Білім беру бағдарламасы мамандығы 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісіжүктеу 5.88 Kb.
Pdf просмотр
бет13/17
Дата23.04.2017
өлшемі5.88 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

№5 практикалық жұмыс. Өндірістік ғимараттың көлденең рамасын құра-
стыру. 
№6 практикалық жұмыс. Сұлбаны таңдау, өндірістік ғимараттағы жабын 
байланысын  және  колонналар  бойынша  байланысты  конструкциялау  және 
есептеу ерекшеліктері. 
Қаңқаның жұмысы және есептеу ерекшеліктері.Болат қаңқаның нақты жұ-
мысы, көлденең раманың және каркастың өзінің есептеу сұлбасын негіздеу. 
Қаңқаға әсер ететін, жүктемені анықтау. 
Қаңқаны  есептеу  негізі.  Қаңқаның  кеңістіктік  жұмысының  ерекшеліктері 
және оны есепке алу. Негізгі қимадағы есептеу күшін анықтау. 
№7 практикалық жұмыс.  Қаңқаның көлденең рамасына әсер ететін, жүк-
темені анықтау.
Жабын элементтері. Көлденең раманың ригелі ретіндегі итарқа фермасының 
жұмыс ерекшеліктері, ферма элементтеріндегі есептеу күшін анықтау. Фер-

111
маның колоннамен шарнирлі және қатаң түйіндесуінің жұмыс ерекшеліктері 
және есептеу, конструкциялау. Итарқа фермасының итарқа асты фермасына, 
итарқа асты фермасының колоннаға сүйену конструкцияларының ерекшелік-
тері.  Итарқа  асты  фермасының,    фонарь  қаңқасының  жұмыс  ерекшеліктері 
және есептеу, конструкциялау.
№8 практикалық жұмыс. Итарқа фермасының өзегінің қимасын таңдау 
және тексеру. 
№9  практикалық  жұмыс.  Итарқа  фермасының  түйіндері  мен  жіктерін 
конструкциялау және есептеу. 
Қаңқа колонналары. Колонналардың конструктивтік сұлбалары, қима тип-
тері, тұрақтылықты жоғалтудың болуы мүмкін формалары және колонналар-
дың шамаланған ұзындығы. 
Тұтас колонналарды жобалау: күштерді есептеу комбинацияларын таңдау, 
қима таңдау, беріктігін тексеру. Өтпелі колонналарды жобалау: күштерді есеп-
теу  комбинацияларын  таңдау,  тармақтар  мен  торлардағы  есептеу  күштерін 
таңдау,  қима  таңдау,  тармақтардың,  торлардың  және  бүкіл  колоннаның  ор-
нықтылығын тексеру. 
Колоннаның  кран  үсті  және  кран  асты  бөліктерінің  түйіндесуінің,  тұтас 
және өтпелі колонналар базасының жұмыс ерекшеліктері және есептеу, кон-
струкциялау. 
№10 практикалық жұмыс. Колоннаның кран үсті және кран асты бөлік-
терінің түйіндесу түйіндерін, ортасынан тыс қысылған тұтас және өтпелі ко-
лонналар базасын конструкциялау және есептеу. 
Кран асты конструкциялары. Кран асты конструкцияларының құрамы, кран 
асты  арқалықтары  мен  тежеу  конструкцияларының  типтері,  жүктемелер. 
Тұтас және өтпелі қимадағы кесілетін және кесілмейтін арқалықтардың жұ-
мысы және есептеу ерекшеліктері. Кран асты арқалықтарын жобалау: қима-
ны құрастыру, есептеу күшін анықтау, беріктік пен төзімділікті тексеру. Кран 
асты арқалықтары мен тежеу конструкцияларының тірек түйіндерінің жұмыс 
ерекшеліктері және есептеу, конструкциялау. Таяныштар, крандық рельстер 
және оларды бекіту. 
№11 практикалық жұмыс. Кран асты арқалығының қимасын таңдау және 
тексеру. 

112
Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан 
кейін білім алушы:
Бағалау критерийлері
                       Білім алушы:
ОН  11  Техникалық-экономикалық 
талдау негізінде дайындау, монтаждау 
және пайдалануға беру сенімділігінің 
талаптарын  ескере  отырып  металл  
конструкцияларды  ұтымды  жобалау 
қағидаларын меңгеру
БІЛУГЕ ТИІСТІ:

металл 
конструкциялардың 
конструктивтік  формаларының  даму 
үрдістерін;
-  металл  конструкцияларды  шекті 
күйі бойынша есептеу әдістерін;
-элемент түйіндерінің қосылыстарын 
есептеу ережелерін;
-  дайындау,  тасымалдау,  монтаждау 
және  техникалық  эксплуатациялау 
талаптарын  ескере  отырып  металл 
конструкцияларды  конструкциялау 
ережелерін. 
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
-жобалау нормаларының талаптарын 
ескере  отырып  конструкциялауға 
арналған материалдарды және оларға 
арналған элементтерді таңдауды;
-түрлі 
формадағы 
құрылыс 
конструкцияларының 
сұлбаларын 
және 
олардың 
орналасу 
сұлбаларын  жасауды,  элементтер 
қосылыстарының 
түйіндерін 
әзірлеуді;
- құрылымға түсетін жүктемені және 
элементтердегі күштерді анықтауды;
-  элементтердің  кесілетін  жерлерін 
таңдауды, 
олардың 
беріктігін, 
тұрақтылығын  және  қатаңдығын 
тексеруді
КМ.12  Маркетингтік зерттеулер және жаңа өнім  өндіру қажет-
тіліктерін анықтау 
Мақсаты:
 
Болашақ мамандарды қазіргі заманғы маркетингтің замануи стратегиялары 
мен қағидаларын пайдалана отырып, өнеркәсіптік бағыттағы нарықта тауар-
ларды өткізу ерекшелігіне үйрету. 
Модульге кіріспе:  
Модульді оқу білім алушылардың  зерттеулердің жаңа әдістерін өз бетімен 
меңгеру қабілетінің дамуына, өзінің кәсіптік қызметінің ғылыми және ғылы-
ми-өндірістік  бейінінің  өзгеруіне,  қызметтің  әлеуметтік-мәдени  және  әлеу-
меттік жағдайларының өзгеруіне бейімделуіне ықпал етеді. 
Модульдің мазмұны:
       Өнеркәсіптік тауарлар жіктеуіші. Өнеркәсіптік бағыттағы тауарлар мар-

113
кетингінің  тұтыну  тауарлары  маркетингінен  айырмашылығы.Маркетингтік 
орта және маркетингтік ақпараттық жүйе. Өнеркәсіптік өнімдер нарығын сег-
ментке бөлудің негізгі қағидалары. Өнеркәсіптік сала кәсіпорындарының тау-
арлық саясатының ерекшеліктері. Өнеркәсіптік бағыттағы тауарларды тарату 
каналының мазмұны.       Өнеркәсіптік тауарлардың баға түзілісінің негізгі 
қағидалары.  Өнеркәсіптік  және  азық-түлік  тауарларының  коммуникативтік 
саясатының  ерекшеліктері.  Өнеркәсіптік  кәсіпорындардағы  маркетингтік 
стратегияның  ерекшеліктері.    Маркетингтік  стратегияның  негізгі  функци-
оналдық  блоктары.  Маркетингтік  зерттеулердің  негізгі  бағыттары.  Марке-
тингтік жоспар құрылымының негізгі мазмұны және оны әзірлеу дәйектілігі. 
Маркетингтік жоспарлар типтері. 
Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан 
кейін білім алушы:
Бағалау критерийлері
               Білім алушы:
ОН 
12 
Маркетингті 
басқару 
тұжырымдамаларын ажырату
БІЛУГЕ:

стратегиялық 
және 
тактикалық 
жоспарлау қағидаларын;
- маркетологтың жұмысын;
- БАҚ-мен жұмыс істеу қағидаларын;
-  бюджетті  қалыптастыру  қағидаларын 
және 
маркетологтың 
жұмысын 
жоспарлауды;
-  ұйымдағы  дағдарысты  шешу  кезіндегі 
іс-шаралар жүйесін;
- жарнама бөлімі мен қоғаммен байланыс 
жұмыстарының 
тиімділігін 
бағалау 
қағидаларын;
-  ҚР  маркетингтік  қызметті  реттейтін 
және регламенттейтін, ҚР негізгі заңдары 
мен заңнамалық актілерін; 
-  сараптамалық  қорытындылар  мен  есеп 
беруге  арналған  материалдарды  жасау 
және ресімдеу қағидаларын;
- инновациялық жобаларды бағалау және 
іріктеу әдістемесін;
-  маркетинг  саласындағы  зерттеулер, 
жарнама және PR тақырыптары бойынша 
ғылыми-практикалық 
ақпараттарды 
жинауды және жүйелеуді;
-  нарықтағы  беделін    және  бәсекелестік 
айқындамасын  арттыру  мақсатында, 
нарықтық  бақылау  жүргізу,  сауалнама 
өткізу, сараптама жасау әдістемесін.

114
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- кәсіптік функцияларын жүзеге асырумен 
байланысты,  тапсырмалар  құрастыруды 
және мақсат қоюды;
-  маркетингтік  зерттеулер  нәтижесінде 
алынған, ақпараттарды пайдалануды;
-  ұйымның  бәсекелестік  ортасының 
кешенді  және  ситуациялық  талдауын 
жасауды;
-  шектеулі  уақыт  ішінде  және  күйзеліс 
жағдайында шешім қабылдауды;
-стратегиялық жоспарлауды сараптамалық 
бағалау дағдыларын меңгеруді;
-  сандық  талдау  және  модельдеу, 
теориялық  және  эксперименттік  зерттеу 
әдістерін қолдануды; 
-негізгі  маркетингтік  бағдарламаларды 
әзірлеуді және жүзеге асыруды;
-  өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында қолда бар конструкцияларды, 
технологияларды  немесе  материалдарды 
жақсарту жолдарын табуды; 
- жаңа бәсекеге қабілетті өнім жасау үшін 
ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін 
пайдалану тәсілдерін анықтауды; 
-  бәсекелестердің  және  нарықтың 
жағдайын 
зерттеу 
тәжірибелерін 
жалпыландыру  жөніндегі  аналитикалық 
жұмыстарды жүргізуді; 
-  модельдеу  жұмыстарын  орындауды, 
эксперименттік және сынақ жұмыстарын 
жүргізуді
КМ. 13  Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс үнемдеу бойынша 
шараларды ұйымдастыру
Мақсаты: 
Ресурс сақтаудың негізгі мәселелерін, ресурс сақтау мен ресурстарды пай-
далану көрсеткіштерін, еліміздің табиғи-ресурстық әлеуетін ұтымды пайда-
лану мүмкіндіктерін зерделеу. 
Модульге кіріспе: 
Бұл модуль құрылыс индустриясындағы техногендік қалдықтарды пайдала-
нудың негізгі бағыттарын, энергия сақтауды, озық ресурс сақтау технология-
сын қалыптастырудың негізгі қағидаларын меңгеруге көмектеседі. 
Модульдің мазмұны: 
Ресурс сақтау мәселесіне кіріспе. Негізгі терминдер мен ұғымдар. Ресурс 
сақтау мақсаттары, міндеттері және талаптары. Ресурс сақтау мен ресурс пай-
даланудың негізгі көрсеткіштері. 

115
 Табиғи және екіншілік ресурстар. Табиғи ресурстар. Табиғи ресурстарды 
және  табиғи-ресурстық  әлеуетті  бағалау.  Табиғи-ресурстық  әлеуетке  ықпал 
ететін,  негізгі  факторлар.  Табиғи-ресурстық  әлеуетті  ұтымды  пайдалану. 
Екіншілік ресурстар. Негізгі терминдер мен ұғымдар. Қалдықтар мен жана-
ма өнімдерді жіктеу. Техногендік қалдықтарды сақтау мәселесі және кәдеге 
жарату тәсілдері. Техногендік өнімдерді есепке алу жүйесі. Техникалық-эко-
номикалық  және  экологиялық  балама  түріндегі  табиғи  шикізаттар  мен  тех-
ногендік қалдықтар. Өзара байланысты қалдықсыз және қалдығы аз өндіріс 
кешенінің жалпыландырылған сұлбасы.  Техногендік қалдықтарды құрылыс 
индустриясында пайдаланудың негізгі бағыттары. 
Энергия сақтау. Негізгі терминдер мен ұғымдар және көрсеткіштер. Энер-
гия сақтаудың құрылыс индустриясындағы негізгі бағыттары мен тәсілдері. 
Жылу  қондырғыларының  тиімділігін  арттыру.  Жылулық  өңдеудің  оңтайлы 
режимдері. 
 
Құрылыс  материалдары  өндірісінің  технологиялық  шешімдері  және 
экологиясы.  Технологиялық  процестерді  (технологиялық  циклді  қысқар-
ту, температураны, уақытты және жылулық өңдеу температурасын және т.б. 
төмендету) жетілдіру мәселелері. Озық технология қалыптастырудың негізгі 
қағидалары. Озық технология жетістіктерінің мәндік және сандық критерий-
лері. Технологияны жетілдіру кезіндегі оңтайландырушы факторлар. Құрылыс 
материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі кезіндегі экологи-
ялық аспектілер. Құрылыс материалдары өндірісінің санитарлық-гигиеналық 
қауіпсіздігі. Құрылыс материалдарының «тіршілік» циклі. Тіршілік циклінің 
барлық кезеңіндегі құрылыс материалдарының қауіпті көздерін жіктеу. Бар-
лық кезеңде экологиялық қауіпсіздікті бақылау.Нормативтік құжаттар, мемле-
кеттік қызметтер және олардың функциясы.  Техникалық-экономикалық және 
экологиялық  басымдықты  ескере  отырып  құрылыс  материалдарын  таңдау 
қағидасы. 
Оқыту нәтижелері
Осы 
модуль 
табысты 
аяқталғаннан 
кейін 
білім 
алушы:
Бағалау критерийлері
                            Білім алушы:
ОН 13  Өндіріс саласындағы ресурс 
сақтау  жөніндегі  тапсырмаларды 
өз  бетімен  шешу  қағидалары, 
тиімді  ғылыми-техникалық  және 
технологиялық 
зерттемелерді 
ескере отырып дәстүрлі және жаңа 
құрылыс  материалдарының  кең 
номенклатурасын  таңдау  және 
қолдану жолдарын меңгеру
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- ресурс сақтау мен ресурс пайдаланудың 
негізгі көрсеткіштерін;
-  табиғи-ресурстық  әлеуетке  ықпал 
ететін, факторларды;
-  техногендік  қалдықтар  мен  жанама 
өнімдердің 
жіктеуішін, 
олардың 
өңдеудің негізгі бағыттарын; 
-  құрылыс  индустриясындағы  энергия 
сақтаудың  негізгі  бағыттары  мен 
тәсілдерін; 
-  құрылыс  материалдары  өндірісінің 
тиімділігін 
арттырудың 
негізгі 
жолдарын; 

116
-  құрылыс  материалдары  өндірісінің 
технологиясындағы 
экологиялық 
қауіпсіздік негіздерін;
- тіршілік циклінің барлық кезеңіндегі 
құрылыс  материалдарының  қауіпті 
көздерін
  -  техникалық-экономикалық  және 
экологиялық  басымдықты  ескере 
отырып 
құрылыс 
материалдарын 
таңдау қағидасын. 
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
-  табиғи-ресурстық  әлеуетті  ұтымды 
пайдалануды;
-  тиімді  материалдар  жасау  кезінде 
жергілікті  шикізат  ресурстары  мен 
өндірістік  қалдықтарды  пайдалану 
мүмкіндігін 
теориялық 
және 
эксперименталдық бағалауды; 
-  озық  қалдықсыз  және  қалдығы  аз 
өндірістің  технологиялық  сұлбасын 
жасауды; 
-  құрылыс  материалдары  өндірісінде 
энергия-  және  материал  сақтауға 
бағытталған,  іс-шараларды  жүзеге 
асыруға; 
-  техникалық-экономикалық  және 
экологиялық  басымдықты  ескере 
отырып, 
үйлесімді 
құрылыс 
материалдарының  сапасына  бағалау 
жүргізуді.
 

117
126
 
 
7.
 
Оқу 
үр
дісі
 жосп
ар
ы
 
Те
хн
икал
ық, кәсіпт
ік жә
не 
ор
та білімн
ен
 ке
йін
гі
 
М
ам
ан
ды
қ:
   
    
    
 1413000 
– 
«Темі
р бето
н және м
ета
лл бұй
ымдары
 өнд
ірісі (түр
лер
і бо
йы
нш
а)»
 
Білі
ктілік
:      
        
 Арқау
ла
ушы
 –
дәне
керлеуші
;
 
Қа
бы
рғ
алы
қ 
және 
тұт
қыр 
ма
териа
лдар
 өн
дірісі
нд
егі
   
     
   
     
   
     
   
қал
ып
тауш
ы
 –
    
             
   
бетон
шы
- стро
пальші

    
         
    
   
          
   
 Те
хн
ик
-те
хн
оло
г;
 
   
          
    
   
    
    
     
 К
іші инж
енер
-техно
лог
 
                                                                                                         
Оқу
 формасы: күндізгі
 
                                                                                                            
                                     
Нор
ма
тив
ті оқу
 ме
рзім
і: 4 жы
л  10
 ай
 
                                                                                                        
                    
                     
Негізгі орт
а бі
лім 
ба
засынд
а 
    
Техн
ик
- технолог
 білікті
лігі
ме
н 

жыл 
10
 ай
 
                                                                                                     
                       
                  
Негізгі орт
а бі
лім 
базасынд
а 

жыл 
 10 
ай 
 
Кіш
і инж
енер
-те
хно
лог 
 білікті
гімен  
+10 
ай
 
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
   
          
    
    
 
Индек
с 
 
 
Моду
льдер, тәжір
ибелер 
атау
ла
ры
 
Бақыла
у 
фор
ма
сы
 
Оқу уа
қыты көл
ем
і 

аға
т)
 
 
Семес
трлер 
бо
йы
нша 
саға
тт
ар
 
емтихан
 
сынақ 
Курст
ық 
жоба/
жұмыс 
   
 
 

118
127
 
 
 
 
 
 

10
 
ЖБМ
 
Жалпы б
ілі
м беру
  
мо
дул
ьдер
і 
 
 
 
1448
 
 
 
 
 
К
М.00
 
Кәс
іб
и 
мо
дул
ьдер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЖ
К
М
.
00 
 
Баз
ал
ық жалпы к
әс
іп
тік 
мо
дул
ьдер
   
 
 
 
484
 
334
 
150
 
180
 
 
БЖ
К
М.
01
 
Әр
 
түр
лі 
жүктерд
і 
тас
ы
ма
лд
ауды
 жүзеге асыру
 
 

 
184
 
124
 
60
 
72
 
2-

БЖ
К
М.
02
 
Матери
алдар
 
ме
н 
бұ
йы
мдарды
ң 
сапасын
 
бақылау
 
үшін 
зертханал
ық
 
сынақ жү
рг
ізу
 
 

 
100
 
70
 
30
 
36
 
2-

БЖК
М.
03
 
Арматура
лық 
жән
е 
мета
лл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
құр
ылымдард
ың
 
са
па
сын
 
бақылау
 
 

 
100
 
70
 
30
 
36
 
2-

БЖК
М.
04
 
Темір 
бетон
 
бұйымдард
ың
 
са
пас
ын
 б
ақылау
 
 

 
100
 
70
 
30
 
36
 
2-

К
М. 00
 
Кәс
іб
и 
мо
дул
ьдер
 
 
 
 
300
 
225
 
75
 
288
 
 
 
Біл
іктілі
кте
р: 
 
Арқаула
ушы
- дәнекерл
еу
ші
 
   
          
    
   
          
    
   
Қа
бырға
лық
 және
 тұтқыр
 
ма
териа
лдар     
      
  
өн
дір
ісінде
гі
      
қа
лып
таушы
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119
128
 
 
– 
бет
он
ш
ы
- строп
ал
ьші
 
К
М.01
 
Арматура
 
бұ
йы
мдарын
 
дайы
нд
ау
 
 

 
60
 
45
 
15
 
60
 
3-

К
М.02
 
Арматура
 
жән
е 
мета
лл 
құр
ылымдары
н 
дайы
нд
ау
 

 
 
105
 
75
 
30
 
96
 
3-

К
М.03
 
Бетон
 қосп
ас
ын
 дай
ын
дау
 
 

 
60
 
45
 
15
 
60
 
3-

К
М.04
 
Темір 
бетон
 
бұ
йы
мдарын
 
дайы
нд
ау
 

 
 
75
 
60
 
15
 
72
 
3-

 
Біл
іктілі
к: 
 
 «Т
ех
ни
к-
техно
ло
г»
 
 
 
80
 
368
 
184
 
104
 
 
 
К
М.05
 
Құры
лыс 
ма
териа
лдары 
ме
н 
оларды
ң 
құр
ылымдары
ны
ң 
негізг
і қа
си
еттерін з
ерттеу
 
 

 
70
 
38
 
32
 
 
5-

К
М.06
 
Темір 
бетон
 
жән
е 
мет
алл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
құ
ры
лымдар 
өн
дір
ісі
 
үд
ерісін
 
ұй
ымдасты
ру
 

 
30
 
132
 
60
 
42
 
 
5-

К
М.07
 
Кәсіпо
ры
нд
ы, 
құр
ылыс 
бұ
йы
мдары 
ме
н 
құр
ылымдары
н 
ұй
ымдасты
ру

жоспарл
ау 
және басқ
ару
 

 
20
 
52
 
22
 
10
 
 
5-

К
М.08
 
Темір 
бетон
 
жән
е 
мет
алл
 
бұ
йы
мдар 
ме
н 
құр
ылымдард
ы
 
өндір
у 
үд
ерісін
 авт
оматтан
ды
ру
 

 
30
 
72
 
32
 
10
 
 
5-

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет