Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет4/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Арма
тура
 
және 
м
етал
л 
құр
ылымд
ар
ын 
 дай
ы
ндау
 
-ме
та
лл 
құр
ылым
-
дары
н 
құр
ас
тыр
у 
ме
н 
дәнеке
рле
у 
техно
ло
-
ги
ясының
 негізд
ері;
 

дәнекерлеу 
ж
әне 
кес
у 
режимдер
іні
ң 
негізг
і параме
трл
ер
і; 

дәнекерле
у 
құр
ал
дар
ымен 
жұ
мыс 
бары
сынд
ағы 
нег
ізгі 
қауіпсізді
к е
ре
желе
рі

- дәнекерлеу тү
рле
рі
;  
-дәнеке
рл
еу 
үд
ерістеріні
ң 
сипаттам
алары
 
ме
н 
ерекшелік
тері.
 
-дәнеке
рл
еуге 
арналған
 
эне
рг
ия 
көздері
;  

қор
ғаны
ш 
газд
ары 

дә
некер
леушінің
 
жұмыс
 
ор
ны
н 
ұй
ымдасты
ру


элек
трлік 
дәне
керлеу
 
және 
га
з 
дәнекерлеу
 
жұмыстар
ын
 
орын
дау 
бары
сынд
а 
дән
екерлеу
 
жұмыстар
ын
 
оры
нд
ау 
техни
касын 
ме
ңг
еру,
 
құр
ылғы
ла
рд
ы 
ба
птау
 
және ретт
еу;
 

хи
миялық 
құр
амын
ың
 
негізі
нд
е 
балқы
ма
ны
ң 
дәнекерле
ну
ін 
бағала
у,
 
балқыман
ың
 
ме
хани
калық 
қас
иеттер
ін сипатта
у;
 

дәнекерле
у 
режимдер
іні
ң 
негізг
і 
параметрлерін
 есеп
теу;
 

дәнекерле
у 
құр
ылғы
ла
ры
нд
ағы 
жұмыс дағ
ды
ла
ры


үлг
ілер 
ме
н 
конд
укторларды
 орнату 
және 
белгілеу
 
ж
ұмыстар
ы;
 

элек
тро
дтар, 
дәнекерле
у 
элементт
ер
ін 
қармауы
штар 
дайынд
ау 
жұмыстар
ы
 
БК 1
- БК
 10
 

27
26
 
 
КҚ 2. 1.4  Арматура
 
бұ
йы
мдарын
 
дайы
нд
ауды
 
жүз
еге 
ас
ыр
у (б
үг
у, 
тегіс тор
лар 
дайы
нд
ау).
 
КҚ 2. 1.5  Көлемдік  қаңқалар
ды
 
дайы
нд
ауды
 
жүзеге 
асы
-
ру
 (дәнекер
-
ле
у, өр
у)

КҚ 2. 1.6  Қасбет
 
бө
лше
кт
ер
ін 
дайы
нд
ауды
 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
ме
н 
элек
тро
д 
жабын
дары
ны
ң 
дәнекерле
у 
до
ғасына
 
әсерін
ің е
рекшелікт
ері 
 
-термиялы
қ 
дәнекерле
у 
циклын
ың
 
әсерін
де 
қатты 
де
неде
 
жылуд
ың
 тарал
уы
;  
-өн
еркәс
іпті
к 
ба
лқы
-
ма
ны
ң 
дәнекерл
енуін
 
бағал
ау кр
итери
йі;
 
-авт
оматт
ы 
дәнеке
р-
ле
у 
өн
дір
ісінің
 негізг
і 
техно
лог
ия
ла
ры

-дәнеке
рл
еу 
түзет
-
кіштері
 
ме
н 
трансфор
ма
тор
 құр
ыл
-
ғы
ла
ры
 
құр
ылысы;
 

ста
нд
артт
ы 
дәнекерле
у 
түзеткішт
ері 
ме
н 
трансфор
ма
тор
ла
рды
ң 
вольта
мп
ерлік 
сипаттам
алары

-дайы
нд
ал
атын 
дәнекерле
у 
құр
ылғы
ла
ры
ны
ң 
но
ме
нкл
ат
ур
ас
ы;
 
-дәнеке
рл
еу 
құр
ылым
-

ма
териалды 
түр
ле
рі
 
бо
йы
нша 
қа
бы
лдауд
ы 
жүзеге 
асыр
у;
 

бо
ла
т 
және 
арма
тур
а 
құр
ылымын
 дайы
нд
ауды
 
жүзеге 
асыр
у;
 

үлг
ілер 
мен
 
конд
укторларды
 
ор
нату 
және 
белгілеу
 
дағд
ыларын
 м
еңге
ру


ілме
кт
ер
ді 
дайындау, 
элек
тро
дтард
ы 
таңдау

дәнекерле
у 
элементтерін
 
қармау 
тә
сілдерін
 
ме
ңг
еру;
  

ме
талл 
құр
ылымдард
ы 
құр
ас
тыр
уд
ы 
жүзеге
 
ас
ыр
у;
 

ме
талл 
құр
ылымдард
ы  
дәнекерле
уд
і 
жүзеге
 
ас
ыр
у;
 

жұмыс 
өн
дір
ісі 
бары
сынд
а 
қауіп
сіздік 
техни
касы 
ереже
лерін
 
қолдану


28
27
 
 
дары
н 
дайы
нд
ау 
ме
н 
әзірлеуге
 
қойы
латы
н 
талаптар;
 

дәнекерлеу 
өн
дірі
-
сінің 
ме
хани
калық
 
құр
ылғы
ла
ры
н жікт
еу;
 
-дәнеке
рл
еу 
бары
-
сынд
ағы 
түр
 
өзг
еріс 
және керн
еу себепт
ері;
 
-ме
та
лл 
құр
ылым
-
дары
н 
дәнекерле
уг
е 
арналған
 
құр
ылғылар
 
мен білд
ектер;
 
-дәнеке
рл
еуге 
ар
нал
-
ған 
ме
талл
 
құр
ылымдары
н 
дайы
нд
ау 
ме
н 
өткі
зуд
і 
жоб
ал
ауд
ың
 зам
ан
ауи 
техно
лог
ия
ла
ры

Білі
ктілік  
          
             
   
Қ
абыр
ғал
ы
қ 
жә
не т
ұтқыр
 матери
ал
дар өнд
ір
іс
індегі 
 
   
          
    
   
      
қал
ып
таушы
 –
 бетоншы
- ст
ро
пальші
 
КҚ 2. 2.5  Қалып
ты 
бетон
дауд
ы жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 2. 2.6  Бұ
йы
м-
дард
ы 
Бет
он 
қоспасы
н 
дайында
у 

құр
ылыс 
ма
териалд
арын
ың
 
түр
ле
рі
 және 
олард
ың 
қас
иеттер
і; 
 
- өн
діріс 
және 
қол
дану
 
техно
лог
ия
сыны
ң 
ерекшелік
тері, 
құр
ылыс 

құр
ылғыны
 жұмысқа 
дайы
нд
ау;
 

бетонға 
қажетті 
ма
териалд
арды
 
таңдау, 
оларды
ң 
жарам
ды
-
лығы
н 
анықтау, 
но
рмативті 
құжаттама
 
талаптар
ын
 
ес
кер
е 
- араласты
ру
, мөлше
рл
еу
 
және 
тас
ы
малда
у 
құр
ылғы
ла
ры
ме
н 
ж
ұмыс
 
дағд
ылары;
 
 - 
бетон
 
қоспа
сы
ны
ң 
негізг
і 
қасиеттерін
 
анықтау д
ағды
ла
ры
   
БҚ 1
- БҚ1


29
28
 
 
жылулы
қ 
өң
деуг
е 
тапсыру

   
ма
териалд
арын
ың
 
құр
ылымы, 
қасиет
тері
 
ме
н 
құр
амын
ың
 өзара
 
байланыс
ы;
 
-бетон
 
тануд
ың
 
ж
ән
е 
белгіленг
ен 
қасиет
тері 
бар 
батон
ды
 
ал
уд
ың 
техно
лог
ия
лық 
негізд
ері
;  
-негізг
і техно
лог
ия
лық
 
үд
ерістер: 
бетон
 
қоспалар
ын
 дайы
нд
ау, 
әр 
түр
лі
 
тем
ір
 
бе
тон
 
құр
ылымдары
н 
қал
ып
тау 
және 
ол
арды
 
жылулы
қ 
өң
деу, 
со
ны
ме
н 
қата
р,
 
өн
дір
істік
 бақылау
;  
-ма
тери
алдар
ды
 
мөлшерл
еу
 
ме
н 
араластыр
уғ
а 
қажетті 
және 
материалдар
ды
 
са
қт
ау
 
ме
н 
тас
ы
ма
лд
ауға 
арналған
 құр
ылғы
ла
р;
 

бетон
 
қоспа
лар
ын
 
тас
ы
ма
лд
ау ереже
лері;
 

ме
тро
ло
ги
я 
негізд
ері 
және 
өлшеу
 
оты
ры
п 
басқа
 
да
 
ма
териалд
арды
 а
ны
қтау
 
   

30
29
 
 
құр
ал
дар
ы;
 
-дәнеке
рл
еу 
жұмыстар
ын
 
жүр
гізу 
қауіпсізді
гі 
техни
касы
 
және 
қор
ша
ған 
ор
таны
 
эколог
иял
ық 
қор
ғау 
ша
ра
ла
ры

КҚ 2. 2.1  Қалыпт
ар
-
ды  дайы
нд
ау 
(тазалау,  ма
йла
у, 
құ
-
растыр
у)
 
КҚ 2. 2.2  Жұ
мыс 
сызбалары
 
ме
н 
сұл
-
бала
ры
на 
сә
йк
ес қа
-
лыптар
ды
 
армирлеу
 
КҚ 2. 2.3  Қорғ
аныш
тық қаб
ат
 
бекіткішт
е
рі
нің
 
қосалқы
 
Те
мір
 
бетон
 
бұ
йымда
рын 
дайында
у 

бетон
дар
ды
ң 
негізгі 
сипаттам
алары
 
ме
н 
са
па 
көр
сеткішт
ері,
 
 - 
бетон
 
жән
е 
тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын 
дайы
нд
ауды
ң 
негізг
і 
техно
лог
ия
ла
ры

құр
ылыс 
но
рмалары

МЕМС
Т 
және 
басқ
а 
да
 
нұ
сқа
улы
қ 
ма
териалд
ары;  
 
 - 
бетон
 
қоспа
сын 
тас
ы
ма
лд
ау 
құр
ылғы
ла
ры

бетон
 
қоспа
сын,
 
бе
тон 
қосп
алар
ын
 
төсеу 
құр
ылғы
ла
ры
н 
тас
ы
ма
лд
ау 
ша
ртт
ары 
ме
н 
ереже
ле
рі
;  

ме
талдар
 
ме
н 
балқымалар
 
қас
иеттер
і, 
ола
рд
ы 

қабылдау
 
және 
қал
ып
тау
 құр
ылғы
ла
ры
 
ме
н 
қал
ып
тары
н 
жұмысқ
а д
айынд
ау;
 

қал
ып
та
 
арма
тур
а 
қаңқасын
 құр
ас
тыр
у;
 

төсем
е 
бө
лше
ктерін
 
салу;
 

қор
ғаны
ш
 қ
абаты
ны
ң 
қал
ың
ды
ғы
н 
аны
қтау
 

өлшеу
 
құр
ал
да
ры
н, 
үлг
ілер
 
мен
 
конд
укторларды
 
пайдал
ану
 

бетон 
бө
лгіш 
жән
е 
виб
ро
құрылғы
ла
рм
ен, 
конд
укторлар, 
үлгілер
 
және 
аспаптарм
ен
 
жұмыс дағ
ды
ла
ры


ал
ды
н 
ал
а 
кер
іліске
 
арналған
 құр
ылғы
ла
р.
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

31
30
 
 
бө
лше
к-
терін
 
ор
натуд
ы 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 2. 2.7  Бұ
йы
мдар
ды  қал
ып
тан
 
шығару

КҚ 2. 2.8  Бұ
йы
мдар
-
ды
 ТҚ
Б 
және дай
ын
 
өн
ім
 
қоймалар
ы
на жіберу

зерттеу
 
әдістері,
 
ма
териал 
тануд
ың
 
даму бола
ша
ғы
;  

темір
 
бетон
 
қас
иеттер
і; 

темір
 
батон
 
бұ
йы
мдарын
 
сынау 
әдістері;
 
 - 
ме
тро
лог
ия 
және 
өлшеу
 
құр
ал
дары
 
негізд
ері;
 

техни
ка 
қауіпсіз
діг
і 
және 
қор
ша
ған 
ор
таны
 
эколог
иял
ық 
қор
ғау 
ша
ра
ла
ры
 
Білі
ктілік  Техн
ик
-те
хно
лог
 
Кәс
іптік 
мо
дул
ьдер
 
КҚ 3.2  Дайын
дауғ
а 
ма
териал
-
ды
қ жә
не
 
еңбек  шығы
нд
ары
н қысқарт
а 
оты
ры
п, 
өн
імнің
 
Құр
ылыс 
ма
те
риа
л-
дар
ы 
мен 
ол
ар
дың 
құр
ылымд
а-
рының  негізгі  қасиет
тері
н 
зерттеу
 

құр
ылымды
қ 
және 
құр
ылыс 
материа
лда
-
ры
ны
ң 
құр
ам
ы,
 
құр
ылысы 
ме
н 
қас
иеттер
іні
ң 
өза
ра
 
байланыс
ы;
 

ма
ксималды 
ресу
рс
 
және 
эне
рг
ия 
үн
ем
деу
 
жағдайы
нд
а 

қажет
ті 
тиі
мділік, 
қауіпсі
здік 
жән
е 
са
па, 
үн
ем
ділік
 
және 
пайдал
ану 
жағдайы
нд
а 
ғи
ма
ратта
рд
ың
 
тиі
мділігі
н 
қам
там
ас
ыз 
ете
тін
 
құр
ылымды
қ 
ма
териалд
арды
 
дұры
с 
таңдау;
 
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

32
31
 
 
жоғ
ары 
са
пас
ы 
са
қт
ал
уы
н 
қада
ға
ла
у.
 
КҚ 3.4  Те
хн
оло
ги
я
лық үдері
с 
картасын
 
құр
ас
тыр
уғ
а 
ж
әне 
басқа да  техно
лог
ия
лық құж
ат
-
тамалард
ы 
дайы
нд
ауға 
қатысу

КҚ 3.5 Өн
ім 
жарамсыз
-
дығын  анықтауғ
а 
қатысу

он
ың
 а
лдын
 
ал
у ж
әне 
салдары
н 
жоюғ
а 
қатысу

КҚ 3.7  Біліктіліг
і 
жоғ
ары 
ма
териалд
арды
ң 
белгілі 
құр
ылымы 
ме
н 
қас
иеттер
ін 
қалып
-
тас
тыр
у ә
дістері;
 
-құр
ылыс 
ма
териал
-
дары
н 
зерттеу 
әдіст
ері 
және 
ол
арды
ң 
са
па 
көр
се
ткі
шт
ерін 
бағал
ау әд
істері
 
   

қор
ша
ған 
ор
таның 
ма
териал 
ме
н 
құр
ылымға 
әсерін
 
талдау, 
белгілі 
пайдал
ану 
ша
ртт
ар
ын
-
дағы
 
құр
ылыс 
және 
құр
ылымды
қ 
ма
те
-
ри
ал
дарғ
а 
қойы
ла
тын
 
талаптард
ы белгіле
у 
 
-ма
тери
алдар
 
мен 
құр
ылымдард
ың
 
физи
-
кал
ық
 
және 
ме
хани
калық 
қасиет
-
терін
 бақылау 
әдістері
 
ме
н 
құр
ал
дары
н 
қолдану


33
32
 
 
мама
нны
ң 
басш
ы
лығы
ме
н озы
қ 
техно
лог
ия
-
лық  үд
ерістерді
 
және  қарап
айым
 
өн
ім
 түр
ле
рі
 
ме
н о
ла
рд
ың
 
элементт
ер
ін 
өн
діруд
ің
 
оң
тайлы 
режимдер
ін 
енгізу

әзірлен
етін
 
жоб
ал
ард
ың 
техни
калық 
тапсырм
ағ
а 
және  қолданы
с-
тағы  но
рмативті 
құжатта
маға
 
сә
йк
ес
тіг
ін 
қамтамас
ыз
 
ету
 
КҚ 3.1  Бұ
йы
мдар
-
Те
мір
 
бетон
 
және 
металл
 

құр
ылыс
 но
рмалары

МЕМС
Т 
және 
басқ
а 
да
 

әр 
түр
лі 
мақ
са
ттағы 
бетон
 құр
ам
ын
 та
ңд
ау
 
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

34
33
 
 
ды
 дайын
-
дау кесте
сін 
ор
ын
дау 
үшін
 қал
ып
-
таушыл
ар 
ме
н 
армат
у-
рашыл
ар 
бри
-
гадас
ын
а 
тапсырм
ала
р бер
у ү
шін 
жұмыс  сызбалары
 
негізі
нд
е 
эскиздер  дайы
нд
ау.
 
КҚ
 
3.2
 
Дайын
дауғ
а 
ма
териал
-
ды
қ 
жән
е 
еңбек  шығы
нд
ары
н 
қысқарт
а 
оты
ры
п, 
өн
імнің
 
жоғ
ары 
са
пас
ы 
са
қт
ал
уы
н 
қада
ға
ла
у.
 
бұ
йымда
р 
мен 
құр
ылым
дар
 
өндір
ісі
 
үдері
сін 
ұйымд
астыру
 
     
нұ
сқа
улы
қ 
ма
териалд
ар; 
 

бетон
дард
ың
 негізгі 
сипаттам
алары
 
ме
н 
са
па 
көр
сеткішт
ері; 
 

бетон 
және 
тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарды 
дайы
нд
ау 
техно
лог
ия
сыны
ң 
негізі


бетон
 
және 
тем
ір
 
бетон
 
құр
ылымдард
ы 
сынауд
ың
 
негізг
і 
әдістері; 
 
-арма
тур
алы
қ 
бо
ла
ттар,
 тем
ір
 бе
тон
 
бұ
йы
мдарын
а 
арналған
 элементт
ер
; -
 
дәнекерле
у 
жал
ғау
лар
ын
ың
 
түр
ле
рі


төсеме 
бұ
йы
мдар
 
түр
ле
рі

 - 
армату
раны
 
ал
дын
 
ала керу
;  

цехтерд
і 
жоб
ала
у 
но
рмал
ар
ы; 
 

өн
дір
істік 
үд
еріс
 
құр
ылымы;
  
бо
йы
нша 
ес
епт
еулер
 
жүр
гізу
;  

са
па
сы
 
белгілен
ген 
бетон
 құрамын т
аң
дау; 
 

тем
ір
 
батон
 
бұ
йы
мдарын
 
өн
діруд
ің 
техно
лог
ия
лық 
сызб
алары
н дайы
нд
ау; 
 

тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
 
дайы
нд
ау
 
техно
лог
ия
лық 
үд
ер
ісін 
жоб
ал
ау; 
 

тем
ір
 
батон
 
бұ
йы
мдарды
 
дайы
нд
ауға 
техно
лог
ия
лық 
карта
 
құр
ас
тыр
у.
 

35
34
 
 
КҚ
 
3.3
 
Те
хн
оло
ги
я
лық  реттілікте
гі 
барлық  оп
ерация
-
ла
р 
бо
йы
н-
ша
 
бұ
йы
м-
дард
ы 
дайы
нд
ау 
және  бақылау  үд
ерісінде
 
бө
лше
кт
ер
-
дің
 
оп
ера
-
циялық  бағд
арын
 
бақылауд
ы 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 3.4  Те
хн
оло
ги
ял
ық үд
еріс 
картасын
 
құр
ас
тыр
уғ
а 
және басқ
а 
да техно
ло
-
ги
ялық қ
ұ-
жаттамал
ар
-
-тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
 
техно
лог
ия
лық 
жоб
ал
ау кезеңдері;
 

ме
тро
ло
ги
я 
негізд
ері
 
және 
өлшеу
 
құр
ал
дар
ы;
 
-қауіпсізді
к 
техни
кас
ы
 
және 
қор
ша
ған 
ор
таны
 
қор
ғау
 шаралары

 

36
35
 
 
ды
 дайын
-
дауғ
а 
қатысу

КҚ 3.5 Өн
ім 
жарамсыз
-
дығын  анықтауғ
а 
қаты
су,
 
он
ың
 а
лдын
 
ал
у ж
әне 
салдары
н 
жоюғ
а 
қатысу

КҚ 3.6 Е
Қ 
және Т
Қ 
ережел
ері 
са
қт
ал
уы
н 
қада
ға
ла
у.
 
КҚ 3.7  Біліктіліг
і 
жоғ
ары 
мама
нны
ң 
басш
ы
лығы
ме
н озы
қ 
техно
лог
ия
-
лық үдері
с-
терді
 жә
не 
қарап
айым
 
өн
ім
 түр
ле
рі
 

37
36
 
 
ме
н о
ла
рд
ың
 
элементт
ер
ін 
өн
діруд
ің
 
оң
тайлы 
режимдер
ін 
енгізу

әзірлен
етін
 
жоб
ал
ард
ың
 
техни
калық 
тапсырм
ағ
а 
және  қолданы
с-
тағы  но
рмативті 
құжатта
маға
 
сә
йк
ес
тіг
ін 
қамтамас
ыз
 
ету
 
КҚ
 
3.2
 
Дайын
дауғ
а 
ма
териал
-
ды
қ 
жән
е 
еңбек  шығы
нд
а-
ры
н 
қыс
-
қарта
 
от
ы
-
ры
п, 
өн
ім
-
нің
 
жоғ
ары 
сап
ас
ы 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет