Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет3/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Материа
лда
р 
мен  бұ
йымда
р 
сапасын
 
ба
қылау
 үш
ін 
 
зертха
налық 

тексер
у 
жүргіз
у 
түр
ле
рі
 мен әдіст
ер
і; 

техни
кал
ық
 
және 
зертханал
ық 
бақылауд
ы 
қаже
т 
ете
тін
 
негізг
і 

сынақ 
құр
ылғы
ла
ры
 
ме
н 
өл
шеу 
құр
алдар
ын
 
пайдал
ану;
 

бетон
 
қос
пала
р 
са
пас
ын
 
айыр
у 
және 
бағал
ау 
үй
ле
стіру
ші
 
сызықты
 
өлшеуі
шпен, 
штангенц
ир
кульме
н, 
транспо
ртер
ме
н, 
жарықш
ақты
ң 
ашылу
 
енін 
өлшеу
 
ас
паптар
ымен, 
та
разы, 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

19
18
 
 
КҚ
 
2.
 
2.4 
Бетон
 
қоспа
сына
 
тапсыры
с 
беру
 
ж
әне 
қабылдау
ды
 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 
2. 
2.8
 
Бұ
йы
мдар
-
ды
 
ТҚ
Б 
және 
дай
ын
 
өн
ім
 
қоймарын
а 
жіберу

КҚ
 
3.2
 
Дайын
дауғ
а 
ма
териал
-
ды
қ 
және 
еңбек  шығы
нда
-
ры
н 
қыс
-
қарта
 
оты
-
ры
п, 
өн
ім
-
нің
 жоғ
ары
 
са
пас
ы 
са
қт
ал
уы
н 
қада
ға
ла
у.
 
КҚ
 
3.3
 
сынақ  жүр
гіз
у 
техно
лог
ия
лық 
үд
ерістер
;  
-заңдар 
мен
 
техни
калық 
регла
ме
нт
тер 
талаптар
ы, 
М
ЕМС
Т 
ИСО/ХЭ
К 
17
02

және 
басқа да 
НҚ;
 

бетон 
қоспалары

арма
тур
а 
бұ
йы
мд
ары,
 
тем
ір
 бет
он
 бұ
йы
мдар 
ме
н 
құр
ылымдар
 
өн
дір
ісінде
гі
 
са
пан
ы 
бақылау 
ер
екшел
ікт
ері
 
және 
тех
но
лог
ия
лық
 
сызбалары
ны
ң 
түр
ле
рі

-зертхана
лық 
құр
ылғы
ла
р 
және 
оларғ
а 
қойы
ла
тын
 
талаптар;
 
- өлшеу
 құр
ал
дары
ны
ң 
түр
ле
рі
 және 
тип
тері, 
оларғ
а 
қойы
ла
тын
 
МЕМС
Т тал
аптары;
 
- бақылау
 нәтижеле
рі
н 
өң
деуд
ің 
ста
тисти
кал
ық 
әдістемел
ері

әрекеттер
ді 
жүзеге
 
ас
ыр
у;
 

ма
териалдар 
са
пасы
н 
бағал
ауды
ң 
санақтық
 
әдістерін 
пайдал
ану;
 

бақылау
 әдісін 
таңдау
 
және 
жұмыс 
бар
ысын
да
 
бұ
зылатын 
және
 
бұ
лжымайт
ын
 
бақылау
 
әдістері
 
ретін
де 
пайдал
ану.
 
-  
бе
тон
 
қоспас
ын
 
үй
ле
стіру
ді 
жүзеге
 
ас
ыр
у;
 
-бетон
 құ
ры
лымдар
ын
ың 
ұзақ
 
ме
рзі
мге 
жарамды
лығы
на 
қойы
ла
тын
 
тала
птарғ
а 
тәуелді 
жылулы
қ 
өң
деу 
режимін
 
таңдау
 
және 
қажет 
бо
лған 
жағ
дайд
а 
он
ы 
үй
ле
стіру
ді 
жүзеге
 
ас
ыр
у.Жы
лу 
техни
кал
ық
 
құр
ылғы
ла
рд
ы 
пайдал
ана 
білу
 
-  
сызба
лар
, МЕМ
СТ, 
ҚР
 
СТ

сы
нақ 
әдіс
терін
е 
но
рмативті 
құжатта
р 
жоб
ал
ары
нан 
тем
ір
 
мөлшерл
ег
ішпен 
жұмыс 
да
ғд
ылары 
және 
т.б. 
 

20
19
 
 
Те
хн
оло
ги
я
лық 
ретті
-
ліктегі 
ба
р-
лық 
оп
ер
а-
циялар  бо
йы
нша 
бұйым
-
дард
ы 
дайы
нд
ау 
және 
бақ
ы
-
ла
у 
үд
ер
і-
сінде 
бө
л-
шектерді
ң 
оп
ерациялы
қ 
бағд
арын
 
бақылауд
ы 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ
 
3.5
 
Өнім
 
жара
мс
ыз
-
дығын  анықтауғ
а 
қатысу

он
ың
 ал
ды
н 
ал
у 
жән
е 
салдары
н 
жоюғ
а 
қатысу

-зертхана
лық 
құжаттар
 
мен
 
жазбалар
ды
 жүр
гізуге 
қойы
ла
тын
 талапта
р.
 
бетон

бетон
 
және 
арма
тур
а 
бұ
йы
мдарын
 
сынауғ
а 
қажетті
 
ақпа
ратты алу.
 
 

21
20
 
 
КҚ
 
4.3
 
Құры
лыс
 
ма
териалд
а
ры
 
ме
н 
құр
ылымда
рын  се
рти
фик
ат
тау,  са
пас
ын
 
бақылау  жұмыстар
ы
н жүр
гізу
 
КҚ
 
2.
 
1.1 
Матери
алдар
ды
  
қабылдау
ды
 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ
 
2. 
1.3
 
Металды  дайы
нд
ауд
ы 
жүзе
ге 
ас
ыр
у 
(тү
зету, 
кес
у)

 
Арма
тура
лы
қ 
және 
м
етал
л 
бұ
йымда
р 
мен  құр
ылымд
ар
дың 
сап
асын
 
ба
қылау
 

ме
талдар
 
ме
н 
балқымалар
ды
ң 
қас
иеттер
і, 
ола
рд
ы 
зерттеу
 
әдістері,
 
ма
териалт
ануд
ың
 
даму бола
ша
ғы


бо
ла
тты
 
дәнекерле
уд
ің 
негізгі 
тех
но
лог
ия
лық 
тәс
ілд
ері, 
белгілен
ген
 
параметрлер 
бо
йынш
а 
режимдер
ді 
анықтау 
ережел
ері, 
дәне
кер
ле
у 
жапсарла
ры
ны
ң 
негізг
і 
ақа
улықт
ары 
және 
туы
нд
ау 
се
бепт
ері; 
 

өлшеу
 
құр
алдар
ын
 
пайдал
ану;
 

армат
ур
ал
ық 
жән
е 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
құр
ылымдард
а 
анықта
лға
н 
ақа
улықт
арды
ң 
ма
ңы
зды
лығ
ын
 
айыр
у 
және 
бағалау, 
он
ы 
түзету
 
мүмк
інд
ік
терін
 
қарастыр
у;
 

рұ
қса
т 
кестелер
 және 
анықта
малық 
әдебиетте
рд
і пайдалану;
 
-арма
тур
алы
 
жән
е 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
құр
ылымда
рд
ы 
сынауд
ы 
- өлшену
 құр
ал
дар
ымен
 
жұмыс дағ
ды
ла
ры


анықта
малық 
әдебиетте
рмен
 
жұмыстар


сынақ 
құр
ылғы
ла
ры
ме
н 
жұмыстар

БҚ 1
- БҚ
 10
 

22
21
 
 

заңдар, 
техни
калық
 
регла
ме
нт
тер 
ме
н 
басқа
 
да 
НҚ 
талаптар
ы;
 

арма
тур
ал
ы 
және
 
басқа 
да 
мет
ал
л 
бұ
йы
мда
р 
ме
н 
құр
ылымдар
 
өн
дір
ісінде
гі
 
са
пан
ы 
бақылау 
түр
ле
рі
 
мен
 
сызбалары


ста
нд
арттан 
тыс
 
ме
талл 
құ
ры
лымдар
ын 
қабылдау
 
әдістер
іні
ң 
ерекшелік
тері;
 

кез
 
келген 
түр
ле
рі
 
дәнекерле
уг
е 
қойы
ла
тын
 талапта
р;
 

жұмыс 
күр
делілігі 
деңг
ейле
рін 
және 
әр 
түр
лі 
дәнекерле
ушіл
ердің
 
білікті
лігін
 а
жыр
ат
у;
 
- өлшеу
 құр
ал
дары
ны
ң 
түр
ле
рі
 және 
тип
тері, 
оларғ
а 
қойы
ла
тын
 
МЕМС
Т тал
аптары;
 

арма
тур
ал
ы 
және
 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
жүзеге
 
асыр
атын 
құр
ылғы
ла
рмен
 жұмыс;
 

үлг
ілер,
 конд
укто
рлар 
өлшемдер
ін б
ақылау
 

сызбалар, 
МЕМС
Т, 
ҚР
 
СТ
 
ж
әне 
жоб
алард
ан
 
қажетті 
ақпар
атты
 бө
ліп 
ал
у;
 
-ста
тисти
кал
ық
 
деректерд
і 
жинау
 
жән
е 
өң
деу (т
ал
дау)
 
-өн
імнің 

ас
тапқ
ы
 
ма
териал,
 
бө
лшек 
және 
т.б.) 
но
рмативті
 
құжаттар,
 
техни
кал
ық
 
ша
ртт
ар,
 
сызба
лар
 
мен
 
жоб
ал
ар
 
талаптары
на
 
сә
йк
ес
тіг
і тур
ал
ы 
шешім
 
қабылдау
 
 

23
22
 
 
құр
ылымдард
ы
 
қабылдау
 тәс
ілд
ері;
 

са
па
 
бо
йынш
а 
құжаттар
 
дайы
нда
уғ
а 
қойы
ла
тын
 талапта
р 
КҚ 
2. 
2.2
 
Жұ
мыс 
сызб
алары
 
ме
н 
сұлбалар
ын
а 
сә
йк
ес 
қал
ып
тард
ы армирл
еу
 
КҚ 
2. 
2.4
 
Бетон
 
қоспа
сына
 
тапсыры
с 
беру
 
және 
қабылдау
д
ы 
жүзе
ге 
ас
ыр
у. 
 
КҚ 
2. 
2.5
 
Қалыпт
ы
 
бетон
дауды 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 
2. 
2.8
 
Бұ
йы
мдард
ы 
ТҚ
Б 
жән
е 
Те
мір
 
бетон
 
бұ
йымда
ры
-
ның 
сап
асын
 
ба
қылау
 

бақыл
ау 
жүр
гізу 
түр
ле
рі
 мен әдіст
ер
і; 

техни
калық 
бақылауд
ы 
қаже
т 
ете
тін
 
негізг
і 
техно
лог
ия
лық 
үд
ерістер
;  

заңдар, 
техни
калық
 
регла
ме
нт
тер 
ж
әне 
басқа
 
да 
НҚ 
талаптар
ы;
 

техно
лог
ия
лық
 
сызбалар 
түр
ле
рі
 және 
арма
тур
а 
бұ
йы
мд
ары,
 
тем
ір
 
батон
 
бұ
йы
мд
ары 
ме
н 
құр
ылымдары
 
өн
дір
ісінде
гі
 
са
пан
ы 
бақылау  ерекшелік
тері;
 

арма
тур
а 
жән
е 
те
мір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
а 
қойы
ла
тын
 
тала
птар
 
ме
н рұ
қсаттар;
 

өлшеу
 
құр
алдар
ын
 
пайдал
ану;
 
- тем
ір
 бе
тон
 бұ
йым
дары
 
ме
н 
құр
ылымдар
ын
да,ы 
ақа
улықт
арды
 
анықтау,
 
ажырату 
жән
е 
жою
 
мүмк
інд
ік
терін
 
бағала
у,
 
техно
лог
 
және 
цех 
ше
бері
мен 
бір
ге  
үй
ле
стіру
 
әреке
ттерін
 
дайы
ндау жән
е 
жүр
гізу

-рұ
қса
т 
кестелерін
 
пайдал
ану;
 

бақылау
 
нәтижелер
ін 
ста
тисти
кал
ық 
әдістерме
н өң
деу;
 
-тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
а 
жүкт
емені 
есептеу 
ж
әне 
қатты
лығы
 
берікті
гі 
ме
н 
ж
арылу
ға
 
тұр
ақтылығы
н бағалау;
 
-тем
ір
 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
ың
 
өн
дір
ісіне
 
қажетті
 

өлшеу
 құр
ал
дар
ымен
 
жұмыс дағ
ды
ла
ры


анықта
малық 
әдебиетте
рмен
 жұ
мы
с 

сынақ 
құр
ылғы
ла
ры
ме
н 
жұмыстар
 
БҚ 1
- БҚ
 10
 

24
23
 
 
дайы
н 
өнім 
қоймарын
а 
жіберу

- өлшеу
 құр
ал
дары
ны
ң 
түр
ле
рі
 ме
н 
тип
те
рі
ң, 
оларғ
а 
МЕМС
ТИ 
қоятын
 та
ла
птары

- бақылау
 нәтижеле
рі
н 
өң
деуд
ің
 
ста
тисти
кал
ы
қ 
әдістері

-са
па
 
бо
йы
нша 
құжаттарғ
а 
қойы
латын
 
талаптар
 
ақпа
ра
тты
 
сызба
ла
рд
ан

МЕМС
Т 
ҚР 
СТ 
жән
е 
жоб
ал
ард
ан алу. 
 
Кәс
іптік 
мо
дул
ьдер
 
Білі
ктілік:  
– 
Арқ
ау
ла
уш
ы
 - 
дәнек
ер
леуші
 
КҚ 
2. 
1.1
 
Матери
алда
рд
ы  
қа
бы
лдау
д
ы 
жүзе
ге 
ас
ыр
у.
 
КҚ 
2. 
1.2
 
Металды  кор
ро
зияда
н 
таза
рту 
(қаже
т 
бо
лған 
жағдайд
а)
.  
КҚ 
2. 
1.3
 
Металды  дайы
нд
ауд
Арма
тура
 
бұ
йымда
рын 
дайында
у 

ме
талдар
 
ме
н 
балқымалар
 
қас
иеттер
і, 
ола
рд
ы 
зерттеу
 
әдістері,
 
ма
териалт
ануд
ың
 
даму бола
ша
ғы
;  

белгіленг
ен 
қас
иеттер
і 
ба
р 
батон
ды 
ал
уд
ың
 
теор
иялық негізд
ер
і; 
-негізг
і техно
лог
ия
лық
 
үд
ерістер: 
бетон
 
қоспалар
ын
 дайы
нд
ау, 
әр 
түр
лі
 
тем
ір
 
бе
тон
 
бұ
йы
мдарын
 қал
ып
тау 
және 
олар
ды
 жылулы
қ 

құр
ылғы
ла
рд
ы 
жұмысқ
а д
айынд
ау;
 
- дәнеке
рле
у 
жапса
рлары
 
ме
н 
балқыма
 
жабын
дары
ны
ң 
түр
ле
рі
нің 
айыр
машы
лықтары 
жән
е 
оларды
ң 
сипаттам
алары


дәне
керлеу 
жән
е 
балқыма 
ма
териалд
арын
 
негізд
ел
ге
н 
таңдау,
 
бө
лше
кт
ер
ді 
сапал
ы
 
жал
ғау
 
мақса
тын
да
 
дәнекерле
у 
ма
териалд
арын
 
дұ
ры
с 
таңдау
 

тазалау, 
кес
у,
 
дәнекерле
у 
ме
 
өру
ді 
жүзеге
 
асыр
атын 
құр
ылғы
ла
рмен
 жұмыс
 
жасау дағ
ды
ла
ры


үлгіле
р 
және 
конд
укторларм
ен 
жұмыс да
ғд
ылары

               
БҚ 1
- БҚ
 10
 

25
24
 
 
ы 
жүзе
ге 
ас
ыр
у 
(тү
зету, 
кес
у)

КҚ 2. 1.4  Арматура
 
бұ
йы
мда
-
рын  дайы
нд
ау
-
ды
 жүзеге
 
ас
ыр
у 

үгу, тегіс 
тор
ла
р 
дайы
нд
ау).
 
КҚ 2. 1.5  Көлемдік  қаңқа
ларды
 
дайы
нд
ау
-ды 
жүзеге  ас
ыр
у (д
ән
е-
керлеу, өр
у)

КҚ 2. 1.6  Төсем
е 
бө
лше
кт
ер
ін 
дайы
нд
ауды
 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
өң
деу;
 
-дәнеке
рл
еу 
және
 
балқыту 
бары
сынд
ағы 
ме
таллур
ги
ялық 
үд
ерістер 
негізд
ері,
 
дәнекерле
у 
жапса
ры
-
ны
ң 
құр
ылысы,
 
дәнекерле
у 
және
 
балқыма
 
ма
те
ри
ал
-
дары

дәнеке
рле
у 
және
 
балқыту 
құр
ылғы
ла
ры

-бо
ла
тты
 
дәнекер
ле
у-
дің 
негізг
і 
техно
лог
ия
лық 
әд
іс
-
тері, 
белгіленге
н 
параметрлер 
бо
йынш
а 
дәнекерле
у 
режим
-
дерін
 
анықтау
 
параметрлері, 
дәне
-
керлеу 
жап
са
рл
а-
ры
ны
ң 
не
гізг
і 
ақа
улықт
ары 
және 
оларды
ң 
туынд
ау 
се
бепт
ері; 
 

зам
ан
ауи 
дәнеке
рле
у 
құр
ылғы
ла
ры
ны
ң 
негізд
ері 
және 
пайдал
ану 
ережелері
 
ме
н 
қор
ек көздер
і; 

жұмыс 
сызбалары
 ме
н 
сұлбалар
ын
 
оқу

оларды
ң 
талаптары
н 
ор
ын
дау.
 
               
                 

26
25
 
 

ме
тро
лог
ия 
жән
е 
өлшеу
 
құр
ал
дары
 
негізд
ері;
 
-дәнеке
рл
еу 
жұмыс
-
тарын
 
жүргізу
дің 
қауіпсізді
к 
техни
касы
 
және 
қор
ша
ға
н 
ор
таны
 
эколог
иял
ық 
қор
ғау 
ша
ра
ла
ры
 
КҚ
 
2.
 
1.1 
Матери
ал
-
дард
ы  
қабылдау
ды
 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
КҚ 
2. 
1.2
 
Металды  кор
ро
зияда
н 
таза
рту 
(қаже
т 
бо
лған 
жағдайд
а)
.  
КҚ
 
2.
 
1.3 
Металды  дайы
нд
ауды
 
жүзеге  ас
ыр
у 
(тү
зету, 
кес
у)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет