Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет4/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Базалық модуьдер

БМ 01. Электрондық құрылғылар монтажы

Біліктіліктер: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды 

жөндеу жəне қызмет көрсету шебері

Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы

1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: 

Аталған  модуль  білім  алушыларға  электронды  құрылғылар  монтажы, 

қолдану  саласы  туралы  түсінік  беріп,  монтаждық  жұмыстарды  орындау 

барысындағы  тəжірибелік  дағдыларын  қалыптастырады,  монтаждық 

жұмыстарды орындау барысында техника қауіпсіздігін сақтауды үйретеді.

1.2.  Модульге қысқаша шолу

Аталған  модуль  электрондық  құрылғыларды    монтаждау,  реттеу  үшін 

қажетті  жұмыстар  нəтижесін,  дағды  мен  білімді  сипаттайды.  Оқушылар 

радиоэлектрлік құрылғыларды реттеу жəне монтаждау барысында алған білім 

мен  тəжірибелік  дағдылар  басқа  пəндерді  оқу  барысында  пайдаланылады. 

Курс  мазмұны  электрлік  терминологияның,  электрлік  сызбаларды  оқудың 

маңыздылығы  мен  электронды  құрылғыларды  пайдалануға  рұқсат  ету 

талаптарын көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар графиктік таңбалармен 

жəне телекоммуникациялық жəне электронды құрылғыларды монтаждау мен 

қызмет көрсету барысында қолданылатын құралдармен таныса алады.1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;

–  Электротехника;

–  Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;

–  Электрлік радио өлшеулер;

–  Арнайы технология.

 


25

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Біліктілік:Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері 

Осы модульді та-

бысты аяқтағаннан 

кейінгі білім 

алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 біледі: Мон-

таждау жұмыстары 

барысындағы 

қауіпсіздік техникасы

1.1 электромагниттік, рентгендік жəне ультракүлгін 

сəулеленудің жоғары деңгейін бағалау.

1.2 ауаны шаң басу деңгейін анықтау жəне 

ашықтықтың əркелкі таралуын анықтау.

1.3 оқу шеберханаларында өрт шығу себептерін 

анықтау.

1.4 алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану.

1.5 электр тоғының ағзаға əсерін түсіндіру.

1.6 электр тоғымен жарақаттану себептерін 

анықтау.

1.7 электр тоғымен жарақаттанудан электрлік 

қорғау құралдарын пайдалану.

1.8 электр тоғымен жарақаттанған жағдайда 

алғашқы медициналық көмек көрсету.

ОН2 біледі: Графиктік 

таңбалар

Техникалық тер-

миндер мен сыз-

балар. Монтаждау 

жұмыстарын орындау.

2.1 Графиктік таңбалар.

2.2 Техникалық терминдер мен сызбалар.

2.3 Құрылымдық жəне монтаждық сызбалар.

2.4 Сымдар мен таңғыштардың шартты графиктік 

белгіленуі.

2.5 Радиоэлементтердің шартты графиктік белгіле-

нуі.


ОН3 біледі жəне 

жасай алады: мон-

таждау жұмыстарын 

орындау бары-

сында электрлік 

құрылғыларды қуаты 

бойынша таңдау

3.1 Қарапайым электрлік сызбаларды есептеу.

3.2 Электрлік құрылғыларды қуаты бойынша 

таңдау.

3.3 Электр заңдары (Ом, Кирхгоф)3.4 Электрлік шамалар.

ОН 4


түсінеді: Радиоэле-

менттерде жүретін 

үдерістер

4.1 Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік, 

трансформаторлар

4.2 Жартылай өткізгіш құралдар

4.3 Радиоэлементтерде өтетін үдерістер.

4.4 Жартылай өткізгіштердің жеке өткізгішті.

4.5 Жартылай өткізгіш түзеткіш диодтар.


26

ОН5 біледі: резистор-

лар жəне конденса-

торлар номиналдары, 

индуктивтілік жəне 

трансформаторлар.

5.1 резисторлар мен конденсаторлар номиналдарын 

анықтау.


5.2 индуктивтілік жəне трансформаторлар.

5.3 радиоэлементтер, таңғыштар мен байланыс 

жүйелерінің жұмыстарын бағалау.

5.4 жартылай өткізгіш құралдарды тексеру

5.5.жүргізілген өлшеулерге талдау жасау

ОН6. 


Жасай алады: 

Радиоэлектр-

лік аппараттарды 

механикалық жəне 

электрлік монтажда-

уды орындау, монта-

жды қадағалау жəне 

тексеру.


6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру

6.2 дəнекерлеу, пісіру əдістерін таңдау.

6.3 монтаждауға арналған байланыс желісін жəне 

радиоэлементерді дайындауды жүзеге асыру.

6.4 Радиоэлектрлік аппараттарды механикалық 

жəне электрлік монтаждау.

6.5. монтажды қадағалау жəне тексеру

Базалық модульдер

БМ 02. Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет көрсетужəне 

жөндеу

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы

1.1 Модуль  мақсаты  жəне  міндеті: - аталған  модуль    білім  алушыларға 

коммутациялық  құрылғыларды  монтаждау,  жөндеу  жəне  қызмет  көрсету 

туралы түсінік береді, коммутациялық құрылғыларды орнату, жөндеу жəне 

қызмет  көрсету  бойынша  дағдыларды  қалыптастырып,  коммутациялық 

құрылғыларды орнату, жөндеу жəне қызмет көрсету барысында қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға үйретеді.1.2 Модульге қысқаша шолу

Аталған  модуль  коммутациялық  құрылғыларды  орнату,  жөндеу 

жəне  қызмет  көрсетуге  арналған  білім  мен  дағдыны,  жұмыс  нəтижелерін 

сипаттайды.  Аталған  курста  алынған  білім  мен  тəжірибелік  дағдыларын 

коммутациялық  құрылғыларды  орнату,  жөндеу  жəне  қызмет  көрсету 

барысында,  радиоэлектрлік  құралдарды  монтаждауда  жəне  басқа  пəндерді 

оқуда  пайдаланады.  Курс  мазмұны  электрлік  терминологияның,  электрлік 

сызбаларды  оқудың  маңыздылығы  мен  электронды  құрылғыларды 

пайдалануға рұқсат ету талаптарын көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар 

графиктік  таңбалармен  жəне  телекоммуникациялық  жəне  электронды 

құрылғыларды  монтаждау,  бақылау,  профилактика    мен  қызмет  көрсету 

барысында қолданылатын құралдармен таныса алады.1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;27

–  Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;

–  Электротехника;

–  Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;

–  Электрлік радио өлшеулер;

–  Арнайы технология.Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

БіліктілікТелекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 біледі: 

Коммутациялық 

құрылғыларды орна-

ту, жөндеу жəне қызмет 

көрсету барысындағы 

қауіпсіздік техникасы

1.1  Коммутациялық құрылғылардың 

оқшаулануы бұзылуын анықтау.

1.2  Коммутациялық құрылғыларды жөндеу 

мен қызмет көрсетуге арналған құралдарды 

пайдалану.

1.3  Электр тоғымен жарақаттану себептерін 

анықтау.


1.4  Арнайы жұмыс киімдерін пайдалану.

1.5  Электр тоғымен жарақаттанудан электр-

лік қорғау құралдарын пайдалану.

ОН2 біледі: 

Коммутациялық 

құрылғылардың графиктік 

таңбалары

2.1 Коммутациялық құрылғылардың графиктік 

таңбалары.

2.2 Техникалық терминдер жəне 

коммутациялық құрылғылар сызбалары.

2.3 Құрылымдық, монтаждық, ұстанымдық 

жəне электрлік сызбалар. 

ОН3біледі: 

Коммутациялық 

құрылғыларды есеп-

теу жəне олардың 

тағайындалуы. 

Коммутациялық 

құрылғыларға қойылатын 

талаптар.

3.1 Коммутациялық құрылғыларды есептеу

3.2 Қуаты бойынша коммутациялық 

құрылғылар мен электрлік құрылғыларды 

таңдау.

3.3 коммутациялық құрылғыларда өтетін үдерістер

3.4 коммутациялық құрылғыларға қойылатын 

талаптар

3.5 коммутациялық құрылғылардың 

тағайындалуы


28

ОН4 біледі: Қосқыштар, 

сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар. 

Реле, топтық ауыстырып 

қосқыштар

4.1 Қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар

4.2 Реле, топтық ауыстырып қосқыштар

4.3 Реле, қосқыштар жəне сөндіргіштерді ауы-

стырып қосу ұстанымдары

4.4 Ажыратқыштар жəне таңғыштар

4.5 ажыратылатын жəне ажыратылмайтын 

жалғаулар

ОН5 біледі: қосқыштар, 

сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар 

түрлері. 

Реле, топтық ауыстырып 

қосқыштар өлшемдері но-

миналдары

5.1 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар түрлерін анықтау.

5.2 Реле, топтық ауыстырып қосқыштар

5.3 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар, реле жұмыстарын 

бағалау. 

5.4 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып 

қосқыштар, геркондар, релені тексеру

5.5. жүргізілген өлшеулерге талдау жасауЖасай алады: жұмыс 

орнын ұйымдастыру, 

коммутациялық 

құрылғыларға арналған 

дəнекерлеу, жапсыру 

əдістері мен флюстерді 

таңдау, коммутациялық 

құрылғыларды 

монтаждауға дайын-

дау, коммутациялық 

құрылғылардың 

механикалық  жəне элек-

трлік монтажын жүзеге 

асыру, коммутациялық 

құрылғыларға қызмет 

көрсету, бақылау жəне тек-

серуді орындау

6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру

6.2 коммутациялық құрылғыларға арналған 

дəнекерлеу, жапсыру əдістері мен флюстерді 

таңдау

6.3 коммутациялық құрылғыларды монтаждауға дайындау

6.4 коммутациялық құрылғылардың 

механикалық  жəне электрлік монтажын 

жүзеге асыру

6.5. коммутациялық құрылғыларға қызмет 

көрсету, бақылау жəне тексеруді орындауБазалық  модульдер

БМ 03. Қорек көздерін жөндеу жəне баптау

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы

1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модуль  білім алушыларға қорек 

көздерін жөндеу жəне реттеу туралы түсінік береді, қорек көздерін реттеу 

жəне жөндеу бойынша дағдыларды қалыптастырып, қорек көздерін реттеу 

жəне жөндеу барысында қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйретеді.29

1.2 Модульге қысқаша шолу

Аталған  модуль  қорек  көздерін  реттеу  жəне  жөндеуге  арналған 

білім  мен  дағдыны,  жұмыс  нəтижелерін  сипаттайды.  Аталған  курста 

алынған  білім  мен  тəжірибелік  дағдыларын  қорек  көздерін  реттеу  жəне 

жөндеу  барысында,  басқа  пəндерді  оқуда  пайдаланады.  Курс  мазмұны 

электрлік терминологияның, электрлік сызбаларды оқудың маңыздылығы 

мен  электронды  құрылғыларды  пайдалануға  рұқсат  ету  талаптарын 

көрсетеді.  Оқу  үдерісінде  білім  алушылар  графиктік  таңбалармен  жəне 

телекоммуникациялық жəне қорек көздерін реттеу жəне жөндеу барысында 

қолданылатын құралдармен таныса алады.1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;

–  Электротехника;

–  Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;

–  Электрлік радио өлшеулер;

–  Арнайы технология.

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Біліктілік:Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1  Қорек көздерін реттеу 

жəне жөндеу барысындағы 

қауіпсіздік техникасы

1.1  Қорек көздерінің оқшаулануы 

бұзылуын анықтау.

1.2  Қорек көздерін реттеу жəне 

жөндеуге арналған құралдарды пайдалану.

1.3  электр тоғымен жарақаттану себеп-

терін анықтау

1.4  арнайы жұмыс киімін пайдалану

1.5  электр тоғымен жарақаттанудан 

қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын 

пайдалану.

1.6  электр тоғымен жарақаттанған 

жағдайда алғашқы медициналық қызмет 

көрсету

1.7  алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану.

30

ОН2 біледі: Қорек көздері 

радиоэлементтерінің графиктік 

таңбалары.

Əр түрлі қорек көздерінің 

техникалық терминдері мен 

сызбалары, ұстанымдық жəне 

электрлік сызбалары

2.1 Қорек көздері радиоэлементтерінің 

графиктік таңбалары.

2.2 Əр түрлі қорек көздерінің техникалық 

терминдері мен сызбалары.

2.3 Құрылымдық, монтаждық,  

ұстанымдық жəне электрлік сызбалары.

ОН3 біледі: Электрлік раз-

ряд. Потенциалдар айы-

рымы. ЭДС. Айнымалы тоқ 

тізбектеріндегі қорек көздері. 

Тұрақты тоқ тізбектеріндегі 

қорек көздері.

3.1 Электрлік разряд. Потенциалдар айы-

рымы. ЭДС.

3.2 Айнымалы тоқ тізбектеріндегі қорек 

көздері.


3.3 Тұрақты тоқ тізбектеріндегі қорек 

көздері.


3.4 Қорек көздерін есептеу

3.5 Екінші ретті қорек көздері

ОН4 біледі: Трансформа-

торлар, жартылай өткізгішті 

қорек көзі түзеткіштері. 

Қорек көздері кернеуін 

тұрақтандырғыштар. Импуль-

сті қорек көзінің жұмысы.

4.1 Трансформаторлар, жартылай 

өткізгішті қорек көзі түзеткіштері.

 4.2 Қорек көздері кернеуін 

тұрақтандырғыштар. 

4.3 Импульсті қорек көзінің жұмысы.

4.4 импульсті қорек көзінде өтетін 

үдерістер жəне құрамдауыш бөліктер. 

4.5 қорек көздерінің жұмыс кернеуі

ОН5 жасай алады: 

қорек көздерінің радио 

элементтерінің дұрыстығын 

анықтау, қорек көзінің 

жұмысын бағалау, қорек 

көзінің жеке тораптарының 

жұмысының деректерін алу, 

қорек көзінің жинақталған 

сипаттамасы деректерін пайда-

лану. Қорек көзіне жүргізілген 

өлшеулерге талдау жасау.

5.1 қорек көздерінің радио элементтерінің 

дұрыстығын анықтау. 

5.2 қорек көзі радиоэлементтерінің 

жұмыстарын тексеру.

5.3 қорек көзінің жеке тораптарының 

жұмысының деректерін алу.

5.4 қорек көзінің жинақталған сипаттама-

сы деректерін пайдалану. 

5.5. Қорек көзіне жүргізілген өлшеулерге 

талдау жасау. 

ОН6


жасай алады: жұмыс орнын 

ұйымдастыру, қорек көзінің 

жұмысын бағалау, қорек 

көзінің ақаулықтарын анықтау, 

радиоэлементтерді бөлшектеу 

мен монтаждау, қорек көздерін 

жөндеу мен баптауды орындау.

6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру.

6.2 қорек көзінің жұмысын бағалау

6.3 қорек көзінің ақаулықтарын анықтау.

6.4 радиоэлементтерді бөлшектеу мен 

монтаждау.

6.5. қорек көздерін жөндеу мен баптауды 

орындау.


31

Кəсіби модульдер

КМ 01. Төмен жиілікті күшейткішті орнату, жөндеужəне баптау.

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

1.1 Модуль  мақсаты  жəне  міндеті: - аталған  модуль    білім  алушыларға 

төмен  жиілікті  күшейткішті  жөндеу,  баптау  жəне  реттеу  туралы  түсінік 

береді, төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеу бойынша 

дағдыларды қалыптастырып, төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау 

жəне реттеу барысында қауіпсіздік ережелерін сақтауға жəне құралдарды 

пайдалануға үйретеді.1.2   Модульге қысқаша шолу

Аталған  модуль  төмен  жиілікті  күшейткішті  жөндеу,  баптау  жəне 

реттеуге    арналған  білім  мен  дағдыны,  жұмыс  нəтижелерін  сипаттайды. 

Аталған курста алынған білім мен тəжірибелік дағдыларын төмен жиілікті 

күшейткішті  жөндеу,  баптау  жəне  реттеуде  жəне  басқа  пəндерді  оқуда 

пайдаланады.  Курс  мазмұны  электрлік  терминологияның,  электрлік 

сызбаларды  оқудың  маңыздылығы  мен  электронды  құрылғыларды 

пайдалануға  рұқсат  ету  талаптарын  көрсетеді.  Оқу  үдерісінде  білім 

алушылар графиктік таңбалармен жəне телекоммуникациялық жəне төмен 

жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеу барысында қолданылатын 

құралдармен таныса алады.

1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;

–  Электротехника;

–  Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;

–  Электрлік радио өлшеулер;

–  Арнайы технология.


32

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі білім 

алушының оқыту нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 біледі: Төмен жиілікті 

күшейткішті жөндеу, баптау 

жəне реттеу барысындағы 

қауіпсіздік техникасы

1.1 


Қорек көздерін жөндеуге арналған 

құралдар мен құрылғыларды пайдалану.

1.2 

төмен жиілікті күшейткішті оқшаулауының бұзылуын анықтау.

1.3 


электр тоғымен жарақаттану себеп-

терін анықтау

1.4 

арнайы жұмыс киімін пайдалану1.5 

электр тоғымен жарақаттанудан 

қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын 

пайдалану.

1.6 

электр тоғымен жарақаттанған жағдайда алғашқы медициналық қызмет көрсету

ОН2 біледі: Төмен 

жиілікті күшейткіш 

радиоэлементтерінің гра-

фиктік таңбалары. Төмен 

жиілікті күшейткіштердің əр 

алуан түрлерінің техникалық 

терминдері мен сызбалары, 

ұстанымдық жəне электрлік 

сызбалары

2.1  Төмен жиілікті күшейткіш 

радиоэлементтерінің графиктік таңбалары.

2.2  Төмен жиілікті күшейткіштердің əр алу-

ан түрлерінің техникалық терминдері мен 

сызбалары .

2.3 Төмен жиілікті күшейткіштердің 

монтаждық,  ұстанымдық жəне электрлік 

сызбалары

ОН3 біледі: Төмен жиілік 

белгілері көздері. Күшейетін 

жиіліктердің жұмыс 

ауқымы. Амплитудалардың 

динамикалық ауқымы, но-

миналды шығыс кернеуі, 

төмен жиілікті күшейткіштің 

сезімталдығы, меншікті шуы 

жəне фоны мен өздігінен қозуы

3.1 Төмен жиілік белгілері көздері

3.2 Күшейетін жиіліктердің жұмыс ауқымы.

3.3 Амплитудалардың динамикалық 

ауқымы.

3.4 Номиналды шығыс кернеуі.3.5  сезімталдығы, меншікті шуы жəне 

фоны мен өздігінен қозуы .

ОН4 біледі: биполярлы 

транзистордағы күшейткіш 

каскадтардың тип-

тік сызбалары, далалық  

транзистордағы күшейткіш 

каскадтардың типтік сызба-

лары

4.1  биполярлы транзистордағы күшейткіш каскадтардың типтік сызбаларын анықтау.

 4.2  далалық  транзистордағы күшейткіш 

каскадтардың типтік сызбаларын анықтау.

4.3 Операциялық күшейткіштердің күшейту 

каскадтарының сызбасын түсіндіру.

4.4 Графиктік эквалайзер сызбасы.

4.5 Төмен жиілікті күшейткіштерде 

қолданылатын радиоэлементтер, транзи-

сторлар, микросызбалар.


33

ОН5


жасай алады: Төмен 

жиілікті күшейткіштің 

радио элементтерінің 

дұрыстығын анықтау. Қорек 

көзінің радиоэлемент-

терін тексеруді жүргізу. 

Күшейту каскадындағы 

транзистордың жұмыс режи-

мін өлшеу əдісін пайдалану.

жинақталған жұмыс сипатта-

масы деректерін пайдалану, 

төмен жиілікті күшейткіш 

жүргізген өлшеулерге талдау 

жасау


5.1 Төмен жиілікті күшейткіштің радио 

элементтерінің дұрыстығын анықтау. 

5.2 Қорек көзінің радиоэлементтерін тексе-

руді жүргізу.

5.3Күшейту каскадындағы транзистордың 

жұмыс режимін өлшеу əдісін пайдалану.

5.4 жинақталған жұмыс сипаттамасы дерек-

терін пайдалану. 

5.5.  төмен жиілікті күшейткіш жүргізген 

өлшеулерге талдау жасау

ОН6 жасай алады: Төмен 

жиілікті күшейткіш 

жұмысына диагности-

ка жасау. Төмен жиілік-

ті күшейткіш жұмысына 

баға беру.  Төмен жиілік-

ті күшейткіш ақаулығын 

анықтау, радиоэлементтерді 

бөлшектеу мен монтаждау, 

төмен жиілікті күшейткішті 

жөндеу, баптау жəне реттеуді 

жүзеге асыру. 

6.1Төмен жиілікті күшейткіш жұмысына ди-

агностика жасау.

6.2Төмен жиілікті күшейткіш жұмысына 

баға беру

6.3Төмен жиілікті күшейткіш ақаулығын 

анықтау.


6.4 төмен жиілікті күшейткіштің радиоэле-

менттерін бөлшектеу мен монтаждау.

6.5.  төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, 

баптау жəне реттеуді жүзеге асыру.Кəсіби модульдер

КМ 02. Аралас құрылғыларды, магнитті жəне оптикалық дыбыс,  бейне 

жазбу құрылғыларын орнату,жөндеу жəне баптау.

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу 

жəне қызмет көрсету шебері

1.1 Модуль  мақсаты  жəне  міндеті: - аталған  модуль    білім  алушыларға 

магнитті  жəне  оптикалық  аудио  жəне  бейне  жазбаны  жазу  жəне  ойнату 

аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау туралы түсінік береді, 

магнитті  жəне  оптикалық  аудио  жəне  бейне  жазбаны  жазу  жəне  ойнату 

аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау бойынша дағдыларды 

қалыптастырып, магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне жазбаны жазу 

жəне ойнату аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау барысында 

қауіпсіздік ережелерін сақтауға жəне құралдарды пайдалануға үйретеді.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет