Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет6/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
#7566
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі білім 

алушының оқыту нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасын күту, 

жөндеу, баптау, реттеу жəне пайда-

лану кезіндегі қауіпсіздік техника-

сын білу.

1.1  Электр тоғымен жарақаттану 

дəрежесін анықтайды.

1.2  Электр тоғымен жарақаттанудан 

қорғанудың техникалық құралдары 

мен əдістерін қолдана білу.

1.3 Өрт сөндіру құралдарын таңдау. 

ОН2 Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасын жасау 

кезінде қолданылатын радио 

элементтердің құрылымын, 

олардың электрлік, магниттік, 

жылулық, механикалық жəне 

физикалық-химиялық сипатын 

білу.


2.1 диэлектрлік материалдарды пайда-

лану


2.2 өткізгіштердің негізгі параметр-

лерін анықтау

2.3 жартылай өткізгішт материалдар-

ды таңдау

2.4 дисперсиялық-мықты 

композициялық материалдарды пай-

далану


43

ОН3Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасының 

құрылғыларын жасау құрылымын, 

жұмысын жəне жіктелуін білу.

3.1оптоэлектроншыа 

құрамдауыштарын жəне ақпаратты 

бейнелеудің техникалық құралдарын 

пайдалану

3.2 электр сигналдарының 

күшейткіштерін жинау 

3.3 электрлік сигналдардың аналогты 

түрлендіргіштерін пайдалану

3.4 логикалық элементтерді, триггер-

лерді, автогенераторларды пайдалану

ОН4Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасы ақаулығын 

табу, реттеу жəне баптау кезінде 

бақылау-өлшеу құралдарын пайда-

лана білу.

4.1.  Электронды блоктардағы жəне 

бақылау-өлшеу құралдарындағы 

сызбалардағы кереғарлық пен керне-

уді анықтау

4.2.  Импульстік жəне сандық 

сызбалардағы ақаулықтарды жүйелік 

іздеуді орындау

4.3.Сандық сызбадағы қателерді, 

сандық интегралды сызбалардағы 

қателердің жүйеленген іздеуін жүзеге 

асыру.

ОН5 Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеуді, 

баптауды, реттеуді жасай білу.

5.1. Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасының жұмыс 

қабілеттілігін диагностикалау 

дағдыларын меңгеру

5.2 Жөндейтін сандық 

құрылғылардың ақаулықтарының се-

бептерін табу.

5.3 Дыбыс жəне бейне жазбаның 

сандық аппаратурасын арнайы 

құралдарды пайдаланып тазалауды 

жəне күтуді жүзеге асыру.

5.4 Сандық аппаратураны жөндеуді, 

реттеуді жəне күтуді жүзеге асыру.

Кəсіби модульдер

КМ 05.  Жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу

                      Біліктілігі       Техник-электроншы

Мақсаты жəне міндеті

Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату 

аппаратурасын жөндеу, құрастыру жəне баптау бойынша білімдерді алуға 

мүмкіндік береді.44

Модульге кіріспе

Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу түсінігін береді. 

Жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне 

реттеуді орындау кезінде тəжірибелік іскерліктерді пайдалану, жер серіктік 

қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеуді орындау 

кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау жабдықтарын меңгеру.

Модуль жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу, 

баптау жəне реттеу  үдерісінде жер серіктік қабылдау мен тарату 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу кезінде қолданылатын баптау 

құрылғылары мен техникалық құралдарды пайдаланумен айналысқан білім 

алушыларға жарамды. Модуль білім алушылар бастапқыда таныс болмаған 

материалдарды қамтуы мүмкін.

Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату 

аппаратурасын құрылымы мен жұмысын, оның техникалық жəне электрлік 

сипаттарын анықтау мен сипаттауға; қолдану саласы мен  пайдалану 

əдістерін білуге, оларды тағайындауына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.

Білім  алушылар  өздерінің  өткізгіштік  жəне  жартылай  өткізгіштік 

материалдардың,  бейөткізгіштердің  физикалық,  механикалық  жəне  электрлік 

қасиеттерін, құрылымдық талаптар, шығындар мен электрлік материалдардың 

болуы  мен  сəйкестігі  түсініктерін  жер  серіктік  қабылдау  мен  тарату 

аппаратурасын жөндеу, құрастыру жəне баптау үдерісінде қолданатын болады.

Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың 

сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері 

көрсетілетін  жəне  сипатталатын  болады,  бұл  білім  алушыларға  болашақта 

олардың  бұзылуына  алып  келетін  жəне  оларда  болатын  үдерістерді  тануға 

мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау 

жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу 

үдерісінде маңызды рөл алады.

Өндірістік оқыту үдерісінде жер серіктік қабылдау жəне тарату 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде қолданылатын 

аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық құрылғылармен жұмыс 

жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу кезіндегі техника қауіпсіздігі 

əдістерін, жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау 

жəне пайдалану əдістемесін  игеруді қарастырады. 

Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтаған кездегі оқушылардың міндеттері:

1.  Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау, реттеу 

жəне пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.

6.  Жер  серіктік  қабылдау  жəне  тарату  аппаратурасы  кезінде  қолданылатын 

радио  элементтерінің  құрылымын,  олардың  электрлік,  магниттік,  жылу, 

механикалық жəне физикалық-химиялық сипатын білу.

7.  Жер  серіктік  қабылдау  жəне  тарату  аппаратурасы  құрылғысының 

құрылымын, жұмысын жəне жіктелуі білу.

8.  Жер  серіктік  қабылдау  жəне  тарату  аппаратурасын  реттеу,  баптау, 

ақаулықтарды анықтау кезінде бақылау-өлшеу құралдарын қолдану білу.


45

9.  Жер  серіктік  қабылдау  жəне  тарату  аппаратурасын  жөндеу,  баптау  жəне 

реттеу жұмыстарын жасай алу.

Модуль мазмұны.

1. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау 

жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.

Жер серіктік құрылғыларды орнату мен құрастыру үдерісінде 

слесарлық-механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік.

Слесарлық-механикалық жұмыстарды биікте атқару кезіндегі 

қауіпсіздік.

Электрлік  қауіпсіздік:  электр  тоғының  адам  ағзасына  əсері:  қызулық, 

электролиздік жəне биологиялық.

Электр тоғымен жарақаттанудың негізгі себептері.

Техникалық құралдар мен қорғану əдістерін пайдалану, 

ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.

Өрт қауіпсіздігі: Өрттің туындауының негізгі себептері.

Өрт сөндірудің алғашқы құралдары. Өрт жағдайындағы əрекет реті. 

Өрт кезіндегі эвакуациялау жоспары.

Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы медициналық көмек 

көрсету.


2. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын құрастыру кезінде 

қолданылатын  радио  элементтерінің  құрылысын,  олардың  электрлік, 

магниттік, жылулық, механикалық жəне физикалық-химиялық сипаты.

Металдар құрылысы жəне қасиеттері: меншікті кедергі; өткізгіштік; 

диэлектрлік тұрақтысы; қаттылығы, беріктігі, созылымдылығы, иілгіштігі, 

икемділік, нəзіктік, тығыздығы.

Бейөткізгіштердің негізгі қасиеттері: бейөткізгіштік материалдар, 

органикалық полимерлер, керамикалық бейөткізгіштік материалдар. Слюда 

жəне слюдалық материалдар.

Өткізгіш материалдар: симметриялы коаксиальді шоғырсым 

таңбаламасы тағайындалуы мен пайдалану, физикалық қасиеттері, негізгі 

параметрлері, оптикалық-талшықты шоғырсым, тағайындалуы, пайдалану, 

оптикалық-талшықты шоғырсымды құрастыру кезінде қолданылатын 

құрылғылар, дəнекерлеу үшін қолданылатын дəнекер.

Байланысты материалдар мен құрылғылар:  сəйкестендіру 

құрылғылары, жалғағыштар, байланыстырғыштар, электр сигналдарын 

күшейткіштер, коммутаторлар.

3.Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасы құрылғысы 

құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.

Орбита типтері, спутниктердің қозғалысы, телевизиялық хабар 

таратудың түрлі спутниктері.

Жер серіктік телевидениеден хабар тарату диапазоны.

Жер серіктік телевидениенің сигналдарының параметрлері, 

поляризация.46

Жер серіктік антенналардың алуан типтері, конвертор, телевизиялық 

хабар таратудың аналогты жəне сандық жүйесі.

Жер серіктік сигналды қабылдау құрылғысы: ЖТ күшейткіштері, 

гетеродин, араластырғыш, шоғырланған селекция сүзгіші, күшейтумен 

автоматты реттеу құрылғысы, синхронды фазалық детектор, бейне 

трактысы, дыбыс трактысы, басқару блогы, қоректену көзі.

Басқару тетігі.4. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын реттеу, баптау 

жəне ақаулықтар табылған кезінде бақылау-өлшеу құралдарын 

пайдалана алу.

Бақылау-өлшеу құралдарымен электронды блоктар мен сызбалардағы 

кереғарлық пен кернеуді анықтау: кернеуді өлшеу, электр тізбегіндегі 

ақаулықтар, радио элементтерді тексеру.

Сандық жəне меңзерлік индикатормен жер серіктік сигнал деңгейін 

анықтауға арналған құрал.

Спутниктегі жер серіктік антеннаны дəл баптауға арналған құрал.

5.Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын реттеу, баптау 

жəне жөндеуді жасай алу.

Бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдаланумен жер серіктік қабылдау 

жəне тарату аппаратурасының жұмыс қабілеттілігін диагностикалау:

Қуаттандыру  көзін,  конвертор  қуатын,  басқару  блогын,  басқару 

батырмаларын,  сыртқы  тасымалдағыштарға  жалғану  үшін  коммутациялану 

құрылғысын, сандыққа аналогты сигналды түрлену каналын, сигналды өңдеу 

каналын, бейне мен дыбыс трактын тексеру.

Жер  серіктік  антеннаны  жинау,  орнату  жəне  оны  бекіту,  коаксиальді 

шоғырсымды құрастыру мен коммутациялау, конверторды орнату.

Сəйкес спутникке жер серіктік антеннаны баптау.

Жер серіктік сигналды қабылдау құрылғысын баптау (ресивер).

Басқару батырмаларын, басқару блогын жөндеу жəне ауыстыру.

Сыртқы тасымалдағышқа жалғауға арналған құрылғыны жөндеу жəне 

ауыстыру.

Шлейф пен оларға жалғағыштарды тексеру жəне ауыстыру.

Сандыққа аналогты сигналдың түрлену каналын тексеру жəне жөндеу.

Қуат көзін жөндеу.

Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасының жөндеу жəне 

құрастыру үдерісіндегі құрастыру мен жөндеу жұмыстары  жасау кезіндегі 

қауіпсіздік.47

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі білім 

алушының оқыту нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 Жер серіктік қабылдау 

жəне тарату аппаратурасын күту, 

жөндеу, баптау, реттеу жəне 

құрастыру кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын білу.

1.1 жер серіктік құрылғыларды 

орнату мен құрастыру үдерісінде 

слесарлық-механикалық жəне жөндеу 

жұмыстарын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік талаптарын сақтау.

1.2электр тоғымен жарақаттану 

дəрежесін анықтау

1.3 Электр тоғымен жарақаттануда 

техникалық құралдар мен қорғану 

əдістерін пайдалана білу

1.4 өрт сөндіру құралдарын таңдау 

ОН2 Жер серіктік қабылдау 

жəне тарату аппаратурасын жа-

сау кезінде қолданылатын ра-

дио элементтердің құрылымын, 

олардың электрлік, магниттік, 

жылулық, механикалық жəне 

физикалық-химиялық сипатын 

білу.

2.1 металдардың құрылысы мен қасиеттерін анықтау

2.2 бейөткізгіштердің қасиеттерін 

бағалау. 

2.3 өткізгіш материалдарды таңдау

2.4 байланыс материалдары мен 

құрылғыларын пайдалану.

ОН3Жер серіктік қабылдау 

жəне тарату аппаратурасының 

құрылғыларын жасау құрылымын, 

жұмысын білу.

3.1жер серіктік телевидениенің хабар 

тарату диапазонын таңдау

3.2 жер серіктік телевидениенің 

сигналдарының параметрлерін 

анықтау

3.3 жер серіктік сигналды қабылдау құрылғысының жұмысын бағалау

3.4жер серіктік антенналардың алуан 

типтерін пайдалану

ОН4Жер серіктік қабылдау мен 

тарату аппаратурасы ақаулығын 

табу, реттеу жəне баптау кезінде 

бақылау-өлшеу құралдарын пайда-

лана білу..

1.1  Электронды блоктар мен 

сызбалардағы кереғарлық пен керне-

уді анықтау.

1.2  Жер серіктік сигнал деңгейін 

анықтау үшін құралды пайдалану.

1.3  Жер серігінежер серіктік антен-

наны дəл баптау үшін құралды пайда-

лану


48

ОН5 Жер серіктік қабылдау жəне 

тарату аппаратурасын жөндеуді, 

баптауды, реттеуді жасай білу.

a. 

Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратураның жұмыс 

қабілеттіліктерін диагностикалау 

дағдыларын меңгеру

b. 


Жер серіктік антеннаны құрау.

c. 


Жер серіктік антенна мен 

құрылғыны орнату.

d. 

Жер серіктік құрылғы баптауын жасау.

e. 


Жер серіктік құрылғыны күту 

мен жөндеуді орындау.КМ-06 Модуль «Заманауи құрылғыны пайдаланып электронды 

аппаратураны жөндеу»

Мақсаты мен міндеттері

Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратураны жөндеу білімдерін алу мүмкіндігін береді.

Модульге кіріспе

Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу түсінігін береді. 

жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау 

жəне реттеуді орындау кезінде тəжірибелік іскерліктерді пайдалану, жаңа 

құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау 

жəне реттеуді орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау жабдықтарын 

меңгеру.


Модуль жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны 

жөндеу, баптау жəне реттеу  үдерісінде жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу кезінде қолданылатын 

баптау құрылғылары мен техникалық құралдарды пайдаланумен айналысқан 

білім алушыларға жарамды. Модуль білім алушылар бастапқыда таныс 

болмаған материалдарды қамтуы мүмкін.

Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратура құрылымы мен жұмысын, оның техникалық 

жəне электрлік сипаттарын анықтау мен сипаттауға; қолдану саласы 

мен  пайдалану əдістерін білуге, оларды тағайындауына сəйкес жіктеуге 

мүмкіндік береді.

Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың 

сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері 

көрсетілетін  жəне  сипатталатын  болады,  бұл  білім  алушыларға  болашақта 

олардың  бұзылуына  алып  келетін  жəне  оларда  болатын  үдерістерді  тануға 

мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау 

жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау 

жəне реттеу үдерісінде маңызды рөл алады.49

Өндірістік оқыту үдерісінде жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде 

қолданылатын аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық 

құрылғылармен жұмыс жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу 

кезіндегі техника қауіпсіздігі əдістерін, жаңа құрылғыны қолдану арқылы 

электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне пайдалану əдістемесін  

игеруді қарастырады. Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:

1.  жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, 

баптау, реттеу жəне пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.

2.  жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны 

құрылғысының құрылымын, жұмысын жəне жіктелуін білу.

3.  Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратураны жөндеу, баптау 

жəне реттеуді жасай білу.Модуль мазмұны.

1. Жаңа құрылғыны қолданумен электронды 

аппаратураныжөндеу, баптау жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын білу.

Механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі, сканерлеу 

мен баспаның көп функционалды құрылғыларын, сондай-ақ байланыс 

құрылғыларын бөлшектеу жəне құрастыру.

Электрлік  қауіпсіздік:  электр  тоғының  адам  ағзасына  əсері:  қызулық, 

электролиздік жəне биологиялық.

Электр тоғымен жарақаттанудың негізгі себептері.

Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратураны жөндеу 

кезінде техникалық құралдар мен қорғану əдістерін пайдалану, 

ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.

Өрт қауіпсіздігі: Стационарлық шеберханаларда өрттің туындауының 

негізгі себептері.

Стационарлық шеберханаларда өрт сөндірудің алғашқы құралдары. 

Өрт жағдайындағы əрекет реті. Өрт кезіндегі эвакуациялау жоспары.

Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы медициналық көмек 

көрсету.


2.Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратурасының 

құрылғысы құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.

Ұялы телефон байланыс құрылғысының құрылымы: негізгі 

станциялар, сигналдарды қабылдау, тарату, сигнал модуляциясы.

Байланыс құрылғыларының типтері мен құрылымы: басқарудың 

орталық процессоры, жедел сақтау құрылғысы, дисплей, қабылдау 

таратқыш, пернелі модуль, автономды тоқ көзі,  зарядтау құрылғысы, Sim-

ұстағыш.

Баспа құрылғыларының құрылымы: баспа механизмін басқару блогы 

(БМББ), орталықтан басқару блогы, басқару тетігі блогы, қоректендіру 

блогы, тұрақтандырғыш блогы, баспа механизмі: қағаз тетігі, баспаның 50

басталу тетігі, лазер,тонері бар резервуар, девелопер барабаны, фотобарабан, 

разряд сымы, ауытқушы айна, тазалау дөңгелегі, тəжденген сымдар, 

белгілеуіш цилиндрдер.

Сканерлейтін құрылғылардың құрылымы: қуаттану көзі, ақ түс 

көзі, жеңілдетілген линза, аналогты сандық түрлендіргіш (АСТ) немесе 

коммутатор, зарядты байланыс құралы (ЗБҚ).

3 Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратурасын 

реттеу, баптау жəне жөндеуді жасай алу.

Бақылау-өлшеу аппаратурасы көмегімен жаңа құрылғыны қолданумен 

электронды аппаратураның жұмыс қабілеттілігін диагностикалау:

Қуат көзін, автономды қуат көзін, тұрақтандырғыш блогын, зарядтау 

құрылғысын, орталықтан басқару блогын, басқару батырмаларын, сыртқы 

тасымалдағыштарға жалғауға арналған коммутациялану құрылғысы, 

қағаз тетігі, баспа басталуы тетігі, лазер, ақ түс көзі, аналогты-сандық 

түрлендіргіш (АСТ).

Автономды қуат көзін диагностикалау жəне ауыстыру

Дисплейді диагностикалау жəне ауыстыру.

Басқару процессорын диагностикалау жəне айырбастау.

Батырмалы модульді диагностикалау жəне айырбастау.

Баспа құрылғысындағы баспа механизмін жөндеу.

Шлейфтер мен олардың жалғағыштарын тексеру мен ауыстыру.

Тонері бар резервуарды айырбастау.

Тонері бар резервуарды толтыру.

Ақ түс көзін тексеру.

Қуат көзін жөндеу.

Жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу 

үдерісінде жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік.51

Осы модульді та-

бысты аяқтағаннан 

кейінгі білім 

алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 Жаңа 

құрылғыны қолдану 

арқылы электронды 

аппаратураны күту, 

жөндеу, баптау, реттеу 

жəне құрастыру кезін-

дегі қауіпсіздік техни-

касын білу.

1.1 Механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орын-

дау кезіндегі, сканерлеу мен баспаның көп фун-

кционалды құрылғыларын, сондай-ақ байланыс 

құрылғыларын бөлшектеу жəне құрастыру кезінде 

қауіпсіздік шараларын орындау

1.2 электр тоғымен жарақаттану дəрежесін анықтау

1.3 Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппа-

ратураны жөндеу кезінде техникалық құралдар мен 

қорғану əдістерін пайдалану, ұйымдастырушылық 

жəне техникалық шаралар.

1.4 Өрт сөндіру құралдарын таңдау

1.5 Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы 

медициналық көмек көрсете білу

ОН2 Жаңа 

құрылғыны қолдану 

арқылы электрон-

ды аппаратурасы 

құрылғыларын жа-

сау құрылымын, 

жұмысын білу.

2.1 байланыс құрылғысының типі пен құрылымын 

анықтау

2.2 баспа құрылғыларының құралдарын орнату2.3сканерлейтін құрылғы құралдарының жұмысын 

бағалау


ОН3 Жаңа 

құрылғыны қолдану 

арқылы электронды 

аппаратурасының 

құрылғыларын жа-

сау құрылымын, 

жұмысын білу.

3.1 Бақылау-өлшеу аппаратурасы көмегімен жаңа 

құрылғыны қолданумен электронды аппаратураның 

жұмыс қабілеттілігін анықтау

3.2 Шлейфтер мен олардың жалғағыштарын тексе-

ру мен ауыстыруды жасау

1.3.  Резервуарды тонермен толтыру.

3.4 Тонері бар резервуарды орнату

3.5 Баспа құрылғысындағы баспа механизмін 

жөндей білу

3.6 Жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды 

аппаратураны күту жəне жөндеуді жүзеге асыру.КМ 07.  Нормативті құжаттаманы ресімдеу

Біліктілік  Техник-электроншы

1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модульбілім алушыларға 

нормативті құжаттаманы ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсетуге тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу туралы 

түсінік береді,  нормативті құжаттаманы ресімдеу барысындағы тəжірибелік 

дағдыларды қалыпастырады, нормативті құжаттаманы ресімдеу барысында 

ДК жəне Microsoft  Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point қолданбалы 

бағдарламаларын меңгеруді үйретеді. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет