Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет6/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Құр
ылыс
 
ма
те
риа
лда
-
ры
 
өндір
ісінде
 
ресурс  үнемдеу
 
бо
йынша 
ша
ра
лар
ды 
ұйымд
астыру
 
 

ресурс 
үн
ем
деу 
ме
н 
ресурс 
пайдал
ануд
ың
 
негізг
і көр
се
ткі
штер
і; 

табиғ
и-
рес
урсты
 
әлеуетк
е 
әсер
 
ет
етін 
ықпалдар;
 

техно
генд
і 
қал
ды
қт
ар
 
мен
 
қосалқы
 
өн
імдерді
 
жіктеу, 
ола
рд
ың
 қайта 
өң
деуд
ің
 
не
гізг
і 
бағы
ттары


құр
ылыс
 
инд
устр
ия
сынд
а 
энерг
ияны
 үн
ем
де
уд
ің 
негізг
і 
бағы
ттары
 ме
н 
тәс
ілд
ері;
 

өн
діріс
 
тиі
мділігі
н 

табиғ
и-
ресу
рсты 
әлеуетті
 
ұты
мды
 
пайдал
ану;
 

тиі
мді 
ма
тери
ал
дар 
жасау
 
кез
інд
е 
жергі
лікті 
ши
кізат 
ресурстар
ын
 
және 
өн
еркәс
іп
 қалды
қтарын
 
пайдал
ану 
мүмк
інд
ік
терін
 
теор
иялық 
және 
экспе
ри
ментт
ік 
түр
де
 
бағал
ау;
 

озы
қ 
қал
ды
қсыз 
және 
аз
 
қал
ды
қты
 
өн
дір
істердің
 
техно
лог
ия
лық 
сызбасын 
құр
ас
тыр
у;
 
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

49
48
 
 
және  есептік
-
экспе
ри
мент
тік  жұмыстар
ды
 
жүр
гізу

КҚ 4.2 
 
Құры
лыс
 
ма
териалд
а
ры
 
ме
н 
құр
ылымда
рын  жүр
гізу

КҚ 4.5 
 
Матери
алда
р 
ме
н 
құр
ылымда
рды  дайы
нд
ауд
ың
 
жаңа 
техно
лог
ия
ла
ры
н 
өн
дір
істе
 
оң
тайланд
ы
ру

жетілдір
у 
және енгі
зу
 
КҚ 4.7 
 
Кәсіпо
ры
нд
артты
ру
дың 
негізг
і 
жолд
ары;
 

құр
ылыс
 
ма
териалд
ары 
өн
дірісі 
техно
лог
ия
сынд
а 
эколог
иял
ық 
қауіпсізді
ктің
 
негізд
ері;
 

өмір
 
кезең
іні
ң 
барлық 
са
тыл
арын
да
 
құр
ылыс
 
ма
териалд
арын
ың
 
қауіпті
лік
 көздері

-техни
калық
-
эконо
микалық 
ж
әне 
эколог
иял
ық 
артықшы
лықтарды
 
есеп 
алы
п 
құрылыс
 
ма
териалд
арын
 таңдау 
тәртіп
тері
 
 

құр
ылыс
 
ма
териалд
ары 
өн
дір
ісінде
 эн
ерги
я 
мен 
ма
териалд
ы 
үн
ем
деуг
е 
бағы
тталған 
шарал
арды
 
жүзеге 
асыр
у;
 

техни
калық
-
эконо
микалық 
және 
эколог
иял
ық 
артықшы
лықтарды
 
есепке 
ал
ып

үй
лесімді 
құр
ылыс
 
мат
ери
алдар
ын
ың
 
са
пас
ын
 
бағала
уд
ы 
жүр
гізу

 

50
49
 
 
ы  (және/не
месе 
оның  құр
ылымды
қ 
бө
лімш
еле
-
рі
н)
 
ұйым
-
дастыру
 
және 
оны
ң 
өн
дір
істік
-
ша
ру
ашы
-
лық 
қыз
ме
-
тін
 
басқару 
бо
йы
нша 
жұмыстар
ды
 
жүр
гізу
 
Өндіріс
тік оқыту
 мен кә
сіптік 
 прак
тик
а 
Кәс
іптік  
пра
ктика
 
КҚ 2.1.1
-  
КҚ 2.1.6
 
Арқау
ла
уш
ы 
-  дәнек
ерлеуші
 
жұм
ыс 
бі
ліктіліг
ін 
ал
у 
үш
ін 
өндір
істік
 
пра
ктика
 
 
Жұ
мыс 
ор
ны
н 
ұй
ымдасты
ру

дәнекерле
у 
жұмыстар
ын
 
жас
ау
 
кез
інд
е 
еңбек 
қауіпсізді
гі
 
мен
 
өн
дір
істік
 
са
нит
ар
ия 
ережел
ері;
 
ме
тал
дар
 
ме
н 
қор
ытп
ал
ар
 
қас
иеттер
і;  
 
дәнекерле
у 
мен
 
Өз
 
жұм
ыс 
ор
нында 
еңбекті
 
оң
тайлы 
ұй
ымдасты
ру

ор
ын
дала
тын
 
жұмысты
ң 
техно
лог
ия
лық 
үд
ер
ісін 
са
қт
ау;
 
жұмыстар
ды
 
орындау 
үшін
 
құр
ылғы
ны

жабды
қтар
ды
 
және 
ас
паптарды
 техни
кал
ық
 
пайдал
ану 
ме
н 
кү
туд
ің 
Дәнекерл
еу 
жұмыс
тарын
 
жасау 
кез
інд
е 
еңбе
к 
қауіпсізді
гі 
ме
н 
өн
дір
істік
 са
нит
ар
ияны
ң 
ережел
ерін, 
дәне
керлеу
 
құр
ылғы
сынд
а 
жұмы
 
істеу
 
дағд
ыларын
 
қолд
ану;
 
ме
тал
ды
 дайы
нд
ау 
және 
арма
тур
алы
қ 
бұ
йы
мдарды
 ә
зірле
у;
 
тегіс 
тор
ла
рд
ы, 
тө
се
йті
н 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

51
50
 
 
балқыту 
кез
інд
егі 
ме
таллур
ги
ялық 
үд
ерістердің
 негіздері,
  
дәнекерле
у 
байланыс
тарын
ың
 
құр
ылысы

және
 
дәнекерле
у 
мен
 
балқытуғ
а 
арна
лған
 
балқытыл
атын 
ме
н 
дәнекерле
йті
н 
ма
териалд
ар 
және
 
құр
ылғы
ла
р;
 
бо
ла
тты
 
дәнекерле
уд
ің 
негізгі 
тәс
ілд
ері, 
белгілен
ген
 
параметрлер 
бо
йынш
а 
дәнекерле
у 
режимін
 
ор
нату 
ережел
ері,
 
дәнекерле
у 
байланыс
тарын
ың
 
негізг
і 
ақа
улары
 ж
әне 
оларды
ң 
туынд
ау 
се
бепт
ері;
 
заманауи
 
дәнеке
рлеу 
құр
ылғы
ла
ры
ны
ң 
түр
ле
рі

пайдал
ану 
қонд
ыр
ғы
сы
 
мен
 
ережел
ері, 
қуат 
көздері

ережел
ерін сақтау;
 
оларды
ң 
жас
айтын 
жұмыстар
ы 
үшін 
ма
териалд
арды
ң 
шығы
ны
ның 
нормас
ын
 
ор
ын
дау;
 
дәнекерле
у 
жіктері 
мен
 
балқытыл
аты
н 
жабын
дард
ың
 түр
лерін 
ажырату 
ме
н 
ба
ғала
у 
және 
оларды
ң 
сипаттар
ы;  
 

бө
лше
ктерді
ң 
сапалы
 
жал
ғану
ы
н 
қам
тамас
ыз
 
ету 
мақсатын
да
 
дәнекерле
у 
 
ме
н 
балқыма 
қаптам
а 
түр
ін 
және 
дә
неке
рл
еу
 
ме
н 
балқытат
ын
 
ма
териалд
арды
 
не
гізд
і 
және дұ
ры
с 
таңдау

өз
 жұмыс 
ор
ны
нда
 өр
т 
сөнд
ір
уді
ң 
негізг
і 
құр
ал
дар
ы
 
ме
н 
тәс
ілд
ерін, 
еңбе
ктің 
қауіпсіз
 
және 
са
нит
арл
ық
-ги
ги
ен
ал
ық 
әдістерін
 са
қт
ау.
 
 
бө
лше
кт
ер
ді 
дай
ын
дау; 
үлг
ілерді, 
конд
укторларды
 
белгілеу
 
ме
н 
ор
нату 
бо
йы
нша 
жұмыстар

 жиект
ерін 
дайы
нд
ау,
 
элек
тро
дты
 
таңдау

дәнекерле
умен 
элементт
ер
ді 
қамту 
бо
йы
нша 
жұмыс
тар

 

52
51
 
 
-дәнеке
рл
еу 
жұмыстар
ын
 
жүр
гізу
ді
ң 
қауіпсізді
к 
техни
касы 
және
 
қор
ша
ған
 
ор
таны 
эколог
иял
ық 
қор
ғау 
ша
ра
ла
ры
 
КҚ
 
2.2
.1

КҚ 2.2.8
 
«Қаб
ырғалық
 
және 
тұ
тқыр
 
ма
те
риа
лдар
 
өндір
ісіндегі
  
   
          
 
қалыпта
уш
ы
 
– 
бетоншы

ст
ро
паль
ші
» 
жұм
ыс 
ма
ма
ндығын 
ал
у 
үш
ін 
өндір
істік
 
пра
ктика
 
 
Темір 
бетон
ды
 
ж
әне 
ме
талл 
бұ
йы
мдарды 
дайы
нд
ау 
бо
йынша 
өн
дір
істік
 
ғи
ма
рат
та
рд
а 
ең
бек
 
қауіпсізді
гі
 
мен
 
өн
дір
істік
 
са
нит
ар
ия 
ережел
ері;
 
құр
ылыс
 
ма
териалд
арын
ың
 
ал
уан 
түр
ле
рі
 
және 
оларды
ң қас
иеттер
і; 
өн
дір
іс
 
пен 
қолдану
 
техно
лог
ия
сы 
ерекшелік
тері, 
құр
ылыс
 
ма
териалд
арын
ың
 
құр
ам
ы

құр
ыл
ымы
 
және 
қас
иеттер
іні
ң 
өзара
 бай
ла
ны
сы;
 
бетон
 
енг
ізуд
ің 
ж
әне 
белгіленг
ен 
қасиет
тері 
Өнді
рі
стік
 
ғи
ма
ратта
рд
а 
еңбек 
қауіпсізді
гі
 
мен
 
өн
дір
істік
 
са
нит
ария 
ережел
ерін қолд
ану;
 
тем
ір
 
бетон
ды 
құр
ылысты
 
дайындау 
үшін
 білдек
 жұмы
сы
на 
құр
ал
дар
 
ме
н 
құр
ылғы
ла
рд
ы
 икемдеу 
ме
н 
қолда
ну

бетон
 
үш
ін 
қажетті
 
ма
териалд
арды
 
таңдау, 
оларды
ң 
жарамды
лығы
н 
анықтау,
 
но
рмативті 
құжат
 
талаптары
н 
есепке 
ала 
оты
ры
п,
 
бетон
 
ме
н 
басқа 
ма
териалд
арды
ң 
не
гізг
і 
қас
иеттер
ін
 анықта
у.
 
 
Мөлшер
лейтін 
жән
е 
тас
ы
ма
лд
айтын
 
құр
ылғы
сы 
бар 
араластыр
ғы
ш 
қонд
ыр
ғы
да 
жұмы
с 
жасау дағ
ды
ла
ры

бетон
ды 
қоспаның
 
негізг
і 
қасиеттерін
 
анықтау д
ағды
ла
ры

 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

53
52
 
 
бар 
бетон
ды
 
ал
уд
ың 
негізд
ері; 
не
гізг
і 
техно
лог
ия
лық 
үд
ерістер

бетон
 
қоспалар
ын
 
әзірлеу
,  
түр
лі 
тем
ір
 
бетон
ды
 
құр
ылымдард
ы
 
қал
ып
тау
 және 
ол
арды
 
жылулы
қ 
өң
деу, 
сонд
ай
-ақ 
өн
діріс
тік
 
бақылау;
 
ма
териалд
арды
 сақтау
 
ме
н 
тас
ы
мал
дауға
 
арналған
 
құр
ыл
ғы

ма
териалд
арды
 
мөлшерл
еу
 
ме
н 
араластыр
уғ
а 
арналғ
ан 
құр
ылғы

бетон
 
қоспала
ры
 
тас
ы
ма
лд
ау 
ереже
лері; 
ме
тро
лог
ия 
ме
н 
өл
ше
у 
құр
ал
дар
ын
ың
 
ережел
ері.
 
  КҚ 3.1
-  
КҚ 3.7
 
Өндіріс
тік
  
тә
жір
иб
е 

ам
андық
 
бейіні  бо
йынша)
 
Өнді
рісті 
басқару
 
құр
ылымымен
 т
ан
ысу;
 
кірі
спе 
нұ
сқа
улық;
 
пр
актика 
ны
са
ны
мен
 
танысу,
 
өн
дірістегі 
қауіпсізді
к 
техни
касы
 
Жұ
мыстар
ды
 
атқа
ру
 
бо
йы
нша 
ес
ептік
 
құжатты
 дайы
нд
ау; 
 
техни
калық 
құжатта
маны
 
өң
деу
 
және 
тір
кеу 
жән
е 
он
ы 
Жұ
мыстар
ды
 
атқа
ру
 
бо
йы
нша 
ес
епті
к 
құжатты 
толты
ру
 
жән
е 
құр
ас
тыр
у;
 
техни
калық 
құжатта
маны
 өң
деу
 және 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

54
53
 
 
және 
өртке 
қар
сы 
қор
ғаны
с 
бо
йынша 
нұ
сқа
улы
қ;
 
жұмыстар
ды
 
атқару
 
бо
йы
нша 
есеп
тік 
құжатта
ма

техни
калық 
құжатта
маны
 
өң
деу
 
және 
тір
кеу 
және 
он
ы 
рәс
імд
еу 
тәртіб
і; 
техно
лог
ия
лық 
карталард
ы 
құр
ас
тыр
у; 
жұмыс
 
сызбалары
 
негізі
нд
е 
эскиздерд
і дайын
дау;
 
қауіпсізді
к 
техни
касы;
 
бұ
йы
мдарды
 
тас
ы
ма
лд
ау; 
ме
хани
змд
ер 
ме
н 
құр
ылғы
ла
рд
ы
 
қолдану
,  
сынау 
және 
да
йы
н 
өн
імді
 
қоймаға
 
тапсыру
 
рәсімд
еу 
тәртіб
і; 
жұмыс
 
сыз
бала
ры
 
негізі
нд
е 
эскизд
ерді 
дайы
нд
ау;
 
түр
лі 
тағайын
дауд
ағы 
бетон
 құр
ам
ын
 та
ңд
ау
 
бо
йы
нша 
есептеу
ле
рд
і 
жүр
гізу
;  
 
белгіленг
ен 
са
пад
ағы 
бетон
 құрамын т
аң
дау;
 
тем
ір
 
бетон
ды 
бұ
йы
мдарды
 
өн
діруд
ің 
техно
лог
ия
лық 
сызбасын 
жасау;
 
тем
ір
 
бетон
ды 
бұ
йы
мдарды
 
жасауға 
техно
лог
ия
лық 
карт
аны 
құр
ас
тыр
у.
 
 
тір
кеу 
және 
он
ы 
рәсімд
еу 
тәр
тіб
і; 
жұмыс
 
сызбала
ры
 
негізі
нд
е 
эскизд
ерді 
дайы
нд
ау;
 
түр
лі 
тағайын
да
уд
ағы 
бетон
 
құр
ам
ын
 
таңдау
 
бо
йы
нша 
ес
епт
еу
ле
рд
і 
жүр
гізу
;  
 
техно
лог
ия
лық 
карт
а 
бо
йы
нша 
тем
ір
 бе
тон
ды 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдарды
 дайын
дау.
 
 
КҚ 
3.1

КҚ 
3.7
 
Те
хно
ло
гия
-
лық
 
Темір 
бето
нд
ы 
ж
әне 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
өн
дір
ісі
 
бо
йынша 
кәс
іпо
ры
нмен 
жалпы
 
танысу;
 
Жұ
мыс 
сызба
ла
ры
н, 
сметалард
ы, 
жұмыс 
өн
дір
ісі
 ж
об
ал
арын
 оқу

жұмыстар
ды
 
ұй
ымдасты
ру
 
ме
н 
Алынғ
ан
 
мама
нд
ық
 
ше
гін
де
 
жұмыст
ар 
атқа
ру
 (сәй
кес
 дайы
нд
ық 
пен 
арала
с 
маманд
ық
 
бо
йы
нша);
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

55
54
 
 
пр
актика 
ны
са
ны
мен
 
танысу;
 
негізг
і 
мама
нд
ық
 
бо
йын
ша
 
өн
дір
іс
 те
хн
оло
ги
ясын 
оқу

өн
дір
істік
 
бр
игада 
құр
ам
ым
ен
 
жұмыс
 
ор
ны
нд
а 
жұмыс 
іс
теу; 
атқа
ры
лат
ын
 
жұмысты
ң 
ма
териалд
ық
-
техни
калық 
базасын
 
ұй
ымдасты
ру
.  
 
бақылау 
үшін 
ола
рд
ы 
бр
иг
ада 
пайдал
ануы
н 
бақылау, 
өті
нім
дерд
і 
рәсімд
еу;
 
жұмыс 
өнд
ір
ісі 
кез
інд
е 
пайдал
анылатын 
техни
калық 
құжатта
маны
 
рәсі
мдеу 
(жұ
мыс 
жур
нал
ы, 
қабылдау
 актілері
 және 
т.б.);
 
бр
иг
ада 
ор
ындайтын 
жұмыстар
ды
ң 
түр
лерін 
бақылау, 
жұмыс
 
кес
тесі,
 
жұмыстарды
 
ұй
ымдасты
ру
 
үшін
 
қолданы
латын
 
құжатта
ма

соны
ме
н 
қата
р,
 
сапаны
 
жедел 
бақылау с
ызб
ас
ы.
 
еңбекті 
қор
ғау, 
өр
тке 
қарсы 
қор
ғаны
с 
және
 
қор
ша
ған
 ор
таны 
қор
ғау 
бо
йы
нша 
белгіленге
н 
ережел
ерді 
са
қтауды
 
қамтамас
ыз 
ете
 оты
ры
п, 
жұмыс
 
бөлімдері
 

ри
гадала
рд
ың

жұмыстар
ын
 бас
қару;
 
жоб
ал
ық
 
құжаттаманы
 
еркін 
оқу 
жән
е 
жұмыстар
ды
 
атқа
ру
 
кез
інд
е 
он
ы қолдан
у;
 
жүктемел
ерді 
рәсімде
у,
 
жас
ыр
ын
 
жұмыстарғ
а 
актілерд
і 
құр
асты
ру

есептік
 
құжа
ттаманы
 
құр
ас
тыр
у.
 
 
КҚ 4.1

КҚ 4.10
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет