Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі



жүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет16/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Плака
тт
ар
 
мен
 
планш
ет
тер
 –
 
монтажда
у 
жағдайы
нд
а 
арма
тур
алы
қ 
бо
ла
тты
 
пісір
у, 
төсем
і 
бар 
мыс 
және 
гр
афитті 
қал
ып
тардағы
 
вертика
ль 
және  го
ри
зон
та
ль 
өзектерді  ванна
лы
қ 
пісір
уд
ің 
натур
ал
ық 
үлг
ілері. 
  
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
98
 
Ацетил
ен
-
отт
екті 
пісір
у 
по
стысы
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
99
 
Түрлі  ма
рк
адағ
ы 
жанарғы
лар
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
тал
л 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
 

162
171
 
 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
100
 
жақтау
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
101
 
плака
тта
р 
– 
 
газбен 
пісір
у 
по
стысыны
ң 
сұлбас
ы

ацети
лен 
және 
отт
екті 
бал
-
лонд
ардың 
ацетиленд
і 
генератор
ла
рд
ың

газ
 
жанарғы
лары
ны
ң, 
бәсе
ң-
деткішт
ердің
 
құр
ылымы, 
ацетилен
-
отт
екті 
жал
ын
ны
ң 
құр
ылысы
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
 

163
172
 
 
10.
Ұсыныла
тын ә
дебиетте
р тізім
і 
1.
 №
 
Атауы
 
және 
ба
сылым нөмі
рі
 
Автор
ы
  
Баспа, 
жылы 
және
 
ба
спа орны
 
Пайдал
аныла
тын мо
дул
ь (дер
)  

Қ
ұр
ылыс 
ма
териалд
ары
  
Микуль
ский
 
В.Г.  Го
рчаков 
Г.И
 
және  басқалары
 
М., А
СВ, 2
00

Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын
 бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
Құры
лыс
 
ма
тер
иалдары
 
ме
н 
олардан 
жасалған
 
кон
стру
кцияларды
ң негізг
і қ
ас
иеттері
н зерттеу
 

Құры
лыс 
ма
териалд
арын
ың
 
са
пас
ын
 б
ағалау
 
Попо
в 
К.Н.
 
және  басқалары

М, АС
В,  
19
99
 . 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ың
 с
ап
ас
ын
 ба
қылау
 
Бетон
 а
ра
лас
па
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
Құры
лыс
 
ма
тер
иалдары
 
ме
н 
олардан 
жасалған
 
констр
укци
яла
рд
ың
 негізг
і қ
ас
иеттері
н зерттеу
 

Арматура
шы 
– 
бетон
даушығ
а 
арналған
 
ма
териалт
ану
 
Го
нчаров
 
А.А., 
Ко
мова 
Е.А.
 
М, Стро
йизд
ат, 
19
94
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұй
ым
дар
 
мен
 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау 
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ың
 с
ап
ас
ын
 ба
қылау
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 

Құры
лыс 
ма
териалд
ары 
ме
н 
бұ
йы
мд
арды
 
сынау
 
Попо
в Л.И.
 
М, 
Высша
я 
шк
ола, 
1987
 
Матери
алдар
 ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
са
па
сын 
бақы
ла
у 
үшін
 
зертханал
ық сына
қ жү
рг
ізу
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ың
 с
ап
ас
ын
 ба
қылау
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 

164
173
 
 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау 
 

Те
ор
иялы
қ 
ме
хани
каны
ң 
қысқаша 
кур
сы
 
Та
рг
 С.М

М, Нау
ка, 19
98
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
Темір 
бетон
 
констр
укци
яла
ры
н 
есепт
еу 
жән
е 
констр
укци
яла
у 
Металл к
он
стру
кцияларын
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 

Матери
алдар
 
қарсылығ
ы
  
Феодо
сь
ев 
В.И.
 
М, 
 М
М
ТУ
 ба
спасы

1999
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
Темір 
бетон
 
констр
укци
яла
ры
н 
есепт
еу 
жән
е 
констр
укци
яла
у 
Металл к
он
стру
кцияларын
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 

Матери
алдар
 
қарсылығ
ы 
бой
ын
ша
 есепт
ер 
жинағ
ы
 
Вольмир
 
А.С. 
және 
басқалары
 
М, Наук
а, 19
84
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
Темір 
бетон
 
констр
укци
яла
ры
н 
есепт
еу 
жән
е 
констр
укци
яла
у 
Металл к
он
стру
кцияларын
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 

Жабды
қтар, 
пісір
у 
пр
оц
ес
ін 
ме
хани
каланды
-
ру 
және 
автом
аттан
ды
ру
 
Овчинни
ков 
В.В.
 
 М, Ак
адемия, 201

Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымда
сты
ру
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін авт
оматтан
ды
ру
 

Пісіру
 өндір
ісінің 
негізд
ері
 
 
Вино
гр
адов 
В.М.
 
М., Акаде
мия, 
20
08
.  
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
 Арм
атур
ал
ық бұ
йымдар да
йы
нд
ау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
 
10
 
Пісіру
 
 Маслов
 Б. Г.
 
М., Акаде
мия, 
20
07
.  
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 

165
174
 
 
констр
укци
яла
ры
ны
ң өн
дірісі
 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
 Арм
атур
ал
ық бұ
йымдар да
йы
нд
ау
 
Арматура
лық және 
ме
талл к
онстру
кциялар д
айынд
ау
 
11
 
Өнді
рі
сті 
ұй
ымдасты
ру
 
       
  Фатхут
ди
но
в 
Р. А.
 
М., ИНФ
РА
-М, 200
1. 
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
  
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
Құры
лыс
 
бұ
йы
мдары 
мен
 
конс
тру
кциялары 
кәс
іпо
ры
нд
арын
 ұ
йы
мдас
ты
ру
, жоспар
ла
у жән
е б
асқару
 
12
 
Пісіру
 
кон
стру
к-
циялары

Пісіру
 
өн
дір
ісінде
гі 
дайы
нд
ау 
техно
-
лог
иясы,
 
меха
-
ни
каланды
ру

автом
аттан
ды
ру
 
және 
сап
аны 
бақылау 
  
Куркин
 
С. 
Л.. 
Нико
лаев
 
Г.Л.
 
М., 
Высша
я 
шк
ола, 
1991.
 
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йым
дар 
ме
н 
констр
укци
яла
рд
ың
 с
ап
ас
ын
 бақылау
 
 Арм
атур
ал
ық бұ
йымдар да
йы
нд
ау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
 
13
 
Құры
лыстағы 
еңбекті 
қор
ғау
 
Куликов  О.Н.
 
М., Акаде
мия, 
20
03
 
Әр
 түр
лі жүктерді
 тас
ы
ма
лд
ауды
 жүзеге асыру
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
  
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
 
14
 
Ақпар
аттық 
техно
лог
ия
ла
р 
Бала
панов 
Е.К, 
Алматы,
 ИНТ, 200

 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 

166
175
 
 
Бу
ри
баев 
Б.,
 
Даулетку
лов 
А.Б
 
Құры
лыс
 
бұ
йы
мдары 
мен
 
конс
тру
кциялары 
кәс
іпо
ры
нд
ары
н ұйымдасты
ру
, жоспар
ла
у жән
е б
асқару
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін авт
оматтан
ды
ру
 
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мд
ары 
зауытт
арын
да
 
ста
нд
артт
ау, 
се
рт
ифи
каттау
 
және 
аккред
итаци
ялау 
ұй
ымдасты
ру
 
15
 
Құры
лыстағы 
еңбекті
 қор
ғау
 
Сухачёв 
А.А
 
Москва,
 
КНО
РУС,
 
2013
ж

 
Әр
 түр
лі жүктерді
 тас
ы
ма
лд
ауды
 жүзеге асыру
 
Арматура
лық бұй
ымдар дай
ын
дау
 
Арматура
лық және 
ме
талл ко
нстру
кциялар д
айынд
ау
  
Бетон
 а
ра
ласпа
сын 
дайы
нд
ау
 
Темір бет
он
 бұй
ымдар дайы
нд
ау
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мда
р 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
 
16
 
Еңбекті
 
қор
ғау 
эконо
микасы
 
  Нур
жасарова 
М.  Ры
скулова 
Б.,  Тург
умбаева 
Х.
 
Астана, 
Ф
олиант, 
201

ж

Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Құры
лыс
 
бұ
йы
мдары 
мен
 
конс
тру
кциялары 
кәс
іпо
ры
нд
арын
 ұ
йы
мдас
ты
ру
, жоспар
ла
у жән
е б
асқару
  
Маркети
нг
тік 
зерттеулер 
ж
әне 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
ісінд
ег
і 
қажеттілі
ктерді ан
ықтау
 
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
17
 
Құры
лыс 
пр
оц
ес
тері 
ме
н 
ғи
ма
рат
 
сал
у 
техно
лог
ия
сы
 
Вильм
ан 
Ю.А
 
М, АС
В, 
 
2014 
ж
. 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
 
18
 
Темір 
бетон
ды
қ, 
А.К Фро
лов, 
 
Құры
лыс 
жоо
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 

167
176
 
 
тас
 ж
әне 
армота
с 
констр
укци
яла
ры
н жоб
ал
ау
 
А.И Бедо
в, 
 
В.Н  Шпанова,
 
А.Ю Ро
ди
на, 
 
Т.В Фрол
ова
 
 
қауымдас
тығ
ы

2007 
ж

 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ы ес
еп
теу жән
е кон
стру
кциялау
 
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
19
 
Қ
ұр
ылыс 
конст
-
ру
кциялар
ы
   
Се
рб
ин Е.
П.
 
“Академи
я“ 
баспа 
ор
талығы
, 201

ж
. 
Құры
лыс 
ма
тер
иалдары
 
ме
н 
олардан 
жасалған
 
констр
укци
яла
рд
ың
 негізг
і қ
ас
иеттері
н зерттеу
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Маркети
нг
тік
 зерттеулер 
ж
әне 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
ісінд
ег
і 
қажеттілі
ктерді ан
ықтау
 
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
20
 
Жо
бала
рд
ы 
басқару
 
Афони
н 
А.М.,
 
Царегор
од
цев 
Ю.Н., 
 
Петрова 
С.А.
 
ФОРУМ
,  2
01

ж
 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мд
ар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Құры
лыс
 
бұ
йы
мдары 
мен
 
конс
тру
кциялары 
кәс
іпо
ры
нд
арын
 ұ
йы
мдас
ты
ру
, жоспар
ла
у жән
е б
асқару
  
Темір 
бетон
 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мд
ары 
зауытт
арын
да
 
ста
нд
артт
ау, 
се
рт
ифи
каттау
 
және 
аккред
итаци
ялау 
ұй
ымдасты
ру
  
Марке
тин
гті
к 
зерттеулер 
ж
әне 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
ісінд
ег
і 
қажеттілі
ктерді ан
ықтау
 
21
 
Бағдар
ла
нған 
оқыт
у 
элементт
ер
і 
бар 
техни
калық сызу
 
Вышнепо
льск
ий И.
С.
 
М, Ма
ши
но
стро
ение 
 
2005 
ж
. 
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін авт
оматтан
ды
ру
 

168
177
 
 
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ы ес
еп
теу жән
е кон
стру
кциялау
 
Металл к
он
стру
кцияларды
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 
22
 
Құры
лыс 
және 
топ
ог
раф
иялық 
сызу 
бо
йы
нша 
тапсырм
алар
 
Бр
илин
г Н.С

М, 
 
Про
свещени
е, 
2005 
ж

Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін авт
оматтан
ды
ру
 
Темір бет
он
 бұй
ымдард
ы ес
еп
теу жән
е кон
стру
кциялау
 
Металл к
он
стру
кцияларды
 есепт
еу және констр
укци
яла
у 
23
 
Өнді
рі
с 
қал
ды
қт
ар
ын
 
кәде
ге
 ж
ар
ату
 
Пальгу
но
в 
П.П., 
 
Сума
ро
ко
в 
М.В.
 
М, Стро
йизд
ат, 
19
90
ж

Темір 
бетон
 және 
ме
талл 
бұ
йы
мдар 
мен 
констр
укци
яла
р 
өн
дір
ісі
 процесін ұй
ымдасты
ру
  
Құры
лыс 
ма
тери
ал
дары
 
өн
дір
ісінде
 
ресурс
 
сақтау
 
бо
йы
нша 
іс
-ша
рала
р ұ
йы
мдас
тыр
у 
24
 
Эколо
ги
ялық 
қауіпсізді
ктің 
техно
лог
ия
лық 
пр
оц
ес
тері
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет