Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет17/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
Ро
ди
онов 
А.И.,  Клушин  В.Н., 
Си
сте
р 
В.Г. 
 
Н.Бочк
арев
аның 
баспасы

Калуг
а,
 2
00

ж
. 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
25
 
Эколо
ги
ялық 
құқық нег
іздері
 
Оқу құра
лы
 
М
әск
еу

Щит
-М, 
19
99 
ж.
 
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мд
ары 
зауытт
арын
да
 
ста
нд
артт
ау, 
се
рт
ифи
каттау
 
және 
аккред
итаци
ялау 
ұй
ымдасты
ру
  
М
арк
етинг
тік 
зерттеулер 
ж
әне 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
ісінд
ег
і 
қажеттілі
ктерді ан
ықтау 
 
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
26
 
Эколо
ги
ялық 
са
қт
анды
ру
 
негізд
ері
 
Моткин
 Г.А
 
М
әск
еу

Наука, 
19
96
 
ж.
 
Құры
лыс
 
бұ
йы
мдары 
мен
 
конс
тру
кциялары
 
кәс
іпо
ры
нд
арын
 ұ
йы
мдас
ты
ру
, жоспар
ла
у жән
е б
асқару
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 

169
178
 
 
өн
дір
ісі
 процесін авт
оматтан
ды
ру
  
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мд
ары 
зауытт
арын
да
 
ста
нд
артт
ау, 
се
рт
ифи
каттау
 
және 
аккред
итаци
ялау 
ұй
ымдасты
ру
  
Те
мір бет
он
 бұй
ымдард
ы ес
еп
теу жән
е кон
стру
кциялау
 
Металл 
кон
стру
кцияларды
 есептеу 
ж
әне 
конст
ру
кциялау 
Маркети
нг
тік 
зерттеулер 
ж
әне 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
ісінд
ег
і 
қажеттілі
ктерді ан
ықтау 
 
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
27
 
Инжен
ер
лік
 
гр
афика
 
Бр
од
ский  
А.М.
 
 
Ака
дем
ия
 
М., 
20
13
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ың
 с
ап
ас
ын
 ба
қылау
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
28
 
Инжен
ер
лік
 
гр
афика
 б
ой
ын
ша
 
пр
актикум
 
Бр
од
ский  
А.М.
 
 
Ака
дем
ия
 
М., 
20
13
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
29
 
Инж
ен
ерл
ік 
гр
афика
 б
ой
ын
ша
  
сызбаларғ
а 
арналған
 
жаттығ
улар 
жинағ
ы 
 
Мир
он
ов 
Б.Г.
 
 
Ака
дем
ия
 
М., 
20
13
 
Әр
 түр
лі жүктерді
 тас
ы
ма
лд
ауды
 жүзеге асыру
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
30
 
Метал
л 
Беленя 
Е.И. 
  
М., Стро
йизд
ат, 
19
86
 
Металл к
он
стру
кцияларды
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 

170
179
 
 
констр
укц
иялар
 
31
 
Бо
ла
т 
констр
укци
яла
р 
элементт
ер
і 
 Го
рев 
В.В. 
және  басқалары
 
М., 
Высша
я 
шк
ола, 
1997
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
ук
циялар
 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Металл к
он
стру
кцияларды
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 
32
 
Ғимаратт
ар 
констр
укци
я-
ла
ры
 
В.В. 
Гор
ев 
және 
тағы 
басқалары
.  
М., 
Высша
я 
шк
ола, 
1999
 
Әр
 түр
лі жүктерді
 тас
ы
ма
лд
ауды
 жүзеге асыру
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Темір 
бетон
 
констр
укци
яла
рд
ы 
есептеу 
жән
е 
констр
укци
яла
у 
М
еталл 
констр
укци
яла
рд
ы 
ес
еп
теу 
жән
е 
констр
укци
яла
у 
33
 
Пісіру
 
қосы
н-
ды
ла
ры
ны
ң 
са
-
пасын 
бақылау

ОКБ
-ге
 
арналған
 
оқу
лық
 
Овчинни
ков 
В.В.
 
М, Ак
адемия, 2
009
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
34
 
Металдар
ды
ң 
ме
хани
калық 
қас
иеттер
і 
Зо
лотарев
ски
й В.С.
 
 
М, Мет
аллур
ги
я, 198

Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
35
 
Механик
алы
қ 
қас
иеттер
ді 
анықтау 
әд
істері
 
МемСТ
 
6996
-66

МемСТ
 
6996
-66.
 
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертх
аналық сына
қ жү
рг
ізу
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ың
 с
ап
ас
ын
 ба
қылау
 
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
Құры
лыс
 
ма
тер
иалдары
 
ме
н 
олардан 
жасалған
 
констр
укци
яла
рд
ың
 негізг
і қ
ас
иеттері
н зерттеу
 

171
180
 
 
36
 
Қол 
до
ғал
ы 
пісір
у 
және 
балқытуғ
а 
ар
-налған
 
мет
алмен 
жабылған
 
элек
-
тро
дтар.
 
Жіктеуіші
 
жән
е 
жал
пы
 
техни
-
кал
ық
 
жағда
й-
ла
ры
 
МемСТ
 
9466
-75
 
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
 
37
 
Пісіру
 
қосынд
ыла
ры

Са
паны 
бақылау
 
әдістері
 
МемСТ
 
3242
-79
 
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
38
 
Метал
дар

Иілуг
е 
сынау әді
сте
рі
 
МемСТ
 
14
019
-80
 
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
39
 
Бұ
зылма
йтын
 
бақылау.Магн
ит
-
ұн
тақты әд
іс.
  
МемСТ
 
21
105
-87
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
40
 
Бұ
зылма
йтын
 
бақылау. 
Пісіру
 
қосынд
ылары.
 
Ради
ог
ра
фи
ялық 
әді
с 
МемСТ
 
7512
-82
 
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
 
     

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет