Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет14/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
 
 
 
 
БМ 00
 
Баз
ал
ық 
мо
дул
ьдер
 
 
 
 
1363
 
 
 
 
 
Ә
ЭМ 00
 
Әлеуме
ттік
 
эконо
микалы
қ 
мо
дул
ьдер 
 
 
 
 
286
 
 
 
 
 
 
Кәс
іб
и 
мо
дул
ьдер
 
 
 
80
 
635
 
357
 
198
 
 
 
К
М. 1

Темір 
бетон
 
құр
ыл
ымдард
ы 
есептеу 
ме
н 
құр
ылымдау
ды 
ор
ын
дау
 

 
30
 
302
 
178
 
94
 
 
7-
10
 
К
М. 1

Металл 
 
құ
ры
лымдар
ды 
есептеу 
ме
н 
құр
ылымдау
ды 
ор
ын
дау
 

 
30
 
139
 
69
 
40
 
 
7-
10
 
К
М. 1

Маркети
нг
тік 
зерттеул
ер
 
және 
ж
аңа 
өн
ім 
өн
дір
у 
қажеттілі
ктерін
 ан
ықтау
 

 
20
 
97
 
50
 
27
 
 
7-
10
 
К
М. 1

Құры
лыс
 
ма
териалдар
ы 
өн
дір
ісінде
 
ре
сурс 
үн
ем
де
у 
бо
йы
нша 
ша
ра
ла
рд
ы 
ұй
ымдасты
ру
 
 

 
97
 
60
 
37
 
 
7-
10
 
БҰ
 
Білі
м беру
 ұйымда
ры 
анықтай
тын мо
дул
ьдер 
 
 
 
 
48
 
48
 
 
 
10
 
ПП 
00
 
Өндіріс
тік
 оқы
ту 
және 
 
 
 
1836
 
 
 
 
 

121
130
 
 
   
кәсіпті
к т
әжіриб
е 
ПП. 01
 
Оқу
-өн
дірістік
 
ше
берх
ан
алард
ағы тәжіри
бе
 
 
 
 
72
 
 
 
 
2-

ПП. 02
 
«Арқаулау
шы
-дәнеке
рл
еуші
» 
 
жұмыс
шы маманды
ғы
н алу 
тәжіри
бесі
 
 
 
 
288
 
 
 
 

ПП.
03
 
«Қа
бы
рғ
ал
ық
 ж
әне тұ
тқыр
 
ма
териалд
ар   
      ө
нд
ір
ісінд
егі      
қал
ып
таушы
 –
 бето
ншы

стро
пальші
» 
жұмы
сш
ы 
мама
нд
ығ
ын
 а
лу тә
жір
иб
ес
і 
 
 
 
108
 
 
 
 
3-

ПП. 04
 
Өнді
рі
стік
 
 
 
 
576
 
 
 
 
5-

ПП. 05
 
Те
хн
оло
ги
ялық
 
 
 
 
288
 
 
 
 

ПП. 06
 
Дип
лом жазу тәжір
иб
ес
і 
 
 
 
216
 
 
 
 
10
 
ПП. 07
 
Дип
ломдық жоб
алау
 
 
 
 
288
 
 
 
 
10
 
А
А
 
Ара
лық 
аттес
тац
ия
ла
у 
 
 
 
 
360
 
 
 
 
 
Қ
А
 
Қор
ыты
нды 
ат
тест
ац
ия
ла
у 
 
 
 
72
 
 
 
 
 
Қ
А. 0

Білім бер
у ұ
йы
мдарын
дағы
 
аттестаци
я 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
Қ
А. 0

Кәсіптік д
айынд
ық деңг
ейін 
бағал
ау ж
әне 
білікт
ілік беру
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
Бар
лығы мі
ндетті о
қыту
 
 
 
 
7200
 
 
 
 
 
К
 
Консул
ьта
циялар
 
 
не 
бо
ле
е 1
00
 часов на уч
ебн
ый год
 
 
Ф
 
Факул
ьта
тивт
ік  саб
ақтар
 
 
не 
бо
ле
е 4
часов в неделю 
 
 
 
Бар
лығы :
 
 
 
 
8264
 
 
 
 
 

122
Ескерту:
 тәжірибелік сабақтарға: тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық 
жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары және т.б. жатады.
1)  Оқу жоспарлары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
бағдарламасын жасау барысында:

 Оқу материалын меңгеруге жұмсалатын оқу уақыты көлемін 30 % дейін 
өзгерту және әр пән бойынша (модуль) 30 %, өндірістік оқытуды 50 % міндет-
ті оқытудың сағат сандарын сақтай отырып өзгертуге болады;

Әр түрлі оқыту технологиялары, ұйымдастыру әдістері мен оқу үдерісін 
бақылау түрін таңдау;

Жұмыс  берушілердің  қажеттіліктеріне  сәйкес  оқу  бағдарламасының 
мазмұнын  жалпы  гуманитарлық  және  әлеуметтік-экологиялық  модульдер 
бойынша  30%,  кәсіптік  модульдер,  өндірістік  оқыту  және  кәсіби  тәжірибе 
бойынша 50% дейін өзгерту. Кәсіптік модульдерге қосымша модульдерді жұ-
мыс берушілердің талап етуі бойынша міндетті оқытудың жалпы сағат санын 
сақтай отырып өзгерту;

Оқушылардың  білімі  тексеру  үшін  ағымдағы  бақылау  жүргізу  формасы 
мен тәртібін, аралық аттестаттау түрін таңдау.
2)  Курс бойынша бөлу оқу технологиясына, мамандық сипаттамасына, ай-
мақтық ерекшеліктерге байланысты болады.

123
8.Түсіндірме жазба
1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша оқу жоспарына түсіндірме жазбада ҚР МЖМС (ҚР ҮҚ 
№1080, күні 23.08.2012 ж.) талаптарына сәйкес білім берудің сәйкес деңгей-
леріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес оқу жоспары-
ның сипаттамасын қамтиды.
Оқу жоспары кәсіби дайындықтың құрылымдық мазмұнын, модуль-
дер бойынша оқу уақытының көлемін, модульдерді оқыту ретін ашады.
Бағдарламаның маңызды құрамдауышы білім алушылардың кәсіптік дай-
ындығына баса назар аударады. Бұл үшін білім беру бағдарламаларында әзір-
ленетін арнайы модульдер мен өндірістік оқыту үйлестірілуі керек. Яғни, егер 
типтік оқу бағдарламаларында  (ТОБ) өндірістік оқыту жеке бөліп алынған 
және  кәсіптік  дайындыққа  қатысты  болса,  әзірленетін  бағдарламаларда  – 
кәсіптік модульдер бойынша бөлінеді.
Кәсіптік модульдерді меңгеру бірінші курстан бастап міндетті модульдер 
бағдарламасын жүзеге асырумен қатар жоспарлануы мүмкін. 
Кәсіптік оқытуға бағдарланған оқу бағдарламалары қамтиды:
1) жалпы кәсіптік пәндер мен модульдерді оқыту;
2)    жалпы  кәсіптік  пәндер  мен  модульдер  бойынша  зертханалық-тәжіри-
белік сабақтарды орындау;
3) өндірістік оқу мен кәсіптік тәжірибеден өту;
4) курстық және дипломдық жобалауды  (жұмыстар) орындау.
Техникалық, кәсіптік  және орта білімнен кейінгі білім беру бағдарлама-
ларын  жүзеге  асыратын  білім  беру  ұйымдарындағы  оқу  үдерісі  теориялық 
сабақтардан және өндірістік оқытудан құралады, олар оқу-өндірістік шебер-
ханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигондарында өндірістік оқыту 
шеберінің басшылығымен және өндірісте тікелей, сәйкес бейінді ұйымдарда 
жүзеге асырылады.
Кәсіптік  тәжірибе  сәйкес  ұйымдарда,  жұмыс  берушілер  келісім-шарт  не-
гізінде жұмыс орындарында жүргізіледі және кәсіптік құзыреттілікті қалып-
тастыруға бағытталады.
Тәжірибелік дайындық (жалпы кәсіптік пәндер; модульдер; білім беру ұйы-
мы анықтайтын пәндер (модуль) бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтар; 
өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибе; курстық және дипломдық жобалау) 
міндетті білім беруге арналған оқу уақыты көлемінің 40 % кем емес мөлшерін 
құрауы керек. 
Дуальді оқытуды пайдаланатын техникалық және кәсіптік оқытудың білім 
беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқуды және ал-
пыс  пайыздан  кем  емес  (60%)  кәсіпорын  базасындағы  өндірістік  оқу  мен 
тәжірибені қамтиды. 
Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер/модуль-
дер    бойынша  оқу  жұмыстарының  түрлерінің  бірі  ретінде  қарастырылады 
және оларды оқуға жұмсалатын оқу уақыты  шегінде орындалады.  Семестр-
дегі курстық жобалар (жұмыстар) саны бірден артық болмайды. Қосымша бір 
курстық жұмыс (жоба) жоспарлауға болады. 
Дипломдық жобалауға бөлінетін уақыт 6 аптадан аспауы керек. Дипломдық 
жұмыс жазу (біліктілік) тәжірибесінің ұзақтығы мамандықтың күрделілігіне 
тәуелді жоспарланады.

124
Өңірлік ерекшеліктерді және жұмыс берушілердің мамандыққа сәйкес ма-
мандарды дайындау бойынша талаптарын ескеру үшін білім беру ұйымдары 
анықтайтын пәндерді/модульдері оқыту қарастырылады. 
Білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеруін анықтау үшін 
оқу жоспарында аралық және қорытынды аттестация жүргізу қарастырылады. 
Аралық  аттестаттауды  жүргізу  негізгі  формалары:  емтихан,  сынақ, 
бақылау жұмысы болып табылатын барлық пәндер/модульдер бойынша қара-
стырылады.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау тіл, әдебиет, Қа-
зақстан тарихы, математика және техникалық пен кәсіби білім беретін ұйым-
ның таңдауы бойынша емтихандарды өткізуді қарастырады.
Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби модульдер 
бойынша  емтихандар,  сынақтар  және  бақылау  жұмыстарының  саны  білім 
алушылар  меңгеруге  тиісті  білім  деңгейі,  дағдылар  мен  құзыреттіліктерге 
қойылатын талаптармен анықталады.
Бақылау  жұмыстары  мен  сынақтар  аталмыш  модульді  оқуға  кеткен  оқу 
уақыты  есебінен,  емтихандар  –  аралық  аттестаттауға  кеткен  мерзімде  жүр-
гізіледі.
Модульдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмыс-
шы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын  тапсыру, оның ішінде кәсіби 
дайындық деңгейін бағалау және   біліктілікті беру қорытындылары бойынша  
білім  алушыларға  кәсіби  біліктіліктің  қол  жеткізген  деңгейі  (разряд,  класс, 
санат) беріледі.
Техникалық  және  кәсіби  білім  беретін  ұйымдардағы  білім  алушылардың 
қорытынды аттестаттауына кіретіндер:

оқыту ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау;

кәсіби дайындығы деңгейін бағалау және біліктілікті иемдену (білік-
тіліктің белгіленген және жоғарылатылған деңгейі).
Оқыту  ұйымдарындағы  білім  алушыларды  аттестаттау  оқытудың  толық 
курсы қорытындысы бойынша білім алушылардың оқыту бағдарламаларын 
меңгеру деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Оқыту бағдарламаларын оқуды аяқтау қорытындысы бойынша оқыту ұй-
ымдарындағы қорытынды аттестаттаудың мүмкін формалары: негізгі жалпы 
кәсіби модульдер және кәсіптік пәндер (модульдер) бойынша емтихан тапсы-
ру немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кәсіби модульдердің 
бірі бойынша қорытынды аттестаттаудың емтиханын тапсыру арқылы диплом 
жұмысын қорғау.
Мамандық  бойынша  кәсіби  дайындық  деңгейін  бағалау  және  біліктілікті 
иемдену (бұдан әрі – КДББИ) екі сатыдан тұрады:
1) кәсіби дайындықты анықтайтын модульдер бойынша теориялық тестілеу;
2) біліктілік деңгейі бойынша тәжірибелік тапсырмаларды орындау.
Қорытынды аттестаттауды жүргізуге кететін оқу уақытының көлемі 2 апта-
дан аспайды. Олардың ішінде КДББИ ұйымдастыру мен жүргізуге бір топқа 
12 сағаттан кем емес уақыт кетеді (мамандық ерекшелігі мен оқу үдерісін ұй-
ымдастыруға тәуелді арту жағына қарай өзгереді).
Консультациялар мен факультативтік сабақтар жеке қабілеттері мен білім 
алушылардың сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталған.
Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес есебімен оқу ор-

125
нының  оқу  жұмыс  жоспарында  қарастырылады  және  оқуға  міндетті  болып 
табылмайды.
Білім  алушыларға  арналған  консультациялар  бір  оқу  тобына  мамандығы 
мен оқу мерзіміне тәуелді әрбір оқу жылына 100 сағатқа дейін көлемде қара-
стырылады. Консультация өткізу уақыты мен формасын (топтық, жеке, жазба-
ша және т.б.) оқыту ұйымдары анықтайды.
Типтік оқу жоспарларын дайындау барысында келесі жағдайларды ескеру 
керек:
− 
оқу  жылы  1  қыркүйекте  басталады  және  мамандық  ерекшелігіне 
байланысты оқу үдерісін ұйымдастыруға тәуелді  аяқталады;
− 
демалыс  уақыты  жылына  11  аптаны  құрайды,  оның  ішінде,  қыс 
мезгілінде – 2 аптадан кем емес, әскериден басқа мамандықтар үшін. Кәсіпо-
рынмен дуальді оқыту бойынша кәсіпорынмен келісім-шарт жасасқан білім 
алушылар демалыс уақытында кәсіпорында тәжірибе өте алады;
білім алушыларға максималды оқу жүктемесі аптасына 54 сағаттан аспай-
ды, ол күндізгі оқыту формасы бойынша міндетті оқу жүктемесін қоса алған-
да  - аптасына 36 сағаттан кем болмауы керек (бұл жағдайда аталған көлемге 
факультативтік пәндер мен консультациялар жатқызылмайды.

126
13

 
9.
Ұсыны
ла
тын
 жа
бдықтар
 тізбесі
 

 
Атауы
 
Те
хн
ика
лық ер
екшелі
гі
 
Жабдықт
ың 
тағ
айында
лу
ы

Жабыл
атын та
қы
рыптар
 
Жабдық 
пайда
-
ла
нылатын, 
мо
дул
ь 
(дер

Ком
мента
ри
йлер
 
Білдек
тік жа
бдықт
ар
 

Әм
беб
ап 
сынау 
машина
сы
 
ТРМ 
-300.
 
     

өлшене
тін
 
жүктеме 
ди
апазоны
, к
Н: 2,3
 –
 300;
 
-күш 
өлш
ейтін 
датчик 
тип
і –
 
тензор
езистор
лы

жүктемен
і 
өлшеу 
қат
ел
ігі
: көр
се
ткі
штен 
± 
1% 
тензор
езистор
лы
 
датчи
кты
ң 
ең
 
үлкен 
жүктеме
сінен
 1/
23

ше
йін
;  
Қозғал
ат
ын
 траверстың
 ор
ын
 
ауыстыр
уы
н 
өлшеу
 кез
інд
егі 
өлшеуішт
ің 
ең 
аз 
разряд
ын
ың
 
бө
ліктеріні
ң 
 
бағ
ас
ы 
0,
00

мм
 Габарит
тік 
өлшемдер
і, мм800
×330
×1730
 
 
ТРМ
-30
 
се
ри
ялы 
әм
беб
ап 
екі 
колон
налы
 екі 
ай
мақты 
сынау 
машина
сы
 тапсырма 
жән
е 
созу 
ме
н 
қыс
у 
күштер
ін 
өлшеу, 
сонд
ай
-ақ 
үлг
ілерге 
ме
хани
калық 
сы
нақ 
жүр
гізу 
кез
інд
е 
ж
үктеуші 
құр
ылғы
ның 
қозғалаты
н 
бө
лігінің 
ор
ын 
ауыстыр
уы
н 
өлшеу 
үшін 
арналған

Матери
ал
дар
ды 
созуғ
а, 
қыс
уғ
а,
 
июг
е,
 
жаншылу
ға,
 
қал
ды
қ 
дефор
ма
цияға,
 
уатылу
ға, 
қатпарлан
уғ
а,
 
жарылу
ға,
 
жыр
ма
лау
ға 
жән
е 
машинан
ың 
мүмк
інд
ік
терін
ің 
ше
гі
нд
егі
 
басқа
 
да 
фун
кцияларға
 
ме
хани
калық 
сын
ақ 
жүр
гізу
ге 
арналған

 
1.
Сап
аны 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

2.
 Армату
ралық
 
бұ
йы
мдар 
дайы
нд
ау
 
 

127
136
 
 

Гид
равликал
ы
қ пресс
 
     
Күш өлш
еу шегі
, тс: 3
-30
 
Өлшеу 
қателігі
, %: ±2
 
Қысу
 
тір
егіні
ң 
жүр
іс
 
жылдамд
ығ
ы
, м
м/
мин: 0
-20
 
Қысу 
тір
егіні
ң 
жұм
ыс 
жүр
ісінің 
ұзы
нд
ығ
ы

мм

0-
30
 
Жалпы қ
уаты
, кВт: 
1,0
 
Тірек 
пл
итасыны
ң 
өлш
ем
і, 
мм
: 32
0 х
 32

Габарит
тік 
өл
шемд
ері

мм

12
00
 х 10
00
 х 22
00
 
Масса, 
кг: 
қосымша
 
бо
ла
т 
плитал
арме
н 
бір
 жиы
нты
қта 
80
0 кг
 
Құры
лыс 
ма
тер
иалдарын
ың
 
ста
нд
артт
ы 
үлг
ілерін, 
оларғ
а 
салынғ
ан 
күштің 
ес
ебі
нен,
 
ста
тик
алы
қ 
сынау 
үші
н 
қыз
ме
т 
көр
се
теті
н, 
сонд
ай
-ақ 
кірп
ішті 
көлденең
 
иілу
ге 
сынайт
ын

білд
ек.
  
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

  2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
 

Иіліс 
кез
інд
егі 
созылуғ
а 
сынауғ
а 
арналған
 
құр
ылғы
 және 
құр
ал
-са
йма
н.
 
 
 
 
 Сапаны
 
бақылау
 
үшін
 
зертх
аналық 
сынақ жү
рг
ізу

 

Инди
катор
лы 
бастиекте
р 
ИЧ
 
Бө
ліктер б
ағас
ы
 0,
01
мм
 
Сызықты
қ 
ор
ын
 
ауыстыр
уларды
 өл
ше
у ү
шін
 
1.
ТББ 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 

128
137
 
 

Микро
мет
рле
р 
30
 м
м   
 
0,0
3 мкм.
дейін
гі д
әл
дікп
ен
 
Төме
нг
і т
үр
ле
нд
ір
у 
қателігім
ен
 

лше
неті
н 
ди
апазон 
мен
 
дәлдік 
кл
ас
ын
а 
бай
ла
ны
сты
 2 
мкм
-дан 
30
 
мк
м 
дейін

кіші 
өлшемдер
 
са
лас
ын
да
ғы
 
аб
солютті
 
немесе
 
салыстыр
малы 
конт
актілік
 
әдіспен 
сы
зықты
қ 
өлш
ем
дерді 
өлшеу ү
ші
н арналға
н 
1.
 
ТББ
 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
 
 

Секун
до
ме
р 

кла
сты 
дәлдік 
үш
ін 
қате
лік 
шамам
ен 3
0 мину
тқа 
 
+/
- 1
 сек 
құр
айды
.  
Уақыт 
ар
ал
ығ
ын
 
се
кунд
тық 
үлеске 
дейін
гі 
дәлдікпен
 
өлшеуге
 қабілетті 
аспап
 
1.
 
Бетон
 
араласп
асын
 
дай
ын
дау
 
 

МК

А
 
се
ри
ясынд
ағы 
жал
пы
 
мақсаттағ
ы 
элек
тро
нд
ы 
үстел 
үс
тілік
 
таразы
 
Өлшеуді
ң 
ең 
үлкен 
ше
гі
 3 
кг. 
Көрсету
 
үзікті
гі
 
(өлшеу 
аралығын
дағы

1г. 
Ыдыс 
масса
сын
 
таңда
уд
ың
 
ең
 
үлкен 
ше
гі
 0,3
 кг. 
Габарит
тік 
өлшемдер
і 32
3x31
0x36
 м
м.
 
Массаны
 
ст
атикалық 
өл
шеуг
е 
арналған

Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

 

Элек
тро
нды
 
үстел 
үс
тілік
 
таразы
 
МК
-
6.2
-А22
 
Өлшеуді
ң 
ең 
үлкен 
ше
гі 
13
 кг.
 
Көрсету
 
үзікті
гі 

лше
у 
аралығын
дағы


г. 
Ыд
ыс
 
массас
ын
 таңдауд
ың
 ең 
үлкен
 
ше
гі
 
1,

кг. 
Габар
итт
ік 
өлшемдер
і 32
3x31
0x36
 м
м.
 
Массаны
 
ст
атикалық 
өл
ше
уге 
арналған

1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

2.
 Мод
уль

1.
Бетон
 
араласп
асын
 
 

129
138
 
 
дайы
нд
ау
 

Элек
тро
нды
 
үстел 
үс
тілік
 
таразы
 
МК
-
32
.2
-А22
 
Өлшеуді
ң 
ең 
үлкен
 ше
гі 
32 
кг. 
Көрсет
у 
үзіктігі 

лше
у 
аралығын
дағы

10 
г. 
Ыдыс
 
массас
ын
 
таңда
уд
ың
 
ең
 
үлкен 
ше
гі
 7,3
 кг. 
Габарит
тік 
өлшемдер
і 32
3x31
0x36
 м
м.
 
Массаны
 
ст
атикалық 
өл
шеуг
е 
арналған

1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
10
 
Статикал
ық 
өлшеуге
 
арналған
 
таразы
 
 
Бө
ліктер 
бағасы
 

г 
артық 
емес
 
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
11
 
Бо
ла
т 
ци
линд
р 
 
Ішкі 
ди
аметрі
 15

мм 
ж
ән
е 
би
іктіг
і 
15

мм

ал
ын
ат
ын
 
түб
і және плу
нжері б
ар

 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
12
 
ДЛЩ 
60
´10

ма
рк
ал
ы 
зертханал
ық 
жақтаулы
 
уатқыш

 
 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
13
 
кептірг
іш
 
шкаф 
Ш
С
-80
-
01
 
Жұ
мыс 
камерасын
ың
 көлемі 
80 
л.
 
Жұ
мыс 
тем
ператур
ас
ын
ың
 
ди
апазоны 
30

Ке
пті
ру
ге арналғ
ан 
 
 
 

130
139
 
 
 
 
33
0°С. 
Каме
ра 
бо
йы
нш
а 
берілг
ен 
тем
ператур
адан
 
ауытқу
ы 
±1°С. 
М
аксим
ал
ды
 
тем
ператур
аға 
дейін
 қызды
ру 
уақыты
 60
 м
ин.
 
Мәжбүр
лі
 
конвек
ция 
бар.
 
Үздіксіз
 
жұмыс 
уақы
ты 
16
сағ

Ж
ұмыс 
камерасын
ың 
өлшемі 
360
х2
00х360мм

Зертх
ана 
жағдайы
нд
а,
 бары
нша
 
аз 
ме
рзім
 ішінд
е 
өнімдер
  
мен
 
ма
териалд
арды
 ке
птір
у ү
шін
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
14
 
Мәжбүр
лі
 
әрекеттегі
 
араластыр
ғы
ш
 
Араласты
ры
ла
тын
 
қоспан
ың
 
көлемі
 
13 
л 
дейін
.  
Араласты
ру
 циклі 
13 
– 
60 
се
к 
(таймер).
 
Элек
тр
мен 
қор
екте
нд
ір
у 
па
раме
трл
ер
і 
38

В 
/ 0,3

кВт.
  
Габарит
те
рі
 
60
 х 
80
 х 
11

см
. Масса
сы
 60 
кг
 
 
Бетон
ды
 
және 
басқ
а 
да 
қоспалард
ы 
дайы
нд
ауға 
арналған

Араластыр
ғы
ш 
қалақшас
ын
ың 
қал
қымал
ы
 
қонд
ыр
ғы
сына
 
ор
ай 
араластыр
у 
кез
інд
е 
толты
рғ
ыш
ты 
ұсақта
маса
 
да 
бо
ла
ды

Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
 
15
 
Зертх
аналық 
ас
пап
 ВИ
КА.
 
Инес
іні
ң 
ди
ам
етр
і 
1,1
±0,02 
мм 
Келса
п 
ди
ам
етр
і 10
 ±
0,03
 
мм 
Инен
ің 
ұзы
ндығы
 
30
±1 
мм

Инесі 
мен 
келса
пп
ен 
бір
ге 
ал
ға
нд
ағы 
жылжым
ал
ы 
өзектің
 
массас
ы
 
30
0±2 
г 
Сақинаны
ң 
би
іктіг
і 
20
 ±
0,2 
мм 
Өлшемі
 13

13

260
  мм, 
масса
сы
 1,3
кг
 
Цемент 
қоспа
сыны
ң 
қал
ып
ты 
қоюлығ
ын
 
және 
ұст
ас
у 
ме
рзі
мін 
анықта
уғ
а 
арна
лған
 
ас
пап
 
 (МемСТ
 31
0.3
-76).
 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 

131
140
 
 
16
 
Аспа
п 
ПГР 

СТ
РО
Й

НИЛ
 
кону
сы

Кону
с 
бұ
ры
шы
 

30°
+30'
 
Шәк
ілдің
 бө
ліктер 
бағасы
 -
 1 
мм
 
Жылжы
малы өзе
кт
ің массасы
  
- 300
+2 г
 
Өлшемі
: 28

230х760 мм

 
МемСТ
 
38
02
 
«Құрылыс
 
ерітін
ділері. 
Сына
у 
әдістер
і» 
бо
йы
нша 
зертхана
 ж
ағдайы
нд
а 
ерітін
дін
ің 
қал
ып
ты 
қоюлы
ғы
н 
және 
ер
ітін
ді 
қоспа
сыны
ң 
жылжым
алы
лығы
н 
анықта
уғ
а 
арналған
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
17
 
Араласты
раты
н то
ста
ға
н 
АТ
 
Сыртқы
 
ди
ам
етрі

20

мм
 
Биі
ктігі
: 100 мм
.  
Масса
сы
: 2,6
 кг.
 
МемСТ
 
31
0.3
-76
 
бо
йынша
 
зертхана
 
жағдай
ын
да 
це
ме
нт
 
қамыр
ын
 дайын
дауғ
а 
арна
лға
н 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
18
 
Стандарт
ты 
кону
с 
(Абр
ам
ст
ың

КА
 
Жиы
нты
қ 
қата
ңд
ығ
ы 
жоғ
ары 
құйғ
ыш 
пен 
конустан
 
құр
ал
ған.
 
Кону
с 
пен 
құйғ
ыштың
 ма
те
риалы 
  
 -
 
Ст3, 
ұн
та
қпен боял
ған

Бетон
 араласпасыны
ң 
ың
ғайл
ы
 
салыну
ын 
анықтау 
үшін
 
арналған
 
 
1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
2.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

 
19
 
Аспа
п 
ВБ
-1 
 
Төме
нг
і 
кону
с 
диа
метр
і: 
200 
мм.
 
Жо
ғарғ
ы 
кону
с 
ди
ам
етрі

10

мм.
 
Толтыр
ғыштың 
ең
 
үлкен
 
ір
ілігі

20 
мм

Габарит
тік 
өлшемдер
і: 30
0х36
0х66
0 мм

Бетон
 араласпасыны
ң 
ың
ғайл
ы
 
салыну
ын, 
қата
ңд
ық
ты  
анықт
ау ү
шін арна
лған
 
 
1.
 
Са
паны
 
бақылау
 
үшін
 
зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу
 
2.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
 
 

132
141
 
 
20
 
Тұтқыр
 
ма
териалд
ард
ы  араластыр
уғ
а 
арналған
 
қалақ А
Қ

Масса
сы
: 0,3
 кг.
 
Зертх
ана 
жағдай
ын
да 
цеме
нт
 
ерітін
дісін
 
дайы
нд
ау 
үшін 
пайдал
анылады

1.
Бетон
 
араласп
асын
 
дайы
нд
ау
 
2.
 
Са
паны 
бақыл
ау
 
үшін  зертханал
ық 
сынақ жү
рг
ізу

 
21
 
Иілім  өлшеуіш
 
6-
ПАО 
 
 
 
ТББ 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
22
 
Өлшеуіш
 
микроско
п 
МПБ
-2
 
 
 
ТББ 
мен
 
констр
укци
яла
р
ды
ң 
са
па
сын
 
бақылау
 
 
23
 
Әм
беб
ап 
бу
ла
нд
ыру
 
камерасы 
 
ӘБК
-1
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет