Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет5/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2   Модульге қысқаша шолу

         Аталған модуль жөндеу, реттеу жəне баптауға арналған білім мен 

дағдыны,  жұмыс  нəтижелерін  сипаттайды.  Аталған  курста  алынған 


34

білім мен тəжірибелік дағдыларын магнитті жəне оптикалық аудио жəне 

бейне  жазбаны  жазу  жəне  ойнату  аралас  құрылғыларын  жөндеу,  реттеу 

жəне  баптауда  жəне  басқа  пəндерді  оқуда  пайдаланады.  Курс  мазмұны 

электрлік терминологияның, электрлік сызбаларды оқудың маңыздылығы 

мен  электронды  құрылғыларды  пайдалануға  рұқсат  ету  талаптарын 

көрсетеді.  Оқу  үдерісінде  білім  алушылар  графиктік  таңбалармен  жəне 

телекоммуникациялық  жəне  магнитті  жəне  оптикалық  аудио  жəне  бейне 

жазбаны  жазу  жəне  ойнату  аралас  құрылғыларын  жөндеу,  реттеу  жəне 

баптау барысында қолданылатын құралдармен, тексеру əдістерімен жəне 

жұмыс ұстанымдарымен таныса алады.

1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;

–  Электротехника;

–  Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;

–  Электрлік радио өлшеулер;

–  Арнайы технология.

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шебері

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 біледі:  магнитті жəне 

оптикалық аудио жəне бей-

не жазбаны жазу жəне ой-

нату аралас құрылғыларын 

жөндеу, реттеу жəне баптау 

барысындағы қауіпсіздік ере-

желері


1.1  

 

магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату 

аралас құрылғыларының оқшаулануының 

бұзылуын анықтау.

1.2  магнитті жəне оптикалық аудио 

жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату 

аралас құрылғыларын жөндеуге арналған 

құралдарды пайдалану.

1.3  электр тоғымен жарақаттану себеп-

терін анықтау

1.4  арнайы жұмыс киімін пайдалану

1.5  электр тоғымен жарақаттанудан 

қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын 

пайдалану.

1.6  электр тоғымен жарақаттанған 

жағдайда алғашқы медициналық қызмет 

көрсету


1.7  

алғашқы өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану.


35

ОН2 біледі:  Магнитті жəне 

оптикалық аудио жəне бейне 

жазбаны жазу жəне ойна-

ту аралас құрылғыларының 

радиоэлементтерінің гра-

фиктік таңбалары.  Магнитті 

жəне оптикалық аудио жəне 

бейне жазбаны жазу жəне ой-

нату аралас құрылғыларының 

техникалық терминдері мен 

сызбалары,  құрылымдық

монтаждық, ұстанымдық жəне 

электрлік сызбалары

2.1  Магнитті жəне оптикалық аудио жəне 

бейне жазбаны жазу жəне ойнату аралас 

құрылғыларының радиоэлементтерінің 

графиктік таңбалары.

2.2  Магнитті жəне оптикалық аудио жəне 

бейне жазбаны жазу жəне ойнату аралас 

құрылғыларының техникалық терминдері 

мен сызбалары

2.3 Магнитті жəне оптикалық аудио 

жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату 

аралас құрылғыларының құрылымдық, 

монтаждық, ұстанымдық жəне электрлік 

сызбалары

ОН3 біледі:

Радиожиілік белгісі көздері

Радиоқабылдағыш 

сезімталдығы. Күшейетін 

жиіліктердің жұмыс ауқымы. 

Көлбеу-жолды оптикалық 

жазу ұстанымы.

Автоматты реттеу жүйесі.

Бейне жəне дыбыс жазбасын 

оптикалық жазу жəне ойнату 

ұстанымы.

3.1 Радиожиілік белгісі көздері

3.2Радиоқабылдағыш сезімталдығы.

3.3 Дыбысты магнитті жазу жəне ойнату.

3.4  Көлбеу-жолды оптикалық жазу 

ұстанымы жəне бейне белгіні екі айналма-

лы баспен ойнату.

3.5 Автоматты реттеу жүйесі.

3.6 Бейне жəне дыбыс жазбасын 

оптикалық жазу жəне ойнату ұстанымы.

ОН4 біледі:  бейне жəне аудио 

жазбасын оптикалық жазу 

жəне ойнату ұстанымы

 Оптикалық жəне маг-

нитті аудио жəне бейне 

белгілерді жазу жəне ой-

нату құрылғыларында 

қолданылатын радио элемент-

тері, транзисторлар жəне ми-

кросызбалар. 

4.1 Əмбебап күшейткіштердің типтік сыз-

баларын анықтау

 4.2 Өшіру жəне магниттеу 

генераторларының типтік сызбаларын 

анықтау 


4.3 аудио жəне бейне белгіні жазу 

ұстанымдары.

4.4 САР белгілерін алу жəне өңдеу 

4.5  Оптикалық жəне магнитті аудио 

жəне бейне белгілерді жазу жəне ойнату 

құрылғыларында қолданылатын радио эле-

менттері, транзисторлар жəне микросызба-

лар


36

ОН5 жасай алады: 

жинақталған жұмыс сипатта-

масы деректерін пайдалану,  

Магнитті жəне оптикалық 

жазу жəне ойнату аралас 

құрылғыларында жүргізілген 

өлшеулерге талдау жасау .

5.1 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғы тораптарының 

дұрыстығын анықтау.

5.2  Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғылардың радио эле-

менттерін тексеру

5.3  Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғылардың жұмыс ре-

жимдерін өлшеу əдістемесін пайдалану.

5.4 жинақталған жұмыс сипаттамасы дере-

ктерін пайдалану. 

5.5. Магнитті жəне оптикалық жазу 

жəне ойнату аралас құрылғыларында 

жүргізілген өлшеулерге талдау жасау.

ОН6 жасай алады: Магнитті 

жəне оптикалық жазу жəне ой-

нату аралас құрылғыларының 

жұмысына диагностика жасау, 

Магнитті жəне оптикалық 

жазу жəне ойнату аралас 

құрылғыларының жұмысына 

баға беру.  Магнитті жəне 

оптикалық жазу жəне ойна-

ту аралас құрылғыларының 

жұмысының ақаулықтарын 

анықтау,  Магнитті жəне 

оптикалық жазу жəне ойнату 

аралас құрылғыларының ра-

диоэлементтерін бөлшектеу 

мен монтаждау 

6.1  Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғыларының жұмысына 

диагностика жасау.

6.2 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғыларының жұмысына 

баға беру.

6.3  Магнитті жəне оптикалық жазу 

жəне ойнату аралас құрылғыларының 

жұмысының ақаулықтарын анықтау .

6.4  Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғыларының радиоэле-

менттерін бөлшектеу мен монтаждау 

6.5.  Магнитті жəне оптикалық жазу жəне 

ойнату аралас құрылғыларын жөндеу жəне 

баптауды жүзеге асыру

Кəсіби модульдер

КМ 03. ЭСТ жəне сұйық кристалды, плазмалық жəне LED панелді 

телевизиялық аппаратураны жөндеу, реттеу жəне баптау.

Біліктілігі: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

1.1 Модуль  мақсаты  жəне  міндеті: - аталмыш  модуль  білім  алушыға 

телевизиялық аппаратура жөндеу, баптау, қолдану саласы, жөндеу жүргізу 

кезіндегі  тəжірибелік  дағдылар,  телевизиялық  аппаратураны  жөндеу, 

баптау жəне реттеу, жөндеу жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

аспаптарын  игеру,  ЭСТ  жəне  сұйық  кристалды,  плазмалық  пен  LED 

панелді телевизиялық аппаратурасын баптау мен реттеу түсінігін береді.


37

1.2 Модульге қысқаша шолу

Аталмыш модуль телевизиялық аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу үшін 

қажетті жұмыстардың нəтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды.1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Электрондық құрылғылардың сызбалары мен үлгілері; 

–  Телевидение;

–  Радиоэлектроншыа мен радиоэлектроншыалық құрылғылар негізі;

–  Электрлік радиолық өлшеу;

–  Арнайы технология.

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу жəне 

қызмет көрсету шебері біліктілігі бойынша

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 біледі: телевизиялық 

аппаратураны жөндеу пен 

реттеу кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы

1.1  телевизиялық аппаратураның 

оқшаулануының бұзылысын анықтау.

1.2  телевизиялық аппаратураны жөндеу 

үшін құралды қолдану.

1.3  электр тоғымен жарақаттану себеп-

терін анықтау.

1.4  арнайы киімді пайдалану.

1.5  электр тоғынан жарақаттанудан элек-

трлік қорғаныс құралдарын пайдалану.

1.6  электр тоғымен жарақаттанған кезде 

алғашқы медициналық көмекті көрсету

1.7  өрт сөндірудің алғашқы құралдарын 

пайдалану.

ОН2 біледі: Телевизиялық 

аппаратураның радио 

элементтерінің графикалық 

бейнелерін. Телевизиялық 

аппаратураның алуан 

түрлерінің техникалық тер-

миндері мен сызбалары, 

құрылымдық, құрастыру 

жəне түбегейлі электрлік 

сызбаларын

2.1 Телевизиялық аппаратураның радио 

элементтерінің графикалық белгілері.

2.2 Телевизиялық аппаратураның алуан 

түрлерінің техникалық терминдері мен сыз-

балары.

2.3 Телевизиялық аппаратураның құрылымдық, құрастыру жəне түбегейлі 

электрлік сызбалары.38

ОН3 біледі: Телевидениенің 

физикалық негіздерін. 

Түрлі түсті телевидениенің 

бейнелерінің сигналдарының 

қалыптасуын. Ажырату 

құрылғылары. Ажырату 

құрылғыларын синхрондау. 

Импульстік генераторлар. 

Телевизиялық сигналдың 

қасиеті мен сипаттамасы.

3.1 Телевизиялық сигналдардың көздері.

3.2 Телевизиялық қабылдағыштың 

бейнесінің сапасын бағалау.

3.3 Телевизиялық қабылдағыштың бапта-

уын жасау.

3.4 Түрлі-түсті телевидениенің бейнесінің 

сигналының қалыптасу қағидасы.

3.5 Ажыратуға арналған кернеудің 

қалыптасу қағидасы.

3.6 Түрлі-түсті бейнелі теледидардың 

функционалдық мүмкіндіктерін анықтау.

ОН4біледі: Э.С.Т. түрлі-

түсті бейненің қалыптасуын. 

LED мониторларда  түрлі-

түсті бейненің қалыптасуын. 

Телевизиялық аппарату-

рада қолданылатын радио 

элементтерді, транзистор-

ларды, микросызбаларды. 

Телевизиялық аппаратураның 

типтік сызбалары жəне 

кіші мен кадрлық жаймалар 

генераторының сызбасы.

4.1Телевизиялық аппаратураның типтік сыз-

баларын анықтау.

4.2  Кіші  жəне  кадрлық  жаймалардың 

генераторларының типтік сызбасын анықтау.

4.3 Э.С.Т. түрлі-түсті бейненің қалыптасуы.

4.4  LED мониторларда түрлі-түсті бейненің 

қалыптасуы.

4.5 Телевизиялық аппаратурада 

қолданылатын радио элементтер, транзи-

сторлар, микросызбалар.

ОН5 істей ала-

ды:  Жұмыстың жиілік 

сипаттамаларының 

жинақталған деректерін 

қолдану, телевизиялық ап-

паратураны жөндеу мен 

реттеу кезінде жүргізілген 

өлшеулердің талдауын 

жүзеге асыру.

5.1 Телевизиялық аппаратураның 

тораптарының дұрыстығын анықтау.

5.2 Телевизиялық аппаратураның радио эле-

менттерін тексеруді жүргізу.

5.3 Телевизиялық аппаратураның жұмыс ре-

жимін өлшеу əдістемесін қолдану.

5.4 Жұмыстың жиілік сипаттамаларының 

жинақталған деректерін қолдану.

5.5. Телевизиялық аппаратураға жүргізілген 

өлшеулерді талдауды жүзеге асыру.

ОН6істей алады: 

Телевизиялық аппаратураның 

жұмысын диагностика-

лау. Телевизиялық аппа-

ратура жұмысын бағалау. 

Ақаулықтарды табу жəне 

телевизиялық аппаратура-

ны жөндеу, телевизиялық 

аппаратураның радио эле-

менттерін бөлшектеу мен 

құрастыруды жүзеге асыру.

6.1 Телевизиялық аппаратураның жұмысын 

диагностикалау.

6.2  Телевизиялық аппаратура жұмысын 

бағалау .

6.3 Телевизиялық аппаратураның тораптары 

мен блоктарының ақаулықтарын табу.

6.4  телевизиялық аппаратураның радио 

элементтерін бөлшектеу мен құрастыруды 

жүзеге асыру .

6.5. телевизиялық аппаратураны жөндеу 

мен баптауды жүзеге асыру.39

Кəсіби модульдер

КМ-04 Модуль «Сандық дыбыс жəне бейне жазба аппаратурасын 

жөндеу»

Біліктілігі       Техник-электроншы

Мақсаты жəне міндеті

Аталмыш  модуль  білім  алушыларға  сандық  дыбыс  жəне  бейне  жазба 

аппаратурасын жөндеуге арналған білімдерді алу мүмкіндігін береді.

Модульге кіріспе

Аталмыш модуль білім алушыларға дыбыс жəне бейне жазбаның сандық 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу, қолдану саласы, жөндеген кездегі 

тəжірибелік  дағдылар,  дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын 

баптау  мен  реттеу,  дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын 

жөндеу, баптау жəне реттеуді жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтау 

аспаптарын игеру түсініктерін береді.

Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне 

реттеу үдерісінде дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу 

кезінде  қолданылатын  баптау  құралдары  мен  техникалық  жабдықтарын 

пайдаланумен  айналысатын  білім  алушыларға  жарамды.  Модуль  білім 

алушылар басында таныс емес материалдар мен мəселелерді қатарын қамтуы 

мүмкін.

Аталмыш  модуль  білім  алушыларға  дыбыс  жəне  бейне  жазбаның сандық аппаратурасының құрылысы мен жұмысын, олардың техникалық жəне 

электрлік  сипатын  анықтау  мен  сипаттауға;  қолдану  саласы  мен  пайдалану 

əдістерін білуге, олардың тағайындалуына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.

Білім  алушылар  өздерінің  өткізгіштік  жəне  жартылай  өткізгіштік 

материалдардың, бейөткізгіштердің физикалық, механикалық жəне электрлік 

қасиеттерін, құрылымдық талаптар, шығындар мен электрлік материалдардың 

болуы  мен  сəйкестігі  түсініктерін  дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу үдерісінде қолданатын болады.

Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың 

сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері 

көрсетілетін  жəне  сипатталатын  болады,  бұл  білім  алушыларға  болашақта 

олардың  бұзылуына  алып  келетін  жəне  оларда  болатын  үдерістерді  тануға 

мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау 

дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын  жөндеу,  баптау  жəне 

реттеу үдерісінде маңызды рөл алады.

Өндірістік оқыту үдерісінде дыбыс жəне бейне жазбаның сандық 

аппаратурасын жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде қолданылатын 

аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық құрылғылармен жұмыс 

жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу кезіндегі техника қауіпсіздігі 

əдістерін, дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, 

баптау жəне пайдалану əдістемесін  игеруді қарастырады. 

Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:

1.  Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне 


40

пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.

2.  Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасы кезінде қолданылатын 

радио  элементтерінің  құрылымын,  олардың  электрлік,  магниттік,  жылу, 

механикалық жəне физикалық-химиялық сипатын білу.

3.  Дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасы  құрылғысының 

құрылымын, жұмысын жəне жіктелуі білу.

4.  Дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын  реттеу,  баптау, 

ақаулықтарды анықтау кезінде бақылау-өлшеу құралдарын қолдану білу.

5.  Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне 

реттеу жұмыстарын жасай алу.

Модуль мазмұны.

1.  Дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын  жөндеу,  баптау 

жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.

Электрлік  қауіпсіздік:  электр  тоғының  адам  ағзасына  əсері:  қызулық, 

электролиздік  жəне  биологиялық.  Жергілікті  (электрлік  жарақат)  немесе 

жалпы (электрлік соққы).

Электр тоғымен жарақаттанудың үш дəрежесі:

1.  Шекті сезінерлік тоқ.

2.  Шекті жібермейтін тоқ.

3.  Шекті фибрилляциялық тоқ.     

Электр тоғымен жарақаттанудың басты себептері.

Техникалық 

құралдар 

мен 


қорғаныс 

əдістерін 

қолдану, 

ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.

Өрт қауіпсіздігі: Өрттің туындауының негізгі себептері.

Өртті сөндірудің алғашқы құралдары. Өрт болған жағдайда əрекет ету 

тəртібі.  Өрт кезінде эвакуациялау жоспары.

2.  Дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратурасын  құрастыру 

кезінде  қолданылатын  радио  элементтерінің  құрылысын,  олардың 

электрлік,  магниттік,  жылулық,  механикалық  жəне  физикалық-

химиялық сипаты.

Радиоматериалдардың 

физикалық 

қасиеті: 

Бейөткізгіштердің 

негізгі  қасиеттері:  бейөткізгіштік  материалдар,  органикалық  полимерлер, 

керамикалық  бейөткізгіштік  материалдар.  Слюда  жəне  слюдалық 

материалдар.

Өткізгіш  материалдар:  өткізгіштің  негізгі  параметрлері,  жоғары 

өткізгішті  материалдар,  өткізгіштен  тыс,  жоғары  кедергілі  материалдар, 

байланыс материалдары, дəнекерлеу үшін пайдаланылатын дəнекер.

Жартылай  өткізгіш  материалдар:  жартылай  өткізгіштердің  негізгі 

параметрлері,  жеке  жəне  қоспалы  жартылай  өткізгіштер,  жартылай 

өткізгіштердегі  негізгі  əсерлер  жəне  олардың  қолданылуы,  қарапайым 

жартылай өткізгіштер, жартылай өткізгішті химиялық байланыстар, жартылай 

өткізгіш кешендер.

Магниттік  материалдар:  магниттік  материалдар  параметрлері, 

ферромагнетиктердің  қисық  магниттеуі,  магнитті  жұмсақ,  магнитті  қатты 

материалдар.


41

Дисперсті-мықты 

композициялық 

материалдар, 

талшықты 

композициялық  материалдар,  металл  емес  негіздегі  композициялық 

материалдар, металл негіздегі композициялық материалдар.

3.Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасы құрылғысын 

құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.

Бақылау  жəне  автоматтандыру  жүйелерінде  тағайындалуы  мен 

қолданылуы: қос полярлы жəне далалық транзисторлар, микроминиатюралық 

жасалған электрондық тізбектердің құрамдауыштары.

Оптоэлектроншыа  құрамдауыштары  мен  ақпаратты  бейнелеудің 

техникалық  құралдары:  оптоэлектроншыа  құрамдауыштары  туралы 

жалпы  мəліметтер,  жарықты  басқару  көздері,  фотоқабылдағыштар,  жарық 

өткізгіштер  жəне  қарапайым  оптрондар,  ақпаратты  бейнелеуге  арналған 

сұйық  кристалды  құралдар,  ақпаратты  бейнелеуге  арналған  газбен 

толтырылған құралдар, ақпаратты бейнелеуге арналған жартылай өткізгішті 

жəне электролюминесцентті құралдар.

Электр сигналдарын күшейткіштер: электр сигналдарын күшейткіштер, 

олардың  негізгі  параметрлері  мен  сипаттамалары,  күшейткіштерге 

қолданылатын  кері  байланыс  теориясы,  қос  полярлы  жəне  далалық 

транзистордардағы күшейткіштер, күшті күшейткіш каскадтар, көп каскадты 

күшейткіштер,  интегралды  атқарымдағы  күшейткіштер,  операциялық 

күшейткіштердің  параметрлері  мен  сипаттамалары,  күшейткіштер  беріктігі 

жəне түзету, олардың сипаттары.

Электрлік  сигналдардың  ұқсас  түрлендіргіштері:  интегралдық  жəне 

саралау құрылғылары, белсенді сүзгіштер, электрлік сигналдардың магнитті 

электрондық  түрлендіргіштері,  математикалық  операцияларды  орындайтын 

сигналдардың  көбейткіштері  жəне  құрылғылары,  электрлік  сигналдардың 

детекторлары.

Электрондық кілттер: импульстер, үдерістер жəне қондырғылар туралы 

деректер,  диодты  кілттер,  қос  полярлы  жəне  далалық  транзисторлардағы 

кілттер.


Логикалық  элементтер,  триггерлер,  автогенераторлар:  логикалық 

элементтер,  триггерлер,  симметриялық  емес  триггерлер,  тербеліс 

генераторлары туралы мəліметтер

4.  Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын реттеу, баптау жəне  ақаулықтар  табылған  кезінде  бақылау-өлшеу  құралдарын 

пайдалана алу.

Бақылау-өлшеу  құралдарымен  электронды  блоктар  мен  сызбалардағы 

кереғарлық  пен  кернеуді  анықтау:  кернеуді  өлшеу,  электр  тізбегіндегі 

ақаулықтар,  тіректі  шама  ретінде  алынған  нүкте,  кереғарлық  пен  кернеу 

шамасын анықтайды.

Импульсті жəне сандық сызбаларда ақаулықтарды жүйелік іздеу: сандық 

сызбалардағы кернеу, мүмкін қысқа тұйықталулар мен ішкі үзіктердің əсері, 

сандық сызбада қателерді жүйеленген іздеу, сандық интегралды сызбалардағы 

қателер.


42

5.  Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын реттеу, баптау жəне жөндеуді жасай алу.

Бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдаланумен дыбыс жəне 

бейне жазбаның сандық аппаратурасының жұмыс қабілеттілігін 

диагностикалау:

АБЖ қуат көзін, қоректендіру кернеуі түрлендіргішін, таспалы 

керілген механизмді жəне бейне бастиектерді, басқару батырмаларын, 

басқару платаларын, дисплейді, сыртқы тасымалдағыштарға жалғауға 

арналған коммутациялану құрылғысын, сандыққа аналогты сигналды 

түрлену каналын тексеру.

Дыбыс  жəне  бейне  жазбаның  сандық  аппаратураларын    арнайы 

құралдарды пайдалану арқылы тазалау мен күту.

АБЖ жəне қуаттану кернеуі адаптерін жөндеу мен күту.

ТКМ жəне бейне бастиектердің кристалдарын жөндеу, реттеу жəне 

күту.


Дисплейді жөндеу жəне ауыстыру.

Басқару батырмаларын, басқару платаларын жөндеу жəне ауыстыру.

Сыртқы тасымалдағыштармен жалғауға арналған құрылғыны жөндеу 

жəне ауыстыру.

Шлейфті жəне оған жалғағышты тексеру жəне ауыстыру.

Сандыққа аналогты сигналды түрлену каналын тексеру жəне жөндеу.

Объективті тазалау жəне жөндеу.

Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасының жөндеу 

жұмыстарын жасау кезіндегі қауіпсіздік.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет