Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

БЖМ-01 Электрон-ды 

құрылғы-лар мон-

тажы

Электронды құрыл-

ғылар монтажы 

ұғымы, қолдану 

саласы, монтаждық 

жұмыстарды орын-

дау барысын-дағы 

тəжірибелік дағдылар, 

монтаждау жұмыс-

тарын орындау ба-

рысында қауіпсіздік 

құралдарын пайдалану

-Еңбекті қорғау саласындағы негізгі 

бағыттар


- Электрлік құралмен жұмыс 

барысындағы қауіп  туралы негізгі 

мəліметтер. 

-Қауіпті кернеу

- Электро-монтаждық жұмыстарды 

орындау барысындағы қауіпсіздік 

құралдары

- слесарлық жұмыстарды орындау 

барысындағы ҚТ

-  монтаждау жұмыстарын орындау 

барысындағы ҚТ 

-  дəнекерлеу жұмыстарын орындау 

барысындағы ҚТ

- электро-механикалық құрылғымен 

жұмыс барысындағы ҚТ

- дəнекерлеу станциялары-мен жұмыс 

барысындағы ҚТ

- статикалық электрден қорғау 

- экологиялық қауіпсіздік, сызбаларды 

ресімдеу ережелері;

 Техникалық бөлшектер сызу құрылымы 

мен геометриялық ережелері,

-электрлік сызбаларды белгілеу;

-монтаждау жұмыстарын орындауға 

арналған құралдар мен жабдықтар;

-электронды элементтерді дəнекерлеу 

түрлері мен тəсілдері

- дəнекерлеуге арналған материалдар

- монтаждау алдында элементтерді тек-

серу əдістері

- халықаралық стандарттар мен ӨЖ 

бірліктеріне сəйкес терминология жəне 

өлшем бірліктері

-қарапайым электр-

лік сызбаларды оқу 

-монтаждау 

жұмыстарын 

орындауға қажетті 

құралдар мен мате-

риалдарды пайда-

лану

- монтаждау алдын-да радиоэлементтер-

ді тексеру

-қауіпсіздік техника-

сын сақтау

-топта жұмыс жасай 

білу


-электрлік заңдарды 

түсіндіру (Ом, Кир-

хгоф)

-электрлік шамалар-ды пайдалану.

-электрлік сыз-

балар-ды оқу

-монтаж-дау 

жəне монтаж-

далған элемент-

тер сапасын 

тексеру


-анықтал-ған 

ақаулық-тарды 

жою

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

БҚ 2.7


КҚ 2.1

КҚ 2.2


КҚ 2.3

КҚ 2.4


БЖМ-02 Коммута-

циялық құрылғы-

ларды орнату, қызмет 

көрсету жəне жөндеу

Коммутациялық 

құрылғыларды мон-

таждау, жөндеу жəне 

қызмет көрсету, 

қолдану саласы,  орнату, 

жөндеу жəне қызмет 

көрсету барысын-

дағы  дағдылар, 

құралдар-мен жұмыс 

жасау, коммутациялық 

құрылғы-ларды орнату, 

жөндеу жəне қызмет 

көрсету барысын-дағы 

қауіпсіздік техникасы

-Комму-тациялық құрылғыларды монта-

ждау барысындағы қауіпсіздік ережелері

-Комму-тациялық құрылғыларға қызмет 

көрсету барысындағы қауіпсіздік ере-

желері


-Комму-тациялық аппаратура жұмысы 

барысындағы қауіпсіздік ережелері

- комму-тациялық құрылғылар типтері 

жəне олардың электрлік сызбада бел-

гіленуі,

-коммутация-лық құрылғылар-дың 

техникалық сипаттама-лары

- коммута-циялық құрылғыларды орнату 

əдістері

-коммута-циялық құрылғыларға 

техникалық қызмет көрсету жəне 

жөндеу түрлері

- салалық стандартқа сəйкес монтаждау 

ережелері 

 -Комму-тациялық 

құрылғы-ларды 

тағайын-далуы мен 

монтаждау əдісі 

бойына ажырату;

- комму-тациялық 

құрылғыларды мон-

таждау барысында 

қажетті құралдарды 

пайдалану

- ССТ сəйкес жөндеу 

технологиясын 

сақтау

- комму-тациялық құралдарды пай-

даланып электрлік 

сызбаларды оқу

-комму-тациялық 

құрыл-ғыларды 

монтаждау 

қызмет көрсету 

жəне жөндеу

- диагнос-

тикалық жəне 

слесар-лық-

монтаж-дық 

құрал-дарды 

қолдану

- қажетті техника-лық 

құжат-таманы 

ресімдеу

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

БҚ 2.7


13

ПК 2.1


ПК 2.2

ПК 2.3


ПК 2.4

БЖМ-03 Қорек 

көздерін жөндеу жəне 

реттеу

Қорек көздерін жөндеу 

жəне реттеуге қажетті 

дағдылар жəне білік-

тілік. Аталған курстан 

алынған білім жəне 

тəжірибелік дағдыны 

оқушылар  қорек 

көздерін жөндеу жəне 

реттеу барысында 

жəне  басқа пəндерді 

оқуда пайдаланады. 

Курс мазмұны электр-

лік терминоло-гияның 

мазмұнын, электрлік 

сызбаларды электрлік 

құрылғыларды пайда-

лану үшін рұқсат алуды 

қарасты-рады. Оқу 

үдерісінде оқушылар  

графиктік символдар, 

жұмыс ұстаным-дары, 

тексеру əдістері, қорек 

көздерін реттеу жəне 

жөндеу барысындағы 

бақылау əдістерімен 

танысады.

- ҚК жөндеу жəне реттеуге арналған 

жұмыс орнын ұйымдастыру

-Қорек көздерін монтаждау 

барысындағы қауіпсіздік техникасы

- ҚК тексеру барысындағы қауіпсіздік 

техникасы

- ҚК жөндеу барысындағы қауіпсіздік 

техникасы

-Қорек көздерінің радиоэлементтерінің 

графиктік таңбалары

-Электрлік заряд. Потенциал-дар 

айырмашы-лығы. ЭДС. Айнымалы тоқ 

электрлік тізбегіндегі қорек көздері. 

Тұрақты ток электрлік тізбектеріндегі 

қорек көздері

-Трансфор-маторлар, жартылай 

өткізгішті қорек көздерін түзеткіштер. 

Қорек көздері кернеуін тұрақтан-

дырғыштар.  Импульсті қорек көздерінің 

жұмысы

-радио элементтер жəне қорек көздерінің жұмыс ұстанымдары,

-жұмыс орнын ұйымдастыру, қорек көзі 

ақаулығын анықтау əдістемесі.

- құрылым-дық, 

монтаждық жəне 

ұстанымдық əр түрлі 

қорек көздерінің 

электрлік сызбала-

рын пайдалану 

-алғашқы қорек 

көздерін есептеу 

жəне екінші қорек 

көздерін таңдау.

-қорек көздерінің 

жұмыс кернеуін пай-

далану.


-қорек көздері 

радиоэле-

менттерінің 

дұрыстығын 

анықтау, қорек 

көздерінің 

жұмыстарын 

бағалау, қорек 

көздерінің жеке 

тораптары-ның 

жұмыстары де-

ректерін алу, 

қорек  көздерінің 

жинақталған жұмыс 

сипаттамаларын 

пайдалану. 

-жұмыс орнын 

ұйымдас-тыру, қорек 

көзінің жұмысын 

бағалау, қорек 

көздерінің ақаулық-

тарын анықтау, 

радиоэле-менттерді 

бөлшектеу жəне 

монтаждау, 

-  қорек көздерін 

жөндеу жəне баптау

-қорек көзде-

рінің радиоэле-

менттері-нің 

дұрыс-тығын 

анықтау


-қорек көзде-

рінің радио-

элемент-терін 

тексеру,


-жеке қорек 

көздері торапта-

рының дерек-

терін тексеру

- жинақ-талған 

деректер мен 

қорек көзде-

рінің жұмыс 

сипаттамаларын 

пайдалану. 

- жүргізіл-ген 

қорек көздерін 

өлшеуді талдау

- жұмыс орнын 

ұйым-дастыру.

-қорек көздерін 

жөндеу жəне 

баптауды жүзеге 

асыру.

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

БҚ 2.7


Кəсіптік модуль

Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шебері

КҚ 2.1


КҚ 2.2

КҚ 2.3


КҚ 2.4

КМ-01 Төмен жиілік-

ті күшейт-кіштерді 

жөндеу жəне баптау

Дағдылар мен білім 

төмен жиілікті күшейт-

кіштерді баптау жəне 

реттеу үшін қажет. 

Аталған курсты оқу 

барысында алынған 

білім мен тəжірибелік 

дағдыларды оқушылар 

төмен жиілікті 

күшейткіштерді бап-

тау жəне реттеуде, 

басқа пəндерді оқуда 

пайдаланады. Курс 

мазмұны электрлік 

термино-логияның 

мазмұнын, электрлік 

сызбалар-ды электрлік 

құрылғы-ларды пай-

далану үшін рұқсат 

алуды қарастырады. 

Оқу үдерісінде 

оқушылар  графиктік 

символ-дар, жұмыс 

ұстаным-дары, тексеру 

əдістері, төмен жиілікті 

күшейткіштерді реттеу 

жəне жөндеу барысын-

дағы бақылау əдістері-

мен танысады.

-Төмен жиілікті күшейткіштерге 

қызмет көрсету үшін жұмыс орындарын 

ұйымдастыру

- Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу 

жəне қызмет көрсету барысындағы 

қауіпсіздік техникасы

-Статикалық электрден қорғау

- Экологиялық қауіпсіздік

- Төмен жиілікті белгі көздері

. Күшейтілетін жиіліктің жұмыс ауқымы

Амплитудалардың динамикалық ауқымы

-Төмен жиілікті күшейткіштер түрлері

-. Транзистор күшейткіштерінің жұмыс 

ұстанымы


-. Екі тактілі күшейткіштер

-Күшейткіш-тердің фазалық инверсиялық 

каскадтары

-Трансфор-маторлы төмен жиілікті 

күшейткіштер

-Далалық транзисторлардағы 

күшейту каскадтары. -  Операциялық 

күшейткіштердің күшейту каскадтары-

ның сызбасы.

-Графиктік эквалайзер сызбасы

- төмен жиілікті 

күшейткіш-тердің 

құрылым-дық сызба-

ларын оқу

-төмен жиілікті 

күшейт-кіштердің 

ұстанымдық сызба-

ларын оқу

-өлшеу құралдарын 

пайдалану

-төмен жиілікті 

күшейт-кіштердің 

жұмыс режимдерін 

тексеру


-төмен жиілікті 

күшейт-кіштер 

ақаулықтарын 

анықтау


-төмен жиілікті 

күшейт-кіштер 

ақаулық-тарын жою

-жеке қорғаныс 

құрал-дарын 

пайдалану

-электрлік 

құрылғы-


лардың элек-

трлік жəне 

ұстаным-дық 

сызбаларын оқу

-төмен жиілік-

ті күшейт-

кіштерге қызмет 

көрсету


- төмен жиілік-

ті күшейт-

кіштердің 

ақаулық-тарын 

анықтау жəне 

жою


-бақылау-өлшеу 

құрал-дарын 

пайдалану 

Төмен жиілік-

ті күшейт-

кіштерді баптау 

жəне реттеу,

Сипатта-малары 

өлшем-дерін 

алу жəне талдау

-қажетті есепті 

құжатта-маны 

ресімдеу

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

БҚ 2.7


14

ПК 2.1


ПК 2.2

ПК 2.3


ПК 2.4

ПК 2.5


ПК 2.6

ПК 2.7


ПМ-02 Дыбыс пен 

бейнежазбаны маг-

нитті жəне оптика-

лық жазу жəне 

ойнатуға арналған 

аралас құрылғы-

ларды

жөндеу жəне реттеу.

Дыбыс пен бейнежаз-

баны магнитті жəне 

оптикалық жазу жəне 

ойнатуға арналған ара-

лас құрылғыларды

жөндеу жəне рет-

теу барысындағы 

дағдылар-ды қалыптас-

тыруға, Дыбыс пен 

бейнежаз-баны маг-

нитті жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғы-ларды

жөндеу жəне реттеу 

бағытта-рын анықтауға  

жəне Дыбыс пен бейне-

жазбаны магнитті жəне 

оптикалық жазу жəне 

ойнатуға арналған ара-

лас құрылғыларды

жөндеу жəне реттеу 

барысында қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға 

бағыттал-ған

- Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті 

жəне оптикалық жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас құрылғыларды

жөндеу жəне реттеуге арналған жұмыс 

орнын ұйымдастыру

-  Аралас құралдарды жөндеу жəне 

техникалық қызмет көрсету барысындағы  

техника қауіпсіздігі

-Статикалық электрден қорғау

- Аралас құралдарды жөндеу 

барысындағы экология

- Дыбыс пен бейне-

жазбаны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне 

ойнатуға арналған 

тораптарының дұрыс 

жұмысын анықтау

-Дыбыс пен бейне-

жаз-баны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғыларының 

радиоэлементерін 

тексеру


 - Дыбыс пен бейне-

жазбаны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылардың 

жұмыс режимін 

өлшеу əдістемесін 

пайдалану

-жинақталған жұмыс 

сипатта-малары 

туралы деректерді 

пайдалану. 

- Дыбыс пен бейне-

жаз-баны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған ара-

лас құрылғы-

лардың  жүргізген 

өлшеулерін талдау

- Дыбыс пен бейне-

жазбаны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылар-дың 

жұмысына диагно-

стика жасау.

- Дыбыс пен бейне-

жаз-баны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылар-дың 

жұмысын бағалау.

Дыбыс пен бейне-

жаз-баны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылар-дың 

ақаулықта-рын 

анықтау.


Дыбыс пен бейне-

жаз-баны магнитті 

жəне оптикалық 

жазу жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылар-дың 

радио-элементтерін 

құрастыру жəне 

бөлшектеуді жүзеге 

асыру, жөндеу 

жүргізу жəне Дыбыс 

пен бейнежаз-ба-

ны магнитті жəне 

оптикалық жазу 

жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылар-ды 

баптау.


Жеке қорғаныс 

құралда-рын 

қолдану

-электрлік құрылғы-

лардың элек-

трлік жəне 

ұстаным-дық 

сызба-ларын 

оқу


-дыбыс пен 

бейнежаз-баны 

магнитті жəне 

оптикалық жазу 

жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғыларға 

қызмет көрсету

- Дыбыс пен 

бейнежаз-баны 

магнитті жəне 

оптикалық жазу 

жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғылардың 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою


- Дыбыс пен 

бейнежазбаны 

магнитті жəне 

оптикалық жазу 

жəне ойнатуға 

арналған аралас 

құрылғыларды 

баптау, рет-

теу жəне 

жөндеу үшін 

бақылау, өлшеу 

құралдарын 

пайдалану

 -қажетті есепті 

құжаттаманы 

ресімдеу


БҚ 2.1

БҚ 2.2


БҚ 2.3

БҚ 2.4


БҚ 2.5

БҚ 2.6


БҚ 2.7

15

ПК 2.1


ПК 2.2

ПК 2.3


ПК 2.4

ПК 2.5


ПК 2.6

ПК 2.7


ПМ-03ЭСТ жəне 

сұйық кристал-

ды, плазма-лық 

жəне LED панелді 

телевизиялық аппа-

рату-раны жөндеу, 

реттеу жəне баптау.

Аталған курсты оқу 

барысында алынған 

білім мен тəжірибе-

лік дағдылар-ды 

оқушылар телевизия-

лық аппаратураға 

қызмет көрсету жəне 

баптау барысында 

пайдаланады. Курс 

мазмұны электрлік 

терминологияның 

маңыздылығын, элек-

трлік сызбалар-ды 

оқу жəне электронды 

құрылғыларды пай-

далану үшін рұқсат 

алуды қамтиды. Оқу 

үдерісінде оқушылар 

графиктік таңбалармен, 

телевизия-лық 

аппараттарға қызмет 

көрсету жəне рет-

теу, оларды тексеру 

жəне жөндеу жүргізу 

ұстанымдарымен та-

нысады.

- Телевизиялық аппаратураны жөндеу жəне қызмет көрсетуге арналған жұмыс 

орнын ұйымдастыру

- Телевизиялық аппаратураны жөндеу 

жəне қызмет көрсету барысындағы 

қауіпсіздік ережелері

-Статикалық электрден қорғау

- Телевизиялық аппаратураны жөндеу 

барысындағы экология

- Телевизия-лық ап-

паратура тораптары-

ның ақаулықтарын 

анықтау.


Телевизия-лық ап-

паратура радиоэле-

менттерін тексеру.

Телевизия-лық 

аппаратураның 

жұмыс режимдерін 

өлшеу əдістемесін 

пайдалану.

Жиілікті жұмыс си-

паттамалары туралы 

деректер жинау. 

Телевизия-лық 

аппаратураға 

жүргізілген 

өлшеулерді талдау.

Телевизия-лық 

аппаратураға диаг-

ностика жасау.

 Телевизия-

лық аппаратура 

жұмыстарын 

бағалау.


 Телевизия-лық ап-

паратура блоктары 

мен тораптары-ның 

ақаулық-тарын 

анықтау, 

Телевизия-лық 

аппаратура ради-

оэле-менттерін 

монтаждау жəне 

бөлшектеу.

Телевизия-лық ап-

паратураны жөндеу 

жəне баптауды 

жүзеге асыру.

Жеке қорғаныс 

құралда-рын 

пайдалану;

-электрлік 

құрылғылардың 

электрлік жəне 

ұстаным-дық 

сызбаларын оқу

-ЭСТ жəне 

сұйық кри-

сталды, 

плазмалық жəне 

LED панелді 

телевизиялық 

аппаратураға 

қызмет көрсету

- ЭСТ жəне 

сұйық кри-

сталды, 

плазмалық жəне 

LED панелді 

телевизиялық 

аппаратураның 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою


 -ЭСТ жəне 

сұйық кри-

сталды, 

плазмалық жəне 

LED панелді 

телевизиялық 

аппаратураны 

жөндеу, реттеу 

жəне баптау 

барысында 

бақылау, өлшеу 

құралдарын 

пайдалану

-қажетті есепті 

құжаттаманы 

ресімдеу


БҚ 2.1

БҚ 2.2


БҚ 2.3

БҚ 2.4


БҚ 2.5

БҚ 2.6


БҚ 2.7

Біліктілік: Техник –электроншы

16

КҚ 2.4


КҚ 2.5

КҚ 2.6


КҚ 3.1

КҚ 3.2


КҚ3.3

КМ-04 Сандық ды-

быс жəне бейнежазу 

аппаратурасын 

жөндеу

Электрлік 

терминологияның, 

электрлік сызбалар-

дың маңызды-лығы 

мен  электрон-ды 

құрылғы-мен жұмыс 

жасау білікті-лігін 

көрсетуге арналған. 

Оқу үдерісінде 

оқушылар графиктік 

таңбалар-мен, сандық 

дыбыс жəне бейне 

жазу аппараттарына 

қызмет көрсету жəне 

реттеу, оларды тексеру 

жəне жөндеу жүргізу 

ұстанымдарымен та-

нысады.

Бұл жағдайда оқушылар электрон-

ды құрылғыларға 

техникалық қызмет 

көрсету бойынша 

дағдыларды меңгеруге  

бағытталған теориялық 

жəне тəжіри-белік 

білім алады.

- Сандық дыбыс жəне бейнежазу аппара-

турасын жөндеу жəне қызмет көрсетуге 

арналған жұмыс орнын ұйымдастыру

-  Сандық дыбыс жəне бейнежазу аппа-

ратурасын жөндеу жəне қызмет көрсету 

барысындағы қауіпсіздік техникасы

-Жөндеу барысында статикалық электр-

ден қорғау 

- сандық жəне дыбыстық аппаратураны 

жөндеу барысындағы экология-мамандық 

бейіні бойынша 

құрылым-дық жəне 

технология-лық 

құжаттаманы оқу;

-бақылау –өлшеу 

құралдары мен элек-

тронды блоктардағы 

өріс пен кернеуді 

анықтау


-импульсті жəне 

сандық жүйелердегі 

ақаулықтарды 

жүйелі іздеу

Сандық кірік-

тірілген жүйелердегі 

қателіктерді жүйелі 

іздеу.


-сандық жəне 

дыбыстық 

аппаратураның 

жұмыс қабілетіне 

диагностика жасау 

дағдыларын меңгеру.

-Жөнделетін сандық 

құрылғылардың 

ақаулықта-рын 

анықтау


 -Сандық жəне 

дыбыстық 

аппаратура-ға 

қызмет көрсету мен 

жөндеуді арнайы 

құралдарды пайда-

ланып жүзеге асыру, 

тазалау


жеке қорғаныс 

құралда-рын 

қолдану

-электрлік құрылғылардың 

электрлік жəне 

ұстанымдық 

сызбаларын оқу

-сандық жəне 

дыбыстық 

аппаратураға 

қызмет көрсету

- сандық жəне 

дыбыстық 

аппаратура 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою


- сандық жəне 

дыбыстық ап-

парату-раны 

жөндеу, реттеу 

жəне баптауды 

жүзеге асыру 

үшін 

өлшемдерді тал-дау барысын-да 

бақылау-өлшеу 

құрал-дарын 

пайдалану

-қажетті есепті 

құжатта-маны 

ресімдеу, 

жобалық-


құрылым-дық, 

технологиялық 

жəне басқа да 

техника-лық

Құжатта-маны 

норматив-ті 

базаға сəйкес 

əзірлеу.


БҚ 3.1

БҚ 3.2


17

КҚ 2.4


КҚ2.5

КҚ2.6


КҚ3.1

КҚ3.2


КҚ3.3

КМ-05 Жер серіктік 

қабылдау-беру аппа-

раттарын жөндеу

- Жер серіктік қабылдау-беру ап-

параттарын жөндеу жəне қызмет 

көрсетуге арналған жұмыс орындарын 

ұйымдастыру

-Жер серіктік қабылдау-беру аппарат-

тарын жөндеу жəне қызмет көрсету 

барысындағы қауіпсіздік техникасы

-Статикалық электрден қорғау 

-Жер серіктік қабылдау-беру аппарат-

тарын жөндеу жəне қызмет көрсету 

барысындағы экология

Электронды блоктар 

мен сызбалардағы 

өрістер мен полю-

стерді анықтау

-Жер серіктік 

белгі деңгейін 

анықтауға арналған 

құралдарды пайда-

лану 

Жер серіктік антеннаны дəл 

баптауға арналған 

құралдарды пайда-

лану


-Жер серіктік 

қабылдау-беру 

аппараттарының 

жұмыс қабілетін 

диагнистика  жасау 

дағдыларын меңгеру

-Жер серіктік антен-

на құрастыру.

-Жер серіктік 

антенна мен 

құрылғыларды ор-

нату. 


-Жер серіктік 

құрылғылар-ды бап-

тауды жүзеге асыру.

Жер серіктік 

қабылдау-беру ап-

паратта-рын жөндеу 

жəне қызмет көрсету

жеке қорғаныс 

құралдарын 

қолдану


-электрлік 

құрылғылардың 

электрлік жəне 

ұстанымдық 

сызбаларын оқу

-Жер серіктік 

қабылдау-беру 

аппаратта-рына 

қызмет көрсету

- Жер серіктік 

қабылдау-

беру аппарат-

тарының 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою


-жүргізіл-ген 

өлшеулер-

ді талдау 

барысында 

Жер серіктік 

қабылдау-беру 

аппарат-тарын 

жөндеу жəне 

қызмет көрсету 

жəне баптау 

үшін бақылау 

жəне өлшеу 

құрал-дарын 

пайдалану

-қажетті есепті 

құжаттаманы 

ресімдеу

БҚ 3.1


БҚ 3.2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет