Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет15/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
Қалыпт
ардағы
 
бір 
мезгі
лд
е 
сыналаты
н 
үлг
ілердің
 
макси
мал
ды
 с
аны 
 
-10
0*100*10
0мм 
 22
 дана
 
-13
0*130*13
0мм 
 13
 дана
 
 Суды
ң 

уд
ың)
 
тем
ператур
ас
ы
 
18
-100˚
С
 
.Реттеу
 
бө
лігінің 
уақыты
 
99
са
ғ. 
39
 м
ин
 дейін
 
 Қорект
ен
дір
у кернеуі
 22
0 В
 
 
  
МемСТ
 
22
78

сә
йкес 
бетон
ны
ң 
берікті
гін
 
қысуғ
а 
анықтауғ
а 
кез
інд
е 
бетон
ды
 
жылулы
қ ө
ңд
еу;
 

МемСТ 
10
180 
бо
йы
нш
а 
тем
ператур
аны 
жоғ
арыла
та
 
оты
ры
п 
ұсталы
ммен 

зотермиялық
 
қызды
ру

жылумен 
өң
деу 
режимін 
таңдау 
кез
інд
е 
бетон 
үлг
іле
рі
н 
бу
ла
нд
ыру;
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 

133
142
 
 

МемСТ 
31
0.2
 
бо
йы
нш
а 
цемент 
үл
гілері
н сы
нау;
 

МемСТ 
97
38 
бойын
ша
 
ір
і 
толты
рғ
ыш
тың
 түй
ір
шіктерінің
 
жылу ө
ткізгі
штігін
 а
ны
қтау;
 
- МемСТ
 23
283 
бой
ын
ша
 бет
он
 
үлг
ілерін жіб
іту
 үшін арналға
н.
 

134
143
 
 
24
 
Климкам
ер
а 
КРК
-200 
ИЛКА
   
Температ
ур
а 
ди
апазо
ны
: -
30 
-
ден
 
+100
°С
 
–ге 
дейін

Номина
лды 
пайдалы
 
сыйы
мдылығ
ы

20

дм³.
П
айда
лы 
көлем 
өлш
емі

72
0х86

62

мм.
 
Жары
қтағ
ы 
ес
ік
 
ой
ығы

72
0х86

мм.
 
Қызды
ру 
тем
ператур
ас
ы
 
0° 
-ден
 
+100
°С
-ге 
дейін


са
ғ. 
арты
қ 
емес

Салқынд
ат
у 
уақыты
 
+20
-де
н 
30
°С
-ге 
дейін


са
ғ. 
арт
ық 
емес

Өз
геру
 
жылдамдығ
ы


клима
тты
қ 
режимд
е 
салқынд
ат
у: 
0,6
 К/мин
 дейін


тем
ператур
ал
ық
 
режимд
е 
салқынд
ат
у:
 

К/мин
 
дейі
н;
 

қызды
ру


К/мин
 
дейін

Салқ
ын
да
ту 
тип
і: 
суме
н.
 
Салқынд
ат
у 
агенті

R12.
 
Ылғалд
ылық


ауаны 
ылғалдан
ды
ру

бу
ла
у 
арқылы


ауаны 
құр
ғату

ауаны 
салқынд
ат
у 
арқылы


ылға
лды
 
термоме
тр
 
бо
йы
нша 
те
мператураны
ң 
Қоршаған
 ор
таның 
климатт
ық
 
жағдайы
н 
имитацияла
уғ
а 
арналған
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 

135
144
 
 
жал
пы
 
ди
апазоны

2,
3-
де
н 
80
°С
-ге 
дейін


са
лыст
ыр
ма
лы 
ылғалды
лық 
ди
апазоны

10

ан
 
93%
-ға 
дейін

Реттеу


тем
пер
атур
аға 
арна
лған
 
берілг
ен 
мә
нд
і 
ж
ән
е 
ылға
лды 
термом
ет
р 
бо
йы
нша 
тем
ператур
аны 
са
нды
қ 
енгізу
 
арқылы 
элек
тро
нд
ы 
реттеу.
 

құрғатқышты
ң 
және 
ылғалдау
шыны
ң 
тем
ператур
ас
ын
, сонд
ай
-ақ 
су
 
деңг
ейін элек
тро
нд
ы реттеу

Масса
сы

37

кг. 
Өлшемде
рі

12
00х2
10

1070 
мм.
 
Энерг
иямен 
қор
ектенд
ір
у: 
380 
В, 
30
 Гц 
үш фазалы


136
145
 
 
25
 
Цилинд
рлі
 
өлшеуіш 
ыд
ыс
 
МП
 
Мыр
ышта
лған
 
бола
ттан
 
дайы
нд
ал
ады 
және
 
кор
ро
зияда
н 
қор
ғауғ
а 
арналған
 бо
яумен жабы
лған

Ыдыстар 
жиы
нты
ғы 
көлем
і 

л, 
2л, 
3л, 
10
л 
төр
т 
цили
нд
рден
 
құр
ал
ған.
 
Толтыр
ғыштың 
ше
кті 
ір
ілігі

тиі
сінше
 3, 
10
, 20
 және
 20
 мм

Цилинд
рлерді
ң 
ішкі
 ди
ам
етр
і: 
10
8, 
137, 
18
3, 
23

мм. 
Цилинд
рлерді
ң 
би
іктігі

108, 
13
6, 18
6, 
23
3 мм
 
МемСТ 
973

бойынша
 құ
мн
ың 
көлемдік 
үй
ме
 сал
ма
ғы
н 
ж
ән
е 
ұсақталға
н 
тас
 (қи
ыр
шы
қ 
тас)
 
фракцияс
ын
 
анықтау 
үшін
 
арналған

ще
бн
я (гр
авия) по
 Г
ОСТ 97
38

1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
26
 
Қолмен  басқары
латын 
зертханал
ық 
сілк
ігі
ш 
үстел 
ЗСҮ
 
 
Орын
 
ауыстыр
ат
ын 
бө
ліктердің
 
ма
ссасы:
3,3
 
кг. 
Орын
 
ауыстыр
ат
ын 
бө
ліктердің
 құлау 
би
іктіг
і: 
10 
мм.
 
Құлау
 
би
іктіг
ін 
ре
ттеу

 бұ
ранд
амамен

Үстел
 
жете
гі
: қо
л 
жетек

Габарит
тік 
өлш
емдер
і: 
26
0х 
20
0 х
 263 мм. Ма
сса
сы
:  
12
,3 кг; d
 20
0 мм

МемСТ
 
31
0.2 
бо
йынш
а 
ерітін
дін
ің 

етон 
араласп
асы)
 
қал
ып
ты
 
қоюлығ
ын
 
анықтау 
үшін
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 

137
146
 
 
27
 
Цемент  ұн
тағын
ың 
жұқалығы
н 
анықтауғ
а 
арналған
 ел
ек
 
КСВ
 
Елек 

 
00
8В. 
Жары
қтағ
ы 
ұяшықтар
 өлшем
і: 
0,0
8Х0
,08
 
мм.
 
Масса
сы
:0,7
3кг

Габарит
те
рі
:  
- ернеушен
ің 
сыртқы
 ди
ам
ет
рі
 
11
8;
- жал
пы
 биі
ктігі
 86.
 
МемСТ 
31
0.2
-76
 сә
йкес
 це
ме
нт 
ұн
тағын
ың 
жұқалығы
н 
анықтауғ
а арналғ
ан
 
 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
28
 
Ин
ертті 
ма
териалд
арға 
арналған
 
ста
нд
артт
ы 
електер  жиы
нты
ғы
 
Ұяш
ы
қтар
 өлшем
дері

0.071

0.0
8, 
0.1
2,
 0.3
13
, 0.63, 
0.9
, 1.23 
мм. 
Мыр
ышталғ
ан
 
бо
ла
тта
н 
жасалғ
ан 
ди
ам
ет
рі
 
200 
мм
 
табанды
ғы
 м
ен
 қақ
пағы
 бар
 
Цементке

минер
алды
 ұн
таққ
а 
және 
құ
мға 
арна
лған 
еле
ктер 
жиы
нт
ығы 
 
ЛО
-231.
  
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
29
 
Аспа
п 
СММ 
(механи
калы
қ 
елек
). 
 
Әрекет
 
ету 
пр
инцип
і: 
ме
хани
калық
 
елеу

Элек
тр
 
қозғалтқы
ш

А
ОЛ
-
011
-2, 
қуаты
 
30
Вт.
 
Електер 
жиы
нты
ғының
 сілк
у 
са
ны

мин
уты
на

27
8.
 
Електер
 
жиы
нты
ғының
 
айналу 
саны
: 26
,3 
кө
л/мин
 ке
м 
емес

Еле
ктер 
жиы
нты
ғы
 екі 
електен 
құр
ал
ған
 №№ 02
 ж
әне
 
00
8. 
Өлшем
дері

61

310х382 
мм.
 
МемСТ 
310
-60
 сә
йкес 
це
мент 
ұн
тағын
ың 
жұқалы
ғы
н 
анықтау 
мақсатын
да 
це
ме
нт
ті 
елеу 
үшін
 
қолданы
лады.
 
 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
30
 
Кашкаро
в 
балға
сы
 
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
 

138
147
 
 
сынақ жү
рг
ізу
 
31
 
Зертх
аналық 
ма
йд
алау 
ше
ңб
ері
 ЛКИ
-
3   
Екі 
үлг
іні
 сынау 
бір
 уақыттата 
жүр
гізі
ле
ді

 
Орта
ша 
үй
кел
у 
ради
усы

17

мм. 
Орт
аша 
үй
кел
у 
ради
усын
а 
ди
скін
ің 
айналу 
ж
ылдамдығ
ы
: 30
 м/м
ин.
 
Сыналаты
н 
үлг
ілер 
са
ны

2.
 
Сыналаты
н 
үлг
ілердің
ің 
табандар
ын
ың 
 
өлшемі

70
,7х
70,7; 
30
х30;
 28х2
8; 
23
х23 
мм.
 
Сы
нала
тын
 
үлг
ілердің 
би
іктіг
і: 
6-
70
,7
 
мм.
 
Сынау 
жүктеме
сі
: 30
; 13
; 13
,82
2;
 3,172
 
кгс.
 
Эл
ектр 
қо
зғалтқы
шт
ың 
қуаты
: 0,6
 кВт.
 Масса
сы
: 90
 кг.
 
Өлшемі

79
2х68

38
3.
 
Майда
ла
натын 
үлг
іге 
түсет
ін 
жүктеме
,: 
0,0

МПа

Үлгі
нің
 
ма
йд
алау
 кез
інд
е 
өтетін
 жолы
 
(3
 
цикл
): 
13

м.
 
Қорект
ен
уі

38
0/22
0 В.
 
Бетон
дар 
мен 
керамик
алы
қ  
плитал
арды 
зер
тхан
а 
жағдайы
нд
а 
майд
алауғ
а 
сы
нау 
үшін 
арна
лған. 
Бет
он
 үлг
ілер
ін 
сынау 

МемСТ 
13
08
7-
81

керамик
алы
қ 
плиталарды
 
сынау 
– 
МемСТ 
27
180
-86 
талаптар
ын
а 
сә
йк
ес 
жүр
гізі
ле
ді.
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

 
32
 
Қуыс бұ
рғ
ы
 
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 

139
148
 
 
33
 
Цемент  үлг
ілерін 
са
қт
ауға 
арналған
 
гидро  бекітпесі
 
бар 
ванна ГБ
В
 
 
Матери
ал
ы

мыры
штал
ға
н 
бо
ла
т.
 
Мас
са
сы
: 6
 кг.
 
Өлшемі
: 12
3x
226x306 мм

 
МемСТ
 
31
0.3
-76
 
бо
йынша
 
цемент 
үлг
ілерін 
ыл
ғалды
 
жағдайл
ар
да с
ақта
уғ
а 
арналғ
ан
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
34
 
ПРГ
-1 
 
тип
інд
егі 
ги
др
авлика
лық
 
қол 
пр
ес
с 

сте
л үст
ілік) 
 
Өлшен
етін
 
жүктеме
 
ди
апазоны
 1 
… 
10
 kN. 
Тіре
к 
плитал
арын
ың
 
өл
шемі
 

м)
 
12

х 
11
0. 
Габар
итт
ік
 
өлшемдер
і,м
м 
ШхГ
хВ 
30
0х20

60

арт
ық 
ем
ес

Масса
сы
 33
 кг
 артық е
мес

Құры
лыс 
ма
тер
иалдарын
ың

цементте
рд
ің 
ж
әне 
2х2х16
 
ізбесті
 
арқал
ық 
үлг
ілерін 
визу
ал
ды
 
бақылан
ат
ын
 
ста
тик
алы
қ 
сынау 
үш
ін
 
арналған
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
35
 
Арқалы
қ 
үлг
ілеріні
ң 
жартысын
 
қысуғ
а 
сынауғ
а 
арналған
 
плас
тин
алар
 
 

қаттылығ
ы
 36 
...61 
НRСэ
 
бо
ла
ттан
 

габари
ттік 
өлш
ем
дері
   
73
х20х
23 м
м 
МемСТ 
310
.2 
сә
йк
ес 
 арқал
ық 
үлг
ілеріні
ң 
жа
рты
сына
 
жүктеме 
беру
 үшін арналғ
ан
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 

140
149
 
 
36
 
СМЖ
-339
 
тип
інд
егі 
зертханал
ық 
дір
ілдету 
алаңы
 
 Жү
к 
көтері
мділігі

10

кг
 
дейін

Терб
ел
іс 
ж
иіліг
і 
2800
 
мөл
./мин,
 Те
рб
еліс
 врт
икаль 
бағы
тталған

Терб
ел
іс
 
ам
плиту
дасы: 
0,1
3-
1,0
 
мм,
 
Дір
ілдетк
іш 
тип
і: 
ИВ
-10
1.
 
Қуаты: 
0,2

кВт.
 
Масса
сы

10

кг. 
Өлшемде
рі

38
0х20

32

мм
. Энерг
иямен 
қор
екте
ну
і: 
22
0/38

В, 
30
 Гц
 
-қата
ңд
ығ
ын

тығ
ызд
ығын, 
қаба
тт
арға бө
ліну
ін анықтау;
 
-МемСТ
 
10
180
-78
 
бо
йы
нша 
бетон
 дайы
нд
ау 
үш
ін 
бақы
ла
у 
үлг
ілерін д
айынд
ау; 
 
-МемСТ
 
31
0.2
-81 
бо
йынша 
цементте
рд
і 
сына
у 
кез
інд
е 
бетон
 және 
ерітін
ді 
қоспалар
ын
 
тығ
ызд
ау үшін арна
лған

Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертх
аналық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
37
 
Сөрелік  барабан
 
КП 
123
   
Сынауғ
а 
арналған
  
жиы
нты
қта 
ма
ссасы 
20
3±10 
г,
 ди
ам
ет
рі
 28
 мм 
12
 бо
лат 
ша
р ж
еткі
зіледі,
 
Барабанн
ың
 ішкі 
өлшемдер
і: 
70

х 
30

мм

Жетек
ті
ң 
қуаты:
1,3
 
кВт.
 
Барабанны
ң 
айналу
 
жылдамд
ығ
ы
  
30
±2
 об

ин.  
Өлшемде
рі
:1360
х1
02
0х12
20 
мм. 
 
МемСТ
-8269
 
бой
ын
ша
 
ұса
қ 
тас
тың
 
 
(қиы
ршық 
тас
тың

ма
йд
алан
уы
н 
анықтау 
үшін 
пайдал
анылады. 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
38
 
Зертх
аналық 
қал
ып
тар
:  
 
-арқал
ықт
арға
 4х
4х16
см
 
- кубт
арға 
арналған
 13
х13х
13
 
см.
 


// 

20х2
0х20
см

- -
 // 
- 7х
7х7см.
 
Үлгілер д
айынд
ау
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
 
   

141
150
 
 
39
 
Сүңг
і 
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
40
 
Цемент  қамыр
ын
 
дайы
нд
ауға 
арналған
 
аралас
тыр
ғы
ш
 
Бір
 цикл ішінде дай
ын
далған 
цемент қ
амыр
ын
ың м
өл
ше
рі

20
0 г
 
Жұ
мыс 
циклі:
 3 ми
н 
Элек
тр 
қозғалтқы
шы
ны
ң 
қуаты:
 0,1
3 кВт. 
М
асса
сы
, кг 
32
 . 
Өлшемдері
: 30
0 х
 20
0х330 
мм. 
Энерг
ияме
н қоректенуі:
 
38
0В 30
Гц 
 
МемСТ
31
0.2
-81
 
бойын
ша 
зертхана 
жағдайы
нд
а 
цемен
тті 
сынау 
кезі
нд
е 
цеме
нт 
қамыр
ын
 
дайы
нд
ауға
 
 
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
41
 
Қа
йнату
ға 
арналған
 
бак
 
ҚБ
 
 
МемСТ
 
31
0.3
-76
 
бо
йынша
 
цемент 
танды
ры
ның 
көлемін 
өлшеу 
бі
ркелкіліг
іне 
қайн
ат
у 
арқылы сы
нау
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
42
 
Құйғ
ы
 ЛОВ
 
Өлшеу ыд
ысын
ың
 көле
мі
: 1 
л. 
Елек те
сігін
ің д
иа
метр
і: 3 
мм.
 Салмағы
: 2 кг. 
Өлшемде
рі
: 31
0х310х
223 мм

МемСТ
 
8733
-88 
бо
йынша
 
зертхана
 
жағдайы
нд
а 
құмның
 
үй
ме
 сал
ма
ғы
н 
анықтау 
үшін
 
пайдал
анылады.

Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 

142
151
 
 
43
 
мини
-кону
с 
 
Та
тт
анба
йты
н 
бо
ла
ттан
 
немесе 
берік 
плас
тмассадан 
дайы
нд
ал
ады
. Кон
устың
 іш
кі 
жағы 
МемСТ
 
27
89
-73
 
бо
йы
нша 
1,6
 
мкм 
артық 
бо
лм
айты
н, 
кедір
-бұ
ды
рлық
 
дәрежесім
ен 
тегіс 
бетті 
бо
луы ти
іс.
 
Жо
ғарғ
ы 
ди
аметрі:
 
20
 
мм

Төме
нг
і 
ди
ам
етрі:
 
40
 
мм

Биі
ктігі

60 
мм

Өлшемде
рі
нің
 барлығ
ы ішкі

 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
44
 
Фарфор
 қ
ас
ық
 
немесе 
шыны
 
қалақша
 
немесе 
та
яқша
 

=3…
5мм,
 
шыны
 
плас
тин
ка 
30
0×30

мм.
 
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
45
 
Агама
-2Р
М.
 
Аспа
п ка
ме
ра
сынд
ағы 
вакуум
метр
иялық қы
сым
: 0,0

МПа.
кем 
емес.
 Камерадағы
 
жұмыс 
сұйы
луын
 құру
 үшін 
қажетті, к
үш
:  
30
0 Н
 артық 
емес
. Өл
ше
у ди
ап
азоны
:  

ма
териалд
ың
 а
уаны
ң енуі
не 
Бетон
ны
ң 
су 
өткізг
іштігі
н 
жылдамд
атып 
анықтауғ
а 
арналған
 ас
пап
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 

143
152
 
 
қарсылығ
ы
: 0,1
-ден
 99
9,9
 
с/см3
 дейі
н;
 
  -
 су өткіз
гіштіг
і бойын
ша
 
бетон
дар массасы
: 0
-ден
 20
-ға 
дейін
. Са
нау құр
ылғы
сыны
ң 
бө
ліктер б
ағас
ы
: 0,
1 с/см3. 
Зарядт
ы қ
ұр
ылғы
 т
ұты
натын, 
қуат
: 18
 Ватт
 артық 
емес

Матери
алд
ың
 а
уаны
ң енуі
не 
қарсылығ
ын
 а
ны
қтауды
ң 
рұ
қса
т бе
рі
ле
тін
 
салыстыр
малы қ
ателік 
ше
гі:
 
8%
-дан аспайд
ы.
 

144
153
 
 
46
 
Бетон
ны
ң 
берікті
гін 
өлшеуіш
 
ИПС
-МГ
4.0

 
Берікті
кті өлш
еу диапазон
ы

МПа3 
-10
0. 
Берікті
кті өлш
еу 
қателігін
ің шегі: 

%
-дан 
ас
пайды
. Жеке гр
ад
устау 
тәуелділіг
іні
ң са
ны
-20

Өлшеуді
ң бі
р ци
клінің 
уақыты
:  
13
-30се
к. 
Габарит
тік 
өлшемдер
і: 
17
3х90
х30мм.
 
Датчикп
ен
 бір
ге алғанд
ағы 
массас
ы
 1 кг.
 
МемСТ 
226
90
 бой
ын
ша
 соқ
қы 
импу
льс
і 
әдісіме
н 
бетон
ны
ң, 
ерітін
дін
ің, 
кірп
іш
тің
 берікті
гі 
ме
н 
бір
кел
кі
лігін
 жедел
 ж
ән
е 
зертханал
ық 
бақылау 
үшін
 
қолданы
лады.
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
 
47
 
Түзу жән
е 
бұ
рама
лы
 
тістері ба
р, 
тұт
ас

құр
ас
тыр
малы
цили
ндр
лі, 
ұштық,  қапталды

кілтекті,  ди
скіл
і, 
бұ
ры
шты
қ, 
қал
ып
қа 
кел
тір
ілге
н 
тип
тік 
жон
ғы
ш
тар 
жиы
нты
ғы
 
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
 
 
 

145
154
 
 
48
 
Семе
но
вт
ың
 
әм
беб
ап 
бұ
ры
ш 
өлшеуіші
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
49
 
Штангенц
ир
-
куль
 
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Армату
ралық 
бұ
йы
мдар 
дайы
нд
ау
 
3.
Бетон
 
аралас
пасын
 
дайы
нд
ау
 
4.
ТББ 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
5.
Металл 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
 
50
 
Өлшеуіш
 
 
 
ТББ 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
 

146
155
 
 
бақылау
 
51
 
Та
ңб
алау
шыл
ар
  
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
52
 
Кону
сты 
және
 
цили
нд
рлі 
соңы
 
бар 
шиыр
шық 
бұрғ
ылар 
жиы
нты
ғы
 
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
 
53
 
транспо
рти
р 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
54
 
Металл  сызғы
ш
 
 
 
1.Сап
аны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.Армату
ралық 
бұ
йы
мдар 
дайы
нд
ау
 
3.Бето
н 
 

147
156
 
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
4.
 
ТББ
 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
55
 
ВӨБ  жиы
нты
ғы
  
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
56
 
Пісіру
 
бө
лше
кт
ер
іні
ң 
үлг
ілері
 
 
 
Металл  бұ
йы
мд
ар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
57
 
люксметр
 
«ТКА
-ПКМ»
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
58
 
Ультрады
бы
с-
 
тық  дефек
то
ско
п 
УД 2
-140 
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 

148
157
 
 
59
 
Жасанды
 
дефек
ті
лер
і 
бар 
үлг
іле
р 
жиы
нты
ғы
 
 (СО
П
-лар
). 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
60
 
Ажарлау  қағаз
ы,
 
байланыс
 
сұйы
қтығ
ы, 
 
жаққ
ы
ш
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
61
 
Әм
беб
ап 
қаттылық
ты 
өлшейтін  ас
пап
 
DuraVisi
on
 
20
0/30
0, 
EM
CO
-
TE
ST

вст
ри
я 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
62
 
Қиғы
ш 
білд
ек
 
La
bo
to
m
-5 
Str
uers
A/

Дания
;  
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
63
 
Ажарлау
-
әрлеу 
бі
лдегі
 
МоР
ао
-
16
0Е,LA
IZHO
 
 
Мет
алл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
 

149
158
 
 
UHUAYI
NNE
NINGINS
TRU
MENT
CO., 
LTD, 
Қыт
ай
 
бақылау.
 
64
 
лупа 
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
65
 
Ст3 
және
 
15
Х5М
 
жасалғ
ан 
дәнекерле
у 
үлг
ілері
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
66
 
Өңдеуг
е 
арналған
 
ерітін
ді
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
67
 
жылты
рату
 
пастасы
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
68
 
Ажарлау  қағаз
ы
 № 0
-6
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
 

150
159
 
 
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
69
 
3…5
 
мм
 
ди
ам
етрд
егі 
түр
лі 
ма
рк
адағ
ы 
элек
тро
дтар
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
70
 

25
 
100 
мм
 
өлшемдег
і 
төмен  көміртект
і 
бо
ла
ттан 
дайы
нд
ал
ған 
плас
тин
алар
 
Ст3сп
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 
71
 
плакат
тар
– 
пісір
у 
по
стыларын
ы
ң 
сұл
бас
ы,
 
пісір
у 
аппаратт
ар
ын
ың  құр
ылымы, 
пісір
у 
жі
ктері
 
ме
н 
бір
ікпелері
нің
 
тип
тері, 
қол
 
 
 
Металл  бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау.
 
 

151
160
 
 
до
ғалық 
пісір
у 
техни
касы 
 
72
 
Доғ
ал
ық 
пісір
уг
е 
арналған
 
автом
аттар
 
(ДПА
 
-50
0,
 
ДПА
-10
00
,  
200
-ден 
1000
 а 
дей
інг
і пісі
ру 
тоғ
ын
а 
ж
әне 
ди
амет
рі
 1,6 
мм
-
ден 

мм
 дейін
гі 
эле
ктро
дты
 
сымға 
есептелг
ен. 
Сымның 
беріліс 
ж
ылдамдығ
ы 
52
 –
тан
 
40

м/с
ағ 
дейін
 
бо
лған
 
кез
дегі 
 
трактор
ме
н 
пі
сі
ру 
жылдамд
ығ
ы 
16
-тан 
126 
м/сағ дейі
н. 
 
Пісіру
 
жылдамд
ығ
ы 
ме
н 
сымның 
беріліс 
жы
лдам
ды
ғы
 
ауыстыр
малы
 
тег
ершікпен 
реттеледі
.  
Тракторд
а 
пісір
у 
кез
інд
е 
элек
тро
дтард
ы 
жіктер 
бо
йы
нша 
бағы
ттауғ
а 
арналған
 
және 
бұ
ры
штық 
жіктерді
 
пісір
у 
кез
інд
е 
бас 
тиегі
 бар 
мүштіктің
 көлденең 
көлбеуін
е 
арналғ
ан
 
түзету 
ме
хани
змі
 
бо
ла
ды

Тракторд
ың
 
сымсыз 
салмағы

42
 кг, 
элек
тро
дты 
сымның 
салмағы

8—
10
 кг,
 
флюс
ті
 
бу
нкерді
ң 
Металдың
 3,0
-ден 
30
 мм
 дй
інг
і 
қал
ың
ды
ғы
 
кез
інд
е 
жапсар
лы 
және 
бұ
ры
штық 
қосылыста
рд
ы 
тұр
ақты 
тоқп
ен
 
флюсты
ң 
ас
тын
да 
автом
атты 
дәнекерлеу
 
үшін 
арна
лған. 
Пісі
ру
 ди
ам
ет
рі 
1,6

2,5
 мм, 
жыл
дамдығ
ы 
15
-
тан 
70
 м/сағ 
дейін
гі 
электр
од
ты 
сыммен 
жүр
гізі
ле
ді. 
Сымның 
беріліс
 
жылдамдығ
ы 
до
ға 
ұзы
нд
ығына
 тәуе
лді 
бо
лм
айды
 
және 
1,8
-тан 
7,0
 м/
мин 
дейін
гі 
шекте 
өз
геру
і 
мүмк
ін. 
Пісі
ру 
ме
н 
берілістің 
ж
ылдамдығ
ын
 
реттеу 
элек
тр 
қозғалтқы
ш 
айналы
мдарын
 
өз
герту
 
жолымен
 
бір
са
ры
нд
ы 
жүр
гізі
ле
ді. 
 
АДС
-1000
-2 
(фи
г.
 
78

пісір
у 
трактор
ы 
әм
бебап 
пісі
ру 
автом
аттар
ын
а 
жата
ды

Ол 
до
ғадағы
 кернеуге 
байланыс
ты 
элек
тро
дты
ң 
беріліс
 
жылдамд
ығ
ын
 автоматты 
тү
рд
е 
 
реттейд
і. 
 
    Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
   
 

152
161
 
 
сыйы
мдылығ
ы:
 4,5
 дм3 
(1

кг
 флюс
). 
 
АДС
-1000
-2 
трактор
ын
  
ТС
Д
-1000
-3 
трансфор
ма
тор
ымен
 
бірге
 
жеткізеді
. Пісіру
 тоғын
ың
 кү
ші 
трактор
ды
ң 
басқа
ру
 пу
льтінде
 
ор
нала
сқа
н, 
ди
ста
нци
он
дық 
батыр
ма
ларме
н 
реттеледі

Пісіру
 
жылдамдығ
ы 
тұр
ақты 
тоқ 
қозғалтқы
шыны
ң 
айналы
мдар 
са
ны
н 
өзг
ерту
 
жолымен 
бір
са
ры
нд
ы өзг
ереді. 
 
Тракторд
ың
 жоғ
арғы
 бө
лі
гі 
– 
бұ
рмал
ы. 
Бұ
л 
пісір
уд
і дөңг
еле
к 
жолтабан
ын
ың
 
ішінде 
де,
 
сонд
ай
-ақ 
од
ан 
тыс 
жүр
гізу
ге 
де 
мүмк
інд
ік 
береді. 
Тракто
р 
ме
талл 
қалы
ңд
ығ
ы 
6-
ден 
30
 мм
 
дейін
 болған 
кезде 
жие
ктер
ін 
бө
лше
кт
еу
 
және 
бө
лше
кт
емеу
 
арқылы
 
 
білікшел
ік 
және 
жапсарлы
қ 
жіктер
ді 
пісір
уге 
арналған
.  
  Бұ
л 
трак
тор
ме
н 
пісір
у, 
пісір
у 
жылдамд
ығ
ы 
15

ан 
70
 
м/
са
ғ 
дейін
 бо
лған 
кезде
  
40
0—
12
00 
пісір
у 
тоғ
ын
 пайдалану 
арқылы
  
ди
ам
етрі
 3
-ден 

мм 
дейі
нг
і, 

153
162
 
 
беріліс 
ж
ылдамдығ
ы 
– 
0,5
-те
н 
2,0
 м/м
ин 
дейін
гі 
элек
тро
дты
 
сыммен ж
үр
гізі
ле
ді.
 
Тракторд
ың
 
элек
тро
дты
 
сымсыз 
ж
әне 
 фл
ю
сс
із 
сал
мағы
 
65
 
кг. 
Элек
тро
дты
 
сымн
ың
 
салмағы
 
– 
12 
кг, 
бу
нкерде
гі 
флюс
тің
 сал
ма
ғы
 –
 12
 кг. 
 
 

154
163
 
 
73
 
Пісіру
 
режимін  бақылауғ
а 
арналған
 
ас
паптар
 
Пісіру 
режи
мін 
бақыл
ау
 
пісір
у 
тоғ
ының 
күшін 
тексерум
ен

жікте
рд
і 
са
лу 
тәртіб
імен 
және 
ж
іктің
 әрбір
 
келес
і 
қаб
атын 
са
лу 
ал
ды
нд
а 
қождан
 
таза
рту
ме
н 
тұжы
ры
мдал
ады.
 
Пісіру 
режи
мін 
бақыл
ау 
жән
е 
қажетті
 т
оққа 
ик
емдеу 
үш
ін 
ге
нератор
 
механи
кал
ы
қ 
көр
се
ткі
шп
ен 
жабды
қталады, 
оның 
номиналды
 
кернеу
 
кез
інд
егі
 
қателігі 
шә
кі
лдің 
макси
мал
ды
 мә
нін
ен 


%
-
дан аспау
ы тиі
с.
 
  
Пісіру 
реж
им
ін 
таң
дау 
және
  
бақыл
ау 
кезінде 
тік
елей 
жұм
ыс
 
ор
ны
нд
а 
қарап
айым
 
техно
лог
ия
лық
 
сынамалар
 
жүр
гізі
ле
ді. 
Мысалы:
 
белгіленг
ен 
қалың
ды
қтағы 
екі 
плас
тин
ка 
ұзы
нд
ығ
ы 
бо
йын
ша
 
бір
неше 
нү
ктел
ер
ме
н 
пісір
іледі, 
содан 
кей
ін 
ал
ын
ған
 
үлг
і 
қысқышта
ғы
 
кес
кі
шп
ен 
бұ
зылады. 
Қалыңд
ығ
ы 

мм
 
артық 
металды 
пісір
ген 
кезде
 
пісір
у 
нүктес
ін 
бұ
ралуғ
а 
сы
нау 
өте
 ың
ғайлы. 
Авто
ма
тты
 рет
теу
 
және 
пі
сіру 
режи
мін
 бақыл
ау
 
жүй
ес
ін 
қолдану
 се
зін
ерлік
тей
 
әсер
 береді, 
өй
ткені 
бұ
л 
ретте
 
пісір
у 
процесінің
 нақты 
кү
йін
 
бағал
ауға 
және 
табылғ
ан
 
дефек
ті
лер
ді 
жою 
үшін 
жедел
 
ша
ра
ла
р 
қабылдауғ
а 
бо
ла
ды

Контактіл
ік
 
пісір
у 
кез
інд
е 
пісір
у 
параме
трл
ер
ін 
бақыла
у 
пісір
уші 
– 
оп
ерато
рмен 
немесе
 
ды
бы
с 
сигн
ал
ы 
ар
қылы  
белгіленг
ен 
пар
аметрлер
ден 
ауытқу
 
тур
алы
 
ескер
тетін 
немесе 
сапа
сыз 
ж
апсарлы 
жік
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 

155
164
 
 
ал
уд
ы 
бо
лдыр
ма
й, 
пісір
у 
циклін
 авт
оматты 
түр
де 
үзетін

пі
сіру 
режи
мін
 
бақы
ла
у 
ас
пабымен
 жүр
гізі
ле
ді. 
 
74
 
Балға, 
мета
лл 
ще
тка,
 санд
ық 
ма
рк
ерлер

қысқыштар

кескіштер

керн
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
75
 
ди
ам
етр
і 
0,8
...
1,6
 
мм
 
элек
тро
дты
 
сым 
Св
-08А
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұйы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
76
 
Газды 
баллон
 
СО2
 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
77
 
қал
ың
ды
ғы
 
8...16
 
мм
 
төмен  көміртект
і 
бо
ла
ттан 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 

156
165
 
 
дайы
нд
ал
ған 
плас
тин
алар
 
 
78
 
флюс
тер
 
ОСЦ
-45

АН
-
348А
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
79
 
Арг
он 

до
ғалы 
піс
ір
у 
қонд
ыр
ғы
сы
 
УДГ
-12
20 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
80
 
Көмірқы
шқыл 
га
зын
да 
пісір
уг
е 
арналған
 
жартылай
 
автом
ат
 ПДГ
-
120
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
81
 
ди
ам
етр
і 
0,8
…1,6
 
мм

Св
-08
А 
және
 
Св
-08
Г2
С
 
ма
рк
ал
ы 
пісір
у сымы
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 

157
166
 
 
82
 
Бо
ла
тта
н 
және 
ал
ю
мини
й 
қор
ытп
ал
арда
н 
жас
ал
ған
 
плас
тин
алар
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
83
 
пл
ака
ттар
 
– 
қор
ғаны
с 
газдары
нд
ағы 
про
цесте
рд
ің 
және
 
до
ғалы
 
пісір
у 
по
стыларын
ы
ң сұлба
сы 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укц
иялар 
дайы
нд
ау
 
 
 
84
 
Нүктелі
к 
конт
актілі 
пісір
у 
машина
сы
 
МТ
-602 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
85
 
Нүктелі
к 
конт
актілі 
пісір
у 
машина
сы
 
АТП
-25
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 

158
167
 
 
86
 
Жапсар
лы 
пісіру
 
машина
сы
 
МСС
-901
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
87
 
Пісіру
 
қысқашт
ар
ы
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
88
 
ди
ам
етр
і 
4...6 
мм
 
төмен
 
көміртект
і 
бо
ла
ттан 
жасалғ
ан 
өзектер 
және 
қал
ың
ды
ғы
   
0,6
...
1,2
 
мм
 
табақ  бо
ла
ттан 
жасалғ
ан 
дайы
нд
амалар 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
89
 
Тұрақты 
және 
айныма
лы 
тоқтағы
 
қол
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
 

159
168
 
 
до
ғалы 
пісір
уг
е 
арналған
 
по
стылар
 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
90
 
Ва
нна
лық
 
пісір
уг
е 
арналған
 
инв
ентар
лық 
мыс 
қалып
тар,
 
инв
ентар
лы
қ 
қал
ып
тарды
  
бекітуге  арналған
 
қысқыштар
 
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
91
 
Жарты
лай 
автом
ат 
ПДГ
-
162
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
92
 
Жары
қ 
фильтрлі  қор
ғаны
с 
маскалары
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 

160
169
 
 
93
 
ди
ам
етр
і 
3...5 
мм, 
түр
лі 
ма
рк
адағ
ы 
элек
тро
дтар
  
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
94
 
ди
ам
етр
і1,2
...

мм
 
эл
ектрод
ты 
сым
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
95
 
АН
-34
8А,
 АН
-
34
8АМ
 
ма
рк
ас
ын
дағы
 
флюс
тар
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
96
 
загото
вки 
из 
арма
тур
ной
 
стали  ди
ам
етр
і 
20
...
40
 
мм
 
арма
тур
алы
қ 
бо
ла
ттан 
жасалғ
ан 
дайы
нд
амалар
 
 
 
Арматура
лық 
және 
ме
талл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
констр
укци
яла
р 
дайы
нд
ау
 
 
 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет