Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет2/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

141300

– 
«Те
мір 
бет
он 
және
 м
ет
ал
л 
бұ
йы
мдары
 өнд
ірі
сі
 

үр
лері 
бой
ын
ша

 
Негі
згі
 қыз
ме
ттері

темір 
бет
он ж
әне
 
металл
 б
ұйым
дары 
өндірісі
 (т
үрл
ері 
бойынша
)
 

12
11
 
 
                                                             
Ор
та буы
н ма
маны
 
   
Те
хник

ех
нолог
 
Қа
лы
птау
шылар 
жә
не 
арм
ату
ра
шыла
р 
бригада
ларын
а 
бұйы
мдард
ы 
дайы
ндау
 кесте
сі
н 
ор
ын
дау
 үші
н сызба
лар
 д
ай
ын
дау

Біл
ік
тіл
ігі 
жоға
ры 
ма
манн
ың
 басшылы
ғы
мен 
оз
ық 
техн
оло
ги
ялық
 
үдер
іс
те
рд
і 
жә
не
 
қарапай
ым 
өнім 
түрле
рі 
мен 
ол
ардың 
элементте
рін 
өндіруді
ң 
оң
тайл
ы 
режимдері
н 
енг
ізу

әзі
рленеті
н 
жобала
рдың 
техн
ик
алы
қ 
тапс
ырм
ағ
а 
жә
не 
қолданы
стағ
ы 
нор
мативті
 
құжаттам
ағ
а 
сәйк
есті
гі
н қамтамасыз е
ту.
 
Өнімні
ң 
сап
асы
 жоға
ры 
болуы
н 
қадағ
алау, 
оны
 
дайы
ндау
ға 
матер
иал
дық 
жә
не 
еңбе
к 
шығы
ндарын
 азай
ту.
 
Технол
огиял
ық 
үдер
іс
 ка
рт
асы
н 
құ
рас
тыруғ
а 
жә
не 
басқа
 
да 
техно
логиялы
қ 
құжатт
аманы
 
дайы
ндау
ға
 қатысу

Өнімде
рдің 
жа
рам
сы
здығ
ы 
себеп
терін
 
аны
қтау
ға
, о
ны
ң ал
дын
 алу
 жән
е сал
дары
н жою
 
бойынша
 ұ
сы
ны
старды 
дайы
ндау
ға
 қатысу

Техника
 
қау
іп
сі
здіг
і 
жә
не 
еңбе
кті
 
қор
ға
у 
ережел
еріні
ң сақ
талу
ын
 қадағ
ала
у,
 
Қолданбалы
 бакал
авриат
 
Кіш
і инже
нер

технолог
 
Әдістер
ді п
айда
лан
у ж
әне
 жаң
а әдіс
терд
і 
жобала
у, 
өндірісте қа
был
да
нғ
ан құр
ыл
ыс
 
матер
иал
да
ры
 құрамын 
оңт
айл
анды
ру;
 
Өнім 
шығарат
ын
 кәсі
пор
ын
ны
ң техник
алы
қ 
жә
не н
ормати
вті құжатта
ры
н құ
растыр
у 
бойынша
 нег
ізг
і тал
апта
рд
ы орын
дау
; са
пан
ы 
басқа
ру сала
сын
дағ
ы х
алы
қаралық
 
стан
дартта
рд
ы  білу
; н
ақты
 ө
нді
ріс жағ
да
йы
нда 
техно
логияны
 о
ңтай
лан
дыр
у бағ
ыттарын 
таңда
уд
ың
 жал
пы
 ұ
стан
ымд
арын қал
ып
та
стыру;
 
өндірісті
ң те
хнологиял
ық п
арамет
рле
рін,
 ө
ні
м 
сап
асы
н қамт
амасыз ету
 жә
не/
немесе
ар
ттыру 
мақсаты
нда 
материал
 қ
ұр
ам
ын
 ү
йл
есті
ру 
бойынша
 ш
ара
ларды дайы
ндау
 жән
е жүрг
ізу

құр
ыл
ыс
 м
ате
риалдары
 м
ен
 құрылы
мда
ры
 
өндірісі
ні
ң барлық ке
зеңде
рінде баста
пқ
ы 
шикі
зат пен
 өн
імні
ң сап
ас
ын
 бақыл
ау
ды 
жүзеге
 
асы
ру; ең
бект
і қор
ға
у ж
әне
 техника
 қау
іп
сі
здіг
і 
ережел
ерін
сақтау
; мемлек
етті
к жән
е ш
ет 
тіл
дерін, х
алы
қаралы
қ қаты
нас
тар 
тіл
де
рін (орыс 
тіл
і) тұрм
ыст
ық ж
әне
 кәсі
пті
к қатын
ас 
деңг
ейі
нде меңг
еру, кәсі
пті
к қызығ
ушыл
ықта
р 
сал
асы
ндағ
ы
ақп
ара
т к
өз
де
рін па
йдал
ану

іс
керлі
к жазб
ала
р 
жә
не і
с 
жүр
гі
зу.
 
 
    КМ

06
 
 
Темір 
бет
он 
жә
не 
металл 
бұйымда
ры
 мен 
құ
рылы
мдар
ы
 өнді
рі
сі
 
үде
рісін
 ұ
йы
мдасты
ру
 
К
М.07 
 
Қ
ұр
ыл
ыс
 
бұйымдар
ы
 
ме
н 
құр
ыл
ы
мда
ры
 
кәсі
пор
ын
да
рын
 
ұйымдасты
ру,
 жоспарлау
 ж
әне
 басқару
 
КМ
.0

Темі
р 
бет
он 
ж
әне
 
металл
 
бұйымда
ры
 мен 
құ
рылы
мдар
ы
 өнді
рі
сі
 
үде
рістерін ав
то
ма
ттанды
ру
 
КМ
.0

Темі
р 
бет
он 
ж
әне
 
металл
 
бұйымда
р 
зау
ыттарында
 
стан
дартта
у,
 
сертифи
катта
у 
жә
не 
аккредита
ци
яны 
ұйымдасты
ру
 
 
   
КМ

10 
 
Темір 
бетон
 
құр
ыл
ы
мда
ры
н 
есеп
теу
 м
ен қ
ұр
ас
тыруды 
орын
дау
 
КМ

11 
 
Ме
талл
 құр
ыл
ы
мдар
ды 
есеп
теу
 
мен құ
расты
ру
ды орын
дау
 
КМ

12 
Ма
рк
етин
г 
зерттеу
лері 
жә
не 
жа
ңа 
өнімде
р өнді
ріс
і қаж
етті
лі
ктерін ан
ықта
у 
КМ
. 13 
Қ
ұры
лы
с 
матер
иал
дары 
өндірісі
нде 
ресурс 
үнем
деу
 ш
арала
рын
 ұ
йы
мдасты
ру
 
 

13
БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ  2  Өзінің  қызметін  ұйымдастыру,  кәсіптік  тапсырмаларды  орындау  әдістері  мен  тәсілдерін 
анықтау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.
БҚ 3 Мәселелердің шешімін табу, тәуекелді бағалау және стандарттан тыс жағдайларда шешім 
қабылдау.
БҚ    4  Міндеттерді  белгілеуге  және  шешімін  табуға,  кәсіптік  және  тұлғалық  дамуға  қажетті 
ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.
БҚ  5  Кәсіптік  қызметтерін  жетілдіру  үшін  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды 
пайдалану.
БҚ  6 Ұжымда және топта жұмыс жасау, олардың біртұтастығын қамтамасыз ету, әріптестермен, 
басшылармен және тұтынушылармен тиімді қатынаста болу.
БҚ 7 Мақсат қою, қарамағындағылардың қызметін ынталандыру, олардың жұмыстарын қадағалау 
және тапсырмаларды орындау нәтижелері үшін жауапкершілік алу.
БҚ 8 Өз бетімен кәсіптік және тұлғалық даму міндеттерін анықтау, өз бетінше білім  алу және 
біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлау.
БҚ 9  Кәсіптік қызметінде технологиялардың ауысуына дайын болу.
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру біліктілігі мен дағдыларын 
меңгеру.

14
4. Білім алушылардың білім деңгейіне қойылатын талаптар
«Білім  алушылардың  дайындық  деңгейіне  қойылатын  талаптар» 
бөлімінде  Ұлттық  біліктілік  шеңберіне,  салалық  біліктілік  шеңберіне  және 
кәсіптік  стандарттарға  сәйкес  мамандықтың  жақын  біліктіліктері  бойынша 
базалық құзыреттілік пен кәсіптік құзыреттік анықталады. 
Құ-зы- рет- тілік
тер
Өнеркәсіп/кәсіпорынның білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қоятын талаптары
База
лық құзыреттіліктер
Кіші инж
енер-те
хно
лог  
Те
хник -те
хно
лог
Қабырға
лықжәе тұтқыр м
атериа
лдар 
өндірісіндегі
   
қа
лыпт
аушы –б
ет
оншы- 
ст
ропа
льші
Арқа
ула
ушы -дәнек
ер
ле
уші
БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ 2 Өз бетінше және ұжымда жұмыс жасай білу
БҚ  3  Жұмыс  орнын  ұйымдастыру,  құрылғыларды,  жабдықтарды, 
құралдарды,  бұйымдар,  бастапқы  шикізатты  өндірістік  үдеріске 
дайындау.
БҚ 4 Кәсіптік құзыреттіліктің тиімді тәсілдері  мен құралдарын таңдау
БҚ5Техникалық 
құжаттамамен, 
анықтамалық 
әдебиеттермен, 
стандарттармен, нормативті құжаттармен жұмыс дағдыларын меңгеру.
БҚ6 Ойлау мәдениетін меңгеру, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі  –  қазақ  тілін  және  ресми  қолданыстағы  тіл  –  орыс  тілін  меңгеру. 
Кәсіби  лексиканы  сауатты  пайдалану,  шет  тілінен  білімін  кәсіптік 
қызметінде пайдалану.
БҚ 7 Кәсіптік білімі мен дағдыларын дамыту
БҚ  8  Техника  қауіпсіздігі  ережелерін,  өрт  қауіпсіздігі  ережелерін, 
өндірістік санитария ережелерін сақтау
БҚ  9  Ақпаратты  жинау,  сақтау  және  өңдеудің  компьютерлік  әдістерін 
меңгеру;
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру 
біліктілігі мен дағдыларын меңгеру.
БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ  2  Өзінің  қызметін  ұйымдастыру,  кәсіптік  тапсырмаларды  орындау  әдістері  мен 
тәсілдерін анықтау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.
БҚ 3 Мәселелердің шешімін табу, тәуекелді бағалау және стандарттан тыс жағдайларда 
шешім қабылдау.
БҚ  4 Міндеттерді белгілеуге және шешімін табуға, кәсіптік және тұлғалық дамуға қажетті 
ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.
БҚ 5 Кәсіптік қызметтерін жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалану.
БҚ    6  Ұжымда  және  топта  жұмыс  жасау,  олардың  біртұтастығын  қамтамасыз  ету, 
әріптестермен, басшылармен және тұтынушылармен тиімді қатынаста болу.
БҚ 7 Мақсат қою, қарамағындағылардың қызметін ынталандыру, олардың жұмыстарын 
қадағалау және тапсырмаларды орындау нәтижелері үшін жауапкершілік алу.
БҚ 8 Өз бетімен кәсіптік және тұлғалық даму міндеттерін анықтау, өз бетінше білім алу 
және біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлау.
БҚ 9  Кәсіптік қызметінде технологиялардың ауысуына дайын болу.
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру біліктілігі мен 
дағдыларын меңгеру.

15
Кәсіптік құзыреттіліктер
Кіші  инж
енер-те
хно
лог
Те
хник -те
хно
лог
Қабырға
лық 
және 
тұтқыр 
ма
териа
лдар 
өндірісіндегі
                         
қа
лыпт
аушы –б
ет
оншы- ст
ропа
льші
  
Арқа
ула
ушы 
-дәнек
ер
ле
уші
 
КҚ 2. 1.1 Материалдарды  қабылдауды жүзеге асыру.
КҚ 2. 1.2 Металды коррозиядан тазарту (қажет болған 
жағдайда). 
КҚ  2.  1.3  Металды  дайындауды  жүзеге  асыру  (түзету, 
кесу).
КҚ  2.  1.4  Арматура  бұйымдарын  дайындауды  жүзеге 
асыру (бүгу, тегіс торлар дайындау).
КҚ  2.  1.5  Көлемдік  қаңқаларды  дайындауды  жүзеге 
асыру (дәнекерлеу, өру).
КҚ 2. 1.6 Қасбет бөлшектерін дайындауды жүзеге асыру.
КҚ 2. 2.1 Қалыптарды дайындау (тазалау, майлау, құрастыру)
КҚ 2. 2.2 Жұмыс сызбалары мен сұлбаларына сәйкес қалыптарды 
армирлеу
КҚ 2. 2.3 Қорғаныштық қабат бекіткіштерінің қосалқы бөлшектерін 
орнатуды жүзеге асыру.
КҚ 2. 2.4 Бетон қоспасына тапсырыс беру және қабылдауды жүзеге 
асыру. 
КҚ 2. 2.5 Қалыпты бетондауды жүзеге асыру.
КҚ 2. 2.6 Бұйымдарды жылулық өңдеуге тапсыру.
КҚ 2. 2.7 Бұйымдарды қалыптан шығару.
КҚ 2. 2.8 Бұйымдарды ТҚБ жіберу. 
КҚ 3.1 Бұйымдарды дайындау кестесін орындау үшін қалыптаушылар мен 
арматурашылар  бригадасына  тапсырмалар  беру  үшін  жұмыс  сызбалары 
негізінде эскиздер дайындау.
КҚ  3.2  Дайындауға  материалдық  және  еңбек  шығындарын  қысқарта 
отырып, өнімнің жоғары сапасы сақталуын қадағалау.
КҚ  3.3  Технологиялық  реттіліктегі  барлық  операциялар  бойынша 
бұйымдарды дайындау және бақылау үдерісінде бөлшектердің операциялық 
бағдарын бақылауды жүзеге асыру.
КҚ  3.4  Технологиялық  үдеріс  картасын  құрастыруға  және  басқа  да 
технологиялық құжаттамаларды дайындауға қатысу.
КҚ  3.5  Өнім  жарамсыздығын  анықтауға  қатысу,  оның  алдын  алу  және 
салдарын жоюға қатысу.
КҚ 3.6 ЕҚ және ТҚ ережелері сақталуын қадағалау.
КҚ 3.7 Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен озық технологиялық 
үдерістерді  және  қарапайым  өнім  түрлері  мен  олардың  элементтерін 
өндірудің оңтайлы режимдерін енгізу, әзірленетін жобалардың техникалық 
тапсырмаға  және  қолданыстағы  нормативті  құжаттамаға  сәйкестігін 
қамтамасыз ету
КҚ  4.1  Жаңа  технологиялар  мен  жаңа  өнімдер  түрлерін  енгізу,  өндірілетін 
өнім сапасын арттыру, өндірістің технологиялық параметрлерін оңтайландыру 
бойынша экспериментік-зерттеу және есепті-эксперименттік жұмыстар жүргізу;
КҚ 4.2 Құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру
КҚ  4.3  Құрылыс  материалдары  мен  құрылымдарын  сертификаттау,  сапасын 
бақылау жұмыстарын жүргізу;
КҚ 4.4 Өндіріс үдерістерің технологиялық есептеуін жүргізу; 
КҚ 4.5 Материалдар мен құрылымдарды дайындаудың өндірісте қабылданған 
тәсілдерін оңтайландыру  және жаңа технологияларын енгізу;
КҚ 4.6 Технологиялық үдерістерді қадағалау
КҚ  4.7  Кәсіпорынды  (және/немесе  оның  құрылымдық  бөлімшелерін) 
ұйымдастыру және оның өндірістік-шаруашылық қызметін басқару;
КҚ  4.8  Бастапқы  шикізат  және  өнімнің  сапасын  құрылыс  материалдары  мен 
құрылымдарын өндірудің барлық кезеңдерінде қадағалауды жүзеге асыру;
КҚ 4.9 Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау және монтаждау.

16
15
 
 
5.  
Білі
м 
беру
 ба
ғдарла
ма
сының құ
рыл
ымы
 
 
Кәс
іптік 
құзыр
ет
-
тілікт
ер
 
Оқу
 
мо
дул
і 
Оқу мақ
са
ты
 
Қал
ыпта
са
-
тын 
баз
а-
лық  құзыр
ет
-
тілік код
ы
 
Біл
ім 
 
Біл
ік 
 
Дағд
ы 
 
   
          
   
Білі
ктілік
тер
:  
Ар
қа
ула
ушы
- д
ән
ек
ер
ле
уш
і 
   
          
    
   
          
    
   
   
   
   
 Қ
аб
ырға
лық жә
не 
тұтқыр 
ма
те
риа
лд
ар
   
   
    
   өндір
ісіндегі  
   
 қа
лыпт
ауш
ы 
– 
бет
оншы
-    
ст
ро
па
ль
ші
 
Баз
алық ж
алпы кәсіп
тік м
оду
льдер
 
КҚ 
2. 
1.1
 
Матери
алда
рды  қабылдау
д
ы 
жүзе
ге 
ас
ыр
у.
 
 
КҚ
 
2.
 
1.5 
К
өле
мдік
 
қаңқалар
ды
 
дайы
нд
ауды
 
жүзеге  ас
ыр
у 

әнек
ерл
еу, 
өру
). 
КҚ
 
2.
 
2.6 
Бұ
йы
мды 
жылулы
қ 
Әр 
түрл
і 
жүктерді  тасымал
дау
ды 
жүз
еге 
ас
ыру
 
 
 - 
ма
тау
 
жұмыс
тары 
өн
дір
ісі 
норма
лары 
мен
 
ережел
ері;
 

жүк 
көтерг
іш 
машина
лар
 
ме
н 
ме
хани
змд
ер;
 

жүк 
көте
рг
іш 
құр
ыл
-
ғы
ла
р 
мен 
жабды
қ-
тарды
ң 
тағайынд
алу
ы 
және 
қолдану
 
ережел
ері;      
 

жүк 
қар
ма
у 
жабды
қтар
ын
ың
 
жұмыс ұс
танымы;
 

кран 
ж
әне 
мата
ушы
 
жүктемел
еріні
ң 
шекті
 
но
рмал
ар
ы;
 

құр
ылғыны
 
жұм
ысқ
а 
дайы
нд
ау; 
 

ма
та
у 
сызбасына

тас
ы
ма
лд
анатын 
жүктің
 
массас
ы
 
мен
 
өлшемдер
іне 
сәйке
с 
келетін
 
жүк 
қармау 
құр
ылғы
ла
ры
 
ме
н 
жабды
қтар
ын
 таңдау;
 

ма
талғ
ан 
жүктің
 
жарамд
ылығ
ы 
мен 
әр
 
түр
лі 
тор
аптармен 
байланыс
уы
н анықтау;  
 

жүктерд
і 
ма
итау
 
сызбалары
 
мен
 
сұлбалар
ын
 оқу;
   

ма
тау 
және 
құр
ылыс
 

кран 
жүр
гізу
ші
сіне 
белгі беру
 (краншы)
;  

ма
тал
ға
н 
жүкті 
ор
нату 
немесе 
қалау 
ор
нынан 
іліп 
ал
у 
немесе
 
ажырату

- шта
бе
льд
ер қалау;
 
БК 1
- БК
 10
 

17
16
 
 
өң
деуг
е 
тапсыру
ды
 
жүзеге  ас
ыр
у 
КҚ 
2. 
2.8
 
Бұ
йы
мдард
ы 
ТҚ
Б 
жән
е 
дайы
н 
өнім 
қоймарын
а 
жіберу


жүктің
 
ор
нын 
ауыстыр
уғ
а 
қажетті 
ма
тауышт
арды
ң 
ди
ам
етрі
 
ме
н 
ұзы
нд
ығы; 
 
-ма
тауы
шт
арды
 
байлау 
ер
еже
лері 
ме
н 
тәс
ілд
ері; 
 
-ма
тауы
шт
арды
 
пайдал
анук 
ме
рзімі, 
оларды
ң 
жүк 
көтерг
іштігі

сынақ 
әдістері 
мен мер
зім
і; 
 

жүктерд
і 
матау
 
сызбалары
 
мен
 
сұлбалар
ын
 
оқу 
ережел
ері; 
 

орын
 
ауыстыр
ат
ын 
жүк 
салмағы
 
мен
 
ауыр
лық 
ор
тас
ын
 
көзбен 
шолып
 
анықтау,
 
жүкті 
ма
тауды
ң 
қолай
лы 
ор
ын
дарын таңдау
 
 - 
ұсақ 
даналы
 
жүктерд
і 
ерітін
ді 
ме
н 
бетон
 
қоспалары
 
бар 
ыд
ыстарды

құр
ас
тыр
ылатын 
тем
ір
 
жүктері
 
мен
 
құр
ылымдары
н 
байлау
 
бары
сынд
а 
жұмыс
 
ор
ны
н 
тиі
мді 
ұй
ымдасты
ру

қауіпсіз 
еңбек 
жағдайларын
 
қал
ып
тасты
ру

ұсақ
 
даналы 
жүкт
ерді 
ма
тау
 
ме
н 
бай
ла
у, 
ері
тін
дісі 
және 
бет
он
 
қоспалары
 
бар ыд
ыстарды
 м
ат
ау, 
 

ағаштан 
жасалғ
ан
 
жүктерд
і 
ма
тау
 
және 
түй
інд
еу; 
 

тем
ір
 
бетон
 
жән
е 
ме
талл 
құр
ылымдард
ы, 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
көпі
ршелерд
і және 
да 
ір
і 
өлшемді 
жүктерд
і 
ма
тау
 
ме
н 
түй
інд
еу, 
техно
лог
ия
лық 
құр
ылғы
ла
рд
ы 
ма
тау
 
ме
н 
байланыстыр
у, 
көтеру

ор
ын
 
ауыс
тыр
у 
және 
түсір
у 
кез
інд
е 
жүкті б
ақы
ла
у;
 

жұмыстар
ды
ң 
қауіпсізді
гі 
ереже
сі
н 
са
қт
ау
 

18
17
 
 
бетон
 
және 
ме
тал
л 
құр
ылымдард
ы, 
техно
лог
ия
лық 
құр
ылғы
ла
р 
ме
н 
ір
і 
ауқымды 
жүкт
ерді 
ма
тау, 
көтер
у, 
ор
ын 
ауыстыр
у ереж
елер
і; 
- кран 
жүр
гізу
шіле
рі
не
 
арналған
 
шарт
ты 
дабы
лдама 
(краншыл
ар);
 

ма
тау
 
арқан
ы, 
шынжы
рлар, 
арқ
андар
 
және 
т.б.
 
тағайын
далуы 
ме
н 
қолдану
 ер
еже
лері;
 
 - 
ме
тро
лог
ия 
және,
 
өлшеу
 
құр
ал
дары
 
негізд
ері

-қауіпсізді
к 
техни
кас
ы
 
және 
қор
ша
ған 
ор
таны
 
эколог
иял
ық 
қор
ғау 
ша
ра
ла
ры
 
 
КҚ 
2. 
1.1
 
Матери
ал
-
дард
ы 
қа
-
бы
лдауды 
жүзеге  ас
ыр
у.
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет