Бүгінгі таңда заман та ла бы­ на қа рай, шетелден балуан ша­жүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата13.01.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ 

– Бүгінгі таңда заман та ла бы­

на  қа рай,  шетелден  балуан  ша­

қы ру  қа жет.  Шетелден  бал уан­

дар ды көп алғызған жанның бірі 

мен мін.  Та баны  күректей  15 

жыл ға  жуық  ұлт тық  құраманың 

бас  бапкері  бол дым.  Шақырған 

жі гіт терім  жер ге  қаратқан  жоқ. 

Ген на дий Ла лиев пен Марид Му­

та ли мов Олим пиада ойын да ры­

ның  жүл де гері  атанса,  Леонид 

Спи  ри до нов әлем чем пио на тын­

да  қола  медальға  ие  болды. 

Олар мен  көп  жұмыс  істеудің  де 

қа жеті жоқ. Күрес әліппесін толық 

мең герген.  Не гізі,  біздің  қазақ 

жі гіт те рінің өз де рінде де кінә бар. 

Әл гі лер ді, яғ ни шетелден кел ген­

дер ді өз кі ле мі мізде, өз жерімізде 

ұта алмай жүр ғой біздің бал уан­

дар. 


Материалдық  игілік  үшін  мұнай 

өндіру ке рек те шығар. Бірақ Ақтөбеге 

мөл дір тұ нық ауыз су одан да қажеттірек 

қой. Бір емес, бес Ақ тө бені ауызсумен 

қамтамасыз  ете  алатын  «Көк жиде» 

құм  қойнауын  «ему де»  мұ най  ал па­

уыт тары  бүгін  алдарына  жан  са лар 

емес. 


Санаулы  күндер  бұрын  Мәжілістің 

пле  нар  лық  отырысында  депутат  Ма­

рал  Ите ғұ лов  қазірдің  өзінде  жақын 

маңдағы  ауыл дар дың  құдықтарынан 

су  ішу  мүмкін  бол май  отыр ғанын  мә­

лім деген  болатын.  Өйт кені  халық  қа­

лаулысының  айтуынша,  он да  зиянды 

мұнай  өнім де рінің  қоспалары  бар. 

Депутат  осылай  да был  қағып,  «бүкіл 

Ба тыс Қа зақ стандағы теңдессіз су қой­

науы жо йы лып барады», – деген­ді...

Жалғасы 4-бетте 

Жоқ

– Жалған атақ, жалған жеңіс 

кім  ге қа жет? Осы сөзді айта­айта 

ау  зым жара бол ды. Өзге ұлттың 

өкіл  дері Қазақстан аты нан сынға 

тү  сіп,  солардың  құрметіне  көк 

бай   ра  ғы  мыз  көтерілгенде  мен 

на  мыс  та на мын  қуан ғанның  ор­

ны на.  Өйткені  мен  бал уан мын. 

Өзім белдескенмін. «Біздің қазақ 

елі  нің  ұландары  да  осындай 

биік тік ті  бағын ды ра  алады  ғой» 

деп аласұрамын. Біз әлі күн ге де­

йін әлемге қазақ балуандарының 

бет­бейнесін таныта алмай ке ле­

міз.  Өйткені  же ңіс  тұғырында 

тұр  ған  дардың  барлығы  –  өз ге 

ұлт  өкілдері.  Олардың  өз  ел де­

рін  де «әне, біздің жігітіміз жеңіске 

жет  ті»  деп  қуа на  ды.  Оны  олар 

қа  зақ  демейді.  Құжаты  біз ді кі 

бол   ға  нымен, тегі солардікі.    Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Сұрақ:

– Жақсы дизайнер тек ер адам-

нан шығады, «ал ерлер ара сы нан 

бұл  өнердегі  қызтеке лердің  ала-

тын  орны  бөлек»  деген  пікір  бар. 

Біз   дің  де  фэшн-индустриямыз 

осын   дай түсінікте ме?

Саят ДОСЫБАЕВ, 

Kazakhstan Fashion Week продюсері:

–  Қызтеке?  Иә,  не  бопты?  Олар 

ба лет те де, телеарналарда да қызмет 

жа сап жүр ғой. Мен тіпті, «тек қыз те­

ке лер ға на сәнді киім тіге алады» де­

ген де пі кір ді  естігем. Себебі тек солар 

ға на  әйел  адамды  шынайы  сезіне 

алады.

(www.time.kz сайтынан)

№191 (191) 

29 қазан

бейсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Аманжол БҰҒЫБАЕВ

ҚР күрес түрлері федерациясы 

президентінің кеңесшісі:

Әбілсейіт АЙХАНоВ, 

даңқты балуан, спорт ардагері:

МӘС


еЛ

е

3-бет5-бет

7-бет

Ой­КӨКпАр 

Жаңа заманды 

«Жигулимен» 

қуып жүрмейік...

Алыптарды 

мерейтойда ғана 

еске алу керек пе?C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

«Балуан Шолақ» 

қайта түледі

150,71

224,23

5,18

22,06

240,48

9882,16

1384,98

1637,90

77,19

1039,90

Ақтөбеліктер су орнына 

мұнай ішіп жүрмесін

қажымұқанның отанының шетелден балуан «тасуы» дұрыс па?

М

ӘЖіЛ

іС

Алматыда 700-ге жуық адам жылу мен жарықсыз отыр...

Жыл аяғы жақын қалса да, биылғы бюджет 

қаржысы қайтадан бөліске түсетін болды. Нақтылай 

айтқанда, игерілмей қалу қаупі бар қаражаттар 

ақша қажет етіп тұрған күрделі салаларға жіберіледі. 

Бюджеттің осындай жай-жапсары туралы кеше 

Парламент Мәжілісіне «2009-2011 жылдарға 

арналған республикалық бюджет туралы» заңына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасын ала келген экономика және бюджеттік 

жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов айтты.

Ақтөбе облысындағы үлкен әрі бірегей таза 

ауызсу қоры ластанудың алдында тұр. «Көкжиде» 

құм қойнауында бұрғылау жұмыстарын тоқтатуға 

ықпал ету жөніндегі көптеген арыз-шағымдардың 

түсуіне қарамастан, оң нәтиже шықпай келеді. 

Өз кезегінде болашақта облыс аумағында ауызсу 

тапшылығы сезілуі мүмкін. 

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

БАСпАСөз – 2010

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

ДАТ!

6-б

етте

Әбдеш қАЛМЫРЗАЕВ: 

МеН еЛБАСыНА ҚАзАҚ 

ЖурНАЛИСТеріНің МАТерИАЛДыҚ 

ЖАғДАйыНың СыН 

КӨТерМейТіНіН БАяНДАДыМ

Таяуда 

редакциямызға 

Алматы қаласы 

Түрксіб ауданы, 

Бекмаханов көшесі, 

75, 77, 79 үйлердің 

тұрғындары шағым 

айтып келді. Негізгі 

мәселе өздері 

тұратын көп қабатты 

үйлерде бір аптадан 

бері жылу мен 

жарықтың қосылмай 

отырғандығы 

төңірегінде болды. 

Серік ЖҰМАБАЕВ

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ДЕПуТАТТАР ҮКіМЕТКЕ РАЗЫ

Биылғы  бюджет  кестесінен  144  млрд  теңге  қыс­

қарып  қалатын  болды.  Оның  ішіндегі  57  млрд  тең­

ге  үкіметтің  резервінен.  Және  ішкі  нарықтағы  құнды 

қа ғаздар  эмиссиясын  қайта  қарау  мен  инфляция 

ин дексінің  төмендеуіне  байланысты,  11  млрд  теңге 

Үк іметтің  қарызға  қызмет  көрсету  сомасы  есебінен. 

Осын шалық  көлемдегі  бюджет  қаржысының  қыс­

қа руы  жағымсыз  көрініс  емес  секілді.  Біріншіден, 

биыл  бюджетке  40  млрд  теңге  болжанғаннан  кем 

тү сетін  болды.  Оның  дағдарыс  жағдайындағы  өзін­

дік  экономикалық  себептері  бар.  Жаңағы  144  мил­

лиардтың 40 миллиарды осы кемістікті жабады жә не 

қалған  104  миллиард  теңгесі  2009  жылдағы  қор­

да ланып  қалған  өзге  де  бірқатар  мәселелерді  ше­

шу ге  жұмсалмақ.  Атап  айтсақ,  олар  зейнетақы  мен 

жәрдемақы алушылардың нақты санының, болжамды 

саннан  артуына  байланысты,  әлеуметтік  төлемдерге 

7­8 млрд теңге бөлінбек. Және жыры бітпейтін білім 

беру  мен  денсаулық  сақтау  нысандарының  салынып 

жат қан  құрылыстарына  9  млрд  теңге  беріледі.  15,4 

млрд  теңге  Астана  қаласының  проблемаларын  оң­

дау ға, оның ішінде «Грант Астана» тұрғын үй ке ше нін 

аяқ тап,  үлескерлер  мәселесін  шешуге  3  млрд  теңге 

қа  рас  тырылып  отыр...  Бұдан  басқа  да  Алматы  мен 

ел  ор даның инфрақұрылымы, Қорғас кеден бекетінің 

да  муына  т.б  өзекті  мәселелерге  бөлінген  қаржының 

есе  бі  анық  көрсетілген.  Тағы  бір  маңызды  жағдай  – 

ас  тық тақырыбы. 

Жалғасы 2-бетте

Биылғы бюджеттің 

қысқартылған қаржысы 

қайда жұмсалады?

Айта  кетейік,  кезінде  аталған  үй­

лерді  «Мостоотряд»  ЖШС  өзі нің  жұ­

мыс шыларына арнайы са лып бер ген. 

Ке йін жекешелену тұ сын да баспана

 

лар да  серіктестік  қа ра ма ғынан  шығып, 

қазіргі уақытта бейне бір өркениеттен 

жырақ, қа ңырап қал ған үйлер секілді 

болып тұр. Қа зір мұнда жылу да, жа­

рық  та  жоқ.  ХХі  ғасырда  өмір  сү ріп 

отырсақ та, мұндағылардың жағ дайы 

осы. Жа рықтың ақы сы төленбегеннен 

ке йін  «Ал ма ты ЭнергоСбыт»  ЖШС  19 

қа  зан кү ні жарықты сөндіріп тас та  ған. 

Ал жылу қазандығы электр қуа тымен 

істейтін  болғандықтан,  тұр  ғындарға 

«жығылған  үстіне  жұ  ды рық»  болып 

тиіп, жылусыз оты   ру   ға мәжбүр. ендігі 

әңгімені  тұ р  ғын  дардың  өз  аузымен 

баян да  йық.

Нұрлыбай РЫСБАЙҰЛЫ, 

Бекмаханов көшесі, №75 үйдің 

тұрғыны:

– Жарықтың қарызын кей бір 

тұрғындардың төлемей отыр ған­

ды ғы  рас.  Бірақ  біз  оларға  төле 

деп  талап  ете  алмаймыз  ғой. 

Неге  олар дың  төлемегені  үшін 

біз зардап ше гуі міз қажет? 

Жалғасы 4-бетте 

 

қазіргі кезде олимпиада ойындары сияқты ел абыройы таразыға тартылар дүбірлі додаларда ұлттық құраманың 

сапын келімсектермен күшейту қарқын алып барады. 

Өкінішке қарай, біздің ел бұл тұрғыда белсенділік танытып 

келеді-ақ. Тіпті күрес түрлерінен де ресейліктерге (негізінен, 

тау халықтарының өкілдеріне) иек артып келеміз. 

қажымұқан мен Балуан Шолақтың отанының шетелге 

жалтақтауына жол болсын. Ә.Айхановтай, А.Ғабсаттаровтай, 

А.Бұғыбаевтай, Ж.Үшкемпіровтей, қ.қарамулиндей, Ш.

Серіковтей, Д.Тұрлыхановтай әйгілі балуандар елі талантқа 

кенде болғаны ма? Не деген қасірет!

Кеңес одағы дәуірінде бірнеше білекті балуанымыз КСРо 

құрамасының сапына іліге алмай, бақтары байланды. Ал 

еліміз тәуелсіздігіне қол жеткізіп, дербес мемлекет болғалы 

ел намысын негізінен сырттан келгендер қорғай бастады. 

қазақ балуандары тағы да көлеңкеде қалып жүрген жоқ па? 

осы сұрақпен білікті мамандарды сөзге тартқан едік, енді 

соларға құлақ түрсек.

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№191 (191) 29.10.2009 жыл, бейсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Елбасы  ұлттық  бірлік  доктринасына 

бай ла нысты  үш  сұрақ  қоя  отырып, 

оған  жауап  бе реді.  Мәселен,  «ұлттық 

бірлік  деген  не,  неге  бізге  ұлттық  бірлікті 

нығайту  ма ңыз ды,  ұлттық  бірліктің  негізі 

не  болып  та бы лады»  деген  сауалдарға 

жауап  із дей ді.  ұлт тық  бір ліктің  негізін 

құрайтын  үш  тұғыр:  ортақ  тарихымыз, 

Ұлттық бірліктің негізі не?

барлық қа зақстандық этностар үшін ортақ 

құндылықтар  және  ортақ  болашағымыз 

екеніне кеңінен тоқ тал ды. Бұл айтылғандар 

талас ту ғыз байды. Дегенмен ұлттық бірлік 

док три  насының төркіні мұнымен шектеліп 

қал  ма са керек. Көрші Ресейде «Орыс док­

три насы»  қызу  пікірталасқа  түсіп  ба рып 

әзірленді.  Сол  доктринаны  оқып  отыр­

сақ, көпұлтты Ресейдегі доктринаның діт­

тегені  –  орыс  ұлтының  қамы,  «орыс  со­

циу мын  қалай  көгертеміз»  деген  мәселе 

екен.  Федеративті  елде  басқасы  екінші 

қа тарға  ысырылған.  Елбасы  меңзеген 

ор тақ  тарих,  ортақ  құндылық,  ортақ  ке­

ле  шек ті  мемлекет  құраушы  ұлтпен  бай­

ла ныс тырмау мүмкін емес. Өзге ұлт өкіл­

де рі мен  ортақ  тарихымыз  отарлау  дә уі­

рінен  басталады.  Қазақтың  тарихы  тас 

дә  уі  рі мен,  қола  дәуіріндегі  андронов 

мә де ниетімен  сабақтасып  жатыр.  Қа­

зақ  же рінен  дәм­тұз  бұйырған  өзге  ұлт 

өкіл де рінің  бүгінгі  ұрпағы  ертеңін  қа зақ­

тың  келешегімен  тығыз  байланыста  қа­

рау  керек.  Өткен­кеткен  тарихта  өзге  ұлт 

өкіл де рінің  Қазақстанға  еріксіз  депор та­Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ

Құбаш САғидоЛЛАҰЛЫ

С

аРап

МәжіліС


Биылғы бюджеттің қысқартылған 

қаржысы қайда жұмсалады?

  Бұл жөнінде өткен жалпы отырыста Мә ­

жі лістегі халық қалаулылары біраз қызыл 

ше ке  күй  кеш  кендей  болып  еді.  Бақытқа 

орай,  Бақыт  Сұлтанов  астық  экспортын 

қол  дау  тұрғысындағы  депутаттардың 

ұсы   нысы  қолдау  тапқанын  жеткізді.  Осы 

ма қ сат та Үкіметтің астық резервін ұл ғай­

ту үшін 5 млрд теңге бөлінген. Бұл қаржы 

жо  ғарыда  аталған  «Қорғас»  ше ка ралық 

бе  кетін  дамытуға  арналған  шы ғыс тар ды 

азайту арқылы жүзеге асып отыр. Қыс қар­

та  айтқанда,  аталған  заң  жо басына  ха­

лық қалаулылары разы бол ды. Тіпті олар 

Үкімет басшысы Кәрім Мә сімов пен қал­

ған  бюджет  қаражатын  жү йе лі  ор на лас­

тыруға бастамашы болған ми нистр Бақыт 

Сұлтановқа алғыстарын ай тып жатты. ЖАпон МЕн ҚАзАҚтЫ  

ЖАҚЫндАтАр зАң

Негізі,  бұл  заң  жобасы  бойынша,  ке­

лесі  отырысқа  қорытынды  әзірлеу  керек 

еді.  Бірақ  процедура  бойынша  сөз  алған 

де  путат Сауырбай Есжанов, уақыттың та ­

лабы мен құжаттың маңыздылығына сай, 

оны  осы  жолы  қарауды  ұсынды.  Қа зақ­

стан Республикасы мен жапония ара сын­

дағы табысқа салынатын салыққа қа  тысты 

қосарланған  салық  салуды  бол дыр  мау 

және  салық  салудан  жалтаруға  жол 

бермеу  туралы  конвенцияны  және  оған 

«Хаттаманы ратификациялау туралы» заң 

жобасы  бойынша  қаржы  министрі  Бо  лат 

жәмішев  сөз  алды.  аталған  кон вен  ция­

ның  мақсаты  –  инвестициялар  үшін  қо ­

лайлы  жағдайлар  жасай  отырып,  қа зақ 

елі мен жапондар арасындағы сау да­эко­

но микалық  қарым­қатынасты  ке   ңей  туге 

ба  ғыт  талған. Екіжақты ха лық ара лық шарт 

бо лып табылатын кон вен ция қо сар  ланған 

салық  салуды  бол дыр мау  мақ са тын­

да  жасалады.  Бүгінде  жа пония  мен  Қа­

зақстан  арасындағы  тауар  айналымы  та­

бысты  өрістеуде.  Бұ рын ғымен  салыс тыр ­

ғанда  деңгейі  жоғары.  Мы салға,  2006 

жы лы екі ел арасындағы та уар айналымы 

1,2 млрд аҚШ доллары бол са, 2007 жы­

лы ол  1,7 млрд долларға жет кен. Өткен 

жы л  ғы тауар айналымы 1,8 млрд дол лар 

болса,  2009  жылдың  қаңтар­та мыз  ай­

ла  рында 0,6 млрд долларды құрап отыр. 

Бұл  ретте  Қазақстан  экспортының  не гізгі 

ба  ғ  ыт  тары  ферроқорытпалар,  өң дел ме­

ген  алюминий  мен  титан  және  атал ған 

өнім  дер  ден  жасалған  бұйымдар.  жа по­

ния  дан бізге импорт есебінде жеңіл ав то ­

кө лік тер мен ауыр техникалар және  бас қа 

да мо тор лы құралдар, медицина, хи рур­

гия,  элек троника,  т.б.  тұрмысқа  қажетті 

тех ни калар мен аспаптар келуде.    

ҚАрАҚшЫЛЫҚ топтАр 

МЕКтЕптЕрді торудА

Сәрсенбілік  жалпы  отырыста  депу­

тат тардың  құзырлы  орын  басшыларына 

жолдаған сауалдары да көп болды. әсіре­

се Мәжіліс мүшесі Ерзат әлзақовтың жас­

тар  ара сындағы  ұйымдасқан  қылмыстың 

өр шіп кетуіне байланысты жолдаған са уа­

лы көптің көңілін күпті еткендей еді. Оның 

ай туын ша,  жамбыл  облысында  қыл мыс­

тық  топтардың  асқынғаны  сондай,  жо­

ғар ы  оқу  орнын  былай  қойғанда,  олар 

мек теп тегі балдырғандарға салық салатын 

күй ге  жеткен.  Статистикалық  мәліметтер 

Та раз  қаласында  жас  жеткіншіктердің 

өлу  жағдайы  жоғары  екенін  көрсетеді. 

ал  ұрып­соғу,  зорлық­зомбылық  ісі  бұл 

өңір де  жиі  кездеседі.  Бір  қызығы,  Та раз­

д ың кез келген оқу орнындағы кез кел ген 

балдырған  ұры­қарақшылардың  жа зыл­

маған  заң­кодекстерін  жаңылмай  ай тып 

беретін  көрінеді.  алаңдайтын  жайт  – 

осындай жағымсыз әрекет рес пу бли ка да­

ғы барлық орта­жоғары оқу орын да ры на 

жа йыла  бастаған.  айтылған  мә се  ленің 

болашақ жастардың санасын қатыгездікке 

баулып,  қылмысқа  итеретін  құбылыс 

екенін  ескерсек,  ішкі  істер  министрлігі, 

Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік ко ми­

те ті бастаған құзырлы органдардың қа пы 

қалмай,  қарымды  қимылға  кіріскені  жөн 

екенін  байқайсыз.  әріптесінің  бұл  са уа­

лына ойламаған жерден жамбылдық де­

пу тат амангелді Момышев ренжіп қалды. 

«Бас бұзарлық әрекеттер бар шығар, бірақ 

анау айтқандай, мектепке қару алып кіріп 

жүр гендерді көрмедік. Бұрын «амангелді» 

жә не «Қырықбаев» секілділердің топтары 

бол ған,  қазір  олардың  бәрі  түрмеде 

отыр.  Сондықтан  ертеде  шу  болған  нәр­

сені  малданып,  бәрін  жаманатты  қыла 

бе руге  болмайды»,  –  деген  сыңайда  сөз 

айтқан  әбекеңе  Ерзаттай  әріптесі  ай­

тыл ған  сауалға,  көтерілген  проблемаға 

ком ментарий айтудың қажеті жоқ еке нін 

ескертті. Оған жауапты құзырлы орын дар 

беретінін,  депутаттар  тарапынан  тү сі нік­

теменің  артық  екендігі  туралы  ойын  де­

пу тат Сатыбалды Ибрагимов те өз сөзінің 

ара сына қыстырып жіберді. 

Астана

ыНТыМаҚТаСТыҚингушетия Қазақстанмен 

дос болғысы келеді

Сапар  барысында  Ингушетия  пре зи­

денті  Қазақстанның  премьер­министрі 

Кә рім  Мәсімовпен  кездесті.  Отырыста  екі 

ел  арасындағы  сауда­экономикалық  жә­

не мәдени­гумманитарлық серіктестік мә­

се лесі  сөз  болды.  Ресейден  келген  қонақ 

Ин гу ше тия мен Қазақстан арасындағы қа­

рым­қатынасты күшейтпекке ниет білдіріп, 

оның  сәтті  жүзеге  асатындығына  сенімді 

еке нін жеткізді. 

ОҚИ


ға

ШЕШ


іМ

Ба

Сылы

М

тәлібтер Біріккен ұлттар ұйымының кеңсесін басып алды 

назарбаевтың кітабы БҰҰ-ға таныстырылды

Гүржістан нАто-ға арқа сүйейді

Шабуылдау  барысында  олар  ме­

кеме қызметкерлеріне оқ боратып алты 

адам ды  мерт  етті.  лаңкестерден  қашып 

құ тылмақ  болғандардың  біршамасы 

жо ғарғы  қабаттың  терезелерінен  се­

кі р іп,  әртүрлі  деңгейде  жарақат  алды. 

ар тынша  полицейлермен  арада  атыс 

бас талып,  шабуылдаушы  үш  тәлібтің 

кө зі  жойылды.  Мәйіт  иелерінің  есімін 

анық тау  процесі  әлі  аяқталған  жоқ. 

Орын  алған  лаңкестік  шабуылды  «Та­

ли бан»  қозғалысы  өз  мойнына  алды. 

жер гілікті  ақпарат  құралдарына  берген 

сұх батында  терроршылардың  өкілі  За­

биулла  Муджахит  бұл  оқиғаны  ау ған­

стандағы  сайлауға  байланысты  жа сал ­

ғанын  және  міндетті  түрде  қай та ла на­

тын дығын ескертті.

жиын  барысында  бірқатар  бедел ді 

ғалымдар бірлесіп әзірлеген «2050 жыл­

ға де  йінгі кезеңдегі өркениеттер дамуы­

ның жа һандық болжамы» мен Қазақстан 

пре   зиденті  Нұрсұлтан  Назарбаевтың 

«жа һандық  қоғамдастықты  түбегейлі 

жа  ңарту  стратегиясы  және  өркениеттер 

серіктестігі»  кітабы  таныстырылды.  Ре­

сей  Фе де рациясының  Бұұ  жанындағы 

тұ рақты  өкілі  Виталий  Чуркин  өз  сө­

зін де  та ныс тырылып  отырған  ғылы ми 

жұ мыстардың  отандық  және  шетел дік 

ой лар дың  үздік  үл гілеріне  тән  гу ма ­

нистік ойларға толы екенін атап көр сетті. 

Елшінің  пікірінше,  жаңа  идея лар ды 

ілгерілетуде  мемлекеттердің,  сол  мем ­

ле  кет т ердің  көреген  өкілдерінің  қол  ­

да уы  аса  маңызды.  «Осы  тұрғыда  мен 

Қа зақстан  президенті  Нұрсұлтан  На­

зар  баев тың  даму  жолының  маңызды 

ба ғыттарының біріне талдамалық  зерт­

теулер    жүр  гізуде  атқарып  отырған  оң 

рө  лін  ерекше  атап  өткім  келеді»,  –  деп 

атап көрсетті ди п ло мат.

Сәкен КөКЕнов

Бұл туралы аҚШ­тың Гүржістандағы 

елшісі  Джон  Басс  Гүржістанның  НаТО­

ның зымыранға қарсы қорғаныс жүйе сін 

қолдана  алатынын  мәлімдеді.  Заң  бо­

йынша зымыранға қарсы қорғаныс жү­

йесі НаТО­ға мүше­мемлекеттердің тер ­

риториясына  ғана  шоғырландырылуы 

ке  рек.  аҚШ­тың  халықаралық  ұйым­

дар ға  жа салатын  өктемдігі  тағы  да 

бай қалып  отыр.  Бәлкім,  ақ  үйдің  бұл 

шешімі  Оңтүстік  Осе тия  мен  аб ха зия­

ның  тәуелсіздігін  мо й ындаған  мем ле­

кеттердің  саны  өсе  түсуімен  де  бай ла­

ныс ты болуы мүмкін.

БаСҚОСу


төрағалық міндет оңай емес

«ЕҚыұ  соңғы  жылдары  көптеген 

транс ұлттық  дау­жанжалдарды  шешуге 

қа тысқанымен,  айтарлықтай  тиімді  нә ти­

жеге  қол  жеткізе  алмады.  Сондықтан  Қа­

зақ станның ұйымға төрағалық ету кезінде 

осы нау  күрделі  мәселелерді  шешіп,  оң 

нә тижеге  қол  жеткізуге  тырысуы  керек, 

жағ дайды жақсартуға ұмтылуы қажет», – 

дей ді «Джеймстаун» қорының сарапшысы 

Вла димир  Сокор  кеше  астанада  Қа­

зақстанның ЕҚыұ­ға төрағалық ету ке зін­

де гі  мүмкіндіктері  жайында  өткен  халық­

ара лық конференцияда. 

«Карнеги»  қорының  бас  ғылыми 

қызметкері  Марта  Олкоттың  ойынша, 

бұл  мәселелерді  шешуде  Қазақстанның 

мүмкіндігі  зор.  «ЕҚыұ­ға  төрағалық  ету 

кезінде Қазақстанға жабулы қазан күйінде 

қалған  дау­жанжалдардың  оң  шешілуіне 

ықпал ететін үлкен мүмкіндік туып отыр», – 

деді ол. «Ресей мен Грузияның арасындағы 

дау­жанжалдарды  бір  жылдың  ішінде 

бітістіру  кімнің  қолынан  келетінін  біл­

мей мін,  бірақ  бұл  іске  ықпал  етуде  Қа­

зақ станның  мүмкіндігі  басым.  Өйткені 

бұл  елдің  Тбилисимен  де,  Мәскеумен  де 

қарым­қатынасы жақсы. Екеуімен де дос­

тық қатынаста», – деген Марта Олкотт Қа­

зақ станға зор сенім артады. 

Таулы  Қарабақтағы  проблеманы  ше­

шу г е  де  Қазақстанның  жәрдемі  тиеді  деп 

есеп тейді ол. Оған тағы да Қазақстанның 

әзір байжан мен арменияға деген еш қай­

сын бөле­жармайтын тең қарым­қатынасы 

се беп болмақ. «Бұл аймақтардың про бле­

мала рын шешу арқылы Қазақстан ұйымға 

төр аға ретінде үлкен нәтижелерге қол жет­

кі зіп, дау­жанжалдарды бітістіруде ЕҚыұ­

ның әлеуетін арттырар еді», – дейді Марта 

ханым.

Түйіні ағытылмай келе жатқан мә се ле­л ердің бірі ретінде энергетикалық про бле­

маны да атап өтті ол. Еуропаны энер гия мен 

қамтамасыз  ету  ЕҚыұ­дың  аузы  күйген 

проблемалардың  бірі  саналады.  «Бұл  Еу­

ро паның  өте  қиын  мәселесі  бол ған дық­

тан,  қалай  шешілетініне  қы зы ғу шылық 

та   ны тып  отырғаны  белгілі.  Сон дықтан 

энер   ге ти ка мәселесі шешусіз қалмауы тиіс. 

ал оған ортақ саясат болмаса, оны ше шу 

мүм  кін  емес»,  –  деген  ой  айтады  М.Ол­

котт. 

Шетелдік  сарапшылар  ауғанстандағы жа ғ дайды  реттеуге  де  Қазақстан  үлкен 

үлес қосады деген сенімде. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.73 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет