Білім алушыларға ақылы негізінде білім беру қызметтерін көрсетудің шарты №жүктеу 171.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі171.85 Kb.

Білім алушыларға ақылы негізінде  

білім беру қызметтерін көрсетудің шарты 

№____________________ 

 

Астана  қ.                                                               

          «___»___________201_ ж. 

 

_______________________________________________________________ негізінде əрекет етуші                                                (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері)

 

___________________________________________________________________________  атынан,                      (басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты) 

бұдан  əрі  «Білім  беру  ұйымы»  деп  аталатын,  мемлекеттік  лицензия  № 0062189 02.07.2008 ж., 

«С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университеті»  АҚ  атынан  Басқарма  төрағасы 

Ақылбек  Қажығұлұлы  Күрішбаев  бір  жағынан  жəне  бұдан  əрі  «Білім  алушы»  деп 

аталатын__________________________________________________________________________

 

                                        (тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

_______________________________________________________________ екінші жақтан, немесе 

__________________________________________________________________________ негізінде

  

                          (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері)

 

жəне азамат(ша) ____________________________________________________________________ 

                                               (тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

мүддесі үшін əрекет етуші ___________________________________________________________

 

                                           (заңды тұлғасы басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, аты,

 

__________________________________________________________________________________                                              

əкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

атынан, бұдан əрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын 

__________________________________________________________________________________

 

                            (жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) немесе 

__________________________________________________________________________________

 

                                                                заңды тұлғаның атауы) 

екінші жақтан төмендегілер туралы осы шартты жасады.    

1.

 

Шарттың мəні 

 

1.1.Тапсырыс 

беруші 

немесе 


білім 

алушы_______________________________

 

______________________________________________________________________                                

(тегі, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

тапсырады  жəне  төлейді,  ал  «Білім  беру  ұйымы»  білім  алушыға  қорытынды  аттестаттаудан 

өткеннен  соң  жəне  білім  беру  қызметтерін  толық  өтеу  арқылы  оған  тиісті 

біліктілікті________________________________________________________________________         

                                                                               (дəрежені) 

жəне  білім  туралы  құжатты  беру  арқылы  Қазақстан  Республикасының  білім  берудің  жалпыға 

міндетті 

мемлекеттік 

стандартына 

сəйкес 


келетін 

мамандық 

бойынша________________________________________________________________________               

                                                                    (мамандық шифрі мен атауы)

 білім алу ________________________

 

нысаны бойынша оқу процесін ұйымдастыру жəне білім                               (күндізгі, сырттай ) 

алушының білім беру қызметтерін алу бойынша өз міндетіне алады. 

 

2.

 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 

2.1 Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

2.1.1 конкурс қорытындысы бойынша (немесе басқа білім беру ұйымынан ауысу арқылы, 

академиялық  қарыздарын  өтеген  жағдайда)  ол  немесе  тапсырыс  беруші  (өкілі)  білім  беру 


ұйымының  жылдық  төлем  сомасынан 50% мөлшерінде  төлемді  беру  жағдайында  білім  беру 

ұйымының білім алушылар _________________________________________қатарына қабылдау;                                                           (тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

2.1.2  осы  шартты  жасау  кезінде  білім  алушыны  білім  беру  ұйымының  ішкі  қабылдау 

тəртібін  реттейтін  тəртіп  ережелерімен  жəне  білім  беру  ұйымдарына  қабылдау  тəртібін 

реттейтін  басқа  да  нормативтік  құқықтық  актілермен,  сондай-ақ  оқу-тəрбие  процесін 

ұйымдастыру жөніндегі негізгі құжаттармен таныстыру; 

2.1.3  білім  алушыны  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының  талаптарына 

сəйкес даярлауды қамтамасыз ету;  

2.1.4  білім  алушының  оқу  жүктемесінің  көлемін  жəне  сабақ  кестесін  қолданыстағы 

нормативтерге сəйкес үзілістермен анықтау, білім алушының салауатты, қауіпсіз оқу жағдайын 

жасау; 


2.1.5 білім беру ұйымдары кітапхана қорының ақпараттық қорларына, оқулықтарға, оқу-

əдістемелік  кешендер  мен  оқу-əдістемелік  құралдарға  еркін  қол  жеткізуді  жəне  оларды 

пайдалануды қамтамасыз ету; 

2.1.6 білім алушыға оқу бағдарламалары шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін білім 

беру ұйымының басшысы бекіткен жекелеген ережелермен қаралған тəртіпте жəне жағдайларда 

компьютерлік техниканы пайдалану мүмкіндігін беру;  

2.1.7 компьютерлік техниканы сабақ кестесінен тыс уақытта қосымша келісім негізінде 

пайдалануға рұқсат беруге; 

2.1.8 білім беру ұйымының оқу жоспарына сəйкес білім алушының кəсіптік практикадан 

өтуін ұйымдастыру;  

2.1.9  білім  алушыны  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым  министрлігінің 

нормативтік-құқықтық  актілермен  бекітілген  тəртіпте  оның  өтініші  негізінде  білім  алушылар 

қатарына қайта қабылдау жəне оқудан шығару; 

2.1.10  білім  алушыны  бір  мамандықтан  екінші  мамандыққа  немесе  бір  оқу  нысанынан 

екіншісіне, сондай-ақ басқа білім беру ұйымына «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының 

түрлері  бойынша  ауыстыру  жəне  қайта  қабылдау  қағидалары»  Қазақстан  Республикасы  Білім 

жəне ғылым министрлігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығымен  бекітілген тəртіпте 

ауыстыру;  

2.1.11  шартты  бұзған  кезде  білім  алушы  барлық  оқу  мерзіміне  алдын  ала  ақы  төлеген 

жағдайда, төленген ақшасын ағымдағы оқу кезеңіндегі шығыстарды алып тастау арқылы, оған 

бұйрық шыққан сəттен бастап қайтарып беру;  

2.1.12 білім алушыны оның келісімінсіз жəне оқу үдерісіне зиян тигізетін қоғамдық жəне 

басқа да тапсырмаларды орындауға тартуға жол бермеу;  

2.1.13  білім  алушыға  білім  беру  ұйымының  ғылыми,  мəдени  жəне  спорттық  іс-

шараларына, сондай-ақ халықаралық ғылыми, мəдени жəне спорттық іс-шараларға ерікті түрде 

қатысуға мүмкіндік беру;  

2.1.14  толық  оқу  курсын  ойдағыдай  аяқтаған  соң  жəне  қорытынды  аттестаттаудан  өту 

нəтижелері бойынша білім алушыға біліктілігін беріп, білім туралы құжатты табыстау; 

2.1.15  жоғары  оқу  орында  білім  алуды  аяқтамаған  білім  алушының  талабы  бойынша 

өткен  пəндердің  көлемі  мен  меңгерген  сапасының  бағалары  көрсетілген  академиялық 

анықтаманы беру; 

2.1.16  оқу  орны  таратылған  немесе  білім  беру  қызметі  тоқтатылған  жағдайда  білім 

алушыға басқа білім беру ұйымында білім алуды жалғастыру үшін білім алушыларды ауыстыру 

бойынша шаралар қабылдау. 2.2 «Тапсырыс беруші»  міндетті: 

2.2.1  келісім-шарттың 2.4.6 жəне 2.4.7 тармағдарға  сəйкес  белгіленген  мерзімнен 

кешіктірмей  студенттің  аты-жөні,  мамандығы  жəне  факультеті  көрсетілген  түрде  университет 

есеп-шотына ақшалай қаржыны аударуға;  

2.2.2 студентке өндірістік  жəне басқа да практика түрінен өтуге жағдай жасауға; 

2.2.3 жұмысқа орналасу кезінде  көмек беруге. 2.3 Тапсырыс беруші құқылы (тапсырыс болған кезде): 

2.3.1  білім  алушыдан  осы  шартқа  сəйкес  міндеттерді  адал  жəне  тиісті  орындауды  талап 

етуге. 

2.3.2 білім алушының оқу үлгерімінің төмендеуіне байланысты оқу ақысын үзуге. 2.4 Білім беру ұйымы: 

2.4.1 білім алушыдан осы шарт пен білім беру ұйымының ішкі тəртіп ережелеріне сəйкес 

міндеттерді  адал  жəне  тиісті  орындауды,  сондай-ақ  оқу  тəртібін  қадағалауды,  білім  беру 

ұйымының  оқытушыларына,  қызметкерлері  мен  білім  алушыларына  дұрыс  əрі  құрметпен 

қарауды талап етуге;  

2.4.2  оқу  тəртібін,  осы  шарт  талаптарын,  ішкі  тəртіп  ережелерін  бұзғаны  үшін  білім 

алушыларға ықпал ету шараларын қолдануға; 

2.4.3  білім  алушыдан  білім  беру  ұйымының  мүліктеріне  ұқыпты  қарауды,  компьютерлік 

жəне  басқа  да  техникалармен  жұмыс  істеу  ережелерін  қадағалауды  талап  етуге.  Білім 

алушының  əрекеттерінен  материалдық  залал  келген  жағдайда  Қазақстан  Республикасының 

қолданыстағы  заңнамаларында  қарастырылған  тəртіппен  оны  қалпына  келтіруге  кеткен 

шығындардың орнын толтыруды талап етуге; 

2.4.4  оқудағы,  ғылыми  жəне  шығармашылық  қызметтердегі  жетістіктері  үшін  білім 

алушыны 


ынталандыруды 

жəне 


марапаттауды 

жүзеге 


асыруға; 

      


2.4.5 күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын талантты жəне дарынды студенттерді қолдау 

мақсатында, тек қана «өте жақсы» (А, А-) деген бағаға оқитын білім алушылар үшін 3 курстан 

бастап  ҚР  Президентінің  атаулы  шəкіртақысын,  білім  беру  саласындағы  өкілетті  органның 

мемлекеттік атаулы шəкіртақысын тағайындауға;  

2.4.6 білім алушыны аралық аттестация жəне жазғы семестр нəтижесі бойынша шартқа 

қайта отыру арқылы қайта сол курсқа қалдыруға;   

2.4.7  өтпелі  балл  жинамаған  білім  алушыға,  өзінің  үлгерімінің  орташа  баллын (GPA) 

жоғарылату  мақсатында,  жазғы  семестрде  ақылы  түрде  кейбір  пəндерді  қайта  оқуға  мүмкінді 

беру;  

2.4.8  оқуға  төлем  жасау  тəртібіне  қатысты  айрықша  жағдайларда  жеке  жеңілдіктер беруді қарастыруға; 

2.4.9  оқу  тəртібін  бұзу,  білім  беру  ұйымының  ішкі  тəртіп  ережелерін  жəне  білім  беру 

ұйымның Жарғысын бұзу, шарттың міндеттерін орындамауға, басқа білім беру ұйымына ауысу, 

сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамасымен  қарастырылатын  басқа 

жағдайлардың болуы сияқты себептер шартты бұзуға құқылы. 

2.5 Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

2.5.1  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарының  толық  көлеміндегі 

білімді, іскерліктерді жəне практикалық дағдыларды меңгеру, оқу жəне практикалық сабақтарға 

қатысу. Осы тармақты білім алушы тарапынан бұзған жағдайда шарт бойынша білім алушының 

немесе тапсырыс берушінің төлемнен босату үшін негіз бола алмайды; 

2.5.2 сабақтар жіберген жағдайда, білім беру ұйымында болмаған күннен бастап он күн 

ішінде  жазбаша  түрде  білім  беру  ұйымына  хабар  беру,  отбасылық  жағдай  мен  байланыс 

ақпараттың (тұрғылықты мекен-жайдың, телефон нөмерінің, электрондық поштаның жəне сол 

сияқты) ауысуы кезінде білім беру ұйымын хабардар ету; 

2.5.3  білім  алушы  амбулаториялық  немесе  стационарлық  емделуде  болған  кезде 

растайтын құжаттарын көрсету арқылы білім беру ұйымын хабардар ету; 

2.5.4 жыл сайын кеуде куысын тексеруден жəне медициналық тексеруден өтіп тұру; 

2.5.5 білім беру ұйымы басшысының бұйрықтары мен өкімдерін, Жарғысын, ішкі тəртіп 

ережелерін жəне осы шарт талаптарын қадағалау жəне орындау; 

2.5.6 оқудың күндізгі оқу бөлімінде білім алу барысында келесі оқу жылы төлемдері екі 

кезенде  өткізіледі, 50 % көлеміндегі  алдын  ала  төлем  ағымдығы  жылдың 25 тамызына  дейін,   

50 % қысқы емтихан сессиясы басталу қарсаңында ағымдағы оқу жылының 25 желтоқсанынан 

кешіктірмей өткізілу керек ;  

2.5.7  оқудың  сырттай  оқу  бөлімі  бойынша  білім  алу  кезінде  оқу  төлемдері 30 % 

көлемінде  25-ші тамызына дейін, 20 % - қысқы оқу сессиясы басталуына 10 күн қалған уақытқа 

дейін,50 % - көктемгі  оқу  сессиясы  басталғанша 10 күн  қалған  уақытқа  дейін  өткізілуі 

тиісті;оқудың  келесі  жылдарындағы  оқу  төлемдерін 50 % көлемінде  əрбір  емтихан  сесиясы 

басталуына 10 күн  қалған  уақытқы  дейін,  алайда  сессия  басталуына  желтоқсан  айының 25 

күнінен кешіктірмей өткізілу керек. 

2.5.8 білім беру ұйымының мүліктеріне ұқыпты қарау жəне оны тиімді пайдалану, білім 

алу жəне жатақханада тұру үшін қалыпты жағдай жасауға қатысу; 2.5.9 əскери есепке тұру ережелерін қадағалау; 

2.5.10 білім беру ұйымының оқытушыларына, қызметкерлеріне жəне білім алушыларына 

құрмет көрсету жəне сыпайы қатынас жасау;  

2.5.11 осы Шарттың 2.3.2 тармағына сəйкес Тапсырыс беруші оқу ақысын төлеуден бас 

тартқан жағдайда оқу ақысын өзі төлеуге. 

2.6 Білім алушының  құқықтары: 

2.6.1  ауыстыру  жəне  қайта  қабылдау  қағидарымен  бекіткен  тəртіпте  білім  беру  ұйымы 

басшысының  бұйрығы  негізінде  бір  оқу  нысанынан  екіншісіне,  бір  білім  беру  ұйымынан 

екіншісіне,  бір  мамандықтан  басқа  мамандыққа,  сондай-ақ  ақылы  оқудан  мемлекеттік  білім 

тапсырысы бойынша оқуға ауысуға;  

2.6.2 барлық оқу мерзімі үшін оқу төлемін алдын ала төлеуге; 

2.6.3  білім  алуы  үшін  кезеңді  төлемақы  өткізілу  (Басқарма  төрағасының  шешімі 

бойынша)  растаушы  құжаттар  көшірмелері  болуына  келесі  білім  алушылар  категорияларын 

ұсынады:  

1) жетімдер ; 

2) толық емес отбасынан шыққандар (асыраушысынан айырылған уақыта) ; 

3) көп балалы отбасынан шықан білім алушылар; 

4) С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ бір отбасынан екі жəне оданда көп білім алушы білім 

алып жатқан жағдайда; 

5)  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  қызметкерлерінің  балалары  білім  алып  жатқан 

жағдайда ай сайынғы төлемдердің мерзімін ұзартуға төлемақы жүргізілетін айға сəйкес келетін 

25 куннен кешіктірмей төлем жасау шартымен рұқсат етіледі; 

Төлем  мөлшері  еңбекке  төлем  жасау  шығыстары  мен  инфляция  индексі  ұлғайған 

жағдайда тараптардың келісімі бойынша жылына бір реттен аспай өзгеруі мүмкін; 

2.6.4  қосымша  ақыға  мемлекеттік  стандарттардан  тыс  қосымша  білім  беру  қызметін 

алуға; 

2.6.5  бөлек  пəндерді  оқу,  басқа  білім  беру  ұйымдарында,  сондай-ақ  шетелде  тəжірибе жəне тағлымдамадан өту; 

2.6.6 академиялық қарызды жазғы семестрде оқып жою немесе академиялық кезеңдердің 

бірінде  ақылы  түрде  оқып  жою,  сонымен  қатар  бөлек  пəндерді  келесі  семестрлерде  немесе 

жазғы  семестрде  өзінің  үлгерімінің  орташа  баллын (GPA) жоғарылату  мақсатында  ақылы 

негізде қайта оқу; 

2.6.7  кітапханалар  мен  оқу  залдары  базаларында  оқулық,  оқу-əдістемелік  əдебиеттер 

қорына еркін қол жеткізіп, пайдалануға; 

2.6.8 студенттік өзін-өзі басқару органдарына қатысуға; 

2.6.9  білім  беру  саласындағы  уəкілетті  орган  бекіткен  тəртіппен  білім  беру  ұйымына 

қайта қабылдануға құқылы; 

2.6.10  алдын  қабылданған  жеке  оқу  жоспары  бойынша  қайта  оқу  немесе  ақылы  негізде 

оқудың қайта курсына қалдырған кезде бекітіліген тəртіппен жасалған жаңа жеке оқу жоспарын 

қалыптастыру; 

 

3. Келісімнің ерекше шарттары 

 

3.1  Білім  беру  ұйымы  ішіндегі  бір  мамандықтан  екіншісіне,  бір  оқу  түрінен  екіншісіне 

ауысқан жағдайда қосымша келісім жасалады;  

3.2 Студенттер келесі жағдайда білім беру ұйымынан шығарылады: 

- өз қалауы бойынша; 

- оқу тəртібін, университеттің ішкі ережесін, Жарғысын жəне ҚазАТУ студенттерінің ар-

намысы туралы Кодексін бұзғаны үшін;  

- оқу келісімінің шарттарын орындамағаны үшін; 

- басқа жоғары оқу орындарына ауысқан жағдайда; 

-  университетпен  байланыс  жоғалтқаны  үшін,  семестр  ішінде 30 сағаттан  көп  себепсіз 

сабақтан қалса; 

-  шетелдің  білім  беру  ұйымдарымен  берілген  құжаттар  ҰАО  сараптамалық 

комиссиясының ҚР ММБС сəйкес еместігін анықтауда теріс қорытынды шығарған жағдайда; 


- қол жұмсау, балағат сөз арқылы өрескел жанжал болған жағдайда; 

3.3  Өткен  курс  бойынша  академиялық  қарызы  бар,  зертханалық-емтихандық  сессияға 

уақытында  шықпаған  жəне  оқу  ақысын  белгіленген  мерзімде  төлемеген  студент  автоматты 

түрде университеттен шығарылады;  

3.4 Оқу үшін алдын-ала төленген ақша қаражаты студент академиялық демалысқа кеткен 

жағдайда  немесе  басқа  жоғары  оқу  орына  ауыстырылғанда  немесе  кезекті  оқу  сессиясы 

басталғанға дейін бір ай бұрын өз еркімен оқудан шыққан жағдайда ғана қайтарылады; 

3.5 Ақшалай қаражат келесі жағдайлармен студент оқудан шығарылса  қайтарылмайды: 

-  университеттің  ішкі  ережесін  жəне  Жарғысын,  сонымен  қатар  студенттің  ар-намыс 

Кодексін бұзғаны үшін;  

- оқу келісімінің шарттарын орындамағаны үшін; 

- семестр ішінде сабақтың 30 сағатын себепсіз босатқаны үшін; 

-  өз  еркімен  оқудан  шыққан  жағдайда  кезекті  оқу  сессиясы  басталғанға  дейін  бір  айдан 

кем емес уақытта. 

3.6  Студент  академиялық  демалыстан  келген  уақытта,  сондай-ақ  оқуға  қайта 

қабылданғанда, оқу ақысы сол оқитын курсқа белгіленген көлемде жүргізіледі; 

3.7  Оқу  ақысы  бойынша  қарызы  анықталған  студент  қайта  қабылданғанда    сол  оқудан 

шығарылған курстағы оқу шығынын толық көлемде төлеуге міндетті.  

4. Білім беру қызметін төлеудің мөлшері мен тəртібі 

 

4.1 Кредиттің бағасы, білі алу үшін төлемнің мөлшері жəне мерзімдері теңгеде жəне жыл 

сайын білім беру ұйымның басшысымен бекітіледі; 

4.2  Оқу  жылы  үшін  оқу  ақысы  (шартты  жасау  уақыты  бойынша) ________________ 

теңгені құрайды; 

4.3  Оқу  ақысы  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңына  сəйкес  білім  беру 

ұйымның  басшысының  бұйрығымен  жəне  еңбекке  төлем  жасау  шығыстары  мен  инфляция 

индексі ұлғайған жағдайда, білім беру қызметтеріне деген шығыстарды жəне жағдайды елеулі 

түрде  өзгертетін  нормативтік  актілердің  жариялануы  жағдайында  жылына  бір  реттен  артық 

емес өзгертілуі мүмкін; 

4.4  Оқудың  төлемақысының  жыл  сайынғы  өсуі  алдыңғы  жылдың  төлем  ақысына 

қарағанда инфляция коэффициенті мөлшеріне өседі, бірақ 10 %-дан артық мөлшерге өспейді; 

4.5  Оқудың  төлем  ақысы  сəйкесті  төлемдердің  білім  беру  ұйымының  есеп  шотына 

аудару  арқылы  жүзеге  асырылады.  Төлем  ақы  төлықтай  немесе  т.2.4.6  немесе  т. 2.4.7 сəйкес 

бөліп төленеді; 

4.6  Тапсырыс  беруші  т.2.4.6  немесе  т. 2.4.7 сəйкес  бекітілген  мерзімде  университетке 

қаржы аударуға міндетті; 

4.7  Заңды  тұлға  төлей  алмайтын  жағдайда,  шарт  тоқтатылады  да  жеке  тұлғамен  (білім 

алушымен) шарт қайта жасалады; 

4.8  Жоғары  оқу  орындағы  оқудың  барлық  мерзіміне  төленген  төлем  ақы  қайта 

есептесуге жатпайды;  

4.10 Маманды дайындау бағасына əскери кафедрадағы оқу, тəжірибеге бару кірмейді; 

4.11  Кез-келген  тарап  жағынан  шартты  бұзу  жағдайында  оқу  ақысын  төлеу  білім  беру 

ұйымы басшысының бұйрығы шыққаннан кейін тоқталады; 

4.12  Білім  алушының  академиялық  демалыстан  шығуы  немесе  қайта  қабылдануы 

жағдайында  оқу  ақысы  академиялық  демалыстан  шығу  немесе  қайта  қабылдау  туралы 

бұйрықтың шығу уақытында қолданыстағы тəртіп пен мөлшерде жүргізіледі; 

4.13 Өз еркімен оқуды тоқтатқан кезде, яғни білім алушының осы шартты орындауды бір 

жағынан бас тарту жағдайында оқудан шығару туралы бұйрықтың жариялануы кезінен бастап 

осы шарт бұзылған депе есептелінеді. Көрсетілген мрезімге дейін оқу ақысы бойынша шарттың 

міндеттемелері сақталынады. 

 

 

 

 


5. Тараптардың жауапкершіліктері 

 

5.1  Оқу  ақысын  төлемеген  жағдайда  білім  алушы  тиісті  сессияға  жіберілмейді  жəне қайта  оқу  курсына  қалдырылады.  Оқығаны  үшін  жинақталған  қарызы  болған  жағдайда,  қайта 

курсына  шықпаған  кезде  Қазақстан  Республикасының  заңнамаларында  белгіленген  тəртіппен 

талап етіледі; 

5.2  Осы  шартта  көзделген  өз  міндеттемелерін  орындамағаны  үшін  немесе  тиесілі 

орындамағаны  үшін  тараптар  Қазақстан  Республикасы  заңнамаларында  белгіленген 

жауапкершіліктерді мойнына алады; 

5.3  Тапсырыс  беруші  мен  білім  алушының  көрсетілген  қызметтер  үшін  қарызды  төлеу 

бойынша жауапкершілігі шартты бұзу жағдайында ортақтасқан болып табылады.  

6. Дауларды шешудің тəртібі 

 

6.1  Осы  шартты  орындау  үрдісіне  туындаған  келіспеушіліктер  мен  даулар,  тікелей 

тараптардың өзара қолайлы шешімдерге келуі мақсатында шешіледі; 

6.2 Араптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген 

мəселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сəйкес шешіледі; 

6.3 Тараптар арасында туындаған дау-дамайлар Астана қаласы Сарыарқа аудандық соты 

арқылы шешіледі.  

 

7. Форс-мажор 

 

7.1 Су тасқыны, өрт, басқа табиғи апаттар, соғыс немесе соғыс қимылдары сияқты форс-

мажорлық  жағдай  кезінде,  сондай-ақ  саналы  шектерде  Тараптардың  бақылауынан  тəуелді 

болмайтын  жəне  шартты  жасаудан  кейін  пайда  болған  басқа  кез-келген  жағдай  кезінде 

Тараптардың  жауапкершілігі  басталмайды.  Алайда,  егер  форс-мажорлық  жағдайға  тап  болған 

Тарап дəлелдер ұсынса жəне форс-мажордың басталу сəтінен бастап үш тəуліктен кешіктермей 

басқа Тарапты хабардар еткен кезде осы ереже күшке енеді; 

7.2  Тараптардың  бақылауына  тəуелді  болмайтын  жағдайлар  ретінде  билік  пен  басқару 

органдарының  тым  болмаса  бір  Тарап  жағынан  осы  шарттың  міндеттемелерін  орындауын 

мүмкіндік жасамайтын актілерді қабылдау болып табылады;  

7.3  Тараптардың  міндеттемелерді  орындауы  форс-мажорлық  жағдайлар  мен  олардың 

зардаптарының əрекет ету мерзіміне қарай сəйкестей отырып, ауыстырылады.  

8. Шарттың əрекет ету мерзімі, талаптарын өзгерту  

жəне оны бұзу тəртібі 

 

8.1  Осы  шарт  оған  тараптар  қол  қойған  күнінен  бастап  күшіне  енеді  жəне  толық 

орындалғанға дейін əрекет етеді. Жаңа шарт жасау кезінде жаңа шарт жасау сəтінде белгіленген 

талаптар əрекет етеді; 

8.2  Осы  шарттың  талаптары  тараптардың  өзара  жазбаша  келісімдері  бойынша  өзгеруі 

жəне толықтырылуы мүмкін; 

8.3  Тараптар  арасындағы  шарттық  қатынастардың  тоқтау  сəті  білім  беру  ұйымы 

басшысының тиісті бұйрығын шығаруы болып табылады. 

8.4 Осы шарт екі данада жасалады, ал Тапсырыс беруші қатысса үш данада мемлекеттік 

немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен жасалады жəне бір данадан əрбір тарапқа беріледі.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Əр тараптың мекен-жайы мен есеп айырысу шоттары 

 

«Білім беру ұйымы» 

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ  

агротехникалық  университеті» АҚ 

010011, Астана қаласы,  

Жеңіс даңғылы, 62  

БИН: 070 740 004 377 

ИИК KZ446010111000037373 

Банк: «Қазақстан Халық Банк» АҚ ААФ 

Астана қ. 

БИК HSBKKZKX Кбе 16 

ИИК KZ359261501150581004 

Банк: «Казкоммерцбанк» АҚ 

Астана қ. 

БИК KZKOKZKX Кбе 16 

 

Басқарма төрағасы 

А. Қ. Күрішбаев 

__________________________ 

                            (қолы) 

 

  

М.О. 

«Тапсырыс беруші»  

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Кəсіпорын басшысы 

_______________________________________ 

            

(басшының аты-жөні, қолы) 

 

  

М.О. 

Басқарма төрағасының қаржы мəселелер 

жəне 

инфрақұрылымды 

дамыту 

жөніндегі орынбасары 

А.Ш.Сыдықов_________________________

                                                (қолы) 

  

Кəсіпорын бас бухгалтері 

 

 

______________________________________ 

                

(бас бухгалтер аты-жөні, қолы) 

Ата-аналар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

Жеке күəлік №______________________  

берілген___________________________ 

_______________“____”______ ____ж  

ЖСН  ______________________________ 

 

 

Тұрғылықты жер бойынша тіркелуі: ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Нақты тұрғылықты мекен-жайы:                       

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Білім алушы 

______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Жеке күəлік №______________________  

берілген___________________________ 

_______________“____”______ ____ж  

ЖСН  ______________________________ 

 

Тұрғылықты жер бойынша тіркелуі: ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Нақты тұрғылықты мекен-жайы:                           

________________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 

Ішкі тəртіп ережелерімен таныстым, шарттың екінші данасын алдым.  

____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

(қолы)  

 

 

 

 

Каталог: assets
assets -> Тендер. Реклама. Рк
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы

жүктеу 171.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет