы талаптары 

6.4.1 Оқу іс-тәжірибесі

Оқу  іс-тәжірибенің  мақсаты  –  студенттерді  кәсіби  педагогикалық  қызметті 

ҧйымдастырудың ғылыми негіздерімен таныстыру, олардың қызығушылығын арттырумен 

қатар  педагогикалық  ҥдеріс  пен  оның  субъектілері  жӛнінде  тҧтастайкӛзқарасты 

қалыптастыру.  

ЖОО  мамандық  ерекшеліктеріне  байланысты  келесі  оқу  іс-тәжірибе  тҥрлерін 

қарастыруы мҥмкін: 1.Танысу оқу іс-тәжірибесі; 

Оқу-іс  тәжірибесі  «Биология»  кафедрасының  жабдықталған  зертханаларында, 

саласы  сәйкес  ғылыми-зерттеу  мекемелерінде,  ауыл-шаруашылық  ҧжымдарда,  қала 

саябақтарында, дендробақта, институт ауласында жҥргізіледі.

 

 

6.4.2 Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибеӚндірістік  іс-тәжірибенің  мақсаты  –  әр  тҥрлі  типтегі  білім  ҧйымдарында  ӛздігінен 

педагог  қызметін  атқару  барысында  қҧзіреттіліктерін  бекіту,  кәсіби  дағдылар  жҥйесін 

жетілдіру және педагогикалық қызметіндегі ӛзіндік стилін қалыптастыру. 

Өндірістік(педагогикалық)іс-тәжірибелер  5В011300-Биология  мамандығы  бойынша 

бітірушілердің  кәсіби  қызмет  тҥрлері  мен    объектілерін  айқындайтын  қосымша 

ҧйымдарда ӛткізілуі тиіс. 

Оқу және өндірістік(педагогикалық)іс-тәжірибе оқу жоспарында қӛрсетілген график 

бойынша  жҥргізіледі.Оқу  және  өндірістік(педагогикалық)іс-тәжірибенің  бағдарламалары 

қосымшада кӛрсетілген. 

5В011300-«Биология»  мамандығында  оқитын  студенттер  педагогикалық  іс-

тәжірибені мынадай оқу базаларында ӛткізеді: 

1. №7 Қ.Спатаев атындағы мектеп-лицей; 

2. №9 Ө.Жолдасбеков атындағы мектеп-лицей; 

3. №24 С.Ерубаев атындағы жалпы орта мектеп

4. №65 Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия; 

5. №47 Т.Тәжібаев атындағы  мектеп-гимназия; 

7.Студентті дайындау сапасын қамтамасыз ететін басқада нормативтік-әдістемелік құжаттар мен материалдар 

Қосымша 1. Оқу жҧмыс жоспары 

Қосымша 2. Модульді  анықтағыш 

Қосымша 3. Элективті пәндер каталогі 

Қосымша 4. Оқытылатын пәндер мен қалыптастырылатын қҧзыреттіліктердің 

сәйкестік матрицасы 

Қосымша 5. Оқу іс-тәжірибенің жҧмыс бағдарламасы 

Қосымша 6. Ӛндірістік(педагогикалық) іс-тәжірибенің жҧмыс бағдарламасы 

Қосымша 7.  МАК материалдары 

 

 Document Outline

  • SUB9200
  • SUB9300
  • SUB9600
  • SUB9700
  • SUB9800

Каталог: upload -> kafedri
upload -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
upload -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
kafedri -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
kafedri -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 209.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет